Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen."

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

2 Innhold 1. Mandat Målsetting NKBF Et historisk tilbakeblikk a. En markedsundersøkelse blant fylkeskontaktene Medlemsutvikling Dagens organisasjonsplan VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER Holde medlemstallet på ca RAPPORT FRA Prosjekt beholde medlemmer, sommeren Ting vi kan ta tak i Støtte fylkeslagene med info-materiale Redusere utgiftene Justere organisasjonen for optimal funksjon Arbeidsgruppen ser dette slik: Opprette Arbeidsutvalg med fast kontortid Røtter på internett Vedtektsendringer Endringsforslag til Landsmøte a. Ang. Behovsprøvet tilbakebetaling: b. Ang. Røtter: c. Ang. Opprette arbeidsutvalg eller fast kontortid for styret: d. Ang. Landsstyre velges fortrinnsvis fra ett geografisk område e. Ang. Redusere utgiftene til møte med fylkeskontaktene f. Ang. Konstruktiv lytting Langtidsplan Avvikling NKBF Avlevering av løsøre

3 1. Mandat. Medlemstallet synker men vi kjenner ikke årsaken. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal analysere datagrunnlaget for denne negative medlemsutviklingen for å finne hva årsaken er og foreslå løsninger. Det må også undersøkes om dokumentet NKBFs Framtid har noen ledetråder. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i dagens situasjon og sammenligner den med dokumentets konklusjoner, spesielt når det gjelder økonomi. Arbeidsgruppen har bestått av: Torgeir Johnsen, leder. Følgende fagpersoner har deltatt i arbeidsgruppen: Franck Monheim Kristiansen, Gerd-Inger Resch og Thor-Kristian Sanaker. Thorstein Bergh ble fast medlem av arbeidsgruppen Arbeidsgruppen rapporterer til landsstyret. Arbeidsgruppen ble opprettet og har hatt 4 fysiske møter. Underveis har innholdet blitt presentert både for fylkeskontakter og landsmøtedeltakere og tilbakemeldingene derfra er innarbeidet i sluttrapporten. Arbeidspresset for styrets representanter er for tiden meget stort. Derfor har relativt store deler av utarbeidelsen av sluttrapporten foregått elektronisk. 2. Målsetting NKBF. Norges Krigsbarnforbund skal opprettholdes som eget forbund på landsbasis så lenge det er mulig. Forbundet skal være en felles plattform for alle norskfødte krigsbarn inkludert Fiskebodabarna, og søke å ivareta krigsbarnas interesser innen søking etter egen identitet. Et forum hvor medlemmer kan møtes innenfor en organisasjon hvor det sosiale fellesskap er det primære, hvor medlemmer kan utveksle erfaring, og hente fram det beste i hverandre og i vår felles kulturarv. NKBFs framtid sier: Konstruktiv lytting skal fortsatt være en fast integrert del av Landsmøte, Fylkeskontaktmøte og lokallagsmøter. Dette for at det enkelte medlem skal ha muligheten til å få fram egne tanker og ideer. Styret mener dette må være en oppgave for lokallagene. Dersom man klarer å styrke fellesskapet lokalt, vil dette kunne inspirere til større deltagelse for fellesskapet både lokalt og sentralt. 3

4 3. Et historisk tilbakeblikk. Arbeidsgruppen mener at Landsmøtet skal være et naturlig samlingspunkt for medlemmene så lenge forbundet eksisterer. Det er derfor nødvendig å se på den andre store utgiftsposten, Fylkeskontaktmøtet. Høsten 1989 møttes fylkeskontaktene for første gang som gruppe. Bakgrunnen var et ønske fra fylkeskontaktene om å komme sammen en gang i året på grunn av de store geografiske avstander. Det var også behov for å ta en gjennomgang med fylkeskontaktene før behandling av saker til Landsmøtet. Naturlig nok var det i oppstartfasen svært mange saker som ble meldt inn til Landsmøtet. Man så raskt at mange av disse sakene kunne behandles på et Fylkeskontaktmøte. Møtene ble lagt til høsten, i forkant av Landsmøtet. Hvilke erfaringer sitter vi så igjen med etter 20 år med fylkeskontaktmøter? Fremmøtet på de første møtene var i snitt ca 50 %. Dette ble forklart med bl.a. at fylkeskontaktene ikke fikk full økonomisk dekning til disse møtene. Går vi tilbake i historien ser vi at det allerede i 1993 ble stilt spørsmålstegn fra fylkeskontaktene selv om det var nødvendig med møte hvert år, eller om man skulle ha møte hvert annet år. Vedtaket ble at det skulle fortsette hvert år. I 1994 var en av hovedsakene tilbakeføring av kontingent til fylkeslagene, fordi man slet med dårlig fremmøte. Tilbakeføringen av kontingenten skulle brukes til å få i stand møter/treff for medlemmene lokalt. I 1996 ble det fast innslag i møtene at fylkeskontaktene presenterte aktivitet eller mangel på sådan. Fra samme tid ser vi at saker til Landsmøtet er blitt merkbart færre. Møtene fikk etter hvert form av mer informasjon fra styret til fylkeskontaktene, noe som selvsagt var nyttig. I 1998 var det en stor økning av medlemmer på Landsbasis. Det vi har sett de siste 10 årene er at aktiviteten i lokallagene ikke nødvendigvis har økt i takt med nye medlemmer. Det samme er vel tilfelle ved utmelding. Det er sjelden de mest aktive på møtene som melder seg ut. a. En markedsundersøkelse blant fylkeskontaktene Arbeidsgruppen har gjennomført to markedsundersøkelser blant fylkeskontaktene. På fylkeskontaktmøtet 2008 fikk alle spørsmål til å besvare, fylkesvis og i grupper. På spørsmål om forventninger til fylkeskontaktmøtet svarte 11 store forventninger, 4 svarte middels og et fylke svarte vet ikke. Av de 11 med store forventninger svarer de fleste at de har forventninger til det sosiale og til å få input. Denne spørreundersøkelsen ble gjentatt fylkeskontaktmøtet i 2009 med stort sett samme resultat. Spørsmålet blir, trenger vi møte for fylkeskontaktene, med de kostnader det innebærer, eller kan man tenke seg en annen måte å imøtekomme ønske om input og sosial aktivitet? De fleste fylkene rapporterer lavere aktivitet, noen steder er det ingen. Tilbakeføring av kontingent følger antall medlemmer i fylket, og sees ikke opp mot aktiviteten. Er dette fornuftig bruk av medlemskontingenten? 4

5 4. Medlemsutvikling : Lag Pr Pr Kv Ma Sum Endring Oslo/Akershus Østfold Hedmark/Oppland Buskerud Vestfold Telemark Agderfylkene Rogaland Hordaland/Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sverige Direkte medlemmer Sum

6 5. Dagens organisasjonsplan NKBF Redaktør Styret Ankenemnd Valgkomite (Retning for informasjon) Fylkeslag A Fylkeskontakt Fylkeslag B/ Fylkeskontakt Direkte medlem Medl A Medl B Medl C Fylkesstyre/ Fylkesutvalg Medl Å Tilbake- melding Tilbakemelding fra medlem til styret gis kun på Landsmøte? 6

7 6. VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER 1. Holde medlemstallet på ca 400. Medlemstallet pr januar 2009 var 385. I snitt har det de siste årene vært et tilsig av nye medlemmer på ca 15. Samtidig er frafallet ca pr. år. Noen få melder seg ut skriftlig, men enda færre oppgir grunn til at de melder seg ut. Forslag om at fylkeskontaktene skulle følge opp og spørre om grunn til utmelding har ikke latt seg gjennomføre, jfr konklusjon fra spørreundersøkelsene i 2008 og Arbeidsgruppen har derfor bedt Gerd-Inger Resch, Carl Otto Ingebretsen og Siri Selbo om å ta denne oppgaven. Alle tre har lang erfaring i NKBF og har hatt sentrale verv som forklarer at de er kjent med medlemslistene. Oppgaven ble løst ved at de tre gjennomførte en ringerunde våren 2009 til samtlige utmeldte i 2007 og Resultatet bearbeides av Landsstyret, som må se om det kan settes i verk tiltak for å beholde medlemmene. Ringerunden ble ledet av Gerd-Inger Resch. 2. RAPPORT FRA Prosjekt beholde medlemmer, sommeren 2009 Resultatet bearbeides av Landsstyret, som må se om det kan settes i verk tiltak for å beholde medlemmene. Undersøkelsen har ikke medført økonomiske utgifter for NKBF, da alle i ringegruppen selv dekket utgiftene. På forhånd hadde vi satt opp noen spørsmål vi ønsket svar på, om mulig. Dette dreide seg i hovedsak om årsak til utmelding, samt hvorvidt de som har meldt seg ut har vært aktive medlemmer, dvs. deltatt på møter lokalt og evt deltatt på landsmøter. I tillegg forsøkte vi å få svar på hva kan/må NKBF gjøre for å friste dem til å komme tilbake? Utmeldte Ikke fått kontakt Brøt samtalen Ønsket ikke å svare Bosatt utenlands Død Totalt svar Denne undersøkelsen ga ingen store overraskelser, og utløste heller ingen dramatikk. En del er det likevel god grunn til å se nærmere på. De aller fleste satte stor pris på at vi ringte, og vi opplevde alle tre å få mange gode samtaler. For de fleste kom vi nok for sent på banen for å få dem tilbake som medlemmer. 17 ba om å få tilsendt giro, av disse har 13 betalt pr september Det er for oss tydelig at vi bør sette i system å ringe til de som melder seg ut, relativt kort tid etter utmeldingen. Det positive er at svært få er misfornøyd med forbundet som sådan. Et par sa spesifikt at NKBF har betydd mye for dem, og gjort dem godt. Det ble også uttrykt tilfredshet med den hjelpen de hadde fått i forbindelse med søknad om erstatning. 7

8 Mellom 30 og 35 % oppgir private grunner for å melde seg ut, for de fleste er dette grunner de ikke ønsker å fortelle om. 3. Ting vi kan ta tak i Tre personer sier at de meldte seg ut grunnet misnøye med styret og dets handtering av ulike saker, fordi de var uenige, og mente behandlingen var feil. Noen få mente styret gjør for lite for medlemmene direkte. Dette tror vi må sees i sammenheng med at ca 20 % sier at den direkte årsaken til utmelding var manglende samhold i den lokale gruppen, de følte seg ikke velkommen, følte klasseskille, og at det var for lite aktivitet. Flere opplevde at det var klikker som det var vanskelig å komme inn i. Som ny følte en del at deres anliggende ikke var så interessant, fordi de øvrige i gruppen hadde kommet mye lenger i prosessen. Et par sa at uoverensstemmelser med fylkeskontakten var årsak til utmelding. En begrunnet med at Røtter var for dårlig og en sa at hjemmesiden var for dårlig. Så kan man stille seg spørsmål om dette virkelig var grunnen til utmelding. Det var ikke mulig å få forslag til bedring. Et fåtall mente de fikk for lite igjen for å være medlem, uten å kunne utdype hva de savner. Noen sa at Landsmøtet ikke er bra nok. De mente det er for lite inkluderende, og at det formelle tar for mye tid på bekostning av det sosiale. Når det kom til hva NKBF kan eller må gjøre for å beholde medlemmene var det to konkrete forslag: Flere ønsker seg mindre regioner, fordi oppdeling i fylker medfører for lange reiser. Dette gjaldt særlig i de tre nordligste fylkene. Flere var tydelig på at det var mer fristende å være medlem dersom man praktisk hadde muligheter til å komme på lokalmøtene, uten at det blir for store kostnader både i tid og penger. I et av fylkene sier en at han vil vurdere å komme tilbake dersom de igjen får egen fylkeskontakt. Han vil sågar vurdere muligheten for å ta på seg vervet. Tre oppga for høy kontingent som årsak til utmeldingen. Det totale inntrykket er at NKBF er et godt forbund, og at majoriteten stort sett er fornøyd. Alt i alt synes vi det kom mye positivt ut av dette. Forbundet skal være fornøyd med at det ikke er noen flengende kritikk mot NKBF som fører til utmelding. 4. Støtte fylkeslagene med info-materiale. Brosjyren som ble utarbeidet for mange år siden, og som senere er revidert et par ganger, bør rutinemessig gjennomgås av sittende styre med tanke på eventuell oppdatering. 8

9 7. Redusere utgiftene 1. Justere organisasjonen for optimal funksjon. Siden det bare finnes små muligheter for økning av inntektene må man konsentrere oss om å redusere utgiftene mest mulig. FYLKESKONTAKT-MØTE OG LANDSMØTE 2010 LANDSMØTE 2011 LANDSMØTE Fredag: Lørdag: Lørdag: Kl 1330 Fk-møte start Kl 0900 Landsmøte start Kl 0900 Landsmøte start Kl 1700 Fk-møte slutt Kl 1000 Faste poster Kl 1000 Faste poster Kl 1900 Mat Kl 1100 Pause Kl 1100 Pause Lørdag: Kl 0900 Kl 1000 Kl 1100 Kl 1300 Landsmøte start Faste poster Pause Landsmøte slutt Kl 1300 Kl 1400 Kl 1500 Kl 1530 Kl 1900 Landsmøte slutt Lunsj Konstruktiv lytting Aktuelt stoff Middag Kl 1300 Kl 1400 Kl 1500 Kl 1530 Kl 1900 Landsmøte slutt Lunsj Konstruktiv lytting Aktuelt stoff Middag Lunsj Kl 1400 Kl 1500 Kl 1530 Kl 1900 Konstruktiv lytting Aktuelt stoff Middag Søndag: Kl 1000 Oppsummering Søndag: Kl 1000 Oppsummering Søndag: Kl 1000 Oppsummering 9

10 2. Arbeidsgruppen ser dette slik: På et tradisjonelt organisasjonskart tegnes ofte forbindelser grafisk som kommandolinjer, uten at den funksjonelle biten som omfatter kommunikasjon mellom medlem og styret kommer klart fram. Meningen er å innføre et system som får de involverte tettere sammen, slik at man kan føre samtaler med alle uten å behøve å rope eller bruke tekniske kommunikasjonsmidler. Det er ikke meningen å kortslutte fylkeskontaktene. Arbeidsgruppen har gjeninnført begrepet KONSTRUKTIV LYTTING. Begrepet omfatter flere sider i et organisert fellesskap. Hovedideen vår er å etablere et tilbakemeldingssystem knyttet til organisasjonen. Helt konkret foreslår arbeidsgruppen å sette av tilstrekkelig med tid til samtale med landsmøtedeltakerne i plenum. Foreslår at fra og med Landsmøte 2010 etter avsluttet møte, forsøkes for første gang en plenumssamtale i NKBF. Gjennomføringen av den skjer på deltakernes premisser. Også her tenker vi oss at det kan gjøres avtale med et par fra salen som innleder samtalen for å sikre at vi kommer skikkelig i gang, og som bidrar til å sette en slags mal for hvordan vi håper dette kan fungere. 3. Opprette Arbeidsutvalg med fast kontortid. Det anbefales å erstatte vanlige styremøter med et arbeidsutvalg bestående av leder, sekretær og kasserer. Dette vil kunne redusere antallet styremøter fra 8-9 til 2-3 i løpet av året. Sparepotensialet er vesentlig men kan dessverre ikke verifiseres da planlagte arbeidsutvalgs-møter siste halvår 2009 ikke kunne gjennomføres. Arbeidsutvalget tar seg av den løpende saksbehandlingen i forbundet og forbereder saker for vedtak i landsstyret og Landsmøtet. Arbeidsutvalget skal treffe vedtak i saker av presserende art når det ikke er tid til å innkalle Landsstyret. I slike saker føres det protokoll som distribueres til landsstyrets øvrige medlemmer. Arbeidsutvalget, eller deler av dette, forhandler på vegne av NKBF når dette er aktuelt. 4. Røtter på internett. Samtlige Røtter har siden juni 2009 vært elektronisk tilgjengelig på internett. Dette betyr at det nå er opprettet grunnlag for innsparing dersom medlemmene velger den elektroniske versjonen fremfor heftet Røtter. I dag går disse pengene ut av forbundets bankkonto fordi trykkeren og Posten Norge hvert år tar til sammen kr 80 fra hvert medlem. De reduserte utgiftene vil på den måten komme medlemmene til gode. 10

11 8. Vedtektsendringer. 7 Oppbygging av NKBF: Landsstyret: - Består av minimum 3 medlemmer, leder, kasserer og sekretær, i tillegg kommer 1 vararepresentant. Sideordnede utvalg: Ikke underlagt landsstyret. - Redaksjon: Redaktør og korrekturleser. - Ankenemnd, 2 personer - Valgkomite, 2 personer. Fylkesorganisasjon: - Medlemmene i fylke velger fylkeskontakt. Alle medlemmer har møte-, tale-, og stemmerett. - Medlemmene avgjør om det er behov for fylkeskontakt/fylkesstyre og har ansvar for at dette i så fall blir opprettet. - Et fylkesutvalg består av leder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlem. - Fylkeskontakten/styret har ansvaret for direktekontakten mellom medlemmene og styret i NKBF. - Står ansvarlig for lokale arrangement. - Fylkeskontaktmøtet avholdes ved behov, og da i tilknytning til Landsmøtet. Behov avgjøres av landsstyret. 8.6 Regnskap med revisors beretning. 8.8 Fastsettelse av kontingent og gebyrer i hjemlandets valuta. Fastsettelse av del som skal tilbakeføres til fylkeslaga. Kontingentinnbetalingen er Purring er ved fylkeskontaktene. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen strykes. Fylkeslaget er forpliktet til å levere Årsmelding og Regnskap innen hvert år for å motta tilbakeføring av kontingent. Tilbakeføring av kontingent til fylkeslaga er Fremlegg av budsjett ved kasserer. 17 (NY) Bestemmelse om oppløsning av forbundet må skje med 2/3 flertall på ordinært Landsmøte, ett år før oppløsning finner sted. Landsstyrets oppgaver i forbindelse med oppløsning: - Selge eventuelle løsøre av verdi - Sørge for nødvendige midler til avvikling av siste Landsmøte - Sørge for at all utestående gjeld er betalt - Gi beskjed om oppløsning av forbundet til offentlige instanser som Banken, Riksarkivet, Brønnøysundregisteret, Nationalbiblioteket og eventuelle andre. 11

12 9. Endringsforslag til Landsmøte a) Behovsprøvet tilbakebetaling av kontingent jfr 8.8. b) Foreslår at vedtaket om øremerking av pengegave på kr ,- til sikring av utgivelse av Røtter oppheves. Vedtaket er sak 5 på Landsmøtet i Oppheving av vedtaket gjør at forbundet unngår å ha kr ,- på konto ved oppløsning av NKBF. c) Anbefaler å opprette arbeidsutvalg eller fast kontortid for styret. d) Landsstyret velges om mulig fra ett geografisk område. e) Redusere utgiftene til møte med fylkeskontaktene. Fylkeskontaktmøtet avvikles f.o.m 2011 f) Konstruktiv lytting. a. Ang. Behovsprøvet tilbakebetaling: Vi viser til innlegget på Fylkeskontakt- og Landsmøtet 2009 fra arbeidsgruppen, hvor vi bl.a. sier: I 1994 var en av hovedsakene på Landsmøtet tilbakeføring av kontingent til fylkeslagene, fordi man slet med dårlig fremmøte. Tilbakeføringen av kontingenten skulle brukes til å få i stand møter/treff for medlemmene lokalt. De fleste fylkene rapporterer lavere aktivitet, noen steder er det ingen. Tilbakeføring av kontingent følger antall medlemmer i fylket, og sees ikke opp mot aktiviteten. Er dette fornuftig bruk av medlemskontingenten? Arbeidsgruppen foreslår at årlig tilbakeføring av kontingent regnes ut i forhold til gjennomsnittlig antall medlemmer på de lokale møtene. Gruppen foreslår videre at den nedre grense skal være 10, d.v.s. har man mindre enn ti medlemmer får man likevel tilbakeført penger for ti. Dette for å sikre forsvarlig drift i alle fylker. Flere fylker ligger allerede i faresonen, og det må forventes nedgang i medlemstallet. b. Ang. Røtter: Røtter er definert som den viktigste informasjonskilden mellom forbundet og medlemmene. Midler til Røtter er derfor alltid tatt med i budsjettet. Det er under ingen omstendigheter praktisk mulig å gi ut Røtter etter at forbundet er oppløst. Arbeidsgruppen foreslår derfor at vedtaket om øremerking av pengegave på kr til sikring av utgivelse av Røtter oppheves. Vedtaket er sak 5 på Landsmøtet i Oppheving av vedtaket gjør at forbundet unngår å ha kr på konto ved oppløsning av NKBF. 12

13 c. Ang. Opprette arbeidsutvalg eller fast kontortid for styret: Det anbefales at det nye styret oppretter arbeidsutvalg, bestående av leder, kasserer og sekretær fra sittende styre. Utvalget har fast kontortid en dag pr uke. Dette vil bedre kontakten med medlemmene, i og med at arbeidsutvalget hver uke er tilgjengelig på telefon. Det vil også gi en positiv uttelling arbeidsmessig, fordi en får tatt unna styrearbeide oftere i stedet for hver annen måned. Se også pkt. 7.4 ovenfor. d. Ang. Landsstyre velges fortrinnsvis fra ett geografisk område. Ut fra erfaring de siste årene kan vi si at det er styremedlemmenes reiseutgifter som er kostnadsdriverne når det gjelder styrets totale møteutgifter. e. Ang. Redusere utgiftene til møte med fylkeskontaktene På fylkeskontaktmøtet 2008 fikk alle spørsmål til å besvare, fylkesvis og i grupper. På spørsmål om forventninger til fylkeskontaktmøtet svarte 11 store forventninger, 4 svarte middels og et fylke svarte vet ikke. Av de 11 med store forventninger svarer de fleste at de har forventninger til det sosiale og til å få input. Fra 2011 avvikles fylkeskontakt-møtet etter dagens ordning. De samme spørsmålene ble stilt og besvart på fylkeskontaktmøtet i Svarene viser stor likhet med svarene i Spørsmålet blir da, trenger vi møte for fylkeskontaktene, med de kostnader det innebærer, eller kan man tenke seg en annen måte å imøtekomme ønske om input og sosial aktivitet? Utgiftene knyttet til fylkeskontaktmøter må reduseres kraftig. Innsparing av disse midler skal gjøre at NKBF blir økonomisk i stand til å sponse medlemmene som kommer på Landsmøtet Arbeidsgruppens forslag er at fylkeskontaktmøtet i 2010 avvikles fredag ettermiddag. Dette gir en innsparing i form av ett døgn mindre på hotellet for samtlige fylkeskontakter. I 2011 blir det ikke fylkeskontaktmøte. Fylkeskontaktene får ingen økonomisk dekning. Det settes av en pengepott til fordeling til alle landsmøtedeltagere, noe som selvfølgelig også vil omfatte fylkeskontaktene. f. Ang. Konstruktiv lytting. NKBFs framtid sier: Konstruktiv lytting skal fortsatt være en fast integrert del av Landsmøte, Fylkeskontaktmøte og lokallagsmøter. Dette for at det enkelte medlem skal ha muligheten til å få fram egne tanker og ideer Styret mener dette må være en oppgave for lokallagene. Dersom man klarer å styrke fellesskapet lokalt, vil dette kunne inspirere til større deltagelse for fellesskapet både lokalt og sentralt. 13

14 10. Langtidsplan En av oppgavene for arbeidsgruppen var å utarbeide en nedtrappingsplan for forbundet. I dette lå det sterke føringer fra dokumentet NKBF`s Framtid, revidert og vedtatt siste gang på Landsmøtet Det skal tas hensyn til vedtak om at NKBF skal opprettholdes som eget forbund på landsbasis så lenge det er mulig Gruppen skulle også definere og tallfeste kriterier for så lenge det er mulig Dette har endt opp i et arbeidsdokument vi har kalt Langtidsplan for forbundet. Vår kasserer har gjort flere beregninger de siste årene, og mange er kjent med at for å opprettholde dagens nivå er vi avhengig av 400 betalende medlemmer. Så må man spørre om dette er realistisk, om vi tenker oss fem til ti år frem i tid. Vi vet at det ikke er antall krigsbarn som begrenser muligheten. Vi tror allikevel at rekruttering som monner, år etter at forbundet ble startet blir vanskelig. Sporadisk kommer det nye til, men i all hovedsak er tendensen et frafall. Det er et faktum at økning av medlemstallet har vært proporsjonalt med store saker, som forskning og erstatningssaken. Vi kan ikke forvente tilsvarende saker i fremtiden, og må derfor regne med at tallet 400 må justeres. Statistisk sett vil medlemstallet synke gradvis i årene fremover. I 2018 vil de eldste av oss være 78 år og de yngste 72 år. Dette i seg selv taler for at det neppe blir enkelt å rekruttere nye medlemmer. Minst like vanskelig må man regne med at det blir å rekruttere noen til de ulike styreverv. Økonomi er en forutsetning for å kunne drive forbundet videre. Synkende medlemstall gir tilsvarende mindre inntekter. Det blir derfor nødvendig å se på hvordan vi driver i dag og hva som kan endres fremover. I tillegg til Røtter er forbundets absolutt største utgiftsposter Landsmøtet og Fylkeskontaktmøtet. Som kjent vedtok Landsmøtet i 2006 en nedtrapping av aktivitet, og som følge av det også en administrativ nedtrapping. Landsstyret ble redusert fra 7 til 5 medlemmer + vararepresentant. Det er ingen selvfølge at Landsstyret kan skjermes i fremtiden, men det er også klart at skal vi drive videre som forbund må vi ha et styre som organiserer og tar ansvar. Det anbefales å redusere antallet styremedlemmer ytterligere med 2 medlemmer fra NKBF har vedtak på at Røtter skal gis ut så lenge forbundet eksisterer. Så er kanskje tiden inne til å stille spørsmål ved om Røtter må lages slik som i dag, eller om dette kan gjøres rimeligere for eksempel elektronisk. 14

15 15

16 11. Avvikling NKBF Vi tror ikke det er aktuelt å foreta en avvikling akkurat nå. 12. Avlevering av løsøre. Dette er forhold som sittende styre er best skikket til å vurdere behovet for. ooooo SLUTT ooooo 16

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Motorprat.no

Vedtekter for Motorprat.no Vedtekter for Motorprat.no 1 Formål: Motorprat.no er et nettmagasin for bil- motorsykkel- og andre motorinteresserte over hele landet i alle aldre. Motorprat.no arbeider for at alle med kreative interesser

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB Vedtekter for Røyken og Hurum Modellflyklubb Stiftet 27.11.2001 1. Klubbens formål Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å være et samlingspunkt for modellflyinteressert ungdom og voksne i Røyken

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk NFLAT. Vedtekter

Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk NFLAT. Vedtekter Vedtatt 10.05.03, sist endret 17.10.15 1 DEFINISJONER Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk NFLAT Vedtekter 1.1 Foreningens navn er «Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk». 1.2 «Alexanderlærer»

Detaljer