Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet"

Transkript

1 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato:

2 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave/dato: 03 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Reguleringsplan Prinsekvartalet i Larvik Detaljregulering Lars Krugerud Plan og urbanisme Byutvikling (storby) Lars Krugerud Donald Campbell/Susanna Grimsæth

3 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide detaljreguleringsplan for deler av Prinsekvartalet i Larvik sentrum. Dag Kjeldsberg har vært sin kontaktperson for oppdraget. Lars Krugerud har vært oppdragsleder for. Steinar Andreassen og Charlotte Hyldahl har vært medarbeidere. Donald Campbell har vært kvalitetssikrer. Steinar Andreassen har sent i prosessen deltatt som arkitekt, men da som ansatt i Spir arkitekter. Lars Krugerud Arealplanlegger Oppdragsleder Donald Campbell og Susanna Grimsæth Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn og Sammendrag Eiendomsforhold og planstatus Eiendomsforhold Kommunedelplan for Larvik sentrum Reguleringsplan Eksisterende situasjon Eksisterende bebyggelse/forhold Naturgrunnlag Veg- og trafikkforhold Samordning/medvirkning Forhåndskonferanse Varsel om planoppstart Innkomne merknader til varsel om regulering Merknader til nytt varsel Vurdering av merknadene og forslag til håndtering av disse Åpent informasjonsmøte Øvrige møter Revisjoner etter offentlig ettersyn Beskrivelse av planforslaget Areal Reguleringsformål Beskrivelse av tiltak Planfaglige vurderinger... 18

5 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 5 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG har på vegne av utarbeidet forslag til reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet som omfatter eiendommene 83/57, 83/25, 83/131, 83/24. Bakgrunn for planen er et ønske om å videreutvikle eiendommen ved å bygge på deler av eksisterende bygningsmasse. 2 EIENDOMSFORHOLD OG PLANSTATUS 2.1 Eiendomsforhold Forslag til reguleringsplan omfatter eiendommene: Eiendom - gbnr 3020/ / / / / / / /1 Figur 1. Eiendomsforhold

6 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Kommunedelplan for Larvik sentrum Kommunedelplan for Larvik vedtatt gjelder for planområdet. Ved siste rullering av kommuneplanen ble kommunedelplan for sentrum videreført. Planområdet er avsatt til blandet sentrumsformål, samt vegformål i kommunedelplanen. Skravur viser at arealet er en del av sentrumskjernen. Fig.2 Utsnitt av kommunedelplan for Larvik by Stiplet linje som går gjennom planområdet viser at arealet delvis ligger innenfor injeksjonsområde for Farriskilden. Planen beskriver at den gir en mulighet til å strekke dagens torg sydøstover mot Prinsegata og at dette vil kunne styrke overgangen til gateløpet og gi rom for en vakrere utforming med mer variert innhold bak fasadene. Det er i planen beskrevet at planen legger til rette for en transformasjon i sentrum både i forhold til funksjoner og fysiske struktur. Planområdet er i temakart transformasjon i sentrumsområde vist som et areal hvor det kan gjøres fysisk og bruksmessig endring av bebyggelsen. Planområdet er i kommunedelplanen benevnt kvartal 21. Veiledende utnyttelsesgrad og mønehøyde for dette kvartalet er %TU=200% og 12 meter. Endelig fastsettelse av utnyttelsesgrad og høyde skal skje gjennom regulering. I tilleggsbestemmelsene (punkt 9.23) er det for Prinsegata angitt at: Nye bygg skal i dimensjon, volum og utforming passe den bevaringsverdige bebyggelsen. Fasadelinjen på eksisterende gateløp skal opprettholdes.

7 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Reguleringsplan Planområdet omfatter eller grenser opp mot følgende reguleringsplaner: Planid , navn Kvartalet Prinsegt.- Josefinegt.- Karlsroegt.- Haraldsgt. Planid , navn Bryggeri/Meierikvartalet, Kvartal 18 og 19 Figur 3. Gjeldende reguleringsplan (planid 59.01), ny plangrense med rød stiplet linje.

8 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 8 Figur 4. Gjeldende reguleringsplan (planid ), ny plangrense med rød stiplet linje. 3 EKSISTERENDE SITUASJON 3.1 Eksisterende bebyggelse/forhold Nedenforstående figur viser ortofoto av planområdet og omkringliggende bebyggelse. Parkeringsplasser på tak innenfor planområdet vises tydelig på ortofotoet. Figur 5. Ortofoto

9 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 9 Figur 6 til 9 viser eksisterende bebyggelse i planområdet og tilgrensende bebyggelse. Terrenget stiger med ca en etasje fra Prinsegata til Josefinegata (figur 7). Terrenget stiger også ca 1 etasje fra Karlsrogata til Haralds gate (figur 6). Figur 6. Eksisterende bebyggelse i planområdet sett fra Prinsegata Figur 7. Eksisterende bebyggelse langs Haralds gate

10 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 10 Figur 8. Eksisterende bebyggelse i krysset Haralds gate/josefinegata Figur 9 nedenfor viser bebyggelsen i gateløpet Haralds gate med planområdet på venstre hånd nedenfor rosa bygg. Figur 8 og 9 viser også sykkelfelt i Haralds gate. Figur 9 Gateløpet Haralds gate sett fra nord Figur 10 viser bebyggelsen på motsatt side av Haralds gate på høyde med planområdet. På hjørne mot Prinsegata er det et hus med antikvarisk verdi. Lengre opp i gata er et bygg med 5 etasjer, der de tre øverste etasjene er tilbaketrukket fra fasade mot Haralds gate.

11 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 11 Figur 10 Bebyggelse på motsatt side av Haralds gate. Figur 11. Utsnitt fra temakart Byform bebyggelse (kommunedelplan for Larvik by) Figur 11 viser arealer avsatt til Spesialområde med formål bevaring med blå skravur og Bygg med antikvarisk verdi med oransje farge. Planområde er vist med sort stiplet linje. Figuren viser at det er bevaringsverdig bebyggelse på motsatt side av Prinsegata og Haralds gate for planområdet. 3.2 Naturgrunnlag NGUs løsmassekart viser at planområdet og store deler av sentrum ligger på fyllmasser. 3.3 Veg- og trafikkforhold Prinsegata og Haralds gate er viktige kjøreveier i Larvik sentrum. Dette er bygater med fortau på hver side. Haralds gate er bratt og har ensidig langsgående parkering på østsiden.

12 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 12 4 SAMORDNING/MEDVIRKNING 4.1 Forhåndskonferanse Oppstartsmøte/forhåndskonferanse ble avholdt den Fra Larvik kommune stilte Per Hoelseth og Jan Tore Mehl. Fra forslagsstiller stilte Dag Kjeldsberg (Vestfold Handelsbygg AS), Steinar Andreassen og Lars Krugerud (). Det ble ført referat fra møtet. 4.2 Varsel om planoppstart Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt naboer og andre berørte og kunngjort i Østlandsposten den med følgende tekst og kartutsnitt: Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet, samt forhandlinger om utbyggingsavtale. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) 12-8 varsles det at på vegne av Vestfold handelsbygg AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet i Larvik sentrum. Planen omfatter i hovedsak eiendommene 3020/662, 3020/663, 3020/1577 og 3020/1579. Ihht PBL 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor: Området er ca 2.7 daa og ligger som vist på kartskisse. Planens formål er å regulere for påbygg på eksisterende bebyggelse med 2 kontoretasjer. Ny bebyggelse vil bli over eksisterende takparkering, slik at parkering og adkomst blir beholdt. Ny bebyggelse vil ha maksimal høyde på hovedgesims på 12m mot Prinsegata og maksimal gesimshøyde på tilbaketrukne etasjer på 19,5 m. Mot Josefinegata vil hovedgesims ha høyde på ca 7 meter og tilbaketrukne etasjer gesims på ca 14,5 meter. Planstatus: Området er regulert til kontor/forretningsbebyggelse med parkering på takplan. Området er i kommunedelplan for Larvik sentrum vist som en del av sentrumskjernen. Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes til v/lars Krugerud, tlf.nr og epost: Evt til Larvik kommune v/jarl Tore Mehl, epost: Skriftlige synspunkter som har betydning for planarbeidet skal sendes til, pb. 393 sentrum, 3701 Skien, med kopi til Larvik kommune, Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata, Postboks 2020, 3255 Larvik, innen

13 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 13 Med bakgrunn i endring i formålet i planen på påbygg fra en blanding av næringsformål og bolig til rent boligformål, ble det sendt ut et begrenset varsel med uttalelsesfrist Innkomne merknader til varsel om regulering Det kom inn 8 merknader til det første varselet. Merknadene er oppsummert nedenfor og er vedlagt i sin helhet. Merknader fra offentlige myndigheter: Brev fra Fylkesmannen i Vestfold av Fylkesmannen minner om at det er krav om ROS-analyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Ber om at rundskriv T-5/99B som omhandler temaet tilgjengelighet for alle legges til grunn for det videre arbeidet. Fylkesmannen ber spesielt om at det redegjøres for bebyggelsens høyde i forhold til rammene som er nedfelt i kommunedelplanen for Larvik sentrum og hvilke virkninger planen vil medføre. Brev fra Vestfold Fylkeskommune av Fylkeskommunen bemerker at i og med at bygget ligger i sentrum og er en hjørnebygning med stor visuell flate mot det offentlige rom, må det vektlegges å gi hele bygningen et godt arkitektonisk uttrykk med god tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Uttaler at innenfor planen er det ikke verneverdige bygninger. Derimot grenser planområdet mot krysset Prinsegata/Haraldsgate/Nedre Torggate. I dette vegkrysset er alle hjørnebygningene markert som verneverdige bygninger i Kommunedelplan for Larvik by. Fylkeskommunen viser til 3.3 i bestemmelsene til kommunedelplanen for Larvik by: endringer av eksisterende bygninger skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter. Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske særpreg og fremme gode gateog uterom. Fylkeskommunen bemerker også at byplanen legger vekt på at særlige tiltak mot hovedgater/offentlige plasser skal ha et spesielt fokus. Fylkeskommunen forutsetter at føringene i kommunedelplanen legges til grunn i det videre arbeidet med planen, blant annet i forhold til høyder. Gjør oppmerksom på at kun bruk av gesimshøyde som begrep ikke sier noe om maksimal høyde på bygningen. Maksimal høyde bør derfor i tillegg også defineres i reguleringsplanen. Viser også til retningslinje 2m, hvor det kreves perspektiv, fasadeoppriss, illustrasjonsplan. For en så viktig del av byen forutsetter de at dette vedlegges i senere oversendelser. Brev fra Statens Vegvesen Vegvesenet ser positivt på at det planlegges for fortetting i byen. SVV uttaler at det ut fra varselet ikke synes å være endringer av vesentlig betydning for veg. I motsatt fall ber SVV om at det redegjøres for dette i planbeskrivelsen. Det anbefales at man gjør vurderinger knyttet til trafikksikkerhet for bl.a. gående og syklende og brukere av bygget (utforming av adkomst, siktforhold etc). Vegvesenet anbefaler at det legges til rette for sykkelparkering.

14 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 14 Merknader fra naboer og andre berørte: Brev fra Prinsekvartalet Borettslag av Prinsekvartalet borettslag uttaler at de har innsigelser til reguleringsplanen og påbygget. Uttaler at et slikt påbygg, med de høyder som er beskrevet, vil medføre store ulemper for borettslaget når det gjelder lysforhold og innsyn til leilighetene. Det stilles spørsmål til hvorvidt bygget vil være i samsvar med gjeldende byplan for Larvik. Borettslaget vil ikke godta dette påbygget. Brev fra Larvik boligbyggelag av Larvik Boligbyggelag er ikke enig i at man skal få tillatelse til et påbygg på eksisterende bebyggelse av følgende årsaker: Som eier av Prinsegata 2 og 4, reagerer de på at man i det hele tatt skal øke byggets høyde. De synes risikoen er for stor for at dette blir et altfor dominerende bygg i omgivelsene. LABO frykter at bygget som i dag ikke fremstår som særlig vakkert, blir enda mer utilpasset omgivelsene. LABO er i dag forvalter/forretningsfører for 180 leiligheter fordelt på 5 borettslag som blir direkte berørt av et slikt påbygg. Bomiljøet i disse borettslagene blir vesentlig forringet i form av dårligere lys og solforhold hvis et slikt påbygg blir realisert. Bygget vil bli dominerende i omgivelsene. LABO er opptatt av at det legges til rette for at mennesker kan og vil bo i sentrum av Larvik by gjennom attraktive og tilrettelagte boliger og bomiljø. Mener at dette tiltaket vil ha en svært negativ effekt på dette. Av denne grunn ønsker LABO ikke at byggets høyde økes ut over dagens nivå. Brev fra Jegers og Jegersborgsgt. 8 brl av Uttaler at bygget sannsynligvis vil ramme borettsalgene på grunn av høyden, slik at både lys og sol vil reduseres. Synes at en økning i byggets høyde vil medføre at bygget blir dominerende og ruvende i omgivelsene. Brev fra Karlsrogt. 3 brl og Harald gt 2B brl av Uttaler at bygget sannsynligvis vil ramme borettsalgene på grunn av høyden, slik at både lys og sol vil reduseres. Synes at en økning i byggets høyde vil medføre at bygget blir dominerende og ruvende i omgivelsene. Brev fra Larvik Bys Vel av Larvik Bys Vel synes det er positivt at denne delen av Prinsekvartalet blir oppgradert og tilpasset tidens krav til bygningsmessig utforming. Bygningen har et stort potensiale når det gjelder estetisk utforming slik Larvik Bys Vel ser det.

15 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 15 De er imidlertid svært skeptiske til høyden som planlegges. De angitte høydene på gesimsene vil gi et ruvende bygg i forhold til resten av kvartalet og ødelegge mye av utsikten for bebyggelsen bakenfor som i sin helhet er boliger i følge Larvik Bys Vel. De påpeker at byplanen har 12 m som retningsgivende høyde for dette området og vil derfor innstendig anmode planlegger/utbygger om å respektere disse retningslinjene. 4.4 Merknader til nytt varsel Jegersborggt. 16 brl, Jegers brl, Karlsrogt. 3 brl, Haraldsgate 2B brl og Prinsekvartalet borettslag, brev av Borettslagene er negative til et slikt påbygg på eksisterende bebyggelse. Uttaler at bygget vil ramme borettslagene på grunn av høyden slik at både lys og solforhold vil reduseres betraktelig i kvalitet for de fleste boligene. Særskilt gjelder dette Haraldsgt 2B brl som nærmest vil bli «bygget inne». Uttaler også at innsyn til eksisterende boliger vil være en ulempe for svært mange. Byggets høyde vil medføre at byget blir dominerende og ruvende i omgivelsene. Det vil bryte med eksisterende bebyggelse både ved siden av og bak bygget når det gjelder høyder. Jos Baay, Prinsekvartalet brl, mail av Mener at de tilsendte tegningene viser at det fremdeles blir for mye innsyn i leilighetene i Prinsekvartalet brl. Ønsker tegning der de øverste leilighetene i borettslaget er tegnet inn i forhold til det nye bygget. En del beboere er fremdeles bekymret for lysforholdene i sine leiligheter når høsten og vinteren kommer. 4.5 Vurdering av merknadene og forslag til håndtering av disse Et gjennomgående tema i merknadene er byggehøyden det legges til rette for i planforslaget. Det er som en sentral del av planforslaget laget illustrasjoner og snitt som viser hvordan planforslaget i nåværende form forholder seg til omgivelsene. Mot Prinsegata er påbygg (boligetasjer) tilbaketrukket fra hovedfasaden, slik at påbygg vil være relativt lite synlig fra gatenivå. Mot Josefinesgate er den øverste etasjen tilbaketrukket fra fasaden mot Josefinesgate. Det legges opp til tilbaketrekking og skjerming av boliger/terrasser mot øst for å begrense innsyn mot borettslaget på denne siden av planområdet. Forslagsstiller mener det i et bysentrum må være rom for en høy utnyttelse og utforming som planforslaget nå legger opp til. Mot Josefines gate er byggehøyden ca 14 meter over terrenget. Dette er en litt større byggehøyde (2 meter høyere) enn det som er retningsgivende i kommunedelplan for Larvik sentrum. Forslagsstiller mener at illustrasjoner og snitt viser at ny bebyggelse det legges til rette for i planen passer inn i forhold til omkringliggende volumer. En del av strategien i utkast for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som nå ligger ute til høring er at «Byene og tettstedene skal styrke sin attraktivitet gjennom fortetting». Forslagsstiller mener at prosjektet er et fortettingsprosjekt med kvalitet som kan rettferdiggjøre en noe økt høyde enn retningslinjen.

16 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 16 Attraktivitet handler om mennesker som bruker sentrum. De ulike borettslagene som har gitt merknader til planoppstart har uttrykt bekymring for at lys og sol vil reduseres. Forslagsstiller mener at sol- og skyggeanalysen (kap ) viser at det i all hovedsak er Haralds gate 2B som evt. blir berørt i deler av dagen i forhold til solforhold. Ved en økt utnytting av eiendommer i sentrum, må en regne med at noen eksisterende bygg får noe mer skygge i deler av året/dagen. En kan ikke se at bomiljøet for borettslagene blir vesentlig forringet, i form av dårligere lys og solforhold. Boligene lengst vest i gårdsrommet i Prinsekvartalet borettslag vil kunne få noe mindre ettermiddagssol/kveldssol (avhengig av årstid), men ulempen vil være begrenset til et kort tidsrom på dagen. Påbygg som planen legger til rette for er trukket bort fra Prinsegata. Verneverdige bygg i krysset Prinsegata/Haraldsgate/Nedre Torggate vil bli lite påvirket av påbygg planen legger opp til. 4.6 Åpent informasjonsmøte Det ble den gjennomført et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen der alle varslede var invitert og møtet ble også kunngjort i Østlandsposten. De fremmøtte var i hovedsak fra Prinsekvartalet borettslag, men også en representant fra Larviks by vel var til stede. Fra forslagstiller stilte Dag Kjeldsberg fra, Charlotte Hyldahl og Lars Krugerud fra og fra Larvik kommune stilte Jarl Tore Mehl. I møtet ble det vist en bearbeidet skisse til løsning for utbygging/påbygging av planområdet. De skisser som ble fremlagt i møte er senere bearbeidet og naboene er gjort oppmerksom på dette gjennom nytt varsel sommeren Øvrige møter Det er videre i prosessen avholdt flere møter med kommunen for avklaringer om løsninger. 4.8 Revisjoner etter offentlig ettersyn I forbindelse med 2.gangsbehandling av reguleringssaken den , sak 084/13 i planutvalget, ble det vedtatt å utsette saken grunnet at planutvalget mente at planen innebar for store avvik i forhold til Byplan for Larvik. Med bakgrunn i dette er det gjennomført møte med administrasjonen om saken og tiltakshaver har gjennomført drøftingsmøter med politikerne i planutvalget. Slik forslagsstiller har tolket administrasjonen og innspill fra politikerne til tiltakshaver, er dette med høyder særlig knyttet til virkningen for Haralds gate 2B. For å dempe virkningen for leilighetene i Haralds gate 2B er skisseprosjektet og reguleringsplanen justert. I skisseprosjektet er antall leiligheter redusert med 2 i nordøstre hjørnet av planen. Dette gir en større avstand mellom leilighetene i østre del av sone 3 og vestre del av sone 3. Dette vil gjøre at den nye bygningsmassen vil oppleves som mer oppdelt sett fra Haralds gate 2B, ved at en får en større åpning mellom bygningsdelene.

17 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 17 Dette gir en mer åpen siktlinje «gjennom» bygget i forhold til boligene bak. Dette begrenses av reviderte høydelinjer for de ulike sonene på plankartet. En har også valgt å flytte hovedtrapp/heis fra Prinsegata til Josefines gate. Trapperommet/heishus blir dermed mindre fremtredende. Ved Josefines gate er trapperommet trukket inn fra nabogrense i øst og ligger inn langs de nærmeste leilighetene, slik at denne bygningsdelen «skygger» minst mulig for utsikten. Boliginngang fra Josefines gate er også mer naturlig siden det allerede er et boligmiljø i denne gata og at adkomst fra parkering skjer fra denne siden. Høydevirkningen av den nye bebyggelsen vil totalt sett bli redusert i forhold til tidligere skisser og planforslag. Når det gjelder utnyttelsesgrad for dette kvartalet så er denne angitt til TU=200% i Byplanen. I og med at byggeområde i planen i dag er bebygd med 100%, angir retningslinjene i Byplanen at en i praksis kun kan bebygge arealet med 2 etasjer. Dette vil være en utnyttelse som er langt under høydebegrensningen i Byplanen, slik at utnyttelsesgraden ansees som mindre relevant i denne saken. Det er høydebegrensningen og hensynet til omkringliggende bebyggelse som bør være det avgjørende og utnyttelsesgrad kommenteres derfor ikke mer inngående. Det er utarbeidet nye perspektiver for å illustrere revidert forslag. 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Areal Planområdet er 2820m Reguleringsformål Følgende formål er gitt i planen: Bebyggelse og anlegg -Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål- Forretning/offentlig- og privat tjenesteyting/kontor/bolig/parkeringsanlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg - Fortau - Sykkelveg/-felt Arealregnskap plankart: Formål Bebyggelse og anlegg Forretning/offentlig- og privat tjenesteyting/kontor/bolig/parkeringsanlegg Areal 1620 m 2

18 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 18 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 679 m 2 Fortau 393 m 2 Sykkelveg/-felt 130 m Beskrivelse av tiltak Dagens næringsetasjer planlegges ikke endret. Eksisterende parkeringsareal tenkes overbygget. Tak over parkeringsarealet tenkes påbygd med 2 boligetasjer. En ser derfor for seg at det i de 2 nederste etasjene er formål innenfor næring/tjenesteyting/kontor. I midtre etasje parkeringsanlegg og de to øverste boligformål. Uteoppholdsareal for boligene er tenkt etablert på tak i to nivåer. Private uteoppholdsarealer tilknyttet hver boenhet og felles uteoppholdsareal skjermet fra Prinsegata og Haralds gate. Det legges opp til ca 13 nye boenheter i planområdet fordelt på de 2 øverste etasjene (redusert fra 15 i tidligere skisser). 5.4 Planfaglige vurderinger Overordnet plan Formål i planforslaget er i tråd med overordnet plan. Planområdet ligger innenfor sentrumskjernen og det gis rom for at areal for forretning kan overstige 3000 m 2 kvm BRA innenfor planområdet. Planforslaget er ikke helt i tråd med overordnet plan i forhold til de retningslinjer som foreligger for utnyttelsesgrad og byggehøyde. 12 meter byggehøyde er retningsgivende og konkret høyde kan avklares i reguleringsplan Mot Josefinegata er regulertbyggehøyde ca 2,0 meter over retningslinjen på 12 m (gatenivået i krysset Haralds gate/josefinesgate ligger på ca kote +29, maks byggehøyde +43. Avviket på ca 2,0 meter for påbygget mot Josefine gata har liten betydning for bakenforliggende bebyggelse. Øverste etasje mot Josefines gate er trukket inn fra fasade. Tilbaketrekking av øvre etasje mot Josefinesgate vil gi et dempet inntrykk av denne fasaden. En byggehøyde på 12 m vil uansett gi omtrent de samme konsekvensene for bebyggelsen på andre siden av Josefinegata i forhold til utsikt og skyggevirkning (jf kap Solforhold). Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) som nå ligger ute på høring har som et av målene å gjøre byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. En del av strategien for å oppnå dette målet er å styrke byene og tettstedene gjennom: Utviklingen skal i stor grad konsentreres om eksisterende byer og tettsteder, som i dag utgjør en naturlig og robust senterstruktur i Vestfold. Byene og tettstedene skal styrke sin attraktivitet gjennom fortetting. Attraktivitet handler om mennesker som bruker sentrum. Byene og tettstedene skal fortsette å vokse som handelssentra, samtidig som det satses på sentral lokalisering av boliger, næringsvirksomhet, offentlige tjenester og kulturliv.

19 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 19 Flere unge mennesker vil bo i by, og Vestfold skal også ha et attraktivt tilbud til innflyttere og unge mennesker som ønsker en urban livsstil. En utbygging som foreslått er i tråd med utkast til regional plan i forhold til styrking av sentrum gjennom flere boliger ved fortetting Landskap/fjernvirkning Larvik sentrum ligger i skrånende terreng, med Bøkeskogen som silhuett i bakgrunnen. Eksisterende bebyggelse langs Haralds gate synes godt i fjernvirkning. Påbygg innenfor planområdet vil smelte inn i eksisterende bebyggelse i fjernvirkning og bakenforliggende høye bygg i Haralds gate vil gi ryggdekning. Gjennomføring av planforslaget vil således ikke gi endret situasjon i bybildet. Påbygget vil ikke redusere hvor mye av Bøkeskogen som er synlig fra standpunktene ved sjøen og i nedre del av sentrum. Figur 12. Fjernvirkning (nytt påbygg vil ligge på hitsiden av bygget i Haralds gate) Grunnforhold Det er et bygg på tomta i dag. Multiconsult har gjennomført beregninger for angivelse av maksimalt grunntrykk. Beregningen er gjort med bakgrunn i tidligere grunnundersøkelser på tomta (av Lindstrøm 1968). Multiconsult har gitt en anbefaling for fundamenter. Planforslaget og påbygg innenfor formål for bebyggelse er basert på Multiconsults og ABT Bygg as sine konklusjoner. ABT Byggs konklusjoner og Multiconsults rapport datert er vedlagt i eget vedlegg. Deler av eksisterende konstruksjon må trolig forsterkes Solforhold Det er gjennomført en sol-/skyggeanalyse for å illustrere ny bebyggelses innvirkning på solforholdene på tilgrensende bebyggelse.

20 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 20 Det er gjort analyse for følgende tidspunkter: Vårjevndøgn(/høstjevndøgn) kl 1000, 1200, 1400, 1600 og 1800 Midtsommer kl 0800, 1000, 1200, 1400, 1600 og 1800 Resultatene er vist og kommentert i figurer nedfor (grunnet at figurene kan være vanskelig å lese i liten størrelse er sol/skyggeanalysene også vedlagt som særskilt vedlegg). Figur viser forholdene ved vår- og høstjevndøgn. Som illustrasjonene viser har ny bebyggelse svært lite å si på formiddagen, i forhold til eksisterende boliger. På ettermiddagen (kl1400 og 1600) vil bebyggelsen i planområdet kaste skygge på bebyggelsen på eiendom 3020/661 (Haralds gate 2B). Kl 1800 står solen lavt og byggene kaster lange skygger. På dette tidspunktet kaster også dagens bebyggelse skygge på bygning på 3020/661 (figur 18). Med påbygg vil trolig større deler av Haralds gate 2B få skygge på dette tidspunktet. Figur 13. Sol/skyggeforhold vår- og høstjevndøgn kl 1000

21 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 21 Figur 14. Vår- og høstjevndøgn kl 1200 Figur 15. Vår- og høstjevndøgn kl 1400

22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 22 Figur 16. Vår- og høstjevndøgn kl 1600 Figur 17. Vår- og høstjevndøgn kl 1800

23 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 23 Figur 18. Vår- og høstjevndøgn kl 1800, dagens bebyggelse Midtsommer vil bebyggelsen som planen legger opptil, ha liten betydning for solforholdene på omkringliggende bebyggelse. Det er kun på ettermiddagen påbygg som planen legger til rette for, vil gi noe økt skyggevirkning på bebyggelsen på nordsiden (Haralds gate 2B) og i gårdsrommet/borettslaget på sydøstsiden. Forskjellen i skyggens utstrekning er vist i figur 23 og 24, der figur 24 viser dagens bebyggelse. Påbygg vil også på ettermiddagen gi marginalt endrede solforhold for bebyggelsen øst for planområdet.

24 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 24 Figur 18. Midtsommer (23.06.) kl 0800

25 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 25 Figur 19. Midtsommer kl 1000 Figur 20. Midtsommer kl 1200

26 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 26 Figur 21. Midtsommer kl 1400 Figur 22. Midtsommer kl 1600

27 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 27 Figur 23. Midtsommer kl 18 Figur 24. Midtsommer kl 18, dagens bebyggelse

28 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Senterstruktur og fortetting Planområdet ligger i sentrumskjernen. En økt utnyttelse av eiendommene i sentrum er i tråd med kommunens intensjon om å styrke byens sentrumsfunksjoner omkring torget. Økt boligandel i sentrum er gunstig for mer «liv» i sentrumskjernen Estetikk og tilpasning til omkringliggende bebyggelse Det er utarbeidet oppriss og illustrasjoner for å vise utbyggingsmulighetene planforslaget gir. Ny bebyggelse er vist og påtegnet med tekst i figur 25 og 26. For at ikke bygget skal få for dominerende bebyggelse mot Josefines gate, er det stilt krav om at det bygges med tilbaketrekking fra Josefinesgate gjennom byggegrenser i planen. Påbygg som det legges til rette for i planforslaget vurderes ikke å bli dominerende i forhold til omkringliggende bebyggelse. Trukket tilbake fra gateløpet Prinsegata (som har eldre bebyggelse med saltak/valmede tak), relaterer de flate takene seg til annen bebyggelse med flate tak i Haralds gate. En utvikling av eiendommen som planen legger til rette for, gir grunnlag for en fasademessig oppgradering av eksisterende bygg. Tiltakshaver ønsker å foreta fasademessige utbedringer ved gjennomføring av planen, slik at bygget fremstår med høyere estetisk kvalitet enn i dag. Det vises til formingsveileder for Larvik sentrum, Prinsegata, for opparbeidelse av tilgrensende utomhusarealer. Figur 25. Oppriss/snitt Haralds gate Karlsrogate (figur er også vedlagt som særskilt vedlegg)

29 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 29 Figur 26. Oppriss/snitt Prinsegata Josefinesgate (figur er også vedlagt som særskilt vedlegg) Utbyggingsavtale Det er i forbindelse med planoppstart også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Arbeidet med utbyggingsavtale er ikke påbegynt, men det kan være aktuelt i forhold til va-anlegg Vann, avløp og renovasjon Figur 27 nedenfor viser eksisterende vann- og avløpsledninger som ligger i området. Som figuren viser ligger det i Haralds gate vannledning, overvannsledning og spillvannsledning. I Prinsegata ligger det vannledning og en felles avløpsledning. Figur 27. Eksisterende vann- og avløpsledninger

30 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 30 Det forutsettes at ny bygningsmasse kan knyttes til vann- og avløp i tilgrensende veier. Eventuelle utbedringer avklares i forbindelse med utbyggingsavtale. Dagens renovasjonsløsning er mot Josefinegata. Det forutsettes at dagens løsning tilpasses og utvides dersom det er behov for det Støy ÅDT i Prinsegata er i følge Nasjonal Vegdatabank Det er ikke oppgitt ÅDT for Haralds gate. Men ÅDT for Haralds gate er høyst sannsynlig lavere enn for Prinsegata. Boligene vil ligge høyt over gateløpet (Haralds gate) og mer eller mindre tilbaketrukket fra eksisterende fasade. Det antas at bygg langs Haralds gate vil ligge i gul eller rød sone. Eventuell støyproblematikk kan løses i forbindelse med byggesak. Helt overordnet gir disse forutsetningene: 9000 i ådt, 10 % ta, 30 km/t, 10 meter beregningshøyde over terreng og 5 meter avstand fra veiens senter, et beregnet støynivå Lden = ca 66 db. Støyretningslinjen (T-1442/2012) sier at det kan tillates etablert støyfølsom bebyggelse selv om ikke alt utendørs oppholdsareal har støyforhold som tilfredsstiller anbefalte støynivåer. Hele eller vesentlige deler av uteoppholdsarealet bør som hovedregel være tilstrekkelig støyskjermet. Dersom kravene vanskelig kan oppfylles bør det foretas en helhetlig vurdering av kvaliteten på de samlede utendørs oppholdsarealene. Her må private, felles og offentlige utearealer ses i sammenheng. Forhold som er av betydning er andel og størrelse på utendørs oppholdsareal med gode støyforhold. De felles uteoppholds- og lekeområdene vist i illustrasjonene ligger på støysvak side inn mot «gårdsrom». Støyretningslinjen beskriver også at det av rene estetiske grunner kan være riktig å lempe på støykravene. I henhold til punkt i retningslinjen kan kommunen peke ut områder hvor det tillates fortetting og konsentrert arealbruk ut over det støyretningslinjene gir rom for. Dette kan gjelde sentrum i byer og tettsteder, men også for eksempel nær viktige knutepunkter for kollektivtrafikken. Avvik kan eksempelvis bestå i å tillate høyere utendørs støynivå for en del av boligen og lavere standard for privat uteplass (vinterhage). Planområdet ligger midt i sentrum av Larvik og estetikk bør være viktig. I veileder for Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging /T-1442/2012) er det gitt forslag til reguleringsbestemmelser for byområder, som kommer inn under steder der en må ofte må komme til kompromiss mellom støy og andre forhold. Følgende bestemmelser er foreslått i støyretningslinjen og veilederen til denne og fulgt opp i bestemmelsene til denne planen: - Alle boenheter innenfor avvikssone skal være gjennomgående og ha en stille side. - Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål, kun har vinduer mot støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon.

31 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 31 - Alle boligenheter skal ha privat uteplass med støy under Lden=55 db. Dette arealet kan være utformet som vinterhage som må kunne åpnes. Vinterhagen skal ha tilfredsstillende ventilasjon i lukket tilstand. - Støykrav for felles uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt. - Minst halvparten av oppholdsrommene i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden=55 db eller lavere. Oppholdsrom som har støybelastning over Lden=65 db ved mest støybelastede vindu skal ha tilstrekkelig beskyttelse (med solbeskyttelse, kjøling, ventilasjon, mv) til at innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes ENØK Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om tilrettelegging for vannbåren varme. Det er også gitt en bestemmelse om at nye boliger bør ha pipeløp og mulighet for tilknytning til minimum 2 ulike energikilder. Bestemmelsen er gitt med formuleringen bør, da valg av varmeløsninger i denne type boliger (leiligheter) kan gjøre pipe overflødig. Dette kan vurderes i forbindelse med byggesaken Kulturminner Det er bevaringsverdige bygninger i tilknytning til planområdet. Den bevaringsverdige bebyggelsen er vist i figur 10. Denne bebyggelsen ligger i krysset Prinsegata/Haralds gate. Påbygg som planen legger til rette for vil ha liten konsekvens for det bevaringsverdige bygningsmiljøet, da hoveddelen av ny bebyggelse ligger mot Josefines gate Radon Radonkart fra Arealis viser at aktsomhetsnivået i forhold til radon i Larvik sentrum og planområdet er moderat. Ny teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav om tiltak i forhold til radon i henhold til Statens stråleverns anbefalinger. Det er derfor ikke gitt bestemmelse om radon i reguleringsbestemmelsene, da dette ivaretas gjennom teknisk forskrift. Radon vil sannsynligvis ha liten betydning i forhold til nye boliger, da disse vil ligge høyt over grunnen og med luftig parkeringsanlegg under. Figur 28. Aktsomhetskart for radon (kilde Arealis)

32 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Tilgjengelighet I bygget vil tilgjengelighet bli ivaretatt av byggteknisk forskrift (TEK10). I forhold til parkering er det stilt krav om at 5% av plassene skal avsettes og lokaliseres slik at de er særlig egnet for forflytningshemmede Trafikk og vegutforming Trafikkløsning for eiendommen vil ikke bli endret. Parkering og adkomst til denne vil bli som i dag. Beregninger viser at parkeringsetasjen kan romme i overkant av 50 p-plasser. Dette tilfredsstiller kravet om 1 p-plass per 100m2 BRA (parkeringsareal regnes ikke inn). Figur 29. Mulig parkeringsløsning Trafikkmengde til/fra planområdet vil øke som følge av nye boliger. For boliger regner en ca 5 turer per dag, noe som totalt gir en økning på ca 75 bilturer. Uansett antas økningen i trafikkmengden å være marginal i forhold til ÅDT i Haralds gate. Parkeringsarealet blir ikke endret i forhold til dagens situasjon, men bruken vil øke. Det er i plankartet lagt inn frisiktslinjer/frisiktssoner for å ivareta sikten i avkjørselen fra bygget. Det er regulert inn sykkelfelt langs Prinsegata og Haralds gate ihht kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern, vedtatt Følgende profil er benyttet:

33 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 33 Figur 30. Profil fra kommunedelplan for sykkeltrafikk s88 Sykkelfelt er etablert i Haralds gate.

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø 26.08.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.:

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer