Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter"

Transkript

1 Byrådssak 1098 /15 Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter INKV ESARK Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1313/09, den , regler for bruk av reserverte kontrakter ved anskaffelser på nærmere bestemte vare- og tjenesteområder. Bakgrunnen var at Bergen kommune ønsket å legge bedre til rette for at arbeidsmarkedsbedrifter i skjermet sektor skal kunne ta del i leveranser til kommunen, på områder hvor de kan levere produkter og tjenester. Ordningen har hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 3-12, som gir anledning til å benytte reserverte kontrakter for virksomheter hvor flertallet av de ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Det ble gjennom vedtaket til sak 1313/09 etablert to kategorier vare- og tjenesteområder; en hvor konkurranser alltid skal lyses ut i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 2), og en hvor man alltid skal vurdere å begrense konkurransen i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 3). Vedtaket går i sin helhet frem av saksutredningen nedenfor. Forut for sak 1313/09 hadde en administrativ arbeidsgruppe med bred deltakelse fra byrådsavdelingene anbefalt å ta i bruk reserverte kontrakter på de nevnte områdene. En hovedbegrunnelse for det var å bygge opp under arbeidsmarkedsbedriftenes eksistensgrunnlag og således gi arbeidstakere som faller utenom det ordinære arbeidsmarkedet utviklingsmuligheter og et aktivt yrkesliv. Det er samtidig et hovedprinsipp at det skal være konkurranse om oppdrag for kommunen, også der hvor reserverte kontrakter benyttes. Erfaringene som er gjort til nå viser at de fleste oppdragene hvor reserverte kontrakter er benyttet, har gått til en stor «attføringsbedrift», mens mindre arbeidsmarkedsbedrifter, med større innslag av varig tilrettelagte arbeidsplasser («vekstbedrifter»), i mindre grad klarer å konkurrere om de reserverte kontraktene. Dette er et forhold som ble pekt på i Anskaffelsesstrategi for Bergen kommune (bystyresak 81/13). En markedsundersøkelse kommunens innkjøpsseksjon har gjennomført overfor arbeidsmarkedsbedrifter i Bergen og omegn i januar - februar 2015 underbygger dette. På minst ett vareog tjenesteområde viser svarene at det ikke kan forventes konkurranse i tiden fremover dersom konkurransene lyses ut som reserverte kontrakter, i det kun én arbeidsmarkedsbedrift kan antas å være aktuell som leverandør. Bare i begrenset grad kan det påregnes at «vekstbedriftene» vil kunne opptre som hovedleverandører i konkurranser om rammeavtaler og større enkeltanskaffelser for Bergen kommune. Noen bedrifter oppgir at de ønsker konkurranser delt opp i mindre områder. Erfaringen med å dele anskaffelsen opp i bydelsvise områder har imidlertid vist noen uheldige innkjøpsfaglige implikasjoner, som utdypes nærmere i saksutredningen nedenfor. Samtidig er signalet fra flere av «vekstbedriftene» at de mener at det kan fungere for deres bedrift å stå som underleverandør for en leverandør som utfører oppdrag for Bergen kommune. Byråden for finans, eiendom og eierskap planlegger en gjennomgang av reglene for bruk av reserverte kontrakter som ble innført i 2009, og vil vurdere en revisjon av disse for å sikre at det er konkurranse om oppdrag til Bergen kommune, samtidig som en legger til rette for at også «vekstbedrifter» kan ta del i leveranser til kommunen. 1

2 Bergen kommune skal våren 2015 ut med nye konkurranser om rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager og rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. Disse anskaffelsene er i utgangspunktet omfattet av vedtaket i sak 1313/09 (oppdrag som alltid skal lyses ut som reserverte kontrakter). Siden gjennomgangen av regelverket for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter ikke vil være ferdig før disse konkurransene skal gjennomføres, fremmer byråden i denne saken forslag om dispensasjon fra eksisterende regler for disse to anskaffelsene. Konkret foreslår byråden at kommunen ved disse to anskaffelsene prøver ut en alternativ prosedyre, for å sikre reell konkurranse om oppdragene. Med reell konkurranse menes at det kan påregnes at mer enn én leverandør vil være i stand til å levere tilbud som dekker oppdragsgivers behov. Prosedyren er samtidig ment å ivareta arbeidsmarkedsbedriftenes muligheter til å tilby tjenester som underleverandører, hvis de ikke kan konkurrere om hele oppdraget. Den alternative prosedyren er prinsipielt utformet og vil være slik: a) Det skal først vurderes om konkurransen kan gjennomføres som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), ref. forskrift om offentlige anskaffelser b) Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre anskaffelsen som en konkurranse om reservert kontrakt, med reell konkurranse om oppdraget, skal det stilles vilkår i kontrakten som sikrer at en vesentlig andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter, ref. forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (2) sh c) Dersom det, etter gjennomføring av en dokumenterbar markedsanalyse, er overveiende sannsynlig at en konkurranse ikke vil la seg gjennomføre med kontraktsvilkår som her er beskrevet, kan konkurransen gjennomføres uten et slikt vilkår. d) Når en anskaffelse innenfor vare- og tjenesteområdene som fremgår av kategori 1 i byrådets vedtak i sak 1313/09 ikke er gjennomført som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), skal dette fremgå av anskaffelsesprotokollen. Punkt c) er utformet med tanke på at det kan oppstå situasjoner, særlig knyttet til kapasitet, hvor det heller ikke vil la seg gjøre å benytte arbeidsmarkedsbedrifter som underleverandører. Der hvor det på forhånd fremstår som overveiende sannsynlig at dette er tilfellet, tilsier hensynet til en effektiv ressursbruk for både Bergen kommune og leverandørene at konkurransen må kunne gjennomføres uten krav om bruk av arbeidskraft som oppfyller vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser Byråden for finans, eiendom og eierskap utøver kommunens eierskap i heleide og deleide aksjeselskaper, herunder arbeidsmarkedsbedriftene. Som del av eierrollen er det byrådens oppgave å arbeide for å sikre bedriftenes eksistensvilkår og rammebetingelser, i tråd med de føringer byrådet og bystyret har lagt. Byråden for finans, eiendom og eierskap er gitt myndighet til å etablere hensiktsmessige retningslinjer for kommunens innkjøp med utgangspunkt i vedtatt anskaffelsesstrategi. Siden gjeldende regler for bruk av reserverte kontrakter ble innført gjennom vedtak i byrådssak 1313/09, og saken prinsipielt har en vesentlig samfunnsinteresse, finner byråden det riktig å fremme saken om dispensasjon for byrådet. Byråden vil samtidig arbeide videre med en gjennomgang av reglene for bruk av reserverte kontrakter, hvor også erfaringene fra de kommende konkurransene om matvarer til skoler, sfo og barnehager samt matvarer til alders- og sykehjem skal legges til grunn. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at anvendelsen av begreper i denne saken er slik: 2

3 Arbeidsmarkedsbedrifter anvendes som samlebetegnelse på bedrifter rettet mot arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne av varig eller midlertidig karakter (forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter). «Vekstbedrifter» benyttes som betegnelse på bedrifter som har hovedtyngden på varig tilrettelagt arbeid (VTA), mens «attføringsbedrifter» benyttes som betegnelse på bedrifter med hovedtyngde på tiltaksplasser med mål om tilbakeføring til ordinært arbeid. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter del 1 (generelle fullmakter) 2.4. Driftsansvar: Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet. Jf. også Byrådets fullmakter del (driftsfullmakter byrådets generelle kompetanse). Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Det gis dispensasjon fra reglene for bruk av reserverte kontrakter vedtatt i byrådssak 1313/09, for å gjennomføre følgende konkurranser i 2015: a) Rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune b) Rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune 2. For disse anskaffelsene skal følgende prosedyre benyttes: a) Det skal først vurderes om konkurransen kan gjennomføres som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), ref. forskrift om offentlige anskaffelser b) Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre anskaffelsen som en konkurranse om reservert kontrakt, med reell konkurranse om oppdraget, skal det stilles vilkår i kontrakten som sikrer at en vesentlig andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter, ref. forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (2) sh c) Dersom det, etter gjennomføring av en dokumenterbar markedsanalyse, er overveiende sannsynlig at en konkurranse ikke vil la seg gjennomføre med kontraktsvilkår som her er beskrevet, kan konkurransen gjennomføres uten et slikt vilkår. d) Når en anskaffelse innenfor vare- og tjenesteområdene som fremgår av kategori 1 i vedtak i byrådssak 1313/09 ikke er gjennomført som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), skal dette fremgå av anskaffelsesprotokollen. 3. Formålet med å anvende denne alternative prosedyren er å sikre reell konkurranse om oppdragene i tråd med anskaffelsesregelverket, samtidig som en ivaretar arbeidsmarkedsbedriftene ved å styrke deres muligheter til å tilby tjenester som underleverandører. 4. Erfaringene med anvendelsen av prosedyren skal vurderes når de etablerte reglene for bruk av reserverte kontrakter gjennomgås og eventuelt revideres. Dato: 17. mars 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap 3

4 Saksutredning: 1. Bakgrunn Byrådet vedtok i sak 1313/09, den , regler for bruk av reserverte kontrakter ved anskaffelser på nærmere bestemte vare- og tjenesteområder. Bakgrunnen var at Bergen kommune ønsket å legge bedre til rette for at arbeidsmarkedsbedrifter skal kunne ta del i leveranser til kommunen, på områder hvor de kan levere produkter og tjenester. Ordningen har hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 3-12, som gir anledning til å benytte reserverte kontrakter for virksomheter hvor flertallet av de ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Det ble gjennom vedtaket til sak 1313/09 etablert to kategorier vare- og tjenesteområder; en hvor konkurranser alltid skal lyses ut i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 2), og en hvor man alltid skal vurdere å begrense konkurransen i form av reserverte kontrakter (vedtakets pkt 3). Forut for sak 1313/09 hadde en administrativ arbeidsgruppe med bred deltakelse fra byrådsavdelingene anbefalt å ta i bruk reserverte kontrakter på de nevnte områdene. En hovedbegrunnelse for det var å bygge opp under bedriftenes eksistensgrunnlag og således gi arbeidstakere som faller utenom det ordinære arbeidsmarkedet utviklingsmuligheter og et aktivt yrkesliv. Det er samtidig et hovedprinsipp at det skal være konkurranse om oppdrag for kommunen, også der hvor reserverte kontrakter benyttes. Vedtaket i sak 1313/09 gjengis nedenfor i sin helhet: «1. Byrådet tar den vedlagte rapporten til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Byrådet vedtar at ved anskaffelser innenfor følgende vare- og tjenesteområder skal det være obligatorisk at konkurransen alltid skal gjennomføres som en reservert kontrakt mellom arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, innunder Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Først dersom dette ikke lykkes, gjennomføres ordinær konkurranse. De aktuelle områdene er samlet under kategori 1, og er som følger: Kategori 1 Kantinedrift Sømarbeid (herunder bl.a. gardiner) Innkjøp, lagerhold, pakking, distribusjon av matvarer (herunder frukt/grønt) til kommunale virksomheter (barnehager, skoler og lignende) Pakking/Sortering/Montering/Konvoluttering/Masseutsendelse IT (kildesortering av IT-avfall, salg av brukte PC-er) 3. Ved anskaffelser innenfor følgende vare- og tjenesteområder skal det alltid vurderes om kommunen skal begrense konkurransen til reservert kontrakt (FOA 3-12) eller eventuelt anvende FOA 3-11 (sosiale hensyn). Disse områdene er samlet i kategori 2, og er som følger: Kategori 2 Vaskeri Treprodukter (fra verksted/snekkeri) Vedlikehold/Ryddearbeid - herunder Bossrydding/Grøntarbeid/Maling/Flytting/Fasadevask Trykking og kopiering (i samarbeid med kommunens Grafiske senter) Utforming av brosjyremateriell 4

5 Skiltproduksjon Transport/Distribusjon; fast, rutinemessig varetransport Unntak for bruk av reservert kontrakt innen disse områdene skal begrunnes i anskaffelsesprotokollen. 4. Ovennevnte opplisting av relevante områder for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter utelukker ikke at kommunen kan ha reserverte kontrakter innenfor andre anskaffelsesområder der dette er hensiktsmessig. 5. Det skal utarbeides en enkel informasjonsbrosjyre om bedriftene, produktene, kontaktpersoner m.m. til internt og eksternt bruk. Informasjonsavdelingen får ansvaret for dette i samarbeid med Bedriftsavdelingen. 6. Det opprettes en kontaktperson i hver byrådsavdeling som bedriftene kan henvende seg til. Kontaktpersonen skal være den som er innkjøpsansvarlig ved avdelingen. 7. Byrådet delegerer til administrasjonen i hver byrådsavdeling å få effektuert dette vedtaket. Ansvarlig byråd skal sørge for at det etableres et koordinerende ledd i kommunens Innkjøpsavdeling, som fanger opp positive og negative erfaringer med den anskaffelsespolitikk som nå etableres overfor arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 8. Tiltakene evalueres etter to år. Dette gjelder både mht. hvilken virkning disse har hatt i bedriftene, samt hvordan erfaringene har vært på bestillersiden. Ansvarlig byråd tar initiativet til en slik evaluering. 9. Vedtaket trer i kraft umiddelbart.» Det må bemerkes at evaluering etter to år ikke er gjennomført slik det fremgår av pkt 8. Innkjøpsseksjonen har dog samlet erfaringer ut fra de anskaffelser seksjonen har hatt ansvar for, og har gjennomført en markedsundersøkelse overfor tolv arbeidsmarkedsbedrifter i Bergen og omegn i januar februar 2015, hvorav åtte bedrifter har gitt tilbakemelding. En mer omfattende gjennomgang av reglene som ble etablert gjennom byrådssak 1313/09 vil bli gjennomført i Dette innebærer at det skal foretas en evaluering som også fanger opp arbeidsmarkedsbedriftenes erfaringer. Både erfaringene på bestillersiden og erfaringene til bedriftene vil danne bakteppe når ny sak legges frem for byrådet som grunnlag for eventuelle endringer i reglene fra Det som i denne saken behandles er dispensasjon fra reglene for to konkrete anskaffelser i Ut fra erfaringer og foreliggende markedsinformasjon vil det ikke være reell konkurranse om oppdragene dersom disse anskaffelsene gjennomføres som reserverte kontrakter. De to anskaffelsene gjelder a) Rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune b) Rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune Anskaffelsene omtales nærmere under pkt 3 nedenfor. Først gis en redegjørelse for kommunens erfaringer med bruk av reserverte kontrakter i pkt 2. 5

6 2. Erfaringer med kravet om reservert kontrakt I Bergen kommunes Anskaffelsesstrategi , pkt Reserverte kontrakter (bystyresak 81/13), omtales noen av erfaringene så langt med bestemmelsen om krav om bruk av reservert kontrakt: «Etter at retningslinjene har virket i rundt tre år, har en gjort seg flere erfaringer med reserverte kontrakter. De fleste større oppdragene er tildelt på områdene kantinedrift/møtemat og matvaredistribusjon. Disse konkurransene har uten unntak blitt vunnet av en arbeidsmarkedsbedrift. Når slike bedrifter deltar, viser erfaringen at bedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke er i stand til å nå opp i konkurransen. På noen områder kan disse bedriftene fungere som underleverandør til arbeidsmarkedsbedrift. Konsentrasjonen av kontrakter til de mest aktuelle arbeidsmarkedsbedriftene har nå blitt relativt stor. Ut fra en vurdering av disse bedriftenes leveringsevne og behovet for å fordele leveransene på flere arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, kan det være hensiktsmessig foreta en revisjon av kommunes interne regler om reserverte kontrakter.» I dette avsnittet fra gjeldende anskaffelsesstrategi omtales bl.a. det forholdet at de bedriftene som i hovedsak har varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) ikke klarer å nå frem i konkurransen med leverandører som har ansatte med høyere funksjonsnivå. VTA-plasser er det dominerende arbeidstilbudet i bedrifter som Nordnes Verksteder AS og Grønneviken AS. Bedriftene med hovedtyngden på slike tiltaksplasser omtales gjerne som «vekstbedrifter». Bedrifter med hovedtyngde på tiltaksplasser hvor målet er tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, benevnes «attføringsbedrifter». Arbeidstakerne i slike tiltak vil som hovedregel ha et høyere funksjonsnivå enn personer på VTA, og vil ofte oppfattes å stå nærmere det ordinære arbeidslivet enn personer med varig tilrettelagt arbeid. Siden 2009 er reserverte kontrakter tatt i bruk i Bergen kommune for - levering av mat til skoler og barnehager - drift av rådhuskantinen - levering av skolefrukt - levering av mat ved valg (2013) Erfaringer som er gjort viser at de fleste oppdragene har gått til én stor «attføringsbedrift». Innkjøpsseksjonen har i januar februar i år foretatt en undersøkelse blant arbeidsmarkedsbedrifter i Bergen og omegn, for bl.a. å avklare deres evne til og interesse for å levere tilbud på ny kontrakt for levering av matvarer til skoler, SFO og barnehager i Bergen kommune. Henvendelse ble sendt til tolv arbeidsmarkedsbedrifter, hvorav åtte ga tilbakemelding. De innkomne svarene underbygger i stor grad de erfaringene og vurderingene som fremkommer i anskaffelsesstrategien. Svarene viser også at det på minst ett av de vare- og tjenesteområdene som er listet opp under kategori 1 i byrådets vedtak i sak 1313/09, ikke kan forventes å foreligge konkurranse i tiden fremover, dersom konkurransene lyses ut som reserverte kontrakter. Av Innkjøpsseksjonens undersøkelse fremgår det også at det bare i begrenset grad kan påregnes at bedriftene som har hovedtyngden på VTA-plasser («vekstbedrifter»), vil kunne opptre som hovedleverandør i konkurranser om rammeavtaler og større enkeltanskaffelser for Bergen kommune, med mindre kommunen i betydelig grad legger til rette for dette gjennom en oppdeling av anskaffelsene i mange mindre kontrakter. Noen bedrifter oppgir at de ønsker konkurranser delt opp i mindre områder. Erfaringen med å dele anskaffelsen opp i bydelsvise områder har imidlertid vist noen uheldige 6

7 innkjøpsfaglige implikasjoner. Slik løsning kan skape ulogiske prisforskjeller for brukerne av kontraktene, som øker risikoen for lekkasjer til andre leverandører. Videre vil det kreve betydelig arbeidskapasitet å forvalte flere «parallelle» avtaler. Samtidig er signalet fra flere av «vekstbedriftene» at de mener at det kan fungere bra for deres bedrift å stå som underleverandør til en leverandør til Bergen kommune. Eksempelvis utfører Grønneviken AS i dag arbeidet med plukking og pakking av varer, som underleverandør i kontrakten om levering av matvarer til skoler og barnehager. 3. Forslag om dispensasjon fra reglene for bruk av reserverte kontrakter for to konkrete anskaffelser Bergen kommune skal våren 2015 gjennomføre konkurranser om Rammeavtale for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune Rammeavtale for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune Rammeavtalen for kjøp av matvarer til skoler, sfo og barnehager i Bergen kommune omfatter anslagsvis 87 skoler, 75 barnehager og muligens også andre enheter med tilsvarende behov. Den gjelder matvarer til skolekjøkken og skolekantiner (med eventuelle unntak), samt "smørelunsj" og "varmlunsj" for skolefritidsordninger og barnehager. Avtalen skal lyses ut som en EØS-anskaffelse på grunn av anskaffelsens verdi. Konkurranse om kontrakten ble forrige gang lyst ut i 2011, da som fire konkurranser om reserverte kontrakter (Arna & Åsane, Bergenhus & Årstad, Fyllingsdalen & Laksevåg, Fana & Ytrebygda). Det kom inn to tilbud i hver konkurranse. Den samme leverandøren vant samtlige konkurranser. Ut fra det som fremgår av Innkjøpsseksjonens markedsundersøkelse i 2015, anses det som overveiende sannsynlig at det ved den forestående anskaffelsen ikke kan påregnes konkurranse om denne kontrakten hvis den lyses ut som en reservert kontrakt. Rammeavtalen for levering av matvarer til alders- og sykehjem m.v. i Bergen kommune omfatter levering av matvarer til postkjøkken ved kommunale alders- og sykehjem, samt ved private institusjoner. Avtalen må lyses ut som en EØS-anskaffelse på grunn av anskaffelsens verdi. Konkurranse om kontrakten ble forrige gang utlyst i 2011, som en ordinær kontrakt (ikke reservert kontrakt), i form av en felles konkurranse for mat til henholdsvis postkjøkken og produksjonskjøkken. Disse områdene blir nå splittet og levering til postkjøkken blir lyst ut som en separat konkurranse. Konkurransen(e) for matvarer til produksjonskjøkken retter seg direkte mot leverandørene av kjøttvarer, fiskevarer, bakervarer etc. og anses derfor å falle utenfor virkeområdet for byrådets vedtak i sak Ut fra det som fremgår av Innkjøpsseksjonens markedsundersøkelse i 2015, må det legges til grunn at det heller ikke for kontrakten om levering av mat til postkjøkken kan påregnes reell konkurranse hvis den lyses ut som en reservert kontrakt. For å sikre at det er reell konkurranse om oppdrag til Bergen kommune, men likevel bidra til at både «attførings-» og «vekstbedrifter» kan ha mulighet til å ta del i konkurransene, foreslås det at det gis dispensasjon fra reglene om reserverte kontrakter fra 2009 (jf vedtak i byrådssak 1313/09), og at følgende alternative prosedyre i stedet benyttes (prosedyren er utformet som prinsipper hvor utfyllende kommentarer gis etter opplistingen av hvert punkt i kursiv): a) Det skal først vurderes om konkurransen kan gjennomføres som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), ref. forskrift om offentlige anskaffelser

8 Ved spesifisering av sitt behov skal oppdragsgiver, så langt det er praktisk forsvarlig, gjøre dette på en måte som gjør det mulig for arbeidsmarkedsbedrifter å levere tilbud. Det er en forutsetning for bruk av reservert kontrakt at anskaffelsen likevel vil bli utsatt for reell konkurranse, det vil si at det kan påregnes at mer enn én leverandør vil være i stand til å levere tilbud som dekker oppdragsgiverens behov. b) Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre anskaffelsen som en konkurranse om reservert kontrakt, med reell konkurranse om oppdraget, skal det stilles vilkår i kontrakten som sikrer at en vesentlig andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter, ref. forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (2) sh En slik innretning av konkurransen er ment å styrke arbeidsmarkedsbedriftenes muligheter til å tilby sine tjenester som underleverandører til andre bedrifter. I brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Bergen kommune, datert 14. desember 2011, fremgår det at det under gitte forutsetninger vil være i tråd med forskriftens bestemmelse å innskrenke anbudsutlysninger til en mer ensartet type virksomheter enn den som følger av bestemmelsen, noe som ved egnede anskaffelser kan gi en anledning til å prioritere «vekstbedrifter». For ikke å fremstå som diskriminerende overfor leverandører i andre EU/EØS-land, må imidlertid kravet stilles som en beskrivelse av hvilket funksjonsnivå de ansatte i bedriften må ha. Vilkår i kontrakten om bruk av en bestemt type arbeidskraft kan kombineres med et tilsvarende tildelingskriterium, der andelen av arbeidskraft som oppfyller vilkårene for reserverte kontrakter, ut over minstekravet i kontrakten/konkurransegrunnlaget, premieres. Minimumskravet må fremgå av konkurransegrunnlaget og kravet må også fremgå av konkurranseutlysningen. c) Dersom det, etter gjennomføring av en dokumenterbar markedsanalyse, er overveiende sannsynlig at en konkurranse ikke vil la seg gjennomføre med kontraktsvilkår som her er beskrevet, kan konkurransen gjennomføres uten et slikt vilkår. Det skal stilles særlig strenge krav til en vurdering som konkluderer med at det heller ikke er grunnlag for å stille som vilkår i kontrakten at en andel av den arbeidskraften som direkte anvendes til å gjennomføre kontrakten, oppfyller slike vilkår som gjelder for reserverte kontrakter. d) Når en anskaffelse innenfor vare- og tjenesteområdene som fremgår av kategori 1 i vedtak i byrådssak 1313/09 ikke er gjennomført som en konkurranse mellom arbeidsmarkedsbedrifter (reservert kontrakt), skal dette fremgå av anskaffelsesprotokollen. Protokollen skal inneholde en begrunnelse for de valg som er gjort. 4. Oppsummering og konklusjon Det fremgår av Forskrift om offentlige anskaffelser 3-12 at «[o]ppdragsgiver kan begrense konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår.» Bestemmelsen gir hjemmel for å reservere konkurransen for virksomheter som oppfyller bestemmelsens krav, slik at disse får konkurrere på vilkår som tar høyde for deres spesielle situasjon. Det er dog en forutsetning at det kan påregnes at mer enn én leverandør vil være i stand til å levere tilbud som dekker oppdragsgivers behov. 8

9 Slik det fremgår av forslag til vedtak i denne saken, foreslår byråden for finans, eiendom og eierskap at det gis dispensasjon fra kommunens regelverk om å benytte reserverte kontrakter for to konkrete, forestående anskaffelser, for å sikre reell konkurranse om oppdraget og samtidig ivareta/styrke arbeidsmarkedsbedriftenes muligheter til å tilby tjenester som underleverandører, hvis de ikke kan konkurrere om hele oppdraget. Dette er begrunnet ut fra erfaringer med tidligere anskaffelser av tilsvarende karakter, samt tilgjengelig markedsinformasjon. Samtidig varsles en gjennomgang og eventuell senere revisjon av den ordningen for bruk av reserverte kontrakter som ble etablert gjennom byrådssak 1313/09. Det er viktig at kommunens regelverk på dette området bidrar til at både «attføringsbedrifter» og «vekstbedrifter» kan ta del i leveranser til Bergen kommune på relevante tjenesteområder. Samtidig må det tas høyde for at det kan oppstå situasjoner, særlig knyttet til kapasitet, hvor det heller ikke vil la seg gjøre å benytte arbeidsmarkedsbedrifter som underleverandører. Der hvor det på forhånd fremstår som overveiende sannsynlig at dette er tilfellet, tilsier hensynet til en effektiv ressursbruk for både Bergen kommune og leverandørene at konkurransen må kunne gjennomføres uten krav om bruk av arbeidskraft som oppfyller vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING... 4 3 METODE... 5 4 REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer