Strategisk reiselivsplan Verdifulle opplevelser i Karmøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy"

Transkript

1 Strategisk reiselivsplan Verdifulle opplevelser i Karmøy

2 Innhold Sammendrag 1.0 Innledning Hva innbefatter reiseliv? Organisering Reiselivsplanlegging på kommunalt nivå Status for reiselivet i Karmøy Hva har vi å by på? Hvem er de tilreisende? Hvilke behov har de reisende? SWOT analyse Karmøy som reisemål Status - oppsummering Utviklingstrekk og markedsmuligheter Strategier for Karmøy - utviklingsmuligheter Visjon & mål for utvikling Strategier for utvikling Handlingsplan Tiltak Foto forside og denne side: Ørjan B. Iversen

3 Sammendrag Reiselivet i Karmøy har store muligheter, både med tanke på å styrkes og utvikles videre. Mulighetene er arbeidet fram gjennom en rekke år, og er også videre avhengig av en målrettet innsats av så vel offentlige som private aktører i årene framover. Reiselivet vil sammen med øvrig næringsliv være bærebjelken for å lykkes i å opprettholde og utvikle lokalsamfunnene i kommunen. Karmøy har et kulturbasert reiseliv som er en del av kommunens næringsliv. Reiseliv er verdiskaping: Næringen genererer inntekter og arbeidsplasser, og bidrar med tilbud for trivsel og opplevelser for både tilreisende, befolkning og arbeidende. Reiseliv som kulturbasert næring er en viktig del av det å fremme stedsutvikling og næringsutvikling. Aktørene innen reiseliv, private bedrifter, institusjoner, reiselivslag og kommunen, er gjensidig avhengige av hverandre for å tilfredsstille den tilreisendes behov. Karmøy kommune ønsker å utvikle reiselivsnæringen i samarbeid med de øvrige aktørene i regionen. De viktigste kommunale rollene innen reiselivsarbeidet er å koordinere og samordne aktører og tilbud, og stimulere og tilrettelegge for videre utvikling av Karmøy som reisemål. Reiselivet påvirkes forøvrig av den generelle utviklingen i næringsliv og offentlig virksomhet. Det forventes at en oppfølging av strategisk næringsplan for Karmøy også vil stimulere veksten i reiselivet. Karmøy har mange kvaliteter og særegenheter, både gitte fysiske fortrinn (naturen) og menneskeskapte (kulturen). Arbeidet med reiseliv skal bygge på våre samlede fortrinn i videre utvikling av et levende og lønnsomt produkt. Tilbudene skal være tilpasset det markedet etter- spør, og de skal bygge på det unike ved Karmøy og Haugalandet. Ved å styrke attraksjonene gjennom samordnet opptreden, god formidling og markedsføring vil besøkende ta med seg mange, varierte og positive opplevelser herfra. De største flaggskipene i regionen ligger på Karmøy, og Destinasjon Haugesund og Haugalandets Viking-profil synliggjør spesielt Avaldsnesområdets historiske viktighet og interesse, både nasjonalt og internasjonalt. I reiselivsplanen tas følgende strategiske grep for å styrke og utvikle reiselivsnæringen i Karmøy: 1) Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål Videreutvikling av hovedattraksjonene Avaldsnes og Skudeneshavn 2) Fokus på totalproduktet Karmøy 3) Fokus på verdifulle opplevelser Den strategiske reiselivsplanen for Karmøy inneholder en rekke konkrete forslag til tiltak, hvor siktemålet er at arbeidet med å realisere disse er startet innen utgangen av Et sterkt reiseliv med utvikling av tilbud til turister og fastboende vil forsterke Karmøys posisjon som reiselivsprodukt og gjøre kommunen mer attraktiv som samarbeidspartner i regionen. 4 5

4 1:0 Innledning Karmøy kommune har fra begynnelsen av 1980-årene arbeidet med utvikling av reiselivsnæringen. Den første reiselivsplanen for kommunen i 1986/87 ble utarbeidet i samarbeid mellom næringssjef og reiselivsansvarlig. I denne planen ble det vedtatt at satsningsområdene fremover skulle være Skudeneshavn og Avaldsnes/Visnesområdet. Kystkulturprosjektet, som i hovedsak tok for seg utviklingen i Skudeneshavn i reiselivssammenheng, medførte videre at Karmøy kommune valgte å satse på reiselivsnæring og opprettet reiselivsrådgiverstilling. Reiselivsplanen for ble utarbeidet som en del av kommuneplanen, og i 2005 ble det bestemt at det skulle utarbeides en ny/rullering av den gamle planen. Følgende visjon ble satt for Karmøy kommune: Et komplett utformet, lønnsomt kystkulturprodukt utviklet med respekt for våre fortrinn: Havet opplevelser over og under vann. Naturen svaberg, sandstrender, lynghei. Kulturen byggeskikk i nyere tid med røtter langt tilbake i historien. Mennesker og Næringsliv. Strategisk reiselivsplan for den kommende periode etterfølger en plan som var i virke for perioden Den nye planen vil ta utgangspunkt i erfaringer og utviklinger som er relevante for Karmøy fra et kommunalt perspektiv, og avstemmes mot regionale og nasjonale satsninger for å oppnå ønskelige synergier på næringsområdet. Selv om den gjeldende perioden for reiselivsplanen er vil tidshorisonten for planarbeidet være mer langsiktig ettersom effektene av strategier og tiltak vil vise seg på lengre sikt. Ved endrede forutsetninger vil det foretas revidering av planen (eller deler av planen) i løpet av perioden. Tenk at kopperet fra Visnesgruvene har formet selve symbolet på USA: Frihetsstatuen! Her står hun som minnesmerke på torget i Visnes, Karmøy. foto: Camilla Vandvik 6 7

5 Signaturbygg Karmøy Fiskerimuseum ligger som en arkitektonisk perle i Vedavågens vakre naturlandskap. Museet er bygget av det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, som også har tegnet store landemerker som Den Norske Opera i Oslo og Biblioteket i Alexandria, Egypt. 8 9

6 2:0 Hva innbefatter reiseliv? Reiseliv kan defineres som et system av ulike bransjer og funksjoner som sammen oppfyller den reisendes behov og gir den reisende en opplevelse. Et viktig trekk ved reiselivsmarkedet er at selv om turisten etterspør et totalprodukt og oppfatter et reisemål som én enhet, så innbefatter den samlede opplevelsen delprodukter fra ulike næringer. Det svært sammensatte produktet fordrer samarbeid på tvers av alle reiselivsrelaterte næringer. Reiseliv gir grunnlag for virksomhet i mange næringer. Norge kan illustreres i følgende oppstilling: Reiselivsprodukter er definert som varer og tjenester som er typiske for reiselivsnæringene og er spesielt relevante Innovasjon Norge i reiselivssammenheng; som overnatting, servering, transport, formidlingsvirksomhet og opplevelses- og aktivitetstilbud Landsdelsselskap som tilfredsstiller reisendes behov. Reiselivsnæringene Regionale destinasjonsselskap identifiseres ut fra deres avhengighet av og/eller betydning for turismen. Felles for reiselivstjenestene er at de konsumeres på stedet. Innovasjon Norge (tidligere Norges Turistråd) har hovedansvaret for den generelle profileringen av Norge Reiselivet kan deles inn i følgende kategorier: og av norsk reiseliv i utlandet. Innovasjon Norge skal - Attraksjoner bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene, og øke interessen for Norge som reisemål. Virksomheten ledes fra - Transport - Overnatting Oslo, og organisasjonen har kontorer i 35 land utenfor - Servering Norge. - Aktiviteter/opplevelser - Infrastruktur Karmøy kommune er aksjonær i landsdelsselskapet Fjord Norge AS. Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for 2.1 Organisering de fire Vestlandsfylkene, og arbeider spesielt rettet mot Reiselivet er organisert på ulike nivå. Det felles nasjonale internasjonal markedsføring av reiselivsnæringen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og og internasjonale salgs- og markedsføringsapparatet i Romsdal. Aksjonærene i Fjord Norge AS er fylkeskommuner, reiselivsråd, destinasjonsselskaper, lokale reiselivslag, kommuner og reiselivsbedrifter. Fjord Norge AS arbeider ut fra den målsetting at de fire fylkeskommunene skal finansiere den generelle profileringen av Fjord Norge som reisemål. I tillegg tilbyr selskapet spesielle markedsføringstjenester til enkeltbedrifter og organisasjoner. Kjerneprodukter i Fjord Norge er naturbaserte-, kulturbaserte- og aktivitetsbaserte produkter. Karmøy kommune er en av de største eierne i fellesorganisasjonen for reiselivet lokalt, Destinasjon Haugesund & Haugalandet (DHH). Destinasjonsselskapet er en medlemsorganisasjon for næringsliv og kommuner i regionen. Selskapet skal ivareta reiselivets felles oppgaver innen markedsføring, profilering og produktkoordinering. Utgangspunktet for destinasjonsselskapet er at det er reisemålet som etterspørres, ikke den enkelte bedrift. Destinasjonen består per dags dato 1 av 6.5 årsverk (vanligvis 5.5). Destinasjonens største eiere er Karmøy Kommune, Haugesund Kommune og Lufthavnutbygging AS, og organisasjonen har over 150 medlemsbedrifter. Viktige samarbeidspartnere er Innovasjon Norge, Fjord Norge, Norway Convention Bureau (NCB), mfl. 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt nivå En vellykket utvikling av reiselivet bør ta utgangspunkt i et samspill mellom offentlige og private aktører. Kommunen er en viktig medspiller både når det gjelder bedrifts- og reisemålsutvikling, stimuleringstiltak og som rammesetter omkring ønsket utvikling i kommunene. Med utvikling menes både reiselivet sitt omfang, type reisemål/turisme som skal stimuleres og rammer, arealbruk og miljøpolitikk. I et nært og forpliktende samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet kan reiselivet bidra til å skape vekst og lønnsomhet for begge parter. Kommunen må sørge for tilstedeværelse på arenaer av betydning for reiselivet, regionalt og nasjonalt, og arbeide for styrkede relasjoner og kommunikasjoner både innad i kommunen og ut mot regionen vi er en del av. Kommunen har flere roller i utvikling av reiselivet, som både vertskap, produkteier, utviklingspartner, tilrettelegger og rammesetter. De viktigste av reiselivsrådgivers oppgaver er å stimulere og tilrettelegge, og koordinere og samordne aktører og tilbud i utvikling av Karmøy som reisemål. Kommunen er ansvarlig for en felles markedsføring av Karmøy, gjennom nettsiden og brosjyre utgitt på norsk, engelsk og tysk. Karmøy Kulturopplevelser AS er et kommunalt aksjeselskap eid av Karmøy kommune, med nærmere 8 årsverk. Karmøy Kulturopplevelser er tillagt kommersiell drift av Nordvegen historiesenter og turistinformasjon der, samt Vikinggården, Visnes gamle gruveområde og Olavskirken. Karmøy Kulturopplevelser samarbeider med flere instanser for helhetlig drift av Avaldsnesområdet. Fremtidig målsetting er at Karmøy Kulturopplevelser kan arbeide med de øvrige reiselivstilbudene på Karmøy for å lette produkttilgjengelighet for besøkende. 1 Økt bemanning på grunn av at Haugesund er vertskapsby for Norwegian Travel Workshop

7 3:0 Status for reiselivet i Karmøy 3.1 Hva har vi å by på? Det er mange flotte og spennende reiselivsprodukter i kommunen. Fra naturens side har Karmøy mange attributter i variert landskap med sydenstrender, hav, kyst og lyngheier, hvor en kan oppleve kulturhistorie, idylliske miljø og delta på mangfoldige aktiviteter. Karmøy har gode rekreasjonsmuligheter med flotte natur - og kulturstier. Av havaktiviteter har attraktive fiskemuligheter tiltrukket turister fra blant annet Tyskland, og det er gunstige forhold for seiling og vind- og bølgesurfing. Karmøy har en rekke historiske steder som er godt besøkt. Med reiselivsfyrtårn som Avaldsnes og Skudeneshavn ligger et stort potensial av internasjonal interesse som kan utnyttes enda bedre ved å videreutvikle attraksjonene og ved å gå mer aktivt inn i regionalt samarbeid. Det ligger et stort arbeid foran oss i å finne/ta posisjon i regionen og i å tydelig vise merkevaren Karmøy. Det er viktig at Karmøy, som en vidstrakt kommune med tre mindre byer, fremstår som ett helhetlig reisemål. Et oppdelt og fragmentert reiselivsarbeid kan gjøre de mange tilbudene mindre tilgjengelige for tilreisende. Når vi omtaler reiselivet i Karmøy som kulturbasert, så er ikke dette et entydig begrep. Men det forteller noe om at naturen og kulturarven utgjør viktige ressurser i utvikling av tilbud rettet mot reisende. Begrepet kultur kan således også omfatte steders fysiske miljø, kunstneriske utsmykking, arkitektur, kulturlandskap, ulike tradisjoner og særegenheter. Dette er vesentlige faktorer for et samfunns attraksjonskraft for turister. De ulike tilbudene som kan karakteriseres som kulturbaserte omfatter en rekke tiltak, institusjoner og private virksomheter. Offentlig finansierte og delfinansierte kulturattraksjoner og tiltak må regnes som viktige innsatsfaktorer for reiselivsnæringene. Kulturattraksjonene fungerer ofte som kollektive goder for reiselivet. De siste årene har det også vokst fram flere private turist- og opplevelsestilbud som i større eller mindre grad kan regnes som kulturbaserte. Besøkende kan oppleve små og større kulturarrangement, festivaler, galleri, opplevelser basert på lokal natur og kultur, aktivitetsanlegg, med mer. Natur og kulturarv som bakteppe for reiseliv har stått sentralt helt siden reiselivet utviklet seg som næring på slutten av 1800-tallet. Kulturminner og kulturmiljø er Det er mye å oppleve av både natur, kultur og historie på Karmøy

8 Fra Vest-Karmøys vakre sydenstrender er det mye å ta seg til: Bading, vann- og vindsport, strandvolley, turgåing og mye mer

9 fysiske uttrykk for hvordan mennesker har levd og er kilder til historier om fortid og nåtid. Natur- og kulturhistoriske spor ligger som frie goder i landskapet, og det er en utfordring å aktivisere og formidle historiene både til lokalsamfunnet og til reisende. Karmøy har fire museer og ett historiesenter som presenterer den mangfoldige kulturhistorien kommunen besitter: gruvehistorie, middelalder og vikingtid, fiske og kystkultur, byhistorie og leveskikker. Utfordringen er å sette disse fortrinnene og særegenhetene i opplevelsesrammer som holder mål kvalitetsmessig for de aktuelle målgruppene i markedet, og som gjør det mulig å forsvare priser som gjør tilbudene lønnsomme for de som skal leve av denne næringen. Med dagens norske kostnadsnivå er dette en særskilt utfordring. Karmøy har også potensial på andre områder som i dag er lite utnyttet, eksempelvis innen teknisk turisme. Kommunen har store attraksjoner innen området energi som får stadig økende internasjonal oppmerksomhet. Vindmøller, naturgass, Hydro, Gassco med flere, gir gode forutsetninger for at Karmøy kan bli opplevelsessted og utgangspunkt for teknisk turisme i regionen. Dette kan være et interessant felt å se nærmere på i samarbeid med de aktuelle næringer. 3.2 Hvem er de tilreisende? Ifølge DHHs siste markedsanalyse for destinasjon Haugalandet eksisterer lite konkrete undersøkelser på hvem som er våre tilreisende, men tolking av tilgjengelig materiale kan likevel gi oss en pekepinn: Forholdet mellom ferie & fritid og kurs & konferanse er omtrent sidestilt i antall gjestedøgn. Blant feriereisende er naturopplevelser viktigste årsak til valg av vår destinasjon. Snittalderen er 50 år, ofte bestående av par, sjeldnere av familier. Grupper representerer fortsatt en betydelig, men minkende, del av de reisende, spesielt fra de tradisjonelt sett viktigste internasjonale markedene. Norge er et høgkostland og har kunder med god betalingsevne. Disse kan betale middels og høg pris for produktene de kjøper og krever tilsvarende god og høg kvalitet. Vi er ikke først og fremst en destinasjon for hovedferien, heller ikke en typisk helgedestinasjon. Flest reiser hit for en såkalt kortferie

10 Foto: Inger K. Haavik DHH viser til et A og B marked som representerer reisende nasjonaliteter på Haugalandet: A-Markeder Norge: - Østlandet og nærområdet Stavanger Bergen - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/korttidsferier/weekend Tyskland: - Segment: ferie og fritid/korttidsferier/kurs og konferanse/weekend Storbritannia: - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/kortidsferier/weekend Nederland: - Segment: ferie og fritid/korttidsferier Danmark: - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse/kortidsferier/weekend (om direkte flyforbindelse, noe som forventes etablert i nærmeste fremtid) Det ble gjennomført en omfattende gjesteundersøkelse på Haugalandet sommeren I dette utvalget på 802 respondenter var 27 ulike nasjonaliteter representert. 42 % av utvalget var førstegangsbesøkende, og i hovedsak tyskere (hele 42 %) og nordmenn (25 %) på rundreise i Norge. Den største gruppen reiste som par (37 %), etterfulgt av reisende med slekt og venner (24 %). Barnefamilier utgjorde 29 %. Hele 74 % hadde organisert reisen på egen hånd. 3.3 Hvilke behov har de reisende? Fra gjesteundersøkelsen fra 2007 kan en lese følgende om utvalgets motiv ved valg av Haugalandet som reisemål: Oppleve natur og landskap er viktigste kjøpsmotiv Oppleve idylliske og autentiske steder, muligheter for fred og ro samt lite masseturisme Oppleve og utforske nye steder, samt lære noe nytt Mulighet for å dyrke sport og hobby er viktig for tyske fisketurister Gjenkjøperne er opptatt av å besøke slekt og venner B-Markeder (fremstår som interessante utviklingsmarkeder for regionen) Spania: - Segment: ferie og fritid Russland: - Segment: ferie og fritid/kurs og konferanse (Det russiske markedet har stort potensial, og forventes prioritert som et A-marked fra 2011) Nær 96 % av respondentene mente de hadde fått en totalopplevelse som forventet eller bedre. Forbedringspunktene som trekkes frem er: Tilgang på lokalprodusert mat Offentlige toalett Parkeringsforhold Skilting og merking av attraksjoner Med sin lange kystlinje, sine hvite sandstrender, lyngheier og fjorder byr Karmøy på mange muligheter for flotte turer. Bukkøy ligger i fantastiske naturomgivelser ikke langt fra kirken på Avaldsnes. Ute på vikinggården kan en oppleve hvordan vikingene levde og se rekonstruerte langhus, grophus, rundhus og leidangsnaust. 2 Prosjektet er et samarbeid mellom Kaizen AS og Høgskolen i Lillehammer. Undersøkelsen har to faser: 1) Skjemainnsamling og 2) Kundetilfredsmåling, som har gitt et rikt datamateriale om gjestenes bakgrunnsvariabler, informasjonskilder, reisemotiv, adferd og tilfredshet

11 I følge gjesteundersøkelsen var de mest kjente attraksjonene på Haugalandet Gamlebyen i Skudeneshavn, Langfoss i Åkrafjorden, Vikinggarden på Avaldsnes, Sildajazz og Olavskirken på Avaldsnes. Av disse er det Gamlebyen i Skudeneshavn og Olavskirken som først og fremst utløser faktisk besøk/kjøp. Vikinggarden, Nordvegen Historiesenter, natur og kulturlandskap, atmosfære, ryddighet og renhold er noen av de ti best vurderte produktelementene. Det er ikke Karmøy en velger seg som reisemål for en urban storbyferie. Her er det først og fremst natur og kulturhistorie som tiltrekker, og gjerne også behov for ro og rekreasjon. Vi må kunne dekke følgende behov hos våre tilreisende: Aktive opplevelser i vakker og ren natur Opplevelse av lokal kultur og levemåte Kvalitativt gode overnattings og serveringstilbud Tilrettelagt flerspråklig informasjon Statistikk viser at det er hovedvekt av nordmenn og tyskere blant Karmøys besøkende. Selv om antall individuelt reisende er en generelt økende trend, har vi fremdeles mange bussturister på Karmøy, og det kommer stadig flere båtturister. Det må vi ta i betraktning ved tilrettelegging, markedsføring og utvikling av aktivitetstilbud. Alderssegmentet som synes å være mest interessert i Karmøy som reisemål er mellom år 3. Vår samarbeidspartner Fjord Norge har pekt på det grå gullet som den mest voksende gruppen reisende. Trender fremover viser til et generasjonsskifte, hvor man reiser mer i høyere alder. Dette forteller oss at segmentet er riktig å rette seg mot. Samtidig er en strategi for et reisemål i utvikling å nå ut til andre grupper reisende, utover dem som allerede er tyngst representert. I evaluering av Karmøy som reisemål har manglende tilbud til barnefamilier vært uttrykt. Familieturisme og den store gruppen besøkende som slekt og venner utgjør, representerer et stort potensiale. Vi må i fremtiden rette oss mot denne gruppen reisende gjennom å tilrettelegge for gode opplevelser med et bredt spekter av aktivitetstilbud. Overnatting Det finnes flere overnattingsmuligheter i Karmøy, som gjestehavner, feriehus/hytter/leiligheter, pensjonat, vandrerhjem, fyr, camping og hotell. Disse utgjør over 30 registrerte steder å tilbringe ferienetter i Karmøy kommune. Det er ikke opprettet system for felles registrering over antall gjestedøgn, og vi kan dermed ikke si noe spesifikt om total utvikling. foto: Ørjan B. Iversen 3 Nær 40 % av respondentene på gjesteundersøkelsen fra 2007 var mellom 36 og 50 år. Gamle Skudeneshavn er en av Norges best bevarte tettsteder, og ble kåret til Norges sommerby i

12 Det uttrykkes behov for flere overnattingsmuligheter i visse deler av kommunen. Særlig påpekes mangelfull kapasitet fra Kopervik og sørover. I Skudeneshavn, som besøkes av anslagsvis hver sommer, er det til eksempel ikke overnattingsmulighet på ett sted for grupper over tjue personer. En populær destinasjon som Skudeneshavn burde ha et hotell som rommer over 80 personer med lokaler for kurs og konferanser. En stor kommune som Karmøy burde kunne tilby mer enn ett hotell. Hotellbransjen har stor betydning for reiselivet, og kommunen må bistå i forhold til etablering av nye overnattingssteder. Kommunikasjon Det skjer mye på kommunikasjonsfronten på Haugalandet. Det arbeides nå med den nye T-forbindelsen som er et tunnel- og vegsystem som knytter sammen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær, og som knytter Karmøy og Haugesund direkte til stamvegen mellom Bergen og Stavanger. De kommende kommunikasjoner, Hordfast og Rogfast, kan sees både som trusler og muligheter for Karmøy som bostedskommune og reisemål. Det blir derfor viktig å se ulike scenarioer i kjølevannet av disse i den videre planlegging av reiselivet. Vil de nye kommunikasjonene medføre større reisetrafikk til Karmøy? Hvilke endringer vil forekomme i samband som Skudenesfergen, hurtigbåtforbindelse og kystbuss? Haugesund lufthavn Karmøy er i stadig vekst, nå med 16 destinasjoner med innenlandsflygninger, direkte utenlandsruter og charter. Med klar overvekt av utreisende trafikk bør vi ta noen runder på muligheter for å øke tilstrømmen av innkommende på disse rutene. Det må jobbes med å gjøre oss attraktive for, og godt markedsført i, flydestinasjonene England, Spania, Tyskland, Bulgaria, og Tyrkia. Karmsundbrua gjorde Haugalandet til «ett rike» ved at Karmøy fikk fastlandsforbindelse i Buebroa forbinder øya Karmøy med fastlandsdelen av Karmøy kommune og Haugesund

13 3.4 SWOT analyse Karmøy som reisemål hele familien. Det er behov for profesjonelle aktører som I forbindelse med planarbeidet er det sentralt å analysere kan selge samlede pakkeprodukter på Haugalandet. Vi Karmøys styrker, svakheter, muligheter og trusler som stiller langt sterkere i markedet ved å kunne tilby attraktive reisemål. Ved en slik kartlegging blir det tydeligere hvor og tilgjengelige totalprodukter til turister, med salg av opp- vi står i dag (status) og hvor veien bør gå videre (ut- levelsespakker som fiskesafari, mat/kultur, teknisk turisme vikling) i reiselivsarbeidet. Swot-resultater fra den forrige og lignende. Karmøys sterke sider som reisemål: Karmøys svake sider som reisemål: reiselivsplanen 4 er revidert etter dagens situasjon 5, og sammenført med felles utfordringer regionen står overfor 6. Reiselivet i Karmøy er dessuten svært sesongavhengig. En av hovedutfordringene for reiselivsaktørene er dermed Kulturhistoriske steder: Manglende overnattingsmuligheter Innspill til Swot over Karmøy som reisemål er brukt som å arbeide for en utvidet sesong, for å øke antall tilreisende Avaldsnesområdet og Skudeneshavn bakgrunnsmateriale for innholdet i denne reiselivsplanen. utover sommeren. Dårlig koordinering lokalt og regionalt: Illustrasjonen på foregående side viser hva som vektlegges Vakker og variert natur: rolleavklaring/manglende samordning som viktigst prioriterte momenter av reiselivsnæringen. For å unngå en fragmentert reiselivstenkning er det viktig Hav og kyst, strender, lyngheier mellom aktører å fokusere på en samkjøring i aktørenes arbeid sammen 3.5 Status oppsummering med kommunen, med både selv å se og å fremvise Styrkene og mulighetene som skisseres er noe man bør Karmøy som en helhet. I arbeidet med reiseliv fremover Muligheter: Trusler: både utnytte og forsterke slik at Karmøy utvikles som reisemål. Svakhetene og truslene kan potensielt hindre oss i å blir det viktig å etablere flere felles fora for samarbeid og samkjøring for å kunne møte besøkendes behov. Da vil vi Flyplass med tiltagende aktivitet Manglende samarbeid lokalt og regionalt nå våre mål, og en må arbeide for å eliminere/ta forhånd- også markere oss tydeligere i regional sammenheng og i og utenlandsruter sregler slik at de kan reduseres. De kvaliteter og særegen- større grad nå det store potensialet vi besitter med våre Mange aktører/ konger på haugen heter som gjør Karmøy til et attraktivt sted å reise til og å attraksjoner. Økt aktivitet og tilbud om gir intern konkurranse, noe som bo i må bevares og videreutvikles med målsetning om å opplevelser for hele familien hemmer utvikling av helhetlige tilbud gi alle besøkende positive opplevelser. Som det kan leses av oppgjort status kan en se flere sentrale utfordringer å arbeide videre med for reiselivet på Det er helt åpenbart at Karmøy har mye å by på. Reise- Karmøy. Det foregående vil dermed være fokusområder i livsaktørenes oppgave er her å yte service og gi tilbud ut strategisk reiselivsplan for I handlingsplanen fra de besøkendes behov. Det bør dermed etableres et skisseres strategivalg og tiltak som konkret kan omgjøre bedre system for kartlegging og tallfesting som illustrerer disse utfordringene til muligheter for positiv utvikling av reiselivsutvikling i Karmøy. Per i dag er det ikke gode Karmøy som attraktivt reisemål. Tiltak fra reiselivsplanen rutiner for å fange opp hvem som er våre tilreisende, for er i liten grad fulgt opp på grunn av budsjett- hvorfor de kommer, og hvilke behov de har. situasjonen, og flere av disse vil dermed videreføres til Vi har fremdeles et større potensial når det kommer til den følgende perioden. formidling og markedsføring av hva vi besitter, og det er fortsatt en vei å gå i å tilby aktiviteter og opplevelser for 4 Swot analyse foretatt i forbindelse med reiselivsplan for Swot analyse: reiseliv for Karmøy, forum for reiselivsaktører i regi reiselivsrådgiver, august Swot analyse: reiseliv for Haugalandet, forum for reiselivsaktører i regi Haugaland Vekst, mai

14 foto: Ane Steingildra 4:0 Utviklingstrekk og markedsmuligheter Når en har gjort opp status og skal stake ut fremtidig kurs, må en forsøke å se hva markedet etterspør. Hvilke viktige utviklingstrekk må vi være bevisst på i planleggingen videre? Karmøy i vinden: Fra skipsingeniører i Vikingtid til den ypperste utvikling innen bærekraftig ingeniørkunst. - Vinden har stor betydning for utvikling på og av Karmøy. Basert på rapport fra selskapet Kairos Future trekker Fjord Norge frem relevante trender innenfor reiseliv: Megatrender (Over 10 år) - Generasjonsskifte: Ny målgruppe mellom 25 og 35 år som har penger og tid til å reise, og de eldre er mer aktive og reiser mer - Et mer individualisert samfunn med nye segment Sikre trender (5-10 års perspektiv) - Kundens behov er mer komplisert/mangfoldig: gir rom for sesongutvidelser og luksusprodukter - Innovasjonstakten økes: kan bedre destinasjonens omdømme - Etterspørsel etter autentiske opplevelser: i natur, kultur, matopplevelser og møte med lokalbefolkning. Historiefortelling og dramatisering viktig - Holistisk (helhetlig) helseperspektiv: det åndelige aspekt (yoga, spa, naturopplevelser) - Grønne alternativer/bærekraftig utvikling - Interaktivitet: virtuelle verdener blir en ny kilde til informasjon Stigende/Nye trender - Lettere tilgang (teknologi) - Reiser som statussymbol: det unike blir viktig Fjord Norge skisserer internasjonale etterspørselstrender der privatpersoner i stor grad organiserer feriereisene selv; gjerne utenom høysesong og over internett. Opplevelsesaspektet veier tyngst, med forventninger om berikelse, mangfold, og variasjon. Det gode liv etterstrebes og temareiser med spesielle interesseområder er i vinden. I forhold til ovennevnte trender peker Fjord Norge særlig på en sentral utfordring i norsk reiseliv: Nemlig en manglende helhetlig reiselivsutvikling fra produksjon til marked, der produkt kobles til markedsutvikling

15 Stortingsmelding nr viser til tilsvarende viktige utviklingstrekk innenfor reiseliv: Folk reiser oftere, men på kortere ferier. Internett blir i økende grad brukt som informasjonskanal, og de reisende krever rask respons når de tar kontakt. Det blir stilt større krav til godt tilrettelagte aktiviteter og tilbud. Pakker og spesielle tilbud som inkluderer alt, men samtidig er skreddersydd for den enkelte, er mer populære. En viktig faktor for utviklingen i etterspørselen etter utenlandske reiser er den endrede demografiske profilen i nøkkelmarkeder, og da særlig den raskt aldrende befolkninga i Europa og Japan. Innenfor ferie- og fritidsmarkedet er det en økende etterspørsel etter opplevelser. De reisende leter etter de ekte og gode opplevelsene. Turistene ønsker innsyn i andre kulturer, og det er en økende interesse for kunst og kultur, kulturarv og andre kulturopplevelser. Det er en tendens til at turistene blir mer kompetente og kritiske, og det blir stilt høyere krav til innholdet i reiselivsproduktet. Ferier med mening blir viktigere, og en ønsker å lære noe også når en er på ferie. På bakgrunn av utviklingstrekkene det vises til ovenfor ser vi tydelig viktigheten av regjeringens nasjonale strategi for reiselivsnæringen med visjonen Verdifulle Opplevelser 8. Her oppfordres reiselivsnæringen til å ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting: Vår visjon er at vi, gjennom å tilby verdifulle opplevelser, skal skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunnet, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskaping innen reiseliv i Norge. Det er fortsatt vår særegne natur som trekker besøkende til Norge, og vi ser en stadig sterkere dreining mot opplevelser. Sterk internasjonal vekst i reiselivet gir mange nye muligheter, men også betydelige utfordringer. Vi må sikre at veksten er lønnsom og bærekraftig, og dette gjenspeiles i visjonen. Innovasjon Norge sin hvitebok for bedre reisemålsutvikling fra 2008, fanger opp de overordnede føringene i regjeringens nye nasjonale reiselivsstrategi: Begrepet reisemålsutvikling brukes om en styrt langsiktig, og helhetlig utvikling av et steds potensial som reisemål. I et markedsorientert perspektiv betyr dette at man kartlegger, og systematiserer forutsetningene, og skaffer seg et bilde av hva som gir stedet attraksjonskraft, og grunnlag for å skape næringsvirksomhet (behovsforståelse, salgbare produktkonsepter, lønnsom reisemålsutvikling). Hele veien forankret i et realistisk bilde av forutsetningene for å lykkes. I en slik prosess er det viktig å stille spørsmål som: - I hvilken grad er det gitte forhold som setter grenser for reisemålets utvikling (å kunne skape større attraksjonskraft) og i hvilken grad er det forhold som kan endres gjennom en god strategi for utviklingen? - Hvilke forhold kan endres på kort sikt? - Hvilke forhold er kritisk for den videre utviklingen sett i forhold til markedsmuligheter og utviklingen av salgbare produkter? Det er mange spennende aktiviteter på Karmøy, både på land og i vann! Hele meldingen kan leses på: regpubl/stmeld/ /dok-bn.html 8 Kapitel 1.1, Regjeringens visjoner og mål for reiselivspolitikken, foto: Ørjan B. Iversen 28 29

16 foto: Ørjan B. Iversen Mye å se... 5:0 Strategier for Karmøy - utviklingsmuligheter 5.1 Visjon & mål for utvikling Denne visjonen forteller hvilke attributter Karmøy har å Karmøy har i dag mye å tilby og må fortsatt utvikle sine by på og kan slik fungere som en arbeidsplattform. Det er produkter gjennom: formålstjenelig å påbegynne en prosess for å bygge opp - Service, gjestfrihet og tilgjengelighet en ny visjon som kan fungere mer som et retningsgivende - Kvalitetssikring av dagens tilbud fremtidsbilde. For at en visjon skal være samlende og - Samlet markedsføring av Karmøys særpreg inspirerende bør den motivere til endringsprosesser for - Utvikling: Fornyelse og nyskapning hele næringen. Det er ingen enkel sak å bygge oppe en slik visjon, og det må gjøres i fellesskap. I forkant av neste Reiselivsnæringenes økende betydning har ført til en planrevidering bør det foretas en prosess for å skape en sterkt økende konkurranse i reiselivsmarkedene. Kravene felles visjon for Karmøy som reisemål. til strategisk posisjonering blir tilsvarende viktige for destinasjonene. Merkevarebygging er viktig for å markeds- For Karmøy som helhetsprodukt kan vi fremlegge følgende føre Karmøy som reisemål. Det dreier seg om å få fram hovedmålsetninger: Foto: Anine Kongshavn Karmøys naturlige og ønskede identitet. Gjennom konsekvent kommunikasjon av denne identitet skapes synlighet, følelsesmessige assosiasjoner og en lojalitet av stor betydning for gjenbesøk og positiv omtale. - Gjennom samordnet og profesjonell opptreden i reiselivsnæringen kan økt lønnsomhet, sysselsetting og verdiskapning oppnås. - Karmøy er en kulturkommune og det er et mål å ivareta Mye å gjøre... Mye å høre... Formål med å skape en visjon er å finne en ledestjerne som virker samlende og inspirerende og som man i felles- et tett samarbeid mellom kultur- og reiselivsinteresser. Kulturelle tilbud skal videreutvikles både når det gjelder kvalitet og mangfold. skap kan strekke seg mot. Så hva bør være Karmøys visjon - Ved å bevare og videreutvikle Karmøys unike miljø for reiselivet? - Hvor har Karmøy sin konkurransekraft? skapes en trivelig kommune både for innbyggere og - Hva er merkevaren Karmøys essens og verdier? tilreisende. De lokale ressurser og forutsetninger må utnyttes, og det estetiske miljøet må prioriteres. Visjonen som har vært lagt til grunn for reiselivsarbeidet - Produkttilbud og markedstiltak må gjennomføres for å i Karmøy lyder: utvide reisemålsesongen utover sommeren mellom Et komplett utformet, lønnsomt kystkulturprodukt utviklet juni og august. med respekt for våre fortrinn: Havet Naturen Kulturen Historien. Hovedmål er å øke antall tilreisende til Karmøy. Ved å gi besøkende positive opplevelser og koordinerte utvidede 30 31

17 Nordvegen historiesenter ligger i et viktig nasjonalhistorisk område og er bygget under bakken. Fra kirkeplatået ser vi bare det runde inngangspartiet som skal symbolisere Mimes brønn, kunnskapens kilde i norrøn mytologi

18 produkter kan vi legge til rette for at de ønsker å bli lengre, at de ønsker å komme tilbake, og at de anbefaler andre å komme. Nyheter og funn skal presenteres i egne utstillinger på senteret. Per dags dato fremstår forskningsformidlingen noe innadvent og det bør arbeides videre med å nå ut til et videre publikum med et levende senter der det er fokus 5.2 Strategier for utvikling Tre hovedstrategier utpeker seg som fruktbare på bakgrunn av målsetninger og markedsmuligheter for Karmøy som reisemål: 1. Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål 2. Fokus på totalproduktet Karmøy 3. Fokus på verdifulle opplevelser på utvikling/fremtid, interaktivitet, og barneaktiviteter. Vikinggården på Bukkøy er et spennende område, som på sikt bør kunne tilby de besøkende et mer levende og deltakende innblikk i en vikings liv og levnad. Visnes er et annet område med potensial for utvikling. Visnes byr på naturskjønne omgivelser, populært turområde, museum, kulturminner, og rehabilitering av Smeltehytta står nå på trappene. En arbeidsgruppe 9 har 1) KARMØYS SÆRPREG - Videreutvikling av hovedattraksjonene Karmøy har mange attraksjoner og det finnes mange muligheter innen videre utvikling av og arbeid med disse. Karmøy har særlig to fyrtårn: Avaldsnes og Gamle igangsatt arbeid med å se muligheter for bruken av området. Det er ønskelig å skape mer aktivitet i området, ved blant annet å gjenskape rekreasjonsområdet Fransahagen og gjøre museets historieformidling mer interaktiv og visuelt tilgjengelig. Skudeneshavn. Begge områdene har en unik kulturhistorisk betydning, og er av de ti best besøkte attraksjonene i b) Skudeneshavn Rogaland og blant Norges 25 mest besøkte. I reiselivsplanen for ble det besluttet å iverksette et forprosjekt/stedsutviklingsprosjekt med fokus på Det er liv og røre på Bukkøy under den årlige Vikingfestivalen En levendegjøring av vikingtidens historie og kultur. a) Avaldsnes attraksjonen Gamle Skudeneshavn. Målet med forpro- Avaldsnes er et av Norges viktigste nasjonalhistoriske sjektet var å kartlegge stedets muligheter og utfordringer, områder. Av hensyn til Olavskirken, kulturminnene og med det mål å etablere et hovedprosjekt for utvikling av det historiske landskapet, er det meste av Nordvegen Skudeneshavn som et attraktivt reisemål og opplevelse. Historiesenter lagt under bakken. På historiesenteret er Forprosjektet ble gjennomført 2006/2007 av tiltaks- rikssamleren Harald Hårfagre, som gjorde Avaldsnes til Norges eldste kongesete, de besøkendes veiviser gjennom en 3500 år lang historie om Avaldsnes som møtested mellom Norge og Europa. Vikingtemaet er populært, og ansvarlige fra kommunen, aktører i Skudeneshavn og Vestablikk AS, og inneholder en situasjonsanalyse og forslag til tiltak. I 2008 startet Innovativ fjordturisme opp pilotarbeid i Skudeneshavn: - Hvit og vakker Sommerperlen ytterst på Karmøys sørspiss historiesenteret kan med fordel knytte seg sterkere til andre Skudeneshavn med steds- og identitetsutvikling som del i regionen med tilbud om en reise/rundtur i vikingenes av et Arena prosjekt. I denne prosjektskissen omtales for- fotspor. Besøkstallene viser positiv utvikling for Nordvegen prosjektet som noe sprikende i fremdrift, situasjons- Historiesenter, som med besøkende i 2009 økte analysen anses som noe tynn, mens tiltaksforslagene med nesten fra året før. vurderes som å kunne benyttes i prosjektets neste fase. På Historiesenteret er en del av et større arkeologisk prosjekt. bakgrunn av forprosjektet var neste fase tiltenkt å være Nye funn og utgravinger bidrar til ny historie og flere en hybrid mellom forprosjekt og hovedprosjekt, men da opplevelser: Et stort skip ligger i mudderet rett utenfor senteret, og det letes etter Harald Hårfagres kongsgård. søknad om videreføring som RUP prosjekt ble avslått i 2009, ble ikke prosjektskisse ferdigstilt. Majestetiske Olavskirken på Avaldsnes ble reist av Håkon Håkonsen i ca Bautasteinen jomfru Marias synål heller inn mot kirkeveggen. Eldgamle sagn forteller at det blir dommedag når steinen treffer veggen Foto: Aud Irene Jacobsen 9 Bestående av representanter fra Karmøy kommune, Karmøy kulturopplevelser, Skudeneshavn har mange små og trivelige kafeer. Stiftelsen Visnes gruveområde og Kopperverkets Venner

19 I røffe omgivelser ligger Smeltehytta på Visnes, et kulturminne fra gruvedriften på slutten av 1800-tallet

20 Med mange løse tråder er det ønskelig å gjøre ord til Denne modellen viser klart hvilken begrenset plass hver Det er som nevnt ønskelig å arbeide for at Karmøy et stadig viktigere element i reiselivet, og kulturtilbud har handling i utvikling av Skudeneshavn som attraksjon. av reiselivsnæringene har i helheten, noe som igjen Kulturopplevelser i fremtiden vil ha nedslagsfelt utover fått større innvirkning for masseturismen generelt. Skudeneshavn består av et bymiljø sterkt preget av gammel tydeliggjør hvilken utfordring det er å formulere ansvar Avaldsnesområdet og også arbeide med de øvrige reise- Dette betyr at virksomheter innenfor turismeområdet er bygningskultur og kystkultur, med særdeles godt bevart og strategi for et helhetlig stedsprodukt. livstilbudene på Karmøy. Ved å organisere rundreiser og avhengige av samarbeid med kultursektoren i konkur- bebyggelse i gamlebyen. Gamlebyen er vernet og består aktivitets- og attraksjonstilbud gjennom en hovedaktør ransen om stadig mer krevende kunder. Karmøy har av ca. 130 hus og sjøhus fra 1800-tallet. Skudeneshavn er Det nasjonale og internasjonale reiselivsmarked krever vil en gjøre produktene lettere tilgjengelige og mer synlige store muligheter til å utvide publikumspotensialet sitt en av Rogalands mest populære attraksjoner, og i 2004 ble en fokusering på totalproduktet. Reiselivsaktører og for turister og andre opplevelsessøkende. ved å bygge opp om kulturattraksjoner gjennom kreativ byen kåret til Norges Sommerby (NrK). Byens gjestehavn næringer i Karmøy må samarbeide om å utvikle total- samhandling med kompetansen som finnes i kulturlivet. er godt besøkt, og det er attraktive golf og strandfasiliteter produktet Karmøy, og gå sammen om felles ressurser Kultursektorens institusjoner og aktiviteter utgjør viktige nær byen. med destinasjonen Haugalandet for å bli synlig utad og reiselivsprodukter i seg selv, og kunst og kultur blir et stadig tilby et reisemål å være i, og ikke bare et sted å reise gjennom. viktigere element i reiselivet. 2) TOTALPRODUKTET KARMØY Det helhetlige reiselivsproduktet: For å kunne tilby en attraktiv reisemålsdestinasjon er det I tråd med regjeringens reiselivsstrategi ses det som hen- Et helhetlig reiselivsprodukt på stedsnivå kan illustreres spesielt viktig å fortsette samarbeidet med Destinasjon siktsmessig å rette Karmøy sin reiselivssatsning inn mot med Kamfjords modell: Haugesund og Haugalandet slik at nivået på markeds- visjonen «verdifulle opplevelser». Som nevnt ovenfor vil føringen kan opprettholdes, både nasjonalt og interna- det å skape større opplevelser for de reisende stille krav sjonalt. Karmøy besitter to av DHHs hovedattraksjoner i til økt kreativitet og samhandling, og det er viktige Avaldsnes og Skudeneshavn og høster god og utstrakt moment for aktørene å jobbe ut fra. Karmøy har mange omtale gjennom DHHs arbeid. I en konkurransesituasjon kvaliteter: med vakkert kultur - og naturlandskap, idylliske hvor konkurrentene blir flere og andre reisemål satser miljøer og mye historie! Men disse historiene må fortelles, finansielt sterkt på reiseliv, er det viktig at både næringene og vår oppgave som reiselivsaktører er å formidle og og det offentlige står samlet og satser aktivt på en felles markedsføre det en faktisk kan oppleve: For en ting er jo Den besøkende står i sentrum for stedsproduktet slik destinasjonsmarkedsføring. hva vi har her, - men folk må jo høre om det og ønske å kunden alltid er i sentrum for enhver tjeneste. Ut fra den 3) VERDIFULLE OPPLEVELSER komme hit. Det er flott å kunne tilby tilreisende stillhet og besøkendes posisjon, slik figuren illustrerer, kan man Det blir spennende å se hva Norwegian Travel Work- I følge regjeringens nasjonale reiselivsstrategi viser inter- rekreasjon, men det er også essensielt for dem å møte levende forestille seg at kvaliteten på det omkringliggende produktet shop bringer for Haugalandet etter avholdt arrangement nasjonale trender økt fokus på opplevelser, og en rekke miljøer der det skjer noe. Hva gjør båtturistene når regnet også vil måtte vurderes etter hvem den besøkende er. april NTW er et bransjetreff i regi Innovasjon Norge destinasjoner internasjonalt setter kultur i fokus for ut- høljer ned for tredje dag i Skudeneshavn? Likedan når Figuren viser attraksjoner, innkvartering, servering og som Haugesund er vertskapsby for dette året. NTW utgjør vikling av både reiseliv og næringsliv for øvrig: været ikke frister til strandliv? Jo, de forhører seg om hva transport som de såkalte kjernenæringene i reiselivet, mens en viktig salgsarena for internasjonal satsning (nær 30 Begrepet «opplevelsesnæring» brukes stadig oftere om reiselivs- som står på plakaten: Hvilke tilbud finnes av kultur og kategoriene landskap, fellesgoder, infrastruktur og annet nasjoner representert) og med god markedsføring her bør produsentene. Dette henger sammen med at opplevelser har blitt aktiviteter, for både store og små? Og når de spør må vi som næringsliv både kan ses som stedlige forutsetninger for vi kunne regne med en oppsving i turoperatørmarkedet i en svært viktig del av reiselivet, enten det dreier seg om over- jobber med reiseliv, kultur og øvrig næringsliv ha pro- næringene, men også som viktige leverandører til stedets årene som følger. natting, bespisning, transport eller aktiviteter. De reisende grammet klart og ønske velkommen med åpne dører. samlede besøksindustri. Leverandørene av de enkelte stiller stadig høyere krav til innholdet i reiselivsproduktene og deltjenestene er offentlige og private - på tvers av bransjer Parallelt med en regional tenkning er det sentralt at alle etterspør opplevelser som er ekte og unike. og sektorer. reiselivsaktører på Karmøy ser kommunen som helhet og På-stedet pakken rommer den helhet som den besøkende et totalprodukt som sådan. Slik kan vi sammen tilby et Karmøy kommune har et kulturbasert næringsliv i vekst selv setter sammen under besøket, bl.a. ved hjelp av in- attraktivt reisemål preget av god kvalitet, bredt mangfold og utvikling. Vi vektlegger kulturopplevelser og våre formasjon og andre lokale vertskapstjenester. Den distribuerte og levende miljø i utvikling. Både aktører og reisende vil historiske attraksjoner i både tilbud og i markedsføring pakken rommer ulike former for pakker som kan være satt være tjent med et samarbeid om tilbud av helhetlige opp- av reisemålet Karmøy. Utviklingstrekkene i reiselivet mot sammen og solgt i salgskanalene av turoperatører og reise- levelsesprodukter, både internt i Karmøy og regionalt. økt fokus på ekte og unike opplevelser gjør at kultur blir byråer med mer

21 6:0 Handlingsplan Formålet med en strategiplan for reiselivet i Karmøy kommune er å: Gi rammene for en langsiktig utvikling av Karmøy som reisemål i et produkt/markedsperspektiv. Herunder også samspill med kommunal planlegging og offentlig forvaltning. Definere hva som gjør/skal gjøre kommunen til et attraktivt reisemål, og hva utviklingen framover skal tuftes på. Gjennomføre en prosess som gir aktørene en felles plattform i arbeidet med å utvikle Karmøy som reiselivsmål. Etablere forpliktende ordninger eller spilleregler mellom reiselivsaktørene. Optimalisere ressursbruken. De tre hovedstrategiene skissert ovenfor i punkt 5.2 viser vårt fokus for reiselivsutviklingen i Karmøy, og følgende tiltak i punkt 6.1 konkretiserer forslag til hvordan strategiene kan gjøres til handling og settes ut i live. 6.1 Tiltak Handlingsplanen for er utarbeidet som et red- skap for Karmøy kommune, som innehar roller som henholdsvis koordinator og samarbeidspartner, fødselshjelper og tilrettelegger for de ulike tiltak. Kommunens rolle er å legge grunnlaget slik at de lokale aktører kan utvikle seg, og å legge til rette for et fruktbart samarbeid om en helhetlig tenkning rundt hva Karmøy kan tilby og hva tilreisende ønsker av et reisemål. foto: Ørjan B. Iversen 40 41

22 Foreslåtte tiltak i handlingsplanen for blir innarbeidet i budsjettet. Kostnader er estimert i henhold til andre sammenlignbare prosjekter og avtaler. I planen foreslås følgende tiltak som delmål for å kunne innfri Karmøys reiselivsstrategi: Strategiområde 2: Fokus på totalproduktet Karmøy a) Markedsføring Strategiområde 1: Fokus på Karmøy som et særpreget reisemål - Videreutvikle Karmøys fyrtårn Tiltak 2: Skudeneshavn Formål: Utvikle og ivareta attraksjonen Skudenes- foto: Ørjan B. Iversen havn og de muligheter som foreligger. Beskrivelse: Igangsetting av reiselivstiltak med utgangspunkt i muligheter og utfordringer skissert i stedsanalyse for Skudeneshavn som ferdigstilles Tiltak 3: Gi bedre og flerspråklig informasjon til besøkende i Karmøy Beskrivelse: Det er viktig at de som besøker Karmøy foto: Ørjan B. Iversen høst Spesielt vil det arbeides med aktuelle får god informasjon. Tiltak 1: Avaldsnes tiltak for sesongutvidelse. Skudeneshavns gater er Helhetlig skiltplan: Formål: Styrket helhetlig markedsføring av Avalds- rolige utenom sommersesongen. En spennende idé Vi ser et sterkt behov for en helhetlig skiltplan Tiltak 4: Formidling av nes ved å videreutvikle historiesenteret, og utnytte å se nærmere på for sesongutvidelse er å koordi- for kommunen, og vil iverksette et slikt arbeid attraksjoner, historie, kulturminner potensialet i Visnes og på Bukkøy. nere samarbeid om etablering av merkevaren Jule- for fremtidig skilting. Det må skiltes til over- Beskrivelse: Mobil opplevelsesvandring på Karmøy Beskrivelse: Hovedtyngden av den kommunale byen Skudeneshavn. natting, severdigheter, fornminner, etc. ved hjelp av mobiltelefon eller mp3-spiller (His- innsats har skjedd i Avaldsnesområdet. Det er Det er behov for overnattingsmuligheter for større I strategiplan for ble det satt opp toriske vandringsløyper på steder som Syreneset mange aktører involvert, og formidling av produktene grupper reisende i kommunen. Karmøy kommune tiltak om å lage en skiltplan for hvert enkelt Fort og Visnes). God formidlingsmetode som letter kan fremstå som uoversiktlig. Med økt fokus på må bistå i forhold til etablering av hotell eller annen område og om å ivareta vedlikehold av tilgjengelighet og gir umiddelbar informasjon til en mer helhetlig tenkning for Avaldsnes og gjennom overnatting for økt belegg sør for Bygnes. Turist- eksisterende skilt. Noe skilting har vært foretatt, alle interesserte. Audioguide foreligger allerede for pakking av tilbud, vil området fremstå utad som strømmen til Skudeneshavn taler for at byen vil mens mye arbeid gjenstår. Avaldsnes og Skudeneshavn, som del av Nordsjø- et samlet attraktivt mål for utforskning. Det er være et gunstig sted for investering. Økonomi: Omdisponering av midler. veien sykkelrute. behov for et samlende uttrykk, som i en felles Tiltaksansvarlige: Kommunen sammen med Turistinformasjon: Tiltaksansvarlige: Kommunen ved reiselivsrådgiver. nettside for området: aktører/næring. Kommunens markedsføringsverktøy, nettsiden Økonomi: Avhenger av antall tekster. To tekster: Både Visnes, Nordvegen Historiesenter og Bukkøy og Karmøybrosjyren, må kr besitter stort potensial når det kommer til opp- oppdateres og utbedres i forhold til praktisk levelsesdimensjonen. Prioriterte oppgaver må være turistinformasjon. b) Samarbeid om styrket fellesprofil videreutvikling av de kulturelle opplevelsene som Økonomi: kr En forutsetning for et økt antall tilreisende er at kan tilbys på Avaldsnes. Turistinformasjonskontorene må være Karmøys positive profil forsterkes og markeds- Tiltaksansvarlige: Samarbeid mellom kommunen, velinformerte og oppdaterte. Se tiltak 7. føres. Karmøy kulturopplevelser og Haugalandsmuseene. Tiltaksansvarlige: Karmøy kommune, Økonomi: Eksisterende budsjett. Kulturavdelingen

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Strategisk reiselivsplan

Strategisk reiselivsplan Strategisk reiselivsplan Sammendrag... 2 Innledning... 2 Definisjon av reiselivet... 2 Organisering... 3 Status for reiselivet på Karmøy... 4 Sterke sider... 5 Svake sider... 5 Trusler... 5 Muligheter...

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Verdens vakreste reisemål i 2009! Verdensledende innen tematurisme i 2019? Er det mulig. Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge

Verdens vakreste reisemål i 2009! Verdensledende innen tematurisme i 2019? Er det mulig. Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge Verdens vakreste reisemål i 2009! Verdensledende innen tematurisme i 2019? Er det mulig. Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge 1 2 FJORDENE Norges vik1gste og mest kjente reiselivsprodukt Hovedopplevelsen

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Saksbehandler: Camilla Vandvik Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 12/1. Hovedutvalg oppvekst og kultur 27.01.2016 Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Camilla Vandvik Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 12/1. Hovedutvalg oppvekst og kultur 27.01.2016 Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vandvik Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 12/1 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 27.01.2016 Formannskapet Kommunestyret REISELIVSPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2016-2019

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig 1 Grønn turisme i EU Hva er grønn turisme? Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte,

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord

Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9 16.12.10 FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 1. INFRASTRUKTUR...5 2. STYRKE SAMARBEID OG NETTVERK...5 3. VIDEREUTVIKLE SAVALEN SOM EN ATTRAKTIV REISELIVSDESTINASJON...6

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Ut Dato: 16.3.15 /MHJ Sist revidert:

Ut Dato: 16.3.15 /MHJ Sist revidert: Ut Dato: 16.3.15 /MHJ Sist revidert: Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merkevare 1. Bakgrunn Prosjektets hensikt har vært å bygge Færder nasjonalpark som destinasjon. I tett samarbeid

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer