Sein utvikling veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sein utvikling veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling."

Transkript

1 Sein utvikling veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling. v/avdelingsoverlege Inger Hellerdal Rasmussen og logoped Torunn Sundgot, Barnehabilitering Østerlide (BHØ), Stavanger universitetssjukehus

2 Helsestasjon og barnehabilitering forskjeller Helsestasjonen ser alle barn, og noen få viser forsinka og/eller avvikende utvikling, og noen «vokser det av seg» Helsestasjonen screener barn utviklingsmessig og bruker sjekklister I barnehabiliteringen har nesten ingen barn normal utvikling. Når noen en sjelden gang ser ut til ha en forbigående utviklingsforsinkelse, avslutter vi oppfølgingen av dem. I barnehabiliteringen undersøker vi barna grundig tverrfaglig utviklingsmessig og nevrologisk

3 Utfordringer Ikke gi foreldre unødvendige bekymringer for barnet sitt Ikke problematisere det som er en variant av normalutviklingen og som sannsynligvis ikke vil gi varige vansker MEN Sørge for gode og tidlige tiltak for de barna som trenger det

4 Ulike typer forsinka/avvikende utvikling Sein utvikling i forhold til enkeltferdighet/område som oftest betydelig bedre prognose enn sein utvikling på flere ulike områder. F.eks. Grovmotorikk og gange Klart avvikende/patologisk utvikling oftere dårligere prognose enn sein utvikling

5 Understimulering Understimulering en svært sjelden som hovedårsak til sein utvikling hos norske barn i dag. Men barn som viser sein utvikling risikerer at forsinkelsen blir større ved ugustige miljøbetingelser. Unntak: Adopterte barn fra utlandet i den første perioden, depresjon hos aleneforelder + isolasjon Barn som er adoptert eller i fosterheim som fortsetter å være klart forsinka, bør utredes

6 Motorikk Gangfunksjon 98% går før 18 mndr Rumpeakere kan bli 30 mndr før de går, og har likevel normal gange seinere Nå: Låg terskel for å henvise til fysioterapeut helt i fra de første levemåneder Barn henvist til BHØ for sein/avvikende motorikk er vanligvis under oppfølging av fysioterapeut

7 Andre utviklingsmessige vansker i spedbarnsalder Spisevansker Språkutvikling og kognisjon

8 Spiseutvikling En utviklingsprosess bestående av modning og læring Barnet tilegner seg motoriske ferdigheter, mat og måltidskultur, reguleringsmekanismer og motivasjon som er nødvendig for å innta tilstrekkelig ernæring for å sikre vekt og vekstutvikling (H. Schiørbeck, Barnenevr. seksjon RH)

9 Spisevansker Relatert til mengde Manglende interesse, dårlig appetitt, klarer ikke tilstrekkelig mengde, avviser mat Relatert til konsistens Vansker med alderstilpasset konsistens, eks mat som krever tygging, mat med klumper Relatert til kostholdets sammensetning Ekstrem og vedvarende kresenhet Douglas, J. 2000

10 Forekomst spisevansker Skulle flere hatt hjelp? Estimert 25 % av alle barn har vansker i perioder Chatoor I, % klinisk diagnostisert v/1 års alder 70 % av disse hadde vansker ved 4 og 6 års alder Småbarnskost 2007 (HD, Mattilsynet, UIO) 26 % oppgir at barnet har problemer med spising Småspist, liker få matvarer, allergi/intoleranse, vanskelig med tilvenning av familiens kosthold Kervin 1999: Somatisk sykdom/prematuritet, lav fødselsvekt osv: 10-49% Fysisk funksjonshemming: 26-90% Psykisk utviklingshemming: 23-43%

11 Risikoperioder Oppstår oftest i alderen fra 6 mnd 4 år Overgang til fast føde, nye smaker og konsistenser Økt selvstendighet Økt mobilitet

12 Benjasuwantep et al Studie av 402 friske barn med spisevansker Def: begrenset appetitt, urolig barn med lite interesse for mat, irrasjonell/overdreven angst for mat, selektivt inntak gj.snitt alder mnd (+/ mnd) spisevansker forekom hyppigst i andre leveår 28.1 % i andre leveår (12-24 mnd) 26.9 % i alderen mnd 19 % i alderen mnd Eldste barn i familien: signifikant risiko for å utvikle spisevansker Vansker med selektivitet mest uttalt (smak, type og konsistens) Spiste sjeldnere ved bordet/sammen med familien Måltidene varte oftest mer enn 30 minutter

13 Forekomst av spise- og ernæringsvansker hos barn med nevrologiske tilstander Det norske CP registeret ( ) Dahlseng et al % fullstendig avhengig av assistanse i måltidet 14 % hadde gastrostomi % av barn med CP har spisevansker (Andrew et al 2012) Oxford Feeding Study 2000 (337 barn m/ grovmotoriske og oralmotoriske vansker) 89 % trenger hjelp i måltidene 56 % har feilsvelging 28 % bruker lang tid på måltidene (3 t per dag)

14 Spise og ernæringsvansker kan ha sammenheng med: Psykososial utvikling/modning tilpasning til mat og måltidskultur, døgn- og måltidsrytme, utvikling av smakspreferanser Regulerende forhold barnets forståelse av sult/metthet og evne til å regulere matinntak Samspillsfaktorer Barnets rolle i måltider, grensesetting, kontakt mellom barn og voksne Erfaringsbaserte forhold Barnets spise- og måltidserfaringer, lære å like og spise variert mat, erfare at måltider er trygge og hyggelige eller preget av uro, stress, tvang Kognitive forhold hvilket forhold har barnet til mat, hvordan tenker barnet om maten? Nasjonalt kompetansesenter for spising og ernæring OUS

15 Risiko for vedvarende spisevansker Ubehandlede medisinske tilstander Mangelfull tilrettelegging og konsistenstilpassing ved oralmotoriske vansker Mangelfull tilrettelegging ved sensoriske vansker Bruk av tvang Uheldige samspillsmønstre Modellæring (Galloway et al 2003,2005, Blisset et al 2007) Uheldig måltidskultur i familien (regulering av måltider, atmosfære i måltidet)

16 Potensielle risikofaktorer Aldridge et al 2010 Miljø Barnet Familie Sosialt Uorganisert Fattigdom Distraksjoner Fiendtlighet Patologi Angst Helse Spisehistorie Vanskelig temperament Søskenrivalisering Negativ samhandling Konflikt Skilsmisse Svak tilknytning Dårlige modeller Uhensiktsmessige forsterkninger Uklar matingsstil Negativ holdning Strenge regler

17 Et «nytt» fagfelt under oppbygging Spesialisthelsetjenesten Barneavdelingen, Barnehabiliteringen, BUPA Hard prioritering Vansker med å gi tilbud til alle som har behov Tilbudet til barn med spisevansker er tema i ulike samarbeidsfora

18 Kognitiv utvikling EDS/66383&topicKey=PEDS/615&source=outline_link &search=cognitive development&utdpopup=true

19 Språkutvikling og språkvansker Å utvikle verbalspråk vil si å mestre de fonologiske (lyd), syntaktiske ( setning), semantiske (innhold) og pragmatiske (bruk) aspekter i språket. Å ha en språkvanske vil si at det ett eller flere steder i denne prosessen foreligger en brist Kan arte seg på ulike måter Ha ulik alvorlighetsgrad Være meget sammensatt Brit Marie M. Borch, 2003

20 Forekomst Den utviklingsvansken som det oftest meldes bekymring for i førskolealder (Baird, 2008) % viser forsinket ordutvikling (Late Talkers) i 2-3 års alder ( Rescorla & Achenbach, 2002, Zubrick, 2007) Mor Barn undersøkelsen: 10 % bruker mindre enn 5 ord ved 18 mnd alder (Schjølberg, 2008) 5-10 % ved 5 år (Bishop, 2000, Ottem & Lian 2008, Tomblin 1997)

21 Tidlige milepæler Sices L, Litterature review, UpToDate oktober 2013 Alder Ekspressivt Impressivt Gester Fødsel 2 mnd Gråt, Snur seg mot lyd 2-4 mnd Refleksmessige og trivselslyder (Cooing - åpne vokallyder) 6mnd Babler (mamama, bababa) 12 mnd Sier sine første ord Babler med tonefall Gjentar lyder eller gester for å få oppmerksomhet Sosialt smil Studerer ansikter oppmerksomt Reagerer på navnet sitt Reagerer på enkel beskjed (gi meg ballen) Kan følge visuelt den voksnes peking Peker for å oppnå noe Begynner å bruke gester (riste på hodet for nei)

22 Milepæler mnd alder Alder Ekspressivt Impressivt Gester mnd Kan peke ut kjente kroppsdeler Kan reagere adekvat på enkel beskjed uten gest mnd Bruker to ordsytringer (mamma melk, gå ut) mnd Kan svare på enkle spørsmål (hva er det?) ca 50 % tolkbar Peker på gjenstander eller mennesker når de blir benevnt Kan utføre toleddet beskjed Peker for å dele oppmerksomhet/gl ede med en annen person Kan vise gjenstander til andre

23 Når slå alarm? Milepælene anslår typisk atferd for aldersgruppen (50 percentil) Stor variasjon innad i de yngste aldersgruppene «Red-flags» - opererer oftest med 90 percentil (Sices, L. 2007)

24 Varsellamper for forsinket språkutvikling Sices L, Litterature review, UpToDate oktober 2013 Alder Larmverdi Type ferdighet Fødsel og i en hver alder Reagerer ikke på lyder, spesielt stemmen til foreldre Forståelse 6 9 måneder Babler ikke Ekspressivt språk 12 måneder Bruker ikke mamma eller pappa for å påkalle foreldre 15 måneder Bruker ikke andre ord enn mamma eller pappa for å kommentere eller be om Bruker ikke peking for å be om noe uten for rekkevidde Ekspressivt språk Ekspressivt språk Gestural communication

25 Varsellamper måneder Alder Larmverdi Type ferdighet 18 måneder Har mindre enn 5 ord brukt spontant for å be om eller kommentere gjenstander Reagerer ikke adekvat på en enkel beskjed uten gester Peker ikke på noe for å dele glede eller forventning med en annen person (felles oppmerksomhet) Ekspressivt språk Reseptivt språk Gestural communication 24 måneder Bruker mindre enn 50 ord Setter ikke sammen til to ords ytringer Ekspressivt språk Ekspressivt språk

26 Hva bør gi grunn for videre bekymring? Forsinket utvikling på flere områder Språkvansker i familien Kjønn Fødselsfaktorer Prematuritet språkvansker oftest en del av en mer sammensatt vanske Mindre fødselsvansker Spesifikke språkvansker

27 Kognitiv utvikling Like viktig å stimulere som motorikk Spesialpedagogik hjelp kan like gjerne gis i heimen som i barnehagen Hvis alle sider av utviklinga er forsinka, bør alle sider stimuleres og trenes Første leveår er en svært viktig periode da det skjer veldig mye og ikke en god «vente og se» periode

28 Henvise hvor? Lokal fysioterapeut. PPT også i 1.leveår Barnehabiliteringen: Sein/avvikende utvikling. Årsaksutredning. Spørsmål om psykisk utviklingshemming Barneavd.: Den medisinske utredningen av mulige årsaker/diagnoser Barnepsyk.: Autisme, Asperger syndrom, ADHD.

29 Hvorfor henvise raskt videre Unngå flere søsken med samme sykdom. Duchenne muskeldystrofi. CK hos gutter som begynner å gå etter 18 mndr. FraX Unngå at sein utvikling på et område forsinker utviklinga også på andre områder. Hindre tilleggsvansker. Hjernens plastisitet Sikre god trening/stimulering/behandling Familiens mestring

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Spiseutviklinggår. Ålesund, 23. april 2010 Spesialpsykolog Helle Schiørbeck Kompetansesenter for barn med spise og ernæringsvansker

Spiseutviklinggår. Ålesund, 23. april 2010 Spesialpsykolog Helle Schiørbeck Kompetansesenter for barn med spise og ernæringsvansker Spiseutviklinggår det av seg selv? Ålesund, 23. april 2010 Spesialpsykolog Helle Schiørbeck Kompetansesenter for barn med spise og ernæringsvansker Fra ernæring gjennom sonde til spising Hvordan påvirkes

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Kan ikke. Tør ikke. Vil ikke spise Gode råd når måltidene blir vanskelige

Kan ikke. Tør ikke. Vil ikke spise Gode råd når måltidene blir vanskelige Kan ikke. Tør ikke. Vil ikke spise Gode råd når måltidene blir vanskelige Spiseteamet ved Barneklinikken, SUS Møllehagen skolesenter HVEM HAR ANSVAR FOR BARNETS SPISING? Små barn er flinke til å regulere

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø. Del 2 av 3

Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø. Del 2 av 3 Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø Del 2 av 3 1 KOMMUNIKATIV UTVIKLING Av Jorun Høier Kjølaas Høgskolen i Tromsø 9293 Tromsø (e-post: Jorun.H.Kjolaas@hitos.no)

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE EN GOD LESER K A RTL E G G I N G AV KOM MU N I K ATI V KOM P E TA N S E H O S D Ø V E O G STE R K T TU N G H Ø RTE BA R N TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE PAT P R I TC H A R D O G TO R I L L S O L B Ø Z A

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Det skal være gøy å prate!

Det skal være gøy å prate! Det skal være gøy å prate! TALETRENING MED GANEPLATE I ET SPRÅKLIG PERSPEKTIV Kirstin Bergem er logoped/cand.ed og ansatt som rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling fortidlig stimulering

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen.

Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen. Hvor er jentene? Av Ellen Ekevik, Spiss Fra Autisme i dag 2010, bind 37 nr 2. Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen. Hvordan er kjønnsfordelingen

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer