Sluttrapport. Den digitale borger og biblioteket. Forprosjekt Bibliotekutvikling Østfold. Prosjektnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Den digitale borger og biblioteket. Forprosjekt 2013. Bibliotekutvikling Østfold. Prosjektnummer 2013-1086"

Transkript

1 Sluttrapport Den digitale borger og biblioteket Forprosjekt 2013 Bibliotekutvikling Østfold Prosjektnummer Prosjekteier: Østfold kulturutvikling Kontaktperson: Anne Berit Brandvold

2 Mål for prosjektet Kartlegge kommunenes ikt-strategi for modernisering av administrasjon og drift, herunder elektronisk kommunikasjon med innbyggerne og selvbetjeningstjenester på internett Kartlegge hvordan kommunen legger til rette for at innbyggerne kan motta informasjon og ta i bruk selvbetjeningsfunksjoner Analysere innsamlet materiale, definere behov for opplæring. Vurdere bibliotekenes rolle i forbindelse med grunnleggende opplæring i pc- og internettbruk. Legge vekt på samarbeid på tvers av sektorer og med frivillig sektor. Foreslå metode og strategi for opplæring basert på behovet som er framkommet ved kartleggingen. Bakgrunn for prosjektet I 2008 ble så og si alle bibliotekansatte i Østfold kurset i 23 Ting. I 2009 fulgte oppfølgingskurset e-bibliotek Østfold. Regjeringens mål var den gang at innen 2010 skulle alle borgere være eborgere. Utfordringen var hvordan man skulle få dette til. Siden den gang har tanken om at bibliotekene kan bidra til at flere innbyggere kommer på nett vært levende i mange bibliotek. Flere bibliotek arrangerte gruppeundervisning for 3-5 personer til faste tider, noen hadde faste timer pr uke der man kunne komme og få hjelp med dataproblemer, mens andre veiledet besøkende ved behov. Ingen bibliotek hadde et strukturert opplegg med læremateriell og påmelding. Våren 2012 gikk fire bibliotek sammen med fylkesbiblioteket om å skrive en søknad til Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler med tanke på at vi kunne etablere et opplæringstilbud til den del av befolkningen som har lav eller mangelfull digital kompetanse. Det var etter vår mening behov for en markedsundersøkelse, der vi ville undersøke kommunenes planer for informasjon til og kommunikasjon med innbyggerne og hvordan nettsidene var utformet. Samtidig ønsket vi å finne ut av om kommunene tok høyde for å gi opplæring til de innbyggerne som ikke hadde tilstrekkelig digital kompetanse. Resultatene av markedsundersøkelsen ville da kunne identifisere nærmere behovene for opplæring, og danne grunnlag for søknad om midler til et opplæringsprogram. Prosjektet ble definert som et forprosjekt. Prosjektgruppe og styringsgruppe Prosjektgruppen bestod av representanter fra de fire bibliotekene som tok initiativ til søknaden: Askim (biblioteksjef Ulla Britt Waagaard), Moss (nestleder Lillian Salomonsen), Sarpsborg (bibliotekar Vegard Krog Petersen) og Fredrikstad bibliotek (bibliotekar Nina Bøhaugen Bråthen). Styringsgruppen bestod av representanter fra informasjons- og kommunikasjonsavdelingene i Askim (kommunikasjonssjef John A. Firing), Sarpsborg (rådgiver IKT-strategi Knut Eggen) og Fredrikstad (kommunikasjonsrådgiver Turid E. Johansen). Det er holdt 2 prosjektgruppemøter, 1 fellesmøte styringsgruppe og prosjektgruppe, 2 møter med tilbydere av markedsundersøkelse, 1 møte med presentasjon av markedsundersøkelse.

3 Møter og framdrift Prosjektgruppemøte 22. mars og videre etterarbeid Prosjektgruppen møttes første gang 22. mars Opprinnelig hadde vi tenkt at biblioteksjefene skulle foreta kartleggingen mot egen kommune. Vi ønsket å få svar på om kommunene har planer for modernisering av administrasjon og drift ved å ta i bruk elektronisk kommunikasjon og selvbetjeningstjenester på nett? Hvordan gjør de det? Legger de til rette for at kommunens innbyggere skal kunne ta dette i bruk? Vi mente at en god intervjuguide ville være et tilstrekkelig arbeidsredskap til at vi kunne gjøre denne jobben selv. Vi trengte imidlertid hjelp både til å lage gode spørsmål og til å analysere resultatene. Når det gjaldt behovet for opplæring av innbyggerne, var hypotesen at vi kunne støtte oss til nasjonale undersøkelser som allerede sa noe om hvilke deler av befolkningen som hadde lav eller ingen digital kompetanse (Fortsatt mange som står igjen, VOX 2011) Prosjektleder fikk i oppdrag å innhente tilbud fra tre ulike tilbydere. I løpet av den prosessen innså vi at en undersøkelse ville bli komplisert å gjennomføre med godt resultat. Prosjektleder innhentet råd fra Østfold analyse og prosjektgruppen hadde drøftinger pr e-post. I tillegg så prosjektleder at det ville bli krevende for biblioteksjefene å gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot egen kommune i løpet av en forholdsvis kort tidsperiode. Siden resultatene burde være klare innen 1.10., hadde vi svært dårlig tid. Tre mulige leverandører ble forespurt: Høgskolen i Østfold, Østfoldforskning og Respons Analyse. Høgskolen i Østfold hadde ikke kapasitet til å ta på seg oppdraget. Østfoldforskning og Respons Analyse svarte på henvendelsen ved å skissere mulige løsninger. Disse ble lagt fram på et felles møte med prosjektgruppe og styringsgruppemøte 19. juni Felles møte med prosjektgruppe og styringsgruppemøte 19. juni og videre etterarbeid I fellesmøte med styringsgruppe og prosjektgruppe ble prosjektet gjennomgått. Et av styringsgruppemedlemmene er leder av Det digitale Østfold, der alle kommuner i Østfold er med. Han mente at det var uinteressant å kartlegge kommunenes ikt-strategi for modernisering og drift. Her finnes det allerede mye materiale i Det digitale Østfold. Han mente at det ikke var så interessant å finne ut av hvordan kommunen legger til rette for at innbyggerne kan motta informasjon og ta i bruk selvbetjeningsfunksjoner. Det ville være mer interessant å vite i hvor stor grad og på hvilken måte innbyggerne tar imot og tar i bruk/ikke tar i bruk selvbetjeningsfunksjoner. Prosjektgruppen hadde fått inn kommunikasjonsplaner for Sarpsborg, Askim og Fredrikstad. Flere av de mindre kommunene svarte at de ikke hadde slike planer og noen har ikke svart i det hele tatt. Bildet er derfor ikke fullstendig. Felles for de kommuneplaner som forelå var at de i svært liten grad har problematisert at manglende digital kompetanse i befolkningen kan være et hinder for å ta i bruk kommunenes digitale tjenester. I Kommunedelplan kommunikasjon for Sarpsborg er dette tatt med i handlingsdelen av planen.

4 Ut fra drøftingene ble det avklart at vi burde konsentrere oss om brukerne/innbyggerne og ikke så mye på kartlegging av kommunene. Dermed var det heller ikke så enkelt å vurdere tilbudene fra Østfoldforskning og Respons Analyse. De hadde egentlig svart på en annen bestilling. Imidlertid hadde Respons Analyse i sitt tilbud allerede vurdert at det ville være behov for en undersøkelse blant publikum i tillegg til en undersøkelse rettet mot nøkkelpersonell i kommunen for å avdekke et eventuelt gap mellom kommunenes kommunikasjonsstrategi og publikums evne til å motta informasjon digitalt. Det var derfor enighet i styringsgruppe og prosjektgruppe om å velge Respons Analyse. Tilbudet ble gjennomgått og det ble foreslått noen endringer/kommentarer. Alle i styringsgruppen og prosjektgruppen fikk en ukes frist til å komme med ekstra innspill. Gjennomføring av undersøkelsen Etter endringsforslagene i møte 19. juni, hadde vi et møte med Respons Analyse der vi justerte undersøkelsen i samsvar med endringer foretatt i felles møte med prosjektgruppe og styringsgruppe. Hensikten med å stille tilnærmet samme spørsmål til innbyggere og til nøkkelpersonell var å avdekke avvik mellom kompetansenivået i målgruppen og det nivået kommuneansatte trodde fantes i befolkningen. Undersøkelsen ble gjennomført pr telefon blant befolkningen og pr e-post hos nøkkelpersonell i kommunene. Den ble gjennomført i september (telefonintervju) og i oktober (e-postundersøkelse) til nøkkelpersonell i kommunene. Resultatet ble presentert i møte med prosjektgruppe 19. november Resultater fra telefonundersøkelse rettet mot befolkningen Undersøkelsen deler respondentene inn i «ukomfortable databrukere», «normale databrukere» og «erfarne databrukere». For komplett oversikt over undersøkelsen viser vi til vedlegg. Her oppsummerer vi det som er særskilt for gruppen «ukomfortable databrukere». Til sammen deltok 310 personer. Kravet var minimum 300 respondenter. Andel «ukomfortable databrukere» i Østfold er 16,1% av befolkningen. Kategorien defineres ut fra hvordan man har svart på to ulike typer spørsmål: Hvilke av de følgende oppgaver behersker du? (objektiv score) Hvor god er du i bruk av data på en skala fra 1(helt uvitende) til 10(ekspert)?(subjektiv score) Dersom man har scoret under 4 på de objektive kriteriene og lavere enn 9 på de subjektive kriteriene og den totale summen har blitt 12 eller lavere, er man blitt kategorisert som «ukomfortabel databruker». I tvilstilfelle er objektive kriterier tillagt mer vekt enn subjektive, fordi mange trolig har overrapportert sine ferdigheter. Aldersgruppen fra 55 år og oppover har den desidert høyeste andel av ukomfortable databrukere (72%). Det er som forventet. Mer overraskende er at så mange som 14% i

5 alderen år og 8% i aldersgruppen mellom år er å betrakte som ukomfortable databrukere. Utdanningsnivået har noe å si for hvor god man er i databruk. De med grunnskoleutdannelse har en betydelig høyere andel av ukomfortable databrukere enn de andre utdanningsnivåene. De er også overrepresentert i gruppene med lavest husstandsinntekt. Av de som scorer lavest og kvalifiserer til betegnelsen ukomfortabel databruker er en eller flere av faktorer mest vanlig: har ikke internett hjemme, er ufør/trygdet, har lav utdanning, er innvandrer eller har innvandrerbakgrunn, er pensjonist, er 55 år eller eldre, har en inntekt på under kr. 26% av de ukomfortable databrukerne har ikke tilgang til pc/mac. Det betyr at for 3 av 4 er ikke mangel på tilgang til pc den største hindringen til at de ikke bruker data. Det er større forskjell på erfarne/normale databrukere og ukomfortable databrukere i forhold til tilgang på nettbrett/ipad og smarttelefon. Lesebrett er forholdsvis lite utbredt hos alle kategorier. Hvilke oppgaver behersker du? Den største utfordringen i gjennomføring av undersøkelsen var å forklare hvorfor oppgavene i spørreskjemaet er relevante for de ukomfortable databrukere. F eks er noen av oppgavene typisk knyttet til en jobbsituasjon, noe som ikke er en relevant problemstilling for mange. Her så vi tydelig forskjell i resultatene fra «normale» databrukere og «erfarne» databrukere, som kjente begrepene og kunne svare ut fra egne forutsetninger. På spørsmål om hvilke temaer som de kunne ønske å lære om på kurs, svarte 50% at de ikke var sikre. Ved eksemplifisering av temaer kom datasikkerhet/virus, internett generelt, nettbank, pc/mac-kunnskap, bestilling av reiser, selvangivelse søknader og andre offentlige tjenester opp som aktuelle tema. Undersøkelsen tyder på at ukomfortable databrukere vil trenge hjelp til å forstå hvorfor de skal delta på kurs. Når og hvor passer det å gå på kurs? For ukomfortable databrukere passer det best å gå på kurs på dagtid eller ettermiddagstid på hverdager. Alle brukergrupper mener at biblioteket er den beste arena for opplæring innen digital kompetanse (50%). Servicetorg (18%), voksenopplæring (23%) NAV (9%) og Frivilligsentralen (9%) kommer deretter. De fleste ønsker grupper på 4-8 personer. Hva er til størst hinder for at du blir bedre til å bruke datamaskin og internett? Den viktigste årsaken er manglende interesse (45%). 20% synes det er vanskelig. 20% synes ikke at de har tid. 18% sier at de ikke har behov, og hvis de har det får de andre til å gjøre det for seg. Nesten like mange sier at de glemmer mellom hver gang de bruker pc-en. 11% er redd for å bli svindlet eller at data skal bli misbrukt. Undersøkelsen viser også at ukomfortable databrukere i liten grad tør å prøve seg fram på egenhånd. Det indikerer også noen av svarene i avsnittet over. Oppsummert om ukomfortable databrukere: Mangel på interesse (De har ikke kunnskap om hva de går glipp av) Mangel på følt behov

6 Læremåte (Kurs på dagtid på hverdager med 4-8 deltakere på biblioteket er best) Barrierer (Redd for å gjøre feil, virus, scam) Hva skal til for å motivere? o o o Appellere til å bli selvstendig/uavhengig av andre Få en enklere og mer praktisk hverdag Få kontakt med familie og venner i sosiale medier Resultater av undersøkelsen rettet mot nøkkelpersonell i kommunene Nøkkelpersonell har vært leder av kommunens informasjons/kommunikasjonsavdeling, leder av servicetorg, biblioteksjef og i noen tilfelle nøkkelpersonell i NAV, til sammen 42 personer. Noen innbyggere føler seg ukomfortable med å benytte datamaskin og internett. Hvor stort er dette problemet i din kommune? Her svarte 33% at det hverken var et stort eller lite problem. Like mange sa at det var et lite problem, mens 28% visste ikke. Svarene bekreftet det vi hadde sett i planene fra Fredrikstad, Askim og Sarpsborg kommuner: man forholder seg i liten grad til kompetansen ute i befolkningen. Med tanke på de behov innbyggerne har i din kommune hvordan synes du det hadde vært best at de fikk utviklet sine ferdigheter mht bruk av datamaskin og Internett? Litt over halvparten (56%) mente at de burde få kurstilbud fra det offentlige, mens 51% mente at venner og familie best kunne støtte ukomfortable databrukere i å bli bedre. Arbeidsplassen ble også sett som en aktuell læringsarena, men der er det mange ukomfortable databrukere som ikke er. I listen under står de viktigste temaene der kommunen stort sett har et lavere estimat over innbyggernes behov enn det som kommer fram i undersøkelsen. Unntaket gjelder bestilling av reiser og billetter, men der er forskjellen minimal. Det første prosenttallet er innbyggernes (= de ukomfortable databrukernes) behov, det andre er vurderingen nøkkelpersoner i kommunene har om samme tema: o større behov for opplæring i internett (67% mot 47%) o større behov for opplæring i sosiale medier (47% mot 37%) o større behov for grunnleggende opplæring i programmer på pc (28% mot 23%) o større behov for grunnleggende opplæring i pc og mac (28% mot 23%) o større behov for opplæring i bruk av nettbank (37% mot 23%) o større behov for opplæring i jobbsøking, cv-registrering etc (28% mot 16%) o større behov for opplæring i nettbrett og smarttelefon (37% mot 14%) o mindre behov for opplæring i bestilling av reiser, billetter etc (12% mot 14%) o større behov for opplæring i selvangivelse, søknader og andre offentlige tjenester (33% mot 9%) o større behov for opplæring i datasikkerhet, virus, sikkerhetskopiering (9% mot 5%) o større behov for lagring og sikkerhetskopiering av film og bilder (16% mot 2%)

7 Oppsummert Det er mye usikkerhet og liten bevissthet knyttet til gruppen ukomfortable databrukere for nøkkelpersonell i kommunene. Ansatte kan nok tenke seg til at problemet eksisterer, men det ikke er noe man prioriterer å gjøre noe med. Det er en stor utfordring at så mange av målgruppen oppgir at de ikke er interessert i eller at de ikke har behov for å skaffe seg digital kompetanse. Det er viktig å legge opp markedsføringen slik at man får disse i tale. Man bør unngå å bruke spesielle ord og uttrykk og heller fokusere på den nytten, inspirasjon og glede man kan få ved å kunne bruke de digitale verktøyene. Skal man redusere antall borgere som ikke er på nett (Kfr Digital Agenda), må det settes inn målrettede tiltak. Undersøkelsen avdekker at det er behov i befolkningen, selv om en stor del av målgruppen ikke føler det slik. Det er derfor viktig å alliere seg med alle aktuelle aktører, slik at alle kan samarbeide om å få best mulig resultat av ressursene som er til rådighet. Mulige aktører i et videre samarbeid I løpet av forprosjektet har vi fått et mye nærmere forhold til kommunenes servicekontor og kommunikasjonsseksjoner. Det digitale Østfold er et forum som omfatter alle kommunene, og som vil kunne være en viktig aktør i et hovedprosjekt. Frivillig sektor er en annen aktør. Daglig leder av VOFO Østfold er svært interessert i et framtidig samarbeidsprosjekt og vil gjerne knytte studieorganisasjoner sammen med bibliotekene for å få til en offensiv i grunnleggende opplæring. Bibliotekene vil være sentrale som hjelpdesk for folk som står fast eller som trenger repetisjon av kursinnhold. Prosjektet Den digitale borger i Østfold har fått tilsagn om kr kr for 2014 til å utvikle et program for grunnopplæring i digitale ferdigheter. Forprosjektet har vist behov og forankringsarbeidet er godt i gang. Kick-off ble holdt 22. januar med deltakere fra bibliotek, servicetorg og frivillige studieorganisasjoner. Vi takker Nasjonalbiblioteket for at det var mulig å gjennomføre forprosjektet, som også fungerte som en forankringsprosess, og håper på å kunne utnytte de avsatte midlene slik at de i størst mulig grad kommer målgruppene til gode. Litteratur St.t. meld Digital agenda for Norge På nett med innbyggerne. Digitaliseringsprogrammet april Fremdeles mange som står igjen : Digital kompetanse i befolkningen. VOX 2011 Rom for dannelse : et Nordplusprosjekt Svenskarna och Internet. Av Olle Findahl Äldre svenskar och Internet. Av Olle Findahl Vedlegg: markedsundersøkelse regnskap oversikt over medgått arbeidstid

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7.

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7. Innhold Forord... 1 Takk... 2 1. Innledning... 5 1.1 Hva er Datakortet?... 6 1.2 Om prosjektarbeidet...6 1.3 Målgruppe... 7 2. Forskningsmetode... 11 2.1 Mål... 11 2.2 Undervisning... 11 2.3 Sertifiseringssystemet...

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER TALENTTANK LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER Åse Streitlien Sluttrapport Høgskolen i Telemark 2014 Prosjektnavn: «TalentTank, langreiste talenter lokale muligheter» Rapport: Sluttrapport 2014 ISBN:

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Ledervisjon for SOFI...3 2.1 Målsetninger...3 2.2 Etterprøvbare mål...4 2.3 Brukergrupper og interessenter...4 2.4 Plan for brukerinvolvering...4 3 Uformell ekspertevaluering

Detaljer

EVALUERING AV DILL@ EN KARTLEGGING AV SPREDNING OG BRUK AV EN OPPLÆRINGS-CD I DATA I GLOPPEN KOMMUNE

EVALUERING AV DILL@ EN KARTLEGGING AV SPREDNING OG BRUK AV EN OPPLÆRINGS-CD I DATA I GLOPPEN KOMMUNE Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 5/2003 EVALUERING AV DILL@ EN KARTLEGGING AV SPREDNING OG BRUK AV EN OPPLÆRINGS-CD I DATA I GLOPPEN KOMMUNE

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer