Moteinnkaffing. Utvalg: Skjervøy Formannskap. Tidspunkt: Kommunestyresalen, Skj ervøy rådhus Dato: :30. Møtested:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moteinnkaffing. Utvalg: Skjervøy Formannskap. Tidspunkt: Kommunestyresalen, Skj ervøy rådhus Dato: 09.02.2009 16:30. Møtested:"

Transkript

1 Moteinnkaffing Utvalg: Kommunestyresalen, Skj ervøy rådhus Dato: :30 Møtested: Tidspunkt: Skjervøy Formannskap Eventuelt forfall må meldes snarest på tif eller på e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskj ed. Roy Waage Ordfører (s)

2 Søknad Saksliste Utv.saksnr PS 1/09 PS 2/09 PS 9/09 PS 10/09 PS 11/09 PS 12/09 PS 13/09 RS 1/09 RS 2/09 RS 3/09 RS 4/09 Sakstittel Orientering av ordføreren i møte Prinsippvedtak vedr. finansiering av Arnøy og Laukøyforbindelsen U.Off Arkivsaksnr 2009/ /1598 PS 3/09 Høring om forskrift - bekjempelse av ILA hos 2009/483 akvakulturdyr i Skjervøy kommune. PS 4/09 PS 5/09 PS 6/09 PS 7/09 PS 8/09 Deling av eiendommen 53/2 på Taskebyhalvøåa Deling av eiendommen 52/1 i Taskeby Søknad på tomt i Industriveien 28, Skjervøy Deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta Samarbeid mellom Skjervøy kommune og Solovetskij distrikt Overtakelse av drift og vedlikehold av privat vei fra Solstua til Hotell Maritim Renovering av Skjervøy ungdomsskole - supplering av plankomite Anke på søknad om tomt til sjøbuer Prioritering av tiltak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke Referatsaker Forespørsel vedr. plikten til årlig rullering av økonomiplan Vedr. utbygging av Eidekroken bamehage Skjervøy Kommune - Miljøfyrtårn - kommune Regnskapsavtale vedr.overtakelse av boligene i Skjervøy boligselskap As 2009/ / / / / / / / / / / / /1620 RS 5/09 Innovasjon Norges samarbeidsavtaler med kommunene i troms /1664 PS 14/06 Regulering - Strandveien 49 og 51 PS 15/09 Lerøy Aurora om endring av akvakulturtillatelse * For laks, ørret, regnbueørret på lokalitet Kårvika i Skjervøy kommune * * Ettersendes

3 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 060 Saksbehandler: Turid Tvenning Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/09 Skjervøy Formannskap Ç Orientering av ordføreren i møte Orientering og videre fremdrift i Nergård saken - Besøk av Fylkesmannen i kommunestyret Ordforerens innstilling Saksopplysninger Vurdering

4 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: Q1O Saksbehandler: Yngve Volden Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/09 Skjervøy Formannskap Ç Prinsippvedtak vedr. finansiering av Arnøy og Laukoyforbindelsen Vedlegg i Tidligere dokumenter fra Forum Winsak Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: 1. Skjervøy kommune ber om at Troms f lkeskommune prioriterer utredningen av Arnøy og Laukøyforbindelsen. 2. Skjervøy kommune ber om at Troms fylkeskommune oppfordrer Statens vegvesen til å prioritere utredningen av prosjektet så snart som mulig. 3. Skjervøy kommune gir en prinsipiell tilslutning til å åpne for en delfinansiering i form a bompenger ved utbygging av Arnøy og Laukøyforbindelsen. Saksopplysninger Arnøy og Laukøyforbindelsen AS (ALF) har kommet skriv til Skjervøy kommune, datert Til opplysning har saksbehandler i forbindelse med saksbehandlingen vært i kontakt med sekretæren i ALF for å klargjøre hva som egentlig var det essensielle med henvendelsen til Skj ervøy kommune. Det har vært avholdt møter i styret i ALF og også mellom ALF og Statens vegvesen for å søke å finne en fmansiell løsning på utredning av Arnøy og Laukøyforbindelsen. Styret har i møtet den fattet et positivt vedtak vedrørende finansiering av prosjektet. Fylkeskommunen, Statens vegvesen og ALF finansierer 1/3 hver av utredningen av prosjektet. Fylkestinget i Troms har allerede bevilget sin andel av finansieringsmodellen. Det har vært vurdert å kjøpe utredningen på det åpne marked, men vil avvente et nytt møte med Statens vegvesen. Det vil

5 være av avgjørende betydning at prosjektet blir utredet slik at prosjektets mulighet og kostnadei blir dokumentert. I følge sekretæren i ALF skal Statens vegvesen, i etterkant av nevnte brev, ha sendt anmodning til fylkesråden for samferdsel om at utredningsarbeidet blir bestilt av Fylkeskommunen. Statens vegvesen venter på en bestilling fra fylkeskommunen. Styret i ALF ser for seg et prosjekt som sannsynligvis må delfmansieres ved hjelp av bompenge når utbyggingen kommer i gang og vil anmode at det fra Skjervøy kommune sin side signaliseres politisk vilje til å innføre en slik brukerfmansiert andel av investeringskostnadene. Dette kan være helt avgjørende for fmansieringen av prosjektet. For å belyse viktigheten av prosjektet kan det nevnes at næringslivet på Arnøy produserer og transporterer store mengder med fisk. Noen forskjeller fra år til år, men det totalt mellom 20 00( og tonn fisk. Mye av dette transporteres på vei. Det landes ikke bare fisk på Arnøy, men det transporteres relativt store mengder fisk med bil også fra andre fiskemottak i Nord- Troms. Med fastlandsforbindelse vil også regulariteten for denne transporten bli bedre til fordel for bedriftene og transportørene. I forhold til sikkerhet og offentlig service vil forbindelsen bety mye i forhold til tilbudet i form av ambulansetjenesten, lege, helsetjenester for øvrig. For brannberedskapen vil en forbindelse bety mye i form av utrykningstid og tilgjengelighet. Ikke minst vil det ikke lenger bli en reduser åpningstid for å komme til og fra Arnøy! Laukøy. Framtidig næringsutvikling kan en se for seg vil skje på Arnøy. Arnøy vil være et ekspansjonsområde for framtidig industri. Det ligger nært skipsleia og det er arealer som kan tilrettelegges og brukes til industri. Også her vil en forbindelse ha stor betydning. En framtidig videreføring av den Ytre kystriksvei vil kunne bli nærmere en realitet ved en fergefri forbindelse over Kågsundet. Arnøy og Laukøyforbindelsen bør være en del av nordområdesatsinga og det vises for øvrig også til tidligere utarbeidet rapport på prosjektet utarbeidet av Utviklingssenteret på Finnses. Vurdering Det essensielle med henvendelsen har vært at Ski ervøy kommune må be fylkesråden for samferdsel anbefale at planlegging! utredning av prosjektet iverksettes. For at Statens vegvesen vil sette i gang planlegging er de avhengige av at fylkeskommunen anbefaler å gå videre med prosjektet. Fylkeskommunen har allerede gitt sin tilknytning til utredningsarbeidet i form av medfinansiering. Det som trengs for at man skal komme videre i prosessen er at Fylkeskommunen oppfordrer til! bestiller utredningsarbeidet slik at det kan bli prioritert av Statens vegvesen. For videre finansiering av prosjektet bør det, på prinsipielt grunnlag, gis en politisk tilslutning til at prosjektet kan delfinansieres i form av bompenger når utbyggingen kommer i gang.

6 9189 SK.JERVØY I Postboks SKJERVØY Skjervøy kommune 2 j tt.1o.2o08, - Skoleveien 6 Postboks 145 G V riks- og fylkesveger i Region nord (Nordland Troms - Strategi for det videre arbeid med fastforbindelse mellom Amøy og Kgen (riksveg - Andre byggetrinn intemveg på Senja i Torsken kommune 600 mill - Langsundforbindelsen i - Karisøy kommune - Bjarkøyforbindelsen i Bjarkøy kommune (fastforbmdelse til Sandsøy og 1. E 8 Sørbotn Lauksiett, Tromsø kommune prioritering ( stamvegnettet i Troms): Troms fylkesting vedtok i sak 15/08 forslag til ny NTP med slik Ramf)orden i Tromsø kommune 1000 mill? finansieres med bompenger. - Ullst3ordforbindelsen - feijefri riksveg 91 fra Lyngseidet i Lyngen kommune til E.8 i I tillegg til forannevnte vegprosjekter, foreligger det en rekke ønsker og planer om veg- og 858 i Tromsø kommune. Prosjektet forutsettes påbegynt i Prosjektet skal delvis tunnellprosjekter i Troms. Det antatt mest nærliggende er oppstart av Ryaforbindelsen riksveg Kvernsundforbmdelsen til Bjarkøy) 665 mill 460 mill Behov/ønsker for store rilcsvegprosjekter i Troms (inklusiv ras) er: 1800 km fylkesveger som per dato er i Troms. I tillegg kommer de feiesamband somi dag er (fylkesveger) fra 1. januar Reformen (nedkiassifiseringen) kommer i tillegg til de ca. riksvegsamband. Den nye vegreformen fra antas å føre til at Troms fylkeskommune som vegholder, må utarbeide ny fylkesvegplan der både nåværende og nye, fylkesveger, herunder anlegg tas hensyn til. I en helhetssammenheng antas at alle de nåværende riksvegprosjekter som er nevnt i nåværende Nasjonal Transportplan (NTP) som går frem til 2009, kan bli berørt. Som kjent blir ca km nåværende riksveger i Troms nedkiassifisert til regionveger 869). Finnmark) - Referat fra Troms 1 1kesting behandling av vegsaker, herunder: Rassikringspian for - Referat fra møter med regionvegsjefen Styremøter som ble avviklet i forkant av folkemøtet, drøftet følgende: Grendehus den Styre i Ainøy og Laukøyforbindelsen AS avviklet styre- og folkemøte i Arnøyhamn VEDRØRENDE TUNNEL ARNØY- KÅGEN (RV.869) ARNØY OG LAUKØYFORBINDELSEN AS I MANNEN EKJÉRVØY KOMMU)i

7 2. E 6 Rassikring KMjord, Kåljord kommune 3. E 6 Sørkjose1Iet, Nordreisa kommune 4. E 10 Utbedring Tjeldsund bru, Harstad 5. E 6 Omlegging Setermoen, Bardu kommune 6. E 6 Nordlçjosbotn- Oteren, Ba1sord/Storord 7. E 6 Kvænangsjeilet, Kvænangen kommune Styret for Arnøy o Laukøyforbindelsen AS mener at det bør søkes å få forannevnte prosjekt prioritert /støttet av Troms Ilkesting. Det er i første omgang nødvendig å få prosjektet utredet.i denne sammenhengen viser en til referat fra møte med Statens vegvesen den Representanter fra styre i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS har senere avviklet møte med Regionvegsjefen og hans stab i forbindelse vedrørende utredningsarbeidet. I tillegg har styrets leder hatt flere ufonnelle samtaler med representanter for Statens vegvesen. Som det fremgår av vedlagt referat fra styreniøte den sak 02/08 har styre fattet positivt vedtak vedrørende finmnsiering av prosjektet. Det har videre nylig vært kontakt med Statens vegvesen om nytt møte i saken. Styret har også vurder mulighetene til å kjøpe utredningstjenesten på det åpne marked, men vil avvente resultatet fra nytt møte med Statens vegvesen. Det er av avgjørende betydning at prosjektet blir utredet slik at en kan dokumentere prosjektes mulighet, herunder kostnader. Til orienterin vedlegges følgende: 1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene 2. Referat fra møte med Statens vegvesen 3. Budsjett (rsmme) Statens vegvesen 2006 og Oversikt over bompengeprosjekt i Norge 5. Standard rabattsystem (bompenger) v/statens vegvesen 6. Fritak, fellesabonnement og tidsdifferensierte takster ved bruk av bompenger vi Statens vegvesen 7. Passeringstak vedrørende bompenger med elektronisk innkreving v/statens vegvesen 8. Referat fra styremøte sak 02/08 En viser til ovenstående vedlegg. For å få utredet og prioritert fastforbindelse mellom Amøy og Kågen rv.869, er det helt på det rene at en form for bompenger vil være helt avgjørende om en skal lykkes med prosjektet. Etter styrets mening, vil realisering av fastforbindelse mellom Arnøy og Kågen bidra positivt for hele Skjervøy-samfunnet. Den verdiskapingen som finner sted på Arnøy, er av stor betydning både lokalt, regionalt og nasjonalt. Særlig har oppdrett og fiskeindustrien stor betydning. For å få best mulig effekt ved innkreving av bompenger, kan det være en god løsning dersom bompengestasjon/elektronisk innkreving vurderes plassert på egnet sted på riksveg 866. En vil ved å plassere innkreving av bompenger i tilknytning til rv. 866 oppnå bedre inntjening. En anmoder Skjervøy kommune om å drøfte en slik bompengeløsning. En er kjent med at det tidligere var en ordning med ekstra avgift på feija som trafikkerte Maursundet. Den ekstra avgiften tok sikte på å løse fremtidige komminikjonsledd. Styret for Arnøy og Laukøyforbindelsen AS anmoder med dette Skjervøy kommune bidra politisk til at rubriserte prosjekt lar seg realisere. Et positivt vedtak i kommunen, med adresse til Troms fylkeskommune om å få prosjektet utredet, er viktig. Et positivt vedtak i fylkeskommunen vil kunne føre til at prosjektet kan bli prioritert ved utarbeidelse av ny Fylkesvegplan med virkning fra Som nevnt foran, vil Troms fylkeskommune få et

8 1PA UIT [O [ p.iç2 Ofp!A1V USTI!TLIUA isqai ijq u ppfso.id gs uofs!sod T awwo uj Cøtuy apfsoid w miptq puup 20 U1S! Od 1s 2o sppuauq d AtOd 1S UnWWO)L1S W!AP!!2!tVPPPL 4 J U1O JW 2s p aq q2qtuus2uuøtjwo uunjwslø u up iæwq s!sjd i uoud si2 js 1 Mnuzs&Iuøfjuzo.iBq apj! ulos ipwojip2æq p pd i2qpi JEq 2US)fl1CJ W01 jojjo U!1P4IJ 20-2A Ip atols.10; ASU gy Upp IOJÉ(øflWJ 2o Xøuiy

9 Organisaslonanuminer: A]csleselskap Foreta)csnavn: RNØY OG LAUKØYFORBINDELSEN AS 9180 SICJRRVØY Kommune: 1941 SKJERVØY Land: Norge 9189 SKJERVØY Forretningsadresse: Strandveien 40 Postadresse: Postboks 113 Stiftelseadato: Reqistrert i Foretaksreqisteret: Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av i Forberedelse til bygging av fast forbindelse mellom Arnøy/Laukøy og Vedtektafestet formål: Strandveien 41 Revisor: Styrets leder alene. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Reidar Johan Fredrik Berg Bjern Birik?4ichalsen Kjell Axne Serensen Forraveien 59.rvid Viktr Joimsåzd Styrets leder: Kanitalen er fullt innbetalt Aksekapita1 NOK: ,00 Styre: 9303 SILSND Nest leder: Styl-emedlem: Halvar Johan Solheim Håvard Inge Albrigtsen Kolbein?4ikal Simonsen Varamedlem: Jan Harald Hansen Yngvar Hemling Binarsen Torbj ørn Mathias sen Signatu.r: Prokura: Revisornunimer Godkjent IP REVISJON AS revisjonsselskap 9180 SKJERVØY Kågen. Brønnøysundregistrne

10 I-1 0 Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent Edel Miljeteig Austlid Sak5behandIeq1nnvaIgSnr EdeIMijcteigAustiki Vår dato: Vår referanse: 2008/ Arnøy- og Laukøyforblndelsen - referat fra møte med Statens vegvesen Mote nr: 1 Sted: Moteleder: Til stede: Forfall: Kopi til: Vegkontoret Tromsø Arvid Johnsgård, Roy Waage, Kjell Anie Sørensen, Halvar Solheim, Torbjern Naimalc, Edel Austlid Troms fylkeskomniune, Samferdselsetaten Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS hadde bedt om et møte med Statens vegvesen. Hensikten med møtet var å formidle behovet og ønsket om planlegging og klargjøre noen premisser for planlegging av ny fastlandsforbindelse til Arnøya og Laukøya i Skjervøy kommune. Arvid Johnsgård (leder) redegjorde for behovet for fastlandsforbindelse til Arnøya Det er i dag en betydelig verdiskaping innen fiskeri på Arnøya. Dette medfører en type transport som er avhengig av både regularitet og forutsigbarhet. I tillegg til fisk som ilandføres og produseres på Arnøya transporteres fisk inn fra mottak i Nord-Troms-regionen. Denne fisken bearbeides og transporteres så videre ut igjen. Området omkring Arnøya har stort utviklingspotensiale innen fiskeri, olje/gass og reiseliv. Det er også muligheter for en utvida bo- og arbeidsmarkedsregion. Arbeidspendling vil bli lettere med en fastlandsforbindelse. En fastlandsforbindelse må sees som et ledd i en ytre kystriksveg: Andenes-Senja-Kvaløya Ringvassøya-Reinøya-Arnøya-Kågen. Det er viktig å starte planlegging med sikte på å komme med i Nasjonal Transportplan så tidlig som mulig, helst i perioden Postadresse Telefon: koatoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefab Mellomveten 40 Statens gvesen Region nord 9291 TROMSØ Regnskap Dreyfushammam 31 Båtsljordveien Bodø Org.nr VADSØ Tplpfnn 7fi q iç

11 Det har tidligere vært avtalt at et forprosjekt til en kostnad på om lag bør utarbeides av Statens vegvesen, men at kostnadene må deles mellom Skjervøy kommune, Troms Fylkeskomniune og Statens vegvesen med på hver av partene. Roy Waage bekrefter at Troms fylkeskomniune har gitt tilsagn om Kr til forprosjekt og at Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS dekker Statens vegvesen kan ut fra dette bidra med Dokumentasjon på fylkeskommunens andel og Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS sin andel må framlegges for Statens vegvesen. Torbjørn Naimak redegjorde for muligheter for planlegging og premisser for dette; Plannivå Dagens planleggingsregime krever en konseptvalgutredning og en ekstem kvalitetssikring (KS 1) som første plannivå. Dette nivået ligger i forkant av planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er krav om at dette skal være gjennomført for alle prosjekt over 500 mill kroner før prosjektet kan bli aktuelt i Nasjonal Transportplan (NTP). Hensikten er at Staten ønsker styring med bruken av planleggingsmidler i Norge. Intensjonen er at bare gjennomførbare og realistiske prosjekt som har et dokumentert samfunnsbehov skal gå videre til planlegging etter plan- og bygningsloven. Etter gjennomføring av Forvaltningsreformen , overføres ansvaret for størstedelen av øvrige riksveger (også Arnøyforbindelsen) til den nye regionene. Hvilket planleggingsregime regionene ønsker vet vi ikke i dag. Vi må derfor ta høyde for at dagens system blir videreført. 2 Kostnad Vi er pr. i dag noe usikre på hva en konseptvalgutredning vil koste fordi vi ikke har fullført noen enda. Vi anslår derfor kostnaden til i mill for en slik utredning. Det betyr at andelene for kostnadsdekking må økes prosentvis likt på partene ved sluttoppgjøret. Tidspespektiv Fordi innføring av konseptvalgutredning er relativt nytt (innført høsten 2006), har vi flere prosjekter i kø. I Troms kan vi nevne to prosjekt som må gjennomføres før Arnøyfobindelsen. Vi har krav fra Samferdselsdepartementet om konseptvalgutredning for Tromsø. Dernest kommer Ullsf)ordforbindelsen som Fylkestinget har bedt om at det startes planlegging av. Fylkestinget i Troms har prioritert investering av Intemveg Torsken og Langsundforbindelsen. Utenfor prioritert ramme ligger Bjarkøyforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen. Alle disse prosjektene har høy kostnad og med dagens rammer til øvrige riksveger vil vi være etter 2020 før de er fullfinansiert og bygget. Gitt dagens prioriteringer vil en Arnøyforbindelse tidligst være aktuell i NTP NTP rulleres i 2009, 2013 og 2017 etter dagens system. Prosjekt som er aktuelle for planlegging og investering i perioden må være konseptvalgutredet innen rulleringen i Vi må prioritere prosjektene ut fra mulig investeringsrekkefølge og politiske vedtak. Vi kan derfor ikke starte planlegging av Arnøyforbindelsen før de nevnte prosjektene er utredet.

12 (i, 0) G) > V) G) CD cl) la

13 . under Npp) utredning. i.a 50 bomprosjekter i drift i Norge i dag. 30 prosjekter er planlegging og ee $lesund. (iv SunnfJu) () u yi.lla:ir) ) 4HFNy... R., tijnn-r itilillaraer (ofy3) 0 (R 23 OsIofioixneIn ( EIfkki r inansieringsbidraget fra bompenger er på rundt 4 i aret. 11 E3 ytnri..,rv 100 HuIa,wnnten. i eiciuiwnnen) : ( 134 RutIståHuvi (E1Pusl-Pder - ) Bomdng (Rw4GJdaI) et.iilj -. AnIog mod AUtOPA$S() *iidra niagg Statens vegvesen

14 Ved envegsinnkreving skal kravet til antall passeringer ha veres. Det er som hovedregei ikke tillatt med abonnementsløsninger som gir mulighet for et ube enset antall asseringer pr måned eller år. Standard rabatts stem Ved forhåndsbetaling gjelder følgende rabattordni ger: 50 passeringer 30 % rabatt 350 passeringer 40 % rabatt 710 passeringer 50 % rabatt Når prisen f r et 701 -turers klippekort overstiger 6000 o er for lette kjøretøy reduseres lcravet til antall passeringer, men i cke når grensebelope overskrides på grunn av prisstigning. VVQI

15 Felliesabonnement Det kan gis anledning til å knytte to kjøretøy til eri ra attor4frhig. i Ved firmaabonnernent kan det yttes mer em to kjøreøy ii en rabattordning. I Tkllsdifferensierte takst r I Det kan innføres tidsdifferensierte taks er der høy trafikk i rushl:kk er hove årsalcen til behovet for veg bygging. Ordningen må innrettes mot de daglige tr ikanter. Fritak Syklende og gående - Passasjerer i alle typer kjety -, Uniformerte utrykningskjøretøy - jøretøy i begavekesge EI-biler - Kollelctivkjøretøy i rute - ForfIyingsLemnede i.å c1k.!fls

16 Passeringstak I bompengeringer med elektronisk innkreving kan det innføres månedlige passeringstak. Dette innebærer at trafikantene kjøper kort med et visst antall passeringer, men dersom antall passeringer i løpet av en måned passerer en grense trekkes ikke mer av kortet den måneden. Det kan også settes tak for en kort periode, for eksempel bare en betaling pr time. Dette er for å redusere ulempene for trafikanter som har et reiseniønster som medfører urimelig mange passeringer. Statens vegvesen

17 ARNØY OG LAUKØYFORBINDELSEN AS BOKD SKJERVØY MØTEIJTSKRWF STYREMØTE 14 februar 2008 kl på Hotell Maritim Skjervøy AS Tilstede: - Arvid Johnsgård - Bjørn Michalsen - Jan Hansen varamedlem - Kolbein Simonsen - Kjell Ame Sørensen - Torbjørn Mathiassen varamedlem - Yngvar Einarsen varainedlem - Halvar Solheiin - Samt ordfører Roy Waage, frrste del da han deltok i møtet med vegvesenet. Håvard Albrigtsen og Reidar Berg var forhindret fra å møte. Innkalling Godkjent Saksliste godkjent 01/2008 Referat fra møtet med Statens vegvesen Arvid Johnsgård orienterte litt om møte med vegsjefen og hans planlegger. Kjell Arne og Roy supplerte. Vedtak: ProtokoWreferat fra møte mellom statens vegvesen og representanter for Arnøy og Laukøyforbindelsen AS den tas til etterretning. 02/2008 Vår strategi i forhold til referatet En del diskusjon og synspunkter på strategiske veivalg for på sikt å få denne forbindelsen inn på Nasjonal Transportplan, herunder finansiering av konseptvalgutredning. Prosjektet diskuter i sammenheng med ytre riksvei (kystriksveien) og Nordområdesatsingen. Vedtak Styret i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS viser til notat/protokoll fra møte med Statens vegvesen i Tromsø den St3?ret vedtar at arbeidet med planleggingen basert på KS1 blir startet opp så snart som mulig. Planarbeidet skal foretas i nært samarbeid med Statens vegvesen. Det vedtas slik finansieringspian for planarbeidet. Skjervøy kommune/arnøy og Laukøyforbindelsen AS kr ,- Troms Fylkeskommune kr ,- Statens vegvesen kr ,- Sum kr

18 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/483-2 Arkiv: U43 Saksbehandler: Yngve Volden Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/09 Skjervøy Formannskap Horing om forskrift - kommune. bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Skjervøy Vedlegg i Høring - Forskrift om kontrollområder for å forebygge ILA Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Skjervøy kommune slutter seg til foreslåtte Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ski ervøy kommune i Troms. Saksopplysninger I forbindelse med at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA), i laks på lokalitet 19915, Sommerfjøssletta, Skjervøy kommune har Mattilsynet utarbeidet utarbeidet utkast til forskrift for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen ILA i Ski ervøy kommune. Vurdering Saksbehandler er av den oppfatning av at Mattilsynet som fagetat i denne sammenheng har utarbeidet forslag til forskrift med bakgrunn i de tiltak som må gjennomføres for at sykdommen kan bekjempes på best mulig måte og ut i fra erfaringer fra tilsvarende utbrudd av sykdommen andre steder. Saksbehandler anbefaler at planutvalget slutter seg til foreslåtte utkast til forskrift.

19 i henhold til adresseliste Deres ref: Vår ref 2008/ Dato: Org.nr: Statens tilsyn for panter, fisk, dyr og næringsmidle Høring - Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms Det er påvist infeksios lakseanemi, ILA, i laks på lokalitet 19915, Sommerfjsøsletta, tilhørende Arnøy Laks, Skjervøy kommune. I henhold til LOV nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19 kan Mattilsynet opprette soner som ledd i sykdomsbekjempelse. Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark, har i samarbeid med Mattilsynet, Distnktskontor for Nord-Troms, utarbeidet utkast til Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms. Forskriften og kart ligger vedlagt. Forskriften vil ha som virkeområde et geografisk avgrenset område (kontrollområde) bestående av bekjempelsesområde og kontrollområde, slik det framgår av 2 i forskriftsutkastet og vedlagt kart. Det er knyttet forskjellige tiltak til kontrollområdet for å forebygge, begrense og utrydde sykdommen ILA. Krav nedfelt i Bekjempelsespian for kontroll med utbrudd av infeksiøs lakseanemi i Norge er brukt som rettesnor for fastsettelseri av tiltakene. Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsesområdet, jf 4 i forskriftsutkastet. Videre kreves Mattilsynets tillatelse til å føre fisk/skalidyr til slakterilpakkeri. Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsesområdet tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Unntatt fra forbudet er slakterier innenfor bekjempelsesområdet som kun slakter fisk fra bekjempelsesområdet. Bekjempelsessonen må være helt tømt for oppdrettsfisk og ha gjennomgått en minimumsbrakklegging før den kan innlemmes i kontrollområdet. Denne brakkieggingstiden er, i henhold til nye forvaltningspraksis i Mattilsynet, foreslått i redusert i forhold til tidligere praksis fra før høsten Det er videre et krav om at det skal gå minst to àr etter at bekjempelsessonen er innlemmet i observasjonssonert før forskriften kan oppheves. Det gis med dette anledning til å komme med innspill til forskriftsutkastet. Fristen for tilbakemelding settes til fredag 20. februar lnnspill/kommentarer sendes Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark, Postboks 383, 2381 Brumunddal, til e-post: ostmottaktmattilsynet.no eller til telefaks nr Høringssvar merkes med vårt saksnummer: 2008/ Mattllsynet Saksbehandler. Saksbehandlemavn Postadresse: Regionkontoret for Troms og Reglonkontoret tor Troms og Finnmark Tlf /Tor Larsen Fin nmark Besøksadresse: Boaronjarga 1, 9520 Felles postmottak, Postboks 383 Kautokeino 2381 Brumunddal E-post Telefaks: (Husk mottakers navn)

20 Med hilsen Tor Larsen Fungerende Leder, tilsynsseksjonen kopi til: Mattilsynet, DK Nord-Troms Mattilsynet, Hovedkontoret, Tilsynsavdelingen Vedlegg: - Utkast til Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms - Kart over kontrollom rådet Side 2 av 8

21 Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 7?.?? 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19, ji. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 35, f Formål Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde. 2. Wrkeområde Forsknften gjelder kontrollområde bestående av bekjempelsesområde og overvåkningsområde i Skjervøy kommune i Troms (alle koordinater er i h.h.t. UTM, WGS 84). Bekjempelsesområdet avgrenses av rette en linje i sjøen mellom Nymoen (34 W ) og Helinesodden (34 W Nord i Lauksundet, av rett linje over Kågsundet mellom Haugen (34 W ) og Snarsteinen (34 W ) og mellom fergeleiet ved Kågbergan (34 W ) og Vassnes på Laukøya (34 W ). Overvàkningsområdet ligger utenfor bekjempelsesområdet og avgrenses i nord av rette linjer i sjøen mellom Skarvsteinen på Arnøya (34 W ), et punkt (34 W ) i havet nord for Laukøya og Molneset (34 W ) nord-øst på Laukøya. I sør avgrenses overvåkningsområdet av en rett linje over Kågsundet fra et punkt i nærheten av Stakenes på Skjervøya (34 W ) til et punkt ved Nymo på Kågen (34 W ), av en rett linje over Skattøyrsundet på høyde ca med Skjervøybrua (fra 34 W til 34W ) og av en rett linje fra nordspissen av øya Brusen (34W ) til Kanonan (34 W ) på Laukøya. I vedlagte kart er bekjempelsesområder merket med rødt, mens overvåkningsområder er merket med gult. Forskriften omfatter også slakterier som slakter fisk, notvaskerier som rengjør nøter og tilvirkningsanlegg som tilvirker fisk fra bekjempelsesområdet. 3. Definisjoner I forskriften menes med: Akvakulturdyr: Levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg. Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Qrthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. Kontroiområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsesområde og overvåkningsområde opprettet som ledd i forebygging, bekjempelse og begrensning av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. Kapittel li. Tiltak i bekjempelsesområdet Side 3 av 8

22 4. Overføring av akvakulturdyr inn i, rundt inne i og ut av bekjempelsesområdet Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsesområdet. Føring av levende akvakulturdyr inn i, rundt inne i eller ut av bekjempelsesområdet skal ikke skje uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri eller tilvirkingsanlegg. 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsesområdet Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsesområdet skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet. Matfiskanlegg for laksefisk med påvist smitte i bekjempelsesområdet skal slaktes eller destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av Mattilsynet. Anlegget skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegget skal deretter brakkiegges i minimum tre måneder. Matfiskanlegg i bekjempelsesomràdet der ILA ikke er påvist skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum to måneder. Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsesområdet skal daglig føre skriftlige registrennger om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 6. Rengjøring av nøter fra anlegg i bekjempelsesområdet Oppdrettsneter fra anlegg innenfor bekjempelsesområdet skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsesområdet atskilt fra nøter fra andre anlegg. Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsesområdet skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet. Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer. Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsesområdet, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp. Benyttes notvaskeri som ligger utenfor bekjempelsesområdet skal det meldes fra til Mattilsynet syv dager før nøter transporteres ut av bekjempelsesområdet. Qppdrettsbåter, fôrf)åter, flytennger og annet utstyr fra anlegg innenfor bekjempelsesomràdet skal rengjøres og desinfiseres slik Mattilsynet bestemmer før utstyret tas i bruk ved samme eller annen lokalitet. 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsesområdet Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsesområdet, skal ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registrenriger av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsesområdet tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Forbudet gjelder ikke slakterier innenfor bekjempelsesområdet som kun slakter fisk fra bekjempelsesområdet. Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteter med påvist eller mistanke om forekomst av ILA. Side 4 av 8

23 Efter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres for det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet der slakteriet ligger skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon. Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuelt for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget. 8. Tiltak ved transport i bekjempelsesområ det All smolttransport og transport av slaktefisk som ikke skal til bestemmelsessted i bekjempelsesområdet skal så vidt mulig gå utenom bekjempelsesområdet. All trafikk av levende fisk i Mattilsynet. eller gjennom bekjempelsesområdet skal godkjennes av Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transporter som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i bekjempelsesområdet slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Ved smolttransport og transport av slaktefisk gjennom bekjempelsesområdet skal Mattilsynet varsles på forhånd med opplysninger om navn på båt, passeringstidspunkt og leveringssted. Mattilsynet kan i perioder med særlig smittefarlig aktivitet i bekjempelsessonen eller dersom sykdomssituasjonen endrer seg, stenge for transport gjennom bekjempelsesområdet. Trarisportør som transporterer akvakulturdyr i bekjempelsesområdet må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Mattilsynets kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsesområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsesområdet Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsesområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel III. Tiltak i overvåkningsområdet 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i over åkningsområdet Maffiskanlegg for laksefisk i overvåkningsområdet skal hver 14. dag oversende lister til Mattilsynet som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdriivå. 11. Tiltak ved transport i ovevåkningsområ det Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningsområdet slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Transporter som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningsområdet må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningsområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. Side 5 av 8

24 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningsområdet Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningsområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. 13. Opphevelse av bekjempelsesområdet Kapittel IV. Kontrollområdets varighet Etter at all laksefisk fra bekjempelsesområdet er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakkiegging av bekjempelsesområdet i minimum to måneder og anlegget der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsesområdet skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsesområdet med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsesområdet oppheves, inrilemmes det i overvåkningsområdet. 14. Opphevelse av overvåkningsområdet Overvåkningsområdet oppheves når det er gått to år siden bekjempelsesom rådet i koritrollområdet ble opphevet. Kapittel V. Andre bestemmelser 15. Tilsyn og vedtak Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynet, Distriktskontoret for Nord-Troms tilsyn med og fatter de nødvendige enkeitvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter 24 om særskilt smittesanenng, 25 om stenging og virksomhetskarantene og 26 om tvangsmulkt. 16. Dispensasjon Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder E0S-avtalen. 17. Straffebestemmelser Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven lkrafttrede!se og varighet Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsesområdet i samsvar med forskriftens 13. Vedlegg. ILA-kontrollområde Skjervøy kommune Sådc6av8

25 Adresseliste: Fiskendirektoratet, Region Pb 940, 9259 Tromsø postmottak.tromsflskeridir.no Troms Fylkesmannen i Troms Postboks 6105, 9291 postmottaktfmtr.no Tromsø Troms fylkeskommune Postboks 6600,9296 postmottaktromsfylke.no Tromsø Kvænangens kommune postckvananpen.kommune.no Loppa kommune postmottak(å1oppa.komrnune.no Lyrigen kommune postlyngen.kommune.no Nordreisa kommune postmottaknordreisa.kommune.no Skjervøy kommune Fiskeri og Strandvn 106, 9291 Tromsø flrmaqostffii.no Hanvbruksnæringens Landsforening, Avd. Tromssø Brønnbåteiernes forening Postboks 2020 Nordnes, flrmaøostfraktefartoyene. no 5817 Bergen Lyngen Veterinærtjeneste Lerøy Aurora AS Pb 2123, Postterminalen, 9267 Tromsø post(ieroyaurora.no Refa Frøystad Group AS Strandv. 68, 9300 Finnsries eva.soiiied(8rfeno Jøkelfjordsmolt DostiokeIfiordIaks. no Hamneidet laks Tommv Karkhotmail.com Arnøy Laks postarnoyiaks.no Side 8 av 8

26 - i rcrtn( II,J -cl.. fl I [si 1-4 i [i g 1.1 _r.r:. ê..-_., b Ed, I4 I

27 Skjervøy kommune Arkivsalcnr: 2009/969-2 Arkiv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak 4/09 Utvalgsnavn Ski ervøy Formannskap Møtedato Deling av eiendommen 53/2 på Taskebyhalvoya Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og bygningslovens 7 og Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slik innstilling: Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av 600 kvm fra eiendommen 53/2 til oppføring av hytte. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en hyttetomt fra eiendommen 53/2 på Taskebyhalvøya. Tomten er i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Søker: Erverver: Tor Håvard Pedersen, 9180 Skjervøy Viggo Olaisen og Grethe Ihiang, 9180 Skjervøy Tomten som søkes fradelt er på 600 kvm og ligger ved Båtbukta på Taskebyneset hvor det er ønske om å få satt opp en hytte. På parsellen 53/2 står det i dag to hytter med en avstand på ca 230 meter. Den omsøkte hyttetomt er tenkt plassert i mellom disse og på oversida av stien som går igjennom området.

28 Vurdering Søknaden har vært oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen. For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner. Det at den omsøkte plasseringen av hytta ligger såpass langt tilbaketrukket og på oversida av stien som går igjennom området, anser man for å være en særlig grunn. Man anser også hyttas plassering såpass gunstig at den ikke vil komme i konflikt med andre friluftsinteresser i område Med bakgrunn i dette vil en anbefale fradelingen som omsøkt.

29 v:..;:: :...:.c %.v-ys()e J2 *.. / tt wapq. PSOd IIflGOd :... I - UAW4 ;. I SI 5 ::.aø.t. :kl:;r.4, i:.. i.. q JuqI9: 5: n t: ç. :LW!. naasaq eit 1LS - WOP8S LSJd., SOL -. :.. r: :. r pnpisausn - 8bj1 4çdåJaJC3 Qjj &njapuapi puqjecxsneéfelj -,. - V.ao&mq»ei t 4is1 assaipeu*euflnie Sqje.j, 1 -, jusuofqag nsezaj JU9 I apjaf5 uopeuo *?V%v 4j 55 4% ) 4 t 5 t C4 % Æ 5 t - - uaøpiujs8wçwddo iii ggjunfaausao(s6uiu&q6g» iysj r -, -?$.5. g1nftfleqa,tois6uuepic5ord?fljf fiuiu;anopiejse uo!s!syu]aa fl 1 ::-: wcpueiauuni6êa 6uap PW)IØS EJ iaisunupewnq

30 i 9 - n,çwflj - gt æfw I. 0 ti -çp 0 jqp.>iopgas.flaç l aud s! Iu s %» C4 \ st 3 èç \ C > Øfljsr ØIAY res fiød mseaei PAud. p.q- ::: PWø. WPd. Il0JjS$d DO PQA P il S ll J1*M isew -4ewo ij,jg psm epua1a3ssp Ae flq3ap4alfl jo wj PSIØNAR g :. 4j3IOJj)WqflGPU4Q1BÆ ØCçAbQslJflfl LUWÇBN 4upq j ugepeijp(øs app saftlasaed I - -3 $ Ø \.s h \.. \AQ. Ç

31 Q) (i) ) F Q) L b 11. (/ S 0N /. I IIII.; p\ç (i) q) E cd(\.) :.il[ S...5 / / : ) I J 6. ( I f \ \< C/Ç (Çzf -. (LILLE TASKEBY)

32 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/950-1 Arkiv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/09 Skjervøy Formannskap O0 Deling av eiendommen 52/1 i Taskeby Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og bygningslovens 7 og Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av to teiger fra eiendommen 52/1 som omsøkt. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal gjøres nye tiltak eller på annen måte vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av to teiger, hver på ca 100 og 110 da fra eiendommen 52/1 i Taskeby. De omsøkte teigene er i dag ubebygd. Teigene ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av iandbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Teigene som søkes fradelt ligger på sørsida av Taskebyhalvøya. Eiendommen 52/1 består i dag av 3 teiger. Det er de to teigene lengst øst som søkes fradeit. Av søknaden går det frem at det ikke skal utføres nye tiltak på parsellene.

33 Vurdering Med bakgrunn i det overnevnte ble saken oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen. Med bakgrunn i at det ikke skal utføres nye tiltak på parsellene vil en fradeling som omsøkt ikk komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. En vil derfor tilrå fradelingen som omsøkt.

34 :.s:;:: ::. 7JL4At)4f 9 W PæÇSOd JI4SO W...HE I. y...:.. -. p.r.:4.1;. 9a..3h.,.f?L.:.I. Li.: G i i 4t tæ&asja66æq - CfU&qE6O.. 1 I I - f aauanac eifl Iqd PN S :.. * -. r I.... na,ptmeusnjg.susuoisqag JUSSd aug 0 / 4Ai aj qje)g, kj t\t, W J4 $\/ % < - -. Zuiu;aisanlejåe éufiaø Jøj i usjaq6qputwtu;çwddo Mi. fl...adj.jgê \ 4æjd igg SagÇ &»4uNsJÖØpuaJøtflI paw wspuaaoui6 a 6tipp Wo peuiøs uofsspujau tj ::.. ::. :...1, I:

35 9) LA ÇL) 0

36 7 --fl- \fl, tgefl i,r ::-- flk.fli, i,u,,,7;-, , Grunnesel ERVOYA ? SS 142 5# 3q los s Il ti- i.- i-i fl ,. islorsiein 19 jo Ternskfer,/ Sjöbur 9 Ss Kobpoen bpoltneser Srorsandviknese So marsebukta,._ afl!:flflu: 01 jo C aske.v. e fl 13, 134 Qtersto ken -1 -i fl- ; \ ;;)I3A, i Task ynesgrurinen in askebyneset %\ esh,jiflaa i 95

37 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arldv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn 6/09 Skjervøy Formannskap Møtedato S Søknad på tomt i Industriveien 28, Skjervøy Teknisk sjefs innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknadene om tomt i Industriveien avslås. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at omsøkte tomt forbeholdes sjøretta virksomhet. Sak.sopplysninger Viser til vedlagt søknader med kart. Søknadene gjelder tildeling av tomt i Industriveien 28. Tomta er på ca 450 kvm. Av begge søknadene går det frem at de ønsker å oppføre et bygg for sine virksomheter. Søkere: Nord Troms Glass AS RUVI AS I reguleringsplanen for området er arealet avsatt til lettere sjørettet virksomhet, industri og sj øbuer. Vurdering Skjervøy kommune har i dag stor mangel på industritomter. Den tomta som det nå søkes på er ut i fra kartet, den siste ledige tomta i Industriveien. Den er liten og forholdsvis inneklemt, slik at den vil ha noe begrenset bruk.

38 I reguleringsplanbestemmelsene er arealet avsatt til lettere sjørettet virksomhet, industri og sjøbuer. Den virksomheten som søkerne utfører er noe i grenseland for hva dette arealet var ment brukt til. I 2008 tildelte Skjervøy kommune et tilleggsareal til Tømmer og betong as. Dette arealet ligger innenfor svingen og i mot sjøen. Det ble den gang vurdert slik at dette arealet hadde en slik plassering at det ikke ville være til annen verdi enn som tillegg til nabotomta. Det omsøkte areal har ut i fra plassering og nærhet til kai en større verdi for sjøretta virksomhet enn det areal som er nevnt ovenfor. Det vil derfor være uheldig å tildele dette arealet til annen virksomhet. Ut i fra dette vil en avslå søknadene.

39 Målestokk 1:1 EUREF89 UTM Son - 33 l 1STRIVE1 69 / 1 I / - / : ) +69 I :2,,/ :9 N 7/.. & : 6 08:.B 705 RWEIEN 17 N ; 3885 RJVEIEN 30 OL6TR.I EN 22 RIVEIEN 20 _DU5TRIV INDLEITRIVEIEN 12 c..1 INDUSTRP/EIEN r / r 750dp Side 3 av 4

40 9180 Skjervøy Hvem er Ruvi A/S?. Vi sysselsetter pr i dag 6,5heltidsansatte og 12 stk påvår,sommer og høst.vårt firma driver med Snerødding og Miljøtransport( Innhenting og eksportering av skrapjem og metaller fra Troms,Finnmark.). Vi er pr i dag lokalisert i et gammelt lagerbygg i Industriveien Våre samarbeidspartnere er Metall og gjennvinning, Rolf Bakke metalico, HRS metalico, Kuusakuski og Croriimet i norr ab, Mesta.,garderobe,toalettldusj, og kafferom til de ansatte. Flyttetransport, Maskinarbeid(Graving,maskinarbeid ol.) Settefisktransport, Kongekrabbetransport, Brøyting, Hva skal Nybygget brukes til?. Mindre vedlikehold på bil og 13. maskinpark, Kaldiager til Dekk og reservedeler, Kontor 28. Tomten som ønskes skal benyttes til å reise et bygg for vår Ruvi A/S vil herved tillate seg å søke på tomt i Industriveien bedrift. Søknad om kjøp av tomt i Industriveien 28. Boks Ruvi als L3. 26 AuG 2008

41 Bygget som ønsket reist vil måle 17m langt og 13 m bredt. Vi ønsker en porthøyde på 4,5 meter slik at vi kan ta brøytebil inn der på vinteren for nedtining. Vi håper at kommunen vil se velvillig på denne tomtesøknaden. så fr vi komme tilbake med søknad på bygget etter hvert. På forhand takk. For Ruvi AIS. Rune D Jørgensen Sign. Geir Are Olufsen. Sign.

42 Teknisk Etat Hilsen Reservering av tomt ci Wemer Thorbjornsen For oppføring av ett nytt verkstedbygg på ca 35Okvm Mellom Jan Hansen og tømmer og betong as. Nord Troms Glass AS 82 ÀPR 2(108 Vi Ønsker med dette skriv å Reservere tomt i indre havn Skjervøy L3 Havnegata 46 Skjervøy kommune skj

43 Skj ervøy kommune Arkivsaknr: 2009/968-1 Arkiv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 7/09 Skjervøy Formannskap Ç Deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta Henvisning til lovverk: Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og Teknisk sjefs innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til deling av eiendommen 66/44 som omsøkt. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta. Eiendommen er i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Søker: Erverver: Anna Kjeldsberg Ratama, 9180 Skjervøy Robin Ratama, 9515 Alta Wenche Ratama, 9180 Skjervøy Eier av 66/44 ønsker å dele eiendommen i to like deler og overføre disse til sin sønn og datter. På den ene fradelte parsellen er det tenkt å føre opp en fritidsbolig på oversida av veien. Det går ikke frem av søknaden at det skal utføres noe nye tiltak på den andre parsellen.

44 Vurdering Søknaden har vært oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen. For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner. I denne søknaden er fradelingen på oversida av veien. Denne veien vil fungere som et skille mo strandsonevemet. Dette er å anse som en særlig grunn. I dag er eiendommen 66/44 ubebygd. En forventer at det omsøkte tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.

Nr. 5 2014 Side 591 834 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5 2014 Side 591 834 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5 2014 Side 591 834 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2014 Utgitt 12. februar 2015 Dette er siste hefte i 2014-årgangen Innhold Side Forskrifter 2014 Okt. 1. Forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2003 Side 409-461 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15

Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15 Skjervøy kommune Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15 Saksnr Innhold PS 94/05 Orientering av ordfører PS 95/05 Søknad om deling

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 24.06.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer