Sandvika i 100. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandvika i 100. Innhold"

Transkript

1 Sandvika i 100 Innhold Innledning... 2 De første 100 dagene... 3 Byarrangement sommeren og høsten samtaler... 3 Næringslivskontakt sommeren og høsten Faggrupper... 5 Dialog med Bærum kommune... 5 Konklusjon og plan... 6 Kondensert SWOT-analyse... 7 Handlingsplan Finansiering Arrangement Dialog med kommunen Faggrupper Selskapets tilgjengelighet Bymerke Jul- og vinterbelysning Markedsføring Markedsundersøkelser og omdømmemåling Gater og torg... 9 Oppsummering... 9 Vedlegg 1 Vedtekter for Vårt Sandvika AS

2 Innledning Vårt Sandvika er etablert og undertegnede tiltrådte stillingen som daglig leder den 1. juli I forbindelse med tiltredelsen presenterte jeg en ambisjon om å formulere en arbeidsform og en plan for selskapet i løpet av 100 dager, det vil si den 10. oktober. Dette er ikke å forveksle med en plan for Sandvika som by, eller en bearbeidelse av selskapets vedtekter. Selskapet har én ansatt og et styre som er sammensatt av representanter for Bærum kommune (politisk og administrativ ledelse) og næringslivet representert ved gårdeiere og representanter for handelsstanden, serveringsbransjen og Sandvika Byutvikling. Men Sandvika er en hel by, og sentrum for Norges femte største kommune. Her finnes tusenvis som har dedikert arbeidstid og fritid på å bidra til utvikling i mange år. Her finnes enda flere som har byen vår som sitt hjem, og flere igjen som arbeider og lever store deler av livet sitt på kontoret, i butikkene, restaurantene, verkstedene og idrettsplassene, parkene, strendene og alle andre rom i denne flotte byen ved fjorden. I mange byer i Norge med god byutvikling har byorganisasjoner som Vårt Sandvika AS spilt en viktig rolle. Nå er det viktig at vi finner vår unike Sandvikarolle i samspillet mellom politikere, administrasjon, gårdeiere og øvrig næringsliv i Sandvika og innbyggere og publikum som bruker byen vår. Selv om dette dokumentet er et resultat av mange dialoger er det umulig å ikke ha egne meninger. Men formålet med dette 100-dagers arbeidet har vært å finne en felles plattform. Allikevel vil nok deler av dette oppfattes som personlig, ikke minst med tanke på alle de som har jobbet med disse problemstillingene i lengre tid. Samtidig er det en balansegang mellom ydmykhet og handlekraft. Jeg har forsøkt å hente ut et felles verdigrunnlag og modeller for løsningsorientering i samarbeid med dem vi har hatt dialog med, og det kan hende vi er enige om mer enn vi tror. Vårt Sandvika AS skal satse på å være tilgjengelige, lydhøre og løsningsorienterte. Når vi spør aktører om hvilke konflikter de opplever i byen vår, ser praktisk talt alle bakover i tid. Ingen ønsker å gå inn i nye konflikter, og alle sitter med teorier om mulige løsninger. Men vi må ofte fiske litt ekstra etter sistnevnte. Alt ligger til rette for at vi skal få en flott by som vi kan være enda mer stolte av, men vi skal bo i huset mens vi pusser opp. Det er krevende. Vårt Sandvika skal være der for at denne prosessen skal være mindre smertefull og ende opp lønnsom for alle oss som er her. For å oppnå dette må vi ha en plan men en plan som er dynamisk og som endrer seg i tiden og med tiden. 2

3 De første 100 dagene Det tar tid å bli kjent med en by, og i realiteten tar det antageligvis hele livet. Det har vært viktig å absorbere så mye som mulig hele tiden. Samtidig har folk vært rause med tiden sin, og engasjementet er enormt. Det er en del frustrasjon i Sandvika, og med Sandvika. Men frustrasjon er det motsatte av resignasjon. Man sier at frustrasjon i realiteten er motivasjon, men den savner retning. Slike følelser er det viktig å få satt ord på, men til rett adresse. Vårt Sandvika AS skal være en slik adresse, og her er tilgjengelighet et nøkkelord. Byarrangement sommeren og høsten 2013 For å kunne innlede et nært forhold til byen var det viktig å umiddelbart komme inn i en operativ fase. Derfor deltok Vårt Sandvika AS aktivt allerede under byens 10-års jubileum, selv om dette arrangementet foregikk før daglig leder formelt var tilsatt. Vårt Sandvika AS hadde en videre en aktiv observatørrolle og operative oppgaver under Sandvika Byfest i august/september, og vil ha en ledende og koordinerende rolle i forhold til Jul i Sandvika og Julemarkedet. Dette skal være inkluderende arrangement for de som mener det er verdifullt og lønnsomt å delta, og vi skal tilrettelegge aktivt slik at enda flere føler eierskap til arrangementene. Det har vært mange møter med primært Kultur og Samarbeid når det gjelder byarrangement, og vi har oppnådd en utmerket dialog. Her har målsetningen vært å finne en klar rolle for Vårt Sandvika AS i forhold til arrangementene. Vårt Sandvika AS skal ha en aktiv rolle når det gjelder å initiere og koordinere arrangement til det beste for byen, som for eksempel Sandvika Byfest og Jul i Sandvika. Det er ønskelig med fire slike arrangement hvert år, og disse skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med handelsstanden, Bærum kommune og sponsorer. Arrangementene skal videreutvikles slik at de er til det beste for næring, kultur og publikum i byen vår. 100 samtaler I løpet av tiden som har gått har Vårt Sandvika AS gjennomført et hundretalls samtaler med byens brukere. Noen korte, noen litt lengre. Dette er på langt nær nok til å danne et statistisk grunnlag eller måltall for byen, men det har vært viktig å danne seg et inntrykk av bruksmønstre og generelle holdninger uten å stille ledende spørsmål. Fremgangsmåten har vært å oppsøke ulike fotgjengere i sentrumsgater som Rådmann Halmrasts vei, Claude Monets Alle, Kinoveien og Elias Smiths vei og bruke enkle bruksspørsmål som grunnlag for 3

4 samtaler om byen vår. De fleste har vært positive til denne fremgangsmåten, og enkelte har møtt den med en sunn skepsis. Disse samtalene skal benyttes til å utforme en omdømmeanalyse som skal resultere i måltall som igjen kan belyse utviklingen vår i tiden som kommer. Dette er verdifulle data for alle slags næringsdrivende og byutviklere. Spørsmålene som ble benyttet i disse innledende, enkle samtalene har vært: Hva har du gjort i Sandvika i dag og hvor har du vært? Hva skal du gjøre videre? Hvor ofte bruker du byen på fritiden? Hvordan kom du hit og hvordan har du tatt deg rundt (hvor har du parkert)? Hvis du bor her, er du stolt av byen din? Hva liker du best / dårligst ved Sandvika? «Vårt Sandvika AS vil få et koordinerende ansvar for arrangementer som byfesten og julemarkedet; jobbe med markedsføring av Sandvika; gjennomføre omdømmemåling; og gå i dialog med Bærum kommune om bl.a. selskapets rolle mht gater og torg, vinter- /julebelysning, ren by og forbedret tilgjengelighet. Selskapet vil også være med å utvikle nye aktiviteter.» - Selskapsinformasjonen, mars 2013 Næringslivskontakt sommeren og høsten 2013 Vårt Sandvika AS sin ryggrad er aksjonærene, og det har vært en prioritert oppgave å skape gode relasjoner til disse samt å skaffe flere samarbeidspartnere. Dette er et tidkrevende arbeid som har vært noe hemmet av ferieavvikling i juli og august. Aksjonærmassen viser imidlertid en svært lovende utvikling og selskapet har i dag over seksti aksjonærer. Det er en kortsiktig målsetning om 100 innen året er omme og en mer langsiktig målsetning at alle i byen vår er med. Dette vil kreve en emisjon i løpet av vinteren 2013/2014, og at vi ivaretar en lav terskel for å tegne aksjer. Det er mange aktører i byen vår, og ikke alle har mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet. Det finnes både organisasjoner som er basert på frivillighet og veldedighet, og selskap med en bedriftspolicy som inntil videre forhindrer de fra å tegne aksjer. Dette skal Vårt Sandvika AS respektere, og vi vil ivareta en god dialog og et åpent samarbeid med aktører som har en slik begrunnelse for ikke å kunne delta på vanlig grunnlag. Dette er viktig for å kunne bidra til en samlet utvikling hos alle relevante målgrupper. 4

5 «Gjennom Vårt Sandvika AS, vil aksjonærene forene sine krefter og samordne innsatsen. Fellesaktiviteter i byen og en mer effektiv markedsføring vil bidra til at folk tar i bruk hele Sandvika. En mer levende by gir økt omsetning for handelsdrivende og økt verdi på eiendommene for grunneierne. En attraktiv by vil ha en gunstig effekt på rekruttering av arbeidskraft både til næringslivet og Bærum kommune. Sammen får vi til mer.» - Selskapsinformasjonen, mars 2013 Faggrupper En kritisk masse av samarbeidspartnere er viktig før vi skal etablere faggrupper som kan øke hverandres kompetanse og spille hverandre gode. Vi har god diversitet i byen vår, og slike kompetansemiljøer blir viktige møteplasser både for innspill til byutviklere og når det gjelder å styrke markedspotensialet og lønnsomheten for aktørene. Det er rett og slett god konkurranse som i motsetning til dårlig konkurranse styrker en bransje sin samlede verdiskapning. Vårt Sandvika AS forbereder et pilotprosjekt for serveringsnæringen som omfatter 37 ulike bedrifter i byen vår i dialog med Bærum kommune, som har som målsetning å styrke næringens stabilitet og konkurranseevne. Det er god kvalitet på serveringsstedene som opererer i mange forskjellige nisjer i byen vår, og en foreløpig analyse viser at det til enhver tid er ca 400 mennesker som spiser og/eller drikker på ulike serveringssteder i Sandvika mellom klokken 12 og 20 hele uken. Dette er en svært viktig bransje når det gjelder å skape liv i byen, den fører til mer handel, skaper konkurransedyktighet vis a vis netthandel og representerer mange arbeidsplasser og dermed verdiskapning. «Styret kan etablere faggrupper for ulike aksjonærgrupper som for eksempel handelsstanden, serveringsbransjen og grunneiere. Aksjonærer og eventuelt andre kan delta. Faggruppene skal gi råd til styret på sine områder, og kan fungere som møteplass for utveksling av informasjon og diskusjon om felles utfordringer.» - Vedtekter for Vårt Sandvika AS, pkt 8 Dialog med Bærum kommune Vårt Sandvika AS har i samarbeid med Bærum kommune etablert en god dialog. Det er imidlertid viktig å videreføre denne med tanke på å etablere en klar rolle for selskapet når 5

6 det gjelder arrangement, utsmykning (vinter- og julelys med mer), utvikling av byen og byens fysiske utforming. Samtidig er Bærum kommune en av Vårt Sandvika AS sine viktigste eiere. Derfor gjennomføres det jevnlige dialogmøter og samarbeidsprosjekter med Planavdelingen BK Eiendom (deltar også i styremøter) Vei og trafikk Natur og idrett Kultur og samarbeid Selskapet har også en naturlig dialog med Ordføreren og Rådmannen. I tillegg er det gjennomført en viktig delegasjonsreise i forbindelse med sentrumskonferansen i Bergen i regi av Norsk Sentrumsutvikling der Vårt Sandvika deltok sammen med Sandvika Byutvikling og administrasjonen i Bærum kommune. Viktige skritt er tatt når det gjelder en faktabasert, saklig diskusjon som skal resultere i et lønnsomt og dynamisk bymiljø i en voksende by. I løpet av nær fremtid vil kommunen presentere en reguleringsplan, og Vårt Sandvika AS har tilbudt en aktiv observatørrolle i de prosessene som følger. I tillegg er det en målsetning at selskapet skal ha en aktiv rolle når det gjelder utnyttelsen av gater og torg i byen vår. «Målet er å binde Sandvika øst og vest bedre sammen, og å få folk til å bruke hele byen. Målet skal nås gjennom samarbeid mellom aksjonærene og andre aktører om aktiviteter, og gjennomdialog om den fysiske utviklingen av byen (herunder hvordan gjøre Sandvika til en Smart City»). Målgruppene er aksjonærene; byens, kommunens og regionens innbyggere, spesielt ungdom; arbeidstakere; næringsliv; og tilreisende.» - Selskapsinformasjonen, mars 2013 Konklusjon og plan Vårt Sandvika AS er etter 100 dager en svært ung men operativ byorganisasjon i Sandvika, med klare prioriteringer for hva man ønsker å utrette på kort sikt. Selskapet ser frem til at de kommunale reguleringene er på plass om kort tid slik at næringslivet og dets premissgivere kan iverksette en strategi vi kan understøtte med vårt betydelige nettverk og vår kompetanse. Vårt Sandvika AS skal være tro mot vår visjon, som er: «Å utvikle Sandvika til en pulserende by med et attraktivt handelsmiljø og varierte kulturopplevelser i et hyggelig byrom. Byen skal preges av rekreasjon og innovasjon.» 6 - Selskapsinformasjonen, mars 2013

7 Kondensert SWOT-analyse Vårt handlingsrom skapes av de mandatene vi får fra våre eiere og selskapets økonomi, og våre og våre omgivelser sine styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT). På bakgrunn av selskapets foreløpige analyser vurderes disse foreløpig slik: Styrker: Lokalt engasjement, modnet politisk vilje, betydelig knutepunkt, bredt næringsliv, mange solide bedrifter, godt kulturliv. Svakheter: Lange prosesser, svakt eksternt omdømme (regionen), uforutsigbarhet, problemorientering, fragmentert handelsstand, uoversiktlig byrom, marginal finansiering av selskapet. Muligheter: Stor befolkning og befolkningsøkning, etterspørsel etter hyggelige byrom, sentral vannvei, diversitet innenfor sentrum (lokalmiljøer), omdømmepotensiale. Trusler: Økt konkurranse fra andre sentra, press fra netthandel, kontorisering av byrom, negativ presseomtale, langsom utvikling. Her kunne det være rom for en uttømmende analyse av hvert enkelt punkt, men dette er et mer langsiktig prosjekt, men et som er essensielt for en langsiktig strategi Handlingsplan Selskapet vil ha én ansatt også i tiden som kommer, men har engasjert regnskapsfører og samarbeider med prosjektledelse når det gjelder tyngre arrangement. Derfor er det viktig både å ha klare arbeidsoppgaver, men også skape rom for å være tilgjengelig og samlende. Derfor vil jeg den 10. oktober 2013 foreslå for styret i Vårt Sandvika AS at vi i de neste 100 dagene fokuserer på følgende 10 arbeidsoppgaver og mål. 1. Finansiering Vårt Sandvika er avhengig av et visst økonomisk handlingsrom for å kunne utføre sine oppgaver til det beste for byen. Vi skal styrke selskapets posisjon gjennom å knytte til oss flere aksjonærer gjennom en emisjon, og vi skal ivareta en lav terskel for å kunne delta. Vårt Sandvika AS skal ikke utbetale utbytte, men benytte ethvert overskudd til det beste for byen gjennom å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter, som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud (se selskapets vedtekter, vedlegg 1). Vi skal påta oss prosjekter for våre eiere, primært Bærum kommune, til konkurransedyktige priser. 2. Arrangement Vi skal sammen med Bærum kommune planlegge, gjennomføre og evaluere Julemarkedet i Sandvika og merkevaren «Jul i Sandvika» i samarbeid med handelsstanden, kulturnæringen, 7

8 kulturrådet og Sandvika Storsenter samt andre samarbeidspartnere. Vi skal hele tiden videreutvikle dette og andre store byarrangement med tanke på et variert kulturtilbud og lønnsomhet for bedriftene. Slike arrangement er uvurderlige når vi går inn i en periode med stor utbygging, og for å skape tilhørighet i og eierskap til byen vår. 3. Dialog med kommunen Vi skal definere en klar rolle i forhold til de ulike avdelingene i Bærum kommune slik at vi kan bidra til en aktiv, faktabasert og resultatorientert utvikling av byen på vegne av våre aksjonærer. Vi setter stor pris på at både politisk og administrativ ledelse deltar i våre styremøter og er representert i styret, og har som målsetning å jobbe med konkrete problemstillinger sammen med dem i tiden som kommer. 4. Faggrupper Vi skal invitere til månedlige møter for handelsstanden og initiere en faggrupper for serveringsbransjen og helseforetakene i byen vår. Vi skal også øke kontaktflaten vår mot gårdeierne og det øvrige næringslivet i byen, og definere nye faggrupper i tiden som kommer. Vi vil invitere grunneiere, Bærum kommune og andre til å gi konkrete innspill til problemstillinger disse gruppene kan jobbe med. Vi vil stimulere til at de ulike bransjene utvikler en god konkurranse der de kan spille hverandre gode. 5. Selskapets tilgjengelighet Vi skal utvikle kundeorienterte hjemmesider på og en god, interaktiv plattform på sosiale medier. Vi skal også være fysisk tilgjengelige på gateplan til faste tider slik at vi kan møte publikum der de er. 6. Bymerke Vi skal i samarbeid med Bærum kommune, de grafiske miljøene i byen vår og ungdom som studerer grafisk design lage en overordnet grafisk profil som hele byen vår skal bruke. Dette er et prosjekt som har høy prioritet, men som er avhengig av finansiering. Her er vi i dialog med Bærum kommune. 7. Jul- og vinterbelysning Vi skal koordinere et prosjekt i samarbeid med Bærum kommune når det gjelder å oppgradere belysningen i sentrum kommende vinter, herunder oppgradere julebelysningen slik at Sandvika blir et hyggelig handelssentrum for julehandelen. Julemarkedet skal også bidra til det, og til å knytte byens ulike deler tettere sammen. Dette prosjektet skal videreutvikles også over de kommende årene. 8. Markedsføring Vi har forhandlet frem gunstige annonsepriser hos ulike mediepartnere på vegne av våre aksjonærer, og vil jobbe videre med å styrke våre nettverk slik at vi kan gjennomføre tiltak som «Superlørdag» og så videre. Vi har en god dialog med Sandvika Storsenter når det 8

9 gjelder felles shoppingarrangement som skal være lønnsomme for handelsstanden og publikum. 9. Markedsundersøkelser og omdømmemåling Vi skal gjennomføre ulike markedsanalyser for ytterligere å styrke vår SWOT-analyse og kartlegge Sandvikas omdømme hos ulike målgrupper. Dette vil skaffe oss nyttig data og måltall som vi vil gjøre tilgjengelig for kommunen og næringslivet. Over tid vil gjentatte analyser vise byens utvikling og potensiale. Dette er et prosjekt som har høy prioritet, men som er avhengig av finansiering. 10. Gater og torg Vi avventer en kommunal beslutning som skal gjøre Vårt Sandvika AS i stand til å formidle gater og torg som en levende markedsplass for byens innbyggere, næringsliv og tilreisende. Dette vil gjøre det mulig for perifere bedrifter å gjennomføre face-to-face markedsføring, og gjøre byrommene mer levende for publikum. Vi ønsker også å kartlegge muligheten for tema- og messearrangement, idrettsarrangement med mer i byrommene våre. Oppsummering Vårt Sandvika AS er på vei inn i nye 100 dager med stor utvikling, men samtidig en periode der blikket skal heves mot mål på lengre sikt. Samtidig er det viktig å holde tempoet oppe i en periode med stor etterspørsel etter utvikling og lønnsomhet. Det er stort engasjement og vilje til å gjøre denne byen til noe helt unikt, og det er mye å glede seg over allerede. Vi vil jobbe for at det skal bli enda mer å glede seg over i tiden som kommer! God høst! Sandvika, Frode Fosse Valland Vårt Sandvika AS 9

10 Vedlegg 1 Vedtekter for Vårt Sandvika AS 1. Navn Selskapets foretaksnavn skal være: Vårt Sandvika AS. 2. Forretningssted Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Sandvika i Bærum kommune. 3. Formål Selskapets formål er å vitalisere Sandvika ved å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter, som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet skal legge til rette for og delta i diskusjoner om den fysiske utviklingen av byen. 4. Aksjekapital, pålydende og markedsbidrag Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 500 aksjer hver pålydende kr Bærum kommune, næringsdrivende og foreninger i Sandvika sentrum kan eie aksjer. Aksjonærene betaler et årlig markedsbidrag til selskapet. Markedsbidraget fastsettes av generalforsamlingen, dog slik at Bærum kommune ikke kan pålegges et markedsbidrag som kan komme i konflikt med reglene om offentlig støtte. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte involvere seg i andre virksomheter som kan tjener formålet. 5. Overføring av aksjer Erverv av aksjer er betinget av styrets godkjennelse. De som ønsker å overdra sine aksjer skal meddele dette skriftlig til styret, med navn, adresse, org.nr. /person nr. og hva slags virksomhet kjøperen utøver. Styret plikter å behandle aksjeoverdragelsen på førstkommende styremøte, hvoretter selger gis skriftlig svar. 10

11 6. Styret Selskapets styre skal ha 7 til 9 medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse. Styret velges med de presiseringer og unntak som framgår nedenfor - av generalforsamlingen for to år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant de møtende. I tilfelle av stemmelikhet har leder den avgjørende stemme. Styret har maksimalt: Fire medlemmer fra handelsstanden inkl senterdrift og andre næringsdrivende Ett medlem fra serveringssteder To medlemmer fra grunneierne Ett medlem fra Bærum kommune Ett medlem fra foreninger eller en uavhengig representant Formannskapet i Bærum kommune skal uansett velge ett styremedlem. Det utbetales ikke styrehonorar. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura. 7. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden, årsberetning, årsregnskap, budsjett og aktivitetsplan skjer med to ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 11

12 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne møteprotokollen. 3. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet herunder revisjonsberetning, samt anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, 4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 5. Godkjennelse av budsjett, rullerende strategiplan med 3 års planhorisont og årlig aktivitetsplan. 6. Fastsettelse av markedsbidrag. 7. Vedtektsendringer. 8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen eller som er nevnt i innkallingen. 9. Valg av styre og styreleder. Styremedlemmer velges for to år og styreleder for ett år. 10. Oppnevnelse av valgkomité, som skal bestå av minst tre medlemmer. Vedtektsendring krever samtykke fra minst 2/3 av frammøtte stemmer på generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme. 8. Referansegruppe, faggrupper og kontaktmøte Styret kan etablere en referansegruppe med deltakelse fra aksjonærene og frivilligheten i Sandvika (både kultur, idrett, ungdom, vel og utdanningsinstitusjoner). Styret kan etablere faggrupper for ulike aksjonærgrupper som for eksempel handelsstanden, serveringsbransjen og grunneiere. Aksjonærer og eventuelt andre kan delta. Faggruppene skal gi råd til styret på sine områder, og kan fungere som møteplass for utveksling av informasjon og diskusjon om felles utfordringer. Styret skal invitere politisk og administrativ ledelse i Bærum kommune til kontaktmøter en til to ganger i året, der man vil diskutere spørsmål av relevans for utviklingen av Sandvika. 9. Anvendelse av overskudd Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Selskapet skal benytte eventuelt overskudd i tråd med selskapets formål etter punkt 3. 12

13 10. Opphør av selskapet Dersom selskapet blir oppløst, skal overskuddet fordeles mellom eierne ut fra deres relative aksjeandeler. Ved opphør av selskapet gjelder aksjelovens bestemmelser. 13

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Sted: Risør Dato: 21.06.2016 Kl.: 18.00 19.00 Tilstede var: Følgende aksjeeiere var til stede eller representert via fullmakter. Per Kristian Lunden,

Detaljer

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 28.10.2014 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2013/1195-40 Arkiv: U60 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 20.10.2014 Forslag til aksjonæravtale og vedtekter for Risør By AS Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/14

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11 VEDTEKTER BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Marked AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK EnoTek AS BKK Fiber AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. 08.2015 Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer