Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov"

Transkript

1 Transportutgreiingar Analyse av framtidige behov Plankonferansen

2 Innhald Om transporttemaet i planen Framtidig infrastruktur for vegtransport o KVU for Bergensområdet o Fylkesvegnettet o Spesielle utfordringar Overordna sykkelnett i regionen

3 Behov for utgreiingar (frå planprogrammet) 1. Kart som syner tilgjengelegheit med kollektivtransport, biltransport og sykkel i Bergensområdet, både i dagens situasjon og for framtidig transportnett 2. Reisevaneundersøking for Bergensområdet. 3. Oversyn over status og behov for etablering overordna gang- og sykkelnett i Bergensområdet. 4. Utgreie behov for framtidig infrastruktur for kollektivtransporten. 5. Behov for framtidig infrastruktur for vegtransport på riks-, fylkes og kommunal veg. 6. Behovet for innfartsparkering i Bergensområdet skal bli vurdert. 7. Mogelegheiter for midlertidige og permanente deponi skal kartleggast. Ein skal vurdere mogelegheitene for å ta overskotsmassar i bruk

4 Framtidig infrastruktur for vegtransport 1) Prioriteringane i KVU for Bergensområdet 2) Prioriteringar på fylkesvegnettet

5 TILTAK FASE 1 Bybane til alle bydeler Fremkommelighetstiltak for buss Hovedruter for sykkel Økte restriksjoner for biltrafikk. Omforent regional arealstrategi Planlegging godsterminal Bedre trafikksikkerheten Planlegging av større anbefalte vegtilta

6 TILTAK FASE 2 Videre utvikling av kollektivtilbudet. Bydelsruter for sykkel Regionale vegsamband mot vest og nord, Ringveg øst, Mindetunnel, oppgradering av Flyplassvegen, fullføre Ringveg vest 3 Utbedre lokalvegnett og trafikksikkerhet Etablering av ny godsterminal

7 Vil dei anbefalte tiltaka i «KVU for Bergensregionen» gje utslag i tilgjengelighetsprofilen? - Eks: Nyborg-tunnelen

8 Fylkesvegnettet Vanlege problemstillingar: Oppgradering av fylkesvegar med lav standard og forholdsvis høg trafikk. Utfordrande å prioritere Regionsentra som trafikale knutepunkt Behov for nye fylkesvegsamband på grunn av veksten i regionen? - med regional betydning for Bergensregionen? - som kan avlaste pressområda sentralt i regionen? - Mest lokale problemstillingar - Omkøyringsvegar - Strategisk viktige tilknytningar til store riksvegprosjekt (t.d E39)

9 Vegar med høg trafikk (ÅDT>4000) og lav standard - Raud: For smal til gul stripe, iflg. vegnormal - Blå: Øvrig vegnett med ÅDT > 4000

10 REGIONAL TRANSPORTPLAN (vedtatt des. 2012) Inndeling av fylkesvegnettet i 2 nivå: 1. Overordna vegar (høg funksjonsklasse eller høg trafikkbelastning) 2. Øvrige fylkesvegar

11 Riks- og Fylkesvegar i Hordaland etter forvaltningsreforma

12 Andre prinsipp for inndeling Vegnettet i NVDB:

13 Definisjon av overordna vegnett (1) Kriterium 1: Viktige bindeledd i senterstrukturen mellom regionsenter og by mellom kommunesenter og regionsenter mellom bydelssenter i Bergen hovudsamband til nabofylke

14 Definisjon av overordna vegnett (2) Kriterium 2: Diagonale bindeledd

15 Definisjon av overordna vegnett (3) Kriterium 3: Strekningar som er viktige av beredskapsomsyn

16 Definisjon av overordna vegnett (4) Kriterium 4: Strekningar som er viktige av næringsomsyn

17 Definisjon av overordna vegnett (5) Kriterium 5: Strekningar som er viktige på grunn av høg trafikkbelastning

18 Definisjon av overordna vegnett (7) Alle kriterium, klassifisert i - OVERORDNA - HØGTRAFIKKERT (ikkje endeleg versjon)

19 Definisjon av overordna vegnett (8) Alle kriterium, SAMLEKART

20

21 Overordna vegnett fordeling i kategoriar Kilometer Kriterium Kriterium Riksvegar (er også definert som overordna) Overordna fylkesvegar Øvrige fylkesvegar

22 Spesielle utfordringar Regionsentra som trafikale knutepunkt Regionsentra er trafikale knutepunkt som skal fungere som nav i regionen, og samstundes medverke til effektiv trafikkavvikling inn mot Bergen. Mellom anna er det viktig a sikre gode overgangsordningar mellom transportformene og eit godt tilbod for innfartsparkering. Det er viktig a utvikle eit vegnett som handterer gjennomgangstrafikken og sikrar god kontakt mot Bergen, og som samstundes har ein god og sikker avvikling lokalt.

23 Overordna vurdering av trafikksituasjonen: Eventuelle flaskehalsar Vegkapasitet i sjølve tettstaden Trafikksikring i tettstaden Tilhøva for kollektivtrafikk. Td. Terminalfunksjonen, rutetilbod Utviklingsplanar kring regionsenteret. Status for store samferdsleprosjekt kring knutepunkta.

24

25

26 Kartlegging av sykkeltilbud i Bergensregionen

27 Innhold Hvorfor satse på sykkel? Denne kartleggingen metode Denne kartleggingen funn / innhold / eksempler Denne kartleggingen vegen videre

28 Hvorfor satse på sykkel Arealbesparelse Mosjon og folkehelse (TØI, Folkehelseinstituttet) Utslipp bymiljø/luftkvalitet og global oppvarming Trafikksikkerhet for andre trafikanter At det faktisk er mulig, i langt større grad enn i dag mange reiser er korte (RVU 2008, 2013 etc) Sammenheng mellom byer med høy grad av tilrettelegging for sykkel, og byer som scorer høyt i trivselsundersøkelser. Sykkelbyer er gode byer å bo og leve i. Bergen har en lang veg å gå. Vi bør begynne i dag!

29 Hvorfor satse på sykkel - areal

30 Denne kartleggingen - grunnlag

31

32

33 Behovet for separasjon mellom syklister og gående perifere eller sentrale strøk? Skole i nærheten? Aktuelle brukergrupper Vegens totalsituasjon bredder, siktlinjer, kollektivtrase, etc Strekningene er plassert i disse kategoriene; tilfredsstillende, nær tilfredsstillende, trafikkfarlig / mangelfullt, og ikke-eksisterende / svært trafikkfarlig.

34

35

36

37 Behovsvurdering hvilke tilbud bør styrkes først? Hovedruter Bydelsruter/ lokale ruter Regionale forbindelser

38 Kartleggingen videre Kvalitetssikring fra lokalkjente fagfolk Kan brukes som underlag til fylkeskommunale prioriteringer Kan brukes som underlag til rullering av handlingsprogram i Bergensprogrammet Kan brukes i kommunale prioriteringslister We want young talent to come here and stay. And good biking is one of the least expensive ways to send that message. (Minneapolis Mayor R.T. Rybak) - 5min video (Copenhagenize what makes Copenhagen bicycle friendly?):

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark Om handlingsprogrammet Handlingsprogrammet skal danne grunnlag for mål- og budsjettdokumenta i perioden 2015-18 og blir stadfesta for kvart år. Handlingsprogrammet

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer