Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling"

Transkript

1 ArkivsakID.: 11/6357 Arkivkode: FA-L12, PLANID Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 226/13 Planutvalget /13 Planutvalget /14 Planutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, g.b.f.nr. 5001/693/1, slik som vist på revidert reguleringsplankart datert og tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser av , godkjennes Planutvalget Møtebehandling: Turid Løsnæs (A) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til møte der tiltakshaver inviteres til å orientere om prosjektet. Løsnæs forslag ble vedtatt med 7 (2A, SV, SP, V, H, KRF) mot 2 (FRP) stemmer. PLA-226/13 Vedtak: Saken utsettes til møte der tiltakshaver inviteres til å orientere om prosjektet Planutvalget Møtebehandling: Tom Kristensen (SV) fremmet følgende forslag pva AP, V, SP, og SV:

2 Saken utsettes. Administrasjonen går i dialog med tiltakshaver med mål om å få ned høyder og volum på bygningene før saken fremmes på ny i planutvalget. Kristensens forslag ble enstemmig vedtatt. PLA-239/13 Vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen går i dialog med tiltakshaver med mål om å få ned høyder og volum på bygningene før saken fremmes på ny i planutvalget Planutvalget Møtebehandling: Turid Løsnæs (A) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til vedtak med følgende endring: Bebyggelse for vinteropplag av båter (hall) utgår. Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (2 FRP, H, Krf, SV) mot 4 (2A, SP, V) stemmer som ble avgitt for Løsnæs forslag. PLA-051/14 Vedtak: Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, g.b.f.nr. 5001/693/1, slik som vist på revidert reguleringsplankart datert og tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser av , godkjennes Formannskapet Møtebehandling: Turid Løsnæs, Ap, løftet sitt forslag fra behandlingen i Planutvalget som følger; Rådmannens forslag til vedtak med følgende endring: Bebyggelse for vinteropplag av båter (hall) utgår. Det ble først votert over Løsnæs forslag, som ble anbefalt vedtatt mot 3 stemmer. 3=Frp 2, Krf 1 Den resterende del av Planutvalgets innstilling ble enstemmig anbefalt vedtatt. Det ble deretter votert over Planutvalgets innstilling inkludert det vedtatte endringsforslag fra Løsnæs. Dette ble enstemmig anbefalt vedtatt. FSK-043/14 Vedtak:

3 Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, g.b.f.nr. 5001/693/1, slik som vist på revidert reguleringsplankart datert og tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser av , godkjennes med følgende endring; Bebyggelse for vinteropplag av båter (hall) utgår Kommunestyret Møtebehandling: Truls Vasvik, Ap, fremmet forslag om at saken utsettes til juni møtet. Det ble votert over utsettelsesforslaget, som ble vedtatt mot 8 stemmer. 8=Frp KST-044/14 Vedtak: Saken utsettes til juni møtet Kommunestyret Møtebehandling: Ordfører foreslo å utsette saken frem til kommunestyrets møte 17. september Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, og enstemmig vedtatt. KST-090/14 Vedtak: Saken utsettes til kommunestyrets møte Kommunestyret Møtebehandling: Rolf Kr. Gjerstad, H, fremmet alternativt forslag til vedtak som følger:

4 Kommunestyret viser til gjeldende kommunedelplan for Stavern. Kommunestyret mener den fremlagte reguleringsplan på flere punkter strider mot bestemmelsene i kommuneplanen, jf 1A, 1G, 1H, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.26, 3.27a, 3.27b, m.fl Videre savner kommunestyret en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvensene av det miljømessige oppryddingsarbeidet som må finne sted i forbindelse med en utbygging, sett i lys av at Larvik Kommune er grunneier. Forslaget til reguleringsplan for Steinrevet 20, g.b.f. nr 5001/693/1 godkjennes ikke. Olaf Holm, Krf, løftet rådmannens opprinnelige forslag. Turid Løsnæs, Ap, løftet sitt forslag fra behandlingen i Planutvalget, tilsvarende innstillingen fra formannskapet; Rådmannens forslag til vedtak med følgende endring: Bebyggelse for vinteropplag av båter (hall) utgår. Per Manvik, Frp, fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Høyre, som følger: Utvikling av Steinrevet /653 ses i sammenheng med byplan for Stavern. Det ble først votert over Høyres forslag, som falt mot 6 stemmer fra Høyre. Det var dermed ikke aktuelt å votere over Manviks tilleggsforslag Formannskapets innstilling, som inkluderer det løftede tilleggsforslaget fra Løsnæs, ble satt opp mot rådmannens opprinnelige forslag, og det ble votert. Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt i det 27 stemte for og 8 stemte mot. 8=Frp 6, Krf 2 27=Ap 14, V 3, Sp 1, SV 1, H 6, Frp 2 KST-119/14 Vedtak: Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, g.b.f.nr. 5001/693/1, slik som vist på revidert reguleringsplankart datert og tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser av , godkjennes med følgende endring; Bebyggelse for vinteropplag av båter (hall) utgår. SAKSBEHANDLER: plansaksbehandler Arne Sigmund Tvedten SAMMENDRAG:

5 Eiendommen Steinrevet 20 (tidligere benevnt som Floskjærveien 20), g.b.nr. 5001/693/1, er i reguleringsplan for Risøya, Stavern Havn (vedtatt ) regulert til formål Industri/verksted, merket I 1 på det vedtatte plankartet. Planutvalget behandlet så i møte , som sak 03/10 Floskjærveien 20 søknad om rammetillatelse for lagerhall for båter på g.b.nr. 5001/693 f.nr. 1. Midlertidig bygge- og deleforbud jfr. Plan- og bygningslovens 13-1, og gjorde følgende vedtak: Sitat: «I medhold av Plan- og bygningslovens 13-1 nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen g.b.nr. 5001/693 f.nr. 1 i påvente av ny reguleringsplan, jfr. Plan- og bygningslovens Søknad om rammetillatelse for lagerhall for båter (næringsbygg) avslås.» Sitat slutt. Ifølge Plan- og bygningslovens 13-2 gjelder forbudet normalt i 4 år, med mulighet for å søke om å få forlenget frist etter 13-3 i særlige tilfeller. Det fremmes separat sak om forlengelse av denne fristen. Sakene knyttet til eiendommen Steinrevet 20 (Floskjærveien 20) har vært spesielle og planforespørselen i sak 172/12 ble fremmet til møte fordi administrasjonen ønsket konkrete tilbakemeldinger/føringer fra politikerne om den foreslåtte arealbruk var i tråd med hva de ønsket for tomta og hvilken plan de ønsket utarbeidet. I tillegg forelå det et alternativt forslag til løsning der saken kunne løses på en enklere måte enn ved å starte opp reguleringsplanlegging av tomta. Det råd administrasjonen har arbeidet etter går ut på å etablere et maritimt senter på eiendommen, inklusiv anlegg for ei ny kai som skal betjene både tiltakshaver, øvrig maritim næringsvirksomhet, havnevesenet og almenheten. Adkomsten skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan for Del av Stavern Havn Floskjærmoloen, av sikkerhetshensyn foreslås det å ikke legge til rette for en gang-/sykkelvei over eiendommen. De prinsippielle løsninger er drøftet med Larvik Havn KF, som finner å kunne støtte forslaget til reguleringsplan for Steinrevet 20 slik det nå foreligger. Forslaget til detaljert reguleringsplan ble 1. gangs behandlet av planutvalget som sak 138/13 i møte Planutvalget vedtok enstemmig å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Fristen for innsendelse av merknader utløp , og det er innkommet i alt 5 uttalelser det vises til utdrag og våre kommentarer senere i saken samt at fester/tiltakshaver har levert en uttalelse etter møte med administrasjonen. Saken har deretter blitt 2. gangs behandlet to ganger i planutvalget, første gang som sak 226/13 i møte den annen gang som sak 239/13 i møte den , begge med vedtak om utsettelse. I ettertid har det vært drøftinger mellom tiltakshaver og planadministrasjonen i den hensikt å prøve å etterkomme planutvalgets anmodning om høydereduksjon for de nye bygningene. Dette er oppnådd for båthallens del, og reguleringsbestemmelsene knyttet til maksimale byggehøyder er endret. Maks byggehøyde er redusert med 0,5 m. HANDLINGSROM: Planen behandles som offentlig detaljert reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens 12-3.

6 Planen behandles videre i medhold av kommuneplanens arealdel / kommunedelplan for Stavern, jfr. det som er sagt under planstatus. Tidligere vedtatte planer, avtaler og andre politiske vedtak som har betydning for saken er planutvalgssak 172/12 av Planforespørsel, der vedtaket lyder: «Planutvalget gir det råd at det på tomten 5001/693/1 kan etableres et maritimt senter med funksjoner i tråd med det som framkommer i denne sak. Et slikt senter må etableres på en slik måte at det også gir plass til en kai som ikke bare er tilgjengelig for tiltakshaver, men også maritim næring, havnevesenet og allmennheten som har behov for å ha tilgang til kai. På kaiområdet må det avsettes nødvendig plass til manøvrering og eventuelt behov for lagring utendørs. Følgende føring gjelder for dimensjonene på bygningen: Bebyggelsen skal oppføres med røstet takform og en material- og fargebruk som tilpasses havne- og boligmiljøet. Gesimshøyde og utnyttelsesgrad vurderes og fastsettes i prosessen. Adkomsten skal skje som i vedtatt plan for del av Stavern Havn og Floskjærmoloen og ikke via Floskjærveien. Det vurderes om det skal etableres g/s-veiforbindelse over tomta. Planutvalget ber om at det utarbeides reguleringsplan/-endring i tråd med ovennevnte.» ESTETIKK: Det er flere temaer innen estetikk som blir aktuelle å vurdere i denne saken, både organisering/plassering/volumutforming av ny bebyggelse i seg selv, men også anleggets virkning på boligbebyggelsen omkring. MILJØFAKTORER: De miljøforhold som er vurdert i saken er: Støy/støv Vannforurensning Grunnforhold/forurensning i grunnen Trafikk/trafikksikkerhet ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Nye kommunaltekniske anlegg som følge av utbyggingen (jfr. utbyggingsavtale) overtas av Larvik kommune når disse er ferdig. Dette gjelder anlegg for vei, vann- og avløp som bygges i tråd med kommunens vedtatte normer. Reguleringssaken, slik den nå foreligger, vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for Larvik kommune. KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Eiendommen er i dag regulert til Industri/verksted og planutvalget har i sak 172/12 uttalt at tomta kan utvikles til et maritimt senter med nærmere definerte funksjoner. Det er således ikke tanken å innlemme boligformål her og det er heller ikke naturlig å legge til rette for barns og unges opphold og utfoldelse på eiendommen. Ut fra dagens bruk er det ingen arealer som gjennom foreliggende regulering vil frata barn og unge deres oppholdsområde.

7 Det foreslåtte nye reguleringsformål maritimt senter kan for en del ungdom virke som et «trekkpapir» i og med at her vil båter bli reparert, motorer blir overhalt og prøvekjørt, og man vil befinne seg i et teknisk miljø som har interesse for ungdom. FAKTISKE OPPLYSNINGER: Saken gjelder: Med dette legges forslag til revidert, detaljert reguleringsplan av for Steinrevet 20 fram for 2. gangs behandling i planutvalget/sluttbehandling i kommunestyret. Forslaget har sin bakgrunn i planutvalgets råd i planforespørselen i sak 172/12. Tiltakshaver/forslagsstiller: Larvik kommune. Grunneier: Larvik kommune v/larvik kommunale eiendom. Fester: Risøya Eiendom. Formålet med planen: Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et maritimt senter på eiendommen i samsvar med de føringer som er gitt av planutvalget i sak 172/12. Planstatus i området / bakgrunn: Området er i gjeldende arealdel av kommuneplan avsatt til havnerelatert forretning/industri, markert som areal E 1. I reguleringsplanen for Risøya, Stavern Havn vedtatt er tomta avsatt som Industri/verkstedtomt, markert som I 1. Det er i de vedtatte reguleringsbestemmelsene til denne planen i 7 gitt anledning til 70 % TU, og bebyggelsen skal oppføres med røstet tak og en material- og fargebruk som tilpasses havne- og boligmiljøet. Maksimal gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 6 m og 9 m. Da kommunestyret , som sak 067/09, sluttbehandlet «Stavern Havn, Floskjærmoloen reguleringsendring for del av Risøya» - gjorde de følgende vedtak: Sitat: «Forslag til reguleringsendring Stavern Havn Floskjærmoloen, datert , korrigert (endring for del av Risøyaplanen godkjent ) med tilhørende bestemmelser korrigert , vedtas med følgende endringer: Reguleringsbestemmelsenes 4.3 punkt b utgår. Det anlegges 10 parkeringsplasser for næringsdrivende i området. Plasseringen av disse gjøres i samråd med næringsdrivende. Arealet kalt «Sundstentomta» tas ut av planen og legges fram for separat behandling i planutvalget.» Sitat slutt. Varsling: Planarbeidet ble varslet ved annonse i ØP I tillegg ble offentlige etater og naboer varslet skriftlig pr. brev datert

8 Beskrivelse av planområdet: Eiendommen Steinrevet 20 ligger i indre del av Stavern Havn, begrenset av Floskjærveien langs østre grense, bestående næringslokaler for Fridlund Plast & Båt AS langs del av søndre grense samt mot sjøen/havnebassenget, i vest mot regulert adkomstvei (Steinrevet) og i nord mot hovedeiendommen g.b.nr. 5001/693 hvor det er innregulert en gangvei (markert som TG 3) umiddelbart nord for planområdet. Arealet er ikke bebygd i dag, det er planert og gruslagt og er tilnærmet flatt, beliggende på kote 2,0 m 2,5 m. Festetomta Steinrevet 20 har et areal på 3.980,9 m2 samt et sjøareal på 565,5 m2, jfr. opplysninger i målebrev nr tinglyst Sjøgrunnen er ikke medregnet i målebrevets arealoppgave. Målebrevets tinglyste adresseangivelse er Steinrevet 20. Ut fra gjeldende reguleringsplan, der adkomsten til eiendommen er fastsatt via Steinrevet, har man endret betegnelsen fra Floskjærveien 20 til Steinrevet 20. Det festede sjøarealet er omtalt i et vedlegg til festekontrakten der det framgår at festeren har anledning til å anlegge bryggeplasser på utstikkende flytebrygge i en lengde av 30 m ut fra land. I tillegg kan fester innenfor sjøarealet som er medtatt i festeavtalen ha båtplasser i hele kaifrontens lengde. De båtplasser som her etableres kan ikke leies ut som faste båtplasser eller som gjesteplasser uten havnevesenets godkjennelse. Dette vedlegget har således betydning for utformingen og bruken av det festede sjøarealet. Pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold: Fylkesmannen i Vestfold ga i brev av et pålegg til Larvik kommune om «å gjennomføre supplerende undersøkelser og risikovurdering for grunnforurensningslokaliteten Bukta Stavern. Frist for å oversende resultatene til Fylkesmannen settes til » Rapport fra denne undersøkelsen forelå og ble umiddelbart oversendt Fylkesmannen i Vestfold for oppfølging. Tilbakemelding derfra foreligger ikke pr. i dag. Reguleringsformål: Arealet innenfor planens begrensning er i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 regulert til: I BEBYGGELSE OG ANLEGG, kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting, industri. II BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, havneområde i sjø. III GRØNNSTRUKTUR, vegetasjonsskjerm og buffer m/parkering. Beskrivelse av planforslaget: Forslaget til revidert, detaljert reguleringsplan for Steinrevet 20 innebærer at mesteparten av landarealet gis et kombinert reguleringsformål forretning/kontor/industri slik at man kan fange opp de ulike bruksområder som har vært nevnt/ønsket ved tidligere behandlinger, inklusiv også funksjonen maritimt senter/maritim virksomhet samt at det avsettes ei 8 m bred stripe langs Floskjærveien til grøntstruktur/buffer. En nærmere angivelse av hva et maritimt senter innbefatter er: - Bebyggelse for vinteropplag av båter. - Bebyggelse for verksted for vedlikehold/overhaling/reparasjon av småbåter. - Bebyggelse for salg av rekvisita for småbåtflåten. - Bebyggelse for service, i form av toalettanlegg, dusjanlegg, vaske-/tørkerom samt mottaksanlegg for avfall og septik fra båter og bobiler med tilhørende pumpehus med tilknytning til kommunal pumpestasjon.

9 - Bebyggelse for kontor tilknyttet maritim næringsvirksomhet. - Anlegg for flerbrukskai, i form av fast kran og dimensjonert med nødvendig snuplass for lastebiler og oppstillingsareal for lastebiler. - Parkeringsanlegg for ansatte og besøkende til den maritime virksomhet. Disse virksomhetstyper er dekkende også for hva havnemyndighetene oppfatter som hva et maritimt senter kan inneholde. ALTERNATIVE LØSNINGER: Det har for denne eiendommen tidligere vært drøftet annen bruk, eksempelvis boligformål (dvs. studentleiligheter), storhall for vinteropplag av småbåter samt park, men ingen av disse bruksområdene har fått gjennomslag ved den tidligere politiske behandling. Således har dette reviderte, detaljerte planforslaget av begrenset seg til hva resultatet av planforespørselen, sak 172/12, konkluderer med et maritimt senter. Den reguleringsmessige løsning baserer seg på adkomst via Steinrevet, slik som vedtatt reguleringsplan for Del av Stavern Havn og Floskjærmoloen viser. VURDERINGER OG KONSEKVENSER: Det er etter varsel ( ) om oppstart av reguleringsarbeid kommet innspill fra festeren av eiendommen (Risøya Eiendom AS) samt merknader fra h.h.v. Stavernhavna borettslag, Boligsameiet Risøya og fra Stavern båtforening og fra Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og fra Statens vegvesen. Fra Larvik Havn KF har det ikke innkommet noen skriftlig merknad men det har vært kontakt under sakens forberedelse og det detaljerte reguleringsforslag er presentert og drøftet i samråd med dem. De konklusjoner som er trukket og utformingen av planforslaget og dets bestemmelser er akseptert av havnemyndighetene. Når byggesøknad innsendes vil de detaljerte løsninger bli avklart i samarbeid med dem. Uttalelser innkommet ved det offentlige ettersyn: Uttalelse av fra Statens vegvesen: Utdrag: Mulig adkomst fra Floskjærveien bør markeres med inn-/utpil på plankartet. Det bør stilles rekkefølgekrav vedr. opparbeiding av krysset Risøyaveien/Steinrevet samt for opparbeiding av Steinrevet mellom dette krysset og angjeldende eiendom som skal utvikles. Saksbehandlers kommentar: Vi legger til grunn gjeldende reguleringsplan for Stavern Havn Floskjærmoloen m.h.t. adkomstvei og øvrige trafikale løsninger. Veien Steinrevet vil tjene som hovedadkomst selv om det også vil bli mulig å kjøre inn/ut via Floskjærveien gjennom port som normalt skal holdes stengt. Slik bebyggelsen er foreslått plassert vil det kun bli ett mulig sted for portplassering mot Floskjærveien, og plankartet er supplert med inn-/utpil. Spørsmål knyttet til handel på eiendommen er avklart gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel, der eiendommen er vist utnyttet til forretning/industri. Det er således samsvar mellom overordnet plan og forslaget til detaljregulering. Det påtenkte maritime senteret vil primært drive servicerelatert virksomhet og i mindre grad detaljhandel, innslaget av handel vil være knyttet opp mot havnerelatert forretningsdrift, dvs. salg av båtutstyr, fiskeutstyr, bekledning for sjølivet o.l. En vurderer at dette ikke vil ha særlige konsekvenser for de eksisterende handelsbedriftene i Stavern, og at ny handelsvirksomhet på Steinrevet 20 vil innebære et supplement og ikke en erstatning for forretninger i sentrum.

10 Statens vegvesen ønsker inntatt rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av veikryss og adkomstvei som befinner seg utenfor reguleringsområdet, disse forhold inngår i reguleringsplan for Del av Stavern Havn og Floskjærmoloen vedtatt Det framgår i denne planen av reguleringsbestemmelsenes 4.1 vedr. kjøreveiene kalt TK 1, TK 2 og TK 3 at: «Trafikkområder skal opparbeides med veibredder som vist på planen.» Her foreligger allerede et krav om opparbeidelse, men det er ikke nevnt noe om tidspunkt for gjennomføring av slik opparbeidelse. I plan- og bygningslovens 12-7, pkt. 2 og pkt. 10, åpnes det imidlertid for å kunne stille krav om f.eks. etablering av tilfredsstillende veinett før en eiendom kan utvikles, og med hjemmel i denne paragraf foreslås det tilføyd et nytt avsnitt i de reviderte reguleringsbestemmelsenes 1.3 at det kreves utført et opparbeidet veikryss Risøyveien og Steinrevet samt veistrekningen fra dette krysset til og med eiendommen 5001/693/1 i tråd med gjeldende reguleringsplan (dvs. planen vedtatt i 2009.) Merknadene fra Statens vegvesen anses med dette for å være etterkommet. Uttalelse av fra Stavernhavna Borettslag og Boligsameiet Risøystranda: Utdrag: Da det ble holdt et informasjonsmøte om reguleringsarbeidet våren 2013 ble planene møtt med unison motstand fra berørte naboer i boligområdet. Dette ble begrunnet utfra følgende forhold: Når tomtene på østsiden er blitt utviklet til boligformål er det uheldig at ikke også eiendommen g.b.nr. 5001/693/1 er blitt vurdert på nytt i den hensikt å endre planformålet fra industri til et «mykere» formål. Det påpekes at et nybygg for båtopplag vil få dimensjoner som står i grell kontrast til boligbebyggelsen. Bygget vil, slik det er vist på skisser, bli uten vinduer mot nord og vil ikke harmonere med eksisterende bebyggelse, samt at det vil stenge for utsikt fra boligområdet. Da man ikke har kjennskap til rapporten om forurensning på området ønskes denne tilsendt slik at man kan vurdere/ta stilling til eventuelle krav knyttet til graving og fundamentering. Trafikkbelastningen i Floskjærveien synes også å være uavklart, trafikken til boligbebyggelsen er allerede stor nok. Man oppfatter de foreslåtte funksjoner (maritimt senter) å være av samme karakter som tidligere er avslått. Aktivitetene vil medføre negative miljøproblemer m.h.t. støv, støy og utslipp. Det er allerede to tilsvarende verksteder i nærheten, samt at virksomheten Alpin Marin selger klær med maritim utforming det trengs følgelig ikke flere slike virksomheter i Stavern. Det stilles spørsmål om behovet for ei flerbrukskai med de dimensjoner som er antydet. Det foreslås avslutningsvis at tomta i stedet benyttes til bobilparkering med tilhørende servicefaciliteter som toaletter, dusjrom, vaske-/tørkerom, mottaksanlegg for septik fra båter og bobiler samt båtutleie fra ei mindre flytebrygge. Industriell virksomhet bør plasseres på nordsiden av Risøyveien, slik at næringsvirksomhet på angjeldende eiendom i stedet kan utvikles mer i harmoni med boligområdet. Saksbehandlers kommentar: Prinsippielt kan man være enig i denne merknaden fra borettslaget og boligsameiet, man kunne ha foretatt en ny, helhetlig vurdering av Risøya-området og kanskje foretatt noen andre valg enn man har gjort. Fordelingen mellom næringsarealer og boligarealer kunne vært annerledes, med større vekt på boligfunksjoner. Imidlertid, nå er jo bakgrunnen for denne saken at man (dvs. politikerne) nylig har hatt anledning til å vurdere en regulering både til boligformål og til parkformål, men uten at disse ideer har fått gjennomslag. Det er føringene fra vedtaket vedr. planforespørselen i sak

11 172/12 som har vært grunnlaget for planadministrasjonens vurderinger av denne saken, hvilket også er vår plikt å gjøre i og med at det nå ikke foreligger vesentlig nye informasjoner som kunne ha foranlediget en alternativ løsning. Reguleringsplankartet i seg selv gir ingen andre informasjoner enn hvordan ny adkomst anlegges og hvor ny bebyggelse skal plasseres, detaljutformingen av bygningene vil bli avklart gjennom en byggesaksbehandling. Men det er korrekt at det er utarbeidet skisser til en utførelse, skisser som senere er korrigert ved innlevert bildemateriale og som til en viss grad hensyntar naboenes merknader knyttet til estetikk og materialbruk. Rapporten fra utført grunnundersøkelse/prøvetaking m.h.t. forurensning er tilgjengelig og kan sendes til de berørte parter. I og med at hovedadkomsten til eiendommen er regulert via Steinrevet antas at trafikkbelastningen på Floskjærveien vil bli liten som følge av den planlagte utbygging. Det er ikke planen at inn-/utkjøring fra/til Floskjærveien skal være daglig forekommende, porten her skal være lukket. Administrasjonen hadde til 1. gangs-behandlingen definert hva man oppfatter som et maritimt senter og ut fra hva man kan tolke av planutvalgets behandling er de enig i den definisjon på innholdet/bruksområdet for framtidig virksomhet. En vil derfor inntil videre basere seg på det funksjonsinnhold som tidligere er beskrevet. At man i kommunestyresak 067/09 vedtok å ta «Sundstentomta» ut av reguleringsplanen må oppfattes som et politisk ønske om å få bedre tid til å vurdere framtidig bruk, likeledes må det nedlagte bygge- og deleforbud i PU-sak 03/10, forlenget ved nytt vedtak i sak 227/13 den , også sies å være et vedtak som skal gi planmyndighetene bedre tid til å vurdere framtidig bruk. At man samtidig i sistnevnte vedtak også avslår en søknad om å gi rammetillatelse for lagerhall må også sees i lys av foranstående, en lagerhall for båter ville isolert sett ikke være ønskelig. Således oppfatter administrasjonen de tidligere vedtak som å være et ledd i å bevilge seg bedre tid til planlegging, og ikke som endelig avslag på søknad om bruk av eiendommen til et maritimt senter med innhold som tidligere forklart. Når det gjelder naboenes merknad om at det kanskje ikke er behov for å anlegge ei flerbrukskai langs sjøen slik som foreslått, må en bemerke at både de overordnede føringene i kommunedelplanen for Stavern, Stavern Vels uttalelse om ønsket om et bysamfunn som skal fungere hele året og med betingelser om en estetisk god utforming av sjøfronten tilsier at det her bør komme et kaianlegg slik som foreslått. Dette kaianlegget vil fungere sammen med slippen i området og vil være et godt tilbud til båtfolket, både medlemmene av båtforeningen og for båtturistene som er på seilas langs sørlandskysten. En vil således fastholde at det er et pluss for planforslaget at et kaianlegg inngår slik som anvist, det vil innebære en opprydding på området og etablering av en funksjon som både er nyttig og som kan gis en estetisk god utforming. Et vedtak av reguleringsplanen vil gi festeren en rett til å bygge nevnte kai, men innebærer ingen plikt til å gjøre det. De funksjoner som nevnes til slutt i uttalelsen (bobilparkering med toaletter/septikmottak, vaske-/tørkerom, dusjrom og båtutleie) kan utmerket godt også finnes innenfor det påtenkte anlegg bortsett fra parkeringsplass for bobilene, denne parkeringsplassen bør på grunn av sin størrelse lokaliseres annet sted på Risøya-området, nærmere hovedveien. Uttalelse av fra Stavern Vel: Utdrag: Det legges vekt på at det er samsvar mellom overordnet plan (Kommunedelplan for Stavern) og detaljplan (reguleringsplan for eiendommen g.b.nr. 5001/693/1). Det vises i denne sammenheng til visjonen om «Stavern hele året» vedr. utforming av sjøfronten, til Stavern

12 Vels målsettinger under punktene 7, 8 og 9 og at det er positivt at eiendommen utvikles til næringsformål med helårlig drift slik et maritimt senter med kai vil gjøre, dog ikke båtopplag. Bebyggelsens arkitektur er viktig og må ikke skille seg vesentlig fra omgivelsene, og sjøfronten må utvikles med fokus på estetikk og almen tilgjengelighet. Saksbehandlers kommentar: Det er liten tvil om at Risøyaområdets senere utbygging til boligformål har medført en endring av dets karakter til å bli et mer «ryddig» og bedre opparbeidet areal som har relativt gode bokvaliteter, og det er forståelig at beboerne søker å verne om boligområdet sitt. Henvisningene til handlingsplanen i kommunedelplanen for Stavern, og som inneholder en rekke mål det skal arbeides for å få gjennomført, gir også mange argumenter for en utvikling av området mot en «mykere» og mer almen bruk av arealene. Det ligger imidlertid en vedtatt reguleringsplan fra 1999 til grunn for kommunens håndtering av denne reguleringssaken i tillegg til et vedtak fra 2009 for arealene rundt eiendommen og man har gjennom planforespørselen fått planutvalgets oppdaterte syn på at eiendommen skal utnyttes i prinsippet slik gjeldende reguleringsplan anviser. Man har dreid betegnelsen over fra «Industri/verksted» til «Maritimt senter» og uttrykker med dette at det ikke ønskes tung industri og støyende verkstedvirksomhet til området. Et maritimt senter er ikke reguleringsmessig klart og entydig definert, jfr. Miljøverndepartementets «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister», derfor har en forsøkt å avgrense virksomheten i avsnittet «Beskrivelse av planforslaget». En vurderer at det er disse funksjoner som ligger innenfor hva planutvalget har sett for seg ved utviklingen av eiendommen. Da er en lokalisering av disse virksomheter naturlig på en eiendom som denne, den er del av havnemiljøet i Stavern, den har tidvis vært disponert for maritimt tilknyttede funksjoner, den kan inngå i en større sammenheng i et framtidig havnemiljø og eiendommen synes å være stor nok for de virksomheter som er tenkt plassert her. Selv om et maritimt senter vil innebære verkstedfunksjon vil denne ikke ha preg av tradisjonell mekanisk industrivirksomhet og heller ikke innebære de støybelastninger som det ofte er fra slik industri. Verkstedet vil ha sin hovedoppgave i å reparere båter, maskiner og utstyr, og ikke produsere slike. Når det gjelder spørsmålet om almenhetens tilgjengelighet til verkstedområdet, kfr. Staverns handlingsplan vedr. mål om sjøfrontens tilgjengelighet via kyststi over området, har man i gjeldende reguleringsplan for Stavern Havn Floskjærmoloen fra 2009 avsatt trase for gangog sykkelvei mellom Steinrevet og Floskjærveien. Det foreliggende reguleringsplanforslag baserer seg på denne løsning. Hvorvidt man kan la det 15 m brede kaiområdet og tilhørende flytebrygge være tilgjengelig for almenheten utenom virksomhetenes åpningstid må en vurdere nærmere når opparbeidelsesplan foreligger. Det kan tenkes at inngjerdingen av bedriftsområdet kan utføres slik at kaien kommer utenfor og kan fungere sammen med slippen som er anlagt på nabotomta, men det er noen sikkerhetsmessige aspekter som vil ha betydning for valget av løsning. Det vil være fornuftig om den lokale båtforeningen og festeren utarbeider et avtalemessig driftskonsept som bør inneholde noen punkter om leiepriser for bruk av kai/kran samt avklaring av ansvarsforhold vedr. drift og vedlikehold. Larviks havnesjef, J.F. Jonas, har i e-post av til planutvalgets leder bekreftet at overdragelse av festekontrakt er i orden ved at LKE har godkjent overdragelsen på vegne av ordføreren. Det er vurdert at det ikke foreligger saklig grunn til å nekte slik overdragelse, og festeren har rett til fornyelse på samme vilkår. Således må en akseptere festekontraktens overførsel til Risøya Eiendom AS. Uttalelse av fra Fylkesmannen i Vestfold:

13 Utdrag: Tidligere varsel om innsigelse trekkes da det er lagt opp til en separat behandling av spørsmål knyttet til eiendommens risiko for forurensning av grunn og sjø som følge av tidligere bruk som deponi i daværende Stavern kommune. Forurensede masser må leveres til eget, godkjent deponi og tiltaksplanen for deponiområdet må forelegges Fylkesmannen før det gis igangsettingstillatelse på eiendommen. Vedr. støy, det må kreves at ny virksomhet skal ligge innenfor støykravene i T-1442/12 for utendørs arealer. Den viste buffersonen langs Floskjærveien må reguleres som hensynssone hvor lagring av båter og utstyr ikke er tillatt. Gangveien umiddelbart nord for reguleringsområdet må opparbeides på tilfredsstillende vis før anlegget i Steinrevet 20 kan tas i bruk. Saksbehandlers kommentar: Støykravene vil bli presisert i reguleringbestemmelsenes 2.1. Buffersonen blir gitt status som grøntsone, den skal beplantes og det blir kun tillatt med ansattes parkering på «forsterket grasplen», dvs. med betongheller der det kan sås grasfrø i jordfylte utsparinger i hellene. Lagring av båter og annet utstyr må skje innendørs. Den tidligere regulerte gangveien forutsettes opparbeidet som grusbelagt vei med tilkopling til Steinrevet og Floskjærveien. Merknadene fra Fylkesmannen anses dermed for å være etterkommet. Uttalelse av fra Vestfold Fylkeskommune: Utdrag: Når det gjelder nyere tids kulturminner har man ingen merknader. For kulturminner under vann avventes uttalelse fra Norsk Maritimt Museum, kommunen kan ikke vedta reguleringsforslaget før deres merknad foreligger. Dersom handelsvirksomheten på eiendommen holdes under m2 bruksareal rammes ikke prosjektet av Regional plan for handel og sentrumsutvikling. Gangforbindelsen nord for planområdet må realiseres. Buffersonen langs Floskjærveien bør få eget arealbruksformål med tilhørende bestemmelser vedr. vegetasjonsetablering. Det anbefales at det gis føringer i reguleringsbestemmelsene m.h.t. material og fargebruk, samt krav om minste takvinkel på 30 grader. Saksbehandlers kommentarer: Det sier seg selv at på et oppfylt areal, der fyllingsmaterialet har vært søppel av ymse slag, kan det ikke befinne seg kulturminner fra nyere tid. Kulturminner i sjø derimot kan man kanskje påtreffe idet arealet tidligere har vært grunt sjøområde mellom Stavern og Risøya, og derfor er maritime museumsmyndighet koplet inn i saken. De har imidlertid oversittet uttalelsesfristen i denne saken, og vi må støtte oss til tidligere uttalelse knyttet til behandlingen av reguleringsplanen for Stavern havn Floskjærmoloen i 2009 der de (i brev ) vurderte at inngrepene ikke ville komme i konflikt med kulturminner under vann. Dersom kulturhistorisk materiale ble oppdaget, skulle Norsk Sjøfartsmuseum varsles.

14 Den del av påtenkt virksomhet på eiendommen som omfatter handel vil befinne seg i bygg nr. 3 og som har et bruksareal på ca. 500 m2 og det er sannsynlig at ca. halvparten vil bli benyttet til salgslokale, resten vil være til verksted, kontorer og sosiale rom. Således vil prosjektet være langt unna de maksimale arealkrav som Regional plan for handel og sentrumsutvikling stiller. Når det gjelder gangforbindelsen vises til kommentar til Fylkesmannens uttalelse. Det viste grøntareal vil få betegnelsen hensynssone og blir inntatt i reguleringsbestemmelsene med krav til beplanting/opparbeidelse. Når det derimot gjelder fylkeskommunens krav om minste takvinkel på 30 grader er planadministrasjonen ikke enig i at man bør stille et slikt krav. Her må man veie hensynet til de naboer som er bosatt øst for reguleringsområdet og deres ønske om minst mulig byggehøyde opp mot et ønske om å tilnærme seg Staverns byggeskikk der takvinklene på den tradisjonelle bebyggelsen ligger på mellom 25 og 35 grader. For å gjøre ulempene for berørte naboer minst mulig bør takvinkelen være lavere enn dette og slik at mønehøyden ikke overskrider ca. 9,0 m over terreng (dvs. kotehøyde på ca. 11,3 m). Det betyr, basert på at gesimshøyden er ca. 5,7 m over terreng, at takvinkelen ikke kan være mer enn ca grader. Sammenligner man takvinkelen på nærliggende industribygg (for Fridlund) som både har bygg med tilnærmet flatt tak og bygg med ca. 20 grader takvinkel, vil det kunne aksepteres nybygg på g.b.nr. 5001/693/1 med ca. 15 graders takvinkel. En er således ikke innstilt på å følge fylkeskommunens krav om takvinkel på 30 grader i dette tilfelle. Uttalelse av fra Risøya Eiendom AS etter møte : Planadministrasjonen har hatt møte med tiltakshaverne vedr. detaljer knyttet til utforming av ny bebyggelse. De uttaler at de vil forsøke å rette seg etter de føringer som er gitt i kommunedelplanen for Stavern, blant annet vil materialbruken på nybyggenes fasader i det vesentlige være tre, det vil bli benyttet vinduer tilpasset byggets art og valg av farger vil etterkomme de hensyn som kommunedelplanen stiller. Tiltakshaverne har til sin uttalelse av vedlagt en del bilder av et båtlagringsbygg som nylig er oppført i Sandefjord, og de ønsker omtrent tilsvarende utforming av bygget på Risøya. Det vil få kledning av tre med markert brystningsfelt, vindusfelter på alle fasader, samt farger som er tilpasset området. Saksbehandlers kommentar: Tiltakshaverne har vist en positiv vilje til å tilpasse ny bebyggelses materialbruk og farger til hva som er vanlig i Stavern og i nabolaget, det har imidlertid ikke vært mulig å presse byggehøyden mer ned enn hva som nå foreslås dette av hensyn til en optimal innredning og drift av lokalene så vel funksjonelt som økonomisk. Dersom man i dette prosjektet i hovedsak kan følge de løsninger som er illustrert ved bilder fra et tilsvarende anlegg i Sandefjord, mener en at ny bebyggelse i Steinrevet 20 vil være tilpasset havnemiljøet i Stavern på en akseptabel måte. PLANFAGLIGE VURDERINGER Følgende tema har blitt vurdert i planforslaget: Plan og prosjekt Eiendommen er oppmålt, kfr. målebrev nr , og det har ikke vært behov for å foreta noen ny oppmåling. Reguleringsplanens avgrensning er sammenfallende med eiendomsgrensene. Naturgrunnlag

15 Det er ingen naturlig forekommende «natur» på eiendommen, alt areal er bearbeidet/planert og gruslagt. Lokaliseringsfaktorer Gjennom de tidligere vurderinger/behandlinger av denne eiendommens reguleringsmessige forhold er det endt opp med at den nå anbefales benyttet for utvikling av et maritimt senter. Det har hittil ikke vært aktuelt å vurdere en annen lokalisering av et slikt senter. Når det gjelder typen forretningsvirksomhet som kan drives her legges det ikke opp til detaljhandel som dagligvare, sko, klær eller bøker men den detaljhandel som naturlig hører til et marint senter, som f.eks. salg av fiskeutstyr, marin bekledning, redningsvester, utstyr til småbåtflåten, bensin/diesel og oljeprodukter på flaske, kioskvarer o.l. må tillates innenfor planområdet. Fortetting Eiendommen er i tidligere vedtatt reguleringsplan definert som byggeområde for industriformål, nå søkes byggeområdet endret til bruk for maritimt senter. Dette i seg selv innebærer ingen fortetting, men fra å være et ubebygd areal til å bli utnyttet med ny bebyggelse for nevnte funksjoner vil det være tale om fortetting. Det er riktig at administrasjonen har forsøkt å medvirke til at området kan få sin planmessige avklaring, og det har vært kontakt med ulike aktører og interessegrupper i løpet av behandlingsprosessen. Da har det vært naturlig å undersøke først hvilke næringsmessige aktører som kunne tenke seg å etablere seg her, slik at man hadde et økonomisk fundert reguleringsforslag å presentere. Naboer, gjenboere og berørte parter ville uansett komme til orde i reguleringsprosessen gjennom planforslagets offentlige ettersyn. Det vil alltid forholde seg slik at administrasjonen primært vil fremme planforslag som har en viss sjanse for å bli gjennomført, da må planens innhold og utforming samsvare med hva aktuelle aktører ser som reelt og formålstjenlig. Grønnstruktur Det er ingen grønnstruktur på eiendommen i dag, men det blir i reguleringsplanforslaget foreslått en grøntsone/buffersone med bredde på 8 m langs Floskjærveien og som skal ha karakter av et parkbelte og som etter hvert vil få et «grønt» uttrykk og med mulighet for parkering ev personbiler. Landskap Det er flatt og uten karakter. Estetikk Som følge av omliggende eiendommers utvikling til boligformål (med 40 nye boligenheter) vil det for ny bebyggelse på Steinrevet 20 bli stilt større krav til bebyggelsens størrelse og utforming enn om eiendommen lå i et rent industristrøk. Det er utarbeidet illustrasjonsmateriale som forklarer hvorledes virkningen av den omsøkte reguleringsplan kan bli, basert på at det bygges en båthall med mønehøyde ca. 9,0 m over planert terreng (dvs. med møne på kote 11,3 m) og gesimshøyde 5,7 m over terreng tilsvarende kote 8,0 m, samt to mindre bygninger. Grunnflaten for de tre bygningene vil være på ca. 800 m2, 500 m2 og 240 m2, alle utformet med saltak og med kombinasjon av malt trepanel, stålplater og glass i fasadene. Bebyggelsen ligger rundt et tun og er slik orientert at man får gjennomsyn mellom Floskjærveien og Steinrevet. Det mest trafikkskapende bygget er plassert lengst mulig unna boligbebyggelsen langs Floskjærveien. Det foreslås at det legges ei byggegrense i avstand 8,0 m fra veikant langs Floskjærveien, tilsvarende bredden på det parkbelte som er innregulert langs Noresi-tomta i vedtatt

16 reguleringsplan for Del av Stavern havn og Floskjærmoloen. Dette byggegrenseområdet kreves opparbeidet som grøntareal med hensiktsmessig vegetasjon ut fra hensyn til avskjerming, støyredusering, utsyn og innsyn. Saksbehandler vurderer det slik at det med dette er forsøkt tatt hensyn til de momenter vedr. estetikk og arkitektur som borettslaget framfører. Tomta ligger på et nivå mellom kote 2,0 m og 2,5 m over normalvannstand. NVE s anbefalte minstehøyde for nybygg er kote 2,5 m, men som følge av denne sakens spesielle historie og karakter og tiltakshavers forsikring om at båthallen vil bli konstruert for å tåle vanninntrengning på golvet foreslås båthallen å ligge på kote 2,0 m. Dette innebærer at andre deler ev tomta må fylles opp. Industribygget til Fridlund Plast & Båt AS har til sammenlikning ei golvplate på kote 2,3 m. Det vil inntas som et krav i reguleringsbestemmelsene at golvplatene for de funksjoner som skal romme forretning, kontorer og verksteder må ligge på minst kote 2,5 m, i samsvar med NVE s anbefalte minstehøyde. Det kan også vurderes å gjøre tiltak ute ved molokanten som kan demme opp for at høy vannstand i kombinasjon med pålandsvind skal kunne gjøre skade på bebyggelse og installasjoner inne på landarealet. Utbyggingsrekkefølge Eiendommen foreslås bebygd med tre nye bygg, og disse kan oppføres hver for seg i det tempo som er mest hensiktsmessig. De på reguleringsplankartet anviste plasseringer styres ved hjelp av påførte byggegrenser slik at man opprettholder ei byggefri sone med ca. 12 m bredde på tvers av eiendommen for å hensynta bakenforliggende boligers siktlinjer mot vest. MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER / BIOLOGISK MANGFOLD Naturområder Det er ingen naturområder på eiendommen, hele arealet er bearbeidet og gruslagt. Friluftsinteresser Hele havneområdet i Stavern Havn må sees som en ressurs for fastboende og turister hva angår ferdsel og opphold, og området fungerer som en del av friluftslivet knyttet til småbåtflåten på tur langs kysten. Det er vel ikke slik at akkurat denne eiendommen har kvaliteter som befolkningen etterspør, men den er en del av det området som forbinder Stavern by og Risøya. Det er innregulert en gangvei umiddelbart nord for reguleringsområdet som kan besørge ferdselen mellom de nevnte områder. Fiskeinteresser Det er ikke knyttet fiskeinteresser til selve eiendommen, men den nye virksomheten vil bidra til å betjene det publikum som har fiske som levevei eller hobby. Avløpsforhold, vannforsyning Vannforsyning og avløp kan knyttes til det offentlige ledningsnett i området. Forurensning Planområdet har vært en del av gamle Stavern fyllplass og det er alment kjent at det her har foregått ukontrollert oppfylling det har ikke blitt ført kontroll med hvilke typer avfall som har blitt deponert her, heller ikke hvilke mengder og hvilken virkning fyllingen har hatt på omgivelsene. At grunnmassene på eiendommen består av diverse oppfylte masser har medført at kommunen har latt gjennomføre grunnundersøkelser. Resultatene av disse foreligger i en rapport av januar 2012 og nødvendige tiltak vil bli gjennomført videre i plan- og byggeprosessene.

17 Den bruk av eiendommen som hittil har foregått har ikke vært heldig ut fra miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn. Framtidig virksomhet vil måtte forholde seg til reguleringsbestemmelsene og til gjeldende forskrifter for bygg og virksomhetstyper, og under kontrollerte former styrt av de respektive myndigheter. De dårlige erfaringene som beboerne har hatt med tidligere virksomheter vil høyst sannsynlig ikke bli videreført når ny virksomhet etableres. Sweco Norge AS har derfor på oppdrag fra Larvik kommune gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på fyllplassområdet ved Risøya, det vises til rapport datert Denne rapporten konkluderer med at tidligere formulerte miljømål for området ikke er overholdt, verken for helse eller spredning av miljøgifter til miljøet, og det er behov for tiltak både av estetiske og helse- og miljømessige årsaker. For område 2 (der planområdet befinner seg) uttales det at det er registrert brunt vann med oljefilm som griset til moloanlegg og småbåter. Dette er forårsaket av avrenning fra den tidligere fyllplassen. Det er forekomster av kobber, sink, bly, kvikksølv, krom og nikkel, samt mono- og diklorbenzen innenfor planområdet og som har konsentrasjoner høyere enn de fastsatte miljømålene, og dette forhold krever oppfølgende tiltak eksempelvis i form av en fyllingsfront/molo langs sjøen og som vil redusere utlekking av forurenset sigevann til sjøen. Avbøtende tiltak må utredes av faglig kompetent ekspertise. De umiddelbare tiltak kan være å rydde opp de synlige rester av fyllinga, spesielt i strandsonen mot Agnesbukta. Dernest er det behov for tiltak i forbindelse med eventuell utbygging. Som en konsekvens av manglende tilbakemelding fra Fylkesmannen i Vestfold på utarbeidet rapport må de konkrete tiltak dokumenteres når søknad om byggetillatelse foreligger. ENØK En utbygging av planområdet vil måtte basere seg på elforsyning fra offentlig nett, kombinert med lokale installasjoner m.h.t. energisparing og varmegjenvinning. Det er ikke aktuelt å knytte seg til noe fjernvarmeanlegg. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Kulturlandskap Planområdet kan knapt kalles kulturlandskap selv om det har vært menneskelig aktivitet her, denne aktivitet har bestått i å bli kvitt søppel og avfall fra virksomheter og bosatte andre steder i Stavern. Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommen. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER (ROS-ANALYSE) Naturbasert sårbarhet Den påtenkte virksomhet har, dersom den drives i samsvar med gjeldende forskrifter for bygg og anlegg, ingen konsekvens for områdets natur. Virksomhetsbasert sårbarhet Et maritimt senter vil håndtere oljebaserte produkter, og det vil være en viss risiko for uhell som kan medføre lokal forurensning. Bygg og anlegg vil få et innhold som kan ta hånd om eventuelle uheldige utslipp, tekniske forskrifter vil bli fulgt likeledes forskrifter knyttet til virksomhetens art. Infrastruktur

18 Det er i gjeldende reguleringsplan fra 2009 fastsatt de tiltak som skal gjennomføres av infrastrukturutbygging i området. Drikkevann Området forsynes av kommunalt drikkevann. Krigssårbarhet Den påtenkte virksomhet vil ikke ha betydning som noe spesielt mål i en krisesituasjon. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG ELDRES INTERESSER Det er ingen forhold ved reguleringsforslaget som berører dette tema. TRAFIKKSIKKERHET Berørte offentlige veger Floskjærveien tangerer planområdets østre side og betjener nærliggende boligområde samt eksisterende næringsvirksomhet. Innkjøring til eiendommen vil bli korrigert noe mot syd i forhold til den plassering som er vist i gjeldende reguleringsplan for Stavern Havn Floskjærmoloen, vedtatt Denne endring vil ikke ha noen betydning for omgivelsene, og vil sikre at innkjøringen vil skje direkte inn på gårdsplassen for det påtenkte maritime senteret. Trafikkanalyse/Trafikkplan Planforslaget baserer seg på vedtatt reguleringsplan fra 2009, og inneholder ingen forslag til nye veianlegg. Byggegrenser Det er forslått byggegrense i avstand 8,0 m fra Floskjærveien, samt 15,0 m mellom kaikant og nærmeste bygg. Kollektivtrafikk Bestående rutetilbud vil dekke behovet også for ny virksomhet på eiendommen. Gang- og sykkelvei Det er i nevnte reguleringsplan fra 2009 avsatt gang-/sykkelvei forbi planområdet. (UTBYGGINGS)AVTALE Som følge av denne eiendommens spesielle situasjon vedr. grunnforhold må kommunen sikre seg at det blir foretatt de utbedringstiltak som forurensningsmyndigheten anser som formålstjenlige, og disse tiltak må framgå av en avtale likeledes forhold knyttet til opparbeidelse av adkomstvei (Steinrevet) og framføring av offentlig ledningsnett. Disse forhold kan i dette tilfelle, med henvisning til at omliggende infrastruktur er behandlet/vedtatt i annen reguleringsplan, avklares i forbindelse med byggesøknad og dens behandling. KONKLUSJON / VIDERE SAKSGANG: Når tiltakshaver og planadministrasjonen etter de siste drøftinger har kommet fram til å kunne redusere båthallens prosjekterte høyde med 0,5 m, dvs. med mønehøyde redusert fra kote 11,8 m til kote 11,3 m, mener en å ha etterkommet planutvalgets anmodning/vedtak i sak 239/13 selv om mønehøyden på de minste byggene har måttet bli justert litt opp. Det er

19 båthallen som uansett vil bli det markante bygget og som vil få størst innvirkning på nabolaget. Med henvisning til den foreliggende saksutredning og de premisser og forslag til revidert planutforming som det der redegjøres for, finner en å kunne tilrå planforslaget sist revidert godkjent. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Plankart - Steinrevet 20 rev, Bestemmelser til sluttbehandling Steinrevet 20 brev av fra fylkesmannen Steinrevet 20 brev av fra fylkesmannen Rett utskrift bevitnes og sendes saksbehandler for oppfølging Larvik, for rådmannen Torill Åsheim sekretær

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling.

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling. ArkivsakID.: 14/4338 Arkivkode: FA-L12, PLANID-201409, FE- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 143/15 Planutvalget 25.08.2015 108/15 Formannskapet 09.09.2015 Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning. ArkivsakID.: 12/5395 Arkivkode: FE-, FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 024/13 Planutvalget 26.02.2013 Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE

FAUSKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2757 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2698 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 026/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE 1 BØRRE NORDMARK FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE Planid 664 hålogaland plankontor as 17.03.2015 2 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbestemmelser ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN

Planbestemmelser ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN Planbestemmelser 2007 - ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN Arkivsak: 02/2177 Arkivkode: PLANR 2007 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN Godkjent Karmøy kommunestyre sak 0055/05 14.6.2005.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

VIKERØYSUNDET FRITIDSBOLIGER - MINDRE ENDRINGER AV DETALJERT REGULERINGSPLAN, GBNR. 1038/1/14.

VIKERØYSUNDET FRITIDSBOLIGER - MINDRE ENDRINGER AV DETALJERT REGULERINGSPLAN, GBNR. 1038/1/14. ArkivsakID.: 16/9363 Arkivkode: GBR - 1038/1/14, PLANID - 201120 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/17 Planutvalget 18.04.2017 VIKERØYSUNDET FRITIDSBOLIGER - MINDRE ENDRINGER AV DETALJERT REGULERINGSPLAN,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

Planbestemmelser 2042 - ÅKRA INDRE HAVN. Arkivsak: 10/352 Arkivkode: PLANR 2042 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA - INDRE HAVN - 15/2104 M.FL.

Planbestemmelser 2042 - ÅKRA INDRE HAVN. Arkivsak: 10/352 Arkivkode: PLANR 2042 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA - INDRE HAVN - 15/2104 M.FL. Planbestemmelser 2042 - ÅKRA INDRE HAVN Arkivsak: 10/352 Arkivkode: PLANR 2042 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA - INDRE HAVN - 15/2104 M.FL. Godkjent i Karmøy kommunestyre 12.12.2013. Disse planbestemmelsene

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE Planbestemmelser 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Å regulere eiendommen 18/24, 108, 750 til boligbebyggelse.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Brattås massedeponi - mindre endring av reguleringsplanen

Brattås massedeponi - mindre endring av reguleringsplanen ArkivsakID.: 10/3049 Arkivkode: FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 210/12 Planutvalget 25.09.2012 Brattås massedeponi - mindre endring av reguleringsplanen RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Rolighets verft, gbnr. 1002/625, 626 - Reguleringsendring, sluttbehandling.

Rolighets verft, gbnr. 1002/625, 626 - Reguleringsendring, sluttbehandling. ArkivsakID.: 10/3109 Arkivkode: FA-L12, GBR-1002/626, PLANID-201006 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 248/12 Planutvalget 19.11.2012 112/12 Formannskapet 21.11.2012 174/12 Kommunestyret 05.12.2012 Rolighets

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Arkivsak: 08/3242 Arkivkode: PLANR 4016 Sakstittel: PLAN NR. 4016 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG Godkjent Karmøy kommunestyre 15.06.10 sak 47/10. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Planbestemmelser 384 STØLEBUKT - SMÅBÅTHAVN

Planbestemmelser 384 STØLEBUKT - SMÅBÅTHAVN Planbestemmelser 384 STØLEBUKT - SMÅBÅTHAVN Arkivsak: 03/1998 Arkivkode: PLANR 384 Sakstittel: PLAN NR. 384 - REGULERINGSPLAN FOR STØLEBUKT - SMÅBÅTHAVN Egengodkjent Karmøy kommunestyre sak nr 26/08 den

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer