Strategisk reiselivsplan Verdifulle opplevelser i Karmøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy"

Transkript

1 Strategisk reiselivsplan Verdifulle opplevelser i Karmøy

2 Innhold Sammendrag 1.0 Innledning Hva innbefatter reiseliv? Organisering Reiselivsplanlegging på kommunalt nivå Status for reiselivet i Karmøy Hva har vi å by på? Hvem er de tilreisende? Hvilke behov har de reisende? SWOT analyse Karmøy som reisemål Status - oppsummering Utviklingstrekk og markedsmuligheter Strategier for Karmøy - utviklingsmuligheter Visjon & mål for utvikling Strategier for utvikling Handlingsplan Tiltak Foto forside og denne side: Ørjan B. Iversen

3 Sammendrag Reiselivet i Karmøy har store muligheter, både med tanke på å styrkes og utvikles videre. Mulighetene er arbeidet fram gjennom en rekke år, og er også videre avhengig av en målrettet innsats av så vel offentlige som private aktører i årene framover. Reiselivet vil sammen med øvrig næringsliv være bærebjelken for å lykkes i å opprettholde og utvikle lokalsamfunnene i kommunen. Karmøy har et kulturbasert reiseliv som er en del av kommunens næringsliv. Reiseliv er verdiskaping: Næringen genererer inntekter og arbeidsplasser, og bidrar med tilbud for trivsel og opplevelser for både tilreisende, befolkning og arbeidende. Reiseliv som kulturbasert næring er en viktig del av det å fremme stedsutvikling og næringsutvikling. Aktørene innen reiseliv, private bedrifter, institusjoner, reiselivslag og kommunen, er gjensidig avhengige av hverandre for å tilfredsstille den tilreisendes behov. Karmøy kommune ønsker å utvikle reiselivsnæringen i samarbeid med de øvrige aktørene i regionen. De viktigste kommunale rollene innen reiselivsarbeidet er å koordinere og samordne aktører og tilbud, og stimulere og tilrettelegge for videre utvikling av Karmøy som reisemål. Reiselivet påvirkes forøvrig av den generelle utviklingen i næringsliv og offentlig virksomhet. Det forventes at en oppfølging av strategisk næringsplan for Karmøy også vil stimulere veksten i reiselivet. Karmøy har mange kvaliteter og særegenheter, både gitte fysiske fortrinn (naturen) og menneskeskapte (kulturen). Arbeidet med reiseliv skal bygge på våre samlede fortrinn i videre utvikling av et levende og lønnsomt produkt. Tilbudene skal være tilpasset det markedet etter- spør, og de skal bygge på det unike ved Karmøy og Haugalandet. Ved å styrke attraksjonene gjennom samordnet opptreden, god formidling og markedsføring vil besøkende ta med seg mange, varierte og positive opplevelser herfra. De største flaggskipene i regionen ligger på Karmøy, og Destinasjon Haugesund og Haugalandets Viking-profil synliggjør spesielt Avaldsnesområdets historiske viktighet og interesse, både nasjonalt og internasjonalt. I reiselivsplanen tas følgende strategiske grep for å styrke og utvikle reiselivsnæringen i Karmøy: 1) Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål Videreutvikling av hovedattraksjonene Avaldsnes og Skudeneshavn 2) Fokus på totalproduktet Karmøy 3) Fokus på verdifulle opplevelser Den strategiske reiselivsplanen for Karmøy inneholder en rekke konkrete forslag til tiltak, hvor siktemålet er at arbeidet med å realisere disse er startet innen utgangen av Et sterkt reiseliv med utvikling av tilbud til turister og fastboende vil forsterke Karmøys posisjon som reiselivsprodukt og gjøre kommunen mer attraktiv som samarbeidspartner i regionen. 4 5

4 1:0 Innledning Karmøy kommune har fra begynnelsen av 1980-årene arbeidet med utvikling av reiselivsnæringen. Den første reiselivsplanen for kommunen i 1986/87 ble utarbeidet i samarbeid mellom næringssjef og reiselivsansvarlig. I denne planen ble det vedtatt at satsningsområdene fremover skulle være Skudeneshavn og Avaldsnes/Visnesområdet. Kystkulturprosjektet, som i hovedsak tok for seg utviklingen i Skudeneshavn i reiselivssammenheng, medførte videre at Karmøy kommune valgte å satse på reiselivsnæring og opprettet reiselivsrådgiverstilling. Reiselivsplanen for ble utarbeidet som en del av kommuneplanen, og i 2005 ble det bestemt at det skulle utarbeides en ny/rullering av den gamle planen. Følgende visjon ble satt for Karmøy kommune: Et komplett utformet, lønnsomt kystkulturprodukt utviklet med respekt for våre fortrinn: Havet opplevelser over og under vann. Naturen svaberg, sandstrender, lynghei. Kulturen byggeskikk i nyere tid med røtter langt tilbake i historien. Mennesker og Næringsliv. Strategisk reiselivsplan for den kommende periode etterfølger en plan som var i virke for perioden Den nye planen vil ta utgangspunkt i erfaringer og utviklinger som er relevante for Karmøy fra et kommunalt perspektiv, og avstemmes mot regionale og nasjonale satsninger for å oppnå ønskelige synergier på næringsområdet. Selv om den gjeldende perioden for reiselivsplanen er vil tidshorisonten for planarbeidet være mer langsiktig ettersom effektene av strategier og tiltak vil vise seg på lengre sikt. Ved endrede forutsetninger vil det foretas revidering av planen (eller deler av planen) i løpet av perioden. Tenk at kopperet fra Visnesgruvene har formet selve symbolet på USA: Frihetsstatuen! Her står hun som minnesmerke på torget i Visnes, Karmøy. foto: Camilla Vandvik 6 7

5 Signaturbygg Karmøy Fiskerimuseum ligger som en arkitektonisk perle i Vedavågens vakre naturlandskap. Museet er bygget av det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, som også har tegnet store landemerker som Den Norske Opera i Oslo og Biblioteket i Alexandria, Egypt. 8 9

6 2:0 Hva innbefatter reiseliv? Reiseliv kan defineres som et system av ulike bransjer og funksjoner som sammen oppfyller den reisendes behov og gir den reisende en opplevelse. Et viktig trekk ved reiselivsmarkedet er at selv om turisten etterspør et totalprodukt og oppfatter et reisemål som én enhet, så innbefatter den samlede opplevelsen delprodukter fra ulike næringer. Det svært sammensatte produktet fordrer samarbeid på tvers av alle reiselivsrelaterte næringer. Reiseliv gir grunnlag for virksomhet i mange næringer. Norge kan illustreres i følgende oppstilling: Reiselivsprodukter er definert som varer og tjenester som er typiske for reiselivsnæringene og er spesielt relevante Innovasjon Norge i reiselivssammenheng; som overnatting, servering, transport, formidlingsvirksomhet og opplevelses- og aktivitetstilbud Landsdelsselskap som tilfredsstiller reisendes behov. Reiselivsnæringene Regionale destinasjonsselskap identifiseres ut fra deres avhengighet av og/eller betydning for turismen. Felles for reiselivstjenestene er at de konsumeres på stedet. Innovasjon Norge (tidligere Norges Turistråd) har hovedansvaret for den generelle profileringen av Norge Reiselivet kan deles inn i følgende kategorier: og av norsk reiseliv i utlandet. Innovasjon Norge skal - Attraksjoner bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene, og øke interessen for Norge som reisemål. Virksomheten ledes fra - Transport - Overnatting Oslo, og organisasjonen har kontorer i 35 land utenfor - Servering Norge. - Aktiviteter/opplevelser - Infrastruktur Karmøy kommune er aksjonær i landsdelsselskapet Fjord Norge AS. Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for 2.1 Organisering de fire Vestlandsfylkene, og arbeider spesielt rettet mot Reiselivet er organisert på ulike nivå. Det felles nasjonale internasjonal markedsføring av reiselivsnæringen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og og internasjonale salgs- og markedsføringsapparatet i Romsdal. Aksjonærene i Fjord Norge AS er fylkeskommuner, reiselivsråd, destinasjonsselskaper, lokale reiselivslag, kommuner og reiselivsbedrifter. Fjord Norge AS arbeider ut fra den målsetting at de fire fylkeskommunene skal finansiere den generelle profileringen av Fjord Norge som reisemål. I tillegg tilbyr selskapet spesielle markedsføringstjenester til enkeltbedrifter og organisasjoner. Kjerneprodukter i Fjord Norge er naturbaserte-, kulturbaserte- og aktivitetsbaserte produkter. Karmøy kommune er en av de største eierne i fellesorganisasjonen for reiselivet lokalt, Destinasjon Haugesund & Haugalandet (DHH). Destinasjonsselskapet er en medlemsorganisasjon for næringsliv og kommuner i regionen. Selskapet skal ivareta reiselivets felles oppgaver innen markedsføring, profilering og produktkoordinering. Utgangspunktet for destinasjonsselskapet er at det er reisemålet som etterspørres, ikke den enkelte bedrift. Destinasjonen består per dags dato 1 av 6.5 årsverk (vanligvis 5.5). Destinasjonens største eiere er Karmøy Kommune, Haugesund Kommune og Lufthavnutbygging AS, og organisasjonen har over 150 medlemsbedrifter. Viktige samarbeidspartnere er Innovasjon Norge, Fjord Norge, Norway Convention Bureau (NCB), mfl. 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt nivå En vellykket utvikling av reiselivet bør ta utgangspunkt i et samspill mellom offentlige og private aktører. Kommunen er en viktig medspiller både når det gjelder bedrifts- og reisemålsutvikling, stimuleringstiltak og som rammesetter omkring ønsket utvikling i kommunene. Med utvikling menes både reiselivet sitt omfang, type reisemål/turisme som skal stimuleres og rammer, arealbruk og miljøpolitikk. I et nært og forpliktende samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet kan reiselivet bidra til å skape vekst og lønnsomhet for begge parter. Kommunen må sørge for tilstedeværelse på arenaer av betydning for reiselivet, regionalt og nasjonalt, og arbeide for styrkede relasjoner og kommunikasjoner både innad i kommunen og ut mot regionen vi er en del av. Kommunen har flere roller i utvikling av reiselivet, som både vertskap, produkteier, utviklingspartner, tilrettelegger og rammesetter. De viktigste av reiselivsrådgivers oppgaver er å stimulere og tilrettelegge, og koordinere og samordne aktører og tilbud i utvikling av Karmøy som reisemål. Kommunen er ansvarlig for en felles markedsføring av Karmøy, gjennom nettsiden og brosjyre utgitt på norsk, engelsk og tysk. Karmøy Kulturopplevelser AS er et kommunalt aksjeselskap eid av Karmøy kommune, med nærmere 8 årsverk. Karmøy Kulturopplevelser er tillagt kommersiell drift av Nordvegen historiesenter og turistinformasjon der, samt Vikinggården, Visnes gamle gruveområde og Olavskirken. Karmøy Kulturopplevelser samarbeider med flere instanser for helhetlig drift av Avaldsnesområdet. Fremtidig målsetting er at Karmøy Kulturopplevelser kan arbeide med de øvrige reiselivstilbudene på Karmøy for å lette produkttilgjengelighet for besøkende. 1 Økt bemanning på grunn av at Haugesund er vertskapsby for Norwegian Travel Workshop

7 3:0 Status for reiselivet i Karmøy 3.1 Hva har vi å by på? Det er mange flotte og spennende reiselivsprodukter i kommunen. Fra naturens side har Karmøy mange attributter i variert landskap med sydenstrender, hav, kyst og lyngheier, hvor en kan oppleve kulturhistorie, idylliske miljø og delta på mangfoldige aktiviteter. Karmøy har gode rekreasjonsmuligheter med flotte natur - og kulturstier. Av havaktiviteter har attraktive fiskemuligheter tiltrukket turister fra blant annet Tyskland, og det er gunstige forhold for seiling og vind- og bølgesurfing. Karmøy har en rekke historiske steder som er godt besøkt. Med reiselivsfyrtårn som Avaldsnes og Skudeneshavn ligger et stort potensial av internasjonal interesse som kan utnyttes enda bedre ved å videreutvikle attraksjonene og ved å gå mer aktivt inn i regionalt samarbeid. Det ligger et stort arbeid foran oss i å finne/ta posisjon i regionen og i å tydelig vise merkevaren Karmøy. Det er viktig at Karmøy, som en vidstrakt kommune med tre mindre byer, fremstår som ett helhetlig reisemål. Et oppdelt og fragmentert reiselivsarbeid kan gjøre de mange tilbudene mindre tilgjengelige for tilreisende. Når vi omtaler reiselivet i Karmøy som kulturbasert, så er ikke dette et entydig begrep. Men det forteller noe om at naturen og kulturarven utgjør viktige ressurser i utvikling av tilbud rettet mot reisende. Begrepet kultur kan således også omfatte steders fysiske miljø, kunstneriske utsmykking, arkitektur, kulturlandskap, ulike tradisjoner og særegenheter. Dette er vesentlige faktorer for et samfunns attraksjonskraft for turister. De ulike tilbudene som kan karakteriseres som kulturbaserte omfatter en rekke tiltak, institusjoner og private virksomheter. Offentlig finansierte og delfinansierte kulturattraksjoner og tiltak må regnes som viktige innsatsfaktorer for reiselivsnæringene. Kulturattraksjonene fungerer ofte som kollektive goder for reiselivet. De siste årene har det også vokst fram flere private turist- og opplevelsestilbud som i større eller mindre grad kan regnes som kulturbaserte. Besøkende kan oppleve små og større kulturarrangement, festivaler, galleri, opplevelser basert på lokal natur og kultur, aktivitetsanlegg, med mer. Natur og kulturarv som bakteppe for reiseliv har stått sentralt helt siden reiselivet utviklet seg som næring på slutten av 1800-tallet. Kulturminner og kulturmiljø er Det er mye å oppleve av både natur, kultur og historie på Karmøy

8 Fra Vest-Karmøys vakre sydenstrender er det mye å ta seg til: Bading, vann- og vindsport, strandvolley, turgåing og mye mer

9 fysiske uttrykk for hvordan mennesker har levd og er kilder til historier om fortid og nåtid. Natur- og kulturhistoriske spor ligger som frie goder i landskapet, og det er en utfordring å aktivisere og formidle historiene både til lokalsamfunnet og til reisende. Karmøy har fire museer og ett historiesenter som presenterer den mangfoldige kulturhistorien kommunen besitter: gruvehistorie, middelalder og vikingtid, fiske og kystkultur, byhistorie og leveskikker. Utfordringen er å sette disse fortrinnene og særegenhetene i opplevelsesrammer som holder mål kvalitetsmessig for de aktuelle målgruppene i markedet, og som gjør det mulig å forsvare priser som gjør tilbudene lønnsomme for de som skal leve av denne næringen. Med dagens norske kostnadsnivå er dette en særskilt utfordring. Karmøy har også potensial på andre områder som i dag er lite utnyttet, eksempelvis innen teknisk turisme. Kommunen har store attraksjoner innen området energi som får stadig økende internasjonal oppmerksomhet. Vindmøller, naturgass, Hydro, Gassco med flere, gir gode forutsetninger for at Karmøy kan bli opplevelsessted og utgangspunkt for teknisk turisme i regionen. Dette kan være et interessant felt å se nærmere på i samarbeid med de aktuelle næringer. 3.2 Hvem er de tilreisende? Ifølge DHHs siste markedsanalyse for destinasjon Haugalandet eksisterer lite konkrete undersøkelser på hvem som er våre tilreisende, men tolking av tilgjengelig materiale kan likevel gi oss en pekepinn: Forholdet mellom ferie & fritid og kurs & konferanse er omtrent sidestilt i antall gjestedøgn. Blant feriereisende er naturopplevelser viktigste årsak til valg av vår destinasjon. Snittalderen er 50 år, ofte bestående av par, sjeldnere av familier. Grupper representerer fortsatt en betydelig, men minkende, del av de reisende, spesielt fra de tradisjonelt sett viktigste internasjonale markedene. Norge er et høgkostland og har kunder med god betalingsevne. Disse kan betale middels og høg pris for produktene de kjøper og krever tilsvarende god og høg kvalitet. Vi er ikke først og fremst en destinasjon for hovedferien, heller ikke en typisk helgedestinasjon. Flest reiser hit for en såkalt kortferie

10 Foto: Inger K. Haavik DHH viser til et A og B marked som representerer reisende nasjonaliteter på Haugalandet: A-Markeder Norge: - Østlandet og nærområdet Stavanger Bergen - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/korttidsferier/weekend Tyskland: - Segment: ferie og fritid/korttidsferier/kurs og konferanse/weekend Storbritannia: - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/kortidsferier/weekend Nederland: - Segment: ferie og fritid/korttidsferier Danmark: - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/kortidsferier/weekend (om direkte flyforbindelse, noe som forventes etablert i nærmeste fremtid) Det ble gjennomført en omfattende gjesteundersøkelse på Haugalandet sommeren I dette utvalget på 802 respondenter var 27 ulike nasjonaliteter representert. 42 % av utvalget var førstegangsbesøkende, og i hovedsak tyskere (hele 42 %) og nordmenn (25 %) på rundreise i Norge. Den største gruppen reiste som par (37 %), etterfulgt av reisende med slekt og venner (24 %). Barnefamilier utgjorde 29 %. Hele 74 % hadde organisert reisen på egen hånd. 3.3 Hvilke behov har de reisende? Fra gjesteundersøkelsen fra 2007 kan en lese følgende om utvalgets motiv ved valg av Haugalandet som reisemål: Oppleve natur og landskap er viktigste kjøpsmotiv Oppleve idylliske og autentiske steder, muligheter for fred og ro samt lite masseturisme Oppleve og utforske nye steder, samt lære noe nytt Mulighet for å dyrke sport og hobby er viktig for tyske fisketurister Gjenkjøperne er opptatt av å besøke slekt og venner B-Markeder (fremstår som interessante utviklingsmarkeder for regionen) Spania: - Segment: ferie og fritid Russland: - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse (Det russiske markedet har stort potensial, og forventes prioritert som et A-marked fra 2011) Nær 96 % av respondentene mente de hadde fått en totalopplevelse som forventet eller bedre. Forbedringspunktene som trekkes frem er: Tilgang på lokalprodusert mat Offentlige toalett Parkeringsforhold Skilting og merking av attraksjoner Med sin lange kystlinje, sine hvite sandstrender, lyngheier og fjorder byr Karmøy på mange muligheter for flotte turer. Bukkøy ligger i fantastiske naturomgivelser ikke langt fra kirken på Avaldsnes. Ute på vikinggården kan en oppleve hvordan vikingene levde og se rekonstruerte langhus, grophus, rundhus og leidangsnaust. 2 Prosjektet er et samarbeid mellom Kaizen AS og Høgskolen i Lillehammer. Undersøkelsen har to faser: 1) Skjemainnsamling og 2) Kundetilfredsmåling, som har gitt et rikt datamateriale om gjestenes bakgrunnsvariabler, informasjonskilder, reisemotiv, adferd og tilfredshet

11 I følge gjesteundersøkelsen var de mest kjente attraksjonene på Haugalandet Gamlebyen i Skudeneshavn, Langfoss i Åkrafjorden, Vikinggarden på Avaldsnes, Sildajazz og Olavskirken på Avaldsnes. Av disse er det Gamlebyen i Skudeneshavn og Olavskirken som først og fremst utløser faktisk besøk/kjøp. Vikinggarden, Nordvegen Historiesenter, natur og kulturlandskap, atmosfære, ryddighet og renhold er noen av de ti best vurderte produktelementene. Det er ikke Karmøy en velger seg som reisemål for en urban storbyferie. Her er det først og fremst natur og kulturhistorie som tiltrekker, og gjerne også behov for ro og rekreasjon. Vi må kunne dekke følgende behov hos våre tilreisende: Aktive opplevelser i vakker og ren natur Opplevelse av lokal kultur og levemåte Kvalitativt gode overnattings og serveringstilbud Tilrettelagt flerspråklig informasjon Statistikk viser at det er hovedvekt av nordmenn og tyskere blant Karmøys besøkende. Selv om antall individuelt reisende er en generelt økende trend, har vi fremdeles mange bussturister på Karmøy, og det kommer stadig flere båtturister. Det må vi ta i betraktning ved tilrettelegging, markedsføring og utvikling av aktivitetstilbud. Alderssegmentet som synes å være mest interessert i Karmøy som reisemål er mellom år 3. Vår samarbeidspartner Fjord Norge har pekt på det grå gullet som den mest voksende gruppen reisende. Trender fremover viser til et generasjonsskifte, hvor man reiser mer i høyere alder. Dette forteller oss at segmentet er riktig å rette seg mot. Samtidig er en strategi for et reisemål i utvikling å nå ut til andre grupper reisende, utover dem som allerede er tyngst representert. I evaluering av Karmøy som reisemål har manglende tilbud til barnefamilier vært uttrykt. Familieturisme og den store gruppen besøkende som slekt og venner utgjør, representerer et stort potensiale. Vi må i fremtiden rette oss mot denne gruppen reisende gjennom å tilrettelegge for gode opplevelser med et bredt spekter av aktivitetstilbud. Overnatting Det finnes flere overnattingsmuligheter i Karmøy, som gjestehavner, feriehus/hytter/leiligheter, pensjonat, vandrerhjem, fyr, camping og hotell. Disse utgjør over 30 registrerte steder å tilbringe ferienetter i Karmøy kommune. Det er ikke opprettet system for felles registrering over antall gjestedøgn, og vi kan dermed ikke si noe spesifikt om total utvikling. foto: Ørjan B. Iversen 3 Nær 40 % av respondentene på gjesteundersøkelsen fra 2007 var mellom 36 og 50 år. Gamle Skudeneshavn er en av Norges best bevarte tettsteder, og ble kåret til Norges sommerby i

12 Det uttrykkes behov for flere overnattingsmuligheter i visse deler av kommunen. Særlig påpekes mangelfull kapasitet fra Kopervik og sørover. I Skudeneshavn, som besøkes av anslagsvis hver sommer, er det til eksempel ikke overnattingsmulighet på ett sted for grupper over tjue personer. En populær destinasjon som Skudeneshavn burde ha et hotell som rommer over 80 personer med lokaler for kurs og konferanser. En stor kommune som Karmøy burde kunne tilby mer enn ett hotell. Hotellbransjen har stor betydning for reiselivet, og kommunen må bistå i forhold til etablering av nye overnattingssteder. Kommunikasjon Det skjer mye på kommunikasjonsfronten på Haugalandet. Det arbeides nå med den nye T-forbindelsen som er et tunnel- og vegsystem som knytter sammen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær, og som knytter Karmøy og Haugesund direkte til stamvegen mellom Bergen og Stavanger. De kommende kommunikasjoner, Hordfast og Rogfast, kan sees både som trusler og muligheter for Karmøy som bostedskommune og reisemål. Det blir derfor viktig å se ulike scenarioer i kjølevannet av disse i den videre planlegging av reiselivet. Vil de nye kommunikasjonene medføre større reisetrafikk til Karmøy? Hvilke endringer vil forekomme i samband som Skudenesfergen, hurtigbåtforbindelse og kystbuss? Haugesund lufthavn Karmøy er i stadig vekst, nå med 16 destinasjoner med innenlandsflygninger, direkte utenlandsruter og charter. Med klar overvekt av utreisende trafikk bør vi ta noen runder på muligheter for å øke tilstrømmen av innkommende på disse rutene. Det må jobbes med å gjøre oss attraktive for, og godt markedsført i, flydestinasjonene England, Spania, Tyskland, Bulgaria, og Tyrkia. Karmsundbrua gjorde Haugalandet til «ett rike» ved at Karmøy fikk fastlandsforbindelse i Buebroa forbinder øya Karmøy med fastlandsdelen av Karmøy kommune og Haugesund

13 3.4 SWOT analyse Karmøy som reisemål hele familien. Det er behov for profesjonelle aktører som I forbindelse med planarbeidet er det sentralt å analysere kan selge samlede pakkeprodukter på Haugalandet. Vi Karmøys styrker, svakheter, muligheter og trusler som stiller langt sterkere i markedet ved å kunne tilby attraktive reisemål. Ved en slik kartlegging blir det tydeligere hvor og tilgjengelige totalprodukter til turister, med salg av opp- vi står i dag (status) og hvor veien bør gå videre (ut- levelsespakker som fiskesafari, mat/kultur, teknisk turisme vikling) i reiselivsarbeidet. Swot-resultater fra den forrige og lignende. Karmøys sterke sider som reisemål: Karmøys svake sider som reisemål: reiselivsplanen 4 er revidert etter dagens situasjon 5, og sammenført med felles utfordringer regionen står overfor 6. Reiselivet i Karmøy er dessuten svært sesongavhengig. En av hovedutfordringene for reiselivsaktørene er dermed Kulturhistoriske steder: Manglende overnattingsmuligheter Innspill til Swot over Karmøy som reisemål er brukt som å arbeide for en utvidet sesong, for å øke antall tilreisende Avaldsnesområdet og Skudeneshavn bakgrunnsmateriale for innholdet i denne reiselivsplanen. utover sommeren. Dårlig koordinering lokalt og regionalt: Illustrasjonen på foregående side viser hva som vektlegges Vakker og variert natur: rolleavklaring/manglende samordning som viktigst prioriterte momenter av reiselivsnæringen. For å unngå en fragmentert reiselivstenkning er det viktig Hav og kyst, strender, lyngheier mellom aktører å fokusere på en samkjøring i aktørenes arbeid sammen 3.5 Status oppsummering med kommunen, med både selv å se og å fremvise Styrkene og mulighetene som skisseres er noe man bør Karmøy som en helhet. I arbeidet med reiseliv fremover Muligheter: Trusler: både utnytte og forsterke slik at Karmøy utvikles som reisemål. Svakhetene og truslene kan potensielt hindre oss i å blir det viktig å etablere flere felles fora for samarbeid og samkjøring for å kunne møte besøkendes behov. Da vil vi Flyplass med tiltagende aktivitet Manglende samarbeid lokalt og regionalt nå våre mål, og en må arbeide for å eliminere/ta forhånd- også markere oss tydeligere i regional sammenheng og i og utenlandsruter sregler slik at de kan reduseres. De kvaliteter og særegen- større grad nå det store potensialet vi besitter med våre Mange aktører/ konger på haugen heter som gjør Karmøy til et attraktivt sted å reise til og å attraksjoner. Økt aktivitet og tilbud om gir intern konkurranse, noe som bo i må bevares og videreutvikles med målsetning om å opplevelser for hele familien hemmer utvikling av helhetlige tilbud gi alle besøkende positive opplevelser. Som det kan leses av oppgjort status kan en se flere sentrale utfordringer å arbeide videre med for reiselivet på Det er helt åpenbart at Karmøy har mye å by på. Reise- Karmøy. Det foregående vil dermed være fokusområder i livsaktørenes oppgave er her å yte service og gi tilbud ut strategisk reiselivsplan for I handlingsplanen fra de besøkendes behov. Det bør dermed etableres et skisseres strategivalg og tiltak som konkret kan omgjøre bedre system for kartlegging og tallfesting som illustrerer disse utfordringene til muligheter for positiv utvikling av reiselivsutvikling i Karmøy. Per i dag er det ikke gode Karmøy som attraktivt reisemål. Tiltak fra reiselivsplanen rutiner for å fange opp hvem som er våre tilreisende, for er i liten grad fulgt opp på grunn av budsjett- hvorfor de kommer, og hvilke behov de har. situasjonen, og flere av disse vil dermed videreføres til Vi har fremdeles et større potensial når det kommer til den følgende perioden. formidling og markedsføring av hva vi besitter, og det er fortsatt en vei å gå i å tilby aktiviteter og opplevelser for 4 Swot analyse foretatt i forbindelse med reiselivsplan for Swot analyse: reiseliv for Karmøy, forum for reiselivsaktører i regi reiselivsrådgiver, august Swot analyse: reiseliv for Haugalandet, forum for reiselivsaktører i regi Haugaland Vekst, mai

14 foto: Ane Steingildra 4:0 Utviklingstrekk og markedsmuligheter Når en har gjort opp status og skal stake ut fremtidig kurs, må en forsøke å se hva markedet etterspør. Hvilke viktige utviklingstrekk må vi være bevisst på i planleggingen videre? Karmøy i vinden: Fra skipsingeniører i Vikingtid til den ypperste utvikling innen bærekraftig ingeniørkunst. - Vinden har stor betydning for utvikling på og av Karmøy. Basert på rapport fra selskapet Kairos Future trekker Fjord Norge frem relevante trender innenfor reiseliv: Megatrender (Over 10 år) - Generasjonsskifte: Ny målgruppe mellom 25 og 35 år som har penger og tid til å reise, og de eldre er mer aktive og reiser mer - Et mer individualisert samfunn med nye segment Sikre trender (5-10 års perspektiv) - Kundens behov er mer komplisert/mangfoldig: gir rom for sesongutvidelser og luksusprodukter - Innovasjonstakten økes: kan bedre destinasjonens omdømme - Etterspørsel etter autentiske opplevelser: i natur, kultur, matopplevelser og møte med lokalbefolkning. Historiefortelling og dramatisering viktig - Holistisk (helhetlig) helseperspektiv: det åndelige aspekt (yoga, spa, naturopplevelser) - Grønne alternativer/bærekraftig utvikling - Interaktivitet: virtuelle verdener blir en ny kilde til informasjon Stigende/Nye trender - Lettere tilgang (teknologi) - Reiser som statussymbol: det unike blir viktig Fjord Norge skisserer internasjonale etterspørselstrender der privatpersoner i stor grad organiserer feriereisene selv; gjerne utenom høysesong og over internett. Opplevelsesaspektet veier tyngst, med forventninger om berikelse, mangfold, og variasjon. Det gode liv etterstrebes og temareiser med spesielle interesseområder er i vinden. I forhold til ovennevnte trender peker Fjord Norge særlig på en sentral utfordring i norsk reiseliv: Nemlig en manglende helhetlig reiselivsutvikling fra produksjon til marked, der produkt kobles til markedsutvikling

15 Stortingsmelding nr viser til tilsvarende viktige utviklingstrekk innenfor reiseliv: Folk reiser oftere, men på kortere ferier. Internett blir i økende grad brukt som informasjonskanal, og de reisende krever rask respons når de tar kontakt. Det blir stilt større krav til godt tilrettelagte aktiviteter og tilbud. Pakker og spesielle tilbud som inkluderer alt, men samtidig er skreddersydd for den enkelte, er mer populære. En viktig faktor for utviklingen i etterspørselen etter utenlandske reiser er den endrede demografiske profilen i nøkkelmarkeder, og da særlig den raskt aldrende befolkninga i Europa og Japan. Innenfor ferie- og fritidsmarkedet er det en økende etterspørsel etter opplevelser. De reisende leter etter de ekte og gode opplevelsene. Turistene ønsker innsyn i andre kulturer, og det er en økende interesse for kunst og kultur, kulturarv og andre kulturopplevelser. Det er en tendens til at turistene blir mer kompetente og kritiske, og det blir stilt høyere krav til innholdet i reiselivsproduktet. Ferier med mening blir viktigere, og en ønsker å lære noe også når en er på ferie. På bakgrunn av utviklingstrekkene det vises til ovenfor ser vi tydelig viktigheten av regjeringens nasjonale strategi for reiselivsnæringen med visjonen Verdifulle Opplevelser 8. Her oppfordres reiselivsnæringen til å ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting: Vår visjon er at vi, gjennom å tilby verdifulle opplevelser, skal skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunnet, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskaping innen reiseliv i Norge. Det er fortsatt vår særegne natur som trekker besøkende til Norge, og vi ser en stadig sterkere dreining mot opplevelser. Sterk internasjonal vekst i reiselivet gir mange nye muligheter, men også betydelige utfordringer. Vi må sikre at veksten er lønnsom og bærekraftig, og dette gjenspeiles i visjonen. Innovasjon Norge sin hvitebok for bedre reisemålsutvikling fra 2008, fanger opp de overordnede føringene i regjeringens nye nasjonale reiselivsstrategi: Begrepet reisemålsutvikling brukes om en styrt langsiktig, og helhetlig utvikling av et steds potensial som reisemål. I et markedsorientert perspektiv betyr dette at man kartlegger, og systematiserer forutsetningene, og skaffer seg et bilde av hva som gir stedet attraksjonskraft, og grunnlag for å skape næringsvirksomhet (behovsforståelse, salgbare produktkonsepter, lønnsom reisemålsutvikling). Hele veien forankret i et realistisk bilde av forutsetningene for å lykkes. I en slik prosess er det viktig å stille spørsmål som: - I hvilken grad er det gitte forhold som setter grenser for reisemålets utvikling (å kunne skape større attraksjonskraft) og i hvilken grad er det forhold som kan endres gjennom en god strategi for utviklingen? - Hvilke forhold kan endres på kort sikt? - Hvilke forhold er kritisk for den videre utviklingen sett i forhold til markedsmuligheter og utviklingen av salgbare produkter? Det er mange spennende aktiviteter på Karmøy, både på land og i vann! Hele meldingen kan leses på: regpubl/stmeld/ /dok-bn.html 8 Kapitel 1.1, Regjeringens visjoner og mål for reiselivspolitikken, foto: Ørjan B. Iversen 28 29

16 foto: Ørjan B. Iversen Mye å se... 5:0 Strategier for Karmøy - utviklingsmuligheter 5.1 Visjon & mål for utvikling Denne visjonen forteller hvilke attributter Karmøy har å Karmøy har i dag mye å tilby og må fortsatt utvikle sine by på og kan slik fungere som en arbeidsplattform. Det er produkter gjennom: formålstjenelig å påbegynne en prosess for å bygge opp - Service, gjestfrihet og tilgjengelighet en ny visjon som kan fungere mer som et retningsgivende - Kvalitetssikring av dagens tilbud fremtidsbilde. For at en visjon skal være samlende og - Samlet markedsføring av Karmøys særpreg inspirerende bør den motivere til endringsprosesser for - Utvikling: Fornyelse og nyskapning hele næringen. Det er ingen enkel sak å bygge oppe en slik visjon, og det må gjøres i fellesskap. I forkant av neste Reiselivsnæringenes økende betydning har ført til en planrevidering bør det foretas en prosess for å skape en sterkt økende konkurranse i reiselivsmarkedene. Kravene felles visjon for Karmøy som reisemål. til strategisk posisjonering blir tilsvarende viktige for destinasjonene. Merkevarebygging er viktig for å markeds- For Karmøy som helhetsprodukt kan vi fremlegge følgende føre Karmøy som reisemål. Det dreier seg om å få fram hovedmålsetninger: Foto: Anine Kongshavn Karmøys naturlige og ønskede identitet. Gjennom konsekvent kommunikasjon av denne identitet skapes synlighet, følelsesmessige assosiasjoner og en lojalitet av stor betydning for gjenbesøk og positiv omtale. - Gjennom samordnet og profesjonell opptreden i reiselivsnæringen kan økt lønnsomhet, sysselsetting og verdiskapning oppnås. - Karmøy er en kulturkommune og det er et mål å ivareta Mye å gjøre... Mye å høre... Formål med å skape en visjon er å finne en ledestjerne som virker samlende og inspirerende og som man i felles- et tett samarbeid mellom kultur- og reiselivsinteresser. Kulturelle tilbud skal videreutvikles både når det gjelder kvalitet og mangfold. skap kan strekke seg mot. Så hva bør være Karmøys visjon - Ved å bevare og videreutvikle Karmøys unike miljø for reiselivet? - Hvor har Karmøy sin konkurransekraft? skapes en trivelig kommune både for innbyggere og - Hva er merkevaren Karmøys essens og verdier? tilreisende. De lokale ressurser og forutsetninger må utnyttes, og det estetiske miljøet må prioriteres. Visjonen som har vært lagt til grunn for reiselivsarbeidet - Produkttilbud og markedstiltak må gjennomføres for å i Karmøy lyder: utvide reisemålsesongen utover sommeren mellom Et komplett utformet, lønnsomt kystkulturprodukt utviklet juni og august. med respekt for våre fortrinn: Havet Naturen Kulturen Historien. Hovedmål er å øke antall tilreisende til Karmøy. Ved å gi besøkende positive opplevelser og koordinerte utvidede 30 31

17 Nordvegen historiesenter ligger i et viktig nasjonalhistorisk område og er bygget under bakken. Fra kirkeplatået ser vi bare det runde inngangspartiet som skal symbolisere Mimes brønn, kunnskapens kilde i norrøn mytologi

18 produkter kan vi legge til rette for at de ønsker å bli lengre, at de ønsker å komme tilbake, og at de anbefaler andre å komme. Nyheter og funn skal presenteres i egne utstillinger på senteret. Per dags dato fremstår forskningsformidlingen noe innadvent og det bør arbeides videre med å nå ut til et videre publikum med et levende senter der det er fokus 5.2 Strategier for utvikling Tre hovedstrategier utpeker seg som fruktbare på bakgrunn av målsetninger og markedsmuligheter for Karmøy som reisemål: 1. Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål 2. Fokus på totalproduktet Karmøy 3. Fokus på verdifulle opplevelser på utvikling/fremtid, interaktivitet, og barneaktiviteter. Vikinggården på Bukkøy er et spennende område, som på sikt bør kunne tilby de besøkende et mer levende og deltakende innblikk i en vikings liv og levnad. Visnes er et annet område med potensial for utvikling. Visnes byr på naturskjønne omgivelser, populært turområde, museum, kulturminner, og rehabilitering av Smeltehytta står nå på trappene. En arbeidsgruppe 9 har 1) KARMØYS SÆRPREG - Videreutvikling av hovedattraksjonene Karmøy har mange attraksjoner og det finnes mange muligheter innen videre utvikling av og arbeid med disse. Karmøy har særlig to fyrtårn: Avaldsnes og Gamle igangsatt arbeid med å se muligheter for bruken av området. Det er ønskelig å skape mer aktivitet i området, ved blant annet å gjenskape rekreasjonsområdet Fransahagen og gjøre museets historieformidling mer interaktiv og visuelt tilgjengelig. Skudeneshavn. Begge områdene har en unik kulturhistorisk betydning, og er av de ti best besøkte attraksjonene i b) Skudeneshavn Rogaland og blant Norges 25 mest besøkte. I reiselivsplanen for ble det besluttet å iverksette et forprosjekt/stedsutviklingsprosjekt med fokus på Det er liv og røre på Bukkøy under den årlige Vikingfestivalen En levendegjøring av vikingtidens historie og kultur. a) Avaldsnes attraksjonen Gamle Skudeneshavn. Målet med forpro- Avaldsnes er et av Norges viktigste nasjonalhistoriske sjektet var å kartlegge stedets muligheter og utfordringer, områder. Av hensyn til Olavskirken, kulturminnene og med det mål å etablere et hovedprosjekt for utvikling av det historiske landskapet, er det meste av Nordvegen Skudeneshavn som et attraktivt reisemål og opplevelse. Historiesenter lagt under bakken. På historiesenteret er Forprosjektet ble gjennomført 2006/2007 av tiltaks- rikssamleren Harald Hårfagre, som gjorde Avaldsnes til Norges eldste kongesete, de besøkendes veiviser gjennom en 3500 år lang historie om Avaldsnes som møtested mellom Norge og Europa. Vikingtemaet er populært, og ansvarlige fra kommunen, aktører i Skudeneshavn og Vestablikk AS, og inneholder en situasjonsanalyse og forslag til tiltak. I 2008 startet Innovativ fjordturisme opp pilotarbeid i Skudeneshavn: - Hvit og vakker Sommerperlen ytterst på Karmøys sørspiss historiesenteret kan med fordel knytte seg sterkere til andre Skudeneshavn med steds- og identitetsutvikling som del i regionen med tilbud om en reise/rundtur i vikingenes av et Arena prosjekt. I denne prosjektskissen omtales for- fotspor. Besøkstallene viser positiv utvikling for Nordvegen prosjektet som noe sprikende i fremdrift, situasjons- Historiesenter, som med besøkende i 2009 økte analysen anses som noe tynn, mens tiltaksforslagene med nesten fra året før. vurderes som å kunne benyttes i prosjektets neste fase. På Historiesenteret er en del av et større arkeologisk prosjekt. bakgrunn av forprosjektet var neste fase tiltenkt å være Nye funn og utgravinger bidrar til ny historie og flere en hybrid mellom forprosjekt og hovedprosjekt, men da opplevelser: Et stort skip ligger i mudderet rett utenfor senteret, og det letes etter Harald Hårfagres kongsgård. søknad om videreføring som RUP prosjekt ble avslått i 2009, ble ikke prosjektskisse ferdigstilt. Majestetiske Olavskirken på Avaldsnes ble reist av Håkon Håkonsen i ca Bautasteinen jomfru Marias synål heller inn mot kirkeveggen. Eldgamle sagn forteller at det blir dommedag når steinen treffer veggen Foto: Aud Irene Jacobsen 9 Bestående av representanter fra Karmøy kommune, Karmøy kulturopplevelser, Skudeneshavn har mange små og trivelige kafeer. Stiftelsen Visnes gruveområde og Kopperverkets Venner

19 I røffe omgivelser ligger Smeltehytta på Visnes, et kulturminne fra gruvedriften på slutten av 1800-tallet

20 Med mange løse tråder er det ønskelig å gjøre ord til Denne modellen viser klart hvilken begrenset plass hver Det er som nevnt ønskelig å arbeide for at Karmøy et stadig viktigere element i reiselivet, og kulturtilbud har handling i utvikling av Skudeneshavn som attraksjon. av reiselivsnæringene har i helheten, noe som igjen Kulturopplevelser i fremtiden vil ha nedslagsfelt utover fått større innvirkning for masseturismen generelt. Skudeneshavn består av et bymiljø sterkt preget av gammel tydeliggjør hvilken utfordring det er å formulere ansvar Avaldsnesområdet og også arbeide med de øvrige reise- Dette betyr at virksomheter innenfor turismeområdet er bygningskultur og kystkultur, med særdeles godt bevart og strategi for et helhetlig stedsprodukt. livstilbudene på Karmøy. Ved å organisere rundreiser og avhengige av samarbeid med kultursektoren i konkur- bebyggelse i gamlebyen. Gamlebyen er vernet og består aktivitets- og attraksjonstilbud gjennom en hovedaktør ransen om stadig mer krevende kunder. Karmøy har av ca. 130 hus og sjøhus fra 1800-tallet. Skudeneshavn er Det nasjonale og internasjonale reiselivsmarked krever vil en gjøre produktene lettere tilgjengelige og mer synlige store muligheter til å utvide publikumspotensialet sitt en av Rogalands mest populære attraksjoner, og i 2004 ble en fokusering på totalproduktet. Reiselivsaktører og for turister og andre opplevelsessøkende. ved å bygge opp om kulturattraksjoner gjennom kreativ byen kåret til Norges Sommerby (NrK). Byens gjestehavn næringer i Karmøy må samarbeide om å utvikle total- samhandling med kompetansen som finnes i kulturlivet. er godt besøkt, og det er attraktive golf og strandfasiliteter produktet Karmøy, og gå sammen om felles ressurser Kultursektorens institusjoner og aktiviteter utgjør viktige nær byen. med destinasjonen Haugalandet for å bli synlig utad og reiselivsprodukter i seg selv, og kunst og kultur blir et stadig tilby et reisemål å være i, og ikke bare et sted å reise gjennom. viktigere element i reiselivet. 2) TOTALPRODUKTET KARMØY Det helhetlige reiselivsproduktet: For å kunne tilby en attraktiv reisemålsdestinasjon er det I tråd med regjeringens reiselivsstrategi ses det som hen- Et helhetlig reiselivsprodukt på stedsnivå kan illustreres spesielt viktig å fortsette samarbeidet med Destinasjon siktsmessig å rette Karmøy sin reiselivssatsning inn mot med Kamfjords modell: Haugesund og Haugalandet slik at nivået på markeds- visjonen «verdifulle opplevelser». Som nevnt ovenfor vil føringen kan opprettholdes, både nasjonalt og interna- det å skape større opplevelser for de reisende stille krav sjonalt. Karmøy besitter to av DHHs hovedattraksjoner i til økt kreativitet og samhandling, og det er viktige Avaldsnes og Skudeneshavn og høster god og utstrakt moment for aktørene å jobbe ut fra. Karmøy har mange omtale gjennom DHHs arbeid. I en konkurransesituasjon kvaliteter: med vakkert kultur - og naturlandskap, idylliske hvor konkurrentene blir flere og andre reisemål satser miljøer og mye historie! Men disse historiene må fortelles, finansielt sterkt på reiseliv, er det viktig at både næringene og vår oppgave som reiselivsaktører er å formidle og og det offentlige står samlet og satser aktivt på en felles markedsføre det en faktisk kan oppleve: For en ting er jo Den besøkende står i sentrum for stedsproduktet slik destinasjonsmarkedsføring. hva vi har her, - men folk må jo høre om det og ønske å kunden alltid er i sentrum for enhver tjeneste. Ut fra den 3) VERDIFULLE OPPLEVELSER komme hit. Det er flott å kunne tilby tilreisende stillhet og besøkendes posisjon, slik figuren illustrerer, kan man Det blir spennende å se hva Norwegian Travel Work- I følge regjeringens nasjonale reiselivsstrategi viser inter- rekreasjon, men det er også essensielt for dem å møte levende forestille seg at kvaliteten på det omkringliggende produktet shop bringer for Haugalandet etter avholdt arrangement nasjonale trender økt fokus på opplevelser, og en rekke miljøer der det skjer noe. Hva gjør båtturistene når regnet også vil måtte vurderes etter hvem den besøkende er. april NTW er et bransjetreff i regi Innovasjon Norge destinasjoner internasjonalt setter kultur i fokus for ut- høljer ned for tredje dag i Skudeneshavn? Likedan når Figuren viser attraksjoner, innkvartering, servering og som Haugesund er vertskapsby for dette året. NTW utgjør vikling av både reiseliv og næringsliv for øvrig: været ikke frister til strandliv? Jo, de forhører seg om hva transport som de såkalte kjernenæringene i reiselivet, mens en viktig salgsarena for internasjonal satsning (nær 30 Begrepet «opplevelsesnæring» brukes stadig oftere om reiselivs- som står på plakaten: Hvilke tilbud finnes av kultur og kategoriene landskap, fellesgoder, infrastruktur og annet nasjoner representert) og med god markedsføring her bør produsentene. Dette henger sammen med at opplevelser har blitt aktiviteter, for både store og små? Og når de spør må vi som næringsliv både kan ses som stedlige forutsetninger for vi kunne regne med en oppsving i turoperatørmarkedet i en svært viktig del av reiselivet, enten det dreier seg om over- jobber med reiseliv, kultur og øvrig næringsliv ha pro- næringene, men også som viktige leverandører til stedets årene som følger. natting, bespisning, transport eller aktiviteter. De reisende grammet klart og ønske velkommen med åpne dører. samlede besøksindustri. Leverandørene av de enkelte stiller stadig høyere krav til innholdet i reiselivsproduktene og deltjenestene er offentlige og private - på tvers av bransjer Parallelt med en regional tenkning er det sentralt at alle etterspør opplevelser som er ekte og unike. og sektorer. reiselivsaktører på Karmøy ser kommunen som helhet og På-stedet pakken rommer den helhet som den besøkende et totalprodukt som sådan. Slik kan vi sammen tilby et Karmøy kommune har et kulturbasert næringsliv i vekst selv setter sammen under besøket, bl.a. ved hjelp av in- attraktivt reisemål preget av god kvalitet, bredt mangfold og utvikling. Vi vektlegger kulturopplevelser og våre formasjon og andre lokale vertskapstjenester. Den distribuerte og levende miljø i utvikling. Både aktører og reisende vil historiske attraksjoner i både tilbud og i markedsføring pakken rommer ulike former for pakker som kan være satt være tjent med et samarbeid om tilbud av helhetlige opp- av reisemålet Karmøy. Utviklingstrekkene i reiselivet mot sammen og solgt i salgskanalene av turoperatører og reise- levelsesprodukter, både internt i Karmøy og regionalt. økt fokus på ekte og unike opplevelser gjør at kultur blir byråer med mer

21 6:0 Handlingsplan Formålet med en strategiplan for reiselivet i Karmøy kommune er å: Gi rammene for en langsiktig utvikling av Karmøy som reisemål i et produkt/markedsperspektiv. Herunder også samspill med kommunal planlegging og offentlig forvaltning. Definere hva som gjør/skal gjøre kommunen til et attraktivt reisemål, og hva utviklingen framover skal tuftes på. Gjennomføre en prosess som gir aktørene en felles plattform i arbeidet med å utvikle Karmøy som reiselivsmål. Etablere forpliktende ordninger eller spilleregler mellom reiselivsaktørene. Optimalisere ressursbruken. De tre hovedstrategiene skissert ovenfor i punkt 5.2 viser vårt fokus for reiselivsutviklingen i Karmøy, og følgende tiltak i punkt 6.1 konkretiserer forslag til hvordan strategiene kan gjøres til handling og settes ut i live. 6.1 Tiltak Handlingsplanen for er utarbeidet som et red- skap for Karmøy kommune, som innehar roller som henholdsvis koordinator og samarbeidspartner, fødselshjelper og tilrettelegger for de ulike tiltak. Kommunens rolle er å legge grunnlaget slik at de lokale aktører kan utvikle seg, og å legge til rette for et fruktbart samarbeid om en helhetlig tenkning rundt hva Karmøy kan tilby og hva tilreisende ønsker av et reisemål. foto: Ørjan B. Iversen 40 41

22 Foreslåtte tiltak i handlingsplanen for blir innarbeidet i budsjettet. Kostnader er estimert i henhold til andre sammenlignbare prosjekter og avtaler. I planen foreslås følgende tiltak som delmål for å kunne innfri Karmøys reiselivsstrategi: Strategiområde 2: Fokus på totalproduktet Karmøy a) Markedsføring Strategiområde 1: Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål - Videreutvikle Karmøys fyrtårn Tiltak 2: Skudeneshavn Formål: Utvikle og ivareta attraksjonen Skudenes- foto: Ørjan B. Iversen havn og de muligheter som foreligger. Beskrivelse: Igangsetting av reiselivstiltak med utgangspunkt i muligheter og utfordringer skissert i stedsanalyse for Skudeneshavn som ferdigstilles Tiltak 3: Gi bedre og flerspråklig informasjon til besøkende i Karmøy Beskrivelse: Det er viktig at de som besøker Karmøy foto: Ørjan B. Iversen høst Spesielt vil det arbeides med aktuelle får god informasjon. Tiltak 1: Avaldsnes tiltak for sesongutvidelse. Skudeneshavns gater er Helhetlig skiltplan: Formål: Styrket helhetlig markedsføring av Avalds- rolige utenom sommersesongen. En spennende idé Vi ser et sterkt behov for en helhetlig skiltplan Tiltak 4: Formidling av nes ved å videreutvikle historiesenteret, og utnytte å se nærmere på for sesongutvidelse er å koordi- for kommunen, og vil iverksette et slikt arbeid attraksjoner, historie, kulturminner potensialet i Visnes og på Bukkøy. nere samarbeid om etablering av merkevaren Jule- for fremtidig skilting. Det må skiltes til over- Beskrivelse: Mobil opplevelsesvandring på Karmøy Beskrivelse: Hovedtyngden av den kommunale byen Skudeneshavn. natting, severdigheter, fornminner, etc. ved hjelp av mobiltelefon eller mp3-spiller (His- innsats har skjedd i Avaldsnesområdet. Det er Det er behov for overnattingsmuligheter for større I strategiplan for ble det satt opp toriske vandringsløyper på steder som Syreneset mange aktører involvert, og formidling av produktene grupper reisende i kommunen. Karmøy kommune tiltak om å lage en skiltplan for hvert enkelt Fort og Visnes). God formidlingsmetode som letter kan fremstå som uoversiktlig. Med økt fokus på må bistå i forhold til etablering av hotell eller annen område og om å ivareta vedlikehold av tilgjengelighet og gir umiddelbar informasjon til en mer helhetlig tenkning for Avaldsnes og gjennom overnatting for økt belegg sør for Bygnes. Turist- eksisterende skilt. Noe skilting har vært foretatt, alle interesserte. Audioguide foreligger allerede for pakking av tilbud, vil området fremstå utad som strømmen til Skudeneshavn taler for at byen vil mens mye arbeid gjenstår. Avaldsnes og Skudeneshavn, som del av Nordsjø- et samlet attraktivt mål for utforskning. Det er være et gunstig sted for investering. Økonomi: Omdisponering av midler. veien sykkelrute. behov for et samlende uttrykk, som i en felles Tiltaksansvarlige: Kommunen sammen med Turistinformasjon: Tiltaksansvarlige: Kommunen ved reiselivsrådgiver. nettside for området: aktører/næring. Kommunens markedsføringsverktøy, nettsiden Økonomi: Avhenger av antall tekster. To tekster: Både Visnes, Nordvegen Historiesenter og Bukkøy og Karmøybrosjyren, må kr besitter stort potensial når det kommer til opp- oppdateres og utbedres i forhold til praktisk levelsesdimensjonen. Prioriterte oppgaver må være turistinformasjon. b) Samarbeid om styrket fellesprofil videreutvikling av de kulturelle opplevelsene som Økonomi: kr En forutsetning for et økt antall tilreisende er at kan tilbys på Avaldsnes. Turistinformasjonskontorene må være Karmøys positive profil forsterkes og markeds- Tiltaksansvarlige: Samarbeid mellom kommunen, velinformerte og oppdaterte. Se tiltak 7. føres. Karmøy kulturopplevelser og Haugalandsmuseene. Tiltaksansvarlige: Karmøy kommune, Økonomi: Eksisterende budsjett. Kulturavdelingen

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013 Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv Rapport 04.03.2013 1 Kommunens innsats for turisme-, reiselivsnæring og næringsliv Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Kommunestyrets vedtak av 11.4.2011

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge.

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Strategisk REISELIVSPLAN for Grenland 2007 2010 Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Innholdsfortegnelse: 1. Forord....................................

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Strategisk dokument for utviklingen av Berlevåg som reiselivsdestinasjon

Strategisk dokument for utviklingen av Berlevåg som reiselivsdestinasjon D E S T I N A S J O N B E R L E V Å G Strategisk dokument for utviklingen av Berlevåg som reiselivsdestinasjon FORORD Berlevåg, med sin beliggenhet og naturgi5e ressursen, har særpregede kvaliteter og

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer

Rammeverk for en markedsplan for Drøbak

Rammeverk for en markedsplan for Drøbak 12. august 2015 Rammeverk for en markedsplan for Drøbak Utarbeidet av Frogn Næringsråd August 2015 1 12. august 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag - Rammeverk for en markedsplan for Drøbak... 4 1.

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer