Moteinnkaffing. Utvalg: Skjervøy Formannskap. Tidspunkt: Kommunestyresalen, Skj ervøy rådhus Dato: :30. Møtested:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moteinnkaffing. Utvalg: Skjervøy Formannskap. Tidspunkt: Kommunestyresalen, Skj ervøy rådhus Dato: 09.02.2009 16:30. Møtested:"

Transkript

1 Moteinnkaffing Utvalg: Kommunestyresalen, Skj ervøy rådhus Dato: :30 Møtested: Tidspunkt: Skjervøy Formannskap Eventuelt forfall må meldes snarest på tif eller på e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskj ed. Roy Waage Ordfører (s)

2 Søknad Saksliste Utv.saksnr PS 1/09 PS 2/09 PS 9/09 PS 10/09 PS 11/09 PS 12/09 PS 13/09 RS 1/09 RS 2/09 RS 3/09 RS 4/09 Sakstittel Orientering av ordføreren i møte Prinsippvedtak vedr. finansiering av Arnøy og Laukøyforbindelsen U.Off Arkivsaksnr 2009/ /1598 PS 3/09 Høring om forskrift - bekjempelse av ILA hos 2009/483 akvakulturdyr i Skjervøy kommune. PS 4/09 PS 5/09 PS 6/09 PS 7/09 PS 8/09 Deling av eiendommen 53/2 på Taskebyhalvøåa Deling av eiendommen 52/1 i Taskeby Søknad på tomt i Industriveien 28, Skjervøy Deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta Samarbeid mellom Skjervøy kommune og Solovetskij distrikt Overtakelse av drift og vedlikehold av privat vei fra Solstua til Hotell Maritim Renovering av Skjervøy ungdomsskole - supplering av plankomite Anke på søknad om tomt til sjøbuer Prioritering av tiltak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke Referatsaker Forespørsel vedr. plikten til årlig rullering av økonomiplan Vedr. utbygging av Eidekroken bamehage Skjervøy Kommune - Miljøfyrtårn - kommune Regnskapsavtale vedr.overtakelse av boligene i Skjervøy boligselskap As 2009/ / / / / / / / / / / / /1620 RS 5/09 Innovasjon Norges samarbeidsavtaler med kommunene i troms /1664 PS 14/06 Regulering - Strandveien 49 og 51 PS 15/09 Lerøy Aurora om endring av akvakulturtillatelse * For laks, ørret, regnbueørret på lokalitet Kårvika i Skjervøy kommune * * Ettersendes

3 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 060 Saksbehandler: Turid Tvenning Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/09 Skjervøy Formannskap Ç Orientering av ordføreren i møte Orientering og videre fremdrift i Nergård saken - Besøk av Fylkesmannen i kommunestyret Ordforerens innstilling Saksopplysninger Vurdering

4 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: Q1O Saksbehandler: Yngve Volden Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/09 Skjervøy Formannskap Ç Prinsippvedtak vedr. finansiering av Arnøy og Laukoyforbindelsen Vedlegg i Tidligere dokumenter fra Forum Winsak Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: 1. Skjervøy kommune ber om at Troms f lkeskommune prioriterer utredningen av Arnøy og Laukøyforbindelsen. 2. Skjervøy kommune ber om at Troms fylkeskommune oppfordrer Statens vegvesen til å prioritere utredningen av prosjektet så snart som mulig. 3. Skjervøy kommune gir en prinsipiell tilslutning til å åpne for en delfinansiering i form a bompenger ved utbygging av Arnøy og Laukøyforbindelsen. Saksopplysninger Arnøy og Laukøyforbindelsen AS (ALF) har kommet skriv til Skjervøy kommune, datert Til opplysning har saksbehandler i forbindelse med saksbehandlingen vært i kontakt med sekretæren i ALF for å klargjøre hva som egentlig var det essensielle med henvendelsen til Skj ervøy kommune. Det har vært avholdt møter i styret i ALF og også mellom ALF og Statens vegvesen for å søke å finne en fmansiell løsning på utredning av Arnøy og Laukøyforbindelsen. Styret har i møtet den fattet et positivt vedtak vedrørende finansiering av prosjektet. Fylkeskommunen, Statens vegvesen og ALF finansierer 1/3 hver av utredningen av prosjektet. Fylkestinget i Troms har allerede bevilget sin andel av finansieringsmodellen. Det har vært vurdert å kjøpe utredningen på det åpne marked, men vil avvente et nytt møte med Statens vegvesen. Det vil

5 være av avgjørende betydning at prosjektet blir utredet slik at prosjektets mulighet og kostnadei blir dokumentert. I følge sekretæren i ALF skal Statens vegvesen, i etterkant av nevnte brev, ha sendt anmodning til fylkesråden for samferdsel om at utredningsarbeidet blir bestilt av Fylkeskommunen. Statens vegvesen venter på en bestilling fra fylkeskommunen. Styret i ALF ser for seg et prosjekt som sannsynligvis må delfmansieres ved hjelp av bompenge når utbyggingen kommer i gang og vil anmode at det fra Skjervøy kommune sin side signaliseres politisk vilje til å innføre en slik brukerfmansiert andel av investeringskostnadene. Dette kan være helt avgjørende for fmansieringen av prosjektet. For å belyse viktigheten av prosjektet kan det nevnes at næringslivet på Arnøy produserer og transporterer store mengder med fisk. Noen forskjeller fra år til år, men det totalt mellom 20 00( og tonn fisk. Mye av dette transporteres på vei. Det landes ikke bare fisk på Arnøy, men det transporteres relativt store mengder fisk med bil også fra andre fiskemottak i Nord- Troms. Med fastlandsforbindelse vil også regulariteten for denne transporten bli bedre til fordel for bedriftene og transportørene. I forhold til sikkerhet og offentlig service vil forbindelsen bety mye i forhold til tilbudet i form av ambulansetjenesten, lege, helsetjenester for øvrig. For brannberedskapen vil en forbindelse bety mye i form av utrykningstid og tilgjengelighet. Ikke minst vil det ikke lenger bli en reduser åpningstid for å komme til og fra Arnøy! Laukøy. Framtidig næringsutvikling kan en se for seg vil skje på Arnøy. Arnøy vil være et ekspansjonsområde for framtidig industri. Det ligger nært skipsleia og det er arealer som kan tilrettelegges og brukes til industri. Også her vil en forbindelse ha stor betydning. En framtidig videreføring av den Ytre kystriksvei vil kunne bli nærmere en realitet ved en fergefri forbindelse over Kågsundet. Arnøy og Laukøyforbindelsen bør være en del av nordområdesatsinga og det vises for øvrig også til tidligere utarbeidet rapport på prosjektet utarbeidet av Utviklingssenteret på Finnses. Vurdering Det essensielle med henvendelsen har vært at Ski ervøy kommune må be fylkesråden for samferdsel anbefale at planlegging! utredning av prosjektet iverksettes. For at Statens vegvesen vil sette i gang planlegging er de avhengige av at fylkeskommunen anbefaler å gå videre med prosjektet. Fylkeskommunen har allerede gitt sin tilknytning til utredningsarbeidet i form av medfinansiering. Det som trengs for at man skal komme videre i prosessen er at Fylkeskommunen oppfordrer til! bestiller utredningsarbeidet slik at det kan bli prioritert av Statens vegvesen. For videre finansiering av prosjektet bør det, på prinsipielt grunnlag, gis en politisk tilslutning til at prosjektet kan delfinansieres i form av bompenger når utbyggingen kommer i gang.

6 9189 SK.JERVØY I Postboks SKJERVØY Skjervøy kommune 2 j tt.1o.2o08, - Skoleveien 6 Postboks 145 G V riks- og fylkesveger i Region nord (Nordland Troms - Strategi for det videre arbeid med fastforbindelse mellom Amøy og Kgen (riksveg - Andre byggetrinn intemveg på Senja i Torsken kommune 600 mill - Langsundforbindelsen i - Karisøy kommune - Bjarkøyforbindelsen i Bjarkøy kommune (fastforbmdelse til Sandsøy og 1. E 8 Sørbotn Lauksiett, Tromsø kommune prioritering ( stamvegnettet i Troms): Troms fylkesting vedtok i sak 15/08 forslag til ny NTP med slik Ramf)orden i Tromsø kommune 1000 mill? finansieres med bompenger. - Ullst3ordforbindelsen - feijefri riksveg 91 fra Lyngseidet i Lyngen kommune til E.8 i I tillegg til forannevnte vegprosjekter, foreligger det en rekke ønsker og planer om veg- og 858 i Tromsø kommune. Prosjektet forutsettes påbegynt i Prosjektet skal delvis tunnellprosjekter i Troms. Det antatt mest nærliggende er oppstart av Ryaforbindelsen riksveg Kvernsundforbmdelsen til Bjarkøy) 665 mill 460 mill Behov/ønsker for store rilcsvegprosjekter i Troms (inklusiv ras) er: 1800 km fylkesveger som per dato er i Troms. I tillegg kommer de feiesamband somi dag er (fylkesveger) fra 1. januar Reformen (nedkiassifiseringen) kommer i tillegg til de ca. riksvegsamband. Den nye vegreformen fra antas å føre til at Troms fylkeskommune som vegholder, må utarbeide ny fylkesvegplan der både nåværende og nye, fylkesveger, herunder anlegg tas hensyn til. I en helhetssammenheng antas at alle de nåværende riksvegprosjekter som er nevnt i nåværende Nasjonal Transportplan (NTP) som går frem til 2009, kan bli berørt. Som kjent blir ca km nåværende riksveger i Troms nedkiassifisert til regionveger 869). Finnmark) - Referat fra Troms 1 1kesting behandling av vegsaker, herunder: Rassikringspian for - Referat fra møter med regionvegsjefen Styremøter som ble avviklet i forkant av folkemøtet, drøftet følgende: Grendehus den Styre i Ainøy og Laukøyforbindelsen AS avviklet styre- og folkemøte i Arnøyhamn VEDRØRENDE TUNNEL ARNØY- KÅGEN (RV.869) ARNØY OG LAUKØYFORBINDELSEN AS I MANNEN EKJÉRVØY KOMMU)i

7 2. E 6 Rassikring KMjord, Kåljord kommune 3. E 6 Sørkjose1Iet, Nordreisa kommune 4. E 10 Utbedring Tjeldsund bru, Harstad 5. E 6 Omlegging Setermoen, Bardu kommune 6. E 6 Nordlçjosbotn- Oteren, Ba1sord/Storord 7. E 6 Kvænangsjeilet, Kvænangen kommune Styret for Arnøy o Laukøyforbindelsen AS mener at det bør søkes å få forannevnte prosjekt prioritert /støttet av Troms Ilkesting. Det er i første omgang nødvendig å få prosjektet utredet.i denne sammenhengen viser en til referat fra møte med Statens vegvesen den Representanter fra styre i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS har senere avviklet møte med Regionvegsjefen og hans stab i forbindelse vedrørende utredningsarbeidet. I tillegg har styrets leder hatt flere ufonnelle samtaler med representanter for Statens vegvesen. Som det fremgår av vedlagt referat fra styreniøte den sak 02/08 har styre fattet positivt vedtak vedrørende finmnsiering av prosjektet. Det har videre nylig vært kontakt med Statens vegvesen om nytt møte i saken. Styret har også vurder mulighetene til å kjøpe utredningstjenesten på det åpne marked, men vil avvente resultatet fra nytt møte med Statens vegvesen. Det er av avgjørende betydning at prosjektet blir utredet slik at en kan dokumentere prosjektes mulighet, herunder kostnader. Til orienterin vedlegges følgende: 1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene 2. Referat fra møte med Statens vegvesen 3. Budsjett (rsmme) Statens vegvesen 2006 og Oversikt over bompengeprosjekt i Norge 5. Standard rabattsystem (bompenger) v/statens vegvesen 6. Fritak, fellesabonnement og tidsdifferensierte takster ved bruk av bompenger vi Statens vegvesen 7. Passeringstak vedrørende bompenger med elektronisk innkreving v/statens vegvesen 8. Referat fra styremøte sak 02/08 En viser til ovenstående vedlegg. For å få utredet og prioritert fastforbindelse mellom Amøy og Kågen rv.869, er det helt på det rene at en form for bompenger vil være helt avgjørende om en skal lykkes med prosjektet. Etter styrets mening, vil realisering av fastforbindelse mellom Arnøy og Kågen bidra positivt for hele Skjervøy-samfunnet. Den verdiskapingen som finner sted på Arnøy, er av stor betydning både lokalt, regionalt og nasjonalt. Særlig har oppdrett og fiskeindustrien stor betydning. For å få best mulig effekt ved innkreving av bompenger, kan det være en god løsning dersom bompengestasjon/elektronisk innkreving vurderes plassert på egnet sted på riksveg 866. En vil ved å plassere innkreving av bompenger i tilknytning til rv. 866 oppnå bedre inntjening. En anmoder Skjervøy kommune om å drøfte en slik bompengeløsning. En er kjent med at det tidligere var en ordning med ekstra avgift på feija som trafikkerte Maursundet. Den ekstra avgiften tok sikte på å løse fremtidige komminikjonsledd. Styret for Arnøy og Laukøyforbindelsen AS anmoder med dette Skjervøy kommune bidra politisk til at rubriserte prosjekt lar seg realisere. Et positivt vedtak i kommunen, med adresse til Troms fylkeskommune om å få prosjektet utredet, er viktig. Et positivt vedtak i fylkeskommunen vil kunne føre til at prosjektet kan bli prioritert ved utarbeidelse av ny Fylkesvegplan med virkning fra Som nevnt foran, vil Troms fylkeskommune få et

8 1PA UIT [O [ p.iç2 Ofp!A1V USTI!TLIUA isqai ijq u ppfso.id gs uofs!sod T awwo uj Cøtuy apfsoid w miptq puup 20 U1S! Od 1s 2o sppuauq d AtOd 1S UnWWO)L1S W!AP!!2!tVPPPL 4 J U1O JW 2s p aq q2qtuus2uuøtjwo uunjwslø u up iæwq s!sjd i uoud si2 js 1 Mnuzs&Iuøfjuzo.iBq apj! ulos ipwojip2æq p pd i2qpi JEq 2US)fl1CJ W01 jojjo U!1P4IJ 20-2A Ip atols.10; ASU gy Upp IOJÉ(øflWJ 2o Xøuiy

9 Organisaslonanuminer: A]csleselskap Foreta)csnavn: RNØY OG LAUKØYFORBINDELSEN AS 9180 SICJRRVØY Kommune: 1941 SKJERVØY Land: Norge 9189 SKJERVØY Forretningsadresse: Strandveien 40 Postadresse: Postboks 113 Stiftelseadato: Reqistrert i Foretaksreqisteret: Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av i Forberedelse til bygging av fast forbindelse mellom Arnøy/Laukøy og Vedtektafestet formål: Strandveien 41 Revisor: Styrets leder alene. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Reidar Johan Fredrik Berg Bjern Birik?4ichalsen Kjell Axne Serensen Forraveien 59.rvid Viktr Joimsåzd Styrets leder: Kanitalen er fullt innbetalt Aksekapita1 NOK: ,00 Styre: 9303 SILSND Nest leder: Styl-emedlem: Halvar Johan Solheim Håvard Inge Albrigtsen Kolbein?4ikal Simonsen Varamedlem: Jan Harald Hansen Yngvar Hemling Binarsen Torbj ørn Mathias sen Signatu.r: Prokura: Revisornunimer Godkjent IP REVISJON AS revisjonsselskap 9180 SKJERVØY Kågen. Brønnøysundregistrne

10 I-1 0 Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent Edel Miljeteig Austlid Sak5behandIeq1nnvaIgSnr EdeIMijcteigAustiki Vår dato: Vår referanse: 2008/ Arnøy- og Laukøyforblndelsen - referat fra møte med Statens vegvesen Mote nr: 1 Sted: Moteleder: Til stede: Forfall: Kopi til: Vegkontoret Tromsø Arvid Johnsgård, Roy Waage, Kjell Anie Sørensen, Halvar Solheim, Torbjern Naimalc, Edel Austlid Troms fylkeskomniune, Samferdselsetaten Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS hadde bedt om et møte med Statens vegvesen. Hensikten med møtet var å formidle behovet og ønsket om planlegging og klargjøre noen premisser for planlegging av ny fastlandsforbindelse til Arnøya og Laukøya i Skjervøy kommune. Arvid Johnsgård (leder) redegjorde for behovet for fastlandsforbindelse til Arnøya Det er i dag en betydelig verdiskaping innen fiskeri på Arnøya. Dette medfører en type transport som er avhengig av både regularitet og forutsigbarhet. I tillegg til fisk som ilandføres og produseres på Arnøya transporteres fisk inn fra mottak i Nord-Troms-regionen. Denne fisken bearbeides og transporteres så videre ut igjen. Området omkring Arnøya har stort utviklingspotensiale innen fiskeri, olje/gass og reiseliv. Det er også muligheter for en utvida bo- og arbeidsmarkedsregion. Arbeidspendling vil bli lettere med en fastlandsforbindelse. En fastlandsforbindelse må sees som et ledd i en ytre kystriksveg: Andenes-Senja-Kvaløya Ringvassøya-Reinøya-Arnøya-Kågen. Det er viktig å starte planlegging med sikte på å komme med i Nasjonal Transportplan så tidlig som mulig, helst i perioden Postadresse Telefon: koatoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefab Mellomveten 40 Statens gvesen Region nord 9291 TROMSØ Regnskap Dreyfushammam 31 Båtsljordveien Bodø Org.nr VADSØ Tplpfnn 7fi q iç

11 Det har tidligere vært avtalt at et forprosjekt til en kostnad på om lag bør utarbeides av Statens vegvesen, men at kostnadene må deles mellom Skjervøy kommune, Troms Fylkeskomniune og Statens vegvesen med på hver av partene. Roy Waage bekrefter at Troms fylkeskomniune har gitt tilsagn om Kr til forprosjekt og at Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS dekker Statens vegvesen kan ut fra dette bidra med Dokumentasjon på fylkeskommunens andel og Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS sin andel må framlegges for Statens vegvesen. Torbjørn Naimak redegjorde for muligheter for planlegging og premisser for dette; Plannivå Dagens planleggingsregime krever en konseptvalgutredning og en ekstem kvalitetssikring (KS 1) som første plannivå. Dette nivået ligger i forkant av planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er krav om at dette skal være gjennomført for alle prosjekt over 500 mill kroner før prosjektet kan bli aktuelt i Nasjonal Transportplan (NTP). Hensikten er at Staten ønsker styring med bruken av planleggingsmidler i Norge. Intensjonen er at bare gjennomførbare og realistiske prosjekt som har et dokumentert samfunnsbehov skal gå videre til planlegging etter plan- og bygningsloven. Etter gjennomføring av Forvaltningsreformen , overføres ansvaret for størstedelen av øvrige riksveger (også Arnøyforbindelsen) til den nye regionene. Hvilket planleggingsregime regionene ønsker vet vi ikke i dag. Vi må derfor ta høyde for at dagens system blir videreført. 2 Kostnad Vi er pr. i dag noe usikre på hva en konseptvalgutredning vil koste fordi vi ikke har fullført noen enda. Vi anslår derfor kostnaden til i mill for en slik utredning. Det betyr at andelene for kostnadsdekking må økes prosentvis likt på partene ved sluttoppgjøret. Tidspespektiv Fordi innføring av konseptvalgutredning er relativt nytt (innført høsten 2006), har vi flere prosjekter i kø. I Troms kan vi nevne to prosjekt som må gjennomføres før Arnøyfobindelsen. Vi har krav fra Samferdselsdepartementet om konseptvalgutredning for Tromsø. Dernest kommer Ullsf)ordforbindelsen som Fylkestinget har bedt om at det startes planlegging av. Fylkestinget i Troms har prioritert investering av Intemveg Torsken og Langsundforbindelsen. Utenfor prioritert ramme ligger Bjarkøyforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen. Alle disse prosjektene har høy kostnad og med dagens rammer til øvrige riksveger vil vi være etter 2020 før de er fullfinansiert og bygget. Gitt dagens prioriteringer vil en Arnøyforbindelse tidligst være aktuell i NTP NTP rulleres i 2009, 2013 og 2017 etter dagens system. Prosjekt som er aktuelle for planlegging og investering i perioden må være konseptvalgutredet innen rulleringen i Vi må prioritere prosjektene ut fra mulig investeringsrekkefølge og politiske vedtak. Vi kan derfor ikke starte planlegging av Arnøyforbindelsen før de nevnte prosjektene er utredet.

12 (i, 0) G) > V) G) CD cl) la

13 . under Npp) utredning. i.a 50 bomprosjekter i drift i Norge i dag. 30 prosjekter er planlegging og ee $lesund. (iv SunnfJu) () u yi.lla:ir) ) 4HFNy... R., tijnn-r itilillaraer (ofy3) 0 (R 23 OsIofioixneIn ( EIfkki r inansieringsbidraget fra bompenger er på rundt 4 i aret. 11 E3 ytnri..,rv 100 HuIa,wnnten. i eiciuiwnnen) : ( 134 RutIståHuvi (E1Pusl-Pder - ) Bomdng (Rw4GJdaI) et.iilj -. AnIog mod AUtOPA$S() *iidra niagg Statens vegvesen

14 Ved envegsinnkreving skal kravet til antall passeringer ha veres. Det er som hovedregei ikke tillatt med abonnementsløsninger som gir mulighet for et ube enset antall asseringer pr måned eller år. Standard rabatts stem Ved forhåndsbetaling gjelder følgende rabattordni ger: 50 passeringer 30 % rabatt 350 passeringer 40 % rabatt 710 passeringer 50 % rabatt Når prisen f r et 701 -turers klippekort overstiger 6000 o er for lette kjøretøy reduseres lcravet til antall passeringer, men i cke når grensebelope overskrides på grunn av prisstigning. VVQI

15 Felliesabonnement Det kan gis anledning til å knytte to kjøretøy til eri ra attor4frhig. i Ved firmaabonnernent kan det yttes mer em to kjøreøy ii en rabattordning. I Tkllsdifferensierte takst r I Det kan innføres tidsdifferensierte taks er der høy trafikk i rushl:kk er hove årsalcen til behovet for veg bygging. Ordningen må innrettes mot de daglige tr ikanter. Fritak Syklende og gående - Passasjerer i alle typer kjety -, Uniformerte utrykningskjøretøy - jøretøy i begavekesge EI-biler - Kollelctivkjøretøy i rute - ForfIyingsLemnede i.å c1k.!fls

16 Passeringstak I bompengeringer med elektronisk innkreving kan det innføres månedlige passeringstak. Dette innebærer at trafikantene kjøper kort med et visst antall passeringer, men dersom antall passeringer i løpet av en måned passerer en grense trekkes ikke mer av kortet den måneden. Det kan også settes tak for en kort periode, for eksempel bare en betaling pr time. Dette er for å redusere ulempene for trafikanter som har et reiseniønster som medfører urimelig mange passeringer. Statens vegvesen

17 ARNØY OG LAUKØYFORBINDELSEN AS BOKD SKJERVØY MØTEIJTSKRWF STYREMØTE 14 februar 2008 kl på Hotell Maritim Skjervøy AS Tilstede: - Arvid Johnsgård - Bjørn Michalsen - Jan Hansen varamedlem - Kolbein Simonsen - Kjell Ame Sørensen - Torbjørn Mathiassen varamedlem - Yngvar Einarsen varainedlem - Halvar Solheiin - Samt ordfører Roy Waage, frrste del da han deltok i møtet med vegvesenet. Håvard Albrigtsen og Reidar Berg var forhindret fra å møte. Innkalling Godkjent Saksliste godkjent 01/2008 Referat fra møtet med Statens vegvesen Arvid Johnsgård orienterte litt om møte med vegsjefen og hans planlegger. Kjell Arne og Roy supplerte. Vedtak: ProtokoWreferat fra møte mellom statens vegvesen og representanter for Arnøy og Laukøyforbindelsen AS den tas til etterretning. 02/2008 Vår strategi i forhold til referatet En del diskusjon og synspunkter på strategiske veivalg for på sikt å få denne forbindelsen inn på Nasjonal Transportplan, herunder finansiering av konseptvalgutredning. Prosjektet diskuter i sammenheng med ytre riksvei (kystriksveien) og Nordområdesatsingen. Vedtak Styret i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS viser til notat/protokoll fra møte med Statens vegvesen i Tromsø den St3?ret vedtar at arbeidet med planleggingen basert på KS1 blir startet opp så snart som mulig. Planarbeidet skal foretas i nært samarbeid med Statens vegvesen. Det vedtas slik finansieringspian for planarbeidet. Skjervøy kommune/arnøy og Laukøyforbindelsen AS kr ,- Troms Fylkeskommune kr ,- Statens vegvesen kr ,- Sum kr

18 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/483-2 Arkiv: U43 Saksbehandler: Yngve Volden Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/09 Skjervøy Formannskap Horing om forskrift - kommune. bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Skjervøy Vedlegg i Høring - Forskrift om kontrollområder for å forebygge ILA Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Skjervøy kommune slutter seg til foreslåtte Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ski ervøy kommune i Troms. Saksopplysninger I forbindelse med at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA), i laks på lokalitet 19915, Sommerfjøssletta, Skjervøy kommune har Mattilsynet utarbeidet utarbeidet utkast til forskrift for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen ILA i Ski ervøy kommune. Vurdering Saksbehandler er av den oppfatning av at Mattilsynet som fagetat i denne sammenheng har utarbeidet forslag til forskrift med bakgrunn i de tiltak som må gjennomføres for at sykdommen kan bekjempes på best mulig måte og ut i fra erfaringer fra tilsvarende utbrudd av sykdommen andre steder. Saksbehandler anbefaler at planutvalget slutter seg til foreslåtte utkast til forskrift.

19 i henhold til adresseliste Deres ref: Vår ref 2008/ Dato: Org.nr: Statens tilsyn for panter, fisk, dyr og næringsmidle Høring - Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms Det er påvist infeksios lakseanemi, ILA, i laks på lokalitet 19915, Sommerfjsøsletta, tilhørende Arnøy Laks, Skjervøy kommune. I henhold til LOV nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19 kan Mattilsynet opprette soner som ledd i sykdomsbekjempelse. Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark, har i samarbeid med Mattilsynet, Distnktskontor for Nord-Troms, utarbeidet utkast til Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms. Forskriften og kart ligger vedlagt. Forskriften vil ha som virkeområde et geografisk avgrenset område (kontrollområde) bestående av bekjempelsesområde og kontrollområde, slik det framgår av 2 i forskriftsutkastet og vedlagt kart. Det er knyttet forskjellige tiltak til kontrollområdet for å forebygge, begrense og utrydde sykdommen ILA. Krav nedfelt i Bekjempelsespian for kontroll med utbrudd av infeksiøs lakseanemi i Norge er brukt som rettesnor for fastsettelseri av tiltakene. Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsesområdet, jf 4 i forskriftsutkastet. Videre kreves Mattilsynets tillatelse til å føre fisk/skalidyr til slakterilpakkeri. Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsesområdet tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Unntatt fra forbudet er slakterier innenfor bekjempelsesområdet som kun slakter fisk fra bekjempelsesområdet. Bekjempelsessonen må være helt tømt for oppdrettsfisk og ha gjennomgått en minimumsbrakklegging før den kan innlemmes i kontrollområdet. Denne brakkieggingstiden er, i henhold til nye forvaltningspraksis i Mattilsynet, foreslått i redusert i forhold til tidligere praksis fra før høsten Det er videre et krav om at det skal gå minst to àr etter at bekjempelsessonen er innlemmet i observasjonssonert før forskriften kan oppheves. Det gis med dette anledning til å komme med innspill til forskriftsutkastet. Fristen for tilbakemelding settes til fredag 20. februar lnnspill/kommentarer sendes Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark, Postboks 383, 2381 Brumunddal, til e-post: ostmottaktmattilsynet.no eller til telefaks nr Høringssvar merkes med vårt saksnummer: 2008/ Mattllsynet Saksbehandler. Saksbehandlemavn Postadresse: Regionkontoret for Troms og Reglonkontoret tor Troms og Finnmark Tlf /Tor Larsen Fin nmark Besøksadresse: Boaronjarga 1, 9520 Felles postmottak, Postboks 383 Kautokeino 2381 Brumunddal E-post Telefaks: (Husk mottakers navn)

20 Med hilsen Tor Larsen Fungerende Leder, tilsynsseksjonen kopi til: Mattilsynet, DK Nord-Troms Mattilsynet, Hovedkontoret, Tilsynsavdelingen Vedlegg: - Utkast til Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms - Kart over kontrollom rådet Side 2 av 8

21 Forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 7?.?? 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19, ji. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 35, f Formål Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde. 2. Wrkeområde Forsknften gjelder kontrollområde bestående av bekjempelsesområde og overvåkningsområde i Skjervøy kommune i Troms (alle koordinater er i h.h.t. UTM, WGS 84). Bekjempelsesområdet avgrenses av rette en linje i sjøen mellom Nymoen (34 W ) og Helinesodden (34 W Nord i Lauksundet, av rett linje over Kågsundet mellom Haugen (34 W ) og Snarsteinen (34 W ) og mellom fergeleiet ved Kågbergan (34 W ) og Vassnes på Laukøya (34 W ). Overvàkningsområdet ligger utenfor bekjempelsesområdet og avgrenses i nord av rette linjer i sjøen mellom Skarvsteinen på Arnøya (34 W ), et punkt (34 W ) i havet nord for Laukøya og Molneset (34 W ) nord-øst på Laukøya. I sør avgrenses overvåkningsområdet av en rett linje over Kågsundet fra et punkt i nærheten av Stakenes på Skjervøya (34 W ) til et punkt ved Nymo på Kågen (34 W ), av en rett linje over Skattøyrsundet på høyde ca med Skjervøybrua (fra 34 W til 34W ) og av en rett linje fra nordspissen av øya Brusen (34W ) til Kanonan (34 W ) på Laukøya. I vedlagte kart er bekjempelsesområder merket med rødt, mens overvåkningsområder er merket med gult. Forskriften omfatter også slakterier som slakter fisk, notvaskerier som rengjør nøter og tilvirkningsanlegg som tilvirker fisk fra bekjempelsesområdet. 3. Definisjoner I forskriften menes med: Akvakulturdyr: Levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg. Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Qrthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. Kontroiområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsesområde og overvåkningsområde opprettet som ledd i forebygging, bekjempelse og begrensning av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. Kapittel li. Tiltak i bekjempelsesområdet Side 3 av 8

22 4. Overføring av akvakulturdyr inn i, rundt inne i og ut av bekjempelsesområdet Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsesområdet. Føring av levende akvakulturdyr inn i, rundt inne i eller ut av bekjempelsesområdet skal ikke skje uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri eller tilvirkingsanlegg. 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsesområdet Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsesområdet skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet. Matfiskanlegg for laksefisk med påvist smitte i bekjempelsesområdet skal slaktes eller destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av Mattilsynet. Anlegget skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegget skal deretter brakkiegges i minimum tre måneder. Matfiskanlegg i bekjempelsesomràdet der ILA ikke er påvist skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum to måneder. Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsesområdet skal daglig føre skriftlige registrennger om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 6. Rengjøring av nøter fra anlegg i bekjempelsesområdet Oppdrettsneter fra anlegg innenfor bekjempelsesområdet skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsesområdet atskilt fra nøter fra andre anlegg. Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsesområdet skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet. Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer. Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsesområdet, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp. Benyttes notvaskeri som ligger utenfor bekjempelsesområdet skal det meldes fra til Mattilsynet syv dager før nøter transporteres ut av bekjempelsesområdet. Qppdrettsbåter, fôrf)åter, flytennger og annet utstyr fra anlegg innenfor bekjempelsesomràdet skal rengjøres og desinfiseres slik Mattilsynet bestemmer før utstyret tas i bruk ved samme eller annen lokalitet. 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsesområdet Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsesområdet, skal ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registrenriger av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsesområdet tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Forbudet gjelder ikke slakterier innenfor bekjempelsesområdet som kun slakter fisk fra bekjempelsesområdet. Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteter med påvist eller mistanke om forekomst av ILA. Side 4 av 8

23 Efter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres for det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet der slakteriet ligger skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon. Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuelt for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget. 8. Tiltak ved transport i bekjempelsesområ det All smolttransport og transport av slaktefisk som ikke skal til bestemmelsessted i bekjempelsesområdet skal så vidt mulig gå utenom bekjempelsesområdet. All trafikk av levende fisk i Mattilsynet. eller gjennom bekjempelsesområdet skal godkjennes av Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transporter som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i bekjempelsesområdet slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Ved smolttransport og transport av slaktefisk gjennom bekjempelsesområdet skal Mattilsynet varsles på forhånd med opplysninger om navn på båt, passeringstidspunkt og leveringssted. Mattilsynet kan i perioder med særlig smittefarlig aktivitet i bekjempelsessonen eller dersom sykdomssituasjonen endrer seg, stenge for transport gjennom bekjempelsesområdet. Trarisportør som transporterer akvakulturdyr i bekjempelsesområdet må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Mattilsynets kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsesområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsesområdet Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsesområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel III. Tiltak i overvåkningsområdet 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i over åkningsområdet Maffiskanlegg for laksefisk i overvåkningsområdet skal hver 14. dag oversende lister til Mattilsynet som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdriivå. 11. Tiltak ved transport i ovevåkningsområ det Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningsområdet slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Transporter som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningsområdet må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningsområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. Side 5 av 8

24 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningsområdet Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningsområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. 13. Opphevelse av bekjempelsesområdet Kapittel IV. Kontrollområdets varighet Etter at all laksefisk fra bekjempelsesområdet er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakkiegging av bekjempelsesområdet i minimum to måneder og anlegget der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsesområdet skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsesområdet med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsesområdet oppheves, inrilemmes det i overvåkningsområdet. 14. Opphevelse av overvåkningsområdet Overvåkningsområdet oppheves når det er gått to år siden bekjempelsesom rådet i koritrollområdet ble opphevet. Kapittel V. Andre bestemmelser 15. Tilsyn og vedtak Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynet, Distriktskontoret for Nord-Troms tilsyn med og fatter de nødvendige enkeitvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter 24 om særskilt smittesanenng, 25 om stenging og virksomhetskarantene og 26 om tvangsmulkt. 16. Dispensasjon Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder E0S-avtalen. 17. Straffebestemmelser Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven lkrafttrede!se og varighet Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsesområdet i samsvar med forskriftens 13. Vedlegg. ILA-kontrollområde Skjervøy kommune Sådc6av8

25 Adresseliste: Fiskendirektoratet, Region Pb 940, 9259 Tromsø postmottak.tromsflskeridir.no Troms Fylkesmannen i Troms Postboks 6105, 9291 postmottaktfmtr.no Tromsø Troms fylkeskommune Postboks 6600,9296 postmottaktromsfylke.no Tromsø Kvænangens kommune postckvananpen.kommune.no Loppa kommune postmottak(å1oppa.komrnune.no Lyrigen kommune postlyngen.kommune.no Nordreisa kommune postmottaknordreisa.kommune.no Skjervøy kommune Fiskeri og Strandvn 106, 9291 Tromsø flrmaqostffii.no Hanvbruksnæringens Landsforening, Avd. Tromssø Brønnbåteiernes forening Postboks 2020 Nordnes, flrmaøostfraktefartoyene. no 5817 Bergen Lyngen Veterinærtjeneste Lerøy Aurora AS Pb 2123, Postterminalen, 9267 Tromsø post(ieroyaurora.no Refa Frøystad Group AS Strandv. 68, 9300 Finnsries eva.soiiied(8rfeno Jøkelfjordsmolt DostiokeIfiordIaks. no Hamneidet laks Tommv Karkhotmail.com Arnøy Laks postarnoyiaks.no Side 8 av 8

26 - i rcrtn( II,J -cl.. fl I [si 1-4 i [i g 1.1 _r.r:. ê..-_., b Ed, I4 I

27 Skjervøy kommune Arkivsalcnr: 2009/969-2 Arkiv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak 4/09 Utvalgsnavn Ski ervøy Formannskap Møtedato Deling av eiendommen 53/2 på Taskebyhalvoya Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og bygningslovens 7 og Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slik innstilling: Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av 600 kvm fra eiendommen 53/2 til oppføring av hytte. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en hyttetomt fra eiendommen 53/2 på Taskebyhalvøya. Tomten er i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Søker: Erverver: Tor Håvard Pedersen, 9180 Skjervøy Viggo Olaisen og Grethe Ihiang, 9180 Skjervøy Tomten som søkes fradelt er på 600 kvm og ligger ved Båtbukta på Taskebyneset hvor det er ønske om å få satt opp en hytte. På parsellen 53/2 står det i dag to hytter med en avstand på ca 230 meter. Den omsøkte hyttetomt er tenkt plassert i mellom disse og på oversida av stien som går igjennom området.

28 Vurdering Søknaden har vært oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen. For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner. Det at den omsøkte plasseringen av hytta ligger såpass langt tilbaketrukket og på oversida av stien som går igjennom området, anser man for å være en særlig grunn. Man anser også hyttas plassering såpass gunstig at den ikke vil komme i konflikt med andre friluftsinteresser i område Med bakgrunn i dette vil en anbefale fradelingen som omsøkt.

29 v:..;:: :...:.c %.v-ys()e J2 *.. / tt wapq. PSOd IIflGOd :... I - UAW4 ;. I SI 5 ::.aø.t. :kl:;r.4, i:.. i.. q JuqI9: 5: n t: ç. :LW!. naasaq eit 1LS - WOP8S LSJd., SOL -. :.. r: :. r pnpisausn - 8bj1 4çdåJaJC3 Qjj &njapuapi puqjecxsneéfelj -,. - V.ao&mq»ei t 4is1 assaipeu*euflnie Sqje.j, 1 -, jusuofqag nsezaj JU9 I apjaf5 uopeuo *?V%v 4j 55 4% ) 4 t 5 t C4 % Æ 5 t - - uaøpiujs8wçwddo iii ggjunfaausao(s6uiu&q6g» iysj r -, -?$.5. g1nftfleqa,tois6uuepic5ord?fljf fiuiu;anopiejse uo!s!syu]aa fl 1 ::-: wcpueiauuni6êa 6uap PW)IØS EJ iaisunupewnq

30 i 9 - n,çwflj - gt æfw I. 0 ti -çp 0 jqp.>iopgas.flaç l aud s! Iu s %» C4 \ st 3 èç \ C > Øfljsr ØIAY res fiød mseaei PAud. p.q- ::: PWø. WPd. Il0JjS$d DO PQA P il S ll J1*M isew -4ewo ij,jg psm epua1a3ssp Ae flq3ap4alfl jo wj PSIØNAR g :. 4j3IOJj)WqflGPU4Q1BÆ ØCçAbQslJflfl LUWÇBN 4upq j ugepeijp(øs app saftlasaed I - -3 $ Ø \.s h \.. \AQ. Ç

31 Q) (i) ) F Q) L b 11. (/ S 0N /. I IIII.; p\ç (i) q) E cd(\.) :.il[ S...5 / / : ) I J 6. ( I f \ \< C/Ç (Çzf -. (LILLE TASKEBY)

32 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/950-1 Arkiv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/09 Skjervøy Formannskap O0 Deling av eiendommen 52/1 i Taskeby Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og bygningslovens 7 og Rådmannens innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av to teiger fra eiendommen 52/1 som omsøkt. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal gjøres nye tiltak eller på annen måte vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av to teiger, hver på ca 100 og 110 da fra eiendommen 52/1 i Taskeby. De omsøkte teigene er i dag ubebygd. Teigene ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av iandbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Teigene som søkes fradelt ligger på sørsida av Taskebyhalvøya. Eiendommen 52/1 består i dag av 3 teiger. Det er de to teigene lengst øst som søkes fradeit. Av søknaden går det frem at det ikke skal utføres nye tiltak på parsellene.

33 Vurdering Med bakgrunn i det overnevnte ble saken oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen. Med bakgrunn i at det ikke skal utføres nye tiltak på parsellene vil en fradeling som omsøkt ikk komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. En vil derfor tilrå fradelingen som omsøkt.

34 :.s:;:: ::. 7JL4At)4f 9 W PæÇSOd JI4SO W...HE I. y...:.. -. p.r.:4.1;. 9a..3h.,.f?L.:.I. Li.: G i i 4t tæ&asja66æq - CfU&qE6O.. 1 I I - f aauanac eifl Iqd PN S :.. * -. r I.... na,ptmeusnjg.susuoisqag JUSSd aug 0 / 4Ai aj qje)g, kj t\t, W J4 $\/ % < - -. Zuiu;aisanlejåe éufiaø Jøj i usjaq6qputwtu;çwddo Mi. fl...adj.jgê \ 4æjd igg SagÇ &»4uNsJÖØpuaJøtflI paw wspuaaoui6 a 6tipp Wo peuiøs uofsspujau tj ::.. ::. :...1, I:

35 9) LA ÇL) 0

36 7 --fl- \fl, tgefl i,r ::-- flk.fli, i,u,,,7;-, , Grunnesel ERVOYA ? SS 142 5# 3q los s Il ti- i.- i-i fl ,. islorsiein 19 jo Ternskfer,/ Sjöbur 9 Ss Kobpoen bpoltneser Srorsandviknese So marsebukta,._ afl!:flflu: 01 jo C aske.v. e fl 13, 134 Qtersto ken -1 -i fl- ; \ ;;)I3A, i Task ynesgrurinen in askebyneset %\ esh,jiflaa i 95

37 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arldv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn 6/09 Skjervøy Formannskap Møtedato S Søknad på tomt i Industriveien 28, Skjervøy Teknisk sjefs innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknadene om tomt i Industriveien avslås. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at omsøkte tomt forbeholdes sjøretta virksomhet. Sak.sopplysninger Viser til vedlagt søknader med kart. Søknadene gjelder tildeling av tomt i Industriveien 28. Tomta er på ca 450 kvm. Av begge søknadene går det frem at de ønsker å oppføre et bygg for sine virksomheter. Søkere: Nord Troms Glass AS RUVI AS I reguleringsplanen for området er arealet avsatt til lettere sjørettet virksomhet, industri og sj øbuer. Vurdering Skjervøy kommune har i dag stor mangel på industritomter. Den tomta som det nå søkes på er ut i fra kartet, den siste ledige tomta i Industriveien. Den er liten og forholdsvis inneklemt, slik at den vil ha noe begrenset bruk.

38 I reguleringsplanbestemmelsene er arealet avsatt til lettere sjørettet virksomhet, industri og sjøbuer. Den virksomheten som søkerne utfører er noe i grenseland for hva dette arealet var ment brukt til. I 2008 tildelte Skjervøy kommune et tilleggsareal til Tømmer og betong as. Dette arealet ligger innenfor svingen og i mot sjøen. Det ble den gang vurdert slik at dette arealet hadde en slik plassering at det ikke ville være til annen verdi enn som tillegg til nabotomta. Det omsøkte areal har ut i fra plassering og nærhet til kai en større verdi for sjøretta virksomhet enn det areal som er nevnt ovenfor. Det vil derfor være uheldig å tildele dette arealet til annen virksomhet. Ut i fra dette vil en avslå søknadene.

39 Målestokk 1:1 EUREF89 UTM Son - 33 l 1STRIVE1 69 / 1 I / - / : ) +69 I :2,,/ :9 N 7/.. & : 6 08:.B 705 RWEIEN 17 N ; 3885 RJVEIEN 30 OL6TR.I EN 22 RIVEIEN 20 _DU5TRIV INDLEITRIVEIEN 12 c..1 INDUSTRP/EIEN r / r 750dp Side 3 av 4

40 9180 Skjervøy Hvem er Ruvi A/S?. Vi sysselsetter pr i dag 6,5heltidsansatte og 12 stk påvår,sommer og høst.vårt firma driver med Snerødding og Miljøtransport( Innhenting og eksportering av skrapjem og metaller fra Troms,Finnmark.). Vi er pr i dag lokalisert i et gammelt lagerbygg i Industriveien Våre samarbeidspartnere er Metall og gjennvinning, Rolf Bakke metalico, HRS metalico, Kuusakuski og Croriimet i norr ab, Mesta.,garderobe,toalettldusj, og kafferom til de ansatte. Flyttetransport, Maskinarbeid(Graving,maskinarbeid ol.) Settefisktransport, Kongekrabbetransport, Brøyting, Hva skal Nybygget brukes til?. Mindre vedlikehold på bil og 13. maskinpark, Kaldiager til Dekk og reservedeler, Kontor 28. Tomten som ønskes skal benyttes til å reise et bygg for vår Ruvi A/S vil herved tillate seg å søke på tomt i Industriveien bedrift. Søknad om kjøp av tomt i Industriveien 28. Boks Ruvi als L3. 26 AuG 2008

41 Bygget som ønsket reist vil måle 17m langt og 13 m bredt. Vi ønsker en porthøyde på 4,5 meter slik at vi kan ta brøytebil inn der på vinteren for nedtining. Vi håper at kommunen vil se velvillig på denne tomtesøknaden. så fr vi komme tilbake med søknad på bygget etter hvert. På forhand takk. For Ruvi AIS. Rune D Jørgensen Sign. Geir Are Olufsen. Sign.

42 Teknisk Etat Hilsen Reservering av tomt ci Wemer Thorbjornsen For oppføring av ett nytt verkstedbygg på ca 35Okvm Mellom Jan Hansen og tømmer og betong as. Nord Troms Glass AS 82 ÀPR 2(108 Vi Ønsker med dette skriv å Reservere tomt i indre havn Skjervøy L3 Havnegata 46 Skjervøy kommune skj

43 Skj ervøy kommune Arkivsaknr: 2009/968-1 Arkiv: L33 Saksbehandler: Eivind Mathisen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 7/09 Skjervøy Formannskap Ç Deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta Henvisning til lovverk: Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og Teknisk sjefs innstilling Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til deling av eiendommen 66/44 som omsøkt. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta. Eiendommen er i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Søker: Erverver: Anna Kjeldsberg Ratama, 9180 Skjervøy Robin Ratama, 9515 Alta Wenche Ratama, 9180 Skjervøy Eier av 66/44 ønsker å dele eiendommen i to like deler og overføre disse til sin sønn og datter. På den ene fradelte parsellen er det tenkt å føre opp en fritidsbolig på oversida av veien. Det går ikke frem av søknaden at det skal utføres noe nye tiltak på den andre parsellen.

44 Vurdering Søknaden har vært oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen. For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner. I denne søknaden er fradelingen på oversida av veien. Denne veien vil fungere som et skille mo strandsonevemet. Dette er å anse som en særlig grunn. I dag er eiendommen 66/44 ubebygd. En forventer at det omsøkte tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 4. juni 2015

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 25. mars 2015 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: (Vedlegg til LES-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx]

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 22. juni

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 28.4.2017 Vår ref: 2015/47979 FASTSETTELSE

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 5.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/2038 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 7. oktober

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 28. oktober 2014

Detaljer

Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1

Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato 23.9.2015 vedtatt: Vår ref: 2015/182881 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde.

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde. Versjon 15. september 2015 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 20. mars 2014

Detaljer

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD).

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD). Utkast 28.6.2017 til Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland

Detaljer

MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx].

MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx]. Vedlegg 2: Vedlegg (til ILA-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret

Detaljer

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD).

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD). Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner, Nord- Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

Kontrollområdet dekker sjøområdene i et område som i vest avgrenses av grunnlinjen og i sør og nord av følgende grenser:

Kontrollområdet dekker sjøområdene i et område som i vest avgrenses av grunnlinjen og i sør og nord av følgende grenser: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord- Trøndelag og Bindal, Brønnøy og

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune, Hordaland

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune, Hordaland Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune, Hordaland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 8. september 2017 med hjemmel i lov 19.

Detaljer

3. Definisjoner. I forskriften menes med:

3. Definisjoner. I forskriften menes med: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forbygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner, Rogaland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 24.11.2016 Vår ref: 2016/231601 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 15.12.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/186794 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner i Hordaland og Rogaland fylker Hjemmel:

Detaljer

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 6. september 2017 29.08.2017 nr. 1318 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag. Forskrift om ILA i Frøya etter endring xx.10.2016: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag. Hjemmel:

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 16.11.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/222544 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 8.9.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/166983 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

Tiltak i overvåkingssonen: - Transportører og andre virksomheter kan bli pålagt tiltak for å hindre spredning av smitte.

Tiltak i overvåkingssonen: - Transportører og andre virksomheter kan bli pålagt tiltak for å hindre spredning av smitte. Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/186794 Dato: 27.09.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD)

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato skrevet: Dato 9.2.2016 godkjent: 10.2.2016 Vår ref: 2016/16686

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2014/145546 Dato: 31.7.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG Ved utbrudd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 3.8.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/148216 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

HØRING. Høringsinstansene jf. liste

HØRING. Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/186794 Dato: 24.11.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 04.10.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/183025 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 31.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/127599 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Larsen MEDL SKKP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Larsen MEDL SKKP Møteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Waage ORDFØRER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 09:15- møtet avsluttet 14:05. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Forbudet gjelder ikke for utsett av laksefisk fra anlegg utenfor bekjempelsessonen i ventemerd ved slakteriet.

Forbudet gjelder ikke for utsett av laksefisk fra anlegg utenfor bekjempelsessonen i ventemerd ved slakteriet. Forskrift om endring av forskrift 22. juni 2015 nr. 740 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner,

Detaljer

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:50

Møteprotokoll. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:50 Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av to bekjempelsessoner og overvåkningssone i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av to bekjempelsessoner og overvåkningssone i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2016 nr. 557 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Bekjempelsessonen for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya avgrenses som følger:

Bekjempelsessonen for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya avgrenses som følger: Forskrift om endring av forskrift 25. mars 2015 nr. 261 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende gruppeledere møtte ifm økonomisakene: Vidar Langeland Gruppeleder SKFRP

Møteprotokoll. Følgende gruppeledere møtte ifm økonomisakene: Vidar Langeland Gruppeleder SKFRP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.11.2011 Tidspunkt: 10:15 - avsluttet kl: 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 19.6.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/43113 VEDTAK OM FASTSETTELSE AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Klage på vedtak B sak unntatt off. offl. 5a, jf fvl 13 Søknad om stipend deles ut i møte

Klage på vedtak B sak unntatt off. offl. 5a, jf fvl 13 Søknad om stipend deles ut i møte Skjervøy kommune Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.12.2007 Tidspunkt: 10:15 Saksnr Innhold PS 131/07 Ordføreren orienterer PS 132/07 Søknad om konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Like Ulike Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksliste. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 25/15 Valg av ny midlertidig varaordfører 2015/1868

Saksliste. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 25/15 Valg av ny midlertidig varaordfører 2015/1868 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 25/15 Valg av ny midlertidig varaordfører 2015/1868 Orienteringer: Vedr henvendelse fra Norda Partners AS om samarbeidskommuner for etablering av fengselsdrift.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 12.11.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Videokonferanserommet, Medby oppvekstsenter Dato: 24.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE ILA HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OS, TYSNES OG KVINNHERAD KOMMUNER, HORDALAND

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE ILA HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OS, TYSNES OG KVINNHERAD KOMMUNER, HORDALAND Deres ref: Vår ref: 2015/119476 Dato: Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDE FOR Å BEKJEMPE ILA HOS AKVAKULTURDYR I FUSA, OS, TYSNES OG KVINNHERAD KOMMUNER, HORDALAND Hovedinnhold

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer