Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 19:00 20:30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30."

Transkript

1 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Sølvi Andersen SP-Terje Daleng SP-Tone Waaler SV- Morten Bolstad Forfall AP Finn Ove Hofstad Varamedlemmer AP- Arnfinn Grubben Fra administrasjonen møtte: Avd. leder Bjarne Haugen Sekretær Jan Inge Helmersen Av 5 medlemmer møtte 4 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 022/14 Referatsaker 023/14 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1 bnr. 14 i Hattfjelldal 024/14 Søknad om næringsstøtte fra HCM Development AS Underskrifter:

2 Side 2 av 14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 14/551 14/3624 Jan Inge Helmersen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNM-022/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/3168 I Nordland Fylkeskommune Oppdragsbrev - Kommunale næringsfond og grunderfond /3241 S Tilskudd til kjøp av melkekvote Torbjørn Larsen 3 14/3261 S Tilskudd til leie av melkekvote - Tore Skundberg 4 14/3610 I Susendal/Ørjedal storviltområde v/karl Pantdalsli Søknad om forlengelse av jakttid på elg for 2014

3 Side 3 av 14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-V60 14/480 14/3527 Hilgunn Anita Iversen Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1 bnr. 14 i Hattfjelldal Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Kommunestyret /14 Rådmannens innstilling Laila Hoff innvilges konsesjon for erverv av Aasheim, gnr. 1 bnr. 14 i Hattfjelldal, jf. konsesjonsloven av 23. november Eiendommen er en gave. Det settes som vilkår at eiendommen drives på en landbruksmessig forsvarlig måte sammen med Krutådal Gård gnr. 50 bnr Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Utvalgets innstilling som Rådmannens. NNM-023/14 Vedtak: HNNM gir følgende innstilling til kommunestyret: Laila Hoff innvilges konsesjon for erverv av Aasheim, gnr. 1 bnr. 14 i Hattfjelldal, jf. konsesjonsloven av 23. november Eiendommen er en gave. Det settes som vilkår at eiendommen drives på en landbruksmessig forsvarlig måte sammen med Krutådal Gård gnr. 50 bnr. 6.

4 Side 4 av 14 Habilitet i forvaltningen: Ingen administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Kart.pdf Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 U Laila Hoff Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Saksopplysninger: Selger: Kjøper: Johannes Leif Karsten Aasheim, Aasheim, 8690 Hattfjelldal Laila Hoff, Krutådal, 8690 Hattfjellal Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 1 bnr. 14, ble mottatt den 16. mai Eiendommen Aasheim ligger langs riksvei 73 mot Sverige, ca. 4 km fra Hattfjelldal sentrum. Eiendommen gis Laila Hoff som gave, partene er enige om verdien på eiendommen som settes til ,-. Søker skal drive eiendommen sammen med eiendommen hun driver i dag. Aasheim har borett på eiendommen i sin levetid. Areal jfr. skog og landskap Bygninger Type Areal Daa Type G.fl. m 2 Etg. Byggeår Tekn.stand Fulldyrka mark 63,5 Våningshus Dårlig Innmarksbeite 9,1 Skog, høg bonitet 2,2 Skog, m bonitet 110,1 Skog, lav bonitet 29,6 Uproduktiv skog 31,5 Annet areal 33,8 Driftsforhold jordbruk Driftsforhold Middels Middels skogbruk

5 Side 5 av 14 Lovanvendelse Ervervet er konsesjonspliktig, jf. konsesjonsloven av 28.nov Søknaden avgjøres av kommunestyret som kan innvilge, innvilge på vilkår eller avslå den. Kommunen skal ved vurderingen ta utgangspunkt i 1: 1. (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. I saker som gjelder landbrukseiendommer vises også til 9 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. Rundskriv M- 2/2009 fra landbruksdepartementet gir nærmere retningslinjer for

6 Side 6 av 14 saksbehandling og bruk av lovens virkemidler. Vurdering: Eiendommen gis til Laila Hoff som gave og partene er enige om en verdivurdering av eiendommen til kr ,-. Den verdien er reell ut fra et landbruksmessig hensyn, bolighuset er uten innlagt varmt vann, det er ikke bad eller oppvaskbenk i huset. Jfr. Landbruks- og matdepartementet rundskriv M-2/2012; Priser på landbrukseiendom ved konsesjon. Er det bestemt at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr skal prisvurdering utelates. Ved konsesjonspliktige erverv av landbrukseiendommer bør det som hovedregel være konkrete planer fra erverver om selv å bebo eiendommen og å drive den. Konsesjonssøkeren oppgir i søknaden at eiendommen skal benyttes som tilleggsjord til den jorda hun driver i Krutådal i dag. Aasheim har borett i våningshuset i sin levetid. Konsesjonssøker bor i kommunen og våningshuset i dårlig forfatning. Eiendommen skal brukes som tilleggsjord til bruk i drift. Det settes derfor ikke krav om boplikt Søkeren vurderes som kvalifisert /skikket for å drive eiendommen. Det er ingen kjente forhold som tilsier at søknaden bør avslås. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt Kontering: Ikke aktuelt Konklusjon/anbefaling: Konsesjon innvilges Hilgunn Anita Iversen jordbrukssjef

7 Side 7 av 14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 14/27 14/535 Sigridur Sigursveinsdottir Søknad om næringsstøtte fra HCM Development AS Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Rådmannens innstilling 1. HCM Development AS gis tilskudd til tekniske forundersøkelser. Unntatt offentlighet 2. Støtten kan være på inntil 50 % av godkjente kostnader til forundersøkelser, med maks kr ,-. Det innvilges ikke tilskudd til flytting av bedriften og dens innhaver. 3. Det settes som krav at man i løpet av arbeidsperioden: Gjennomfører markedsundersøkelser i hele satsingsområdet Utarbeider kalkyler som kan vise til hvor lønnsomt prosjektet kan være for økologisk storfe- og småfeproduksjon i Nord-Norge. Kalkylene skal baseres på tre forskjellige driftsstørrelser, som er representative for landsdelen. Intensjonsavtaler om samarbeid med forskningsinstitusjon, landbruksrådgiving, veterinær og minst tre bønder skal forelegges før sluttutbetaling. Tilskuddet kan utbetales i fire terminer; 25 % ved oppstart, 25 % når totalt 50 % av kostnadene kan dokumenteres, 25 % når 75 % av godkjente kostnader kan dokumenters, og sluttbeløpet på 25 % når sluttrapport med forenklet regnskap og resultater av påkrevde undersøkelser foreligger. 4 Frist for gjennomføring av forundersøkelsene foreslås satt til , frist til å godta tilbud om tilskudd innen tre uker etter at endelig vedtak er fattet. 5 Tilskuddet bevilges over næringsfondet med slik kontering: : , : , Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Saken utsettes. For å gi litt ekstra informasjon om sitt prosjekt, inviteres søker til neste utvalgsmøte den Blant annet er et vilkår for å motta støtte fra Hattfjelldal kommune at bedriften har forretningsadresse Hattfjelldal. Utvalget finner så langt at dette ikke er tilfelle. NNM-021/14 Vedtak: Hovedutvalg næring, natur og miljø

8 Side 8 av 14 Møtebehandling: Søker Henning Madsen var invitert og kom i møtet. Her redegjorde han for sitt prosjekt. Etter det ble saken tatt til realitetsbehandling. Rådmannens innstilling, med endring av pkt.4, der fristen for gjennomføring settes til enstemmig vedtatt. NNM-024/14 Vedtak: 1. HCM Development AS gis tilskudd til tekniske forundersøkelser. 2. Støtten kan være på inntil 50 % av godkjente kostnader til forundersøkelser, med maks kr ,-. Det innvilges ikke tilskudd til flytting av bedriften og dens innhaver. 3. Det settes som krav at man i løpet av arbeidsperioden: Gjennomfører markedsundersøkelser i hele satsingsområdet Utarbeider kalkyler som kan vise til hvor lønnsomt prosjektet kan være for økologisk storfe- og småfeproduksjon i Nord-Norge. Kalkylene skal baseres på tre forskjellige driftsstørrelser, som er representative for landsdelen. Intensjonsavtaler om samarbeid med forskningsinstitusjon, landbruksrådgiving, veterinær og minst tre bønder skal forelegges før sluttutbetaling. Tilskuddet kan utbetales i fire terminer; 25 % ved oppstart, 25 % når totalt 50 % av kostnadene kan dokumenteres, 25 % når 75 % av godkjente kostnader kan dokumenters, og sluttbeløpet på 25 % når sluttrapport med forenklet regnskap og resultater av påkrevde undersøkelser foreligger. 4. Frist for gjennomføring av forundersøkelsene settes til , frist til å godta tilbud om tilskudd innen tre uker etter at endelig vedtak er fattet. 5. Tilskuddet bevilges over næringsfondet med slik kontering: : , : ,-

9 Side 9 av 14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Forretningside HMC Development AS.doc Oppsummering av saken: Behandling av søknad fra HCM Development AS om næringsstøtte. Søker har lagt fram skisse til flerårige planer som omhandler flytting, forprosjekt, hovedprosjekt og oppstart av bedrift. Søknaden gjelder midler til forstudier og flytting, som er nødvendige for å kunne komme i gang med et hovedprosjekt og etter hvert full produksjon i Hattfjelldal. Saksopplysninger: HMC Development AS (org nr ) eies og drives av Henning Christian Madsen. Selskapet har som formål å utvikle bioteknologi, import og eksport, rådgiving innenfor energiøkonomisering med mer. Bedriften ble etablert i Beisfjord (Narvik) 1.mars 2013, og er derfor å anse som nyetablert. Henning har utdanning som agronom og seinere ingeniør, og har også pedagogisk utdanning. Søker har lagt frem skisse til et større Forsknings-, Utviklings- og Innovasjonsprosjekt (FoUoI), som her omtales som hovedprosjektet. Se vedlegg for informasjon om forretningsideen. (Unntatt offentlighet, jfr. Forvaltningslovens 13 - taushetsplikt.) Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre områder i Nordkalotten, og man ønsker derfor å opprette samarbeid på tvers av fylkes- og landegrenser på sikt. Søknaden omfatter flytting av bedriften og søker, og midler til forundersøkelser. Søker har presisert at han ønsker å søke etablererstipend og lån for å gjennomføre videre trinn i satsingen. Han ønsker å opprette et nytt foretak (prosjekt) som skal produsere høykvalitets dyrefôr for landsdelens bønder, ved å overføre etablert teknologi til nytt område. Etter at bedriften har flyttet til Hattfjelldal, skal det settes i gang forprosjekt basert på forskning, utvikling og innovasjon. Prosjektets varighet (inklusivt forprosjekt og hovedprosjekt) anslås å bli ca tre år, og vil etter planen resultere i bedrift med tre til fem faste arbeidsplasser. Vurdering: Det er behov for å prøve metoden i nordnorsk klima for å finne om slik produksjon er lønnsom og praktisk under vårt forhold. Derfor vil det være behov for å etablere tett samarbeid med forskjellige etater og innstanser under forprosjektsfasen, slik at man ikke seinere støter på sterk motstand fra fagmiljøer, politiskog/eller administrativt hold. Verdien av et forskningsprosjekt vil også øke vesentlig ved formelt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre fagmiljøer. Kostnadene er satt opp i vedlagt budsjett, men er grovt fordelt slik: Post Søkers budsjett Flytting/etbablering ,- Reiser og møtevirksomhet ,- Studietur ,- Regnskap og dokumentasjon ,- Uforutsatte utgifter ,- Totalt ,-

10 Side 10 av 14 Finansieringsbudsjettet er som følger: Egeninsats arbeid ,- 50 % Tilskudd Hattfjelldal kommune ,- 50 % Totalt ,- 100 % Søker har introdusert forretningsideen sin for Innovasjon Norge, med søknad om midler til forprosjekt/prøveproduksjon og hovedprosjekt. IN har kritisert størrelsen på den økonomiske rammen som er satt for hele prosjektperioden, og bedt han revurdere satsingsområdet (driftsmåte og dyreslag) med mer. Konklusjonen fra dem er at de ikke støtter prosjektet slik det er blitt presentert. Budsjettet som søker la frem for IN lyder på ,- kroner i kostnad ved forprosjektet. IN ønsker et mye mindre forprosjekt, med utgangspunkt i markedsundersøkelser, studiereiser og planlegging. De har forespeilet en kostnadsramme på mellom 150 og 200 tusen. Søker har i stor grad rettet seg etter disse innspillene, ved å avgrense søknaden til å gjelde færre poster, og forberedelser til et hovedprosjekt. Saksbehandlers vurdering er at noen av kostnadene er unødvendig høye for denne type forstudie. Men på den andre siden har det ikke vært gitt støtte til denne type utviklingsprosjekt før, og prosjektet er noe særskilt. Saksbehandler ønsker å redusere godkjente kostnader slik: Post Søkers budsjett Godkjente kostnader Flytting/etablering , ,- Reiser og møtevirksomhet , ,- Studietur , ,- Regnskap og dokumentasjon , ,- Uforutsette utgifter , ,- Totalt , ,- Søker har forklart postene slik: En mindre post på ,- for logistikk og fysisk flytting, med evnt. enn lille del restaurering/oppussing på ny adresse. *) ,- til reiser/møtevirksomhet i forbindelse med tilrettelegging av det forestående prosjekt. Studietur, i forbindelse med teknologioverføringen, for sikring av relevante knowhow data som er erfart fra England. Her er lokal veterinær, eller representant fra Bondelaget, tiltenkt deltakelse og noteres for en utgiftspost på ,- **) Hattfjelldal regnskapskontor, m.fl. konsulenter på oppgaven for prosjekt strukturering, og oppfølgning - anslått budsjett vil her være ca ,- ***) Til uforutsette utgifter vil jeg avsette ca ,- Egenandelen i dette er selvfølge mine timer/arbeide og der vurderes et tidsforbruk på dette på mellen timer, verdien her av (lønnpris) vil anslås til ca tusend.****) Saksbehandlers merknader: *) Søker bor i kommunal bolig, hvor det ikke tillates noen form for restaurering eller oppussing. Hans kone har også fått støtte til flytting av innbo i forbindelse med tilsetting. **) Studietur til England, der man planlegger kursing av veterinær, eller representant for Bondelaget, i arbeidsmetoder knyttet til bruk av produktet kroner er fortsatt veldig dyr studietur for to personer.

11 Side 11 av 14 ***) Innkjøp av konsulenttjenester til blant annet regnskap, veiledning osv., i forbindelse med utforming og forberedelser til hovedprosjekt. ****) Timepris kr 250,- som er maks det kommunen godkjenner. Som tidligere nevnt har han søkt IN, selv om de ikke støtter prosjektet slik det er blitt presentert for dem i tidlig fase, og vilkåret om å søke ekstern finansiering anses å være oppfylt. Bankfinansiering til forprosjekt i en nyetablert bedrift, er i teorien ikke mulig å få, og det er av den grunn ikke lagt opp til banklån. Støtten vil derfor være utløsende faktor for at prosjektet blir gjennomført. Spørsmålet blir da om prosjektet er gjennomførbart. Kommunen kan innvilge tilskudd med betingelser, og kutte noe i godkjente kostnader (se over), slik det er vanlig man gjør ved behandling av søknader hos andre instanser. I fht Vefsnafondet bestemmelser om egenkapitalandel så er den overførbar også til støtte fra næringsfondet. 6-3: Det stilles som hovedregel krav om 30 % egenkapitaldekning i alle investeringstiltak det søkes kommunal støtte til. Egenkapital kan bestå av både kroner og egeninnsats. Verdien av egeninnsats skal beregnes i samsvar med Innovasjons Norges beregningsmodell. Når finansieringsmulighetene nå er vesentlig reduserte, vil egeninnsats i form av penger og arbeid utgjøre 50 % av finansieringen, og kommunens andel i form av tilskudd vil stå for resterende 50 %. Med de kostnadene kommunen godkjenner vil finansieringsplanen kunne se slik ut: Egeninsats arbeid ,- 50 % Tilskudd Hattfjelldal kommune ,- 50 % Totalt ,- 100 % Forholdet til EØS regelverket: I nytt tilsagnsbrev gjeldende Vefsnafondet, fra Nærings- og handelsdepartementet, datert , utdypes det hva man kan gi støtte til, innen de enkelte gruppeunntakene. Regelendringen gjelder generelt for næringsstøtte. Saksbehandler vurderer forprosjektet slik at det kommer under kategorien Tekniske forundersøkelser.

12 Side 12 av 14 Bedriften er småbedrift, og forprosjektet faller under kategorien undersøkelser i forkant av eksperimentell utviklingsvirksomhet. Det vil gi mulighet til tilskudd som dekker inntil 50 % av de støtteberettigede kostnadene. Det er også åpning for å bruke Bagatellmessig støtte til å støtte forprosjektet. Det gir åpning til å dekke alle typer kostnader, men maksimalbeløpet er ,- ( ,-) over en treårsperiode. Forundersøkelsene kan avdekke nye kostnader, og andre behov enn det søker har skissert for neste fase i prosjektet,. Derfor vurderer saksbehandler det som mest hensiktsmessig å yte eventuell støtte til forprosjektet som bagatellmessig støtte. Argumenter for og i mot. Søknaden omfatter flytting og forstudie, før et etablert prosjekt igangsettes. Man har lite konkrete kunnskaper om utfallet, og dette preger saksbehandlers argumenter, som dels er preget av synsing. For: Prosjektet er spennende og nyskapende i nordskandinavisk sammenheng. Om det viser seg å være lønnsomt, kan prosjektet bidra til å skape flere nye arbeidsplasser i kommunen på sikt. Produktet som prosjektet skal føre frem til, har potensial till å bedre økonomi, trivsel og helse hos bønder og deres dyr, særlig innen økologisk produksjon, men også innen tradisjonelt landbruk. Forstudiet er et forholdsvis lite prosjekt, som er gjennomførbart i løpet av noen måneder, og vil gi svar på mulighetene fremover. Forstudiet skal etablere kontakt med forsøks- og forskningsinnstanser, samt finansieringsinnstanser over et stort geografisk område. Det er få nyetableringer i kommunen, og enda færre innen forskning og utvikling. Prosjektet kan være med på å snu denne trenden. Søker har aktivt arbeidet med å etablere nettverk og kontakter, både med bønder og forskningsinstanser, mens han har ventet på svar fra kommunen. Støtte til slikt forprosjekt kan sende signaler til andre bedrifter som kan tenkes å være interesserte i å etablere drift innen kommunen. Mot:

13 Side 13 av 14 Forskningsprosjekt er i sin natur risikofylte, da målet er å granske hvor vidt forskningsobjektet er produserbart og lønnsomt. Ideen er ikke ny på verdensbasis, og innovasjonsgraden er derfor lav. Det kan derfor bli tungt å få støtte hos Innovasjon Norge til seinere faser av prosjektet, slik det har vært satt opp. Det kan ta over to år før man ser reelle resultater av hovedprosjektet. Prosjektet har per dags dato ikke skriftlige avtale med noen av de mulige samarbeidspartnerne. Søkers ektefelle fikk, i forbindelse med tilsetting, tilskudd til flytting til kommunen. Støtte til flytting av bedriften må derfor evt. spesifiseres å gjelde kun bedriften og etablering av denne. Redusert slått i nordområdene kan ødelegge mangeårig politisk satsing om økt beiting for å vedlikeholde kulturlandskapet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen kjente administrative konsekvenser. Evt. tilskudd vil redusere gjenstående midler på næringsfondet med tilsagnsbeløpets størrelse. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Saksbehandlers vurdering er at de positive elementene er sterkere enn de negative. Ved å behandle søknad om midler til flytting og etablering, samt forstudie, reduserer man risikoen vesentlig. Ved å sette betingelser for innholdet i forstudien og resultater, kan man også delvis sikre fremdrift og resultater som bør foreligge før søknad om midler til hovedprosjekt kan behandles. Det legges frem flere alternativer: 1. Søknaden avslås. Det ikke foreligger formelle avtaler med samarbeidspartnere om prosjektet. Det er heller ikke gjort/lagt frem markedsundersøkelser som viser til mulig lønnsomhet av fremtidig produksjon. Tildeling av midler til forstudie og flytting anses som for risikofylt. 2. Det innvilges bagatellmessig støtte på inntil kr ,- eller inntil 50 % av godkjente kostnader ved forstudiet og etablering i kommunen. Det settes som krav at man i løpet av arbeidsperioden: Gjennomfører markeds undersøkelser i hele satsingsområdet Utarbeider kalkyler som kan vise til hvor lønnsomt prosjektet kan være for økologisk storfe- og småfeproduksjon i Nord-Norge. Kalkylene skal baseres på tre forskjellige driftsstørrelser, som er representative for landsdelen. Intensjonsavtaler om samarbeid med forskningsinstitusjon, landbruksrådgiving, veterinær og minst tre bønder skal forelegges før sluttutbetaling. Tilskuddet kan utbetales i fire terminer; 25 % ved oppstart, 25 % når totalt 50 % av kostnadene kan dokumenteres, 25 % når 75 % av godkjente kostnader kan dokumenters, og sluttbeløpet på 25 % når sluttrapport med forenklet regnskap og resultater av påkrevde undersøkelser foreligger. 3. Det innvilges ikke tilskudd til flytting av bedriften og dens innhaver, men det gis tilskudd til tekniske forundersøkelser. Støtten kan være på inntil 50 % av godkjente kostnader til forundersøkelser maks kr ,-. Det settes som krav at man i løpet av arbeidsperioden: Gjennomfører markedsundersøkelser i hele satsingsområdet

14 Side 14 av 14 Utarbeider kalkyler som kan vise til hvor lønnsomt prosjektet kan være for økologisk storfe- og småfeproduksjon i Nord-Norge. Kalkylene skal baseres på tre forskjellige driftsstørrelser, som er representative for landsdelen. Intensjonsavtaler om samarbeid med forskningsinstitusjon, landbruksrådgiving, veterinær og minst tre bønder skal forelegges før sluttutbetaling. Tilskuddet kan utbetales i fire terminer; 25 % ved oppstart, 25 % når totalt 50 % av kostnadene kan dokumenteres, 25 % når 75 % av godkjente kostnader kan dokumenters, og sluttbeløpet på 25 % når sluttrapport med forenklet regnskap og resultater av påkrevde undersøkelser foreligger. Frist for gjennomføring av forundersøkelsene foreslås satt til , frist til å godta tilbud om tilskudd innen tre uker etter at endelig vedtak er fattet. Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen SP-

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00-11:50 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer