SHA-PLAN. 01 Bilag til konkurransegrunnlag Rev. nr Revisjonen gjelder Dato DL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHA-PLAN. 01 Bilag til konkurransegrunnlag Rev. nr Revisjonen gjelder Dato DL"

Transkript

1 16-01-M1 DL SHA-PLAN Prosjekt: Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Teknisk infrastruktur og brannvarsling Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Utarbeidet: Sist oppdatert: Bilag til konkurransegrunnlag Rev. nr Revisjonen gjelder Dato GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

2 16-01-M1 DL INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING Kort informasjon om prosjektet Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 3 1 ORGANISERING FREMDRIFT Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler) Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner) 6 3 RISIKOFYLTE ARBEIDER Generelle tiltak Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse 9 4 AVVIKSHÅNDTERING Avvik fra SHA-planen Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser (uønskede hendelser) 10 GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

3 16-01-M1 DL INNLEDNING SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av Kort informasjon om prosjektet Prosjektet omfatter etablering av ny teknisk infrastruktur med kabelgrøfter for fremtidig omlegging av sterk- og svakstrøm mellom byggene på eiendommen. Nye inntak skal etableres og overvannshåndtering utbedres. Eksisterende brannalarmanlegg skal skiftes ut. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabellen nedenfor: Prosjektfase Dokumentansvarlig Funksjon Detaljprosjektfase Mai Lene Raanaas Prosjektleder Byggefase SHA-koordinator utførelse (KU) Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen. Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass. GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

4 16-01-M1 DL Vedlegg til SHA-planen Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer. Dette er i så fall oppgitt under Kommentarer. Dersom virksomheten har egne dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Statsbygg krever. Nr Dokument Kommentar V6 Sjekkliste for oppslagstavle på Skal benyttes. byggeplass V7 Sjekkliste inntakskontroll Minimumskrav til kontroll av underentreprenører og bemanningsforetak i hele kontraktskjeden. Kan erstattes av hovedleverandørers egne sjekklister dersom disse oppfyller minimumskravene V8 Melding om bruk av underentreprenør og bemanningsforetak Skal brukes uendret i hele kontraktskjeden. Øverste ledd i kontraktskjeden er ansvarlig. Det vil si at den entreprenør som har kontrakt med Statsbygg skal sikre oversikt over hele kontraktskjeden og bruk av utenlandsk arbeidskraft V11 Sjekkliste for vernerunder Minimumskrav for vernerunder. Egne vernerundeprotokoller skal benyttes, men suppleres med eventuelle manglende punkter iht sjekklisten V12 Månedsrapport fra hovedleverandør til KU Se kap. 0 om avvikshåndtering. Skal brukes uendret M5 Varslingsplan Skal benyttes og skal henges opp på oppslagstavle og andre hensiktsmessige steder M6 Oversiktsliste Kan erstattes av oversiktslister som brukes av hovedbedrift eller elektroniske adgangssystemer M7 Samordningsskjema Skal benyttes M13 Rapporteringsskjema for skader Skal benyttes. GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

5 16-01-M1 DL ORGANISERING Prosjekteier (PE) Statsbygg Eiendomsavdelingen Region Øst Prosjektleder (PL) Statsbygg Eiendomsavdelingen Region Øst Prosjekteringsgruppe Norconsult RIE SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) Statsbygg Byggeleder (BL) SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU) K101 Generalentreprenør Underentreprenør (-er) Figur 1 Organisasjonskart GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

6 16-01-M1 DL FREMDRIFT 2.1 Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler) Tabellen under viser viktige milepæler i prosjektet. Nr Beskrivelse Dato 1 Utarbeidelse fremdriftsplan Igangsetting på byggeplass Overlevering av FDV-dokumentasjon Delovertakelse teknisk infrastruktur og brannvarsling Overtakelse Istandsetting av utomhus Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner) Oppdaterte fremdriftsplaner (produksjonsplaner) som viser hvilke aktiviteter som skal foregå i ulike områder for de neste 2, 3 eller 4 ukene skal henge på oppslagstavle på byggeplassen og anses å være en del av SHA-planen. Det skal angis på produksjonsplanen når arbeidsoperasjoner som krever utarbeidelse av SJA skal utføres. Dette markeres med en på fremdriftsplanen. Fremdriftsplanene utarbeides, oppdateres og henges opp av generalentreprenør. GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

7 16-01-M1 DL RISIKOFYLTE ARBEIDER Under er det angitt krav og spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at byggearbeidene skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte. Det er angitt generelle og spesifikke tiltak. De generelle tiltakene er basert på den kunnskapen Statsbygg som flergangsbyggherre har om risikoforhold. De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger som Statsbygg har utført i forbindelse med planlegging av prosjektet. De utførende skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i denne planen. De risikoforholdene som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom planleggingen, er beskrevet i tabellen under sammen med spesifikke tiltak. 3.1 Generelle tiltak Arbeidstakers plikter Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for byggeplassen. Kravene angitt under er minimumskrav - strengere krav kan gjelde for den enkelte arbeidsgiver og disse må da følges. Som arbeidstaker skal du registrere deg daglig inn og ut på byggeplassen skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert gjennomfør Sikker Jobb Analyse før oppstart hvis det anses nødvendig. har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider som du mener er farlig skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring når det er et krav skal du rapporter uønskede hendelser til din leder og sørg for strakstiltak hvis nødvendig skal du bruke påkrevet verneutstyr (minimum hjelm, vernesko og synlighetstøy) skal du bidra til at gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder holdes ryddige Arbeid i høyden Som hovedregel skal personlig sikring (f. eks fallsele) benyttes kun hvor felles sikringstiltak ikke er mulig eller ikke er ferdig etablert. Arbeidsplattform kan benyttes under følgende forutsetning: monteres iht. monteringsanvisning ha rekkverk ved arbeider over 1m også under 1m om arbeidet tilsier det skal være stødig og uten fare for å velte være CE-merket GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

8 16-01-M1 DL Eksempler på arbeidsplattformer som tillates brukt: Stillas/rullestillas (være merket med eier, status (stengt åpen)) Plattformstige Bukker Personløfter Gardintrapper og stiger skal ikke benyttes som arbeidsplattform Språk og kommunikasjon Entreprenøren skal sørge for at: Arbeidslaget til en hver tid består av minst én person som forstår og gjør seg forstått på norsk/skandinavisk. Denne personen skal i tillegg forstå, og gjøre seg forstått på, et språk alle de andre på arbeidslaget forstår. Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, arbeidsbeskrivelser. sikkerhetsopplæring, HMSrutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter eller annen relevant SHA-informasjon. Materialet skal oversettes skriftlig til språket hver arbeidstaker forstår fullt ut. Lovkrav og retningslinjer som framgår av Arbeidstilsynets publikasjon «forstår du hva jeg sier» skal følges. Entreprenøren (Statsbyggs kontraktspart) skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettelser og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres. GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

9 16-01-M1 DL Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Nr Risikoforhold Spesifikke tiltak Ansvar 1 Arbeid i sjakter og i trapper. Det er identifisert risiko i forhold til fall fra høyde og fallende gjenstander ved montering av elektrisk utstyr og installasjoner. Her må det benyttes personlig fallsikring, og en må sørge for sikring av sjaktåpninger. Generalentreprenør 2 Spenningssatte installasjoner. Elektriske anlegg er spenningssatt i alle rom. 3 Utvendige arbeider. Skade på installasjoner i bakken 4 Døgnkontinuerlig drift i fengselet Behov for planlegging av evt. nedetid på brannvarslingsanlegg Det skal utvises forsiktighet ved borring i vegger og tak. Arbeid med elektroinstallasjoner skal utføres av godkjent elektroinstallatør. Det er eksisterende ledningsnett for el, tele og VA. Disse er ikke registrert eller dokumentert. Det må derfor utvises stor grad av forsiktighet ved graving. Entreprenør må foreta nøye utsjekking av eksisterende ledningsnett for elektro, tele og VA. Kartlegging av kabler og rør i bakken må utføres. Opprette beredskapsrutiner mot fengsel og Statsbygg drift. Det må utføres forsiktig graving. Det må planlegges i god tid i forveien og det må spesifiseres i fremdriftsplan ved evt. behov for nedetid på brannvarslingsanlegg i utførelsesperioden. 5 Av- og påkjøring på offentlig vei Vurdere manuell dirigering ved ut- og innkjøring. Skilting i henhold til standard. Generalentreprenør Generalentreprenør Generalentreprenør Generalentreprenør 6 Arbeidene vil i foregå innenfor et avsperret område på tomten. 7 Utvendige arbeider graving av grøft Alle som skal arbeide på fengselet skal gjennomgå en sikkerhetsgjennomgang før oppstart arbeider. Blant annet vil det ikke være tillatt å benytte mobiltelefon etc innfor området. Se for øvrig spesielle forhold angitt i kap. 1.6 i bok 0 i konkurransegrunnlaget. Sikring av grøfter for elektro og VA. Generalentreprenør Generalentreprenør 4 AVVIKSHÅNDTERING Rutinene for avvikshåndtering forutsetter at alle virksomheter på byggeplass har et fungerende internkontrollsystem med tilpasninger til prosjektets SHA-plan. Som del av internkontrollsystemet skal alle ha rutiner for oppfølging av avvik. Avvikene kan grovt sett deles inn i følgende to hovedkategorier: GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

10 16-01-M1 DL Avvik fra SHA-planen (forhold knyttet til organisasjon, fremdrift, risiko, avvikshåndtering, lønns- og arbeidsvilkår osv.) 2. Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser (uønskede hendelser) (forhold knyttet til farlige forhold, nestenulykker, ulykker med og uten personskade. Eksempel: Manglende bruk av personlig verneutstyr, feil på stillaser, manglende sikring av arbeidsområder, fallende objekter (med eller uten skader), manglende opplæring osv.) 4.1 Avvik fra SHA-planen Avvik fra SHA-planen vil som regel gjelde forhold som byggherren er ansvarlig for etter byggherreforskriften. Avvikene skal meldes til KU som skal registrere avviket i SAMBA for byggeprosjekter, følge opp at nødvendige tiltak gjøres og lukke avviket. KU skal månedlig rapportere til prosjektleder i form av Rapport fra SHA-inspeksjon. Avvik i denne rapporten skal registreres inn i SAMBA. 4.2 Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser (uønskede hendelser) Denne type avvik vil heretter omtales som uønskede hendelser. Uønskede hendelser omfatter ulykker, nestenulykker og farlige forhold. Alle på byggeplass har et selvstendig ansvar for å rapportere uønskede hendelser til sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal håndtere disse i henhold til rutiner i eget internkontrollsystem med oppfølging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvikene for den aktuelle byggeplassen. Enkeltpersonforetak rapporterer avvik direkte til sin kontraktspart som må håndtere disse avvikene. Ved alvorlige hendelser med personskader eller stort skadepotensiale, skal man først gjøre nødvendige strakstiltak (f eks sperre av/sikre området/førstehjelp) og deretter melde hendelsen iht varslingsinstruksen. Ved slike hendelser skal byggherre v/koordinator og PL alltid varsles og byggherren igangsetter gransking av hendelsen hvis det anses nødvendig. Ved en eventuell gransking plikter alle involverte å bidra i form av rapporter, intervjuer etc. GODKJENT DATO GODKJENT AV PROSESSEIER REVISJON 4 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

11 16-01-M5 Varslingsplan for Statsbyggs byggeplass Skadestedet Henvendelse i vakta Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Generalentreprenør Navn Tlf. Byggeleder / KU Navn Tlf. Evt Arbeidstilsynet DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Statsbyggs Krisetelefon Prosjektleder Mai Lene Raanaas Adm. direktør Harald V. Nikolaisen Prosjekteier SHA- leder Haavar Vive Tanja Dugstad Byggherredirektør Synnøve L Sandberg Eiendomsdirektør Frode Meinich GODKJENT DATO REVISJON 2 GODKJENT AV (PROSESSEIER) sb_godkjent_av_1.sb_displayname FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 sb_godkjent_av_1.sb_title

12 16-01-M5 Varslingsplan for Statsbyggs byggeplasser Beredskap ved ulykker 1. Sikre skadestedet For å unngå at flere blir skadet og for å stoppe eller begrense skadevirkningene 2. Gi førstehjelp - Sørg for frie luftveier - Gi hjerte/lunge redning - Stans store blødninger - Hold pasienten varm 3. Tilkall hjelp i vakta ved inngangsport Oppgi: - Hvem som ringer - Hva har skjedd - Hvor det har skjedd - Når skjedde det - Hvordan finne fram, evt. møtested - Hvilket tlf.nr. kan det ringes tilbake til 4. Varsle anleggsledelsen Møt, informer og led redningspersonell til skadestedet 5. Gå til angitt samlingssted, og avvent videre informasjon GODKJENT DATO REVISJON 2 GODKJENT AV (PROSESSEIER) sb_godkjent_av_1.sb_displayname FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 sb_godkjent_av_1.sb_title

13 16-01-M6 OVERSIKTSLISTE IHT BHF 15 Prosjektnavn: Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Bruvoll Måned: Byggeplassadresse: Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Bruvoll År: Firma*: Navn Org.nr: Fødselsdato * Med firma menes navn på arbeidsgiver, enmannsbedrift eller innleievirksomhet den virksomhet som utbetaler lønn. GODKJENT DATO GODKJENT AV (PROSESSEIER) sb_godkjent_av_1.sb_displayname sb_godkjent_av_1.sb_title REVISJON 2 FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

14 PROSESS I HUSET PROSJEKTMODELLEN DOKUMENTTYPE MAL DOKUMENTNUMMER M13 RAPPORT OM SKADER PÅ PERSONER, ALVORLIGE YTRE MILJØ HENDELSER OG STØRRE MATERIELLE SKADER 1 AV 1 HENDELSE: Dato: Innrapportert av: Arbeidsoperasjon: Skadeomfang: Hva skjedde: Antatt årsak: Forslag til forebyggende tiltak: VED PERSONSKADE: Navn: Firma skadede ansatt i: Skjema NAV fylt ut og sendt NAV: Ja: Nei: Hvilken type behandling har den skadde fått: Ingen: Førstehjelp: Lege: Sykehus: Legevakt: Annet: Sted: Dato: Sign: KORRIGERENDE TILTAK: Fylles ut etter gjennomført granskning. Med hensyn til hva som skal granskes henvises det til «16-01-M5 Varslingsrutiner og varslingsplan" Dato: Sign.: GODKJENT DATO REVISJON GODKJENT AV (PROSESSEIER) FAG- OG METODEANSVARLIG BP1

15 16-01-V HEDMARK FENGSEL, BRUVOLL AVDELING TEKNISK INFRASTRUKTUR OG BRANNVARSLING SJEKKLISTE FOR OPPSLAGSTAVLE Oppslagstavlen er en viktig informasjonskanal for informasjon om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Oppslagene er obligatorisk om ikke annet er oppgitt i kommentarfeltet. Nr. Tema Kommentar 1 Forhåndsmelding Arbeidstilsynets skjema 369e 2 SHA-plan 3 Fremdriftsplan Produksjonsplaner for neste periode som viser: - aktiviteter som krever SJA - hvilke aktiviteter som foregår samtidig og i hvilke områder Produksjonsplaner utarbeidet av den som har oppgaven med å koordinere fremdriften. Jf SHA-plan kap. 2 4 Varslingsinstruks Statsbyggs mal M5 5 Samordningsskjema 6 Riggplan som inneholder: - adkomstveier, parkering - lagerområder - plassering av avfallscontainere - rømningsveier og møteplass ved evakuering - førstehjelps- og beredskapsutstyr - plassering av evt. informasjonstavler - henvisning til stoffkartotek - etc. 7 Protokoll fra hovedvernerunder 8 Rutiner for Rent-Tørt-Bygg Riggplan må prosjekttilpasses. 9 Oversiktsliste iht bhf 15 Kan henge annet sted eller føres elektronisk. 10 Informasjon fra hovedbedrift Tilpasses hvert prosjekt GODKJENT DATO DOCULIVENR REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

16 PROSESS I HUSET PROSJEKTMODELLEN> DOKUMENTTYPE VEILEDNING DOKUMENTNUMMER V HEDMARK FENGSEL, BRUVOLL AVDELING TEKNISK INFRASTRUKTUR OG BRANNVARSLING 1 AV 2 SJEKKLISTE FOR INNTAKSKONTROLL Denne sjekklisten skal fylles ut og sendes SHA-koordinator utførelse før oppstart underentreprenør og bemanningsforetak. Denne sjekklisten er levert av : (kontraktsnr. og firmanavn) Denne sjekklisten gjelder: Organisasjonsnummer: StartBANK-ID: Nr. Aktivitet Kvittert ut (J/N) Sign. ansv Er UE informert om prosjektets SHA-krav og bestemmelsene om gjengs lønns- og arbeidsvilkår? Er SHA-krav og bestemmelser om gjengs lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i kontrakt med UE? Har UE dokumentert sitt internkontrollsystem med tilpasning til SHA-planen? Har alle som skal jobbe for UE på prosjektet byggebransjens HMS-kort? 5 Kommer UE til å benytte seg av egne UE? Hvis JA på nr. 5, er UE kjent med hvordan krav (nr. 1 og 2) skal videreføres? Planlegger UE å bruke ikke-skandinaviske arbeidere i gjennomføring av oppdrag? Hvis JA på nr. 7, er det innhentet dokumentasjon for arbeiderne? Er følgende forhold sjekket for ikkeskandinaviske medarbeidere: A B Normalarbeidstid er avtalt Skriftlig avtale ved evt. utvidet normalarbeidstid C Betaling for overtid (min. 40%) GODKJENT DATO DOCULIVENR REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

17 PROSESS I HUSET PROSJEKTMODELLEN> DOKUMENTTYPE VEILEDNING DOKUMENTNUMMER V7 2 AV 2 Nr. Aktivitet Kvittert ut (J/N) Sign. ansv. D Evt. fradag i lønn dokumentert med skriftlig avtale E F G Evt. kost- og diettgodtgjørelse ved utestasjonering Ingen bruk av midlertidige ansettelser (bemanningsforetak unntatt denne bestemmelsen) Arbeidsavtale foreligger på norsk og et språk som arbeidstaker forstår fullt ut. GODKJENT DATO DOCULIVENR REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

18 PROSESS I HUSET PROSJEKTMODELLEN DOKUMENTTYPE VEILEDNING DOKUMENTNUMMER V8 1 AV 1 MELDING OM BRUK AV UNDERENTREPRENØRER OG BEMANNINGSFORETAK - Meldingen skal omfatte underentreprenører og bemanningsforetak i hele kontraktskjeden som er kjent ved meldetidspunktet - Hovedleverandør er ansvarlig for melding - For hver underentreprenør og bemanningsforetak skal sjekkliste V7 (eller tilsvarende) fylles ut av hovedleverandør - Oppdatert melding sendes ved endringer - Aksept av underentreprenør og bemanningsforetak fra byggherre fritar ikke hovedleverandør for ansvar - Denne meldingen og utfylte sjekklister sendes hovedbedrift med kopi til SHA-koordinator og PL før oppstart byggeplass - Firmaene overføres til "Utvidet samordningsskjema" (16-01-M7) evt. Arbeidstilsynets skjema 504 av hovedbedrift PROSJEKTNR OG NAVN: HEDMARK FENGSEL, BRUVOLL AVDELING TEKNISK INFRASTRUKTUR OG BRANNVARSLING Følgende underentreprenører og bemanningsforetak vil bli benyttet: Firma Org. nr. Kontrakt med/ oppdragsgiver Fra dato Til dato Utenlandske arbeidstakere? Beskrivelse av arbeidet som skal utføres Kommentar GODKJENT DATO GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg byggherredirektør REVISJON 2 FAG- OG METODEANSVARLIG <Angi seksjon>

19 16-01-V11 SJEKKLISTE FOR VERNERUNDER Hyppighet: Obligatoriske deltakere: Valgfrie deltakere: Sjekkpunkter: Tilpasses aktiviteter i fremdriftsplan (1.-2.uke) Hovedbedrift (innkaller, leder og refererer i egen protokoll), SHAkoordinator utførelse (KU), alle virksomheter på byggeplassen Prosjektleder, prosjekteier og andre Nr. Tema Kommentar 1 Byggeplass/riggområdet/omgivelser: - inngjerding, adgangskontroll - sikring av skråninger/byggegrop - ferdsel - klager på støy, støv etc. - risiko for avrenning til grunn/vann - forringelse av vernede områder, friluftsområder, verdifulle naturelementer (eks. trær) 2 Adkomster: - byggegjerde - adkomstkontroll - ferdsel 3 Arbeid i høyden og arbeid på flere plan: (stillaser, stiger, arbeidsplattformer, dekker etc): - sikring av arbeidsområder - sikring av arbeidstakere (sele) - oppstilling/forankring - kontroll/godkjenning (stillaser, utstyr) - høyder og vinkler 4 Arbeidsutstyr: - ettersyn/kontroll/sertifikater - opplæring 5 Løfteoperasjoner: - understøtting, stabilitet - sving- og dekningsområde - montering/demontering av kran - tunge løft - sikring av last/fallområde - kontroll/sertifikater - opplæring 6 Varme arbeider: - arbeidstillatelser - bruk av åpen flamme - bruk av personlig verneutstyr - tilgang til brannslukkingsutstyr GODKJENT DATO DOCULIVENR REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

20 16-01-V11 7 Helse- og miljøfarlige stoffer: - ajourført stoffkartotek - ajourført liste over stoffer på prioriteringsliste B og kandidatslisten - opplæring - bruk av verneutstyr - beredskap, akutt forurensning 8 Lagring av helse- og miljøfarlige stoffer - (herunder brannfarlige varer og trykksatt stoff, drivstoff etc.): - plassering - sikring - beredskapsutstyr 9 Beredskapsutstyr: - plassering - tilgjengelighet - egnethet - opplæring i bruk 10 Personlig verneutstyr: - bruk - tilgjengelighet - egnethet - opplæring i bruk 11 Avfallshåndtering: - sortering iht. avfallsplan - registrering - lagring av farlig avfall (lekkasje/avdunsting/adgang for uvedkommende) - fare for brann/eksplosjon - rutiner for henting/vekkjøring 12 Spisebrakker/oppholdsrom/kontor: - orden og ryddighet - renhold - riggplan 13 Samordning av SHA-arbeidet: - samtidige aktiviteter - tilrettelegging av lager- og arbeidsområder - sikring 14 Rent-Tørt-Bygg: - Følges rutiner for RTB mtp: - Støvproduksjon/avsug - Støvsugeranlegg - Produksjonsrom etablert? - Støvsuging før lukking av konstruksjoner - osv. 15 Annet: GODKJENT DATO DOCULIVENR REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

21 16-01-V12 MÅNEDSRAPPORT FOR SHA FRA HOVEDBEDRIFT TIL KU Prosjektnr./-navn : Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Teknisk infrastruktur og brannvarsling Entreprise: : K101 Periode (mnd/år) : Hovedleverandør er ansvarlig for å innhente data fra hele kontraktskjeden. Parametere Denne måned Akkumulert Uønskede hendelser hovedleverandør (fra eget avvikssystem og vernerunder eget arbeidsområde) <antall> <antall> Uønskede hendelser fra UE (fra eget avvikssystem og vernerunder eget arbeidsområde) <antall> <antall> Uønskede hendelser felles vernerunder (rapporteres kun av hovedbedrift AML) <antall> <antall> Sum uønskede hendelser egne + UE <antall> <antall> Fraværsskader (egne + UE) (fravær utover skadedagen) <antall> <antall> Antall skader uten fravær (egne + UE) (med medisinsk behandling) <antall> <antall> Timeforbruk egne ansatte <timer> <timer> Timeforbruk UE <timer> <timer> Sum timeforbruk egne + UE <timer> <timer> Ytre Miljø Parametere Denne måned Akkumulert Rest avfall <antall kg> <antall> Sortert avfall <antall kg> <antall kg> Byggeplassavvik: (RUH + avvik fra vernerunder) Nr. Type hendelse som avviket resulterte i eller som Antall Utdypende kommentar* kunne resultert i 1 Arbeid/sikring i høyden 2 Rydding/søppel 3 RTB (Rent-Tørt-Bygg) 4 Gangsoner 5 Personlig verneutstyr 6 Arbeidsutstyr 7 Transport/heising 8 Riggområdet 9 Kontor/skift/spiserom 10 Strøm/kabler mm 11 Belysning Annet Produkter med stoffer på prioritetsliste, kandidatliste og evt. OBS-liste *Eventuelle utdypende kommentarer kan vedlegges på eget ark. Dato og sted: Rapportert av: GODKJENT DATO REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

22 Prosjekt; Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Teknisk infrastruktur og brannvarsling Organisasjonskart Prosjekteier (PE) Statsbygg Eiendomsavdelingen Region Øst Prosjektleder (PL) Statsbygg Eiendomsavdelingen Region Øst Prosjekteringsgruppe Norconsult RIE SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) Statsbygg Byggeleder (BL) SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU) K101 Generalentreprenør Underentreprenør (-er)

23 16-01-V HEDMARK FENGSEL, BRUVOLL AVDELING TEKNISK INFRASTRUKTUR OG BRANNVARSLING RUTINER RENT, TØRT, BYGG Formålet med Rent, Tørt, Bygg er å oppnå et godt inneklima under utførelse og i ferdig bygg. RTB bidrar også til et bedre arbeidsmiljø og en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygningen. Det henvises til veileder for Rent Tørt Bygg, klasse B (normal). Renhold: Vasking av fellesarealer etter støvgenererende arbeider må utføres etter behov. Rydding og avfallshåndtering; Alle har til en hver tid ansvar for å rydde opp og sortere avfall etter egne arbeider. Generalentreprenør har et overordnet ansvar for å sikre at dette følges opp. Generalentreprenør skal dokumentere at avfall er forsvarlig håndtert/sortert og levert på lovlig deponi ved å vise frem kvittering. Det skal også i sluttrapport for SHA fra hovedleverandør til KU rapporteres antall kg levert sortert avfall og rest avfall. Lagring av materialer; Materialer skal lagres forsvarlig og skjermes mot fukt, støv, sol og nedbør. Elektroarbeider: Eventuelle elbokser og kanaler skal støvsuges før innlukking. Generelt alle arbeider - Husk!; Unngå fukt Reduser spredning av støv Forsegling av åpninger Forsvarlig lagring av materialer Hyppig renhold GODKJENT DATO DOCULIVENR REVISJON 3 GODKJENT AV (PROSESSEIER) Synnøve Lyssand Sandberg FAG- OG METODEANSVARLIG BP1 byggherredirektør

24 Kopi slåes opp på arbeidsplassen Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere (arbeidsmiljølovens 2-2) Arbeidsplass/prosjekt Adresse Telefon Bruvoll fengsel - Teknisk infrastruktur og brannvarsling Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling, 2123 BRUVOLL Nedenfor er det fastslått hvilken virksomhet som regnes som hovedbedrift, og hvilke virksomheter som til enhver tid driver virksomhet på denne plassen. Ifølge arbeidsmiljølovens 2-2 (se info-knappen) har hovedbedriften ansvaret for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid. Hver arbeidsgiver skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne ivaretas. Videre skal hver arbeidsgiver medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. Hovedbedriften sørger for at samordningen av verne- og miljøarbeidet gjøres kjent for vernetjensten og tillitsvalgte i alle virksomheter, og for at kopi av skjemaet slåes opp på arbeidsplassen. Hovedbedriftens navn Adresse Telefon Leder for samordningen Verneombud/hovedverneombud Tidsrom for samordningen Virksomheter som omfattes av samordningen. (Listen må ajourføres. Er det mer enn 7 virksomheter som omfattes av samordningen, så bruk flere skjemaer.) Navn Adresse Telefon Tidsrom (fra - til) Verneombud/ hovedverneombud 1. Arbeidsgivers/arbeidsleders underskrift Sted og dato Best. nr. 504 (Godkj ) Elektronisk utgave For hovedbedriften Underskrift

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

SHA-PLAN. Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5.

SHA-PLAN. Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5. SHA-PLAN Side 1 av 9 Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5.13 Innholdsfortegnelse 0 Innledning... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Dokument type SHA-plan Dato 04/2014 NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 1 Dato 2014-09-02 Utført

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN

HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Dokument type SHA-plan Dato 30/09/2015 HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 0 Dato 2015-10-02 Utført av Johnny Halvorsen Risvoll Kontrollert

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen

Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen Vår dato: 20.12.2010 Vår referanse: pmh Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Mal godkjent dato: 17.10.2007 Godkjent av: B-direktør Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 13/8618 Gamle Stabekk Skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler Byggherre: Bærum kommune Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

arbeidsmiljø (SHA) Eiendomsgigant Eiendomsgigant Nasjonsbygger Nasjonsbygger 190 år i statens tjeneste 190 år i statens tjeneste

arbeidsmiljø (SHA) Eiendomsgigant Eiendomsgigant Nasjonsbygger Nasjonsbygger 190 år i statens tjeneste 190 år i statens tjeneste Styring og oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Tanja H. Dugstad, Statsbygg 19. oktober 2009 Statsbygg i samfunnet Eiendomsgigant Nasjonsbygger Eiendomsgigant Nasjonsbygger 190 år i statens

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan Dokumentnummer: AV-S-H030 Arkivnummer.: S0212 Versjon/Ikrafttr.: 3.01 13.04.2011 Utarbeidet av: Nils-Regin Bøhle Kontrollert av: Olav Vinjerui Godkjent av: Terje Johnsen SKJEMA Svalbard lufthavn,

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN

Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Sanering av vannledning i Storgata. Leknes OVERORDNET SHA-PLAN Vestvågøy Kommune Side 1 INNHOLD 1. MÅLSETTING OG HOLDNING... 2 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 AKTØRENES HOLDNING SKAL VÆRE:...

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 Seriøsitet og nye kontraktkrav informasjonsskriv fra Statsbygg 16.9.2015 Som et tiltak i satsingen på seriøsitet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen

HMS-PLAN. Kjølstad barnehage renovering og tilbygg. Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent. Fredrikstad kommune, Utbyggingsavdelingen HMS-PLAN : Kjølstad barnehage renovering og tilbygg TD Bygg og eiendom, Utbyggingsavdelingen 1 Kjølstad barnehage renovering og tilbygg HMS-PLAN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Fredrikstad kommune,

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/15 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sandefjord lokalmedisinske senter (LMS) Byggherre: Sandefjord kommune Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2/15 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 14.01.2013 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA plan prosjektering. Ålesund Kommunale Eiendom KF

SHA plan prosjektering. Ålesund Kommunale Eiendom KF Ålesund Kommunale Eiendom AS SHA-plan Ålesund Kommunale Eiendom KF Fjellgata 41 og 43 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. SHA-planens formål... 3 2.1 Overordnede SHA-mål i prosjektet... 3 2.1.1 Prosjektets

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Skredbakka bri. rehab av 5 stk blokker og 11 rekker med rekkehus. SHA PLAN Sign.: FF. 0 Innholdsfortegnelse. Vedlegg: 1. Prosjekt informasjon

Skredbakka bri. rehab av 5 stk blokker og 11 rekker med rekkehus. SHA PLAN Sign.: FF. 0 Innholdsfortegnelse. Vedlegg: 1. Prosjekt informasjon Utarbeidet av.: Stavanger Boligbyggelag Dato: 15.02.2012 Sign. koordinator: Frode Flørenæss Side: 1 Sist rev: 1502.2012 0 Innholdsfortegnelse 1. Prosjekt informasjon 2. Samordning og ansvar 3. Orientering

Detaljer

GRIEGHALLEN, Akustisk forsterkersystem

GRIEGHALLEN, Akustisk forsterkersystem 27.oktober.2015 SHA-plan for GRIEGHALLEN, Akustisk forsterkersystem Innholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. SHA mål... 3 2.1 Overordnede SHA-mål i prosjektet... 3 2.1.1 Prosjektets SHA-mål (strategisk

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

VLMS- eiendom IKS. Valdres lokalmedisinsk senter Riving Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

VLMS- eiendom IKS. Valdres lokalmedisinsk senter Riving Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø VLMS- eiendom IKS Valdres lokalmedisinsk senter Riving Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø - 26.02.13 Utkast til SHA-plan TH HS HS Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Koordinatorskolen. SHA-plan Prosjekt Koordinatorskolen. 18.03.2014 Oppsett M.R. Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av

Koordinatorskolen. SHA-plan Prosjekt Koordinatorskolen. 18.03.2014 Oppsett M.R. Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Koordinatorskolen SHA-plan Oppsett M.R Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Dok. id MAR-001 1 av 10 Generelle plikter 5: Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

SHA-plan. Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress

SHA-plan. Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress SHA-plan Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Sportsplassen Torp, rehabilitering av kunstgress Utarbeidet av: Jon Erik Pettersen Dato: 03.03.2016

Detaljer