sosialistisk Framtid 03/2012 LØSSALG - KR. 30,- Fred og forsvarspolitikk Sosialistisk framtid nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sosialistisk Framtid 03/2012 LØSSALG - KR. 30,- Fred og forsvarspolitikk Sosialistisk framtid nr. 3-2012 1"

Transkript

1 sosialistisk Framtid 03/2012 LØSSALG - KR. 30,- Fred og forsvarspolitikk Sosialistisk framtid nr

2 For en ny norsk sikkerhetspolitisk doktrine basert på fred og anti-imperialisme Det er tid for å stille spørsmålet om den rådende sikkerhetspolitiske doktrinen og den praktiske utførelse av den er i samsvar med det norske folks interesser. Den overordnede tanke synes å være å følge USA gjennom NATO-ledede operasjoner. Den sittende regjering søker i tillegg legitimitet i det såkalte "FN-sporet". Doktrinen er lojalitet overfor USA og de øvrige vestmaktene for å sikre gjensidig bistand dersom behovet skulle oppstå. De store geopolitiske og sosiale endringene i kjølvannet av Sovjetunionens fall har ikke i det vesentlige endret den norske sikkerhetspolitikken. Spørsmålet er, hvorfor er doktrinen den samme, sjøl etter omfattende endringer i trusselbildet? Siden norsk sikkerhetspolitikk legges nært opp til USAs må det være relevant å spørre om hva formålet er med USAs globale militære ambisjoner? Ved å følge sporene, kan vi se at involveringen og intervensjonene skjer der USA har økonomiske interesser eller interesser i å kontrollere strategiske pass og sjøveier. I denne strategien inngår svekkelse av motkrefter, og særlig av større stater som hindrer økonomisk og militær ekspansjon. Historisk har Russland med sine enorme områder og ressurser, vært omfattet med særlig interesse og militær aggresjon fra imperialistiske makter. Kina med sin produktivkraft og finansielle styrke har naturlig nok i dag en helt spesiell plass i dette bildet. I en innsirkling av Russland og Kina, er stater med strategisk beliggenhet i Midtøsten, Asia og Sør-Kina havet, sentrale områder for USA å få kontroll over. De gamle imperialistmaktene, USA, Frankrike og Storbritannia øker sin militære aktivitet i områder med stor sosial uro, for i kaoset å gripe mulighetene som gir seg, for på nytt å skaffe seg kontroll over råvarer, særlig energikilder, og nye militære støttepunkter. Imperialisme i nedgangstid kan være en farlig forteelse, den kan søke til militære løsninger. Økonomiske kriser har tidligere bestemt tidspunktet for utløsning av storkriger. Men hva er det norske folks sikkerhetspolitiske interesser? En norsk sikkerhetspolitisk doktrine burde ta utgangspunkt i det norske folks interesser i avmilitarisering og stabilisering i Nord-områdene, hvor Norge forvalter en betydelig andel av verdens energi- og matressurser. Militarisering og ustabilitet i andre områder som følge av kamp om tilgang på energiressurser kan i siste innstans virke negativt på stabiliteten i våre egne områder. Hvorfor deltar da Norge i imperialistmaktenes røvertokter i andre deler av verden, røvertokter med det åpenbare formål å sikre sine egne stater og selskaper tilgang på naturressurser? Er ikke det å undergrave det folkerettslige prinsippet om nasjonenes sjølbestemmelse, et prinsipp nødvendig for internasjonalt å legitimere Norges overhøyhet over store havområder? Ja, hvorfor deltar Norge, som energiproduserende stat, i energikonsumerende stormakters intervensjoner i energiproduserende stater? Det absurde kommer ennå klarere fram når det ses i lys av at de to imperialistiske verdenskrigene i forrige århundre har sin årsak i militære angrep for å få tilgang på naturressurser. Istedet kreves en ny sikkerhetspolitisk doktrine og praksis, basert på avspenning, anti-imperialisme og fornuftig ressursforvaltning hvor Norge tar ansvar for den betydning naturgrunnlaget har for verdens befolking. Redaksjonen Fra folkeforsvar til krigspolitikk av Hedda Bryn Langemyr s. 4 Et forsvar for vår tid av Torbjørn Bongo s. 7 NATO øker trusselen mot Norge av Arnljot Ask s. 9 F35: Et vanvittig kampflykjøp av Barbara Gentikow s. 11 Starten på et nordisk fredssamarbeid av Magnus Dahler Norling s. 14 Norsk våpeneksport av Aleksander Harang s. 15 Irak: USAs kontroll tar en ny form av Mathias Cederholm s. 17 Opprøret i Syria - en propagandakrig av Elisabeth Reerhorst s. 20 Syria - Ein appell for ei politisk Løysing s. 24 Jihadist-elementet i Syria og kva det inneber av Paul Rogers s. 25 Oppsiktsvekkjande informasjon om Syria frå Robert Mood s. 27 Den dialektiske materialismen forhold til metafysikk av Eystein Kleven s. 28 Massemorderen som kom inn fra ingentin - Bokomtale av Aslak Storaker s. 31 Anvisningen av Jan Wilsberg s. 33 Dikt s. 34 Sosialistisk framtid Sosialistisk framtid, Boks 131, N-5804 Bergen. ISSN: Opplag: 700 Trykk: A2G Grafisk AS. Utgiver: Bevegelsen for Sosialisme, Marxistisk forum og Forlaget Marxist A/S. Signerte artikler står for forfatters regning og representerer ikke nødvendigvis utgiverorganisasjonenes synspunkter. Hvis ikke annet oppgis er bilder hentet fra Wikipedia eller Flickr. Redaksjon: Marcos Amano, Henrik Carlsen, Oscar Dybedahl, Kenneth Olsen og Aslak Storaker. Redaktør: Aslak Storaker. Layout og forside: Henrik Carlsen og Alsak Storaker Baksidefoto: Marianne Lerfald Redaksjonen avsluttet: Abonnement på Sosialistisk framtid (fire nummer): Kr Støtteabonnement: Kr Medlemskontingent BfS: Kr. 290 (SF inkludert i prisen). Skoleelever/dårlig råd: Kr Kontonummer for innbetaling av abonnement/ kontingent: NB: Ved betaling av kontingent og abonnement vennligst påfør navn og adresse og abonnement eller medlemsskap i merknadsfeltet. Utgis med støtte fra 2 Sosialistisk framtid nr

3 GLIMT FRÅ VERDA Revolusjonen vår har blitt stolen frå oss av menneske som har sin eigen dagsorden. Eg er i mot regimet, men eg er også i mot dei væpna opprørarane. Vi kjempar mot to regime og to armear no Syrisk opposisjonsaktivist i Damaskus til Christian Science Monitor. Argentina nasjonaliserer spansk oljeselskap Presidenten i Argentina, Cristina Fernándes de Kirchner, presenterte i mai månad eit lovforslag for kongressen i Buenos Aires der ho føreslår gjennasjonalisering av oljeselskapet YPF. Dette vart seldt til den spanske oljegiganten Repsol under president Carlos Menem, elles mest kjend for ei rekke korrupsjonsskandalar. Fernándes de Kirchner ønskjer no at staten skal eige 51% av YPF. I følgje Financial Times er nasjonaliseringa av YPF den største overtakinga sidan Russland tok over Yukos i år Klassekampen Ottast husleigeprisane Den nye presidenten i Frankrike, François Hollande, har innført regulering av husleigeprisar. Lova forbyr eit stort antal huseigarar å setje opp husleiga når ein leigekontakt skal fornyast. Lova skal bremse prisauken og stoppe dei som har misbrukt stillinga si i krisetider, i følgje den franske regjeringa. Reguleringane lener seg på ei lov om husleige frå 1989, som opnar for at staten kan regulere leigeprisane i eit geografisk område dersom prisnivået og prisutviklinga er unormalt høg. Reguleringane gjeld 38 byar og tettbygde støk, der kring 40 prosent av folket bur. Dette vil gjelde til ei ny bustadlov skal leggjast fram i 2013, skriv franske Le Huffington Post. Hollande lovar også å byggje nye bustader kvart år for å få utleigeprisane ned. Dagsavisen Bustadbygging i Venezuela Mange arbeidarar i Venezuela har hatt to alternativ når det gjeld å skaffe seg ein heim. Anten, sjå at storparten av løna forsvinn til dyre leiger, eller byggje sjølv svart utan elektrisitet, rennande vatn og avløp. 7. mai 2011 starta regjeringa i Venezuela ein landsomfattande kampanje der alle som ville kunne melde seg for å få ein heim. Når prosessen vart avslutta, 15. oktober 2011, hadde familier meldt seg for å få ein ny heim. Og i midten av mai 2012 var ein oppe i nybygde heimar. Prisen er relatert til inntekta samt minimumsløna i landet, og dette skal nedbetalast på 25 år. Lånet kjem frå statlege bankar eller føretak som vert kontrollerte av regjeringa. Alt er kraftig subsidiert. Familier som har lågare inntekt enn minimumsløna får 100 prosent av lånet dekka av staten, det vil seie at dei får det nye husværet heilt gratis. Bustadsatsinga har blitt ein viktig motor i den økonomiske utviklinga. Auken i BNP i Venezuela for det første kvartalet i 2012 var 5,6 prosent. Proletären Arabisk venstreside vil ha fredeleg løysing i Syria Medan somme på den arabiske venstresida held fram med å støtte regimet i Syria på grunn av styret sin kamp mot Israel og motstand mot imperialismen, gjev andre si udelte støtte til dei revolusjonære opprørarane og deira forsvar av menneskerettane. Men majoriteten av venstrekreftene i den arabiske verda er prega av ein varsam distanse til det syriske opprøret. Dei fordømmer framfor alt militariseringa av opprøret, som berre tener dei radikale islamistane og dei utanlandske krigarane som strøymer inn i Syria. Dei peikar deretter på tendensen til å gjere opprøret til ein konflikt mellom trusretningar, og åtvarer mot faren for ein endelaus borgarkrig med dei kristne og alawittane mot den sunnimuslimske majoriteten, som har blitt radikalisert av regimet si undertrykking. Og ikkje minst er dei urolege for dei regionale og globale styrkeforholda, Iran og Syria mot Golfmonarkia, Russland og Kina mot USA. Redsla for eit maktvakuum og eit Syria etter Assad som både har forsona seg med USA og alliert seg med Golf-landa, i tillegg til islamismen sin framgang etter den arabiske våren, gjer at storparten av dei arabiske venstrepartia går inn for reformer og gradvis overgang til demokrati. Dei meiner at konflikten i Syria må løysast politisk, og ikkje militært. Le Monde Diplomatique Peru lanserer fond i kampen mot feilernæring hos barn Presidenten i Peru, Ollanta Humala, har varsla at det vil bli etablert eit fond på meir enn 2.7 soles (1.03 milliardar i amerikanske dollar) per år for å føre kamp mot feilernæring hos barn i landet. Presidenten sa at pengane vil komme frå sentralregjeringa og frå regionale styremakter i landet. Fondet vil bli brukt i eit omfattande omsorgsprogram for barn og gravide eller ammande mødre. Pengane vil også bli nytta til vaksinar, sosiale program og anna. Det vi ønskjer å gjere er å avskaffe feilernæringa. Som regjering kjem vi til å kjempe så hardt vi kan for å utrydde feilernæringa, sa Humala frå San Martin-regionen i det nordlege Peru. Humala sa vidare at regjeringa sitt mål er å redusere feilernæringa til 10 prosent i 2016, mot 23 prosent i BERNAMA-NNN-ANDINA Britiske soldatar inne i Syria Nærare 200 britiske elitesoldatar opererer inne i eller på grensene til Syria, i følgje den britiske avisa Daily Star. Desse arbeider saman med amerikanske, franske og tyrkiske troppar og MI6- og CIA-agentar som òg held seg inne i Syria. Det offisielle oppdraget deira er å overvake dei syriske masseøydeleggjingsvåpna, men óg å gje støtte til syriske opprørarar og flyktningar. Daily Star Bolivia nasjonaliserer naturressursar Evo Morales si sosialistiske regjering i Bolivia kunngjorde 10. juni i år at ho vil nasjonalisere Colquiri, ein filial av det sveitsiske gruveselskapet Glencore. Avgjersla skal ha blitt teken etter konsultasjonar med fagorganisasjonar i gruvesektoren. Det er likevel uklart når avgjersla vil bli effektuert. Sidan han kom til makta, har presidenten i Bolivia nasjonalisert ei rekke selskap i ulike sektorar, som naturgass, elektrisitet, telekommunikasjon, gruvedrift og sement, melder nyhendebyrået EFE. Selskapet Glencore driv mellom anna med utvinning av sink og tinn i Bolivia. Evo Morales uttalte nyleg at staten bør ta kontroll over alle naturressursar. EFE / SF Sosialistisk framtid nr

4 Fra folkeforsvar til krigspolitikk Av Hedda Bryn Langemyr leder for Norges Fredsråd Hvordan har nordmenns holdninger til krigog fredsspørsmål endret seg i tiden siden 2. verdenskrig? I etterkrigstida hadde vi langt flere soldater, men vi kriger mer nå. Er aksepten for bruk av militærmakt større nå enn den var før? Norges Fredsråd ble opprettet dagen etter FN i 1945 og har siden fungert som et paraplyorgan for størsteparten av norsk fredsbevegelse. I tiden hvor 2.verdenskrig lå veldig friskt i minnet var alle enige om at grunnlaget for fredsarbeidet skulle være å forhindre at noe liknende noensinne skulle skje igjen. Det var bred enighet om å arbeide for et sterkt FN som skulle fungere som overnasjonalt styringsorgan for å sikre verdensfreden. Har Norges holdninger til krig forandret seg siden den gang? Svaret er et udiskutabelt JA! Utviklingen har likevel ikke skjedd uten motsetninger. I tiårene etter 2. verdenskrig hadde Norge mange flere soldater enn i dag. Samtidig er norske soldater nå mer involvert i krigshandlinger enn noensinne. NATO og FN før og nå Etter 2.verdenskrig var Norges forsvar defensivt innretta. Vi var aller mest opptatt av å unngå krig og spesielt en ny krig på vår jord. Samtidig lå den bipolare maktstrukturen mellom USA og Sovjet og ulmet på en slik måte at Norge stadig følte seg truet som Sovjets nære nabo. Store ressurser ble lagt inn for å styrke det territoriale forsvaret, for å styrke folkeforsvaret. Den allmenne verneplikten sto høyt i kurs, og det var veldig vanskelig å unnslippe førstegangstjenesten. Heimevernet ble styrket og mange av de sivile oppgavene ble lagt under militær kontroll. I 1949 ble NATO opprettet som en forsvarsallianse mellom USA og vesteuropeiske land primært rettet mot Sovjetunionen. Med strategisk beliggenhet og direkte grense til Sovjetunionen ble NATO-medlemskapet hovedstrategien for å sikre det tidligere nøytrale Norges uavhengighet mot den militære supermakten i øst. Dette ble forsterket da Warszawapakten trådte i kraft i 1955 og vedvarte under den kalde krigen. Situasjonen mellom USA og Sovjetunionen var ytterligere tilspisset, atomtrusselen høyst levende og vårt nære forhold til USA, samt at vi ga dem tillatelse til å opprette baser på vår jord, bidro bare til å forsterke dette trusselbildet. Voldsviljen var derfor større i det norske folk da, og holdningene mellom politikerne og folk flest på dette området var ganske samstemt. Det er klart vi måtte bruke de nødvendige midlene vi hadde til rådighet for å forsvare oss. Men så falt Berlinmuren i 1989 og den kalde krigen tok slutt, Fra å være et forsvar som eksisterte for å forsvare oss selv og vårt territorium har forsvaret nå blitt et redskap i norsk alliansepolitikk. Sovjetunionen gikk i oppløsning, Warszawapakten forsvant og verden så med ett ganske annerledes ut. Norge var ikke under nevneverdig trussel lenger. Men den globale husfreden var langt utenfor rekkevidde. Store deler av 1990-tallet bar preg av den eksplosive situasjonen i tidligere Jugoslavia. Samtidig var vi i 1994 vitne til det største folkemordet i moderne tid, nemlig i Rwanda. Mot slutten av 1990-tallet kom selvransakelsen. Vi skulle ha intervenert før i det tidligere Jugoslavia og i Rwanda sto FN fullstendig hjelpeløse og handlingslammet. FN var svekket og det ble avlagt løfter om at dette aldri kunne skje igjen. Frem til nå hadde det internasjonale samfunnet hatt stor respekt for suverenitetsprinsippet og i liten grad involvert seg i grusomheter som skjedde innad i land, såkalte intrastatlige kriger. Men et sted måtte grensa gå, og således kom begrepskonstruksjonen humanitær intervensjon. Dette skulle gi oss rett til å gripe inn i land hvor styresmaktene bedrev systematiske overgrep mot egen befolkning. Da Milosevic trappet opp militærinnsatsen mot Kosovos geriljahær KLA i 1998 ble dette derfor en sak for sikkerhetsrådet i FN. Men Russland og Kina la ned veto mot angrep og således tok NATO makten, gikk utover sitt mandat som forsvarsallianse og gjennomførte den første av operasjonene vi i dag kaller «out of area». NATO var ikke lenger en forsvarsallianse, men like mye en angrepsallianse. Dette symboliserer et hamskifte, den største overgangen i forståelsen av vårt eget forsvar og av vårt forhold til NATO. Samtidig var det et skudd i baugen for FN som nok engang hadde vist seg ute av stand til å komme til enighet om en resolusjon. Det har jo vært et problem lenge at de fem landene som sitter som faste medlemmer av sikkerhetsrådet legger ned veto avhengig av hvilken side de støtter i ulike konflikter. Siste eksempelet på det var når Russland og Kina la ned veto i en forhandlingsrunde om sanksjoner mot Syria for et par måneder siden. Norges nye forsvarspolitikk-fra forsvar til angrep De siste 15 årene har Norges forsvar vært mye tettere knyttet til NATO enn til FN. Dette ser vi også tydelig i utviklingen av vårt eget forsvar. Fra å være et forsvar som eksisterte for å forsvare oss selv og vårt territorium har forsvaret nå blitt et redskap i norsk alliansepolitikk. Vi deltok i Kosovo i 1999, i Afghanistan fra 2001,i Irak i 2003 og senest nå i Libya i Forsvaret er langt mindre enn det var før, og mer profesjonalisert. Det er ikke lenger et bredt invasjonsforsvar. Vi kaller det et profesjonalisert innsatsforsvar. Og ettersom vi ikke er under noen militær trussel er dette en innsats som rettes utover. Stadig mer av forsvarets ressurser brukes nå til militære formål utenfor våre landegrenser. Samtidig ser vi enorme investeringer som vil knytte oss enda tettere til dette, og jeg snakker da spesielt om avtalen om kjøp av 56 Joint Strike Fighter-jagerfly som vil binde oss til NATO og USA i uoverskuelig fremtid. Dette kalles plug and play. NATO har standardiserte systemer for sine medlemmer som binder medlemmene til spesifikke kjøp og anskaffelser og styrker og profesjonaliserer operasjonene og samholdet i NATO. Dette bidrar også til at NATO ofte foretrekkes av medlemmene fremfor FN, fordi FN har ulike, uoversiktlige og kaotiske innretninger i sine operasjoner. Hvorfor er så Norge så aktiv i disse angrepskrigene? Hvorfor er vi så tett knyttet til NATO nå når maktstrukturene er så endret? Og hvorfor reagerer ikke det norske folk sterkere på dette? 4 Sosialistisk framtid nr

5 Jeg tror det primært er fire årsaker til dette: 1) Bruken av retorikk, 2) kollektiv dårlig samvittighet, 3) omleggingen av forsvaret, 4) politisk argumentasjon. 1. Bruken av retorikk Etter 2.verdenskrig var krig forbundet med noe forferdelig og grusomt. En samfunnstilstand vi på død og liv ville unngå. Vi hadde erfaringene tett på kroppen og visste hva det innebar. Siden har språket for dette endret seg, retorikken har endret seg. Med den kalde krigens slutt og når atomtrusselen forsvant kunne vi løfte blikket. Vi snakket idealistisk om humanitære intervensjoner, vi snakket om ansvaret for å beskytte (FNs Responsibility to Protect-doktrine fra 2005). Doktrinen som ble lagt til grunn for angrepet på Libya. Vi ser også tilløp til veldig mye krigsretorikk i dagligtale som bidrar til å trivialisere den negative verdien krig er. Et eksempel kan hentes fra sporten: «Storhamar ligger an til å detonere en bombe i cupen» meldte TV 2 sporten mandag 7. mars. Ti minutter senere forkynnes tiltalen mot en av tidenes verste drapsmenn. Han detonerte faktisk en bombe. Sportsinnslaget framstår som absurd i sin sammenheng. Gjør denne eksponeringen oss mindre følsomme for disse begrepene når vi hører dem i sammenhenger hvor de er beskrivende for virkeligheten? Blir det vanskeligere å ta inn over seg alvoret når vi hører de samme ordene og frasene både i reportasjer fra norsk ishockey og i saker hvor det er snakk om død og store lidelser? Hensikten med enhver krig er fred, uttalte Augustin allerede på 400-tallet. Hensikten med en krig har altså blitt å sikre freden, sikre menneskers liv, beskytte dem fra noe som er enda verre. Hvis man tror på det og tror på at det er grunnlaget for at Norge stadig går inn i nye kriger, at det er for å gjøre noe edelt og bra, fordi vi bryr oss om de svakerestilte, øker selvfølgelig aksepten. Målet helliger middelet. 2. Kollektiv dårlig samvittighet Etter folkemordet i Rwanda og krigen i Bosnia var det unison enighet om at verdenssamfunnet hadde et ansvar for at noe slikt aldri skulle skje igjen. Se så jævlig det gikk da vi ikke grep inn. Det Hvorfor er vi så tett knyttet til NATO nå når maktstrukturene er så endret? Og hvorfor reagerer ikke det norske folk sterkere på dette? synes som om dette har satt standarden for senere intervensjonspolitikk. Når man tar avgjørelser om hvorvidt man skal gripe inn er det bildene av barn som ble halshugga av macheter i Rwanda og massegraver med unge gutter i Srebrenica som driver frem handlekraften vår. Vi så hva som skjedde når vi ikke gjorde noe, så det er best vi gjør noe nå. Jo før, jo heller. Tross alt bedre å angre på noe man har gjort enn det man ikke gjorde! Dette kan vi imidlertid ikke bevise. Vi kan ikke ta opplevelsene fra Srebrenica og Rwanda og ut fra det diktere hvordan ting hadde blitt i Afghanistan, Irak eller Libya hvis vi ikke hadde intervenert. Men vi ser hvilke konsekvenser krigene har hatt i disse landene, og det er sterkt urovekkende. Skyt først, spør senere har heller ikke vist seg som noen god strategi, i hvert fall ikke hvis vi skal tro Augustin. For ingen av disse krigene har ført freden med seg! Norge har nå vært i Afghanistan i 10 år. Tilliten mellom lokalbefolkningen og ISAF-styrkene er fundamentalt tynnslitt og det er ingen tegn på at dette vil bedre seg med det første. Til og med Karzai vil nå ha alle ut i Libya holdes sammen av et lappeteppe av militsgrupper i konflikt og forhandlinger med overgangsrådet. De tidligere revolusjonsheltene har blitt de mest fryktede i landet. I Irak brer volden fremdeles om seg og situasjonen er langt fra stabil. 3. Omleggingen av Forsvaret Som tidligere nevnt har Forsvaret gått fra å være tallrikt på mannskap og materiell men samtidig strengt defensivt til å bli et forsvar som i stor grad brukes til aktiv krigføring i andre land og som virkemiddel i norsk NATOpolitikk. Store ressurser brukes på Norges deltakelse i internasjonale operasjoner og da primært i Afghanistan. Dette er en omfattende omstilling av det norske forsvaret som har vart gjennom hele 2000-tallet, men som ikke har vært gjenstand for den store debatten. Fokuset på internasjonale operasjoner har tatt noe av fokuset bort fra tanken om folkeforsvaret, tanken om styrka sivilt beredskap og at forsvaret primært eksisterer for å forsvare oss Sosialistisk framtid nr

6 På samme måte som forsvaret av og til føler seg brukt av politikerne til å utføre politiske intervensjoner med bruk av militære midler, føler vi i fredsbevegelsen oss også forledet. Voltaire sa at politikk er kunsten å lyve til rett tid, og altfor mange ganger har vi sett politikere lyve om situasjonen i Afghanistan, Irak og Libya. Jeg slår derfor et slag for tettere dialog med forsvaret i felles front mot politikerne for å nyansere deres beslutningsgrunnlag. Åpne opp for en bredere debatt om når det er hensiktsmessig å ty til våpen, og om hvilke kriterier som skal ligge til grunn. mot invasjon. Således øker avstanden mellom det norske folk og forsvaret. Forsvaret er ikke primært til for det norske folk lenger. Forsvaret har fått en langt mer fremtredende rolle som politisk instrument og opererer i land som mange av oss ikke kjenner, langt borte. Så lenge forsvaret fungerte som den høye beskytter hadde folket et tett forhold til det, men nå bærer relasjonen preg av at de driver ute i verden et sted, men at det ikke har noe med oss å gjøre. Det kan bidra til å øke avstanden, samt svekke engasjementet og interessen for forsvaret. Og det kan gjøre enkelte mer likegyldige til hva militæret egentlig gjør. Man tåler som kjent inderlig vel den urett som ikke rammer en selv. 4. Politisk argumentasjon Jeg har snakket om at det norske forsvaret nå tjener mer som et politisk instrument, enn som et territorial og folkeforsvar. Å gå inn i Afghanistan var en politisk beslutning, ikke militær. Og selv om motstanden mot krigen i Afghanistan er stor så er det lite mobilisering rundt dette. Den eneste gangen i nyere historie vi virkelig så stor krigsmotstand blant nordmenn flest var i protester mot Irak-krigen. Siden har stemmene vært lavmælte og forholdsvis få i antall. Afghanistan er langt borte, og folk flest bryr seg ikke eller føler at det ikke nytter. Dette må jo også ses i sammenheng med at det tradisjonelle fredspartiet SV har vært i regjering de siste syv årene, noe som har redusert den politiske kritikken av norsk krigføring. Vi føler en avstand til det. For det dreier seg tross alt ikke om ungen din får barnehageplass eller ikke, om skattenivået går opp neste år, eller om det endelig blir kollektivtilbud fra hjemstedet ditt og til jobben. Krigen i Afghanistan handler ikke om de nære ting. Den handler om stormaktspolitikk, den angivelige kampen mot terror og selvfølgelig den humanitære fordekkende retorikken om at dette egentlig dreier seg om å sikre de afghanske barna sin skolegang og styrke kvinners rettigheter. Yeah right! 6 Sosialistisk framtid nr Det er mange nordmenn som ikke skjønner hva vi gjør der. Det er en del av forsvaret også som ikke helt skjønner hvorfor vi er der. Det er politisk og derfor er politikerne de fremste forsvarerne av internasjonale operasjoner, spesielt i Afghanistan. De må overbevise folket om at vår deltakelse i disse operasjonene er viktige, men først og fremst at vi er med på å bidra til en fredeligere verden. Sannheten er jo selvfølgelig at Norge tror at dersom vi bidrar aktivt i disse operasjonene, at vi bomber mest og best, gjør at USA og NATO vil komme oss til unnsetning med en gang dersom noe skulle skje oss. Når politikerne er de som styrer mediebildet og vinklingen av vår militære innsats, tegnes et veldig ensidig bilde av vårt militære engasjement ute i verden. Som om vi er en idealistisk nasjon som bare prøver å hjelpe, og at militære midler ofte er det som funker best. Fredsnasjonen Norge Vi ser tilløp til veldig mye krigsretorikk i dagligtale som bidrar til å trivialisere den negative verdien krig er. Bildet av Norge som fredsnasjon har stått for fall lenge. Og som tidligere nevnt er det ikke slik at gode intensjoner nødvendigvis leder til gode handlinger. Vår militære innsats forringer det humanitære rommet i land vi på den ene siden bomber og på den andre siden vil hjelpe. Vi eksporterer våpen over en lav sko, også til regimer vi burde holdt oss langt for gode til å samarbeide med. Fondet for utenlandsinvesteringer (tidligere pensjonsfondet) investerer i selskaper som produserer atomvåpen. Vi hadde et næringssamarbeid med Libya som ga Statoil en avkastning på 3.2 milliarder, bare måneder før vi bombet Gaddafi sønder og sammen. At den norske regjeringen fører en mer aggressiv våpen og krigspolitikk og tjener grovt på dette, trenger ikke bety at det norske folk må gjøre det samme. Meningsmålinger viser at rundt halvparten av den norske befolkningen er mot krigen i Afghanistan. I Libya var det litt annerledes fordi det tross alt var FN-resolusjon 1973 som lå til grunn for angrepet. Endelig hadde sikkerhetsrådet kommet til enighet om noe, så det var klart vi måtte støtte oppom. Det kan jo ikke være galt å støtte FN. Og derfor støttet de fleste nordmenn dette angrepet, også enkelte fredsarbeidere. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Det går an å støtte FN som institusjon og likevel ikke støtte alle beslutningene FN tar. FN er heller ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Først i ettertid når man ser hvilke konsekvenser dette har fått, har opinionen endret seg og langt flere er nå mot intervensjonen som var i Libya. Dette tegner et bilde av at folk flest er for FN og mot krig. NATObindingene våre gjør det imidlertid vanskelig å takke nei til deltakelse i disse operasjonene. Nylig ble det avholdt en enorm NATO-øvelse i Nord-Norge under navnet Cold Response med mann, hvor også fem norske offiserer ble drept i en flyulykke. Denne øvelsen provoserer mange russere. De opplever det som en unødig visning av muskler rett oppi trynet på dem. Vi argumenterer fortsatt for at vi trenger NATO for å verne oss mot potensielle angrep fra øst. Men på samme måte som på 80-tallet føler vi oss primært truet nettopp fordi NATO står så sterkt i Norge. Vi trenger en bredere sikkerhetspolitisk tilnærming. Det må være lov å takke nei til deltakelse i bestemte angrep. Utvikle en større selvstendighet i utenrikspolitikken. Og tørre å ta tøffe valg og gå foran i internasjonale saker som faktisk setter menneskers grunnleggende rettigheter i sentrum. Utenriksdepartementet har her blitt en sinke, mens Forsvarsdepartementet raser av gårde i jagerflyfart. På samme måte som forsvaret av og til føler seg brukt av politikerne til å utføre politiske intervensjoner med bruk av militære midler, føler vi i fredsbevegelsen oss også forledet. Voltaire sa at politikk er kunsten å lyve til rett tid, og altfor mange ganger har vi sett politikere lyve om situasjonen i Afghanistan, Irak og Libya. Jeg slår derfor et slag for tettere dialog med forsvaret i felles front mot politikerne for å nyansere deres beslutningsgrunnlag. Åpne opp for en bredere debatt om når det er hensiktsmessig å ty til våpen, og om hvilke kriterier som skal ligge til grunn. Jeg er ikke pasifist og ser absolutt at det kan være situasjoner som krever bruk av våpen og militærmakt. Men sånn som vi ser det er det i veldig mange tilfeller slik at selv den mest urettferdige freden er å foretrekke fremfor en rettferdig krig.

7 Et forsvar for vår tid Torbjørn Bongo Nestleder Norges Offisersforbund Stortinget vedtok rett før sommerferien i år, etter forslag fra Regjering, en ny langtidsplan for Forsvaret. Medfører forslaget et forsvar for vår tid? Tradisjonelt har de store beslutninger som har angått forsvaret, blitt behandlet av Stortinget hvert 4. år, gjennom vedtak av 4-årige langtidsplaner for Forsvaret. Slik var det i årene med kald krig, og slik har det også vært i årene etter at Berlinmuren falt. Og senest i år har Stortinget fattet et nytt vedtak om hvordan forsvaret skal se ut de neste 4 årene. Årets vedtak er historisk på flere måter. Det markerer på mange måter slutten på 20-års omfattende omstilling, samtidig som Forsvaret materielt flyttes fra den kalde krigens fly til morgendagens jagerfly. Samtidig medfører også planen et noe skiftet fokusområde for Forsvaret. Og planen har fått navnet «Et forsvar for vår tid», og da er det grunnlag for å reflektere på om planen innfrir dette løftet? Gjennom årene med den kalde krigen må forsvarsplanleggingen har fremstått som relativt enkel. Man hadde en klart definert fiende. Man hadde klare trusler, klare budsjettføringer fra NATO, og utfordringen bestod i å fornye materiell og personell til et gitt ambisjonsnivå, og i tråd med den teknologiske utvikling, samt sikre tilstrekkelig finansiering. Ved Berlinmurens fall falt på mange måter disse faste rammene bort, og forsvaret startet på en ferd som mer eller mindre har medført 20 års sammenhengende omstilling. Noen hevder at Forsvaret er den etat i det offentlige som er best på, og mest omstilt av alle deler av offentlig forvaltning. Etter at muren falt, og forutsetningen for forsvaret endret seg, så var de norske politikerne raskt ute med å starte arbeidet med å tilpasse forsvaret den nye fremtiden. Selv om man ikke helt viste hvor man skulle ende opp startet man arbeidet. Dette skal både Forsvaret og politikerne i dag være glad for. For i motsetning til andre av våre allierte, som utsatte denne påkrevde eksersisen, og derfor i Tilbake har vi både et Sjøforsvar, Hær og Luftforsvar som er mer mobilt, og kan flytte seg til de deler av landet hvor de trengs, eller de deler av verden hvor de trengs. dag må gjennom tøffe tak, har det norske forsvaret evnet å vri ressursbruken fra gammelt materiell og infrastruktur, til nye relevante kapasiteter og et tilpasset antall ansatte. Fra å ha et forsvar, som i hovedsak var tilpasset til å møte og forsinke en invasjonsstyrke fra øst, har forsvaret endret seg til et mer mobilt, mer integrert, mindre og mer profesjonelt forsvar, med kortere reaksjonstid. Borte er kystartilleriet, de store hærstyrkene som kunne mobiliseres, de mange overvåkningspostene på nes og topper, og de rene fartøyene som kun skulle angripe invasjonsfartøyene. Tilbake har vi både et Sjøforsvar, Hær og Luftforsvar som er mer mobilt, og kan flytte seg til de deler av landet hvor de trengs, eller de deler av verden hvor de trengs. De har en kortere reaksjonstid, og kan stille klar til oppdrag så fort behovet oppstår, og har materiell og treningsnivå som Foto: Forsvarets mediasenter/anton Ligaarden Sosialistisk framtid nr

8 er på topp. For å nå disse målene, har man også vært nødt til å akseptere et vesentlig mindre forsvar en hva man tidligere hadde. Men samtidig stort nok, til å nå de oppdrag som politikerne har definert for forsvaret. Omstillingen i forsvaret, har ikke bare vært et gode for Forsvaret selv. Den effektivisering som har funnet sted, har også medført at utgiftene til Forsvaret har sunket fra den kalde krigens 3 % av BNP til i dag i underkant av 1,5 % av BNP. Noe som betyr at effektiviseringen har medført handlingsrom til andre gode samfunnsformål. Men når omstillingen nå er fullført, kan ikke den utviklingen fortsette, og må stabiliseres for ikke å medføre en nedbygging av forsvaret over tid. En annen effekt som oppstod i kjølvannet av den kalde krigen, var en usikkerhet rundt hva som skulle være forsvarets oppgaver, og terrorangrepene den 11. september 2001 medførte ikke bare et endret fokus for den norske forsvar, og men også et helt nytt fokus for hele NATO. Ord som reaksjonsevne, asymmetriske trusler, alliansetilpassede kapasiteter og spesialoperasjoner ble gitt høy fokus. Og parallelt med dette, det som fremstod som tilsynelatende mindre fokus på de hjemlige oppgaver. Dette var også fokusområdet på slutten av Bondevik II-regjeringens tid, med Kristin Krohn Devold i posisjon som forsvarsminister. Før den nye regjeringen skulle legge frem sin nye lange tidsplan i 2008, bestemte den seg for å sette ned et bredt sammensatt utvalg som skulle vurdere forsvarspolitikken i et lengre perspektiv. Utvalget ble benevnt Forsvarspolitisk utvalg (FPU 07). De gjorde en grundig analyse, som blant annet konkluderte med at hovedrasjonale for hvorfor en nasjon skal holde seg med et forsvar, er det tidløse ansvaret for å sikre nasjonens interesser og suverenitet. Dette var på mange måter det første 8 Sosialistisk framtid nr skrittet mot at hovedfokus for Forsvaret igjen skulle være på de hjemlige oppgaver. Langtidsplanen som ble vedtatt i 2008 representerte også brudd med det rådende hovedfokus på alliansetilpasset og deployerbare kapasiteter. Blant annet vedtok Stortinget, i motsetning til tilrådningen fra Forsvarssjefen, å beholde en hær som var større og i større grad basert på verneplikt. Og da på bekostning av flere profesjonelle soldater med kort reaksjonstid for internasjonale oppgaver. Alt i tråd med anbefalingen fra Faglig politiske utvalg. Samme langtidsplan medførte også i stort slutten på omstillingen for Hæren, som nå har hovedlokalisering i indre Troms og Østerdalen. Samt Sjøforsvaret, som med vedtak om anskaffelse av nye Missiltorpedobåter (MTB), nå omdøpt til kystkorvetter, har en oppdatert flåtestruktur og fått hoved lokalisering i Bergen. Også innenfor støttestruktur og logistikk medførte denne planen slutten på nedskjæring og omstilling. Rett før jul i fjor la Forsvarssjefen frem sitt innspill til den nye langtidsplanen som Stortinget skulle vedta inneværende år. Her gjentok han flere av forslagene fra forrige gang for 4 år siden: Reduksjon av hæren med økt verving, nedbygging av heimevernet, ytterligere reduksjon i betydning for verneplikten, samt relativt store endringer i Luftforsvaret. Luftforsvaret var i 2008 satt på vent, i påvente av avklaring om hvilken løsning som skulle velges for de nye kampflyene. Også denne gang valgte både Regjering og Storting å gå imot forslagene fra Forsvarssjefene, og i tråd med anbefalingene fra blant annet Norges Offisersforbund, og opprettholdt både verneplikten som fundament i forsvaret, størrelsen på hæren med betydelig innslag av vernepliktige og et Heimevern oppretthold i størrelse og lokalisering, med fornyet fokus på oppgaver innenfor den totale samfunnssikkerheten. Samtidig som årets vedtak på mange måter representerer slutten på den store omstilling, ved at Luftforsvaret nå har fått startskuddet, på det som man må regne markerer slutten på omstillingen fra den kalde krigen. Årets langtidsplan fortsetter også det fokusskift som ble startet i 2008, ved at Regjeringen tydelig signaliserer at tiden for det store engasjementet i Afghanistan ser ut til å gå mot slutten, samtidig som det i tydelige ordelag slåes fast at Forsvarets hjemlige oppgaver skal få et økt fokus. Nytt av året denne gang, er etableringen av Cyberforsvaret. Cyberdomet blir et stadig viktigere infrastrukturområde for samfunnet. Dette gjør også oss stadig mer sårbare for angrep i denne dimensjonen. Dette er en trussel som enhver nasjonalstat må ta alvorlig i årene som kommer. Selv om Regjeringen øker betydningen for Forsvarets hjemlige oppgaver, så er, og kommer NATO til å være en grunnstein i den norske sikkerhetspolitikken. Våre interesse- og nærområder, særlig i nord, er fortsatt av stor betydning for våre naboer og stormakter. Også de nye stormaktene som Kina og India viser økt fokus og tilstedeværelse i disse områdene. Disse interessene er områder som vi som et lite land, aldri vil kunne evne å forsvare på egenhånd. Forsvaret har endret seg betydelig fra den kalde krigens slutt og frem til i dag. Fokusområdene for Forsvaret har også endret seg flere ganger i løpet av disse tiårene. Størrelsen er nedbygget og tilpasset de nye utfordringene, og trenger nå et økonomisk fundament som gir grunnlag for en god drift. Og med vedtakene inneværende år, så markeres også slutten på den store omstilling. Jeg tror at hvis planen realiseres, så vil vi ha et godt forsvar for vår tid.

9 NATO øker trusselen mot Norge Arnljot Ask internasjonalt ansvarlig i Rødt Den forsvarsdebatten som har pågått parallelt med omlegginga av det norske militærapparatet fra 1990-tallet av har hatt som premiss at NATO-medlemskapet står fast. Til og med SV-ledelsen har fra Stortingets talerstol etter 2005 poengtert at NATO vil være en av hjørnesteinene for norsk sikkerhetspolitikk, sjøl om partiprogrammet fortsatt sier at Norge bør ut av NATO. Moderniseringa av det norske forsvaret, som den nåværende forsvarsledelsen skryter av, har i hovedsak gjort forsvaret til et dårligere invasjonsforsvar for Norge og tilpassa det til USA sine militære og politiske behov. Nordområdesatsingen, som forsvarsledelse og regjering framhever står sentralt i denne moderniseringa, understreker dette. Sjøl om den har flere bra elementer ved seg, trekker den stormaktene inn i dragkampen om ressursene i nordområdene. Ikke bare USA gjennom NATO, men også EU-stormaktene. Når vi skal ta stilling til hva slags forsvar Norge trenger for å hevde egen suverenitet, som kan bidra til en frigjøring av landet ved en eventuell okkupasjon og til at Norge kan opptre med egen stemme på den internasjonale arenaen i fredstid, må vi både se på hva slags trusselbilde Norge står ovenfor og hva slags militær strategi som samsvarer med de ressursene Norge har og som kan verne norske liv og samfunnforhold best. Begrunnelsen som ble brukt for å få Norge med i NATO i 1949 var at Sovjet representerte en trussel mot norsk suverenitet, og at okkupasjonen i 1940 viste at Norge måtte bli med i en stormaktsallianse. Men det at Norge ble med i NATO forsterka snarere enn minska trusselen om å bli angrepet av Sovjet, da NATO fra starten av ble et militærpolitisk instrument for USA, hvor Vest Europa ble bundet til USA under den kalde krigen, både militært og ikke minst politisk. Europa var i denne perioden sentrum for stormaktsrivaliseringen. Hadde det blitt storkrig i Europa i denne perioden, ville Norge definitivt bli trukket inn. Som et nøytralt land, sammen med Sverige og Finland, ville sjansen for å bli mindre ramma vært større. Da Sovjet brøt sammen og Warzawapakten forsvant, ble NATO raskt omformet til å bli et instrument for USA i kampen for dominans i den såkalte Eurasia-korridoren og regionen rundt Midtøsten. Alliansen tilpassa seg USAs nye strategi for å bevare og utvide sitt globale hegemoni. Amerikanske militærbaser trakk østover og NATO satte «out of area» og terrorbekjempelse opp i front gjennom den nye strategien fra Washington-toppmøtet i Vi har sett hva dette førte til i Afghanistan og Irak. Sjøl om NATO formelt ikke stilte seg bak Irak-invasjonen, støttet de viktigste Norge vil uansett bli berørt av rivaliseringen om nordområdene. Men da må vi ikke bli bundet fast til den mest dominerende stormakten og bidra til å gjenopplive kald-krig konstellasjoner. NATO-landa opp om okkupasjonen og NATO tok ansvaret for treninga av irakiske samarbeidsfolk, også på norsk jord i NATO-basen på Jåttå. Og Norge hadde 100 soldater plassert i Basra i 2 år. Alliansepolitikken trakk slik Norge inn i konflikter det ville vært enklere å holde seg utenfor, dersom vi ikke hadde vært NATOmedlemmer. Det samme er tilfelle nå. USA flytter nå fokus enda lengre østover og legger vekt på å bygge opp allianser for en Stillehavspakt, samtidig som målsettingen ennå er å bli stående i Afghanistan med en betydelig styrke til ut på 2020-tallet, riktignok som assistenter til en afghansk leiehær, betalt og trenet av de nåværende okkupantmaktene. NATO -medlemskapet vil fortsatt knytte oss opp til denne aktiviteten. Men siden Russland fortsatt er en viktig maktfaktor, vil ikke USA jekke ned på NATO som instrument for sin innflytelse rundt nord-atlanterhavet. Rakettskjoldet som ble konfirmert på det siste toppmøtet til NATO i mai i Chicago skjerper igjen konfliktnivået i Europa, og Norge stilte seg bak dette og er slik med på å øke konfliktnivået i eget område. Når Espen Barth Eide i Dagsavisen 31.juli, og Klassekampen 18.september, påpeker at NATO vender hjem igjen, og at det neppe blir noen flere Afghanistan-eventyr, så reflekterer det blant annet at kampen om ressursene i nordområdene nå står høyt på agendaen og at NATO vil være en viktig faktor her. Slik sett vil USAs oppmerksomhet om Norge, og behovet for å ha landet i alliansen, øke. Men argumentene for at det ikke har tjent norske interesser å være i NATO i de to første fasene av organisasjonens liv, kan også brukes på den epoken NATO nå går inn i. Norge vil uansett bli berørt av rivaliseringen om nordområdene. Men da må vi ikke bli bundet fast til den mest dominerende stormakten og bidra til å gjenopplive kaldkrig konstellasjoner. De internasjonale havrettskonvensjonene og nasjonale initiativer for å gå i spissen for en forsvarlig ressursbruk burde være Norges sterke kort her. Forsvarspolitisk ville det beste være å melde Norge ut av NATO og utvikle et uavhengig, nasjonalt forsvar som kunne påvirke Sverige og Finland til å stanse glideflukten inn i NATO. Sosialistisk framtid nr

10 Et sterkere nordisk forsvarssamarbeid kunne i framtida bli institusjonalisert, dersom også nabolanda brøyt med NATO-innordninga og blokkpolitikken. Men pr. i dag er ikke et slikt forsvarsalternativ modent. Forslag som at Norge burde droppe F-35-kjøpet til fordel for Jas 39 Gripen er derfor et feilspor. Heller ikke Sverige er tjent med å satse på et slikt kampflyprosjekt, det er først og fremst det sterke militær-industrielle miljøet i Sverige som er drivkrafta her. Sikkerhetslinja til Sverige i tida fram til ut på 1990-tallet er et eksempel på at det er best, og mulig, ikke å være bundet til en av stormaktene. Vi kan også lære av et annet europeisk land som har fulgt en nøytral sikkerhetspolitisk kurs, Sveits. Sveits satser først og fremst på et sterkt landforsvar som skal forsvare territoriet. Landet har alminnelig verneplikt; 15 ukers rekruttskole etterfulgt av 10 repetisjonsøvelser, hver på 3 uker(aldersgruppen år). Den aktive styrken i 2004 var 3500 faste, to rekruttinntak på til sammen , foruten som var inne for repetisjonsøvelser. Hærens personellstyrke ved mobiliseringsoppsetting var I tillegg har Sveits verdens største militshær på ca menn og kvinner. Kvinner har frivillig verneplikt. Sveits har også et flyvåpen, men skrinla nettopp å oppgradere kampflystyrken ved å kansellere avtale om kjøp Sikkerhetslinja til Sverige i tida fram til ut på 1990-tallet er et eksempel på at det er best, og mulig, ikke å være bundet til en av stormaktene. 10 Sosialistisk framtid nr av Jas 39 Gripen. Under 2.verdenskrig skjøt Sveits ned både tyske og allierte fly som prøvde å fly over landet. Et norsk forsvar utenfor NATO vil bli mye mer kostbart hevdes det. Det kommer an på hva et nasjonalt, uavhengig forsvar skal bestå av. Moderniseringene i kjølvannet av nedbrytinga av invasjonsforsvaret har vært kostbare, og de utgiftene som nå vil komme med vedtaket om kjøp av F-35-flya vil forverre dette drastisk. Å bygge opp et land- og sjøbasert luftvern i stedet ville være mye rimeligere og også gitt rom for å bygge opp igjen et Heimevern som har blitt sterkt desimert. Det politiske aspektet ved en utmelding av NATO må også tas med. Det ville styrke Norges muligheter til å føre en sjølstendig utenrikspolitikk og tjene Norges innsats i reelle fredsforhandlinger og våre muligheter til å støtte land som vil utvikle sin egen sjølstendighet. Til slutt et lite eksempel som viser at vi heller ikke kan ta forsvarsministerens forsikringer om at det neppe blir flere Afghanistan eller Libya- oppdrag i NATO-regi tida framover på fullt alvor: NRK meldte 28.august at den norske jagerflyflåten skulle ha en større øvelse fra Banak flystasjon i Finnmark, hvor de øver på lignende oppdrag som det Norge hadde i Libya. Er det Libya-lignende oppdrag som vil være scenarioet i et forsvar av Norge og som norske fly skal prioritere å trene på? Enda tydeligere blir det når Ørland flyplass nå skal bli base for nesten hele den planlagte F-35-flåten, og skal omdannes til en prioritert NATO-base. Ved siden av å være bombemål i en eventuell storkonflikt som berører Norge, vil flystyrken her uansett ikke kunne forsvare Norge mot luftangrep f.eks fra Russland, men inngå i en større NATO-flyflåte som deltar i en ødeleggende luftkamp over norsk territorium. Den største forsvarsinvesteringen vi noengang har hatt styrker ikke forsvaret av Norge. For rekogniserings- og avskjæringsoppdrag i vidstrakte og utsatte nordområder burde hovedtyngden av norske fly i dag være stasjonert lengre mot nord. Vi bør nå bruke den anledningen som debatten rundt kampflysaken og nordområdesatsingen nå gir til å få forsvarsdebatten ut av det stivna NATO-sporet.

11 F-35: Et vanvittig kampflykjøp Av Barbara Gentikow medlem av styret i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Bergen og rådet for Nordisk Fredsakademi Vanvidd er fravær eller forvrengning av vett, en gammel betegnelse for forstand, skjønn, fornuft. I medisinsk og psykologisk betydning kalles vanvidd også galskap og regnes som sinnssykdom. Noen av dens symptomer er manglende bakkekontakt, forstyrret realitetsoppfattelse, vrangforestillinger, forvirret ordbruk og underlige forklaringer for ens handlinger; det siste skjer gjerne ved å si at det er stemmer i ens hode som har sagt hva man skal gjøre. Vanviddets mest kjente uttrykk er storhetsvanvidd og forfølgelsesvanvidd. Stortingets enstemmige beslutning om å kjøpe 52 nye bombefly av typen Joint Strike Fighter / F-35 bærer alle karakteristiske tegn på galskap. Med denne handelen har våre folkevalgte lagt seg fast på å kjøpe et stort antall uferdige fly, uten å vite når de kan bli levert, uten noe som helst garanti for at de fungerer som de skal og uten peiling på hva de kommer til å koste. Prosessen så langt har vært kjennetegnet av fordyrelser, forsinkelser og foruroligende tekniske problemer. Tenk å skrive en kjøpekontrakt for en bil under slike betingelser. Hvem ville gjøre det? I hvert fall ingen som er ved sine fulle fem. Et av verdens minste land, med et innbyggertall som ikke er større enn en middels storby i global målestokk, spanderer på seg et våpenkjøp av gigantiske dimensjoner, til en pris som gjør den til den norske historiens største offentlige investering. Og mens mange andre land ruster ned støtter fredsnasjonen Norge en opprustning uten like, ikke bare med selve flykjøpet men også med en avtale som øker den norske våpenproduksjon og -eksport som aldri før: Kongsberggruppens aksjekurs gikk til himmels da det amerikanske forsvarsdepartementet bekreftet at Joint Strike Missiles skal være del av alle nye F-35 jagerfly (Thor Chr. Jensen). En beslutningsprosess blottet for logikk og åpenhet Forhistorien er kort fortalt at Norge rundt 1980 kjøpte 72 amerikanskproduserte F-16 fly og at disse må skrotes eller erstattes innen Stortinget valgte i 2001 å erstatte dem. En anbudsrunde endte med at tre konkurrenter sto igjen for å få tak i oppdraget, med disse typer kampfly: Eurofighter, JAS Gripen, og F-35 Joint Strike Fighter. Allerede i 2002 undertegnet Norge en intensjonsavtale med USA om å være med på å utvikle F-35; avtalen ble kontraktfestet i 2004, med et norsk bidrag til Lockhead Martin på en milliard kroner. Det ble også inngått (intensjons)avtaler med de to konkurrenter, fra 2003, men i 2007 trakk Eurofighter seg under protest: Representantene mente at konkurransen favoriserte det amerikanske anbudet. I november 2008 offentliggjorde regjeringen at svenske JAS Gripen var blitt vraket. I juni 2009 tilsluttet Stortinget seg forsvarsdepartmentets forslag, nedfelt i Stortingsproposisjon nr. 36 ( ), og den reelle forhandlingsprosessen med Lockhead Martin kunne starte. Prosessen endte med at Stortinget den 14. juni 2012 vedtok innkjøp av 52 fly fra Lockhead Martin, med Stortingsproposisjon 73S ( ). Det finns ingen logiske og overbevisende argumenter for at valget ble som det ble. Den eneste forklaringen for avgjørelsen er at de involverte politikere på norsk side har hørt stemmer i sitt hode. De snakket amerikansk. Prosessen foregikk i 10 år men med et minimum av offentlig debatt og kontroll. Først på et ganske sent tidspunkt kom noen kritiske stemmer frem i offentligheten. Det var tale om hemmelighold og bløff i anbudsrunden (John Berg, Arne Strand). Her fikk forsvarsministeren endelig en sann forsvarsoppgave: Han måtte skrive spalte opp og spalte ned om at anbudsrunden var reell. Mest offentlig debatt ble det om plasseringen av den nye kampflybase, en filleting i forhold til selve innkjøpets politiske alvor. Politisk sett binder flykjøpet norsk forsvarspolitikk opp til USAs globale militære strategi de neste 30 åra (Bjørnar Moxnes). Sagt på en annen måte: Vi binder oss til masten av et synkende skip, både i økonomisk og moralsk forstand. Og teknologisk sett kjøper Norge et tungt bombefly i troen på at det er fremtidens luftvåpen, mens det foregår en rivende utvikling av droner - en utvikling som Norge faktisk også deltar i selv. Det finns ingen logiske og overbevisende argumenter for at valget ble som det ble. Den eneste forklaringen for avgjørelsen er at de involverte politikere på norsk side har hørt stemmer i sitt hode. De snakket amerikansk. Og den eneste forklaringen for selve kjøpets gigantiske dimensjoner, særlig i form av flyenes størrelse, ambisjonsnivå og pris, er storhetsvanvidd. Eventyrlige trusselvurderinger I en verden hvor konflikter stadig løses med kamp og krig istedenfor forhandlinger må et hvert land overveie hvordan det skal tilrettelegge og dimensjonere sitt militærapparat. Grunnlaget for slike overveielser er en trusselsvurdering. Dimensjonen av flykjøpene tyder på at Norge allerede er eller i hvert fall kommer til å bli utsatt for formidable trusler. Slike trusler er det vanskelig å få øye på, særlig fordi regjeringen har funnet en god tone med den gamle hovedfienden, Russland, etter den kalde krigens endelikt. Overdrevne trusselvurderinger vitner om forfølgelsesvanvidd. I betraktning av hvor ivrig Norge allerede har rotet seg inn i høyst problematiske NATO-oppdrag utenfor landegrensene, har et slik forfølgelsesvanvidd imidlertid en viss berettigelse. Den nye hovedfienden er åpenbart muslimske land under diktatorisk styre, en krigføring som Sosialistisk framtid nr

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MENINGSPORTEFØLJE OM DET NYE F-35 KAMPFLYPROGRAMMET

MENINGSPORTEFØLJE OM DET NYE F-35 KAMPFLYPROGRAMMET MENINGSPORTEFØLJE OM DET NYE F-35 KAMPFLYPROGRAMMET Linker til dokumentarer om F-35: NRK Brennpunkt: «Verdens dyreste papirfly», vist 16.04.13 http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000813/16-04-2013

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa?

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa? Kontaktblad nr. 3 2009 Fredelig fremtid i Europa? Kjære leser Det har vært en aktiv vår for Folk og Forsvar. Med større og mindre grupper har vi arrangert en rekke studieturer, for å sette søkelyset på

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2010

FolkogforsVar Nr. 4 2010 FolkogforsVar Nr. 4 2010 I KINAS SKYGGE 1 Kjære leser Sommeren er over, og høstaktivitetene har satt inn for fullt. Mye er på trappene i månedene som kommer. Debatten om engasjementet i Afghanistan har

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,-

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- sosialistisk Framtid 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 Truslene mot det europeiske demokratiet I mange av de kriserammede landene

Detaljer

Møte mandag den 9. mai 2011 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 84):

Møte mandag den 9. mai 2011 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 84): 2011 Møte mandag den 9. mai 2011 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren 2. Interpellasjon fra representanten

Detaljer

Sosialistisk framtid 2 / 2011 - LØSSALG KR. 30,-

Sosialistisk framtid 2 / 2011 - LØSSALG KR. 30,- Sosialistisk framtid 2 / 2011 - LØSSALG KR. 30,- Den norske imperialismen Hvis det går bra her, så betyr det at en del av de pengene vi skal ha inn i statskassa etter århundreskiftet til å betale folketrygden

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden 3307 Møte onsdag 19. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen

Detaljer

Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente?

Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente? Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente? Klassekampen. Publisert på trykk 11.05. 2012. Arild Rønsen, skribent i Klassekampen. Jeg leser med interesse at Tom Egil Hverven skal

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2012

FolkogforsVar Nr. 5 2012 FolkogforsVar Nr. 5 2012 Forsvarets fire neste år innhold Kjære leser De siste 10 årene har mye av fokus i Det norske Forsvaret, og særlig Hæren, vært på oppdraget i Afghanistan. Belastningen på personellet

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen General, mine damer og herrer. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Først av alt vil jeg som kadett

Detaljer

Kvinner, likestilling. militarisering

Kvinner, likestilling. militarisering Kvinner, likestilling og militarisering Innhold: Innledning - Kvinner og militarisering...3 FNs sikkerhetsresolusjon 1325...4 Ragnhild Mathisen, Perspektiver: Kvinner i Forsvaret...6 Grete Moe Evensen,

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer