Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak"

Transkript

1 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/81 Saksbehandler: Hege Haugland Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak Vi viser til oppdragsbrev fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet datert 6.januar 2015, og likelydende brev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet. På vegne av begge etatene, sender vi herved over vår besvarelse på oppdraget om pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Vedlegg: Forslag til opplegg for treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer. Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Audun Rosland avdelingsdirektør Elin Økstad seksjonssjef Kopi til: Landbruksdirektoratet Postboks 8140, Dep 0033 OSLO Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 Forslag til opplegg for treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer Innledning Planting av skog på nye arealer som klimatiltak, og utvikling av miljøverdier for dette, er ett av oppfølgingspunktene fra klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i Som ledd i oppfølgingen av tiltaket, og på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, oversendte Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet (da Statens Landbruksforvaltning) og Norsk institutt for skog og landskap den 30. august 2013 rapporten M «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak egnede arealer og miljøkriterier», til departementene. Denne rapporten gir en omforent, faglig anbefaling av hvilke arealer som egner seg for planting etter en avveining mellom hensynet til klima, naturmangfold og andre miljøverdier, og næring. Rapporten gir også råd til departementene om hvilke miljøkriterier som bør ligge til grunn for planting av skog på nye arealer som klimatiltak, samt hvilke virkemidler som må til for at slik planting skal bli gjennomført. I Prop. 1 S ( ) går det fram at Regjeringen legger opp til en treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer. I 2015 legger Klima- og miljødepartementet opp til å bruke 15 mill. kroner på arbeidet. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet er bedt om å utforme et omforent forslag til opplegg for den treårige pilotfasen for planting av skog på nye arealer. Miljødirektoratet bes om å lede arbeidet. Frist for arbeidet er 1. februar Under presenteres direktoratenes forslag til opplegg for pilotfasen. Notatet beskriver hvordan pilotfasen bør organiseres på sentralt og regionalt nivå for å sikre at planting skjer på de mest egnede arealene og at man samtidig kan høste læring og erfaring fra arbeidet. Vi legger til grunn at det bevilges minst 15 millioner kroner per år over pilotperioden og at midlene kan overføres fra ett år til neste. Mål med pilotfasen Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. Innretningen av tiltaket, herunder innretningen av miljøkriteriene og effekten av disse, skal vurderes etter at den treårige pilotfasen er gjennomført. Innretningen på pilotfasen bør derfor tilpasses de utfordringer man kan møte i et framtidig oppskalert system, slik at man kan: - Sikre god læringseffekt om mest hensiktsmessig organisering og gjennomføring av tiltaket, herunder hvordan samarbeid mellom fylkesnivå og utvalgte kommuner fungerer og hvordan miljø- og landbruksmyndighetene bør involveres innenfor sine ansvarsområder, og utarbeide veiledningsmateriale for planting av skog basert på erfaringene som høstes. 2

3 o For å oppnå dette målet vil det være viktig å velge ut fylker med ulike forutsetninger, og at vi lager en god evalueringsprosess. o Organiseringen av arbeidet skal bidra til at tiltaket implementeres i samsvar med kriteriene som er satt, slik at det sikrer god klimaeffekt, naturhensyn og lavt konfliktnivå. Gjennom pilotfasen vil det også være nødvendig å høste læringseffekter av hvilke faglige vurderinger som er gjort i forbindelse med plantingen. Det vil ikke være mulig å måle klimaeffekten av tiltaket innenfor tidsrammen til pilotfasen, men det går an å vurdere om arealene som velges ut for planting antas å gi god klimaeffekt i framtiden. o Samarbeid med grunneiere/skognæringen er sentralt for motivering og gjennomføring av tiltaket. Pilotfasen må vurdere hvordan grunneiere/skognæring/skogeiersamvirket kan involveres. - Sikre at det på fylkesnivå er tilstrekkelig kapasitet og gode forutsetninger for å gjennomføre pilotfasen. o For å oppnå dette bør det sikres at det er tilstrekkelig kompetanse i både skog- og miljøforvaltningen i fylket. Relevante fylker bør selv vurdere behov for å styrke sin organisasjon, gjennom å rekruttere skog- og miljøfaglig ekspertise. I tillegg vil det være viktig at det finnes tilstrekkelig informasjon og kartmateriale til å implementere tiltaket: arealoversikter med informasjon om produksjonsevne og driftsforhold, informasjon om natur- og kulturverdier og friluftsinteresser, informasjon om snødekke etc. Organisering av pilotfasen Utvelgelse av pilotfylker Vi ser for oss at pilotfasen må ha aktører på både sentralt og regionalt/lokalt nivå, og at den må bygge på de systemene vi allerede har i dag, og som rapporten "Planting av skog på nye arealer egnede arealer og miljøkriterier" (M ) skisserer. Det vil si at vi legger opp til å benytte de ordninger som allerede finnes gjennom Landbruksdirektoratets systemer og at Fylkesmannen blir en viktig aktør på regionalt nivå. Vi anbefaler at det basert på et sett med kriterier velges ut tre fylker som deltar i pilotfasen. I rapporten M , ble fylkene på Vestlandet, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms vurdert som mest aktuelle for ordningen siden de har mest tilgjengelig areal. Utvelgelsen av fylker baseres på kriteriene under: - Andel potensielt areal etter en vurdering av nærings-, klima- og miljøhensyn, - Kapasitet, ressurser og kompetanse, - Tilgjengelig frø/plantemateriale, - Grad av kartlegging av miljøverdier. Etter innledende dialog med aktuelle fylker er direktoratene enige om å gå i ytterligere dialog om implementering av tiltaket med Nord-Trøndelag, Rogaland og Nordland. Organisering av pilotfasen Miljødirektoratet vil lede arbeidet med å implementere pilotfasen i tett samarbeid med Landbruksdirektoratet. Direktoratene foreslår at det opprettes en styringsgruppe med representanter fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Denne gruppen vil ha ansvar for å sørge for at pilotfasen gjennomføres etter de målene og kriteriene som er satt opp. 3

4 I tillegg foreslår direktoratene at det opprettes en sentral arbeidsgruppe med representanter fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Denne gruppen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av tiltaket. Direktoratene vil også sørge for at det er tilgjengelige ressurser som kan gjennomføre dette arbeidet, herunder vurdere om behov for å engasjere ytterligere ressurser på sentralt nivå, og ellers sørge for faglige og administrative ressurser for tilstrekkelig oppfølging av aktørene i ordningen. Det bør vurderes om det vil være behov for bistand fra eksterne til å gjennomføre oppgavene. I hvert fylke bør det opprettes en administrativ prosjektgruppe som har ansvaret for gjennomføringen av tiltaket i sitt fylke. Denne gruppen vil ha tett dialog med kommunene og med eksterne aktører i fylket. I tillegg kan det være hensiktsmessig at den sentrale arbeidsgruppen har dialogmøter med fylkene, kommuner, skognæringen, miljøvernorganisasjoner og forskningen. Hensikten med slike møter vil være å dele erfaringer og meninger om tiltaket underveis i arbeidet. Spesielt i startfasen kan det være nyttig å hente inn innspill relatert til veiledningsmateriell. Det foreslås også at det årlig er et kontaktmøte mellom styringsgruppen og Fylkesmannens hovedkontakt. Figur 1 viser oversikt over organiseringen. Styringsgruppe Sentral arbeidsgruppe Dialogmøter Administrasjon Fylke 1 Administrasjon Fylke 2 Administrasjon Fylke 3 Aktiviteter på sentralt nivå På sentralt nivå vil man ha ansvaret for å: Velge ut aktuelle fylker til pilotfasen 4

5 Sende ut formelt oppdragsbrev til Fylkesmannen Sette i gang pilotfasen ved å ha kontakt med Fylkesmannen i de aktuelle fylkene Utarbeide veiledningsmateriale etter dialog med Fylkesmannen Ha jevnlig kontakt med Fylkesmannen i de aktuelle fylkene for å innhente erfaringer Lage et system for jevnlig rapportering og evaluering av pilotfasen. Noen av disse punktene er utdypet under. A. Utforming av veiledningsmateriale Vi anbefaler at det lages en veileder til Fylkesmannen som blant annet sammenstiller kriteriene i etatenes rapport og kriteriene fra Prop. 1 S ( ). Det vil være behov for å konkretisere noen av kriteriene slik at de blir lettere for fylkesmennene å forstå og for at tiltaket skal implementeres på en enhetlig måte. Dette gjelder spesielt kriterium II (tidlig gjengroingsfase) og III (areal med høy produksjonsevne og forventet lav endring i albedoeffekten). Det bør også vurderes om det skal utarbeides mer tilleggsinformasjon, som kart over snødekke. Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) presiserte flertallet i komiteens innstilling at det er viktig at riktig treslag brukes på det enkelte sted i skogplanting. Veiledningsmaterialet vil derfor inneholde informasjon om hvordan etatenes rapport skal brukes for å ivareta hensynet til biologisk mangfold når norsk gran plantes på Vestlandet og nord for Saltfjellet. Utarbeidingen av veiledningsmaterialet bør gjøres etter dialog med fylkene og relevante eksterne aktører, og det bør vurderes om det kan være aktuelt å engasjere relevante fagmiljøer for å bidra i arbeidet. Veilederen bør også gi generell informasjon om tiltaket, basert på rapporten M , forslag til organisering og informasjon om evalueringsprosessen og hva som forventes av regelmessig rapportering. B. Igangsetting av pilotfasen Det er viktig at det opprettes kontakt med de aktuelle fylkene tidlig, slik at de kan sette i gang med planleggingen og prosessen med å ansette flere ressurser hvis behov. Det bør sendes et felles oppdragsbrev fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til Fylkesmennenes miljøvern- og landbruksavdeling. Deretter bør det raskt være et felles møte/samling for å informere om ordningen og for å gi muligheten for spørsmål og svar. C. Løpende oppfølging underveis Den sentrale arbeidsgruppen (se over) vil følge opp arbeidet. Dette vil blant annet innebære å ha jevnlig kontakt med Fylkesmannen i de aktuelle fylkene, for både å avklare faglige problemstillinger, samt å sikre jevnlig rapportering og evaluering av pilotfasen. Det løpende arbeidet vil også innebære å hente inn faglige innspill gjennom dialogmøter med eksterne aktører og legge til rette for god dialog mellom alle deltagerne i pilotfasen. D. Informasjonsdeling og evaluering Etter at den treårige pilotfasen er gjennomført bør det være en mer grundig evalueringsprosess, der man ser på om målsettingene er nådd. Det bør lages et opplegg for evalueringsprosessen allerede første år, slik at man sikrer seg at nødvendig informasjon blir innhentet underveis i prosessen, og at det er tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for iverksetting fullskala planting (se punkt A over). 5

6 E. Rapportering I slutten av pilotfasen skal det utarbeides en rapport fra arbeidet som inkluderer veiledningsmateriale for fullskala planting. Aktiviteter på regionalt/lokalt nivå Ansvaret for gjennomføringen av selve tiltaket bør ligge på regionalt/sentralt nivå. I dag er det landbruksavdelingen som har ansvaret for skogtiltak og kontakt ut mot skogeier. Det er viktig at landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen samarbeider om implementeringen av tiltaket for å sikre at hensyn til både næring, klima og miljø blir ivaretatt. Direktoratene anbefaler følgende aktiviteter i hvert område /fylke. A. Kartlegging og prioritering av aktuelle arealer a. Dialog og informasjon om ordningen b. Skrive intensjonsavtale med de skogeierne som er interessert i å plante B. Utplanting i 2015, 2016 og 2017 C. Bestilling av planter med garanti til skogplanteprodusenter D. Rapportering og innspill til oppdatert veiledningsmateriale A. Kartlegging og prioritering av aktuelle arealer Kartlegging av aktuelle arealer for planting av skog på nye arealer som klimatiltak er viktig for å komme raskt i gang med utplanting. I pilotfasen må noen kommuner velges for kartlegging. Her vil det også være aktuelt å trekke inn kommuner i nabofylker. Arealer aktuelle for planting bør rangeres og prioriteres ut ifra tilgang og kvalitet på informasjon. Informasjon som bør være tilgjengelig for å finne fram til aktuelle arealer vil være: arealinformasjon, skoginformasjon, klimatisk informasjon og informasjon om naturtyper, arter og kulturminner, landskapsverdier og friluftsområder. Basert på veiledningsmaterialet som er utarbeidet på sentralt nivå, kan det være behov for lokale tilpasninger utarbeidet på regionalt nivå. Arealene må vurderes opp mot kriteriene som er satt i veiledningsmaterialet. Denne vurderingen må skje i samarbeid mellom fylke og kommune. Det kan være hensiktsmessig å grovsortere arealene etter hvilke arealer som basert på eksisterende kunnskap er aktuelle å plante ut ifra hensyn til næring, klima og miljø. Deretter må det på areal innmeldt for planting foretas en detaljert utsjekk av arealene for å avdekke eventuelle miljøverdier og restriksjoner på hvor det kan plantes. Det kan da være aktuelt å gjøre tilleggskartlegging av miljøverdier for å sikre at planting ikke skjer på arealer med viktige miljøverdier. Det kan være hensiktsmessig at det opprettes en regional kompetansegruppe som kan gi bistand i kartleggingsjobben. På den måten sikrer man at dette gjøres på en konsistent måte på tvers av fylker og kommuner. a. Dialog og informasjon om ordningen I startfasen er det viktig å komme ut med informasjon for å skape oppmerksomhet, interesse og forståelse for tiltaket. 6

7 Etter at arealer er kartlagt og vurdert opp mot kriteriene, vil Fylkesmannen ha en viktig rolle i å organisere kontakt med grunneiere og næringsorganisasjoner for å informere om ordningen og hvilke arealer som er aktuelle og for å motivere til å søke om støtte og gjennomføre tiltaket. I gjennomføringen av de forskjellige fasene i dette deltiltaket involveres aktuelle kommuner sammen med næringsorganisasjonene som representerer skogeierne i området. Informasjonen må rettes inn mot å finne fram til aktuelle arealer som kan tilplantes ut fra kriteriene som er satt og skape interesse for tiltaket hos eierne av disse arealene. b. Skrive intensjonsavtale med skogeierne som er interesser i å plante Skogeieren avgjør om aktuelt areal på eiendommen skal tilplantes. Det bør derfor formelt avklares om skogeier er interessert i å være med på tiltaket. Dette kan gjøres ved at det skrives en intensjonsavtale med skogeier. Her må det avklares hvilket areal dette gjelder og hvordan tiltaket skal gjennomføres på dette arealet. Med bakgrunn i slike avtaler er det mulig å finne fram til hvilket tilgjengelig plantemateriale som kan plantes hvor og hvilket plantemateriale som må settes i produksjon for utplanting om ett eller to år. B. Utplanting For å komme raskt i gang er det en fordel at aktuelle fylker, i samråd med den administrative prosjektgruppen i fylket, velger ut noen kommuner som eventuelt har gjort en vurdering av aktuelle arealer for et slikt tiltak tidligere eller sitter med god og oppdatert arealinformasjon for utvelgelse av aktuelle arealer. I tillegg bør man se på hvilke områder man har tilgjengelig plantemateriell, ut i fra provenienser. Begrensningen for utplanting i 2015 er trolig tilgang på egnet plantemateriale. Produksjon av planter er dimensjonert for den etterspørselen en i hovedsak har for gjenplanting etter hogst, og mye av planteproduksjonen bygger også på leveringsavtaler med skogeierandelslag og andre større aktører i skogbruket. I tillegg har det vært stor avvirkning i 2014, som vil medføre en ekstra etterspørsel etter planter i Med denne bakgrunn og en forespørsel til de fire største produsentene av skogplanter for de mest aktuelle områdene i dette tiltaket er beholdning av ledig plantemateriell trolig under planter. Det mest aktuelle tidspunkt for planting er vår og forsommer fram til St. Hans. Skal det være mulig å benytte denne tidsperioden til planting i 2015 må tiltaket være i gang seinest 1. mai. Organisering av arbeidskraft og gjennomføring av plantingen vil det være naturlig at næringsaktørene i området utfører. Skogfondsystemet brukes i dag til å registrere de forskjellige skogtiltakene, og tilskudd til disse, på den enkelte eiendom. Direktoratene anbefaler at skogfondssystemet også brukes for å registrere planting av skog på nye arealer som klimatiltak og tilskudd til dette tiltaket på den enkelte eiendom. 7

8 C. Garanti til skogplanteprodusentene Med bakgrunn i kartlegging av aktuelle arealer, intensjonsavtaler med skogeiere, erfaring fra utplanting og lokalkunnskap settes det opp en bestilling til skogplanteprodusentene mot slutten av Produksjon av skogplanter må skje over en eller to vekstsesonger. I de mest aktuelle områdene for planting av skog på nye arealer har skogeierne foretrukket to-årige planter. Mange av skogplanteprodusentene produserer i dag skogplanter etter en bestillingsavtale. Hvor raskt skogplanteproduksjon for dette tiltaket kan økes avhenger derfor av når en slik bestillingsavtale kan undertegnes med de enkelte planteprodusenter. Planter som sås i pilotperioden vil ikke være klar for utplanting før tidligst Ved å sette i gang med såing i pilotperioden vil man sikre seg at det finnes plantemateriale ved en fullskala implementering av tiltaket. Det er imidlertid også en risiko for at man sitter igjen med et overskudd av plantemateriale dersom det ikke blir en fullskala implementering av tiltaket etter pilotperioden. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over produksjonsforløp fra frøbestilling til utplanting. D. Rapportering og innspill til veiledning Fylkene som deltar må gjennomføre årlig rapportering om erfaringer i henhold til avtalt rapporteringsformat, og bidra i den løpende evalueringen omkring ordningen. Avslutningsvis må det gis innspill til oppdatert veiledningsmateriale basert på hvilke erfaringer de har gjort seg gjennom pilotfasen. Forslag til budsjett Tildelt budsjett fordeles på 4 hovedområder: - Sentral administrasjon, o Utvikling av veiledere og evalueringsrapport - Regional administrasjon o Kartlegging, styring, veiledning og rapportering - Plantemateriale og utplanting o Tilskuddsbehandling o Styring, veiledning og rapportering - Garanti til planteprodusenter I tabellen under er det gitt et budsjettanslag for pilotfasen i perioden Garanti til planteprodusentene fungerer i dag på den måten at det gis tilsagn i år 1 som betales ut når plantematerialet selges etter ett eller to år. Det legges til grunn at noe av midlene kan overføres fra ett år til et annet. Det forutsettes også at det gjennomføres en mer finmasket budsjettering i oppstartsfasen i 2015 og at budsjettene revideres i starten av hvert år og deretter ved behov. Styringsgruppen vil få de årlige budsjettene til godkjenning. 8

9 Aktivitet 2015 Mill. kroner 2016 Mill. kroner 2017 Mill. kroner Sentral administrasjon, herunder - Prosjektledelse, herunder dialogmøter og rapportering, oppfølging og evaluering - Veiledningsmateriale 1 mill. kr 1 mill. kr 2 mill. kr Fylkesvis administrasjon, herunder 8 mill. kr 8 mill. kr 7 mill. kr - Prosjektledelse og koordinering, herunder rapportering og innspill til veiledningsmateriale - Kartlegging av arealer Plantemateriale og utplanting 3 mill. kr 3 mill. kr 3 mill. kr Garanti til planteprodusenter 3 mill. kr 3 mill. kr 3 mill. kr Totalt 15 mill. kr 15 mill. kr 15 mill. kr Forutsetninger for budsjettet År 1: I budsjettet har vi satt av midler til å kunne engasjere ytterligere ressurser på sentralt nivå, og ellers sørge for faglige og administrative ressurser for tilstrekkelig oppfølging av aktørene i ordningen sentralt. Utarbeidingen av veiledningsmateriale vil også kunne kreve ressurser, spesielt dersom det blir aktuelt å engasjere relevante forskningsmiljøer. Vi foreslår å budsjettere 1 mill. kroner til dette. Vi har videre antatt at det kan være behov for å engasjere ytterligere ressurser i fylkene som velges ut. Det vil imidlertid være fylkene selv som vurdere sitt behov for kompetanse og ressurser. Siden ansettelsesprosessen vil ta litt tid, regner vi med kostnader for halvårsvirkning. I tillegg kan det være behov for midler for å dekke kostnader ved utarbeiding av veiledning på regionalt nivå, som utarbeiding av informasjonsmateriale til skogeierne. På lokalt nivå kan det bli aktuelt med data- og kunnskapsinnsamling for å identifisere arealer. Man bør budsjettere med rundt 8 mill. kroner til dette arbeidet. Gitt tilgjengelig plantemateriale kan 3 mill. kroner benyttes til utplanting første året. Dette budsjettet betyr et forbruk på rundt 12 mill. kroner i 2015, noe som betyr at 3 mill. kroner kan stilles som garanti til planteprodusenter. Dette er midler som betales ut når plantene kjøpes, tidligst i År 2 og 3: Det andre og tredje året må det settes av lønnsmidler til personer ansatt i år 1. På sentralt nivå må 1 mill. kroner måtte reserveres til dette. 9

10 Det er rimelig å tro at man ikke vil være i mål med kartleggingsarbeidet på lokalt nivå i løpet av 2015, slik at man kan sette av midler til dette i 2016 og Til gjennomføring på regionalt nivå må man budsjettere 8 mill. kroner i 2016 og 7 mill. kroner i 2017 til å fortsette dette arbeidet. Begge år bør det settes av midler til samlinger og erfaringsutveksling. På slutten av år tre må det også settes av midler for utarbeidelse av evalueringsrapport og oppdatert veiledningsmateriale. Vi antar at 1 mill. kroner vil måtte brukes på dette. Gitt tilgjengelig plantematerialer, antar vi at 3 mill. kroner kan gå til utplanting i 2016 og i De gjenstående midlene kan stilles som garanti til planteprodusentene, for å produsere plantemateriale for perioden etter pilotfasen, med den risiko at det kanskje ikke blir en fullskala implementering av tiltaket. 10

11 Vedlegg Forslag til tidsplan ÅR 1 (2015): På sentralt nivå vil arbeidet det første året være å: - Velge ut pilotfylker ha dialog med fylkesmennene avklare behov for ressurser til arbeidet lokalt - Etablere en organisasjon med styringsgruppe og deltagere til dialogmøter. - Lage eventuell ytterligere veiledning til FM. - Lage opplegg for evalueringsprosessen På regionalt/lokalt nivå vil arbeidet det første året være å: - Organisere arbeidet lokalt, herunder eventuelt å ansette nødvendig personressurser - Finne og velge ut arealer erfaring med anvendelse av kriteriene - Lage et opplegg for kontakt med grunneiere og næringsorganisasjonene - Vurdere om det trengs ytterligere kartlegging av miljøverdier og starte dette arbeidet - Starte utplanting - Rapportering av erfaringer År 2 (2016): De relevante fylkene viderefører arbeidet, blant annet: - Fortsatt utvelgelse av arealer - Utplanting - Fortsatt kartlegging der nødvendig - Rapportering av erfaringer År 3 (2017): De relevante fylkene viderefører arbeidet, blant annet: - Fortsatt utvelgelse av arealer - Utplanting - Fortsatt kartlegging der nødvendig - Rapportering av erfaringer - Gjennomføre evalueringen Ved slutten av pilotperioden vil det utarbeides et revidert kriteriesett/veiledningsmateriale basert på faglige og organisatoriske erfaringer fra pilotfasen. Produksjonsforløp fra frøbestilling til utplanting Ved produksjon av skogplanter over to vekstsesonger skjer såingen i mai i veksthus med tilleggsvarme for å ha kontroll på spiretemperatur. Ved langnattbehandling av plantene går de tidligere inn i veksthvile og kan om ønskelig plantes i skogen høsten etter andre vekstsesong. Plantene kan ikke lagres lenger enn til neste vår før utplanting i skogen. Ved produksjon av skogplanter over en vekstsesong må såingen skje i begynnelsen av mars i permanente veksthus med tilleggsvarme. Produksjonen krever bruk av hele vekstsesongen for å få 11

12 tilfredsstillende størrelse på planta for utplanting i skogen. Plantene lagres over vinteren og må plantes ut i skogen neste vår. Tabellen under gir en oversikt over produksjonsforløp fra frøbestilling til utplanting. Frøbestilling Såing Produksjon Utplanting Før 1. mars 2015 mars 2015 sommer 2015 vår 2016 Før 1. mai 2015 mai 2015 sommer 2015 og 2016 høst 2016 og vår 2017 Januar 2016 mars 2016 sommer 2016 vår 2017 Januar 2016 mai 2016 sommer 2016 og 2017 høst 2017 og vår 2018 Osv. 12

Skog og klima Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Kystskogkonferansen 2015, 16.

Skog og klima Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Kystskogkonferansen 2015, 16. Skog og klima Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet Audun Rosland, Kystskogkonferansen 2015, 16. april 2015 Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Oppdrag: Skog i klimasammenheng - vurdering av tiltak Dette er et fellesoppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Likelydende

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M-407 2015 VEILEDER Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet Oppdragstakers

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. ST 20/2016 Referatsaker

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. ST 20/2016 Referatsaker ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ST 20/2016 Referatsaker FORSVARET Luftforsvaret Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Oberstløyt Kenneth Øvland, keovland@mil.no +4769 23 80 04,

Detaljer

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2454 Saksbehandler: Gunnar Kjærstad Miljødirektoratet sin tilråding

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Naturtypekartlegging og forholdet til MIS. 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir.

Naturtypekartlegging og forholdet til MIS. 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir. Naturtypekartlegging og forholdet til MIS 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Mange aktuelle tema skogbruk og skogplanting som klimatiltak

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Notat Tilskudd til gjødsling for klima. Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Dette notatet

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

M TILSYNS- STRATEGI FOR

M TILSYNS- STRATEGI FOR M-508 2016 TILSYNS- STRATEGI FOR 2016-2020 Denne tilsynsstrategien gjelder for fylkesmannens miljøvernavdelinger og for tilsynsseksjonene i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har to enheter som gjennomfører

Detaljer

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Trondheim, 23.02.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12497 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Egnede arealer og miljøkriterier

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Egnede arealer og miljøkriterier Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier Bakgrunn Meld. St. nr. 21(2011-2012) Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil øke det produktive skogarealet ( ) gjennom en

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato 11/271-7 04.07.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Innsigelse til arealformål fiske med bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Osen kommune - Uttalelse fra Miljødirektoratet

Innsigelse til arealformål fiske med bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Osen kommune - Uttalelse fra Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 29.01.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11869 Saksbehandler: JOHHAU Innsigelse til arealformål fiske

Detaljer

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker Prosessbeskrivelse Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker 1. Begrepsavklaringer Besøksforvaltning er ikke et innarbeidet begrep i norsk naturforvaltning og innledende er

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009 Klima og skogpolitikk Skogforum Honne 4. nov 2009 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Regjeringens ambisjoner Sentrale tiltak for å utvikle skogens rolle 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Bakteppe før

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 14/30627 Deres dato: 02.07.2014 Deres referanse: 2014/7968 Høringuttalelse - forslag til forskrift

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Trondheim, 28.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11891 Saksbehandler: Heidi Hansen Høringssvar til utkast

Detaljer

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø INSPEKSJONSRAPPORT Halliburton AS, avd. Florø Oslo, 3. mai 2016 Botnaneset 6900 Florø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Arild Ryland 2013/3811 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjon ved Halliburton

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket - hvem er vi og hva er vår oppgave?

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket - hvem er vi og hva er vår oppgave? Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket - hvem er vi og hva er vår oppgave? Mari Mette Tollefsrud, leder og sekretær i Kontrollutvalget for frøforsyningen til skogbruket, forsker på Skog og landskap

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL Prosjektbeskrivelse INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL SAMMENDRAG Skogprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Vefsn - regionen, ALLSKOG SA og STATSKOG. For å utarbeide

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Skogbruksplanlegging Ny organisering?

Skogbruksplanlegging Ny organisering? Skogbruksplanlegging Ny organisering? Kongsberg 30.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap Status skogbruksplanlegging andel kartlagt areal Fylke Hovedplan areal (daa) Skogbruksplan Sum avsluttet

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen):

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen): Forslag til oppfølging av anbefalinger fra rapporten «Can we demonstrate the difference that Norwegian aid makes? Evaluation of results measurement and how this can be improved»: Sentrale funn i rapporten

Detaljer

Gjødsling og skogbruk, nye dilemmaer. Landbruksfaglig samling Oppland 16.10.2014 Torleif Terum

Gjødsling og skogbruk, nye dilemmaer. Landbruksfaglig samling Oppland 16.10.2014 Torleif Terum Gjødsling og skogbruk, nye dilemmaer Landbruksfaglig samling Oppland 16.10.2014 Torleif Terum Bakgrunn Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil bidra til økt karbonopptak gjennom

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy Hempel AS Lundtoftevej 150 DK-2800 Kongens Lyngby Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/499 Saksbehandler: Erik Høygaard Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for

Detaljer

Uttalelse til forslag om endringer av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Uttalelse til forslag om endringer av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/570 16/00022-7 30.08.2016 Uttalelse til forslag om endringer av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad INSPEKSJONSRAPPORT HRS METALLCO AS Oslo, 31. mai 2016 Skavdalsveien 6 9409 Harstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Skog 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

Forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan

Forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan Fylkesmennene i Aust-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Trondheim, 31.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4403 Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-27.04.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Klima- og miljødepartementet viser

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og landskap

Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og landskap Hvilken risiko tar den enkelte skogeier ved å la pris styre valget av plantemateriale, og hvilke konsekvenser kan konkurransen få for norske skoger på sikt? Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og

Detaljer

PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. - 16. oktober 2015

PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. - 16. oktober 2015 PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. - 16. oktober 2015 Scandic Lerkendal hotell, Trondheim PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. oktober 2015 12.00 Registrering og lunsj 13.00 Velkommen

Detaljer

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere. Se adresseliste Vår ref.:1302323-52 - 453 Vår dato: 29.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Rolf Gordon Roland Styrking av infrastruktur i mobilnett ene med reservestrøm og redundante samband

Detaljer

Generelt om skogpolitikken Skogbruksplanlegging Hogst i MiS figurer Kontroll av tilskudd

Generelt om skogpolitikken Skogbruksplanlegging Hogst i MiS figurer Kontroll av tilskudd Generelt om skogpolitikken Hogst i MiS figurer Kontroll av tilskudd Avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ KOLA Viken 5.november 2014 Fra 8 år med rødgrønt flertallsstyre til en blå mindretallsregjering fra

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst

Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst - prosjekter Gjennomførte prosjekter i 2013 Verdiskapingsanalyse

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Prioriterte tiltaksplanområder Havner

Prioriterte tiltaksplanområder Havner Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT ^ HELSE **-ø* MIDT - NORGE 9 Saksdok Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref 10/430- ANE Dato 04.06.2010 Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer