Til beboerne i Sameiet Elvehavn Brygge J og K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Sameiet Elvehavn Brygge J og K"

Transkript

1 1 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Til beboerne i Sameiet Elvehavn Brygge J og K Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Elvehavn Brygge J og K avholdes onsdag 10. april 2013 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler på Beddingen 10. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A: Utforming av uteområder mellom DHG 8 og 10. Se vedlegg 1 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. B) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år. C) Eventuelt valg av 2 til valgkomité. Trondheim, Styret i Sameiet Elvehavn Brygge J og K Svein J Knapskog Tor-Olav Grønning Bjørn Hummelsund Pål Morten Oxaal Ole A Sivertsen

3 3 Sameiet Elvehavn Brygge J og K ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Svein J Knapskog Dyre Halses Gt 10 Styremedlem Tor-Olav Grønning Dyre Halses Gt 10 LEIL K Styremedlem Bjørn Hummelsund Dyre Halses Gt 10 Styremedlem Pål Morten Oxaal Dyre Halses Gate 10 Styremedlem Ole A Sivertsen Dyre Halses Gate 12 Varamedlem Ole Bjerkadal Dyre Halses Gate 12 Varamedlem Tone Flønæs Dyre Halses Gate 10 Styrets medlemmer består i dag av ingen kvinner og 5 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 67 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Trondheim kommune og har adresse: Dyre Halse Gate 10 Dyre Halse Gate 12 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Orkla Revisjon AS.

4 4 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Styrets arbeid Sameiermøte 2013 Styrets arbeid. Det har vært avholdt 6 styremøter i Saker som har vært behandlet: Det nye styret konstituerte seg i henhold til resultatet av valgene foretatt på sameiermøtet mandag 16. april 2012: Styreleder: Svein J. Knapskog Styremedlemmer: Tor-Olav Grønning, Ole Sivertsen, Bjørn Hummelsund, På Morten Oxaal Varamedlemmer: Tone Flønæs, Ole Bjerkadal Følgende framgangsmåte for fordeling av styrehonoraret for 2012 ble foreslått: Totalbeløpet på kr ,00, vedtatt på siste årsmøte, deles mellom styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer med følgende brøk: Medlemmer: kr /6 = kr Varamedlemmer: kr /12 = kr Styreleder: kr /3 = kr Grunnen til at totalbeløpet for 2011 foreslås delt på 6, er at Ole Martin Smedseng, som kun rakk å delta på ett møte i 2011, og heller ikke har hatt noen aktivitet for styret i perioden, (muntlig) har sagt fra seg retten til sin del av honoraret. Aktuelle drifts- og vedlikeholdssaker 1. Ole Bjerkadal har kopierert opp husordensreglene og lagt dem i postkassene til beboerne. 2. Det ble avtalt et møte/befaring med Skanska 24. mai vedrørende gjentatte problemer med avløpsrørene. 3. Universell utforming status Forespørselen i brevet som ble sendt til styret i Kjeldsberg Eiendom ble ikke imøtekommet på noe punkt. Heller ikke forespørselen til Kaibygg 1, Nedre Elvehavn AS, om tilskudd til automatiske døråpnere ble imøtekommet. Avslag ble gitt med henvisning til at regelverket som gjaldt da reguleringsplanen for byggene ble godkjent ikke krevde universell utforming. For to av beboerne i DHG 10 ble saken likevel løst ved at NAV ga tilskudd som dekket installasjonen. Erfaringen viser at den enkelte beboer som måtte ha/få tilsvarende behov må ta kontakt med NAV for å komme inn under samme eller tilsvarende ordning i DHG 12

5 5 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 4. Brev til Skanska Styret har sendt et brev til Skanska Bolig/Kaibygg, representert ved OPAK/Arve Heggem for å etterlyse status på reklamasjonen vedrørende sikring av byggene mot vanninntrenging. Ved to anledninger i 2011 har det vært tildels dramatiske skader i kjelleren, særlig på heisene og de private bodene i kjelleren. OPAK har fått i oppdrag fra Skanska/Kaibygg å følge opp igangsatte utbedringsarbeider og måle effekten av tiltak som har vært satt i verk. Styret i EB J&K har hatt en løpende dialog med motparten, men har ikke fått noen ny informasjon om hvor saken står siden i mars OPAK har svart at de har mottatt brevet, og at kopiadressat Kaibygg 1 Nedre Elvehavn AS er rette instans for å håndtere saken videre. De skal etter sigende komme tilbake til EH J&K «på dette». 5. Nedgravde avfallsbeholdere erfaringer så langt Det synes klart at kapasiteten til de nye nedgravde restavfallsbeholderne er for liten til at vi kan ha tømming kun en gang pr. uke. Styreleder har via e-post forespurt om ikke tømming av beholderne kunne styres i samsvar med fyllingsgraden, siden den faktisk blir målt og rapportert inn til TRV, men responsen på denne forespørselen er negativ. TRV hevder at denne løsningen ikke er hensiktsmessig, i.e. den ansees å være for dyr så lenge antallet ny restavfallsbeholdere av denne typen totalt i byen er så lite som det er nå. Alternativene vi står igjen med er å installere flere nedgravde beholdere i gata, eller doble tømmefrekvensen, og dermed også doble tømmeavgiften til TRV. Saken vil ble diskutert på etterkommende VEB møter, og det er nå oppnådd prinsippiell enighet om å utvide antallet beholdere, og det har vært en befaring som har sett seg ut plass for disse. Styret går inn for å støtte vedtaket i VEB om å kjøpe inn 6 nye containere fra kommunen til en pris på kr. 740,00 pr leilighet (engangsutgift). Alle eierne i EB J&K har fått tilsendt to brikker hver til åpning av de nye nedgravde beholderne. Noen av beboerne har tydeligvis ikke fått brikker fra eiere som leier ut sine eiendommer. Styreleder har kontaktet Trondheim Renholdsverk som har levert ut noen flere brikker som beboerne har fått på forespørsel. Firma Avfallstaxi har gitt oss et oppslag vedrørende forbudet mot hensetting av avfall i fellesområder. Dette er satt opp i kjelleren (OAS). Her står det også hvor beboere som ikke disponerer egen transport kan henvende seg for å få transportert avfall til gjenvinningstasjonen på Heggstadmoen. Det synes som om beboerne (kanskje særlig nyinnflyttede) ikke er klar over at det går an å få kjørt bor større ting som ønskes kastet ved å benytte containerordningen som Velforeningen har fått i stand. Vi har informert beboerne ved hjelp av et oppslag i begge blokkene der det framgår hvilke datoer som er aktuelle for tilgang til container ut året 6. Hjemmesider Ole B. har kommet et skritt videre med arbeidet med sameiet sin egen hjemmeside. Adressen til siden er og det er allerede lagt ut en del informasjon av felles interesse. Styret vil i økende grad bruke hjemmesidene til å legge ut informasjon, og vi vil anta at de som er interessert i Sameiets driftsmessige saker vil besøke sidene jevnlig.

6 6 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 7. Utskiftning av lekeapparater Det har vist seg vanskelig å få gode tilbud på de generelle anbudsforespørslene som har vært lagt ut på Vi har fått pristilbud på oppgradering av lekeplassen. Tilbudet har en nokså my høyere pris enn det vi tidligere har sett for oss kunne være rimelig for en oppgradering av området. Styret vurderer det urealistisk å godta tilbudet slik det står. Til våren vil vi sørge for at sanden under dissene erstattes med ren sand, og at evt. nødvendig vedlikehold på de eksisterende lekeapparatene blir foretatt. Vi vil i første omgang forespørre Orion om de kan gjøre arbeidet. Ansvarlig fra styret: Bjørn 8. Vannskader på heisene Gjensidige har sendt oss en takst basert på observerte skader i kjelleren etter stormen Dagmar i fjor. Schindler har også sendt oss en skadetakst på over vannskadene på heisene. Gjensidige sin takst synes å være godt dekkende for de reparasjonene som til nå er utført, dvs. heisreparasjoner og maling av gulv. Styret ser ikke for seg at det skulle være nødvendig med ytterligere utbedringer av fellesrommene i kjelleren. I forbindelse med oppgjøret ble OBOS sin forsikringskontakt gjortoppmerksom på at dette er en sak som har versert mellom sameiet og Nedre Elvehavn, Kaibygg 1/Skanska siden blokkene ble tatt i bruk. Vi anser ikke forholdene rundt lekkasjer i kjellerne som på noen måte foreldet, og vi foreslo at Gjensidige skulle sende regresskrav til utbygger på det utbetalte forsikringsbeløpet. OBOS sin forsikringsavdeling var imidlertid skeptisk til dette, og mente at det fort kunne føre til at Gjensidige ikke anså saken som en forsikringssak, men en reklamasjon. De mente også at det kanskje ville være vanskelig for oss å få gjennomslag for vårt syn hos overfor utbyggerne om at lekkasjene på grunn av ekstremværet Dagmar kunne være grunnlag for en reklamasjon 9. Reklamasjoner mot Skanska Det har vært en mer eller mindre løpende kontakt mot Skanska på grunn av tre forhold: Vanninntrengning i kjelleren under ekstremværet i fjor, problemer med tette avløpsrør mellom 5. og 6. etasje i blokk K, og sprekkdannelser i gipsvegger i femte etasje i blokk K. Det ble gjennomført befaringer, først med Anders Hoås og Oddbjørn Hardbak, og deretter med den nyoppnevnte kontaktpersonen fra Skanska, Roar Alstad, sammen med den nye vaktmesteren fra Orion, Kristian Iversen. Kloakken føres nedover Dyre Halsesgt. til en pumpestasjon ved Dyre Halsesgt. 16. Derifra pumpes den tilbake til et punkt øst for nr. 10, hvorfra det er naturlig fall ut av området. Spillvann føres i motsatt retning via rør ut i Rosenborgbassenget. Slukene i kjelleren er koplet til spillvannsledningen. Da vi opplevde en kraftig vannstrøm inn gjennom slukene i kjelleren i forbindelse med ekstremværet på slutten av 2011 (Berit og Dagmar) skyldtes det mest sannsynlig at vannivået i Rosenborgbassenget stod over utløpsnivået til spillvannsledningen. Harbak vil ta kontakt med rette vedkommende i Trondheim Kommune og diskutere forslag til mulige løsninger på problemet, f.eks. en eller annen form for tilbakeslagsbeskyttelse.det har blitt satt inn tilbakeslagsventiler i avløpsrørene i kjellerne som i prinsippet skal hindre vanninntrengning ved høy vannstand i Rosenborgbassenget.

7 7 Sameiet Elvehavn Brygge J og K For å finne en mulig årsak til problemet med tilbakeslag av avløpsvann i blokk K har rørene vært fotografert innvendig. Det er ingen helt åpenbare svakheter/innsnevringer å se, og mulighetene for noen omlegging av rørene er heller ikke åpenbare. Styret har konkludert med at vi holder forholdene under oppsyn, og bestiller spyling av rørene dersom de viser tegn til redusert kapasitet. En regelmessig spyling, f.eks. en gang pr. år kan også være et alternativ. Etter en tid ble skadene på gipsveggene i blokk K reparert kostnadsfritt av Skanska. 10. Tilgang til garasjen I løpet av året har antallet telefonnumre som er registrert for tilgang til garasjen nærmer seg maksimumsantallet som systemet kan håndtere. Det oppfordres til alle borettslag og sameier om å gå gjennom sine lister og stryke numre som ikke lenger trenger å være registrert. Denne oppryddingen er nå vellykket gjennomført. Generelt henstilles det til alle å se det som en naturlig del av en utflytttingsprosedyre at styret varsles om at tilgang for et gitt nummer ikke lenger er nødvendig 11. HMS Tor Olav Grønning gjennomførte en inspeksjonsrunde i august 2012, og rapporterte tilbake til styret. «Jeg gikk gjennom uteområdet og alle trapper, svalganger og korridorer i begge bygg, inklusiv kjeller. Jeg fant at alt var tilfredsstillende unntatt sanden i lekeområdet. Det er vanlig at sand i f. eks. sandkasser byttes etter noen år, men vi vet ikke om det også er nødvendig i vårt tilfelle. Vi bør får en vurdering av sanden. Eventuelt bør dette sees i sammenheng med bruken av området. 1) Adgang til taket Bryterne som åpner taklukene er tilgjengelig for alle. En lett tilgjengelig stige gjør dessuten at hvem som helst kan gå opp på taket. Sannsynligheten for at det skal skje vurderes som meget liten, men vi bør vurdere om bryterne skal være innlåst. 2) Branninstruks Det har i praksis vist seg umulig å finne den instruksen som sannsynligvis en gang ble laget og det har vært vanskelig å få noe brannsikringsfirma til å engasjere seg i saken, men dette arbeidet må prioriteres. 3) Rømningsveier Merking ble foretatt for et par år siden, men det er ikke foretatt noen kontroll av om merkingen formelt og reelt er god nok. Da merkingen ble foretatt opplyste selger at det er påkrevd med merking i alle innelukkete fellesarealer. I så fall mangler merking i 6. og 7. etasje i nr 10 og i 1., 5. og 6. etasje i nr 12. Til dels er rommene riktignok små og til dels ligger de i 1. etasje hvor rømning uansett er lett, men dette bør kontrolleres. Selger opplyste at det ikke er påkrevd med merking i trapper, men dette bør også kontrolleres. I kjelleren ser det ut til at man kan se selvlysende merking fra alle punkter, men en kontroll hvor lyset slås av er ønskelig. Et

8 8 Sameiet Elvehavn Brygge J og K brannsikringsfirma opplyste tidligere på telefon at brannsikkerheten i bygg som våre er basert på at det skal være to branndører mellom brennbart materiale og rømningsvei, unntatt i 1. etasje, hvor kravet er én dør. Dette er ikke bekreftet og kontrollert, men det må gjøres. Tor Olav har forestått en befaring sammen med firma Firesafe. Oppdraget til Firesafe er å utarbeide tilpasset branninstruks og enkel rapport om rømningsforhold faktureres etter medgått tid til en timepris kr. 12. Fjerning av eierløse sykler Sykler som antas å være eierløse, dvs. gjensatt etter flytting, har vært merket med rødt bånd i en periode. Vi anser nå som sikkert at disse ikke er i bruk, og at de derfor unødig opptar plass på sykkelparkeringen. Styreleder har hatt kontakt med vaktmester og autorisert kasting av disse syklene, dvs. overlevering til Falken 13. Skifte av leverandør av TV og bredbånd Vår avtale med NTE syntes ikke å være optimal, og vi sendte derfor oppsigelse til NTE av denne avtale for å komme i forhandlingsposisjon med flere aktuelle leverandører (Altibox, Canal Digital, Get, evt. andre). Oppsigelsen av eksisterende kontrakt vedrørende TV og Internett leveranse gjennom Altibox/NTE ble sendt med virkning fra Den formelle utløpstiden på kontrakten var imidlertid medio mars 2013, og NTE ønsket å opprettholde sine leveranser til denne datoen. Den nye leverandøren som ble valgt, Trønderenergi/Loqal, sa seg villige til å installere sitt system i god tid før nedkopling fra NTE, og leveransen ble gjennomført 5. og 6. mars. Installasjonsarbeidet i nr. 12 gikk ikke helt etter planen. Det var gjort feil i forberedelsene til arbeidet 5. mars, og ikke alle brukerne fikk den hjelpen de trengte raskt. Firmaet lærte likevel av dette, og stilte vesentlig bedre forberedt til jobben i nr. 10. Etter en del mindre etterarbeid var alle brukerne som kunne være til stede på en av de to dagene tilkoplet. 14. Planlagt utvidelse av antallet båtplasser i Rosenborgbassenget Sameiet har mottatt et nabovarsel via forretningsfører angående planer for utvidelse av antallet båtplasser i Rosenborgbassenget. Styret i sameiet har ingen merknader til de foreliggende utbyggingsplanene 15. Avsetning av reserver for framtidig vedlikehold Det foreliggende budsjettforslaget fra OBOS vil gi som resultat at vi regnskapsmessig vil gå svakt i pluss i 2013 dersom ingen uforutsette hendelser inntreffer. For å starte opp litt forsiktig med å bygge opp et reserve/vedlikeholds fond for sameiet, vedtar styret å øke innbetalingen til dekning av felleskostnadene med 10 % fra årsskiftet. Forretningsfører har sendt ut varsel til andelseierne. 16. VEB Styreleder møtte på det ekstraordinære årsmøtet i VEB. Det lyktes denne gangen å få valgt ny leder og nestleder i velforeningen, h.h.v. Mads Hagerup Lyngvær (F) og Marte Småge (A&B).

9 9 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 17. Festbråk Klager på bråk fra leilighet i fjerde etasje i nr 12. Saken ble der og da løst med hjelp fra Securitas. Senere har styret mottatt et brev fra to eiere i nr. 12 med klage på gjentatte tilfeller av festbråk fra en leilighet i sjette etasje i blokka. Styreleder har forfattet et brev til eier av leiligheten, og gjort ham oppmerksom på at dette ikke er akseptabel oppførsel. Eier av leiligheten vedgår at dette har skjedd, og lover at fra nå av skal han og hans leieboer rette seg etter Sameiets regler. 18. Skade på leilighet i nr. 12 Styret har mottatt et brev fra OBOS sin forsikringsavdeling med informasjon om at en eier av en leilighet i nr. 12 har meldt inn skader til Gjensidige forsikring, og beskriver skader som han mener må skyldes byggevirksomheten på Snippen. OBOS har bedt Gjensidige sende en takstmann for å se på skadene.

10 10 Sameiet Elvehavn Brygge J og K ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var kostnader i forbindelse med vannskade som sameiet har forskuddsbetalt. Dette er en forsikringssak og man venter på en refusjon. Resultat Årets resultat på kr ,- går til fradrag i sameiets egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

11 11 Sameiet Elvehavn Brygge J og K BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr 5 968,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ikke lån. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 10 % økning a v felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Trondheim Styret i Sameiet Elvehavn Brygge J og K Svein J Knapskog Tor-Olav Grønning Bjørn Hummelsund Pål Morten Oxaal Ole A Sivertsen

12

13

14 14 Sameiet Elvehavn Brygge J og K SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

15 15 Sameiet Elvehavn Brygge J og K SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 0-60 SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Trondheim, Styret for Sameiet Elvehavn Brygge J & K Svein J Knapskog Tor-Olav Grønning Bjørn Hummelsund Pål Morten Oxaal Ole A Sivertsen

16 16 Sameiet Elvehavn Brygge J og K NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 237 SUM ANDRE INNTEKTER 237 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

17 17 Sameiet Elvehavn Brygge J og K NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold parker.anl SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI / FYRING Fjernvarme Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Driftsmateriell -962 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -120 Porto Bank- og kortgebyr -812 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 310 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 75 Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER

18 18 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Orion Vaktmesterservice AS. Seksjonseiere som ønsker å få utført arbeid i sin egen seksjon, må betale for dette selv. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Vektertjeneste Sameiet har avtale med G4S Security Services om vakthold. Dersom seksjonseier har behov for assistanse kan vektertjenesten kontaktes på Parkering Sameiet har parkeringskjeller. Nøkler Nøkler kan bestilles hos forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning AS. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

19 19 Sameiet Elvehavn Brygge J og K HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Leveres av NTE Bredbånd AS Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

20 20 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Vedlegg 1 Sak A) Til Styreleder i Sameiet Elvehavn Brygge J og K Svein J Knapskog Hei, siden vi kjøpte vår hjørneleilighet på Dyre halses gt.10 i først etasje, har vi vært veldig uheldig med leilighetens omgivelse. Da vi skulle kjøpe leiligheten, fikk vi beskjed fra selgeren til Nylander Eva Ekrem at det blir satt opp moderne statuer og blomster i området som ligger foran balkongen til vår leilighet, slik at alle leilighetene som ligger mot det området, skal ha et fint utsikt! Med takket være dem som har bestemt for dette området, nå etter mange år har vi et fint utsikt! De moderne statuene er på plass, de er seks små og store søppel, papp og plast dunker og container. "Det kommer til å bli flere senere" slik som vi har hørt. I tillegg til ovennevnte problem ser vi nå at det ved siden av veggen til leiligheten er blitt lagerplass for stein, stige og andre ting og tang. De tingene ligger tett opptil veggen slik at det samles masse søppel og tørre blader der. Dette er en grunn til at edderkopper klatrer opp veggen for å komme inn gjennom vinduene. Steinsamlingen er en grunn til for at dette området ser stygt og rotet ut også. Et problem til som vi sliter med er dette: Siden det ble sperret ved enden av Dyre Halses gt., og området mellom blokk 12 og 14 har satt opp sperring for biler, pleier fleste personbiler, lastebiler, posten og særlig drosjer å bruker det trange området foran balkongen til vår leilighet for å snu eller rygge ut. Vi våkner sent om kvelden eller om natten fordi vi blir forstyrret med eksoslukt og lys som blir kastet fra bilen gjennom vinduene. Og vi er bekymret for uhell også slik at en kan med et uhell kjøre inn i balkongen. Vi mener at fellesarealet tilhører til alle beboerne, og alle som bor i blokkene skal være enig med tingene som ble plassert på de områdene, særlig med lagerplass av ting og tang. Derfor tenker vi at disse problemene kan tas opp i kommende sameiermøte. Hvordan styret i sameiet kan hjelpe oss for å løse de ovennevnte problemer er et spørsmål.vi ønsker å ta de problemene opp med styre for sameiet for å finne noe løsninger og drøfte dette i sameiermøtet i april mnd. hvis det er mulig. Med vennlig hilsen, Odik Nikgol og Mansour Eslami, Dyre Halsesgt. 10 leil. 31

21 21 Sameiet Elvehavn Brygge J og K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen gnr. 410, bnr. 685 i Trondheim kommune. Den enkelte sameier har eiendomsrett til en ideell andel av hele eiendommen, samt enerett til bruk av den bruksenhet vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en tilleggsdel. Hoveddelen består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon basert på den enkelte hoveddels areal. Tilleggsdel gjelder bod i kjeller. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 3 Formål Den enkelte enhet skal brukes til boligformål. Noen av bruksenhetene er tenkt til næringsformål. Med næringsformål menes ethvert formål som ikke er boligformål. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf 3. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 5 Juridiske disposisjoner Med de begrensninger som følger av disse vedtekter har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.

22 22 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. 6 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Ordinært sameiemøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med innkallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiemøtet behandle: 1. Styrets årsberetning, 2. Styrets regnskap for foregående kalenderår, 3. Valg av styre, 4. Årlig vedlikeholdsprogram. Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet. 7 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiemøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiemøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf 6.

23 23 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 8 Sameiermøtets vedtak Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon gir én stemme. Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet formål, g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum, h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like, b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen, c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 14. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

24 24 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 9 Styret Sameiet skal ha et styre på 5 medlemmer, herunder en styreleder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Ovennevnte medlemmer velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av sameiermøtet Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøtet Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 10 Styrets adgang til å forplikte sameiet Det samlede styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. Sameiet tegnes av styrets leder ( nestleder ) og ett styremedlem i fellesskap. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret. 11 Ordensregler Ordensregler blir fastsatt av sameiets styre. 12 Vedlikehold av bruksenheter Den enkelte sameier skal for egen regning holde sin bruksenhet forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiermøtet med to tredjedels flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet med tre fjerdedels flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning.

25 25 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 13 Vedlikehold av fellesareal Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer, som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. Det vil bli etablert Velforening som skal ivareta fellesarealer; veier og plasser som ikke blir overtatt av kommunen. Det er pliktig medlemskap i Velforening. 14 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf 15, b) kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer, c) lys/oppvarming av fellesarealer, d) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer. I sameiet inngår et bodanlegg hvor de enkelte boder er tilleggsdeler som tilhører den enkelte bruksenhet, kostnadene ved den enkelte bod er særkostnader. Kostnader knyttet til øvrige deler av bodanlegget er felleskostnader. 15 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal innen den 1. i hver måned forskuddsvis innbetale et akontobeløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiernes side. 16 Ansvar utad Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere.

26 26 Sameiet Elvehavn Brygge J og K 17 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier. 18 Skader på eiendommen Dersom bygningen skulle bli totalskadet, blir sameierne sameiere i et eventuelt erstatningsbeløp basert på sameiebrøkene. Ved skade på den enkelte seksjon bærer den aktuelle sameier risikoen for skaden eller ødeleggelsen. Samtidig tilfaller det erstatningsbeløp som måtte bli utbetalt i forbindelse med eventuelt forsikringsoppgjør den aktuelle sameier. 19 Panterett for sameiernes forpliktelser For krav mot en sameier som følger av sameierforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere panterett i den aktuelle sameiers seksjon. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, innkommer begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom salget av eiendommen gjennom namsmyndighetene ikke gjennomføres uten unødig opphold. 20 Mislighold og fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrelsesloven kapittel Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner av 23 mai 1997 nr 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter. Vedtatt på sameiermøtet

27 27 Sameiet Elvehavn Brygge J og K HUSORDENSREGLER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J og K Vedtatt på sameiermøte Velkommen til boligsameiet Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget. Ansvar omfang Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiets boliger. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietagere gjøres kjent med reglene og overholder disse. Sikkerhet låsing Rømmings- og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler og lignende. For å øke sikkerheten, skal alle dører til fellesrom og andre låsbare rom / innretninger være låst når ingen oppholder seg der. Dette gjelder også dører til egne boder. Vedlikehold skader meldeplikt Seksjonseier skal på egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen bolig og i ytre rom som tilhører boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt at avløp holdes åpne. Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen vedlikeholdes av sameiet. Alle ledninger og innretninger seksjonseier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av seksjonseier. Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og feil i ledningsnett. Bruk av leiligheten For å unngå at det oppstår kondensskader eller muggskader i leiligheten må avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne. Ved fravær, og i den kalde årstiden, må leiligheten holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet. Fellesarealer tilkomstarealer fellesanlegg Ganger, trapperom og andre tilkomst- og fellesarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr uten at slike arealer er særskilt merket.

28 28 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Parkering Parkering må foregå på anviste plasser og slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer noen former for trafikk til og fra sameiet og de enkelte leilighetene. Vasking/spyling av bil eller sykkel skal foregå på anviste plasser. Sykler parkeres i sykkelstativ eller bod. Dyrehold Husdyrhold er tillatt med mindre det er til sjenanse eller ulempe for de andre beboerne. Beboere som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligsameiets område. Det er ikke tillatt å binde fast dyret i sameiets fellesarealer. Båndtvang gjelder også katter. Eierskifte Alle er pliktige til å holde styret informert om hvem som bebor leiligheten. Eierskifter skal fortløpende meldes til styret slikt at navneskilt på postkasser og ringetablå kan vedlikeholdes. Dette gjelder også ved utleie. Ro orden alminnelige hensyn Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig såfremt det ikke sjenerer andre. Unødig støy i leiligheten og i felles/tilkomstarealer i huset eller utenfor naboenes vinduer og verandaer er ikke tillatt. All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn vanlig, kan bare drives dersom sameiets styre og naboene har samtykket. På søndager og helligdager og på hverdager mellom kl og skal det være ro i sameiet. Banking, boring, og annen kraftig støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg og lignende må ikke foregå i dette tidsrom. Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter skal foregå på anviste områder. Etterlat ikke ting som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesareal og felles tilkomstveier. Nabovarsel bør sendes ut dersom man planlegger større festligheter. Grilling med elektrisk- eller gassgrill er tillatt. Vis hensyn til dem som bor under deg ved rengjøring eller snømåking av balkong. Rist ikke matter fra balkongen. Siden grøntarealene er små, oppfordrer vi til at ballspill og lignende lekeaktiviteter forgår på lekeplassene i området. Kildesortering avfall hygiene Restavfall, papp/papir, miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets sorteringsliste. Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall, papp/papir og spesialavfall finnes i nabolaget. For store mengder avfall, benyttes gjenbruksstasjonen som er etablert på Hegstadmoen. Elektriske artikler kan også leveres direkte til forhandler. Mating av dyr/fugler og matrester som etterlates utendørs kan trekke utøy som rotter og mus til husene, og er derfor ikke tillatt.

29 29 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Bygningsmessige forandringer fastmonteringer etc. Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer. Det må søkes styregodkjennelse før montering av markiser, platter, levegger, e.l. Dersom slikt utstyr skal monteres, skal typer, fargevalg etc. samordnes og godkjennes av styret. Styret utarbeider retningslinjer for fargevalg og andre bygningsmessige utvendige monteringer. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner. Plikter mislighold Husordensreglene er til for å holde ro og orden i boligsameiet, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge - husordensreglene. Klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal sendes skriftlig til styret. Trondheim, Sameiet Elvehavn Brygge J og K styret

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette Velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 1 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum)

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) 1 Birkelunden Boligsameie(bærum) Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sameiet Preståsen Park II Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Preståsen Park II, avholdes torsdag 14. april 2011, kl. 18.00 i Røde Kors-huset, Den lille salen, Rådhusgata

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer