Sandvika i 100. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandvika i 100. Innhold"

Transkript

1 Sandvika i 100 Innhold Innledning... 2 De første 100 dagene... 3 Byarrangement sommeren og høsten samtaler... 3 Næringslivskontakt sommeren og høsten Faggrupper... 5 Dialog med Bærum kommune... 5 Konklusjon og plan... 6 Kondensert SWOT-analyse... 7 Handlingsplan Finansiering Arrangement Dialog med kommunen Faggrupper Selskapets tilgjengelighet Bymerke Jul- og vinterbelysning Markedsføring Markedsundersøkelser og omdømmemåling Gater og torg... 9 Oppsummering... 9 Vedlegg 1 Vedtekter for Vårt Sandvika AS

2 Innledning Vårt Sandvika er etablert og undertegnede tiltrådte stillingen som daglig leder den 1. juli I forbindelse med tiltredelsen presenterte jeg en ambisjon om å formulere en arbeidsform og en plan for selskapet i løpet av 100 dager, det vil si den 10. oktober. Dette er ikke å forveksle med en plan for Sandvika som by, eller en bearbeidelse av selskapets vedtekter. Selskapet har én ansatt og et styre som er sammensatt av representanter for Bærum kommune (politisk og administrativ ledelse) og næringslivet representert ved gårdeiere og representanter for handelsstanden, serveringsbransjen og Sandvika Byutvikling. Men Sandvika er en hel by, og sentrum for Norges femte største kommune. Her finnes tusenvis som har dedikert arbeidstid og fritid på å bidra til utvikling i mange år. Her finnes enda flere som har byen vår som sitt hjem, og flere igjen som arbeider og lever store deler av livet sitt på kontoret, i butikkene, restaurantene, verkstedene og idrettsplassene, parkene, strendene og alle andre rom i denne flotte byen ved fjorden. I mange byer i Norge med god byutvikling har byorganisasjoner som Vårt Sandvika AS spilt en viktig rolle. Nå er det viktig at vi finner vår unike Sandvikarolle i samspillet mellom politikere, administrasjon, gårdeiere og øvrig næringsliv i Sandvika og innbyggere og publikum som bruker byen vår. Selv om dette dokumentet er et resultat av mange dialoger er det umulig å ikke ha egne meninger. Men formålet med dette 100-dagers arbeidet har vært å finne en felles plattform. Allikevel vil nok deler av dette oppfattes som personlig, ikke minst med tanke på alle de som har jobbet med disse problemstillingene i lengre tid. Samtidig er det en balansegang mellom ydmykhet og handlekraft. Jeg har forsøkt å hente ut et felles verdigrunnlag og modeller for løsningsorientering i samarbeid med dem vi har hatt dialog med, og det kan hende vi er enige om mer enn vi tror. Vårt Sandvika AS skal satse på å være tilgjengelige, lydhøre og løsningsorienterte. Når vi spør aktører om hvilke konflikter de opplever i byen vår, ser praktisk talt alle bakover i tid. Ingen ønsker å gå inn i nye konflikter, og alle sitter med teorier om mulige løsninger. Men vi må ofte fiske litt ekstra etter sistnevnte. Alt ligger til rette for at vi skal få en flott by som vi kan være enda mer stolte av, men vi skal bo i huset mens vi pusser opp. Det er krevende. Vårt Sandvika skal være der for at denne prosessen skal være mindre smertefull og ende opp lønnsom for alle oss som er her. For å oppnå dette må vi ha en plan men en plan som er dynamisk og som endrer seg i tiden og med tiden. 2

3 De første 100 dagene Det tar tid å bli kjent med en by, og i realiteten tar det antageligvis hele livet. Det har vært viktig å absorbere så mye som mulig hele tiden. Samtidig har folk vært rause med tiden sin, og engasjementet er enormt. Det er en del frustrasjon i Sandvika, og med Sandvika. Men frustrasjon er det motsatte av resignasjon. Man sier at frustrasjon i realiteten er motivasjon, men den savner retning. Slike følelser er det viktig å få satt ord på, men til rett adresse. Vårt Sandvika AS skal være en slik adresse, og her er tilgjengelighet et nøkkelord. Byarrangement sommeren og høsten 2013 For å kunne innlede et nært forhold til byen var det viktig å umiddelbart komme inn i en operativ fase. Derfor deltok Vårt Sandvika AS aktivt allerede under byens 10-års jubileum, selv om dette arrangementet foregikk før daglig leder formelt var tilsatt. Vårt Sandvika AS hadde en videre en aktiv observatørrolle og operative oppgaver under Sandvika Byfest i august/september, og vil ha en ledende og koordinerende rolle i forhold til Jul i Sandvika og Julemarkedet. Dette skal være inkluderende arrangement for de som mener det er verdifullt og lønnsomt å delta, og vi skal tilrettelegge aktivt slik at enda flere føler eierskap til arrangementene. Det har vært mange møter med primært Kultur og Samarbeid når det gjelder byarrangement, og vi har oppnådd en utmerket dialog. Her har målsetningen vært å finne en klar rolle for Vårt Sandvika AS i forhold til arrangementene. Vårt Sandvika AS skal ha en aktiv rolle når det gjelder å initiere og koordinere arrangement til det beste for byen, som for eksempel Sandvika Byfest og Jul i Sandvika. Det er ønskelig med fire slike arrangement hvert år, og disse skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med handelsstanden, Bærum kommune og sponsorer. Arrangementene skal videreutvikles slik at de er til det beste for næring, kultur og publikum i byen vår. 100 samtaler I løpet av tiden som har gått har Vårt Sandvika AS gjennomført et hundretalls samtaler med byens brukere. Noen korte, noen litt lengre. Dette er på langt nær nok til å danne et statistisk grunnlag eller måltall for byen, men det har vært viktig å danne seg et inntrykk av bruksmønstre og generelle holdninger uten å stille ledende spørsmål. Fremgangsmåten har vært å oppsøke ulike fotgjengere i sentrumsgater som Rådmann Halmrasts vei, Claude Monets Alle, Kinoveien og Elias Smiths vei og bruke enkle bruksspørsmål som grunnlag for 3

4 samtaler om byen vår. De fleste har vært positive til denne fremgangsmåten, og enkelte har møtt den med en sunn skepsis. Disse samtalene skal benyttes til å utforme en omdømmeanalyse som skal resultere i måltall som igjen kan belyse utviklingen vår i tiden som kommer. Dette er verdifulle data for alle slags næringsdrivende og byutviklere. Spørsmålene som ble benyttet i disse innledende, enkle samtalene har vært: Hva har du gjort i Sandvika i dag og hvor har du vært? Hva skal du gjøre videre? Hvor ofte bruker du byen på fritiden? Hvordan kom du hit og hvordan har du tatt deg rundt (hvor har du parkert)? Hvis du bor her, er du stolt av byen din? Hva liker du best / dårligst ved Sandvika? «Vårt Sandvika AS vil få et koordinerende ansvar for arrangementer som byfesten og julemarkedet; jobbe med markedsføring av Sandvika; gjennomføre omdømmemåling; og gå i dialog med Bærum kommune om bl.a. selskapets rolle mht gater og torg, vinter- /julebelysning, ren by og forbedret tilgjengelighet. Selskapet vil også være med å utvikle nye aktiviteter.» - Selskapsinformasjonen, mars 2013 Næringslivskontakt sommeren og høsten 2013 Vårt Sandvika AS sin ryggrad er aksjonærene, og det har vært en prioritert oppgave å skape gode relasjoner til disse samt å skaffe flere samarbeidspartnere. Dette er et tidkrevende arbeid som har vært noe hemmet av ferieavvikling i juli og august. Aksjonærmassen viser imidlertid en svært lovende utvikling og selskapet har i dag over seksti aksjonærer. Det er en kortsiktig målsetning om 100 innen året er omme og en mer langsiktig målsetning at alle i byen vår er med. Dette vil kreve en emisjon i løpet av vinteren 2013/2014, og at vi ivaretar en lav terskel for å tegne aksjer. Det er mange aktører i byen vår, og ikke alle har mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet. Det finnes både organisasjoner som er basert på frivillighet og veldedighet, og selskap med en bedriftspolicy som inntil videre forhindrer de fra å tegne aksjer. Dette skal Vårt Sandvika AS respektere, og vi vil ivareta en god dialog og et åpent samarbeid med aktører som har en slik begrunnelse for ikke å kunne delta på vanlig grunnlag. Dette er viktig for å kunne bidra til en samlet utvikling hos alle relevante målgrupper. 4

5 «Gjennom Vårt Sandvika AS, vil aksjonærene forene sine krefter og samordne innsatsen. Fellesaktiviteter i byen og en mer effektiv markedsføring vil bidra til at folk tar i bruk hele Sandvika. En mer levende by gir økt omsetning for handelsdrivende og økt verdi på eiendommene for grunneierne. En attraktiv by vil ha en gunstig effekt på rekruttering av arbeidskraft både til næringslivet og Bærum kommune. Sammen får vi til mer.» - Selskapsinformasjonen, mars 2013 Faggrupper En kritisk masse av samarbeidspartnere er viktig før vi skal etablere faggrupper som kan øke hverandres kompetanse og spille hverandre gode. Vi har god diversitet i byen vår, og slike kompetansemiljøer blir viktige møteplasser både for innspill til byutviklere og når det gjelder å styrke markedspotensialet og lønnsomheten for aktørene. Det er rett og slett god konkurranse som i motsetning til dårlig konkurranse styrker en bransje sin samlede verdiskapning. Vårt Sandvika AS forbereder et pilotprosjekt for serveringsnæringen som omfatter 37 ulike bedrifter i byen vår i dialog med Bærum kommune, som har som målsetning å styrke næringens stabilitet og konkurranseevne. Det er god kvalitet på serveringsstedene som opererer i mange forskjellige nisjer i byen vår, og en foreløpig analyse viser at det til enhver tid er ca 400 mennesker som spiser og/eller drikker på ulike serveringssteder i Sandvika mellom klokken 12 og 20 hele uken. Dette er en svært viktig bransje når det gjelder å skape liv i byen, den fører til mer handel, skaper konkurransedyktighet vis a vis netthandel og representerer mange arbeidsplasser og dermed verdiskapning. «Styret kan etablere faggrupper for ulike aksjonærgrupper som for eksempel handelsstanden, serveringsbransjen og grunneiere. Aksjonærer og eventuelt andre kan delta. Faggruppene skal gi råd til styret på sine områder, og kan fungere som møteplass for utveksling av informasjon og diskusjon om felles utfordringer.» - Vedtekter for Vårt Sandvika AS, pkt 8 Dialog med Bærum kommune Vårt Sandvika AS har i samarbeid med Bærum kommune etablert en god dialog. Det er imidlertid viktig å videreføre denne med tanke på å etablere en klar rolle for selskapet når 5

6 det gjelder arrangement, utsmykning (vinter- og julelys med mer), utvikling av byen og byens fysiske utforming. Samtidig er Bærum kommune en av Vårt Sandvika AS sine viktigste eiere. Derfor gjennomføres det jevnlige dialogmøter og samarbeidsprosjekter med Planavdelingen BK Eiendom (deltar også i styremøter) Vei og trafikk Natur og idrett Kultur og samarbeid Selskapet har også en naturlig dialog med Ordføreren og Rådmannen. I tillegg er det gjennomført en viktig delegasjonsreise i forbindelse med sentrumskonferansen i Bergen i regi av Norsk Sentrumsutvikling der Vårt Sandvika deltok sammen med Sandvika Byutvikling og administrasjonen i Bærum kommune. Viktige skritt er tatt når det gjelder en faktabasert, saklig diskusjon som skal resultere i et lønnsomt og dynamisk bymiljø i en voksende by. I løpet av nær fremtid vil kommunen presentere en reguleringsplan, og Vårt Sandvika AS har tilbudt en aktiv observatørrolle i de prosessene som følger. I tillegg er det en målsetning at selskapet skal ha en aktiv rolle når det gjelder utnyttelsen av gater og torg i byen vår. «Målet er å binde Sandvika øst og vest bedre sammen, og å få folk til å bruke hele byen. Målet skal nås gjennom samarbeid mellom aksjonærene og andre aktører om aktiviteter, og gjennomdialog om den fysiske utviklingen av byen (herunder hvordan gjøre Sandvika til en Smart City»). Målgruppene er aksjonærene; byens, kommunens og regionens innbyggere, spesielt ungdom; arbeidstakere; næringsliv; og tilreisende.» - Selskapsinformasjonen, mars 2013 Konklusjon og plan Vårt Sandvika AS er etter 100 dager en svært ung men operativ byorganisasjon i Sandvika, med klare prioriteringer for hva man ønsker å utrette på kort sikt. Selskapet ser frem til at de kommunale reguleringene er på plass om kort tid slik at næringslivet og dets premissgivere kan iverksette en strategi vi kan understøtte med vårt betydelige nettverk og vår kompetanse. Vårt Sandvika AS skal være tro mot vår visjon, som er: «Å utvikle Sandvika til en pulserende by med et attraktivt handelsmiljø og varierte kulturopplevelser i et hyggelig byrom. Byen skal preges av rekreasjon og innovasjon.» 6 - Selskapsinformasjonen, mars 2013

7 Kondensert SWOT-analyse Vårt handlingsrom skapes av de mandatene vi får fra våre eiere og selskapets økonomi, og våre og våre omgivelser sine styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT). På bakgrunn av selskapets foreløpige analyser vurderes disse foreløpig slik: Styrker: Lokalt engasjement, modnet politisk vilje, betydelig knutepunkt, bredt næringsliv, mange solide bedrifter, godt kulturliv. Svakheter: Lange prosesser, svakt eksternt omdømme (regionen), uforutsigbarhet, problemorientering, fragmentert handelsstand, uoversiktlig byrom, marginal finansiering av selskapet. Muligheter: Stor befolkning og befolkningsøkning, etterspørsel etter hyggelige byrom, sentral vannvei, diversitet innenfor sentrum (lokalmiljøer), omdømmepotensiale. Trusler: Økt konkurranse fra andre sentra, press fra netthandel, kontorisering av byrom, negativ presseomtale, langsom utvikling. Her kunne det være rom for en uttømmende analyse av hvert enkelt punkt, men dette er et mer langsiktig prosjekt, men et som er essensielt for en langsiktig strategi Handlingsplan Selskapet vil ha én ansatt også i tiden som kommer, men har engasjert regnskapsfører og samarbeider med prosjektledelse når det gjelder tyngre arrangement. Derfor er det viktig både å ha klare arbeidsoppgaver, men også skape rom for å være tilgjengelig og samlende. Derfor vil jeg den 10. oktober 2013 foreslå for styret i Vårt Sandvika AS at vi i de neste 100 dagene fokuserer på følgende 10 arbeidsoppgaver og mål. 1. Finansiering Vårt Sandvika er avhengig av et visst økonomisk handlingsrom for å kunne utføre sine oppgaver til det beste for byen. Vi skal styrke selskapets posisjon gjennom å knytte til oss flere aksjonærer gjennom en emisjon, og vi skal ivareta en lav terskel for å kunne delta. Vårt Sandvika AS skal ikke utbetale utbytte, men benytte ethvert overskudd til det beste for byen gjennom å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter, som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud (se selskapets vedtekter, vedlegg 1). Vi skal påta oss prosjekter for våre eiere, primært Bærum kommune, til konkurransedyktige priser. 2. Arrangement Vi skal sammen med Bærum kommune planlegge, gjennomføre og evaluere Julemarkedet i Sandvika og merkevaren «Jul i Sandvika» i samarbeid med handelsstanden, kulturnæringen, 7

8 kulturrådet og Sandvika Storsenter samt andre samarbeidspartnere. Vi skal hele tiden videreutvikle dette og andre store byarrangement med tanke på et variert kulturtilbud og lønnsomhet for bedriftene. Slike arrangement er uvurderlige når vi går inn i en periode med stor utbygging, og for å skape tilhørighet i og eierskap til byen vår. 3. Dialog med kommunen Vi skal definere en klar rolle i forhold til de ulike avdelingene i Bærum kommune slik at vi kan bidra til en aktiv, faktabasert og resultatorientert utvikling av byen på vegne av våre aksjonærer. Vi setter stor pris på at både politisk og administrativ ledelse deltar i våre styremøter og er representert i styret, og har som målsetning å jobbe med konkrete problemstillinger sammen med dem i tiden som kommer. 4. Faggrupper Vi skal invitere til månedlige møter for handelsstanden og initiere en faggrupper for serveringsbransjen og helseforetakene i byen vår. Vi skal også øke kontaktflaten vår mot gårdeierne og det øvrige næringslivet i byen, og definere nye faggrupper i tiden som kommer. Vi vil invitere grunneiere, Bærum kommune og andre til å gi konkrete innspill til problemstillinger disse gruppene kan jobbe med. Vi vil stimulere til at de ulike bransjene utvikler en god konkurranse der de kan spille hverandre gode. 5. Selskapets tilgjengelighet Vi skal utvikle kundeorienterte hjemmesider på og en god, interaktiv plattform på sosiale medier. Vi skal også være fysisk tilgjengelige på gateplan til faste tider slik at vi kan møte publikum der de er. 6. Bymerke Vi skal i samarbeid med Bærum kommune, de grafiske miljøene i byen vår og ungdom som studerer grafisk design lage en overordnet grafisk profil som hele byen vår skal bruke. Dette er et prosjekt som har høy prioritet, men som er avhengig av finansiering. Her er vi i dialog med Bærum kommune. 7. Jul- og vinterbelysning Vi skal koordinere et prosjekt i samarbeid med Bærum kommune når det gjelder å oppgradere belysningen i sentrum kommende vinter, herunder oppgradere julebelysningen slik at Sandvika blir et hyggelig handelssentrum for julehandelen. Julemarkedet skal også bidra til det, og til å knytte byens ulike deler tettere sammen. Dette prosjektet skal videreutvikles også over de kommende årene. 8. Markedsføring Vi har forhandlet frem gunstige annonsepriser hos ulike mediepartnere på vegne av våre aksjonærer, og vil jobbe videre med å styrke våre nettverk slik at vi kan gjennomføre tiltak som «Superlørdag» og så videre. Vi har en god dialog med Sandvika Storsenter når det 8

9 gjelder felles shoppingarrangement som skal være lønnsomme for handelsstanden og publikum. 9. Markedsundersøkelser og omdømmemåling Vi skal gjennomføre ulike markedsanalyser for ytterligere å styrke vår SWOT-analyse og kartlegge Sandvikas omdømme hos ulike målgrupper. Dette vil skaffe oss nyttig data og måltall som vi vil gjøre tilgjengelig for kommunen og næringslivet. Over tid vil gjentatte analyser vise byens utvikling og potensiale. Dette er et prosjekt som har høy prioritet, men som er avhengig av finansiering. 10. Gater og torg Vi avventer en kommunal beslutning som skal gjøre Vårt Sandvika AS i stand til å formidle gater og torg som en levende markedsplass for byens innbyggere, næringsliv og tilreisende. Dette vil gjøre det mulig for perifere bedrifter å gjennomføre face-to-face markedsføring, og gjøre byrommene mer levende for publikum. Vi ønsker også å kartlegge muligheten for tema- og messearrangement, idrettsarrangement med mer i byrommene våre. Oppsummering Vårt Sandvika AS er på vei inn i nye 100 dager med stor utvikling, men samtidig en periode der blikket skal heves mot mål på lengre sikt. Samtidig er det viktig å holde tempoet oppe i en periode med stor etterspørsel etter utvikling og lønnsomhet. Det er stort engasjement og vilje til å gjøre denne byen til noe helt unikt, og det er mye å glede seg over allerede. Vi vil jobbe for at det skal bli enda mer å glede seg over i tiden som kommer! God høst! Sandvika, Frode Fosse Valland Vårt Sandvika AS 9

10 Vedlegg 1 Vedtekter for Vårt Sandvika AS 1. Navn Selskapets foretaksnavn skal være: Vårt Sandvika AS. 2. Forretningssted Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Sandvika i Bærum kommune. 3. Formål Selskapets formål er å vitalisere Sandvika ved å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter, som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet skal legge til rette for og delta i diskusjoner om den fysiske utviklingen av byen. 4. Aksjekapital, pålydende og markedsbidrag Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 500 aksjer hver pålydende kr Bærum kommune, næringsdrivende og foreninger i Sandvika sentrum kan eie aksjer. Aksjonærene betaler et årlig markedsbidrag til selskapet. Markedsbidraget fastsettes av generalforsamlingen, dog slik at Bærum kommune ikke kan pålegges et markedsbidrag som kan komme i konflikt med reglene om offentlig støtte. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte involvere seg i andre virksomheter som kan tjener formålet. 5. Overføring av aksjer Erverv av aksjer er betinget av styrets godkjennelse. De som ønsker å overdra sine aksjer skal meddele dette skriftlig til styret, med navn, adresse, org.nr. /person nr. og hva slags virksomhet kjøperen utøver. Styret plikter å behandle aksjeoverdragelsen på førstkommende styremøte, hvoretter selger gis skriftlig svar. 10

11 6. Styret Selskapets styre skal ha 7 til 9 medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse. Styret velges med de presiseringer og unntak som framgår nedenfor - av generalforsamlingen for to år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant de møtende. I tilfelle av stemmelikhet har leder den avgjørende stemme. Styret har maksimalt: Fire medlemmer fra handelsstanden inkl senterdrift og andre næringsdrivende Ett medlem fra serveringssteder To medlemmer fra grunneierne Ett medlem fra Bærum kommune Ett medlem fra foreninger eller en uavhengig representant Formannskapet i Bærum kommune skal uansett velge ett styremedlem. Det utbetales ikke styrehonorar. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura. 7. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden, årsberetning, årsregnskap, budsjett og aktivitetsplan skjer med to ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 11

12 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne møteprotokollen. 3. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet herunder revisjonsberetning, samt anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, 4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 5. Godkjennelse av budsjett, rullerende strategiplan med 3 års planhorisont og årlig aktivitetsplan. 6. Fastsettelse av markedsbidrag. 7. Vedtektsendringer. 8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen eller som er nevnt i innkallingen. 9. Valg av styre og styreleder. Styremedlemmer velges for to år og styreleder for ett år. 10. Oppnevnelse av valgkomité, som skal bestå av minst tre medlemmer. Vedtektsendring krever samtykke fra minst 2/3 av frammøtte stemmer på generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme. 8. Referansegruppe, faggrupper og kontaktmøte Styret kan etablere en referansegruppe med deltakelse fra aksjonærene og frivilligheten i Sandvika (både kultur, idrett, ungdom, vel og utdanningsinstitusjoner). Styret kan etablere faggrupper for ulike aksjonærgrupper som for eksempel handelsstanden, serveringsbransjen og grunneiere. Aksjonærer og eventuelt andre kan delta. Faggruppene skal gi råd til styret på sine områder, og kan fungere som møteplass for utveksling av informasjon og diskusjon om felles utfordringer. Styret skal invitere politisk og administrativ ledelse i Bærum kommune til kontaktmøter en til to ganger i året, der man vil diskutere spørsmål av relevans for utviklingen av Sandvika. 9. Anvendelse av overskudd Selskapet skal ikke utbetale utbytte. Selskapet skal benytte eventuelt overskudd i tråd med selskapets formål etter punkt 3. 12

13 10. Opphør av selskapet Dersom selskapet blir oppløst, skal overskuddet fordeles mellom eierne ut fra deres relative aksjeandeler. Ved opphør av selskapet gjelder aksjelovens bestemmelser. 13

createurene.no Lillestrømregionens nye byorganisasjon lillestrøm 2020 PROSPEKT Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet

createurene.no Lillestrømregionens nye byorganisasjon lillestrøm 2020 PROSPEKT Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet createurene.no lillestrøm 2020 Lillestrømregionens nye byorganisasjon PROSPEKT 2020 Dette prospekt inngår som bilag til stiftelsesdokumentet 1 1 Innledning Arbeidsgruppen for Lillestrøm 2020 AS har over

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Innhold KAPITTEL 1 - INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 BEHOV FOR EN EIERSTRATEGI FOR KOMMUNALE EIERE... 5 KAPITTEL 2 - OVERORDNET EIERSKAPSPOLITIKK... 6 2.1 POLITISK

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Prosjektrapport nr. 16/2006 Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari Nesje, Morten Jeppesen og Helge Røed Tittel Forfattere Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer