Markedsundersøkelse av GråkallBanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsundersøkelse av GråkallBanen"

Transkript

1 Markedsundersøkelse av GråkallBanen Gjennomført av markedsføringsklassen ML1 ved Byåsen videregående skole våren 2008 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hoveddel... 3 Introduksjon... 3 Svakheter ved undersøkelsen... 4 Grunndata... 4 Fordeling alder og kjønn... 5 Hvor ofte bruker vi GB?... 6 Hvilken type billett... 7 Når på dagen brukes GB?... 7 Hva vil GåkallBanens brukere helst ha på skjermene?... 8 Konklusjon Vedlegg: Side 2

3 Innledning Oppgaven som elevene fikk var å utarbeide et spørreskjema og gjennomføre en spørreundersøkelse i skolens nærmiljø. Klassen ble delt inn i grupper som hver for seg startet å utforme et spørreskjema. Det gikk relativt fort opp for elevene at uten en problemstilling og mål var det vanskelig å utforme et bra skjema. I og med at en del av elevene allerede var engasjert/hadde deltatt i prosjekt knyttet til GB ble det bestemt at GB og prosjektet elever på banen skulle være det emnet som skulle undersøkes nærmere. Prosjektet som var gjennomført var utført av EB1 eller etablering og bedriftsutviklingsklassen. Det prosjektet gikk ut på å komme med innspill og forslag til hva som kunne være aktuelt å ha på skjermene som skulle være på vognene og på holdeplassene. Etter hvert ble det da utarbeidet en felles problemstilling som gikk på hva vil Gåkallbanens brukere helst ha på skjermene? Elevene ble så inndelt i grupper som skulle stå for utarbeidelse av hvert sitt spørreskjema. Disse ble senere sakset sammen til et skjema, som skulle brukes ved en spørreundersøkelse på personer som tok trikken. Undersøkelsen skulle gå over en hel dag. Vi skulle derfor også se på om det var forskjell på hva de ville se på skjermene ut i fra når de tok GB. Dvs er det for eksempel forskjell på hva brukerne vil se om morgenen og om ettermiddagen.. Andre ting vi ville ha svar på gjennom oppbyggingen av skjemaet var om det var forskjell på hva menn og kvinner vil se på. Det ble også lagt inn noen spørsmål som kan si noe om hva som skal til for at flere tar trikken. Disse vil imidlertid bli tillagt liten betydning da dette vil kreve en større undersøkelse og ikke ett til to enkle spørsmål. Det ferdig utarbeidete spørreskjemaet ligger vedlagt. Byåsen videregående skole er ikke ansvarlig for innholdet i rapporten som bare må brukes i den forstand at undersøkelsen er brukt som ledd i opplæringen. Hoveddel Introduksjon Undersøkelsen ble gjennomført ved at elevene i Markedføringsklassen på vg2 gikk sammen i grupper på 2 eller 3. Vi delte døgnet inn i 5. Morgen mellom og 11.00, formiddag mellom , ettermiddag mellom , kveld mellom og natt etter Side 3

4 Vi delte skoledagen inn slik at gruppene fikk dekket mesteparten av arbeidsdagen. Det var også noen som tok på seg å dekke kvelden, men hadde ingen til å dekke natt-trikk.. GB var velvillig til å utstede gratiskort til elevene. Vi har forsøkt å ta for oss hovedspørsmålene og kommentert dette ut fra de andre svaralternativene som er gitt. Dette blir imidlertid litt begrenset fordi vi når undersøkelsen ble gjennomført, ikke hadde IKT system som hjalp oss med det. Vi ønsket bl.a. å se på hva brukerne ønsket å se på skjermen og kommentert dette ut fra kjønn, alder eller når tid på døgnet de tok GB. I og med at vi ennå ikke hadde anskaffet oss et statistikkverktøy, ble resultatet behandlet i Excel, noe som medfører masse ekstra arbeid og vanskeligere for å finne relasjoner mot de forskjellige spørsmålene. Resultatet blir derfor delvis manuelt behandlet. Svakheter ved undersøkelsen Det er et forholdsvis lite antall personer som ble spurt (167 personer). Det ble jo også litt tilfeldig mht når og hvor tellerne slo til. Vi er litt usikker på om dette kan ha noen innvirkning på resultatet eller om dette er slik det skal være. Likevel mener vi at vi har grunnlag nok til å se visse trekk. Det er heller ikke tatt hensyn til statiske variabler da dette ikke inngår i pensum for markedsføring på dette nivå. Analyse og rapportskriving er heller ikke pensum og er derfor gjort av faglærer, uten at det skal være noe kvalitetsstempel. Grunndata Totalt ble det innlevert 167 svar som vi synes var i minste laget men som likevel kan være tilstekkelig for å gi oss et bilde av hva folk ønsker. Av dette var det 96 kvinner og 81 menn, som sier oss at det er en liten overvekt kvinner som er brukere. De fleste som deltok var det vi kan kalle for faste brukere. Dvs brukere som brukte GB flere ganger i uka eller hver dag. Når det gjelder tidspunkt på døgnet er det som ventet skoleungdom og folk på vei til og fra jobb som er den største gruppen, med en overvekt av skoleungdom når en ser på alderssammensetning. Side 4

5 Fordeling alder og kjønn. Fordeling kjønn og alder kvinner under 25 kvinner over 25 menn under 25 menn over 25 Vi ser at fordelingen over og under 25 år er 50/50. Dette er ungdom på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter. Hvis vi bare holder oss til over og under 25 år ser vi at kvinner over 25 og menn over 25 er lik på ca 2. Den største hovedgruppen av GB-brukere er imidlertid kvinner under 25 år som utgjør 3 av brukerne. Går vi litt lenger inn i tallmaterialet på denne gruppen finner vi at det i aldersgruppen 17 til 22 år er en overvekt av jenter. De utgjør 2/3 eller 36% av denne gruppen. Ser vi på kjønnsfordelingen er flertallet på de under 25 kvinner. Hos menn utgjør flertallet de over 25 år, uten at vi skal legge for stor vekt på dette. Her kan det ligge endel skjulte årsaker som for eksempel at brukere i et års intervall ikke synes det er cool å delta i en spørreundersøkelse. Den største gruppen her er sannsynligvis menn under 25 uten at dette er dokumentert gjennom undersøkelsen. En mer detaljert aldersfordeling kan skaffes tilveie, men synes som lite relevant i og med det relativt lite antall spurte. Side 5

6 Hvor ofte bruker vi GB? Hvor ofte bruker vi GB Sjeldent(noen dager i året) Noen ganger i mnd Noen ganger i uken Flere ganger i uka Hver dag Vi ser at det er et klart flertall av de spurte som bruker GB hver dag eller flere ganger i uka. Det en kan se videre er at de er lojale brukere av GB til alle døgnets tider. Vi fant ikke noe annet ved utvalget som kunne gi oss noen andre svar. Til det var spørsmålene for lite detaljert. Vi hadde også med et spørsmål om hva som skal til for å bruke GB mer?. Et klart flertall svarte her billigere og oftere avganger. Billigere reiser er nok et svar som kommer uansett pris i slike undersøkelser og blir vel mer et politisk svar enn et troverdig resultat av en undersøkelse. Hvem vil ikke redusere sine kostnader ved at det du kjøper blir billigere. De langt fleste var jo også månedskortbrukere og det er klart at et månedskort blir en relativ stor utbetaling, selv om det er det billigste alternativet og det er utbetaling bare en gang i måneden. Det en imidlertid kan merke seg er at en del av de som svarte sa at flere ruter og korresponderende ruter kunne gjøre at de tok GB mer. Det var også noen som ville brukt GB mer hvis det kom en utvidelse. Og det var før debatten om utvidelse kom opp. Side 6

7 Hvilken type billett Vi ser jo at det stort sett er 3 billettyper som går igjen med en liten overvekt på månedskort foran enkeltbilletter og klippekort. Den eneste gruppen som skilte seg litt ut mht relasjon med segmenteringsvariabler, var sesongkort hvor brukerne var mellom 16 og 24 år. Ellers var det verd og merke seg at både enkeltbilletter og klippekort ble kjøpt av brukere som brukte GB flere ganger i uken og endog enkelte som brukte GB hver dag. Hvilken type billett Månedskort Halvmånedskort Klippekort Enkeltbillett SMS Honnør Sesongkort Når på dagen brukes GB? Som ventet er det på morgenen og ettermiddagen GB brukes mest. Men en ser også at den brukes mye også om kvelden. Hvis en da sidestiller denne informasjonen med spørsmålet om hva jeg bruker GB til, finner vi at det er en klar overvekt som bruker GB til fritidsaktiviteter. Slår en imidlertid sammen jobb og skole utgjør dette bortimot 4 av brukerne som også Side 7

8 stemmer overens med når på dagen GB brukes mest. Hyggelig er det også at det faktisk er enkelte som tenker miljø (ca 12 %) og at GB er eneste offentlige transportmiddel til Lian (ca 1) Når på dagen brukes GB Morgen Formiddag Ettermiddag Kveld Natt etter Til hva bruker vi GB 2 1 Til jobb Til skole GB mer tilgjengelig enn buss Transport til fritids/shopping aktiviteter For å komme meg til Lian Tenker miljø Hva vil GåkallBanens brukere helst ha på skjermene? Når vi ser på problemstillingen så hadde EB1 laget en del forslag som de hadde jobbet med som vi tok med i vår undersøkelse. Disse forslagene var: Hvordan hjørne - alternative måter å gjøre ting på GB - kalenderen med ord/ting for dagen Ka skjer?" - infotavle for Byåsen Bilder og meldingstjeneste Mat tips fra fremmede land Fotokonkurranse Salg av reklameplass Visste du at? Om ting du ikke visste men som kan være greit å brife med Side 8

9 på fest! Tegnekonkurranse Matoppskrifter Korte filmsnutter Nyheter fra NRK/Adressa Undersøkelser/avstemninger Forbrukerstoff Fordeling av ønsket skjermaktivitet ble Hva vil du ha på skjermen 25,0 20,0 i % 15,0 10,0 5,0 0,0 Hvordan hjørne - alternative måter å gjøre timng på GB - kalenderen med ord/ting for dagen Ka skjer?" - infotavle for Byåsen Bilder og meldingstjeneste Mat tips fra fremmede land Fotokonkurranse Salg av reklameplass Visste du at? Om ting du ikke visste men som kan være greit å brife med på Tegnekonkurranse Matoppskrifter Korte filmsnutter Nyheter fra NRK/Adressa Undersøkelser/avstemninger Forbrukerstoff Det å sitte på et offentlig transportmiddel om morgenen er en opplevelse som for flere helst ville vært unngått. Man føler seg ikke så veldig opplagt og synes kanskje det er litt vanskelig å se på noe en ikke skal se på og samtidig ikke bli sett på. Derfor er det godt å ha en skjerm å hvile øynene på. Det som oppfattes som mest interessant er da nyheter (ca 23 %). En slipper å gjøre annet enn å se, samtidig som en faktisk blir oppdatert på det som har skjedd. Utover nyheter er det Viste du at som gir den beste ratingen (ca 13 %). Dette er små fakta ting som blusser over skjermen og som kan få folk i litt god stemning, noe som kanskje ikke er av det verste på morgenen og ellers utover dagen. Det er ingen klare sammenhenger mellom hva en ønsker å se og når på dagen en er bruker. Det som kanskje forundret oss litt var at matoppskrifter havnet såpass langt ned. Her kan det imidlertid være en sammenheng Side 9

10 mellom når du tar GB, alder og kjønn og at dette ikke kommer godt nok frem i skjemaet som ble utarbeidet. Informasjon om ting som skjer på Byåsen er også ønskelig (ca 12 %). GB er jo et typisk bydelstransportmiddel og dermed er jo også interessen for bydelen nærliggende. Her må en da opprette kontakter med foreninger og andre organisasjoner i området for at denne skal gi full uttelling mht informasjon om ting som skjer og når det skjer. Denne tror jeg kan øke interessen for aktiviteter i nærområdet og kan sikkert også være en utfordring til GB med f.eks. håndballtrikk til Nidarøhallen med underholdning og stemningsskapende tiltak i forbindelse med hjemmekamper til Byåsen. Vi ser også for oss vorspiel -trikk til Lian i forbindelse med gammeldansaften og swingaften. På dette spørsmålet ser vi imidlertid at det kan være grunnlag for å ta en ny undersøkelse. Konsentrere spørsmålene rundt det å finne ut om det er ønskelig med forskjellig informasjon/skjermfyll alt etter hvilken tid på døgnet en tar GB. Konklusjon I og med at vår problemstilling faktisk var Hva vil Gåkallbanens brukere helst ha på skjermene? synes jeg vi har truffet rimelig bra på spørsmålet. Resultatet viser at nyheter er det som de fleste ønsker å ha på skjermene. Som nummer 2 kommer Viste du at og nummer 3 Ka skjer. Dette resultatet må da sees opp imot spørreskjemaet, antall deltakere i spørreundersøkelsen og at resultatet er vurdert manuelt. Vi må også få gjenta at det med stor sannsynlighet kan være forskjell på hva brukerne vil se om morgenen på vei til byen og om formiddagen på vei hjem fra byen. Dette hadde vi imidlertid ikke tatt høyde for ved utarbeidelse av spørreskjemaet, men som vi kan komme tilbake til ved en senere anledning. Side 10

11 Vedlegg: Vedlagt ligger Spørreskjema Diagram av de enkelte spørsmål Side 11

12 Spørreeskjema om GB. 1 Alder skriv inn alder 2 Kjønn M/K Hvor ofte bruker 3 du GB? sjelden (noen ganger i året) noen ganger i måneden noen ganger i uken flere ganger i uka hver dag Når på dagen tar 4 du GB? morgen (kan krysse av flere) formiddag ettermidag kveld natt etter Hender det at du tar buss? J/N 6 Jeg bruker GB - til jobb (kan krysse av flere) til skolen fordi GB er mer tilgjengelig enn buss som transport til fritidsakt/shopping for å komme seg til/fra Lian fordi jeg tenker på miljøet 7 Hvilken type billett bruker du? månedskort halvmånedskort klippekort enkeltbillett sms honnør sesongkort 8 Hva skal til for at du bruker GB mer? Billigere reiser Oftere avganger Mer info på skjermene Humor på skjermene Annet - skriv hva 9 Hva vil du ha på skjermen? (kan krysse av flere) Hvordan-hjørne? - Alternative måter å gjøre ting på. GB - kalender. Ord/ting for dagen. "Ka skjer?" Infotavle for Byåsen. Bilde og meldingstjeneste Mattips fra fremmede land Fotokonkurranse Salg av reklameplass "Visste du at?" - Om ting du ikke viste. Tegnekonkurranser Matoppskrifter Korte filmsnutter Nyheter fra Nrk/Adressa Undersøkelser/avstemninger Forbrukerstoff Side 12

13 Oppsummering av markedsundersøkelse GB 2008 Fordeling alder og kjønn. Fordeling kjønn og alder kvinner under 25 kvinner over 25 menn under 25 menn over 25 Hvor ofte bruker vi GB? Hvor ofte bruker vi GB Sjeldent(noen dager i året) Noen ganger i mnd Noen ganger i uken Flere ganger i uka Hver dag Side 13

14 Hvilken type billett Hvilken type billett Månedskort Halvmånedskort Klippekort Enkeltbillett SMS Honnør Sesongkort Når på dagen brukes GB Når på dagen brukes GB Morgen Formiddag Ettermiddag Kveld Natt etter Side 14

15 Til hva brukes GB Til hva bruker vi GB 2 1 Til jobb Til skole GB mer tilgjengelig enn buss Transport til fritids/shopping aktiviteter For å komme meg til Lian Tenker miljø Hva vil du ha på skjermen Hva vil du ha på skjermen 25,0 20,0 i % 15,0 10,0 5,0 0,0 Hvordan hjørne - alternative måter å gjøre timng på GB - kalenderen med ord/ting for dagen Ka skjer?" - infotavle for Byåsen Bilder og meldingstjeneste Mat tips fra fremmede land Fotokonkurranse Salg av reklameplass Visste du at? Om ting du ikke visste men som kan være greit å brife med på Tegnekonkurranse Matoppskrifter Korte filmsnutter Nyheter fra NRK/Adressa Undersøkelser/avstemninger Forbrukerstoff Side 15

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1 !""# $ % Holbergprisen i skolen 1 FORORD Denne forskningsrapporten er utarbeidet av fire elever fra VK1 ved Bergen Handelsgymnasium i Bergen. Elevene som har deltatt i prosjektet er Tale Bjerknes, Christina

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående

1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående 1 Holbergprisen i skolen - 2008 Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard VG3, 2008 Skarnes Videregående 2 Holbergprisen i skolen - 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Innledning

Detaljer

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet Av Christine Hvitsand Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 12/2008 juli 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 12/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Nettbrett Årets nysgjerrigper 2014

Nettbrett Årets nysgjerrigper 2014 Nettbrett Innlevert av 7b ved Sunde Skole (Stavanger, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2014 Dette er et prosjekt som virkelig har motivert oss i å lære brøk og prosent.vi har gledet oss til timene og til

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Snus- og røykeslutt på stand virker det?

Snus- og røykeslutt på stand virker det? Snus- og røykeslutt på stand virker det? Evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole GEIR H. MOSHUUS notat nr 4/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i.

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i. 1 Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM I............ 1 «i... i.. i. %. i. DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK I TRONDHEIM Sturta Nordlund Statens institutt for alkohol - og narkotikaforskning

Detaljer

Levanger vgs. Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?

Levanger vgs. Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev? Levanger vgs Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev? Holdninger, atferd og karrierevalg hos utvekslingselever. Stadig

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer