Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet"

Transkript

1 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato:

2 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave/dato: 03 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Reguleringsplan Prinsekvartalet i Larvik Detaljregulering Lars Krugerud Plan og urbanisme Byutvikling (storby) Lars Krugerud Donald Campbell/Susanna Grimsæth

3 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide detaljreguleringsplan for deler av Prinsekvartalet i Larvik sentrum. Dag Kjeldsberg har vært sin kontaktperson for oppdraget. Lars Krugerud har vært oppdragsleder for. Steinar Andreassen og Charlotte Hyldahl har vært medarbeidere. Donald Campbell har vært kvalitetssikrer. Steinar Andreassen har sent i prosessen deltatt som arkitekt, men da som ansatt i Spir arkitekter. Lars Krugerud Arealplanlegger Oppdragsleder Donald Campbell og Susanna Grimsæth Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn og Sammendrag Eiendomsforhold og planstatus Eiendomsforhold Kommunedelplan for Larvik sentrum Reguleringsplan Eksisterende situasjon Eksisterende bebyggelse/forhold Naturgrunnlag Veg- og trafikkforhold Samordning/medvirkning Forhåndskonferanse Varsel om planoppstart Innkomne merknader til varsel om regulering Merknader til nytt varsel Vurdering av merknadene og forslag til håndtering av disse Åpent informasjonsmøte Øvrige møter Revisjoner etter offentlig ettersyn Beskrivelse av planforslaget Areal Reguleringsformål Beskrivelse av tiltak Planfaglige vurderinger... 18

5 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 5 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG har på vegne av utarbeidet forslag til reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet som omfatter eiendommene 83/57, 83/25, 83/131, 83/24. Bakgrunn for planen er et ønske om å videreutvikle eiendommen ved å bygge på deler av eksisterende bygningsmasse. 2 EIENDOMSFORHOLD OG PLANSTATUS 2.1 Eiendomsforhold Forslag til reguleringsplan omfatter eiendommene: Eiendom - gbnr 3020/ / / / / / / /1 Figur 1. Eiendomsforhold

6 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Kommunedelplan for Larvik sentrum Kommunedelplan for Larvik vedtatt gjelder for planområdet. Ved siste rullering av kommuneplanen ble kommunedelplan for sentrum videreført. Planområdet er avsatt til blandet sentrumsformål, samt vegformål i kommunedelplanen. Skravur viser at arealet er en del av sentrumskjernen. Fig.2 Utsnitt av kommunedelplan for Larvik by Stiplet linje som går gjennom planområdet viser at arealet delvis ligger innenfor injeksjonsområde for Farriskilden. Planen beskriver at den gir en mulighet til å strekke dagens torg sydøstover mot Prinsegata og at dette vil kunne styrke overgangen til gateløpet og gi rom for en vakrere utforming med mer variert innhold bak fasadene. Det er i planen beskrevet at planen legger til rette for en transformasjon i sentrum både i forhold til funksjoner og fysiske struktur. Planområdet er i temakart transformasjon i sentrumsområde vist som et areal hvor det kan gjøres fysisk og bruksmessig endring av bebyggelsen. Planområdet er i kommunedelplanen benevnt kvartal 21. Veiledende utnyttelsesgrad og mønehøyde for dette kvartalet er %TU=200% og 12 meter. Endelig fastsettelse av utnyttelsesgrad og høyde skal skje gjennom regulering. I tilleggsbestemmelsene (punkt 9.23) er det for Prinsegata angitt at: Nye bygg skal i dimensjon, volum og utforming passe den bevaringsverdige bebyggelsen. Fasadelinjen på eksisterende gateløp skal opprettholdes.

7 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Reguleringsplan Planområdet omfatter eller grenser opp mot følgende reguleringsplaner: Planid , navn Kvartalet Prinsegt.- Josefinegt.- Karlsroegt.- Haraldsgt. Planid , navn Bryggeri/Meierikvartalet, Kvartal 18 og 19 Figur 3. Gjeldende reguleringsplan (planid 59.01), ny plangrense med rød stiplet linje.

8 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 8 Figur 4. Gjeldende reguleringsplan (planid ), ny plangrense med rød stiplet linje. 3 EKSISTERENDE SITUASJON 3.1 Eksisterende bebyggelse/forhold Nedenforstående figur viser ortofoto av planområdet og omkringliggende bebyggelse. Parkeringsplasser på tak innenfor planområdet vises tydelig på ortofotoet. Figur 5. Ortofoto

9 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 9 Figur 6 til 9 viser eksisterende bebyggelse i planområdet og tilgrensende bebyggelse. Terrenget stiger med ca en etasje fra Prinsegata til Josefinegata (figur 7). Terrenget stiger også ca 1 etasje fra Karlsrogata til Haralds gate (figur 6). Figur 6. Eksisterende bebyggelse i planområdet sett fra Prinsegata Figur 7. Eksisterende bebyggelse langs Haralds gate

10 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 10 Figur 8. Eksisterende bebyggelse i krysset Haralds gate/josefinegata Figur 9 nedenfor viser bebyggelsen i gateløpet Haralds gate med planområdet på venstre hånd nedenfor rosa bygg. Figur 8 og 9 viser også sykkelfelt i Haralds gate. Figur 9 Gateløpet Haralds gate sett fra nord Figur 10 viser bebyggelsen på motsatt side av Haralds gate på høyde med planområdet. På hjørne mot Prinsegata er det et hus med antikvarisk verdi. Lengre opp i gata er et bygg med 5 etasjer, der de tre øverste etasjene er tilbaketrukket fra fasade mot Haralds gate.

11 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 11 Figur 10 Bebyggelse på motsatt side av Haralds gate. Figur 11. Utsnitt fra temakart Byform bebyggelse (kommunedelplan for Larvik by) Figur 11 viser arealer avsatt til Spesialområde med formål bevaring med blå skravur og Bygg med antikvarisk verdi med oransje farge. Planområde er vist med sort stiplet linje. Figuren viser at det er bevaringsverdig bebyggelse på motsatt side av Prinsegata og Haralds gate for planområdet. 3.2 Naturgrunnlag NGUs løsmassekart viser at planområdet og store deler av sentrum ligger på fyllmasser. 3.3 Veg- og trafikkforhold Prinsegata og Haralds gate er viktige kjøreveier i Larvik sentrum. Dette er bygater med fortau på hver side. Haralds gate er bratt og har ensidig langsgående parkering på østsiden.

12 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 12 4 SAMORDNING/MEDVIRKNING 4.1 Forhåndskonferanse Oppstartsmøte/forhåndskonferanse ble avholdt den Fra Larvik kommune stilte Per Hoelseth og Jan Tore Mehl. Fra forslagsstiller stilte Dag Kjeldsberg (Vestfold Handelsbygg AS), Steinar Andreassen og Lars Krugerud (). Det ble ført referat fra møtet. 4.2 Varsel om planoppstart Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt naboer og andre berørte og kunngjort i Østlandsposten den med følgende tekst og kartutsnitt: Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet, samt forhandlinger om utbyggingsavtale. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) 12-8 varsles det at på vegne av Vestfold handelsbygg AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet i Larvik sentrum. Planen omfatter i hovedsak eiendommene 3020/662, 3020/663, 3020/1577 og 3020/1579. Ihht PBL 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor: Området er ca 2.7 daa og ligger som vist på kartskisse. Planens formål er å regulere for påbygg på eksisterende bebyggelse med 2 kontoretasjer. Ny bebyggelse vil bli over eksisterende takparkering, slik at parkering og adkomst blir beholdt. Ny bebyggelse vil ha maksimal høyde på hovedgesims på 12m mot Prinsegata og maksimal gesimshøyde på tilbaketrukne etasjer på 19,5 m. Mot Josefinegata vil hovedgesims ha høyde på ca 7 meter og tilbaketrukne etasjer gesims på ca 14,5 meter. Planstatus: Området er regulert til kontor/forretningsbebyggelse med parkering på takplan. Området er i kommunedelplan for Larvik sentrum vist som en del av sentrumskjernen. Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes til v/lars Krugerud, tlf.nr og epost: Evt til Larvik kommune v/jarl Tore Mehl, epost: Skriftlige synspunkter som har betydning for planarbeidet skal sendes til, pb. 393 sentrum, 3701 Skien, med kopi til Larvik kommune, Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata, Postboks 2020, 3255 Larvik, innen

13 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 13 Med bakgrunn i endring i formålet i planen på påbygg fra en blanding av næringsformål og bolig til rent boligformål, ble det sendt ut et begrenset varsel med uttalelsesfrist Innkomne merknader til varsel om regulering Det kom inn 8 merknader til det første varselet. Merknadene er oppsummert nedenfor og er vedlagt i sin helhet. Merknader fra offentlige myndigheter: Brev fra Fylkesmannen i Vestfold av Fylkesmannen minner om at det er krav om ROS-analyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Ber om at rundskriv T-5/99B som omhandler temaet tilgjengelighet for alle legges til grunn for det videre arbeidet. Fylkesmannen ber spesielt om at det redegjøres for bebyggelsens høyde i forhold til rammene som er nedfelt i kommunedelplanen for Larvik sentrum og hvilke virkninger planen vil medføre. Brev fra Vestfold Fylkeskommune av Fylkeskommunen bemerker at i og med at bygget ligger i sentrum og er en hjørnebygning med stor visuell flate mot det offentlige rom, må det vektlegges å gi hele bygningen et godt arkitektonisk uttrykk med god tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Uttaler at innenfor planen er det ikke verneverdige bygninger. Derimot grenser planområdet mot krysset Prinsegata/Haraldsgate/Nedre Torggate. I dette vegkrysset er alle hjørnebygningene markert som verneverdige bygninger i Kommunedelplan for Larvik by. Fylkeskommunen viser til 3.3 i bestemmelsene til kommunedelplanen for Larvik by: endringer av eksisterende bygninger skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter. Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske særpreg og fremme gode gateog uterom. Fylkeskommunen bemerker også at byplanen legger vekt på at særlige tiltak mot hovedgater/offentlige plasser skal ha et spesielt fokus. Fylkeskommunen forutsetter at føringene i kommunedelplanen legges til grunn i det videre arbeidet med planen, blant annet i forhold til høyder. Gjør oppmerksom på at kun bruk av gesimshøyde som begrep ikke sier noe om maksimal høyde på bygningen. Maksimal høyde bør derfor i tillegg også defineres i reguleringsplanen. Viser også til retningslinje 2m, hvor det kreves perspektiv, fasadeoppriss, illustrasjonsplan. For en så viktig del av byen forutsetter de at dette vedlegges i senere oversendelser. Brev fra Statens Vegvesen Vegvesenet ser positivt på at det planlegges for fortetting i byen. SVV uttaler at det ut fra varselet ikke synes å være endringer av vesentlig betydning for veg. I motsatt fall ber SVV om at det redegjøres for dette i planbeskrivelsen. Det anbefales at man gjør vurderinger knyttet til trafikksikkerhet for bl.a. gående og syklende og brukere av bygget (utforming av adkomst, siktforhold etc). Vegvesenet anbefaler at det legges til rette for sykkelparkering.

14 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 14 Merknader fra naboer og andre berørte: Brev fra Prinsekvartalet Borettslag av Prinsekvartalet borettslag uttaler at de har innsigelser til reguleringsplanen og påbygget. Uttaler at et slikt påbygg, med de høyder som er beskrevet, vil medføre store ulemper for borettslaget når det gjelder lysforhold og innsyn til leilighetene. Det stilles spørsmål til hvorvidt bygget vil være i samsvar med gjeldende byplan for Larvik. Borettslaget vil ikke godta dette påbygget. Brev fra Larvik boligbyggelag av Larvik Boligbyggelag er ikke enig i at man skal få tillatelse til et påbygg på eksisterende bebyggelse av følgende årsaker: Som eier av Prinsegata 2 og 4, reagerer de på at man i det hele tatt skal øke byggets høyde. De synes risikoen er for stor for at dette blir et altfor dominerende bygg i omgivelsene. LABO frykter at bygget som i dag ikke fremstår som særlig vakkert, blir enda mer utilpasset omgivelsene. LABO er i dag forvalter/forretningsfører for 180 leiligheter fordelt på 5 borettslag som blir direkte berørt av et slikt påbygg. Bomiljøet i disse borettslagene blir vesentlig forringet i form av dårligere lys og solforhold hvis et slikt påbygg blir realisert. Bygget vil bli dominerende i omgivelsene. LABO er opptatt av at det legges til rette for at mennesker kan og vil bo i sentrum av Larvik by gjennom attraktive og tilrettelagte boliger og bomiljø. Mener at dette tiltaket vil ha en svært negativ effekt på dette. Av denne grunn ønsker LABO ikke at byggets høyde økes ut over dagens nivå. Brev fra Jegers og Jegersborgsgt. 8 brl av Uttaler at bygget sannsynligvis vil ramme borettsalgene på grunn av høyden, slik at både lys og sol vil reduseres. Synes at en økning i byggets høyde vil medføre at bygget blir dominerende og ruvende i omgivelsene. Brev fra Karlsrogt. 3 brl og Harald gt 2B brl av Uttaler at bygget sannsynligvis vil ramme borettsalgene på grunn av høyden, slik at både lys og sol vil reduseres. Synes at en økning i byggets høyde vil medføre at bygget blir dominerende og ruvende i omgivelsene. Brev fra Larvik Bys Vel av Larvik Bys Vel synes det er positivt at denne delen av Prinsekvartalet blir oppgradert og tilpasset tidens krav til bygningsmessig utforming. Bygningen har et stort potensiale når det gjelder estetisk utforming slik Larvik Bys Vel ser det.

15 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 15 De er imidlertid svært skeptiske til høyden som planlegges. De angitte høydene på gesimsene vil gi et ruvende bygg i forhold til resten av kvartalet og ødelegge mye av utsikten for bebyggelsen bakenfor som i sin helhet er boliger i følge Larvik Bys Vel. De påpeker at byplanen har 12 m som retningsgivende høyde for dette området og vil derfor innstendig anmode planlegger/utbygger om å respektere disse retningslinjene. 4.4 Merknader til nytt varsel Jegersborggt. 16 brl, Jegers brl, Karlsrogt. 3 brl, Haraldsgate 2B brl og Prinsekvartalet borettslag, brev av Borettslagene er negative til et slikt påbygg på eksisterende bebyggelse. Uttaler at bygget vil ramme borettslagene på grunn av høyden slik at både lys og solforhold vil reduseres betraktelig i kvalitet for de fleste boligene. Særskilt gjelder dette Haraldsgt 2B brl som nærmest vil bli «bygget inne». Uttaler også at innsyn til eksisterende boliger vil være en ulempe for svært mange. Byggets høyde vil medføre at byget blir dominerende og ruvende i omgivelsene. Det vil bryte med eksisterende bebyggelse både ved siden av og bak bygget når det gjelder høyder. Jos Baay, Prinsekvartalet brl, mail av Mener at de tilsendte tegningene viser at det fremdeles blir for mye innsyn i leilighetene i Prinsekvartalet brl. Ønsker tegning der de øverste leilighetene i borettslaget er tegnet inn i forhold til det nye bygget. En del beboere er fremdeles bekymret for lysforholdene i sine leiligheter når høsten og vinteren kommer. 4.5 Vurdering av merknadene og forslag til håndtering av disse Et gjennomgående tema i merknadene er byggehøyden det legges til rette for i planforslaget. Det er som en sentral del av planforslaget laget illustrasjoner og snitt som viser hvordan planforslaget i nåværende form forholder seg til omgivelsene. Mot Prinsegata er påbygg (boligetasjer) tilbaketrukket fra hovedfasaden, slik at påbygg vil være relativt lite synlig fra gatenivå. Mot Josefinesgate er den øverste etasjen tilbaketrukket fra fasaden mot Josefinesgate. Det legges opp til tilbaketrekking og skjerming av boliger/terrasser mot øst for å begrense innsyn mot borettslaget på denne siden av planområdet. Forslagsstiller mener det i et bysentrum må være rom for en høy utnyttelse og utforming som planforslaget nå legger opp til. Mot Josefines gate er byggehøyden ca 14 meter over terrenget. Dette er en litt større byggehøyde (2 meter høyere) enn det som er retningsgivende i kommunedelplan for Larvik sentrum. Forslagsstiller mener at illustrasjoner og snitt viser at ny bebyggelse det legges til rette for i planen passer inn i forhold til omkringliggende volumer. En del av strategien i utkast for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som nå ligger ute til høring er at «Byene og tettstedene skal styrke sin attraktivitet gjennom fortetting». Forslagsstiller mener at prosjektet er et fortettingsprosjekt med kvalitet som kan rettferdiggjøre en noe økt høyde enn retningslinjen.

16 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 16 Attraktivitet handler om mennesker som bruker sentrum. De ulike borettslagene som har gitt merknader til planoppstart har uttrykt bekymring for at lys og sol vil reduseres. Forslagsstiller mener at sol- og skyggeanalysen (kap ) viser at det i all hovedsak er Haralds gate 2B som evt. blir berørt i deler av dagen i forhold til solforhold. Ved en økt utnytting av eiendommer i sentrum, må en regne med at noen eksisterende bygg får noe mer skygge i deler av året/dagen. En kan ikke se at bomiljøet for borettslagene blir vesentlig forringet, i form av dårligere lys og solforhold. Boligene lengst vest i gårdsrommet i Prinsekvartalet borettslag vil kunne få noe mindre ettermiddagssol/kveldssol (avhengig av årstid), men ulempen vil være begrenset til et kort tidsrom på dagen. Påbygg som planen legger til rette for er trukket bort fra Prinsegata. Verneverdige bygg i krysset Prinsegata/Haraldsgate/Nedre Torggate vil bli lite påvirket av påbygg planen legger opp til. 4.6 Åpent informasjonsmøte Det ble den gjennomført et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen der alle varslede var invitert og møtet ble også kunngjort i Østlandsposten. De fremmøtte var i hovedsak fra Prinsekvartalet borettslag, men også en representant fra Larviks by vel var til stede. Fra forslagstiller stilte Dag Kjeldsberg fra, Charlotte Hyldahl og Lars Krugerud fra og fra Larvik kommune stilte Jarl Tore Mehl. I møtet ble det vist en bearbeidet skisse til løsning for utbygging/påbygging av planområdet. De skisser som ble fremlagt i møte er senere bearbeidet og naboene er gjort oppmerksom på dette gjennom nytt varsel sommeren Øvrige møter Det er videre i prosessen avholdt flere møter med kommunen for avklaringer om løsninger. 4.8 Revisjoner etter offentlig ettersyn I forbindelse med 2.gangsbehandling av reguleringssaken den , sak 084/13 i planutvalget, ble det vedtatt å utsette saken grunnet at planutvalget mente at planen innebar for store avvik i forhold til Byplan for Larvik. Med bakgrunn i dette er det gjennomført møte med administrasjonen om saken og tiltakshaver har gjennomført drøftingsmøter med politikerne i planutvalget. Slik forslagsstiller har tolket administrasjonen og innspill fra politikerne til tiltakshaver, er dette med høyder særlig knyttet til virkningen for Haralds gate 2B. For å dempe virkningen for leilighetene i Haralds gate 2B er skisseprosjektet og reguleringsplanen justert. I skisseprosjektet er antall leiligheter redusert med 2 i nordøstre hjørnet av planen. Dette gir en større avstand mellom leilighetene i østre del av sone 3 og vestre del av sone 3. Dette vil gjøre at den nye bygningsmassen vil oppleves som mer oppdelt sett fra Haralds gate 2B, ved at en får en større åpning mellom bygningsdelene.

17 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 17 Dette gir en mer åpen siktlinje «gjennom» bygget i forhold til boligene bak. Dette begrenses av reviderte høydelinjer for de ulike sonene på plankartet. En har også valgt å flytte hovedtrapp/heis fra Prinsegata til Josefines gate. Trapperommet/heishus blir dermed mindre fremtredende. Ved Josefines gate er trapperommet trukket inn fra nabogrense i øst og ligger inn langs de nærmeste leilighetene, slik at denne bygningsdelen «skygger» minst mulig for utsikten. Boliginngang fra Josefines gate er også mer naturlig siden det allerede er et boligmiljø i denne gata og at adkomst fra parkering skjer fra denne siden. Høydevirkningen av den nye bebyggelsen vil totalt sett bli redusert i forhold til tidligere skisser og planforslag. Når det gjelder utnyttelsesgrad for dette kvartalet så er denne angitt til TU=200% i Byplanen. I og med at byggeområde i planen i dag er bebygd med 100%, angir retningslinjene i Byplanen at en i praksis kun kan bebygge arealet med 2 etasjer. Dette vil være en utnyttelse som er langt under høydebegrensningen i Byplanen, slik at utnyttelsesgraden ansees som mindre relevant i denne saken. Det er høydebegrensningen og hensynet til omkringliggende bebyggelse som bør være det avgjørende og utnyttelsesgrad kommenteres derfor ikke mer inngående. Det er utarbeidet nye perspektiver for å illustrere revidert forslag. 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Areal Planområdet er 2820m Reguleringsformål Følgende formål er gitt i planen: Bebyggelse og anlegg -Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål- Forretning/offentlig- og privat tjenesteyting/kontor/bolig/parkeringsanlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg - Fortau - Sykkelveg/-felt Arealregnskap plankart: Formål Bebyggelse og anlegg Forretning/offentlig- og privat tjenesteyting/kontor/bolig/parkeringsanlegg Areal 1620 m 2

18 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 18 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg 679 m 2 Fortau 393 m 2 Sykkelveg/-felt 130 m Beskrivelse av tiltak Dagens næringsetasjer planlegges ikke endret. Eksisterende parkeringsareal tenkes overbygget. Tak over parkeringsarealet tenkes påbygd med 2 boligetasjer. En ser derfor for seg at det i de 2 nederste etasjene er formål innenfor næring/tjenesteyting/kontor. I midtre etasje parkeringsanlegg og de to øverste boligformål. Uteoppholdsareal for boligene er tenkt etablert på tak i to nivåer. Private uteoppholdsarealer tilknyttet hver boenhet og felles uteoppholdsareal skjermet fra Prinsegata og Haralds gate. Det legges opp til ca 13 nye boenheter i planområdet fordelt på de 2 øverste etasjene (redusert fra 15 i tidligere skisser). 5.4 Planfaglige vurderinger Overordnet plan Formål i planforslaget er i tråd med overordnet plan. Planområdet ligger innenfor sentrumskjernen og det gis rom for at areal for forretning kan overstige 3000 m 2 kvm BRA innenfor planområdet. Planforslaget er ikke helt i tråd med overordnet plan i forhold til de retningslinjer som foreligger for utnyttelsesgrad og byggehøyde. 12 meter byggehøyde er retningsgivende og konkret høyde kan avklares i reguleringsplan Mot Josefinegata er regulertbyggehøyde ca 2,0 meter over retningslinjen på 12 m (gatenivået i krysset Haralds gate/josefinesgate ligger på ca kote +29, maks byggehøyde +43. Avviket på ca 2,0 meter for påbygget mot Josefine gata har liten betydning for bakenforliggende bebyggelse. Øverste etasje mot Josefines gate er trukket inn fra fasade. Tilbaketrekking av øvre etasje mot Josefinesgate vil gi et dempet inntrykk av denne fasaden. En byggehøyde på 12 m vil uansett gi omtrent de samme konsekvensene for bebyggelsen på andre siden av Josefinegata i forhold til utsikt og skyggevirkning (jf kap Solforhold). Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) som nå ligger ute på høring har som et av målene å gjøre byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. En del av strategien for å oppnå dette målet er å styrke byene og tettstedene gjennom: Utviklingen skal i stor grad konsentreres om eksisterende byer og tettsteder, som i dag utgjør en naturlig og robust senterstruktur i Vestfold. Byene og tettstedene skal styrke sin attraktivitet gjennom fortetting. Attraktivitet handler om mennesker som bruker sentrum. Byene og tettstedene skal fortsette å vokse som handelssentra, samtidig som det satses på sentral lokalisering av boliger, næringsvirksomhet, offentlige tjenester og kulturliv.

19 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 19 Flere unge mennesker vil bo i by, og Vestfold skal også ha et attraktivt tilbud til innflyttere og unge mennesker som ønsker en urban livsstil. En utbygging som foreslått er i tråd med utkast til regional plan i forhold til styrking av sentrum gjennom flere boliger ved fortetting Landskap/fjernvirkning Larvik sentrum ligger i skrånende terreng, med Bøkeskogen som silhuett i bakgrunnen. Eksisterende bebyggelse langs Haralds gate synes godt i fjernvirkning. Påbygg innenfor planområdet vil smelte inn i eksisterende bebyggelse i fjernvirkning og bakenforliggende høye bygg i Haralds gate vil gi ryggdekning. Gjennomføring av planforslaget vil således ikke gi endret situasjon i bybildet. Påbygget vil ikke redusere hvor mye av Bøkeskogen som er synlig fra standpunktene ved sjøen og i nedre del av sentrum. Figur 12. Fjernvirkning (nytt påbygg vil ligge på hitsiden av bygget i Haralds gate) Grunnforhold Det er et bygg på tomta i dag. Multiconsult har gjennomført beregninger for angivelse av maksimalt grunntrykk. Beregningen er gjort med bakgrunn i tidligere grunnundersøkelser på tomta (av Lindstrøm 1968). Multiconsult har gitt en anbefaling for fundamenter. Planforslaget og påbygg innenfor formål for bebyggelse er basert på Multiconsults og ABT Bygg as sine konklusjoner. ABT Byggs konklusjoner og Multiconsults rapport datert er vedlagt i eget vedlegg. Deler av eksisterende konstruksjon må trolig forsterkes Solforhold Det er gjennomført en sol-/skyggeanalyse for å illustrere ny bebyggelses innvirkning på solforholdene på tilgrensende bebyggelse.

20 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 20 Det er gjort analyse for følgende tidspunkter: Vårjevndøgn(/høstjevndøgn) kl 1000, 1200, 1400, 1600 og 1800 Midtsommer kl 0800, 1000, 1200, 1400, 1600 og 1800 Resultatene er vist og kommentert i figurer nedfor (grunnet at figurene kan være vanskelig å lese i liten størrelse er sol/skyggeanalysene også vedlagt som særskilt vedlegg). Figur viser forholdene ved vår- og høstjevndøgn. Som illustrasjonene viser har ny bebyggelse svært lite å si på formiddagen, i forhold til eksisterende boliger. På ettermiddagen (kl1400 og 1600) vil bebyggelsen i planområdet kaste skygge på bebyggelsen på eiendom 3020/661 (Haralds gate 2B). Kl 1800 står solen lavt og byggene kaster lange skygger. På dette tidspunktet kaster også dagens bebyggelse skygge på bygning på 3020/661 (figur 18). Med påbygg vil trolig større deler av Haralds gate 2B få skygge på dette tidspunktet. Figur 13. Sol/skyggeforhold vår- og høstjevndøgn kl 1000

21 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 21 Figur 14. Vår- og høstjevndøgn kl 1200 Figur 15. Vår- og høstjevndøgn kl 1400

22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 22 Figur 16. Vår- og høstjevndøgn kl 1600 Figur 17. Vår- og høstjevndøgn kl 1800

23 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 23 Figur 18. Vår- og høstjevndøgn kl 1800, dagens bebyggelse Midtsommer vil bebyggelsen som planen legger opptil, ha liten betydning for solforholdene på omkringliggende bebyggelse. Det er kun på ettermiddagen påbygg som planen legger til rette for, vil gi noe økt skyggevirkning på bebyggelsen på nordsiden (Haralds gate 2B) og i gårdsrommet/borettslaget på sydøstsiden. Forskjellen i skyggens utstrekning er vist i figur 23 og 24, der figur 24 viser dagens bebyggelse. Påbygg vil også på ettermiddagen gi marginalt endrede solforhold for bebyggelsen øst for planområdet.

24 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 24 Figur 18. Midtsommer (23.06.) kl 0800

25 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 25 Figur 19. Midtsommer kl 1000 Figur 20. Midtsommer kl 1200

26 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 26 Figur 21. Midtsommer kl 1400 Figur 22. Midtsommer kl 1600

27 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 27 Figur 23. Midtsommer kl 18 Figur 24. Midtsommer kl 18, dagens bebyggelse

28 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Senterstruktur og fortetting Planområdet ligger i sentrumskjernen. En økt utnyttelse av eiendommene i sentrum er i tråd med kommunens intensjon om å styrke byens sentrumsfunksjoner omkring torget. Økt boligandel i sentrum er gunstig for mer «liv» i sentrumskjernen Estetikk og tilpasning til omkringliggende bebyggelse Det er utarbeidet oppriss og illustrasjoner for å vise utbyggingsmulighetene planforslaget gir. Ny bebyggelse er vist og påtegnet med tekst i figur 25 og 26. For at ikke bygget skal få for dominerende bebyggelse mot Josefines gate, er det stilt krav om at det bygges med tilbaketrekking fra Josefinesgate gjennom byggegrenser i planen. Påbygg som det legges til rette for i planforslaget vurderes ikke å bli dominerende i forhold til omkringliggende bebyggelse. Trukket tilbake fra gateløpet Prinsegata (som har eldre bebyggelse med saltak/valmede tak), relaterer de flate takene seg til annen bebyggelse med flate tak i Haralds gate. En utvikling av eiendommen som planen legger til rette for, gir grunnlag for en fasademessig oppgradering av eksisterende bygg. Tiltakshaver ønsker å foreta fasademessige utbedringer ved gjennomføring av planen, slik at bygget fremstår med høyere estetisk kvalitet enn i dag. Det vises til formingsveileder for Larvik sentrum, Prinsegata, for opparbeidelse av tilgrensende utomhusarealer. Figur 25. Oppriss/snitt Haralds gate Karlsrogate (figur er også vedlagt som særskilt vedlegg)

29 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 29 Figur 26. Oppriss/snitt Prinsegata Josefinesgate (figur er også vedlagt som særskilt vedlegg) Utbyggingsavtale Det er i forbindelse med planoppstart også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Arbeidet med utbyggingsavtale er ikke påbegynt, men det kan være aktuelt i forhold til va-anlegg Vann, avløp og renovasjon Figur 27 nedenfor viser eksisterende vann- og avløpsledninger som ligger i området. Som figuren viser ligger det i Haralds gate vannledning, overvannsledning og spillvannsledning. I Prinsegata ligger det vannledning og en felles avløpsledning. Figur 27. Eksisterende vann- og avløpsledninger

30 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 30 Det forutsettes at ny bygningsmasse kan knyttes til vann- og avløp i tilgrensende veier. Eventuelle utbedringer avklares i forbindelse med utbyggingsavtale. Dagens renovasjonsløsning er mot Josefinegata. Det forutsettes at dagens løsning tilpasses og utvides dersom det er behov for det Støy ÅDT i Prinsegata er i følge Nasjonal Vegdatabank Det er ikke oppgitt ÅDT for Haralds gate. Men ÅDT for Haralds gate er høyst sannsynlig lavere enn for Prinsegata. Boligene vil ligge høyt over gateløpet (Haralds gate) og mer eller mindre tilbaketrukket fra eksisterende fasade. Det antas at bygg langs Haralds gate vil ligge i gul eller rød sone. Eventuell støyproblematikk kan løses i forbindelse med byggesak. Helt overordnet gir disse forutsetningene: 9000 i ådt, 10 % ta, 30 km/t, 10 meter beregningshøyde over terreng og 5 meter avstand fra veiens senter, et beregnet støynivå Lden = ca 66 db. Støyretningslinjen (T-1442/2012) sier at det kan tillates etablert støyfølsom bebyggelse selv om ikke alt utendørs oppholdsareal har støyforhold som tilfredsstiller anbefalte støynivåer. Hele eller vesentlige deler av uteoppholdsarealet bør som hovedregel være tilstrekkelig støyskjermet. Dersom kravene vanskelig kan oppfylles bør det foretas en helhetlig vurdering av kvaliteten på de samlede utendørs oppholdsarealene. Her må private, felles og offentlige utearealer ses i sammenheng. Forhold som er av betydning er andel og størrelse på utendørs oppholdsareal med gode støyforhold. De felles uteoppholds- og lekeområdene vist i illustrasjonene ligger på støysvak side inn mot «gårdsrom». Støyretningslinjen beskriver også at det av rene estetiske grunner kan være riktig å lempe på støykravene. I henhold til punkt i retningslinjen kan kommunen peke ut områder hvor det tillates fortetting og konsentrert arealbruk ut over det støyretningslinjene gir rom for. Dette kan gjelde sentrum i byer og tettsteder, men også for eksempel nær viktige knutepunkter for kollektivtrafikken. Avvik kan eksempelvis bestå i å tillate høyere utendørs støynivå for en del av boligen og lavere standard for privat uteplass (vinterhage). Planområdet ligger midt i sentrum av Larvik og estetikk bør være viktig. I veileder for Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging /T-1442/2012) er det gitt forslag til reguleringsbestemmelser for byområder, som kommer inn under steder der en må ofte må komme til kompromiss mellom støy og andre forhold. Følgende bestemmelser er foreslått i støyretningslinjen og veilederen til denne og fulgt opp i bestemmelsene til denne planen: - Alle boenheter innenfor avvikssone skal være gjennomgående og ha en stille side. - Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål, kun har vinduer mot støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon.

31 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 31 - Alle boligenheter skal ha privat uteplass med støy under Lden=55 db. Dette arealet kan være utformet som vinterhage som må kunne åpnes. Vinterhagen skal ha tilfredsstillende ventilasjon i lukket tilstand. - Støykrav for felles uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt. - Minst halvparten av oppholdsrommene i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden=55 db eller lavere. Oppholdsrom som har støybelastning over Lden=65 db ved mest støybelastede vindu skal ha tilstrekkelig beskyttelse (med solbeskyttelse, kjøling, ventilasjon, mv) til at innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes ENØK Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om tilrettelegging for vannbåren varme. Det er også gitt en bestemmelse om at nye boliger bør ha pipeløp og mulighet for tilknytning til minimum 2 ulike energikilder. Bestemmelsen er gitt med formuleringen bør, da valg av varmeløsninger i denne type boliger (leiligheter) kan gjøre pipe overflødig. Dette kan vurderes i forbindelse med byggesaken Kulturminner Det er bevaringsverdige bygninger i tilknytning til planområdet. Den bevaringsverdige bebyggelsen er vist i figur 10. Denne bebyggelsen ligger i krysset Prinsegata/Haralds gate. Påbygg som planen legger til rette for vil ha liten konsekvens for det bevaringsverdige bygningsmiljøet, da hoveddelen av ny bebyggelse ligger mot Josefines gate Radon Radonkart fra Arealis viser at aktsomhetsnivået i forhold til radon i Larvik sentrum og planområdet er moderat. Ny teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav om tiltak i forhold til radon i henhold til Statens stråleverns anbefalinger. Det er derfor ikke gitt bestemmelse om radon i reguleringsbestemmelsene, da dette ivaretas gjennom teknisk forskrift. Radon vil sannsynligvis ha liten betydning i forhold til nye boliger, da disse vil ligge høyt over grunnen og med luftig parkeringsanlegg under. Figur 28. Aktsomhetskart for radon (kilde Arealis)

32 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Tilgjengelighet I bygget vil tilgjengelighet bli ivaretatt av byggteknisk forskrift (TEK10). I forhold til parkering er det stilt krav om at 5% av plassene skal avsettes og lokaliseres slik at de er særlig egnet for forflytningshemmede Trafikk og vegutforming Trafikkløsning for eiendommen vil ikke bli endret. Parkering og adkomst til denne vil bli som i dag. Beregninger viser at parkeringsetasjen kan romme i overkant av 50 p-plasser. Dette tilfredsstiller kravet om 1 p-plass per 100m2 BRA (parkeringsareal regnes ikke inn). Figur 29. Mulig parkeringsløsning Trafikkmengde til/fra planområdet vil øke som følge av nye boliger. For boliger regner en ca 5 turer per dag, noe som totalt gir en økning på ca 75 bilturer. Uansett antas økningen i trafikkmengden å være marginal i forhold til ÅDT i Haralds gate. Parkeringsarealet blir ikke endret i forhold til dagens situasjon, men bruken vil øke. Det er i plankartet lagt inn frisiktslinjer/frisiktssoner for å ivareta sikten i avkjørselen fra bygget. Det er regulert inn sykkelfelt langs Prinsegata og Haralds gate ihht kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern, vedtatt Følgende profil er benyttet:

33 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 33 Figur 30. Profil fra kommunedelplan for sykkeltrafikk s88 Sykkelfelt er etablert i Haralds gate.

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 9049/2013 Arkivnr.: 20130005/L12 Saksnr.: 2013/2740 Utvalgssak Detaljregulering for Steinberg stasjonskvartal: politisk

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL.

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL. BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL. Arkivopplysninger: PlanID: O74900 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsak: 15/2261 Plankart Datert: Sist revidert: 13.11.2015 Bestemmelser

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Akustiske definisjoner... 3 3. Krav og retningslinjer... 3 4. Beregningsprogram... 4 5. Beregningssituasjon... 4 5.1 Beregningsgrunnlag... 5 5.2 Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Arkiv: PlanID - 0452.00, K2 - L12 Vår ref: 13/148-21 Journalpostid: 14/27746 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0452.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Saksgang: Utval

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer