Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 7. Desember årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 7. Desember 2010. 63. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 Desember årgang

2 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg Tlf Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste ordinære nummer kommer ca. 1. februar Frist for innlevering av stoff er 15. januar Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Redaktørens hjørne Kjære lesere! Vi som steller med Klokkeklang vil ønske alle våre lesere en velsignet julehøgtid, og alle gode ønsker for et nytt år! Og det skjedde i de dage Jørn Haug Knut Mellemberg Ole J.Gillebo TIL MOTTAKERE AV KLOKKEKLANG I TRETTEN OG ØYER. Klokkeklang deles ut til samtlige faste husstander i Tretten og Øyer. Utdelingen har de siste årene skjedd på dugnad. Dugnadsgjengen er kjente på sine roder. Men - enkelte ganger blir postkassa flytta, og det kan resultere i at Klokkeklang uteblir. Så - hvis dere flytter postkassa, så si fra til oss på en av disse måtene: e-post: telefon: eller direkte til Jørn Haug, Knut Mellemberg eller Ole J.Gillebo. TIL UTENBYGDS MOTTAKERE AV KLOKKEKLANG. Vi sender hver gang ca. 350 eksemplarer av Klokkeklang til privatpersoner utenom kommunen. Dette er personer som på en eller annen mate har tilknytning til Tretten eller Øyer. Og ikke rent sjelden får vi postive tilbakemeldinger fra disse mottakerne. En tidligere skolekamerat av meg, som flytta ut i forholdsvis ung alder, sa det slik til meg en gang: Det æ snart bære Klokkeklang e har att i frå Øyer! Vi som steller med Klokkelang synes det er gildt å kunne sende Klokkeklang til så mange utenbygds og utenlands. Det er imidlertid en ting vi må be om: Ved flytting vennligst husk å melde fra om den nye adressen! Etter hver utsendelse får vi i retur eksemplarer hvor Posten har kryssa av for Flytta.Hvis noen ikke ønsker å få Klokkeklang lenger, så vennligst si fra. Bruk vår e-postadresse eller postadressa Klokkeklang, 2636 Øyer. ER DET NOEN SOM VIL VÆRE MED Å KJØRE UT KLOKKELANG? Vi har kjørt ut Klokkeklang på dugnad siden mai I deler av Tretten sogn skal vi nå omorganisere omkjøringa på østsida i noe mindre roder enn til nå. Er det noen som vil være med på dugnaden? Vennligst meld fra til Knut Mellemberg eller Ole J.Gillebo. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 K L O K K E K L A N G D E DESEMBER S E M B E R Juleevangeliet (Lukas 2; 1-20) I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var fyrste gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshøvding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. Josef òg fór frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt, og skulle skriva seg der. Maria, festarmøya hans, var med han. Ho venta då barn. Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho fekk son sin, den fyrstefødde; ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje rom åt dei i herberget. Det var nokre gjætarar der i grannelaget, som låg ute og vakta sauene sine om natta. Best det var, stod ein engel frå Herren framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde. Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren. Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og kvad: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske som Gud har hugnad i!» Då englane hadde fare frå dei og attende til himmelen, sa gjætarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. Alle som høyrde på, undra seg over det gjætarane fortalde. Men Maria gøymde alt dette i hjarta sitt og grunda på det. Og gjætarane vende attende, medan dei lova og prisa Gud for det dei hadde høyrt og sett; alt var så som det hadde vorte sagt dei. 43

4 Hodie Christus Natus Est Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag! Det var gjeterne på Betlehemsmarken som første gangen hørte denne uendelig vakre englesangen. Og for oss lyser fortellingen av idyll. Sovende sauer, som blir voktet av søvnige gjetere. Så med ett lyser det opp i svarte natten. En engel står foran de skrekkslagne gjeterne. De får høre et forunderlig budskap. Engelen kommer nemlig med bud om en stor glede. Og denne gleden gjelder hele folket: Det er født en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Så fortsetter den idylliske fortellingen med engelens ord som følger: Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Kanskje var det likevel ikke bare idyll. Kunne en krybbe være et velegnet sted å legge et nyfødt barn? Og hva med gjeterne, hvem var de? Ja de ble nesten ikke regnet med i den tidens samfunn. De var nærmest helt uten betydning. Slik sett blir fortellingen mer enn en idyll. Det er som om den kryper under huden på oss. Ja den rører våre hjerter. Og vi kjenner at vi er i nærheten av dypet i det å være menneske. For kan Gud komme til oss på en slik måte, da må det være håp for oss alle. Er det rart at vi blir berørt av julens evangelium? Denne gamle historien kan åpne for vemodet over tapet av barndommens paradis. Det er fundamentalt for å forstå hvorfor vi gripes så sterkt. Samtidig er det en fortelling, som hjelper oss til å leve våre liv. Den fyller oss med håp. Og den viser oss storheten i det å være menneske. Til jul i år 2000 ga karmelittnonnene i Tromsø ut en CD med julesanger. I tilknytning til englesangen julenatt, synger nonnene følgende gregorianske antifon fra middelalderen: Hodie Christus natus est: hodie Salvator apparuit: hodie in terra canunt Angeli, lætantur Archangeli: hodie exultant justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluia. Denne julen vil den samme antifonen bli sunget I tidebønnen I Øyer. Den synges på latin, men i norsk oversettelse lyder den som følger: I dag er Kristus født. I dag er Frelseren åpenbart. I dag synger englene på jorden, og erkeenglene fryder seg. I dag jubler de rettferdige og roper ut: Ære være Gud i det høyeste. Halleluja! I julen stemmer troende fra hele den kristne verden i englesangen om fred på jord. De fleste kan gjøre det under fredelige forhold. Men også i fredelige land kan mennesker leve i ufred. Andre steder opplever mennesker krig og okkupasjon. Det er for eksempel situasjonen i Det hellige land. Jesu fødeby er fortsatt okkupert. Likevel vil englesangen stige opp mot himmelen fra Betlehem også denne julen, slik den gjør det i hver eneste høymesse verden over. Måtte alle vi som blir berørt av julens budskap, idet vi fylles av englenes uendelig vakre sang, bruke våre liv i arbeidet for andre menneskers verd, og for en rettferdig fred, også i det landet der vår Herre og Frelser ble født. Øyvind Sagedal 4

5 Biskopens julehilsen: Ingen er lenger alene på jorden Jeg er bare et menneske, hender det vi sier, når noen har for store forventninger til oss. Vi har våre begrensninger, for vi er bare mennesker. Det er ikke minst naturlig å minne hverandre om det, når mange styrer på som verst før jul, og skal ha alt klart og minst like bra som i fjor. Du er bare et menneske. Du kan ikke klare alt. Midt oppi våre liv kommer julens budskap og forteller oss noe stort om det å være bare et menneske. For julen handler om at Gud selv ble menneske. Gud identifiserer seg med oss: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. sier Johannesevangeliet. Mens vi i dagligtalen ofte nedskriver vår menneskelighet, viser evangeliet oss at menneskelighet og medmenneskelighet ikke er noe smått og ubetydelig. Ved å bli menneske, viser Gud oss sitt ansikt. Til og med i avmakten og nederlaget fortsetter Jesus å være et menneske. Han viker ikke. Ikke engang i møte med døden viker han fra sin menneskelighet, selv om han bærer oppstandelsens krefter i seg. Det Mennesket som Maria føder er Guds evige ord i kjøtt og blod. Ordet fra Gud lyser iblant oss gjennom mennesket Jesus. I Han ser vi Guds trofasthet og kjærlighet og vårt håp. Ikke noe menneske er alene på jorden, for julen handler om at Gud ble menneske. I alle livets nyanser og i alt vårt mørke bor han. Svein Ellingsen skriver i sin julesalme gjengitt i Forslag til ny salmebok nr 14: Mørket omkring oss er mørket før daggry! Englene kommer med bud om Guds glede: Midt i vårt mørke er Mennesket blant oss! Ingen er lenger alene på jorden. Det evige Ordet ble åpenbart for øynene våre, så vi skulle se Guds herlighet. Ikke en herlighet som stråler i det høye, men som lyser for menneskene i det lave. Jesus Kristus viste oss hva et sant menneske er, og kjenner menneskenes hjerter. Ingen er lenger alene på jorden. Gledelig jul! Solveig Fiske Hamar biskop 5

6 Tidens salme Det hev ei rose sprunge NoS 38 Av Kari Irene Lien Kantor I det desse linene vert skreve, er adventtida ikkje langt unna. Kva er advent? Advent er førebuing. Vi ventar på nokon som skal koma. Noko som ligg framføre oss i tid. Adventus Domini (lat.) -Herrens komme.strukturane har endra seg, advent og julefeiring har i mange høve fått same innhald. Førebuing, og så feiring. Desse to bør ha ulikt innhald. Tidens salme er ei kjent julesalme, Det hev ei rose sprunge, Nos nr 38. Eller som norsk originaltittel seier: Det hev ei rosa sprunge. På tysk: Es ist ein Ros entsrungen. Frater Conradus skreiv salmeteksta mellom 1582 og strofe 3 vart skrive av Friedrich Layriz Peter Hognestad har den mest brukte norske oversetjinga, 1919 og Tonen er frå Alte Catholische Geistliche Kirchengesäng (Køln 1599). Den vart arrangert og teksta delvis omforma av Michael Prätorius i M Prätorius ( ) var tysk komponist og musikkforfattar. Han studerte teologi og han virka som organist i Frankfurt an der Oder. MP er ein av dei fremste komponistane i perioda tidleg barokk. Produksjonen hans inneheld for det meste koralbearbeidingar og liturgiske verk innanfor protestantismen. For den som er glad i musikk frå denne tida, er det også verd å merke seg Terpsicore, ei samling av 312 dansemelodiar. Innhaldet i Det hev ei rose sprunge viser mellom anna i andre strofa til Jesaja 7, 14.: Difor skal Herren gje dykk eit teikn: Sjå, ei møy skal verta med barn, ho skal føda ein son, og ho skal kalla han Immanuel. Det ser ut til at denne salma eigentleg er skreve som ei Maria-hymne, men at den i vår tradisjon er skreve om til ei Jesus-hymne. Jesus er her nevnt som rosa. Rosa finn ein nevnt i Høgsongen 2.1: Ei rose frå Saron er eg, ei lilje i dalane. Og så lovprisinga frå alle kyrkjer og heimar og institusjonar om ein er mange eller om ein er heilt åleine - Me syng i englelag/ No er det fødd ein Frelsar, / og natti vart til dag. Ynskjer alle ei fredfull juletid! Kari Irene Lien Siste vers fangar så fint eit bilete på julekvelden Guds rose ljuvleg angar og skin i jordlivs natt. /Når hennar ljos oss fangar, ho vert vår beste skatt./ 6

7 Øyer Dannede Skiløber forening har samla inn penger til nytt orgel i Øyer kyrkje. Øyer Dannede Skiløber forening (ØDSF) har feira 20 års ju bileum, og underjubileumsfeiringa kom idéen om at foreninga skulle ha innsamling til nytt orgel I kyrkja. Ein spontan innsamlingsaksjon der lommebøker og lommer vart tømde, resulterte i at kommite leiar i ØDSF, Trond Erik Dalbu, kunne koma på Øyer kyrkjekontor med kr til orgelkontoen! Orgelkomitéen er svært glad for slike initiativ. Og ØDSF forsikrar oss om at dei kvalitetssikrar summen dei investerer kun i varige verdiar! Det er også verd å nevne at ØDSF i si tid samla inn kr til cembaloen som står i kyrkja. Det er eit framifrå godt instrument. ØDSF vart "formelt" stifta i 1990 etter ein del år med "uorganisert" verksemd av unge herrar med stort mot og dertil sjølvtillit. Trond Erik fortel at foreininga hadde si spée byrjing juledagen, medan medlemmane var ungdomar og tykte denne dagen kunne bli litt lang og kjedeleg. Ein skulle ikkje gå på besøk til nokon denne dagen om ein ikkje var invitert. Da fann dei fram skiene og laga juldagshopprenn! Foreninga har omkring 25 stabile medlemmer 7 og ymse mindre stabile.formålet var å bidra med godt sosialt samvær og skileik med låg konkuransefaktor.foreininga var meget aktive i framkant og under OL på Lillehammer, der dei mellom anna serverte Kong Harald gløgg i Lysgårdsbakken. Dei har eigenproduserte vadmelsklede og treski. Trond Erik oppmodar andre lag og foreiningar til å tenkje i same baner. Og orgelkomitéen takkar for det flotte tilskuddet til orgel i kyrkja. Kari Irene Lien/kantor

8 Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd LEDERENS SPALTE Allehelgensdag den 7.november var det innvielse og vigsling på Bruvin gravlund. Det var møtt fram mye folk i det strålende høstværet. De fikk oppleve en høytidelig seremoni med gode ord og vakker sang. Ordføreren hilste fra kommunen og takket alle som har bidratt i arbeidet med dette fine anlegget. Deretter overlot hun den vakre gravlunden til det kirkelige råd. Rådets leder takket og uttrykte håp om at Bruvin vil bli et fredfylt siste hvilested for folk i Øyer. Så klang klokka i støpulen med sitt budskap: tid lagt til ro - samla i klangen - eit ekko av æve, før soknepresten foretok vigsling av området for kristen gravferd. Bruvin gravlund er nå klar til å bli tatt i bruk. Når det gjelder Tretten kirke så har det skjedd mye i høst. Med god faglig bistand fra Henning Olstad er det nå sendt en anmodning om metode og forslag til løsning og reoppføring av tårnet på Tretten kirke. Søknaden er oversendt til Riksantikvaren med kopi til Hamar biskop. Saken vil bli avgjort av biskopen etter en faglig tilråding fra riksantikvaren. Vi håper at svar på vår søknad vil foreligge tidlig på nyåret. Men vi fikk en ubehagelig overraskelse senere i høst da det viste seg at takbjelker trykket ned på orgelet. Igjen med god hjelp fra Henning Olstad ble det satt opp to søyler inne i kirken for å støtte opp takkonstruksjonen. Etter råd fra riksantikvaren vil det bli utført flere midlertidige sikringsarbeider, som er omtalt annet sted i bladet. På et godt besøkt menighetsmøte i Øyer hadde jeg gleden av å overrekke en gave til Aslaug Tellander. Det var en takk for lang og tro tjeneste som frivillig medhjelper i Øyer kirke. Aslaug er en virkelig kirkeveteran. Jeg er imponert over slik langvarig innsats. Etter et år som leder i Øyer og Tretten kirkelige råd har jeg fått innblikk i kirkens mangfoldige virksomhet. Det er et omfattende arbeid som utføres av våre ansatte, tillitsvalgte og andre som trår til når det trengs. Det er greit å være leder for det kirkelige råd når en har dyktige og entusiastiske medarbeidere. Jeg takker for fin innsats, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Geir Korslund Menighetsmøte Prestegårdsalen 26. oktober 2010 kl personer til stede. Møtet var annonsert i Klokkeklang og GD, samt GD-puls. Leder Geir Korslund ønsket velkommen, og redegjorde kort om bakgrunn for menighetsmøtet. Kirkegårdsvedtekter: De nye kirkegårdsvedtektene ble lagt fram for menighetsmøtet for uttalelse. De er tidligere lagt fram for Øyer og Tretten kirkelige råd: Vedtektene fikk tilslutning fra menighetsmøtet. Vedtektene settes i Klokkeklang. Alle i menigheten kan komme med innspill. Vedtektene skal vedtas på neste rådsmøte og sendes til bispedømmerådet for endelig godkjenning Overgang til ny gravlund. Info til menighetsmøte om at kirkegårdsutvalget har vurdert avslutningen på Øyer kirkegård. Saken har vært drøftet i ØTKR:. Gravrekke N4 og L4 fylles opp og at det settes opp gjerde 8-9 meter sør for sist brukte gravrekke. Øyer kirkegård kan brukes så lenge det finnes tilgjengelige graver. Antallet på tilgjengelige graver skal gjøres kjent gjennom menighetens årsrapport. Bruvin gravlund kan taes i bruk etter innvielse og vigsling den 7. november 2010 Permanent ordning med et felles kirkelig råd. Vi er fortsatt i prøveperiode for ett felles råd for begge sokn. I tilfelle det blir aktuelt med søknad om å fortsette ordningen, ble saken nå lagt fram for menighetsmøte. Det er kun positive erfaringer med et felles kirkelig råd for begge sokn, og menighetsmøtet ser det ikke som aktuelt å gå tilbake til gammel ordning. Slik fagutvalgene er organisert, ivaretar de menighetsoppgavene på en framifrå måte. Innstilling til menighetsmøte: Rådet har siden 2005 hatt et felles kirkelig råd. Denne ordningen fungerer godt for begge sokn. Øyer og Tretten 8

9 kirkelige råd ønsker å gjøre denne ordningen permanent. Hvis prøveordningen ikke gjøres permanent for alle forsøksmenigheter samlet, vil søknad om permanent ordning med et felles Øyer og Tretten råd sendes kirkerådet. Menighetsmøtet ga sin tilslutning til dette. Takk til Aslaug Tellander Aslaug Tellander har hatt ansvaret for alterblomstene Øyer kirke i over 50 år. Hun har åpnet sitt hjem for menigheten i flere sammenhenger. For dette arbeidet ble hun hedret, og overrakt gave og blomster. Kringle, bløtkake og kaffe satte punktum for en fin kveld. Berit Sundli Kirkeverge Menighetsmøte Kapellet Tretten 3. november 2010 kl personer til stede, 2 utenom kirkelig råd. Møtet var annonsert i Klokkeklang og GD. Leder Geir Korslund ønsket velkommen, og redegjorde kort om bakgrunn for menighetsmøtet. Kirkegårdsvedtekter: De nye kirkegårdsvedtektene ble lagt fram for menighetsmøtet for uttalelse. De er tidligere lagt fram for Øyer og Tretten kirkelige råd: Et tilleggspunkt om innramming av plantefelt bør inn i vedtektene. Vedtektene fikk tilslutning fra menighetsmøtet. Vedtektene settes i Klokkeklang. Alle i menigheten kan komme med innspill. Vedtektene skal vedtas på neste rådsmøte og sendes til bispedømmerådet for endelig godkjenning. Permanent ordning med et felles kirkelig råd. Vi er fortsatt i prøveperiode for ett felles råd for begge sokn. I tilfelle det blir aktuelt med søknad om å fortsette ordningen, ble saken nå lagt fram for menighetsmøte. Det er kun positive erfaringer med et felles kirkelig råd for begge sokn, og menighetsmøtet ser det ikke som aktuelt å gå tilbake til gammel ordning. Slik fagutvalgene er organisert, ivaretar de menighetsoppgavene på en framifrå måte. Innstilling til menighetsmøte: Rådet har siden 2005 hatt et felles kirkelig råd. Denne ordningen fungerer godt for begge sokn. Øyer og Tretten kirkelige råd ønsker å gjøre denne ordningen permanent. Hvis prøveordningen ikke gjøres permanent for alle forsøksmenigheter samlet, vil søknad om permanent ordning med et felles Øyer og Tretten råd sendes kirkerådet. Menighetsmøtet ga sin tilslutning til dette. Info om rehabilitering av Tretten kirke: Kirkeverge Berit Sundli informerte om at det er sendt søknad til Riksantikvaren om tilbakeføring av det opprinnelige tårnet. Vi håper å få svar på denne søknaden før året er omme. Ved befaring i august 2010 ble det avdekket sprekkdannelser i et bærende element i kirka. Dette ble utbedret av Henning Olstad; forsterkning av tverrskipet i kirkebygget er gjort. Ved dette arbeidet ble det avdekket en del større skader i bærende elementer. Dette kan gi negativt utfall ved eventuell store snøfall. Riksantikvaren v/ Kjell Andresen vil komme på befaring torsdag Dette for å få råd om vi må iverksette flere akutt-tiltak på kirka. Etter denne befaringa konkluderte Kjell Andresen fra RA med at det bør forsterkes noe i nevnte bærekonstruksjon. Henning Olstad vil utføre dette i nærmeste framtid. Berit Sundli Kirkeverge Øyer og Tretten kirkelige råd hadde møte 2. november, og følgende saker ble behandlet: Sak 36/2010 Overgang til ny gravlund. Saken har vært drøftet i rådsmøte 5. oktober, ble forelagt menighetsmøte den Det kom ingen innspill fra menighetsmøte Vedtak: Bruvin gravlund kan tas ibruk etter innvielse og vigsling den 7. November Øyer kirkegård kan fortsatt benyttes ved at gravrekke N4 og L4 fylles opp, og så lenge det ellers er tilgjengelige graver på kirkegården. Antallet på tilgjengelige graver skal gjøres kjent gjennom menighetenes årsrapport. Sak 37/2010 Offerliste Drøfte offerformål og innsamlingsmetode. Liste over offerformål lagt fram på møtet. Det ble god diskusjon i saken. Gode innspill som ble vurdert og følgende formål ble prioritert i 2011: 9

10 Vedtak: Følgende offerformål blir tildelt offergaver i 2011: Menighetene 18 Kirkens nødhjelp 6 Redd barna 4 Kirkens SOS 4 Sjømannskirken 1 VTC Jerusalem 6 Kirkens familievernktr 4 Frelsesarmeen Lhmr 4 Jamm-gruppa Tretten 4 SUM 51 Leder i rådet, kirkevergen og sokneprest gis fullmakt til å fordele offerformål til gudstjenestene. Sak 38/2010 Kirkeverter 2011 Liste over kirkeverter fram til mars 2011 til orientering.. Sak 40/2010 Konfirmasjon 2012 Brev fra Øyer beite og gjetelag som ber om endring av konfirmasjonstidspunkt. Konfirmasjon 2011 er fastsatt. Leder i rådet vil kontakte Øyer beite og gjetelag og jeger og fisk for å diskutere saken. Saken utsettes. Sak 41/2010 Orienteringssaker ØTKR er invitert til middag på Stiftsdager i Øyer 11. Og 12. November. Leder representerer. Sak 41/2010 Referatsaker Fest for frivillige i Mulig dag er 20.dag jul Diakoniutvalget: Kaker til møtene. De som baker skal få godtgjøring med en fast sum pr kake Spørreskjema til menigheter i prøveordning. Stor enighet om at denne organiseringen er god. Leder sender inn skjema. Sak 39/2010 Gudstjenesteutvalg Rådet vil opprette gudstjenesteutvalg. Det utnevnes på møte i januar 2011 Sikringsarbeider i Tretten kirke I høst ble det oppdaget sprekkdannelser og strekkbrudd i den ene utkragede buen over hovedskipet. Dette skyldes antakelig stor belastning fra takkonstruksjonen og tidligere overbelastning fra tårnet som ble tatt ned for 10 år siden. Derfor et er satt opp to midlertidige søyler i kirkerommet for å støtte opp denne utkragede buen. Riksantikvaren og Henning Olstad var på befaring i kirken den 4.november. Deres konklusjon er at det bør utføres en del sikringsarbeider for å hindre ytterligere skadeutvikling og unngå fare ved bruk av kirken. Lafteverket mellom hovedskip og midtrom bør midlertidig sikres mot utglidning. Dessuten bør det etableres en midlertidig strekkavlastning med kjetting eller liknende for å hindre at kirkeskipets langvegger siger ytterligere fra hverandre. Dette innebærer at noe gammel panel må demonteres og tas vare på inntil videre. Midlertidige synlige sikringstiltak kan så dekkes med ny panel og males i samme farge som veggene. Med disse tiltakene regner vi med at Tretten kirke fortsatt kan brukes i tiden fram til den påtenkte hovedreparasjon skal finne sted. Geir Korslund 10

11 Huldremessa i Åstkyrkjedomen Fra Geir Fjerdumsmoen, Lillehammer, (ex. Tretten) har vi fått dette brevet: Vi rydda i gamle papirer etter mor en dag, og blant mye annet lå dette udaterte utklippet med diktet om Huldremessa i Åstkyrkjedomen av Johs. Elvestad. Nå er vel begreper som hulder og bergteken ute av manns minne for lenge siden, men jeg synes det var en trivelig sak som forteller noe om det uforklarlige, -det underjordiske, som folk var så opptatt av i gamle dager. Tenkte kanskje at dette kunne være noe for Klokkeklang,- men bruk det for hva det er. Benytter samtidig anledningen til å takke for et trivelig Klokkeklang som har utviklet seg til å bli en god opplevelse i hver nummer. Eg sat attmed Åstkyrkja sliten og keid nista var litor og vegen tong og lei da skratta det I fjellom, men døyvdes av klang frå Åstkyrkjedomen malmtongt dei sang og mana og lokka til høgfjells fred blant dei som for folk seg slett ikkje te! Va' eg bergteken tru? Det opnast eit syn for meg som ingen vel tyda kan. Eg såg ein gullveg så klår som eit lyn og den fylgde inn til vårt eventyrland. Og klukkun dei ljoma, men ingen dei høyrde utanum dei som på gullvegen køyrde med linfeksegampar og sylvslege vognar. Fylgje kjem framtil og klukkune tognar. I kyrkja stig aile, first oldingen grå heilt oppmed aitaret finn han sin plass, så kjem dei eldre, dei yngste lyt stå, kvar einaste var I høgmessestas. Så sang dei ei salme eg inkje har høyrd, ei almektug tempeldomstona som djupt i mitt hjarte seg fast har øyrd og sit der som tonarnes krana. Vend frå altaret presten då preika med faktar han tala, men tongun han leika. Ei stumpreike heldt han i Åstkyrkjedomen for dei som i natt utur fjellom var kornen. Eg høyrde ikkje tala, men Domrikt det var då aimugen spurde og presten ga svar. Eg såg ikkje orglet, men tonene let. Eg såg ikkje tåror, men ålmugen gret. Og klukkune klemta da messa var slutt medan orgelbrusen tung fulgde almugen ut. Og fylgje! vart burte fyrr sola ho skein. Attende sto kyrkja som morgondogga stein. Johs. Elvestad 11

12 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Kirken hjemme og ute. Det blir ny Alta katedral Formannskapet i Alta sa nettopp enstemmig ja til å gå i gang med byggingen av den nye kirken i Alta sentrum. Kirken får navnet Nordlyskatedralen. Kirken vil komme på 120 millioner kroner. Det er Alta kirkelige fellesråd som står som byggherre, men kommunen skal ta den største del av regningen. Den nye Alta katedralen ventes å være ferdig om to år. (Fra avisen Vårt Land ). To millioner i gave til folkehøyskole. Rødde folkehøyskole Melhus i Sør Trøndelag har fått en gave på to millioner kroner. Gaven er fra en privatperson som har hatt tilknytting til skolen gjennom et familiemedlem. Det er utrolig fint å oppleve at noen har et slikt forhold til skolen sier rektor Jon Arne Bremnes. Pengene vil bli brukte til nybygging og restaurering av skolen. (Fra misjonsbladet Utsyn ). Stefanusprisen til burmesisk mennskerettighetsforkjemper. Den 9. november ble Stefanusprisen overrakt den burmesiske menneskerettighetsforkjemperen Victor Biak Lian. Prisen kommer som et apropos til det urettferdige valget som nettopp er blitt avholdt i landet. Victor Biak Lian hører til minoritetsgruppen Chin folket i nordvest Burma. Han var aktiv i demokratibevegelsen i Burma og deltok i studentopprøret i Han fikk opphold i Canada som kvoteflyktning, der han er bosatt sammen med sin kone Kuang Cin Par og deres to barn. Han oppholder seg mye i Burmas naboland hvor han forsøker å hjelpe dem som flykter fra Burma. Chin folket som Lian tilhører er for åtti prosents vedkommende kristne. Dette er en av hovedgrunnene til at de blir forfulgt av myndighetene. (Fra misjonsbladet Ropet fra øst ). Ekspresident fordømmer ateistisk sivilisasjon. Den tidligere tsjekkiske president Vaclav Havel advarer mot en sivilisasjon som bryter båndene til det evige. På en større konferanse i regi av bevegelsen Forum 2000 holdt han for ikke lenge siden en tale hvor han langet ut mot det han omtalte som et tomt og ateistisk forbrukersamfunn. Havel refset den ateistiske sivilisasjons jakt etter kortsiktig profitt der konsekvensene for våre etterkommere blir nedprioritert. Det aller farligste aspektet ved den globale ateisme er hovmodet. Hovmodet til dem som blir drevet av maktlogikk og slutter å respektere det naturen og våre forfedre har gitt oss. Hovmodet blir brukt til å jakte på ytterligere profitt sa Havel. (Fra avisen Vårt Land ). Usikre prester får hjelpemidler. Fra år 2000 til 2004 konverterte 660 mennesker i Danmark til kristen tro fra en annen religiøs bakgrunn. Ifølge teologidoktor Mogens. D. Mogensen er tallet økende. Den største gruppen konvertitter er irakiske muslimer som blir kristne. Mange danske prester kjenner seg usikre overfor denne utfordringen, da de ikke er utdannet til å møte andre religioner. Derfor har den danske folkekirke utviklet et nytt dåpsmateriale som skal hjelpe dem. Siden den største gruppen konvertitter er muslimer er det nye materialet spesielt innrettet mot denne gruppen. Det nye materialet henvender seg også til nyåndelige som er inspirert av østlig religiøsitet. (Fra Vårt Land ). Dømt til 15 års fengsel for sin kristne tro. En kristen marokkaner har sittet nesten fem år i fengsel på grunn av sin kristne tro. Marokkanske kristne og advokater stiller spørsmålet ved den muslimske statens strenge reaksjon overfor en mann som våget å snakke åpent om sin kristne tro. Mannen som heter Jamaa Ait Bakrim var en frimodig kristen konvertitt som ble dømt til 15 års fengsel for såkalt forkynnelse og for å ødelegge andres eiendeler. Han hadde nemlig brent opp to stolper som noen hadde plasert foran hans private virksomhet i en lien by i sør Marokko. En tror myndighetene på denne måten hadde bestemt seg for å stoppe mannen fordi han stadig fortsatte å snakke om sin tro. (Fra misjonsbladet Ropet fra Øst ). 12

13 MER Litt av hvert Redigert av Ole J. Gillebo menigheter. Prisen ble utdelt på Trosopplæringskonferansen 2010 i Lillestrøm. Prisen består av kr. og et kunstverk av Helge Bøe (Fra kirken.no/nidaros) MYKJE LYS, MEN INGEN VARME! NRK-Møre og Romsdal melder på nettsidene 6. november i Haram har dei ikkje råd til oppvarming i kyrkja.men soknepresten, Michael Hoffma, veit råd: Om mange nok kjem til kyrkja, og sit tett saman, skal vi nok halde varmen! NY ADVARSEL FRA KIRKEN TIL REGJERINGEN! Slik var overskrifta i Vårt Lands nettutgave 4. november. Lederen i Kirkerådet har vanskelig for å finne seg i at den tolvte biskopen skal ha sæte i Nidaros. Han bruker sterke uttrykk, og mener at det er en maktdemonstrasjon at Regjeringen ikke følger flertallet av høringsuttalelsene. Men - lederen må akseptere at demokrati betyr ikke at alle kan få viljen sin! DÅPSOPPLÆRINGSPRISEN er en nasjonal pris som IKO-Kirkelig pedagogisk senter- står for. I år ble den utdelt for tiende gang, og den gikk til Levanger, Okkenhaug og Ytterøy KABB står FOR KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE. Organisasjonen gir ut et meldingsblad med jevne mellomrom. Klokkeklang får tilsendt dette bladet. I dette nummeret gjengir vi en artikkel fra siste nummer av dette bladet: En kirke med og av alle skrevet av spesialprest Tor Ivar Torgauten, Borg bispedømme. Organisajoen har adresse: KABB, postboks 333, 1802 Askim, tlf KIRKELIG TOPPVERV UTEN LØNN. I Vårt Lands nettutgave 13. november fortelles det at Kirkerådets leder, Nils Tore Andersen, bruker tre dager i uka på oppgaven som leder i Kirkerådet, uten godtjørelse. Slik kan vi ikke ha det i kirken. Det må ikke være slik at pensjonister og folk som har godt med penger er de eneste som kan påta seg et slikt verv. Det er på sikt til skade for demokratiet i kirken, sier Andersen. KIRKEMØTET Ved åpningen av Kirkemøtet 2010 understreket Kong Harald hvor viktig det var å kjenne seg igjen også i den nye liturgien: "/Det liturgiske og bibelske språket er viktig for langt flere enn de som jevnlig oppsøker kirken. Dåpsforeldre og andre som bare er til stede på gudstjenestene en gang i blant, må ikke føle seg helt fremmede og uten gjenkjennelse overfor salmer, Fadervår og trosbekjennelse. Derfor er det av stor betydning at endringer skjer med klokskap og varsomhet. /Det er viktig at kirken makter å være nær der menneskene lever sine liv, og at vi blir flinkere til å ta vare på hverandre. Ikke minst er jeg opptatt av at barn og unge føler seg sett og omsluttet av kjærlighet og omsorg./" Kongen avslutta med å ønske møtet lykke til med det viktige arbeidet: "/Jeg ønsker Guds velsignelse over den tjenesten dere står i. Måtte deres arbeid bli til gagn for vår kirke og vårt folk./" NY LEDER I KIRKERÅDET. Svein Arne Lindø(57) ble under Kirkemøtet 2010 valgt som ny leder av Kirkerådet etter Nils Tore Andersen. Det var kun ei stemme overvekt for at han ble valgt. Lindø er omsorgssjef i Gjesdal kommune i Rogaland, og er medlem i bispedømmerådet i Stavanger bispedømme. På -80- tallet var han misjonær i seks år i Bhutan, og etter det kretssekretær i 5 år i santalmisjonen i Stavanger. 13

14 Vårt forunderlege tilvære Eg kjem fordoms dagar i hug, eg tenkjer på alt ditt verk, eg grundar på det dine hender hev gjort. Salme 143, 5 Det er stor grunn til å grunda på dette vårt forunderlege tilvære. Det har vore grunda på det så lenge det har vore menneske på jorda. Ingen kan seia noko nytt om saka, alt er gjennomdrøfta, endatil i tjukke bøker. Likevel - ein repetisjon av nokre enkle, velkjende tankar: Var det nokon gong at ingenting fanst? Tanken protesterar. Noko MÅTTE det vera! Enda vil tanken protestera: Kan det finnast noko som aldri har teke til? Her MÅ det svarast ja! Lat oss like godt seia det med eingong: Faderen, Sonen og Heilaganden har vore til frå æve av og skal alltid vera. Annleis med menneskeætta. Den vart skapt. I Preikaren 3,11 står: Alt skapte han fagert i si tid. Jamvel æva har han lagt i hjarta deira. Men dei skjønar ikkje det verk som Gud har gjort frå fyrst til sist. Æva lagt i hjarta vi er ævevesen og skal dela ævelivet saman med DEN ÆVELEGE. Før vi kjem så langt, vart kvar ein av oss tildelt nokre minutt på jorda. Jordlivet er ikkje som fot i hose. Mange gåter melder seg. Ikkje eingong dei skarpaste hjerner kan gje fullnøyande svar. Da tida var fullkome, sende Gud Son sin. Den klåre morgonstjerna, Jesus Kristus, skein opp over Betlehemsmarkene. Heller ikkje han gjev svar på gåtene, og han lovar ikkje skyfri himmel eller dans på roser. Men han fortel oss nokre sanningar, forferdelege sanningar og gledelege sanningar. Han seier: De har djevelen til far. Han er ein ljugar og far åt lygna. Ja, denne ljugaren narrar oss. Utan at vi veit om det, er vi fanga i garnet hans. Berre Jesus kan fri oss. Han seier: Får Sonen frigjort dykk, vert de retteleg frie. For eit tilbod! Tilbodet er utan krav; berre dette eine: Å koma til Jesus og seia: Ta meg i handa og lei meg som ditt kjære barn! Da vil han, smått om senn, venda blikket bort frå oss sjølve og mot han vi skuldar alt. Han vil syna oss ferdiglagde gjerningar og støtt fylgja oss. For eit evangelium! For ei velsigning! Her vi går i dagleglivet, med mange slags syslar, verkar det framandt og utenkjeleg alt som går fornufta imot. Eingong hende det noko som gjer at eg trur på det utrulege: Eg tek fram berre ein einaste ting: Da jorda endå var aud og tom, skapte Gud mennesket, ei sameining av sjel, ånd og lekam. Kva måte det skjedde på, kan vera det same. Eit menneske er så komplisert at den lengst komne legevitskap, eller den skarpaste psykolog, nei ingen, skjønar ein tusendel. Kvifor er det så mange som har vanskar med å tru på det vi kallar under, eller overnaturlege ting, for ikkje å tala om oppstode frå døde og æveleg liv? Kvifor skulle dette vera verre enn å skapa menneske av ingenting? Han er ikkje langt borte frå nokon av oss. For i han er det vi lever og rører oss og er til. Apgj. 17, Sigmund Ihle. Konsert til inntekt for nytt orgel den 24. oktober Orgelkomitéen har lyst til å takke Frode Finne for et flott initiativ: å gi en konsert der inntektene går til nytt orgel i Øyer kirke. Frode har bodd i Øyer i mange år, nå bor han på Lillehammer. Han ønsket å komme til Øyer og spille inn penger til orgel. Sammen med seg hadde han Bjørn Tore Paulen på piano, Gro Helene Hjelmstad leste tre dikt. Undertegnede spilte orgel sammen med Frode, og til diktlesing. Har lyst til å trekke fram det som Frode og Bjørn Tore spilte sammen, Sigurd Köhn sitt stykke: Is it me. Vakkert, og sterkt. Og jeg vil trekke fram Gro Helene og hennes fine deklamasjon, og dikt som var valgt med tanke på FN-dagen og innsamling til flyktningehjelpen.det ble en varm og fin konsert, Frode og Bjørn Tore er dyktige musikere, og Gro en fin oppleser! Vi ønsker å takke alle tre for en fin opplevelse og for at alle tre stilte opp og gjorde dette gratis. Folk kom, nærmere 60 personer. Og til nytt orgel kom det inn kr Kari Irene Lien, kantor 14

15 Aslaug Tellander hedret Av Ole J. Gillebo På menighetsmøtet for Øyer sogn 26. oktober 2010 ble Aslaug Tellander(89) hedret av Øyer og Tretten kirkelige råd for lang og trofast frivillig tjeneste for kirken, se forøvrig under Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd. Kirkeverge Berit Sundli fortalte i sin hilsen at Aslaug hadde opplevd følgende prester i Øyer: Sønstegård, Høyem, Kvarving, Erlimo.Sørhagen og Sagedal. Aslaug hadde stått for vasking og stryking av kirketekstiler, og for pynting i kirken med blomster på alteret m.v. Borghild Bolstad bar fram en hilsen fra kirkelig råd og overrakte blomster. Hennes hilsen var også personlig fordi hun hadde lært Aslauug å kjenne fra yngre dager i og med at hennes far, Jan Nysveen, var kirketjener. Hun mintes de store og fyldige kakefata til Aslaug og gjestfriheten, og hun roste Aslaug for hennes humor og ungdommelighet. Lederen i Øyer og Tretten kirkelige råd, Geir Korslund, overrakte gave, ei lykt, fra rådet for lang og tro tjeneste. Han sa bl.a. at han var imponert over hennes lange innsats, og han betegna henne som kirkeveteran. Sokneprest Øyvind Sagedal bar fram en personlig takk til Aslaug med et dikt av Paal-Helge Haugen: Siden Aslaug var så glad i barn( hun hadde bl.a. vært barnepike for hans datter) og kirken, syntes Sagedal det passa å lese dette diktet om dåpen for henne: Dei ber henne inn, forsiktig og fast, levande sovande menneske, fem tusen gram liv, vakrare enn nokon visste om. Ingen ord nå, berre ein liten pust jamn og trygg, ein fred bortanfor all fred, og ei hand som grip og held. Ho er sveipt i liv. Ber henne over terskelen. La henne kome. La henne kome hit, under bogane, under kvelven under lyden av klokkene som bølgjer mot det svevande vesle skipet. La henne kome til vatnet, la henne kome til det som er større enn oss saman med oss. Det er vi som følgjer henne nå. Dei klebersteinsgrå benkane lyser. Perlemor, silkemor, gylne kantar. Ei due løyser seg frå fargar og glas og løfter seg opp, høgare opp. Det drys dropar frå vengene, ned over henne, og så ei hand som kjem med mjukt vatn mot panna. Ho opnar augo og ser og tar imot. 15

16 Konfirmantjubileum 2010 Tretten kirke 3. oktober Alle foto: PUTTEN as v/ Håkon Hanslin. 50 års jubilanter Fra v. foran: Anne Marie (Stein) Myhsen, Kari Anne(Nordgård) Buseth, Ingrid(Haugen) Bjørnhaug, Jorun(Flagstad) Staum, Anne Lise Bjerke. 2.rekke: Gunhild(Stende)Bjaadal, Inger Lise(Mosven) Romsås, Marit Helen(Solbakken) Kvardal, Aud(Johnsgård) Hjelmstad, Liv Odrun Granlund, Liv(Flastad) Gutsveen, Anne Lise(Bråthen) Hvitaker. Bakerst f.v.: Knut Bjerklund, Per Øverlien, Jørgen Skaug, Ola Prestegarden, Magne Musdalslien, Øystein Tande, Tore Johnny Hovdsveen, Ikke på bilde: Bjørn Arild Nymoen og Svein Åge Blomberg 16

17 60 års jubilanter Fra v.: Jørgen Nordgard, Åse Kjellaug (Hagebakken) Skogheim, Kirsten Ødegård Smidesang, Marit Linløkken, Anton Johan Holmen, Kjellaug Hjelmstad Hanstad, og Grete (Bjerke) Vangen. 70 års jubilanter Fra v.: Gunnar Ødegård, Sverre Fossheim, Ole Holmen og Tormod Pålsrud. 17

18 Samtalen ansikt til ansikt STIFTSDAGER I ØYER Av Øyvind Sagedal 10. og 11. november ble det arrangert stiftsdager i Øyer. Alle prestene i bispedømmet innkalles til stiftsdagene av biskop og bispedømmeråd. Temaet for årets møte, som var lagt til Quality Hotel & Resort Hafjell, var Samtalen ansikt til ansikt. Dette fokuset representerer et viktig fagfelt i prestetjenesten. Med valg av tema ønsket arrangørene å underbygge betydningen av prestenes innsats gjennom ulike samtaler. Det gjelder samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger og samtaler med mennesker i ulike livssituasjoner. Møtets tema ble belyst gjennom tre foredrag. Professor ved Menighetsfakultetet Jan-Olav Henriksen snakket om samtalen som sted for ny erfaring. Det er en interessant innfallsvinkel, som forutsetter en åpenhet hos de aktuelle samtalepartnere. Samtidig understreket han at deltakerne i en slik kirkelig samtale representerer noe mer enn seg selv: Teologisk forstått representerer det mennesket man snakker med samtidig Gud! Studentprest i Oslo Inger Anne Naterstad delte erfaringer fra sine mange år som sjelesørger. Dessuten reflekterte hun over problemstillinger som nærhet og avstand i samtalen, spørsmålet om presten som faglig rollefigur og person, og forholdet mellom teologi og erfaring. Det siste foredraget ble holdt av Hans Stifoss-Hanssen. Han er forskningssjef ved Kirkeforskning, og han har tidligere undervist ved Det praktisk-teologiske seminar. Hans tema var Samtalen som forberedelse til livsriter. Det var med andre ord de utfordrende dåpsog vigselssamtalene han snakket om i tillegg til sørgesamtalen. I tillegg til foredragene ble det arrangert fem parallelle seminar. I et av seminarene deltok Synnøve Heggem og delte sine erfaringer fra dialog med ulike livssyn og med lokal kultur. I et annet av seminarene ble det palestinske Kairos-dokumentet tatt opp. Dette er et viktig dokument skrevet av en gruppe teologer, ledere og engasjerte menighetslemmer fra de fleste kirkene i Palestina. Tema på møtet var i tillegg aktuelle saker i vår kirke og i vårt bispedømme presentert av biskop og stiftsdirektør. Dessuten ble det feiret messe. Deltakerne samlet seg først på Bruvin gravlund. Undertegnede sa litt om symbolikken etter at kirketjener Morten Brendløkken hadde satt i gang klokken på stupulen. Etter de avsluttende tre ganger tre slagene gikk forsamlingen med tente fakler bort til kirken. I tillegg til kirketjeneren deltok vår egen kantor Kari Irene Lien, rådsleder Geir Korslund, som var spesielt invitert, ledet prosesjonen inn i kirken idet han bar prosesjonskorset, og ved siden av biskopen var flere prester involvert som liturger, deriblant pastor loci. Etter messefeiringen var rådsleder, kirketjener og kantor invitert med på festmiddag på hotellet. 18

19 Foto: Ole Lie 19

20 Foto: K. Mellemberg Foto: K. Mellemberg Foto: Ole Lie Ordfører Mari Botterud holdt denne tale BRUVIN GRAVLUND INNVIELSE/VIGSLING Ordfører Mari Botterud holdt denne talen: Bruvin gravlund innviel Godtfolk. Gratulerer med dagen og gratulerer med Bruvin, Godtfolk! ny gravlund i Øyer sogn. Endelig, må jeg si, er gravlunden ferdig. Dette har vært en Gratulerer med dagen og gratulerer med Bruvin, ny gravlund i Øyer sogn. langdryg prosess, men det har blitt en vakker gravlund Endelig, skrev kirkegårdskonsulenten må jeg si, er gravlunden at han ferdig. mer Dette enn en har gang vært hadde en langdryg undret seg prosess, over den men nyeste det har delen blitt av en gravplassen vakker gravlund. ved kirken De forhold skrev som kirkegårdskonsulenten særlig hemmes, skrev at han, mer var enn båreprosesjon gang ved hadde gravferd, undret klipping seg over av den gras nyeste og publikums delen av gravplassen ønsker om å en ved kirken. De forhold som særlig hemmes, skrev han, var besøke og stelle de enkelte graver. båreprosesjon ved gravferd, klipping av gras og publikums ønsker var om det å befaring besøke og her stelle med de Trond enkelte Skåden graver. fra fellesrådet, Sigurd Ile og Albert var det Strømstad befaring her fra planutvalget, med Trond Skåden kirkeverge fra fellesrådet, Løken Sigurd og Helge Ile og Klingberg, Albert Strømstad kirkegårds-konsulent. fra planutvalget, Astrid Etter kirkeverge befaringen Astrid ble det Løken tilrådd og at Helge dette Klingberg, stedet på ca kirkegårdskonsulent. 12 da var godt egnet, forutsatt at jordbunnsforholdene var akseptable. Etter befaringen ble det tilrådd at dette stedet på ca 12 da var godt ga eieren egnet, Andor forutsatt Bryhn at jordbunnsforholdene tillatelse til å starte opp var akseptable. Planutvalget var positive og kommunedelplan reguleringsarbeidet. godkjent i ga eieren sikret Andor arealet. Bryhn tillatelse til å starte opp reguleringsarbeidet. skrev kirkevergen Planutvalget til rådmannen var positive at hun var og redd kommunedelplan med godkjent å få i stand i ny gravlund sikret arealet. da det var igjen få ledige det ble tidsnød skrev kirkevergen til rådmannen at hun var redd gravsteder ved kirken. det ble tidsnød med å få i stand ny gravlund da det var igjen få ledige ble det gravsteder skrevet kjøpekontrakt ved kirken. med Andor Bryhn, godkjent av formannskapet ble det skrevet kjøpekontrakt med Andor Bryhn, godkjent ble skjøte av formannskapet tinglyst til Øyer sogn ved Øyer kirkelige fellesråd ble skjøte tinglyst til Øyer sogn ved Øyer kirkelige fellesråd. Da ble det mer eller mindre stillstand til Da det kom Da ble det mer eller mindre stillstand til Da nytt det brev kom til Øyer nytt brev kommune til Øyer fra kommune kirkevergen fra med kirkevergen beskjed med om at det beskjed var akkutt om behov. at det var akkutt behov ble plassen ble plassen med klokkestøpul med klokkestøpul og driftsbygning og driftsbygning godkjent av Hamar godkjent bispedømmeråd. av Hamar bispedømmeråd var det var møte det mellom møte mellom Øyer kommune Øyer kommune og Øyer og kirkelige Øyer kirkelige råd, og det ble reist spørsmål om flere aspekter råd, omkring og det ble ny reist gravlund, spørsmål herunder om flere ikke aspekter vigslet areal, omkring urnelund ny gravlund, stimuleringstiltak herunder ikke for kremasjon, vigslet areal, etablering urnelund av stimuleringstiltak Konklusjonen for kremasjon, ble at etablering ordfører av skulle sermonirom.ta initiativ initiativ til komite- til sermonirom. komitesak etter etter valget. valget. Fotograf Lind, Mesnafoto Foto: Ole Lie 20 Foto: K. Mellemberg

21 n ved innvielsen av Bruvin gravlund Konklusjonen ble at ordfører skulle ta initiativ til komitesak etter valget ble kommunekomite 2 tildelt saken. Mona Engen ble saksordfører og Eli Eriksrud saksbehandler. Sammen med rådgiver Rambøll ble planene, slik vi ser resultatet i dag, ble utarbeidet kommunekomite og vedtatt 2 i tildelt kommunestyret saken. Mona Engen ble saksordfører og Eli Eriksrud saksbehandler Sammen med rådgiver Rambøll ble planene, slik vi Arbeidet ser resultatet startet i opp dag, høsten utarbeidet og Rådgivere vedtatt i kommunestyret Lillehammer AS for anleggsarbeidene, Plan og har vært Rambøll Prosjekt Arbeidet Arkitekter startet AS opp for høsten driftsbygning, Rådgivere støpul, har porter vært og Rambøll gjerde, og Lillehammer i tillegg har AS Arne for Thorsrud anleggsarbeidene, fra RAM Plan og Prosjekt Arkitekter AS for driftsbygning, støpul, porter arkitektur deltatt ved utforming av støpul og porter. og gjerde, og i tillegg har Arne Thorsrud fra RAM arkitektur deltatt ved ble utforming overtatt fra av entreprenør støpul og porter. Tretten Driftsbygningen Bygg Driftsbygningen AS og anleggsarbeidene ble overtatt fra entreprenør ble overtatt fra Tretten entreprenør Bygg AS S og B Stenersen og anleggsarbeidene as , mens ble overtatt støpul, fra porter entreprenør og gjerde S ble og overtatt B Stenersen fra entreprenør as , Tretten mens støpul, Bygg porter as 3.11 og gjerde d.å. Byggebudsjettet ble overtatt fra på entreprenør kr ,- Tretten Bygg as 3.11 d.å. holder Byggebudsjettet og da får vi endog på kr. til ,- gjort nødvendige holder og investeringer endog i verktøy/utstyr. til gjort nødvendige investeringer i verktøy/utstyr. da får vi Jeg vil Jeg uttrykke vil uttrykke stor tilfredshet stor tilfredshet med med arbeidet arbeidet som som her her er utført, er utført, og takker og takker komite komite 2 og 2 kirkelig og kirkelig råd råd for deres for deres bidrag, bidrag, kirkekontoret/kirkevergen, vår virksomhet vår virksomhet Eiendom og anlegg for samvittighetsfull oppfølging og Eiendom og anlegg for samvittighetsfull oppfølging og Rambøll, Plan og Prosjekt Arkitekter, Ram arkitektur, Rambøll, Tretten Plan Bygg og og Prosjekt S og B Stenersen Arkitekter, for Ram det framifrå arkitektur, og verdifulle Bygg håndverkarbeid og S og B Stenersen de har utført. for det Bruvin framifrå gravlund og Tretten verdifulle et sted håndverkarbeid mange av oss allerede har utført. er stolte Bruvin av. Jeg gravlund på er at et mange sted mange vil finne av fred oss og allerede ro her, er men stolte også av. glede Jeg seg er sikker er sikker over de på fine at omgivelsene, mange vil finne selv fred om og årsaken ro her, til men at vi også møtes her forbindes med sorg. glede seg over de fine omgivelsene, selv om årsaken til at vi Jeg møtes overleverer her forbindes Bruvin med gravlund sorg. til Øyer kirkelige råd Jeg ved overleverer leder Geir Bruvin Korslund. gravlund Fra nå til av Øyer det kirkelige deres ansvar råd å ved skjøtte leder Geir om denne Korslund. flotte Fra gravlunden. nå er det I stedet deres for ansvar blomster gir om jeg denne dere to flotte lyslykter gravlunden. som gjerne I stedet kan for plasseres blom- i å skjøtte kirketjenerens pauserom i driftsbygningen. ster gir jeg dere to lyslykter som gjerne kan plasseres i kirketjenerens pauserom i driftsbygningen. Mari Botterud Området for kristen gravferd Ordfører ble vigslet av sogneprest Øyer Sagedal. K L O K K E K L A N G DESEMBER se/vigsling Fotograf Lind, Mesnafoto Foto: K. Mellemberg Foto: K. Mellemberg Foto: K. Mellemberg 21 Foto: K. Mellemberg Foto: K. Mellemberg Foto: Ole Lie

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2010 63. årgang Bruvin gravlund Foto: Knut Mellemberg. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2012 65. årgang Fjellmesse 19. august på Lyngkampen K L O K K E K L A N G SEPTEMBER 2 0 1 2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og

Detaljer

Sommernatt ved sjøen

Sommernatt ved sjøen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2010 63. årgang Sommernatt ved sjøen Foto: Knut Mellemberg Redaktørens hjørne Juni 2010 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april 2011. 64. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april 2011. 64. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars/april 2011 64. årgang Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 1. Januar 2011. 64. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 1. Januar 2011. 64. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2011 64. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Desember 2014 67. årgang

Desember 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 Desember 2014 67. årgang Julekrybba hans Erland K L O K K E K L A N G DESEMBER 2014 Fra leder Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Februar 2014 67. årgang

Februar 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2014 67. årgang Foto: Gunnvor Vangen K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2014 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Håkon

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8

Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2013 66. årgang Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8 K L O K K E K L A N G MAI 2 0 1 3 Det ringes til høytid det er pinse! Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang I år feirer Kvinesdal Menighetssenter 5 år. Da kontrakt om å kjøpe Rafoss Hotell var undertegnet i 2008 var gleden stor. Raymond

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul 2 Jul 2010 Kyrkjeklokkene Kyrkjeklokkene ringjer og fortel at no skjer det noko viktig i kyrkja. Det er vigsel, gudsteneste, gravferd eller konsert. Og no julekvelden

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer