Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter"

Transkript

1 Byrådssak 1098 /15 Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter INKV ESARK Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1313/09, den , regler for bruk av reserverte kontrakter ved anskaffelser på nærmere bestemte vare- og tjenesteområder. Bakgrunnen var at Bergen kommune ønsket å legge bedre til rette for at arbeidsmarkedsbedrifter i skjermet sektor skal kunne ta del i leveranser til kommunen, på områder hvor de kan levere produkter og tjenester. Ordningen har hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 3-12, som gir anledning til å benytte reserverte kontrakter for virksomheter hvor flertallet av de ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Det ble gjennom vedtaket til sak 1313/09 etablert to kategorier vare- og tjenesteområder; en hvor konkurranser alltid skal lyses ut i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 2), og en hvor man alltid skal vurdere å begrense konkurransen i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 3). Vedtaket går i sin helhet frem av saksutredningen nedenfor. Forut for sak 1313/09 hadde en administrativ arbeidsgruppe med bred deltakelse fra byrådsavdelingene anbefalt å ta i bruk reserverte kontrakter på de nevnte områdene. En hovedbegrunnelse for det var å bygge opp under arbeidsmarkedsbedriftenes eksistensgrunnlag og således gi arbeidstakere som faller utenom det ordinære arbeidsmarkedet utviklingsmuligheter og et aktivt yrkesliv. Det er samtidig et hovedprinsipp at det skal være konkurranse om oppdrag for kommunen, også der hvor reserverte kontrakter benyttes. Erfaringene som er gjort til nå viser at de fleste oppdragene hvor reserverte kontrakter er benyttet, har gått til en stor «attføringsbedrift», mens mindre arbeidsmarkedsbedrifter, med større innslag av varig tilrettelagte arbeidsplasser («vekstbedrifter»), i mindre grad klarer å konkurrere om de reserverte kontraktene. Dette er et forhold som ble pekt på i Anskaffelsesstrategi for Bergen kommune (bystyresak 81/13). En markedsundersøkelse kommunens innkjøpsseksjon har gjennomført overfor arbeidsmarkedsbedrifter i Bergen og omegn i januar - februar 2015 underbygger dette. På minst ett vareog tjenesteområde viser svarene at det ikke kan forventes konkurranse i tiden fremover dersom konkurransene lyses ut som reserverte kontrakter, i det kun én arbeidsmarkedsbedrift kan antas å være aktuell som leverandør. Bare i begrenset grad kan det påregnes at «vekstbedriftene» vil kunne opptre som hovedleverandører i konkurranser om rammeavtaler og større enkeltanskaffelser for Bergen kommune. Noen bedrifter oppgir at de ønsker konkurranser delt opp i mindre områder. Erfaringen med å dele anskaffelsen opp i bydelsvise områder har imidlertid vist noen uheldige innkjøpsfaglige implikasjoner, som utdypes nærmere i saksutredningen nedenfor. Samtidig er signalet fra flere av «vekstbedriftene» at de mener at det kan fungere for deres bedrift å stå som underleverandør for en leverandør som utfører oppdrag for Bergen kommune. Byråden for finans, eiendom og eierskap planlegger en gjennomgang av reglene for bruk av reserverte kontrakter som ble innført i 2009, og vil vurdere en revisjon av disse for å sikre at det er konkurranse om oppdrag til Bergen kommune, samtidig som en legger til rette for at også «vekstbedrifter» kan ta del i leveranser til kommunen. 1

2 Bergen kommune skal våren 2015 ut med nye konkurranser om rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager og rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. Disse anskaffelsene er i utgangspunktet omfattet av vedtaket i sak 1313/09 (oppdrag som alltid skal lyses ut som reserverte kontrakter). Siden gjennomgangen av regelverket for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter ikke vil være ferdig før disse konkurransene skal gjennomføres, fremmer byråden i denne saken forslag om dispensasjon fra eksisterende regler for disse to anskaffelsene. Konkret foreslår byråden at kommunen ved disse to anskaffelsene prøver ut en alternativ prosedyre, for å sikre reell konkurranse om oppdragene. Med reell konkurranse menes at det kan påregnes at mer enn én leverandør vil være i stand til å levere tilbud som dekker oppdragsgivers behov. Prosedyren er samtidig ment å ivareta arbeidsmarkedsbedriftenes muligheter til å tilby tjenester som underleverandører, hvis de ikke kan konkurrere om hele oppdraget. Den alternative prosedyren er prinsipielt utformet og vil være slik: a) Det skal først vurderes om konkurransen kan gjennomføres som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), ref. forskrift om offentlige anskaffelser b) Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre anskaffelsen som en konkurranse om reservert kontrakt, med reell konkurranse om oppdraget, skal det stilles vilkår i kontrakten som sikrer at en vesentlig andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter, ref. forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (2) sh c) Dersom det, etter gjennomføring av en dokumenterbar markedsanalyse, er overveiende sannsynlig at en konkurranse ikke vil la seg gjennomføre med kontraktsvilkår som her er beskrevet, kan konkurransen gjennomføres uten et slikt vilkår. d) Når en anskaffelse innenfor vare- og tjenesteområdene som fremgår av kategori 1 i byrådets vedtak i sak 1313/09 ikke er gjennomført som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), skal dette fremgå av anskaffelsesprotokollen. Punkt c) er utformet med tanke på at det kan oppstå situasjoner, særlig knyttet til kapasitet, hvor det heller ikke vil la seg gjøre å benytte arbeidsmarkedsbedrifter som underleverandører. Der hvor det på forhånd fremstår som overveiende sannsynlig at dette er tilfellet, tilsier hensynet til en effektiv ressursbruk for både Bergen kommune og leverandørene at konkurransen må kunne gjennomføres uten krav om bruk av arbeidskraft som oppfyller vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser Byråden for finans, eiendom og eierskap utøver kommunens eierskap i heleide og deleide aksjeselskaper, herunder arbeidsmarkedsbedriftene. Som del av eierrollen er det byrådens oppgave å arbeide for å sikre bedriftenes eksistensvilkår og rammebetingelser, i tråd med de føringer byrådet og bystyret har lagt. Byråden for finans, eiendom og eierskap er gitt myndighet til å etablere hensiktsmessige retningslinjer for kommunens innkjøp med utgangspunkt i vedtatt anskaffelsesstrategi. Siden gjeldende regler for bruk av reserverte kontrakter ble innført gjennom vedtak i byrådssak 1313/09, og saken prinsipielt har en vesentlig samfunnsinteresse, finner byråden det riktig å fremme saken om dispensasjon for byrådet. Byråden vil samtidig arbeide videre med en gjennomgang av reglene for bruk av reserverte kontrakter, hvor også erfaringene fra de kommende konkurransene om matvarer til skoler, sfo og barnehager samt matvarer til alders- og sykehjem skal legges til grunn. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at anvendelsen av begreper i denne saken er slik: 2

3 Arbeidsmarkedsbedrifter anvendes som samlebetegnelse på bedrifter rettet mot arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne av varig eller midlertidig karakter (forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter). «Vekstbedrifter» benyttes som betegnelse på bedrifter som har hovedtyngden på varig tilrettelagt arbeid (VTA), mens «attføringsbedrifter» benyttes som betegnelse på bedrifter med hovedtyngde på tiltaksplasser med mål om tilbakeføring til ordinært arbeid. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter del 1 (generelle fullmakter) 2.4. Driftsansvar: Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet. Jf. også Byrådets fullmakter del (driftsfullmakter byrådets generelle kompetanse). Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Det gis dispensasjon fra reglene for bruk av reserverte kontrakter vedtatt i byrådssak 1313/09, for å gjennomføre følgende konkurranser i 2015: a) Rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune b) Rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune 2. For disse anskaffelsene skal følgende prosedyre benyttes: a) Det skal først vurderes om konkurransen kan gjennomføres som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), ref. forskrift om offentlige anskaffelser b) Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre anskaffelsen som en konkurranse om reservert kontrakt, med reell konkurranse om oppdraget, skal det stilles vilkår i kontrakten som sikrer at en vesentlig andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter, ref. forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (2) sh c) Dersom det, etter gjennomføring av en dokumenterbar markedsanalyse, er overveiende sannsynlig at en konkurranse ikke vil la seg gjennomføre med kontraktsvilkår som her er beskrevet, kan konkurransen gjennomføres uten et slikt vilkår. d) Når en anskaffelse innenfor vare- og tjenesteområdene som fremgår av kategori 1 i vedtak i byrådssak 1313/09 ikke er gjennomført som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), skal dette fremgå av anskaffelsesprotokollen. 3. Formålet med å anvende denne alternative prosedyren er å sikre reell konkurranse om oppdragene i tråd med anskaffelsesregelverket, samtidig som en ivaretar arbeidsmarkedsbedriftene ved å styrke deres muligheter til å tilby tjenester som underleverandører. 4. Erfaringene med anvendelsen av prosedyren skal vurderes når de etablerte reglene for bruk av reserverte kontrakter gjennomgås og eventuelt revideres. Dato: 17. mars 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 3

4 Saksutredning: 1. Bakgrunn Byrådet vedtok i sak 1313/09, den , regler for bruk av reserverte kontrakter ved anskaffelser på nærmere bestemte vare- og tjenesteområder. Bakgrunnen var at Bergen kommune ønsket å legge bedre til rette for at arbeidsmarkedsbedrifter skal kunne ta del i leveranser til kommunen, på områder hvor de kan levere produkter og tjenester. Ordningen har hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 3-12, som gir anledning til å benytte reserverte kontrakter for virksomheter hvor flertallet av de ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Det ble gjennom vedtaket til sak 1313/09 etablert to kategorier vare- og tjenesteområder; en hvor konkurranser alltid skal lyses ut i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 2), og en hvor man alltid skal vurdere å begrense konkurransen i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 3). Forut for sak 1313/09 hadde en administrativ arbeidsgruppe med bred deltakelse fra byrådsavdelingene anbefalt å ta i bruk reserverte kontrakter på de nevnte områdene. En hovedbegrunnelse for det var å bygge opp under bedriftenes eksistensgrunnlag og således gi arbeidstakere som faller utenom det ordinære arbeidsmarkedet utviklingsmuligheter og et aktivt yrkesliv. Det er samtidig et hovedprinsipp at det skal være konkurranse om oppdrag for kommunen, også der hvor reserverte kontrakter benyttes. Vedtaket i sak 1313/09 gjengis nedenfor i sin helhet: «1. Byrådet tar den vedlagte rapporten til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Byrådet vedtar at ved anskaffelser innenfor følgende vare- og tjenesteområder skal det være obligatorisk at konkurransen alltid skal gjennomføres som en reservert kontrakt mellom arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, innunder Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Først dersom dette ikke lykkes, gjennomføres ordinær konkurranse. De aktuelle områdene er samlet under kategori 1, og er som følger: Kategori 1 Kantinedrift Sømarbeid (herunder bl.a. gardiner) Innkjøp, lagerhold, pakking, distribusjon av matvarer (herunder frukt/grønt) til kommunale virksomheter (barnehager, skoler og lignende) Pakking/Sortering/Montering/Konvoluttering/Masseutsendelse IT (kildesortering av IT-avfall, salg av brukte PC-er) 3. Ved anskaffelser innenfor følgende vare- og tjenesteområder skal det alltid vurderes om kommunen skal begrense konkurransen til reservert kontrakt (FOA 3-12) eller eventuelt anvende FOA 3-11 (sosiale hensyn). Disse områdene er samlet i kategori 2, og er som følger: Kategori 2 Vaskeri Treprodukter (fra verksted/snekkeri) Vedlikehold/Ryddearbeid - herunder Bossrydding/Grøntarbeid/Maling/Flytting/Fasadevask Trykking og kopiering (i samarbeid med kommunens Grafiske senter) Utforming av brosjyremateriell 4

5 Skiltproduksjon Transport/Distribusjon; fast, rutinemessig varetransport Unntak for bruk av reservert kontrakt innen disse områdene skal begrunnes i anskaffelsesprotokollen. 4. Ovennevnte opplisting av relevante områder for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter utelukker ikke at kommunen kan ha reserverte kontrakter innenfor andre anskaffelsesområder der dette er hensiktsmessig. 5. Det skal utarbeides en enkel informasjonsbrosjyre om bedriftene, produktene, kontaktpersoner m.m. til internt og eksternt bruk. Informasjonsavdelingen får ansvaret for dette i samarbeid med Bedriftsavdelingen. 6. Det opprettes en kontaktperson i hver byrådsavdeling som bedriftene kan henvende seg til. Kontaktpersonen skal være den som er innkjøpsansvarlig ved avdelingen. 7. Byrådet delegerer til administrasjonen i hver byrådsavdeling å få effektuert dette vedtaket. Ansvarlig byråd skal sørge for at det etableres et koordinerende ledd i kommunens Innkjøpsavdeling, som fanger opp positive og negative erfaringer med den anskaffelsespolitikk som nå etableres overfor arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 8. Tiltakene evalueres etter to år. Dette gjelder både mht. hvilken virkning disse har hatt i bedriftene, samt hvordan erfaringene har vært på bestillersiden. Ansvarlig byråd tar initiativet til en slik evaluering. 9. Vedtaket trer i kraft umiddelbart.» Det må bemerkes at evaluering etter to år ikke er gjennomført slik det fremgår av pkt 8. Innkjøpsseksjonen har dog samlet erfaringer ut fra de anskaffelser seksjonen har hatt ansvar for, og har gjennomført en markedsundersøkelse overfor tolv arbeidsmarkedsbedrifter i Bergen og omegn i januar februar 2015, hvorav åtte bedrifter har gitt tilbakemelding. En mer omfattende gjennomgang av reglene som ble etablert gjennom byrådssak 1313/09 vil bli gjennomført i Dette innebærer at det skal foretas en evaluering som også fanger opp arbeidsmarkedsbedriftenes erfaringer. Både erfaringene på bestillersiden og erfaringene til bedriftene vil danne bakteppe når ny sak legges frem for byrådet som grunnlag for eventuelle endringer i reglene fra Det som i denne saken behandles er dispensasjon fra reglene for to konkrete anskaffelser i Ut fra erfaringer og foreliggende markedsinformasjon vil det ikke være reell konkurranse om oppdragene dersom disse anskaffelsene gjennomføres som reserverte kontrakter. De to anskaffelsene gjelder a) Rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune b) Rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune Anskaffelsene omtales nærmere under pkt 3 nedenfor. Først gis en redegjørelse for kommunens erfaringer med bruk av reserverte kontrakter i pkt 2. 5

6 2. Erfaringer med kravet om reservert kontrakt I Bergen kommunes Anskaffelsesstrategi , pkt Reserverte kontrakter (bystyresak 81/13), omtales noen av erfaringene så langt med bestemmelsen om krav om bruk av reservert kontrakt: «Etter at retningslinjene har virket i rundt tre år, har en gjort seg flere erfaringer med reserverte kontrakter. De fleste større oppdragene er tildelt på områdene kantinedrift/møtemat og matvaredistribusjon. Disse konkurransene har uten unntak blitt vunnet av en arbeidsmarkedsbedrift. Når slike bedrifter deltar, viser erfaringen at bedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke er i stand til å nå opp i konkurransen. På noen områder kan disse bedriftene fungere som underleverandør til arbeidsmarkedsbedrift. Konsentrasjonen av kontrakter til de mest aktuelle arbeidsmarkedsbedriftene har nå blitt relativt stor. Ut fra en vurdering av disse bedriftenes leveringsevne og behovet for å fordele leveransene på flere arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, kan det være hensiktsmessig foreta en revisjon av kommunes interne regler om reserverte kontrakter.» I dette avsnittet fra gjeldende anskaffelsesstrategi omtales bl.a. det forholdet at de bedriftene som i hovedsak har varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) ikke klarer å nå frem i konkurransen med leverandører som har ansatte med høyere funksjonsnivå. VTA-plasser er det dominerende arbeidstilbudet i bedrifter som Nordnes Verksteder AS og Grønneviken AS. Bedriftene med hovedtyngden på slike tiltaksplasser omtales gjerne som «vekstbedrifter». Bedrifter med hovedtyngde på tiltaksplasser hvor målet er tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, benevnes «attføringsbedrifter». Arbeidstakerne i slike tiltak vil som hovedregel ha et høyere funksjonsnivå enn personer på VTA, og vil ofte oppfattes å stå nærmere det ordinære arbeidslivet enn personer med varig tilrettelagt arbeid. Siden 2009 er reserverte kontrakter tatt i bruk i Bergen kommune for - levering av mat til skoler og barnehager - drift av rådhuskantinen - levering av skolefrukt - levering av mat ved valg (2013) Erfaringer som er gjort viser at de fleste oppdragene har gått til én stor «attføringsbedrift». Innkjøpsseksjonen har i januar februar i år foretatt en undersøkelse blant arbeidsmarkedsbedrifter i Bergen og omegn, for bl.a. å avklare deres evne til og interesse for å levere tilbud på ny kontrakt for levering av matvarer til skoler, SFO og barnehager i Bergen kommune. Henvendelse ble sendt til tolv arbeidsmarkedsbedrifter, hvorav åtte ga tilbakemelding. De innkomne svarene underbygger i stor grad de erfaringene og vurderingene som fremkommer i anskaffelsesstrategien. Svarene viser også at det på minst ett av de vare- og tjenesteområdene som er listet opp under kategori 1 i byrådets vedtak i sak 1313/09, ikke kan forventes å foreligge konkurranse i tiden fremover, dersom konkurransene lyses ut som reserverte kontrakter. Av Innkjøpsseksjonens undersøkelse fremgår det også at det bare i begrenset grad kan påregnes at bedriftene som har hovedtyngden på VTA-plasser («vekstbedrifter»), vil kunne opptre som hovedleverandør i konkurranser om rammeavtaler og større enkeltanskaffelser for Bergen kommune, med mindre kommunen i betydelig grad legger til rette for dette gjennom en oppdeling av anskaffelsene i mange mindre kontrakter. Noen bedrifter oppgir at de ønsker konkurranser delt opp i mindre områder. Erfaringen med å dele anskaffelsen opp i bydelsvise områder har imidlertid vist noen uheldige 6

7 innkjøpsfaglige implikasjoner. Slik løsning kan skape ulogiske prisforskjeller for brukerne av kontraktene, som øker risikoen for lekkasjer til andre leverandører. Videre vil det kreve betydelig arbeidskapasitet å forvalte flere «parallelle» avtaler. Samtidig er signalet fra flere av «vekstbedriftene» at de mener at det kan fungere bra for deres bedrift å stå som underleverandør til en leverandør til Bergen kommune. Eksempelvis utfører Grønneviken AS i dag arbeidet med plukking og pakking av varer, som underleverandør i kontrakten om levering av matvarer til skoler og barnehager. 3. Forslag om dispensasjon fra reglene for bruk av reserverte kontrakter for to konkrete anskaffelser Bergen kommune skal våren 2015 gjennomføre konkurranser om Rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune Rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune Rammeavtalen for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune omfatter anslagsvis 87 skoler, 75 barnehager og muligens også andre enheter med tilsvarende behov. Den gjelder matvarer til skolekjøkken og skolekantiner (med eventuelle unntak), samt "smørelunsj" og "varmlunsj" for skolefritidsordninger og barnehager. Avtalen skal lyses ut som en EØS-anskaffelse på grunn av anskaffelsens verdi. Konkurranse om kontrakten ble forrige gang lyst ut i 2011, da som fire konkurranser om reserverte kontrakter (Arna & Åsane, Bergenhus & Årstad, Fyllingsdalen & Laksevåg, Fana & Ytrebygda). Det kom inn to tilbud i hver konkurranse. Den samme leverandøren vant samtlige konkurranser. Ut fra det som fremgår av Innkjøpsseksjonens markedsundersøkelse i 2015, anses det som overveiende sannsynlig at det ved den forestående anskaffelsen ikke kan påregnes konkurranse om denne kontrakten hvis den lyses ut som en reservert kontrakt. Rammeavtalen for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune omfatter levering av matvarer til postkjøkken ved kommunale alders- og sykehjem, samt ved private institusjoner. Avtalen må lyses ut som en EØS-anskaffelse på grunn av anskaffelsens verdi. Konkurranse om kontrakten ble forrige gang utlyst i 2011, som en ordinær kontrakt (ikke reservert kontrakt), i form av en felles konkurranse for mat til henholdsvis postkjøkken og produksjonskjøkken. Disse områdene blir nå splittet og levering til postkjøkken blir lyst ut som en separat konkurranse. Konkurransen(e) for matvarer til produksjonskjøkken retter seg direkte mot leverandørene av kjøttvarer, fiskevarer, bakervarer etc. og anses derfor å falle utenfor virkeområdet for byrådets vedtak i sak Ut fra det som fremgår av Innkjøpsseksjonens markedsundersøkelse i 2015, må det legges til grunn at det heller ikke for kontrakten om levering av mat til postkjøkken kan påregnes reell konkurranse hvis den lyses ut som en reservert kontrakt. For å sikre at det er reell konkurranse om oppdrag til Bergen kommune, men likevel bidra til at både «attførings-» og «vekstbedrifter» kan ha mulighet til å ta del i konkurransene, foreslås det at det gis dispensasjon fra reglene om reserverte kontrakter fra 2009 (jf vedtak i byrådssak 1313/09), og at følgende alternative prosedyre i stedet benyttes (prosedyren er utformet som prinsipper hvor utfyllende kommentarer gis etter opplistingen av hvert punkt i kursiv): a) Det skal først vurderes om konkurransen kan gjennomføres som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), ref. forskrift om offentlige anskaffelser

8 Ved spesifisering av sitt behov skal oppdragsgiver, så langt det er praktisk forsvarlig, gjøre dette på en måte som gjør det mulig for arbeidsmarkedsbedrifter å levere tilbud. Det er en forutsetning for bruk av reservert kontrakt at anskaffelsen likevel vil bli utsatt for reell konkurranse, det vil si at det kan påregnes at mer enn én leverandør vil være i stand til å levere tilbud som dekker oppdragsgiverens behov. b) Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre anskaffelsen som en konkurranse om reservert kontrakt, med reell konkurranse om oppdraget, skal det stilles vilkår i kontrakten som sikrer at en vesentlig andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter, ref. forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (2) sh En slik innretning av konkurransen er ment å styrke arbeidsmarkedsbedriftenes muligheter til å tilby sine tjenester som underleverandører til andre bedrifter. I brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Bergen kommune, datert 14. desember 2011, fremgår det at det under gitte forutsetninger vil være i tråd med forskriftens bestemmelse å innskrenke anbudsutlysninger til en mer ensartet type virksomheter enn den som følger av bestemmelsen, noe som ved egnede anskaffelser kan gi en anledning til å prioritere «vekstbedrifter». For ikke å fremstå som diskriminerende overfor leverandører i andre EU/EØS-land, må imidlertid kravet stilles som en beskrivelse av hvilket funksjonsnivå de ansatte i bedriften må ha. Vilkår i kontrakten om bruk av en bestemt type arbeidskraft kan kombineres med et tilsvarende tildelingskriterium, der andelen av arbeidskraft som oppfyller vilkårene for reserverte kontrakter, ut over minstekravet i kontrakten/konkurransegrunnlaget, premieres. Minimumskravet må fremgå av konkurransegrunnlaget og kravet må også fremgå av konkurranseutlysningen. c) Dersom det, etter gjennomføring av en dokumenterbar markedsanalyse, er overveiende sannsynlig at en konkurranse ikke vil la seg gjennomføre med kontraktsvilkår som her er beskrevet, kan konkurransen gjennomføres uten et slikt vilkår. Det skal stilles særlig strenge krav til en vurdering som konkluderer med at det heller ikke er grunnlag for å stille som vilkår i kontrakten at en andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter. d) Når en anskaffelse innenfor vare- og tjenesteområdene som fremgår av kategori 1 i vedtak i byrådssak 1313/09 ikke er gjennomført som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), skal dette fremgå av anskaffelsesprotokollen. Protokollen skal inneholde en begrunnelse for de valg som er gjort. 4. Oppsummering og konklusjon Det fremgår av Forskrift om offentlige anskaffelser 3-12 at «[o]ppdragsgiver kan begrense konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår.» Bestemmelsen gir hjemmel for å reservere konkurransen for virksomheter som oppfyller bestemmelsens krav, slik at disse får konkurrere på vilkår som tar høyde for deres spesielle situasjon. Det er dog en forutsetning at det kan påregnes at mer enn én leverandør vil være i stand til å levere tilbud som dekker oppdragsgivers behov. 8

9 Slik det fremgår av forslag til vedtak i denne saken, foreslår byråden for finans, eiendom og eierskap at det gis dispensasjon fra kommunens regelverk om å benytte reserverte kontrakter for to konkrete, forestående anskaffelser, for å sikre reell konkurranse om oppdraget og samtidig ivareta/styrke arbeidsmarkedsbedriftenes muligheter til å tilby tjenester som underleverandører, hvis de ikke kan konkurrere om hele oppdraget. Dette er begrunnet ut fra erfaringer med tidligere anskaffelser av tilsvarende karakter, samt tilgjengelig markedsinformasjon. Samtidig varsles en gjennomgang og eventuell senere revisjon av den ordningen for bruk av reserverte kontrakter som ble etablert gjennom byrådssak 1313/09. Det er viktig at kommunens regelverk på dette området bidrar til at både «attføringsbedrifter» og «vekstbedrifter» kan ta del i leveranser til Bergen kommune på relevante tjenesteområder. Samtidig må det tas høyde for at det kan oppstå situasjoner, særlig knyttet til kapasitet, hvor det heller ikke vil la seg gjøre å benytte arbeidsmarkedsbedrifter som underleverandører. Der hvor det på forhånd fremstår som overveiende sannsynlig at dette er tilfellet, tilsier hensynet til en effektiv ressursbruk for både Bergen kommune og leverandørene at konkurransen må kunne gjennomføres uten krav om bruk av arbeidskraft som oppfyller vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Skriftlige spørsmål. Komite for finans behandlet saken i møtet sak 28-10: 3. Fra Tina Åsgård (SV):

Skriftlige spørsmål. Komite for finans behandlet saken i møtet sak 28-10: 3. Fra Tina Åsgård (SV): Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet 100310 sak 28-10: 3. Fra Tina Åsgård (SV): "Anbud og sosiale hensyn ett skritt frem og to tilbake I 2007 stilte undertegnede spørsmål om byrådet

Detaljer

Den 26. mars 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 26. mars 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 26. mars 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl EØS 045-2011Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29960767.aspx Tender type Tender Publish date 10/14/2011

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Anmodning om at politiet går ut med nytt anbud på konferansetjenester

Anmodning om at politiet går ut med nytt anbud på konferansetjenester Politidirektoratet Ved Politidirektør Odd Reidar Humlegård politidirektoratet@politiet.no Vår dato: 09.11.2016 Kopi: Politiets Fellestjenester Anmodning om at politiet går ut med nytt anbud på konferansetjenester

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.08.2015 09.00. Saksliste. Møteinnkalling.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.08.2015 09.00. Saksliste. Møteinnkalling. HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72

Detaljer

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Anskaffelsesregelverket skaper mye hodebry og frustrasjon - trenger det egentlig å være så ille? Grunnleggende prinsipper Forutberegnelighet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Byrådssak 1329 /16 Høringsuttalelse til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-17 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 12. mai 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-93 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av kjennemerker til kjøretøy. Klagenemnda fant at klagers anførsel

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

6 /14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Reglement for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg ESARK

6 /14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Reglement for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg ESARK 6 /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Reglement for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg HEBE ESARK-0005-201301090-26 Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av første vedtakspunkt i HAMU-sak

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 17.01.08 Fullmaktssak 07 / 08 Rammeavtale tiltak mot skadedyr - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718023-9 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

7/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - uttalelse ESARK-0005-201301090-27

7/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - uttalelse ESARK-0005-201301090-27 7/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Opplæring for arbeidsmiljøutvalgene som likestillingsutvalg - uttalelse HEBE ESARK-0005-201301090-27 Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av andre vedtakspunkt

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøring av behovsbaserte brukere. Klagers tilbud ble avvist. Innklagede inngikk kontrakt med to andre leverandører

Detaljer

Byrådssak 1181 /14. Videreutvikling av lokal lønnspolitikk - delegasjon av lønnsfullmakt ESARK

Byrådssak 1181 /14. Videreutvikling av lokal lønnspolitikk - delegasjon av lønnsfullmakt ESARK Byrådssak 1181 /14 Videreutvikling av lokal lønnspolitikk - delegasjon av lønnsfullmakt INKV ESARK-0804-201300321-10 Hva saken gjelder: I denne saken foreslås det at byrådet delegerer fullmakten til å

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247

Klagenemndas avgjørelse 14. juni 2004 i sak 2003/ 247 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om levering av kurs for arbeidssøkende i kommunikasjon. Det ble angitt fem kriterier for valg av tilbud. Innklagede valgte

Detaljer

REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R

REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R Tjøme kommune REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R Vedtatt i kommunestyret 9/3 2011 ORGANISERING ANSVAR OG MYNDIGHET INTERNE PROSEDYRER INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Generelt...3 2. Organisering...3

Detaljer

Oppfølging av HAMU - sak 23/14: Organisering av verneombudstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Oppfølging av HAMU - sak 23/14: Organisering av verneombudstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg /15 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Oppfølging av HAMU - sak 23/14: Organisering av verneombudstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201500089-10 Hva saken

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2016 Tildelingskriterier Hjemmel foa 8-11 i del II og kapittel

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn.

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn. Dato: 26. november 2007 Fullmaktssak 29 / 07 Direktør for Bergen kommunale bygg Sandviksboder 20 - Rehabilitering av fredet bygning. Søknad om bevilgning Valg av entreprenører for byggefase 3. PEAD BBE-1635-200612094-21

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 "KVALIFIKASJONSGRUNNLAG" refereres følgende:

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG refereres følgende: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden

Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. for perioden Vedlegg E: Retningslinjer for sladding av tilbud Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden 1.juni 2018-31.mai 2024 med mulighet for forlengelse 2 + 2 år Bodø 17.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elpag Att. Fred R.Hoff Risløkkveien 2 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/121 21.06.2010 AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Blatt Gruppen AS Blakerveien 109 1920 SØRUMSAND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0075-8 30.09.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER Følgende fagplan er utarbeidet i samarbeid mellom NIMA Forbund, Norsk Test, DIFI og en rekke andre større miljøer innen anskaffelsesfaget.

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune Byrådssak 1213/15 Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune KAMB ESARK-0107-201408516-15 Hva saken gjelder Denne saken gjelder evaluering og revidering av etablert varslingsordning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard)

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) Dato: 06. oktober 2011 Byrådssak 1444/11 Byrådet Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) ROBR SARK-4030-200807001-39 Hva saken gjelder: Ifbm byrådssak 1356-10 Brukerstyrt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer