Reguleringsplan for kvartal i Midtbyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for kvartal i Midtbyen"

Transkript

1 Reguleringsplan for kvartal i Midtbyen FORSLAG TIL PLANPROGRAM NORDRE GATE OLAV TRYGGVASONS GATE THOMAS ANGELLS GATE SØNDRE GATE Skråfoto fra gulesider.no Sist revidert: side 1 av 21

2 Forord På vegne av E. C. Dahls Eiendom as har arc arkitekter fått i oppdrag å fremme en reguleringsplan for kvartalet omringet av Olav Tryggvasons gate, Nordre gate, Thomas Angells gate og Søndre gate i Midtbyen. Reguleringsplanen har som mål å bidra til et styrket handelsmiljø i Midtbyen ved å fortette kvartalet og gi rom for utvidede forretningslokaler innover i bakgården. Bakgårdsmiljøet skal samtidig gjøres mer tilgjengelig for offentligheten. Ny bebyggelse skal underordne seg Midtbyplanen og skal tilpasses eksisterende bebyggelse i kvartalet. Trondheim arc arkitekter as nordregt trondheim tel faks side 2 av 21

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for planarbeidet Formålet med reguleringsplanen Krav om konsekvensutredning 4 2. Planområdet Planområdets lokalisering og arealbruk Dagens situasjon 5 3. Overordnede rammer Kommuneplan, arealdel og kommunedelplan Gjeldende regulering Arealbruk Planforslaget Intro Planalternativ Influensområde Behov for offentlige eller private tiltak Kjent kunnskap, eksisterende utredninger Utredningsprogram Utredninger som skal inngå i planforslaget Sammenstilling av utredningstema og metodikk Planprosess og medvirkning Organisering av planarbeidet Plan for informasjon og medvirkning 21 side 3 av 21

4 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1 Formålet med reguleringsplanen Formålet med reguleringsplanen er å bidra til å styrke handelsmiljøet i Midtbyen gjennom å fornye et sentralt bakgårdsmiljø. Bebyggelsen i denne bakgården fremstår i dag som lite egnet for utvikling av nye handelsarealer. De forholdsvis grunne byggene langs gatefasadene utelukker etablering av nye større butikker. Ved å innlemme en ny bakgårdsbebyggelse til forretningsareal vil hver butikk trenge mindre fasadelengde. Dette vil muliggjøre et rikere gatemiljø. Reguleringsplan for Midtbykvartalet skal: - styrke handelsmiljøet i Midtbyen - gi bakgårdsmiljøet i kvartalet et løft - gjøre bakgårdsmiljøet mer tilgjengelig for alle - opprettholde gjennomgang i kvartalet ( Citypassasje ) - underordne seg Midtbyplanen - ta hensyn til verneverdig bebyggelse og kulturminner - utføres med respekt for bygningsmiljøet - ikke virke privatiserende - ikke få negative konsekvenser for eksisterende bruk (som f.eks. boligene) 1.2 Krav om konsekvensutredning Planarbeidet i kvartalet i Midtbyen er i strid med Midtbyplanen. Tiltaket er lokalisert i et område med særlig verdifulle kulturmiljø og vurderes å ha vesentlige konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i forhold til byplanen, trebyen, byggehøyde og vernet bebyggelse. På bakgrunn av ovennevnte faller tiltaket under oppfangskriteriene for konsekvensutredning jfr. pbl 4. Det skal utarbeides et planprogram for den foreslåtte reguleringen, og en konsekvensutredning som beskriver planens virkning for miljø og samfunn. side 4 av 21

5 2 Planområdet 2.1 Planområdets lokalisering og arealbruk Planområder ligger i Midtbyen og omfatter hele kvartalet Olav Tryggvasons gate 15, GIS/LINE 17, 19, WebInnsyn 21, 23, 27, - Nordre Kartutskrift gate 13, 15, Thomas Angells gate 10, 12, 14, 16, 18 og Søndre gate 16, 18. Totalt areal er ca kvm. Eksisterende gjennomgang er citypassasjen. Eiendommer som blir berørt er gnr. 401 og bnr. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 281, 280, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 344. Dagens arealbruk er forretning, bolig og kontor. Page 1 of 1 Figur 1: Forslag til planavgrensning (Kilde: GIS/LINE WebInnsyn - Trondheim kommune) 2. 2 Dagens situasjon Bebyggelse Planområdet preges først og fremst av 2-etasjers trehusbebyggelse. I Olav Tryggvasons gate skiller nr 21 seg ut med sine 3 etasjer i mur. Den østlige delen av Thomas Angells gate er den som avviker sterkest fra den opprinnelige Midtbyplanen, med flere 4-5-etasjers bygninger med flate tak. Nr 12b er en murbygning på 5 etasjer, nr 12 har 4 etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje, nr 10b har 4 etasjer samt en loftsetasje, og hjørnet Thomas Angells gate / Søndre gate er en 4-etasjers murbygning med flatt tak. Noe av bakgårdsbebyggelsen overskrider dessuten også 2 etasjer Stedets karakter En målsetting for Trondheim sentrum er at dens karakter og kvalitet som toetasjes trehusby skal opprettholdes. Omsøkte kvartal er et av de ytterst få i vestre del av sentrum der den toetasjes trehusbebyggelsen fremdeles dominerer. Særlig tydelig er denne dominansen når kvartalet betraktes fra syd og sydvest. Langs Olav Tryggvasons gate brytes denne sammenhengende toetasjes trehusrekken bare av èn treetasjes bygning (i pusset mur), nemlig den vel hundre år gamle Falstergården. jfr. uttalelse fra Byantikvar Gunnar Houen datert side 5 av 21

6 Under følger noen bilder som viser kvartalets fire hjørner. Sett fra sydvest. Krysset Nordre gate og Thomas Angells gate. Sett fra nordvest. Krysset Olav Tryggvasons gate og Nordre gate. Sett fra nordøst. Krysset Søndre gate og Olav Tryggvasons gate. Sett fra sydøst. Krysset Thomas Angells gate og Søndre gate. side 6 av 21

7 Eiendomsbesittere Nordre gate 15 Nye Nordre Gate 15 AS Olav Tryggvasons gate 27 Olav Tryggvasons GT 27 AS 27 Olav Tryggvasons gate 23 E.C.Dahls Eiendom AS Sentrumseiendom Trondheim AS 23 Olav Tryggvasons gate 21 E.C.Dahls Eiendom AS Sentrumseiendom Trondheim AS 21 Olav Tryggvasons gate 19 E.C.Dahls Eiendom AS 19 Olav Tryggvasons gate 17 Kjeldsberg Eiendom AS Olav Tryggvassonsg Olav Tryggvasons gate 15 Søndre gate 18 Kjeldsberg Eiendom Fritz Otto Hertling / / / / / / / / / / / / / / / / b 12 10b 10 Thomas Angells gate 18 Trygve Reimers Thomas Angells gate 12b Viking Eiendom AS Thomas Angells gate 10b E.C.Dahls Eiendom AS Sentrumseiendom Trondheim AS Søndre gate 16 Selbu Sparebankgården AS Nordre gate 13 Nordre GT 13 AS Thomas Angells gate E.C.Dahls Eiendom AS Sentrumseiendom Trondheim AS Thomas Angells gate 12 Hokus Pokus AS Thomas Angells gate 10 Riis Eiendom AS berørte eiendommer Antall boenheter / / / / / / / / / / / / / / / / b 12 10b : Comfort Hotel Lipp - 36 hotellrom 2: Hotell Larsen - langtidsutleie, enheter berørte eiendommer side 7 av 21

8 2.2.4 Befolkning Innenfor planområdet er det per i dag mellom 100 og 200 sysselsatte. Det er ca 50 beboere fordelt på 32 boenheter, hvis man regner 1-2 personer per boenhet Grunnforhold Kvartalet ligger innenfor området i sentrum som angir registrerte fornminneområder jfr. aktsomhetskart kulturminner i grunnen. Berggrunnstyper: Mesteparten av midtbyen og områdene rundt består av amfibolitt som er en metamorf bergart. Løsmassetyper: Det foreligger ikke indikasjoner på ustabile grunnforhold innenfor planområdet. Rundt Midtbyen består størsteparten av grunnen av leire. Selve Midtbyen har et rundt 5 meter tykt sandlag som er avsatt av elva. Grunnforurensning: Det foreligger ikke indikasjoner på grunnforurensning jfr. kommunens aktsomhetskart. Det er imidlertid behov for å foreta en miljøteknisk undersøkelse i forbindelse med videre planprosess Forurensning Støy Nordre gate og Thomas Angells gate er kjernen i Midtbyens handlestrøk og er i stor grad skjermet for biltrafikk. Innfartsårene og gatene rundt fotgjengerstrøket danner hovednettet for biltrafikken. Olav Tryggvassons gate er en av Midtbyens mest trafikkerte gater og hovedåre for kollektivtrafikk. Planområdets nordlige del ligger derfor innenfor rød sone i kommunens støysonekart, mens den sørlige delen ligger innenfor gul sone. Dette kan mulig endres i ny gatebruksplan. Luftforurensning Som situasjonen er i dag er trafikkbelastningen i Midtbyen for stor, noe som medfører at grenseverdiene for lokal luftkvalitet med hensyn til nitrogendioksid og svevestøv til tider overskrides. Etableringen av Nordre avlastningsveg vil føre til at trafikkbelastningen i Midtbyen reduseres. Støy og utslipp i sentrum vil minske betraktelig Teknisk infrastruktur Det må innhentes ytterligere opplysninger fra kabeletater og Trondheim bydrift i forhold til hvor kabler og ledninger er lokalisert. side 8 av 21

9 2.2.8 Kulturmiljø Innenfor planområdet er det registrert 12 verneverdige bygninger klasse C (av antikvarisk verdi) og 3 verneverdige bygninger klasse B (av høy antikvarisk verdi) - jfr. vernestatus Midtbyen Dermed er det kun Thomas Angells gate 12 B som ikke er GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 vurdert som verneverdig. Ved bygging og eventuell riving av bygninger i bakgården må byantikvaren involveres. Det må dessuten skrives en tilstandsrapport for bygningene som foreslås revet, utført av sakkyndig bygningsteknisk konsulent, med dokumentert erfaring fra restaurering. skalert Fig. 1: Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelse. Klasse B - Høy antikvarisk verdi. Klasse C - Antikvarisk verdi. side 9 av

10 3 Overordnede rammer 3.1 Kommuneplan, arealdel og kommunedelplan Planområdet er i gjeldende kommuneplan definert som en del av den eksisterende bybebyggelsen. Retningslinjer i kommuneplanens arealdel sier følgende: Eksisterende bybebyggelse er sentrale byområder med eldre og ny bebyggelse der en ønsker å ta vare på eksisterende bebyggelsesstruktur og hvor det tillates varierte byggeformål med utgangspunkt å tilrettelegge et offentlig og privat service- og arbeidsplasstilbud. Dette innebærer at gatestruktur, gaterom, plasser og parkrom bevares i størst mulig grad. Bebyggelse og anlegg skal utformes med respekt for omgivelsenes særpreg med hensyn til volum, form og materialbruk. 3.2 Gjeldende regulering Gjeldende reguleringsplan for området er Midtbyplanen fra Formålet med Midtbyplanen er: 1. Å sikre gradvis fornyelse av bebyggelsen, som bevarer og videreutvikler Midtbyens særpreg og helhetsmiljø. Det er spesielt viktig å beholde Trondheims karakter som treby. 2. Å holde utnyttelsesgraden for Midtbyen på nåværende nivå. 3. Å legge forholdene til rette for at næringslivet og dets arbeidsplasser i Midtbyen kan opprettholdes. 4. Å legge forholdene til rette for en økning av antall bosatte i Midtbyen. 5. Å bedre trafikkforholdene og legge forholdene til rette for en trafikkteknisk prioritering av kollektivtrafikken. I bestemmelsene pkt. 2.1 i Midtbyplanen er det anført at maksimal byggehøyde innefor planområdet er 4 etasjer (gesimshøyde 14 meter). I høydebestemmelsen ligger det også muligheter for å bygge høyer enn 4 etasjer der dette er naturlig for tilpassning til eksisterende høyere bebyggelse. Tilsvarende må høyden være lavere enn 4 etasjer for å tilpasses lavere nabobebyggelse. Gatebruksplanen, vedtatt , har som visjon at Midtbyen skal utvikles til et bysentrum med gateliv og bykultur hvor fotgjengernes vilkår er sentrale. Olav Tryggvasons gate planlegges som kollektivgate, mens Thomas Angells gate blir gågate fram til Søndre. Slik tiltakshaver og forslagsstiller ser det, vil planforslaget ikke komme i vesentlig konflikt med overordnede føringer, men er tvert imot en oppfølging av dens intensjoner om videreutvikling av Midtbyen. Mulighetene som ligger i planforslaget vil kunne være på å gi en vitamininnsprøytning i denne sentrale del av Midtbyen. side 10 av 21

11 S/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Midtbykvartalet Side 1 av Arealbruk I gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan er tilstøtende bebyggelse til den foreslåtte planavgrensningen regulert til bolig, forretning og kontor. Figur 1: Utsnitt av Regulerings- og bebyggelsesplan, planområdet stiplet i svart. Kilde: GIS/LINE WebInnsyn, trondheim.kommune.no Figur 1: Utsnitt av Midtbyplanen, planområdet stiplet i hvitt. Kilde: mottatt av Trondheim Bytorg Arealplan under arbeid i tilstøtende områder Regulering i kvartalet nord for planområdet (se fig. 1) Andre planvedtak Ingen andre relevante planvedtak enn Gatebruksplan vedtatt Olav Tryggvasons gate er der planlagt som kollektivgate, og en relevant problemstilling vil derfor være om kommunen vil tillate servicetransport herfra. side 11 av 21

12 4 Planforslaget 4.1 Intro Målet med planforslaget er å bidra til et styrket handelsmiljø i Midtbyen. Ved å introdusere en ny bakgårdsbebyggelse, åpnes muligheten for å utvide forretningslokalene i Olav Tryggvasons gate innover i bakgården. Tiltaket vil kunne redusere fasadelengden hver enkelt forretning disponerer mot gata, og dermed kunne bidra til et mer variert handelstilbud og et rikere gatemiljø i Midtbyen. 1. og 2. etasje i den nye bebyggelsen settes av til utvidet forretningsdrift. I etasjene over foreslås hotell og evt. kontor. Planen skal utformes som en detaljplan i henhold til pbl 12.3 som følger opp hovedtrekk og rammer som fremkommer av gjeldende overordnede planer. Det forutsettes at planforslaget tilfredsstiller gjeldende krav om universell utforming. 4.2 Planalternativ Det skal vurderes ulike alternativer. Alternativene viser 4 eller 5 etasjer og alternativ riving av 23. Dersom det gis tillatelse til riving vil det oppføres et nytt bygg med tilsvarende form og volum. 0-alternativet 0-alternativet tilsvarer dagens bruk av eiendommene uten endring av bebyggelsen eller bakgården. Alternativ 1 - Olav Tryggvasons gate 23 samt deler av bakgårdsbebyggelsen til Olav Tryggvasons gate 21, 19 og 17 rives. - 5 etasjer. - Utvidede forretningslokaler i 1. og 2. etasje. - Hotell / kontorlokaler i 3., 4. etasje og i en tilbaketrukken 5. etasje. - Citypassasje Alternativ 2 - Deler av bakgårdsbebyggelsen til Olav Tryggvasons gate 21, 19 og 17 rives. - Olav Tryggvasons gate 23 blir som den er - 4 etasjer. - Utvidede forretningslokaler i 1. og 2. etasje. - Hotell / kontorlokaler i 3. etasje og i en tilbaketrukken 4. etasje. - Citypassasje side 12 av 21

13 Midtbykvartalet Figur 1: 3D-modell, alternativ 1. Nybygg markert med farge. Figur 2: 3D-modell, alternativ 2. Nybygg markert med farge. side 13 av 21

14 Generelt om alternativene _Riving For å oppnå målet om fortetting og utvidet handel i bakgården vil en del bakgårdsbebyggelse måtte rives. Bygningene som ønskes revet er hele eller deler av gnr. 401, bnr. 191, 189, 187 og 185. Alternativ 1 vil vise riving av alle bygninger markert i figur 1, mens alternativ 2 vil vise riving av bygninger markert med mørkere grønn, mens Olav Tryggvasons gate 23, markert med lysere grønn, vil forbli som den er. En tilstandsrapport over de enkelte bygningene det gjelder utføres i videre planarbeid. Søndre gate Olav Tryggvasons gate Thomas Angells gate Nordre gate Figur 1: 3D-modell av eksisterende situasjon i kvartalet. Bygninger ønsket revet markert med grønt. _Nybygg Tanken bak forslaget er at selv om det foreslås en sammenhengende bygningsmasse i kvartalets bakgård, trenger ikke denne å bryte med kvartalets eksisterende struktur, og Midtbyens tradisjonelle oppbygning. Ved å bryte opp det nybygde arealet både i retninger, høyder og evt. i materialbruk, vil det ikke oppfattes som et stort fremmedelement, men som en naturlig del av kvartalet. Det nybygde volumet (vist under, med skravur i fig. 2) knytter seg på det eksisterende. Bygårdene fullføres rundt bakgårder, og strukturens rytme ivaretas. side 14 av 21

15 Figur 2 viser dessuten idéen om å forsterke strukturen på tvers av kvartalet, selv om nybygget strekker seg på langs. Dette understreker en antatt tidligere eiendomsstruktur, f.eks. Falstergården, som gikk på tvers av kvartalet fra Olav Tryggvasons gate 23 til det som i dag er Thomas Angells gate Olav Tryggvasons gate Søndre gate Nordre gate b 12 10b 10 Thomas Angells gate Figur 2: Takplan som viser planområdet, hvor strukturen på tvers av kvartalet er tydelig. Nybygg skravert. I dag er ikke potensialet som ligger i kvartalets bakgårder utnyttet i særlig grad. Graffi og Kafé Larssen har uteservering, men utover det blir bakgårdene stort sett brukt til varelevering og oppbevaring av skrot. Ved å rendyrke mellomrommene mellom bebyggelsen, vil nybygget tilføre kvartalet gode kvaliteter. De ulike bakgårdene kan ha ulike kvaliteter, noen kan være halvklimatiserte med transparente tak, mens andre kan være uklimatiserte. Sammen med Citypassasjen og de utvidede forretningslokalene kan dette gi kvartalet økt aktivitet og attraktivitet. Figur 3 viser hvordan 1. etasje kan løses Olav Tryggvasons gate Søndre gate Nordre gate b 12 10b 10 Thomas Angells gate Figur 3: Mulig løsning for 1. etasje. Viser utvidede forretningsarealer, gjennomganger og bakgårder. side 15 av 21

16 GIS/LINE 4.3 Influensområde WebInnsyn - Kartutskrift Området som påvirker planområdet er vist med stiplet avgrensningslinje i kartet. Influensområdet inkluderer Olav Tryggvasons gate, Nordre gate, Thomas Angells gate og Søndre gate. Side 1 av 1 Fig. 1: Influensområde 4.4 Behov for offentlige eller private tiltak nødvendig for gjennomføringen Tiltakshaver og forslagsstiller ser ikke at det finnes behov for offentlige eller private tiltak før gjennomføringen. 4.5 Kjent kunnskap, eksisterende utredninger - Gatebruksplan for Midtbyen, vedtatt Aktsomhetskart - kulturminner i grunnen - Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelse - Grunnforhold - Støysonekart side 16 av 21

17 5 Utredningsprogram 5.1 Utredninger som skal inngå i planforslaget Den overordnede målsetningen om bevaring av den lave trehusbebyggelsen i Midtbyen vil i de fleste tilfeller være motstridende med dagens voluminøse og effektive nybygg. Nybygg i Midtbyen vil derfor alltid kreve utredninger og konsekvensanalyser i oppstartfasen. Under følger en oversikt over utredninger som er relevante for dette planforslaget. Metodikk kommer i tabell under pkt Bylandskap og hovedgrep Beskrivelse av viktige forhold ved eksisterende omgivelser: a) Opplevelse av bylandskapet fra nært og fjernt hold beskrivelse av stedets karakter b) Dagens arealbruk, bebyggelsesstruktur, byggehøyder og solforhold c) Eksisterende kulturminner og rammer i kommunedelplanen angående kulturminner, landskapselementer beskyttet i plan- og bygningsloven Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser: d) Hovedalternativer for utbygging og konsekvenser av de ulike alternativene i forhold til: - bylandskap og fjernvirkning - bebyggelsesstruktur / -mønster, byrom og grøntstruktur - byggehøyder og solforhold - kulturminner, landskapselementer - antikvarisk bygningsmiljø 2. Antikvariske bygninger Beskrivelse av viktige forhold ved eksisterende omgivelser: a) Bygninger med antikvarisk verdi i planområdet og tilgrensende kvartaler Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser: b) Prinsipper for hvordan nye volumer forholder seg til bygninger med antikvarisk verdi og konsekvenser av dette c) Utredning av tilstanden til bygninger som foreslås revet, mht. teknisk brukbarhet og antikvarisk verdi Avbøtende tiltak: d) Presentere avbøtende tiltak som demper eventuelle negative konsekvenser side 17 av 21

18 3. Kulturminner i grunnen Beskrivelse av viktige forhold ved eksisterende omgivelser: a) Beskrivelse av eksisterende forhold med hensyn til eventuelle kulturminner i grunnen Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser: a) Hovedalternativer for utbygging og konsekvenser av de ulike alternativene i forhold til eventuelle kulturminner i grunnen Avbøtende tiltak: d) Presentere avbøtende tiltak som demper eventuelle negative konsekvenser 4. Adkomst og trafikksikkerhet Beskrivelse av viktige forhold ved eksisterende omgivelser: a) Beskrivelse av eksisterende forhold med hensyn til dagens transportavvikling, kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk, servicekjøring/varelevering Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser: b) Redegjørelse for type biler, frekvens, behov for siktlinjer, og konsekvenser for trafikksikkerhet c) Prinsipper for parkeringsløsninger, og konsekvenser av dette d) Prinsipper for servicekjøring / vare- og tjenesteleveranser, renovasjonsbiler, og konsekvenser av disse prinsippene e) Prinsipper for kollektivtransport, framkommelighet, tilgjengelighet, forhold til busstrafikk, og konsekvenser av de ulike prinsippene f) Trafikksikkerhet i anleggsfasen, og konsekvenser av dette Avbøtende tiltak: g) Presentere avbøtende tiltak som demper eventuelle negative konsekvenser 5. Samfunnssikkerhet Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser: a) Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides, hvor brannsikkerhet og adkomst for brannvesenet er særlig relevante tema b) Vurdere ulykkesrisiko i forhold til hotell og forretning (evakueringsmuligheter, brannslukking etc.), og konsekvenser for dette Avbøtende tiltak c) Presentere avbøtende tiltak som demper eventuelle negative konsekvenser side 18 av 21

19 6. Forurenset grunn/geotekniske forhold Beskrivelse av viktige forhold ved eksisterende omgivelser: a) Antatte og påviste forurensningstyper, kilder og omfang Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser: b) Foreslått endret arealbruk og vurdering av mulige endrete risikoforhold på grunn av dette c) Geoteknisk undersøkelse Avbøtende tiltak: d) Presentere avbøtende tiltak som demper eventuelle negative konsekvenser både på utearealer og på bygninger side 19 av 21

20 5.2 Sammenstilling av utredningstema og metodikk Alternativene skal analyseres som beskrevet under og setters opp mot målsetningene i kap Tema Utredningsbehov Konsekvensutredning Metodikk / krav til planmaterialet Bylandskap og hovedgrep Reguleringsplan for Midtbyen er en verneplan og kommuneplanens arealdel sier at Midtbyens karakter skal bevares i størst mulig grad. Vise konsekvensene av omsøkte tiltak i forhold til områdekarakteren, inkludert antikvarisk bygningsmiljø. Vise prinsipper for byggehøyder og solforhold. Beskrive de fysiske konsekvensene gjennom perspektiver sett fra tilgrensende gater, snitt gjennom kvartalet og tilgrensende kvartaler, oppriss av fasader og modell. Antikvariske bygninger Stort sett alle bygninger som er berørt av planen er vurdert som verneverdige. Beskrive bygninger med antikvarisk verdi i planområdet og tilgrensende kvartaler, og tiltakets konsekvenser i forhold til disse. Tilstandsrapport utarbeidet i samarbeid med sakkyndig bygningsteknisk konsulent. Fotodokumentasjon og redegjørelse av teknisk brukbarhet og antikvarisk verdi. Kulturminner i grunnen Det finnes automatisk fredede kulturlag i grunnen. Beskrive omfanget av inngrep som følge av konstruksjoner og ledningsanlegg i automatisk fredede kulturlag i grunnen. Beregninger for fundamenterings dybde og bredde. Adkomst og trafikksikkerhet Adkomst for renovasjon og varelevering må fungere, samt ikke være til hinder for kollektivtrafikken. Redegjøre type biler, frekvens, behov for siktlinjer og konsekvenser for trafikksikkerhet, og tiltakets konsekvenser i forhold til dette, også i anleggsfasen. Utrede 2 alternativer for adkomst, og vise konsekvenser av disse med tekst og illustrasjoner. Samarbeide med byplankontoret. Samfunnssikkerhet Viktig at tiltaket ikke hindrer servicetransport samt brann- og redningstjeneste. Dokumentere at tiltaket oppfyller krav fra brannog redningstjeneste. Det må gjennomføres en ROS-analyse. Samarbeid med brannog redningstjeneste, og utarbeiding av analysen i henhold til DSB s veileder. Forurenset grunn/ geotekniske forhold Grunnundersøkelse. Krav til fjerning/rensing, fundamentering. Innhente rapport fra sakkyndig geoteknisk konsulent. side 20 av 21

21 6 Planprosess og medvirkning 6.1 Organisering av planarbeidet Arbeidet med utarbeiding av plandokumenter og organisering av medvirkningsarbeidet skal ledes av arc arkitekter på vegne av E. C. Dahls Eiendom as. og Kjeldsberg Eiendom. Utarbeiding av plandokumenter bør gjøres i tett samarbeid med kommunens saksbehandler og Riksantikvaren. 6.2 Plan for informasjon og medvirkning Prosessen fram til nå Tiltaket ble første gang diskutert i oppstartsmøte med kommunen den Revidert tiltak ble diskutert i nytt oppstartsmøte med kommunen den Foreløpig planbeskrivelse ble diskutert i møte med kommunen den Forslag til planprogram innsendt Prosessen videre Fase i planarbeidet Politisk behandling Utarbeidelse av planprogram Høring / offentlig ettersyn av planprogram Offentlige etater, organisasjoner og allmennheten Vedtak av planprogram Formannskapet som bygningsråd Utarbeidelse av planforslag 1. gangsbehandling av planforslag Formannskapet som bygningsråd Høring / offentlig ettersyn av planprogram Offentlige etater, organisasjoner og allmennheten Merknadsbehandling, revisjon av planforslag 2. gangsbehandling av planforslag Formannskapet som bygningsråd Vedtak av reguleringsplan Bystyret side 21 av 21

Trondheim kommune. Saksframlegg

Trondheim kommune. Saksframlegg Saksframlegg DETALJREGULERING AV OLAV TRYGGVASONS GATE 15-27, NORDRE GATE 13-15, THOMAS ANGELLS GATE 10-18 og SØNDRE GATE 16-18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 09/49160-11 (159044/10) Saksbehandlere:

Detaljer

R 118ah BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS.

R 118ah BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS. R 118ah Arkivsak: 02/08718 BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS. Planen er datert :18.03.2002 Dato for siste

Detaljer

Reguleringsplan for transparent overdekning over deler av Thomas Angells gate

Reguleringsplan for transparent overdekning over deler av Thomas Angells gate Reguleringsplan for transparent overdekning over deler av Thomas Angells gate GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Forslag til planprogram Sist revidert: 24.06.10 side 1 av 26 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/2139-17 Dato: 11.03.16 113/428 m. fl. Nedre Storgate 61, 61b og Engene 74 - Detaljreguleringsplan

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.01.2017 Sak: 7/17 Tittel: Saksprotokoll - Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/19375 Vedtak: Bystyret vedtar

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg. SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/ (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum

Trondheim kommune. Saksframlegg. SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/ (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum Saksframlegg SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/31144-14 (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Planprogram for Klæbuveien 65, Hesthagen Mulig utbyggingsvolum, illustrert av Narud Stokke Wiig Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/1845-14 Dato: 11.05.2015 110/535, 110/606, 110/607, TORGEIR VRAAS PLASS, DETALJREGULERING, FORSLAG TIL PLANPROGRAM,

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37»

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37» Til berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndighet Kapp, 30.01.2017 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37» I henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved oppstart

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Deres ref.: Ant sider: 8 Vår ref.: AB.8.17 høring st.k.innspill 11.082017.docx Sted, dato: Stavanger, 11.08.17 Høringsinnspill kommunedelplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

T R O D A H L A R K I T E K T E R

T R O D A H L A R K I T E K T E R Forslag til planprogram Reguleringsplan 0483 Detaljregulering Havnevegen 16, gnr/bnr 3/36, med konsekvensutredning. Sola kommune 19.06.2012 3/36 Forslag i samsvar med Plan- og bygningsloven av 27.06.2008

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF: 75 18

Detaljer

Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref Sandefjord KO/ 15171brv01

Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref Sandefjord KO/ 15171brv01 Sandefjord kommune Sandefjord, 17. juni 2016 Teknisk etat Postboks 2025 Vår ref. Dok.ref. 3202 Sandefjord KO/ 15171brv01 Att.: Dag Yttri CHR HVIDTSPLASS 3 forespørsel om regulering Viser til møte med kommunen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 Plan Id: PNR 20140056 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 10.02.2016

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE Kartutsnitt fra reguleringsplan Sørsia bydel. Område 2 B1. er vist med rødt omriss. Planid: 1702_2011001 Utarbeidet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 09.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Plan for sentrumsutvikling. Trondheim sentrum Næringslivsfrokost 16. mai 2017 Marthe Sesseng og Grete Hennissen Trondheim kommune

Plan for sentrumsutvikling. Trondheim sentrum Næringslivsfrokost 16. mai 2017 Marthe Sesseng og Grete Hennissen Trondheim kommune Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Næringslivsfrokost 16. mai 2017 Marthe Sesseng og Grete Hennissen Trondheim kommune Vedtak i bystyret 08.12.16 om planstrategien: Bystyret i Trondheim kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune.

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Planbeskrivelse Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Bakgrunn På oppdrag fra JM Norge AS er Norconsult AS, avd. Plan og Arkitektur engasjert til å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer