NOTAT 2 - SPØRSMÅL OG SVAR TIL FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 2 - SPØRSMÅL OG SVAR TIL FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017"

Transkript

1 STAVANGER KOMMUNE Internt dokument Notat Til: Kopi til: Fra: Emne: Gruppelederne Ordfører Rådmannen NOTAT 2 - SPØRSMÅL OG SVAR TIL FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/ / Rådmannen har mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter fremleggelsen av forslag til budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Hovedtyngden ble besvart fredag Her kommer ytterligere spørsmål og svar. Nummeringen er fortløpende i forhold til forrige notat, ev. med henvisning til nummer hvor svaret her er mer fyllestgjørende. Rådmannen gjør oppmerksom på at spørsmål 1-26 i det første notatet kom fra Sosialistisk Venstre og ikke fra Venstre, og beklager skriveglippen. Spørsmål fra MDG: Svarene på enkelte punkt falt ut i forrige svarnotat. Følgelig gjentas hele spørsmålet. 1. Forsering av Gamlingen: a. Hva vil det koste totalt å ferdigstille Nye Gamlingen i perioden, med innflytting i januar 2016? b. Hvor stor andel av byggekostnadene vil påløpe hvert år? c. Hvor store driftskostnader må vi forvente i 2016 og 2017? d. Bakgrunnen for dette spørsmålet er "Romprogram for Stavanger Svømmehall Gamlingen" av hvor det påpekes at kostnadene ikke er ferdigberegnet, det mangler rekkefølgekrav, utendørsanlegg og parkering. I følge saksframlegget mangler også energiforsyning/fjernvarmerør. Svar opprinnelig: Se svar under spørsmål 8 i forrige notat. Svar nytt: a. Hvis vi starter opp for fullt fra desember 2013, så vil Gamlingen stå ferdig første halvår Dette forutsetter at arbeidet med reguleringsplanen går parallelt, og som planlagt. Samlede prosjekterings- og byggekostnader er beregnet til kr 85 mill. I tillegg kommer rekkefølgekrav og energiforsyning, anslått til kr 12 mill.

2 b. Hovedtyngden av investeringskostnadene vil påløpe i Følgende fordeling av investeringsutgiftene på årene blir naturlig dersom framdrift endres: Tall i mill.kr Prosjektering og bygging av Gamlingen Rekkefølgekrav og energiforsyning* * Kostnadene på rekkefølgekrav er usikre. Arbeidet med reguleringsplanen har avdekket behov for ny trafo, parkeringsplasser, veiarbeid, rive campinghytter og tilrettelegging for campingbiler på ny oppstillingsplass. c. Driftsbudsjettet for Gamlingen har de siste årene vært på kr 3-3,5 mill. Bemanning på nye Gamlingen forutsettes lik som på det eksisterende anlegget. Følgende tiltak vil bli lagt inn for å redusere driftskostnadene: - Økt isolering rundt bassengene for å redusere varmetap og energiforbruk. - Økt bruk av termisk fornybar energi. - Moderat behov for vedlikehold / lang levetid på anlegget. Når nytt anlegg er klar til å tas i drift, må driftskostnadene reberegnes. d. Se anslag på beløp for rekkefølgekrav i svar 27b. vedrørende energiforsyning / fjernvarmerør. Rådmannen jobber med flere alternative løsninger. Det må utføres geotekniske undersøkelser og stresstesting av geotermiske egenskaper, samt permeabilitet, før en anbefaling kan gis. Kostnaden med anbefalt løsning blir i størrelsesorden kr 3 mill., og er lagt inn i budsjettet. Spørsmål fra Sosialistisk Venstre 44. Hva vil det koste å opprette bestillingsbuss til Austre Åmøy? Svar: En bestillingsrute med buss for Austre Åmøy vil ha fast avgangstid og korrespondere med rutebuss på Sokn. Tur må bestilles dagen før. Austre Åmøy har i dag ikke busstilbud på kveldstid (etter 18.00) og i helgene. En bestillingsrute som gir en ekstra rute på hverdager og en på lørdag koster kr pr år og dersom en ønsker å øke frekvensen med to ruter pr dag så vil kostnaden være kr Dette er foreløpig tall som rådmannen har mottatt fra Kolumbus. Spørsmål fra Pensjonistpartiet, Hva er konsekvensene av økte gebyrer og egenbetalingssatser for levekår? Svar: Rådmannen har tatt utgangspunkt i inntektsprognosen for den enkelte virksomhet for 2013 og regnet ut hva tilsvarende inntekt ville ha blitt i 2014 med en økning tilsvarende de foreslåtte satsene i Budsjettdokument nr. 2 vedrørende gebyrer og 2

3 egenbetalingssatser. Totalt vil de foreslåtte økningene innebære en merinntekt på kr I rådmannens budsjettforslag er nevnte merinntekt, kr , foreslått disponert til økt tjenesteproduksjon innenfor de respektive virksomhetsområdene. Dersom de foreslåtte satsene ikke blir justert, vil rammene for disse virksomhetene reduseres med tilsvarende beløp. Betaling for langtidsopphold Det er maksimalsatsen som er foreslått økt med 2 %. Satsen angår veldig få innbyggere og utgjør minimale inntektsendringer. Betaling for sykehjemsopphold i Spania Rådmannen forslår å øke satsen fra kr 137 til kr 142. Dette vil utgjøre en økning i inntekter på kr Dette er i tråd med justering i forskrift for betaling for korttidsopphold. Betaling for korttidsopphold, betaling for opphold på intermediæravdeling og overgangsplasser for utskrivningsklare pasienter har økt med kr 5 fra kr 137 til kr 142. Dette utgjør en økning på kr sett i forhold til prognose for Justeringen er i tråd med forskrift. Betaling for opphold ved trygghetsavdeling foreslås økt med 3 %, noe som tilsvarer kr Betaling for dagsenteropphold. Dette tilbudet består av to komponenter, en sats for dagsenteropphold og en sats for måltider, i snitt har prisen økt med 2 %. Dette tilsvarer en økning på kr Satsen for dagsenteropphold er forskriftsstyrt, mens kommunene fritt kan sette satsen for måltider. Økningen i matpriser er forslått til kr 1, som tilsvarer kr Betaling for praktisk bistand i hjemmet. Timesatsen foreslås økt med 3 % til kr 407. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er maks månedssats. I snitt tilsvarer økte inntekter kr Betaling for trygghetsalarm, foreslås økt med 3 %, dette tilsvarer kr i økte inntekter. Spørsmål fra Fremskrittspartiet, Hvor store inntekter er det i byggesaksgebyrer. Hvor store er utgiftene? Hvor stort er byggesaksgebyrbufferfondet? Svar: Rådmannen har budsjettert med kr 20, 242 mill. i inntekter for Dette er et selvkostansvar, hvor inntekter settes lik utgifter. Det er budsjettert med å bruke kr 2,4 mill. av fondet i Fondet er per på kr I 2012 ble fondet «tappet» for kr 2,0 mill. Regnskapsresultatet ble positivt og det ble avsatt kr til fond fra 2012 og inn i Forarbeidene til digitalisering av byggesaksarkivet vil bli finansiert av byggesaksfondet med kr 10 mill. (jf. kommentarer til linje 148 i driftsrammetabellen på side 79). 68. Når utløper leiekontrakten for Stavanger Golfklubb? Kan vi få en kopi av kontrakten? 3

4 Svar: Golfklubbens avtale er inngått i 1956 og gjelder for 99 år. 69. Kan vi få en oversikt over ansatte i Sølvberget? Roller, stilling, lønn etc. Svar: Rådmannen har hentet ut lønns- og stillingsopplysninger per og beregningen av kostnader er basert på ordinære feriepenger og pensjon med 9,1 %, samt arbeidsgiveravgift. Kun ansatte med en fast deltidsprosent er tatt med i beregningen. Roller/stillinger Summer av Årsverk Summer av Beregnet total kostnad pr år Assistent 0, Bibliotekar 10, Førstesekretær 1, Konsulent 6, Kontormedarbeider 0, Leder (Adm) 5, Rådgiver 28, Saksbehandler 5, Sekretær 1, Spesialrådgiver 3, Stillinger Mastergrad 0, Ung Arbeidstaker 0, Totalsum 64, Investeringstilskudd post 63 (statsbudsjettet) hva er effekten for Øyane sykehjem? Svar: Dersom rådmannen legger til grunn kr 1,815 mill. per plass, blir tilskuddet på kr 81,6 mill. Nøyaktig sats for 2014 avhenger av endelig vedtak av statsbudsjettet. I tillegg vil gjeldende satser på tidspunktet for endelig søknad om tilskudd være avgjørende. Satsen betinger maks anleggskostnader og at Stavanger defineres som pressområde. 71. Egenbetaling levekår. Effekten av å utvide kortidsbetaling fra 60 til 90 døgn? Svar: Gitt at en bruker som har opphold på korttidsseng, får utvidet sitt opphold til 90 dager (fra 60 dager som er maks grense før flytting til langtid), vil Stavanger kommune tape ca. kr 7000 i måneden for denne enkeltbrukeren. Sentrale forskrifter tilsier at for opphold over 60 dager kan kommunen ta betalt for langtidsopphold, hvis satser beregnes etter helt andre kriterier (blant annet i forhold til brukerens inntektsnivå). 72. Hva er effekten av å beholde dagens sats på trygghetsavdelingen? Svar: Rådmannen foreslår en økning på 3 % for betaling for opphold ved trygghetsavdeling. Dette tilsvarer kr Inntektene vil dermed bli redusert med tilsvarende dersom dagens satser videreføres. 4

5 73. Har kommunen budsjettert med momsregning og tilleggsregninger for konserthuset? Svar: I 2008 oversendte Stavanger konserthus IKS en anmodning til skattemyndighetene om å avklare hvorvidt kompensasjonsloven 4 annet ledd nr. 4 begrenser selskapets rett til kompensasjon av mva. på oppføringskostnadene for konserthuset. Finansdepartementet har i brev av 07. juni 2013 gitt en uttalelse knyttet til regelverket for mva.- kompensasjon. Departementet mener at selskapet delvis driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke har rett til kompensasjon. Departementet mener følgelig at selskapet kan ha rett til kompensasjon på noen områder, men ikke på alle. Basert på departementets uttalelse har Stavanger konserthus IKS innledet en dialog med Skatt vest for å få avklart rekkevidden av kompensasjonsretten. Det er i skrivende stund usikkert når en avklaring vil foreligge, herunder hva utfallet blir. Det er imidlertid sannsynlig at Skatt vest vil ha en relativt lang saksbehandlingstid da denne saken er prinsipiell og vil kunne skape presedens med hensyn til skattemyndighetenes behandling av tilsvarende saker. Bystyret fastsatte i 2007/2008 kostnadsrammen for det nye konserthuset til kr 1225 mill. I disse dager foreligger en foreløpig sluttrapport for bygget. Denne viser at kostnadsrammen på kr 1225 mill. vil bli overskredet. Det gjenstår imidlertid en god del regnskapsføringer før endelig sluttrapport / sluttregnskap for bygget kan fremlegges fra prosjektledelsen. Rådmannen vil på bakgrunn av sluttrapporten fremlegge sak til bystyret om dette, herunder hvorledes merkostnader skal dekkes inn. Viser også til kommentar til tilskudd Stavanger konserthus IKS, investering, jf. linje 30 i driftsrammetabellen. 74. Hva er gjennomsnittlig ventetid på legevakten? Svar: En gjennomgang av telefonhenvendelsene viser at det har vært en 12 % økning i antall henvendelser. Det er også en økning i henvendelser som blir lagt i kø og ventetiden er noe økende. I plan for Stavanger legevakt (sak 51/11 til kommunalstyret for levekår) foreslås det en standard der 95 % av alle anropene skal være besvart innen 4 minutter, med utgangspunkt i det foreliggende tallgrunnlaget blir ca. 96 % besvart innen 4 minutt. Rådmannen vil fremme en egen sak om dette til KL. 75. Hva er estimert salgsverdi for Kuppelhallen? Svar: Rådmannen kan ikke nå estimere salgsverdi for Kuppelhallen. Det krever en detaljert beskrivelse, avklaringer av forutsetninger for salg og fremtidig bruk, samt konsultasjon med spesialkompetanse /ekspertise. 76. Hva er budsjettet for prosjekt friområde? Svar: Rådmannens forslag til investeringer er kr 10 mill. per år og er i tråd med bystyrets vedtak de senere årene. 77. Hvor store er leieinntektene for de kommunale boligene? Hva er de totale utgiftene inklusiv vedlikehold, renter og avdrag Svar: Budsjetterte inntekter fra kommunale boliger i 2014 utgjør kr 221,777 mill., hvorav husleieinntekter er kr 215,177 mill.(øvrige inntekter kommer fra momskompensasjon eller refusjon av kostnader.) Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter er budsjettert med kr 133,224 mill. og renter og avdrag med kr 5

6 40,982 mill. Samlet sett er inntekter på bolig budsjettert kr 47,571 mill. over utgifter. Viser også til notat 1, svar på spørsmål 24. Inger Østensjø rådmann Kristine C. Hernes direktør økonomi Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Frogn kommune Enhet for økonomi Notat Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Til Fra Saksbehandler Håkon Ystehede Tilleggsnotat nr. 1 til Handlingsprogram 2014-2017 Tilleggsnotatet er ment å dekke endringer

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.2014 14/6256-20 103216/14 18 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

FORORD. Eigersund kommune Side 1 Rådmannens budsjettforslag

FORORD. Eigersund kommune Side 1 Rådmannens budsjettforslag FORORD Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer