MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 3/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte onsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder Maria Aksberg AP Medlem Geir Nesse AP Medlem Gina Goin Wikstrøm AP Medlem Harald Bredesen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Robert Wilhelmsen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 15/12 12/606 GODKJENNING AV PROTOKOLL 16/12 12/551 MØTEPLAN 2. HALVÅR /12 12/565 REFERATSAKER HELSE OG SOSIALAVDELINGEN 18/12 12/542 PLAN FOR ATOMBEREDSKAP - KVALSUND KOMMUNE 19/12 12/468 VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE - SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT /12 11/659 SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF 21/12 12/586 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /12 12/224 KULTURMIDLER /12 12/365 Unntatt offentlighet - Ofl 13 KULTURPRIS 2012 EVENTUELT SENERE INNKOME SAKER.

3 Sak 15/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/606 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Protokoll fra møte i omsorgs- og oppvekstutvalget 2/12, godkjennes.

4 Sak 15/12 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte i omsorgs- og oppvekstutvalget 2/12, Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i omsorgs- og oppvekstutvalget 2/12, godkjennes. Sigurd K Beite rådmann

5 Sak 16/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/551 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Personal- og økonomiutvalget / Utviklingsutvalget 16/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Kommunestyret MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Leders innstilling: Møteplan 2. halvår 2012 godkjennes.

6 Sak 16/12 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommune MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Utvalg Juli August September Oktober November Desember Kommunestyret og 14. Personal- og økonomiutvalget Omsorg- og oppvekstutvalget Utviklings- Utvalget Det tas forbehold om endringer av møtedato. Ved behov for ekstraordinære møter, avklares dette mellom utvalgsleder og administrasjon. Ordføreren Godkjent av kommunestyret

7 Sak 17/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/565 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER HELSE OG SOSIALAVDELINGEN Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

8 Sak 17/12 Referatsaker helse- og sosial: 1. Helsedirektoratet: Øremerket tilskudd til etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre med demens 2. NAV- hjelpemiddelformidling: Kommunestatistikk for Politisk tilsynsutvalg: Rapporter fra uanmeldte tilsynsbesøk Kvalsund sykehjem og Kokelv Bo og servicesenter 4. Politisk tilsynsutvalg: Årsmelding Vest Finnmark Krisesenter: Årsrapport Pasient- og brukerombudet: Informasjon om pasient og brukerombudet i Finnmark 7. Helsedirektoratet: Tilskudd til etablering av nye dagaktivitetsplasser 8. Marborg: Avslag på søknad om midler 9. Evenes syn og mestringssenter: Avslag på søknad om midler 10. Arbeidstilsynet: Ny frist for påleggspunkt 3 og 8 Kvalsund sykehjem 11. Politisk tilsynsutvalg: Særutskrift fra møte 9. mai 2012 Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

9 Sak 18/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 12/542 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret PLAN FOR ATOMBEREDSKAP - KVALSUND KOMMUNE Leders innstilling: Plan for atomberedskap godkjennes. Planen oppdateres annet hvert år.

10 Sak 18/12 SAKSGRUNNLAG: Lov om helsemessig og sosial beredskap av Statens strålevern atomberedskap sentral og regional organisering Statens strålevern og fylkesmennene: Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Fylkesmannen i Finnmark: Evalueringsrapport beredskapsøvelse i Kvalsund kommune Forslag til plan for atomberedskap for Kvalsund kommune SAKSOPPLYSNINGER: Fylkesmannen i Finnmark avholdt beredskapsøvelse for kriseledelsen i Kvalsund kommune. Gjennom beredskapsøvelser kan både kommunen og Fylkesmannen få innsikt i den kommunale kriseledelses evne og kompetanse når det gjelder krisehåndtering, samt avdekke forbedringspunkter for det fremtidige beredskapsarbeidet. Øvelsesscenario som ble øvet var en brann i et lager for radioaktivt avfall i Andrejeva - bukta på Kola - halvøya. Øvelsen var rettet mot den kommunale kriseledelse og deres oppgaver, arbeidsmetoder, rutiner, rollefordeling etc. Scenarioet var særlig utarbeidet for å rette søkelyset mot informasjonsberedskap, helse- og sosialmessig beredskap med fokus på atomberedskap. Fylkesmannen fremmet følgende forbedringspunkter: Det er nødvendig å ha klart for seg de ulike roller og ansvar ulike aktører har i håndtering av hendelser. Atomberedskapen i Norge har en egen struktur, noe som kommunen bør skaffe seg mer innsikt i. Tiltak i en akuttsituasjon ved en atomulykke styres fra sentrale myndigheter, jfr. Nasjonal organisering av atomberedskapen Tydelig lederskap Være bevisst de kompetansemessige ressurser de besitter i egen organisasjon Informasjonsstrategier og rutiner vil være forbedringspunkt Ved en atomhendelse vil fylkesmannen være en sentral aktør for regional informasjonsformidling Kommunene skal etter Lov om helsemessig og sosial beredskap ha et planverk for atomberedskap.

11 Sak 18/12 Kommunen bør ha interne øvelser eller møter i den kommunale kriseledelsen for å øke bevisstheten på beredskapsplanverk som redskap for oppgaveløsning. Videre anbefales det å: Ha en god loggtjeneste og utvikle rutiner for loggføring Sende medlemmer av kommunens kriseledelse på kurs i krisehåndtering og/eller informasjonsberedskap. Ha årlige øvelser av kommunens kriseledelse. Øvelsene bør ha fokus på lederskap, rolleavklaringer, beslutningsprosesser, loggføring, informasjonsberedskap og økt fortrolighet med bruk av eget planverk. Stedsfortredere må øves og gjøres kjent med sine oppgaver under en krise. Ta initiativ til samarbeid med eksterne aktører gjennom jevnlige kontaktmøter, for eksempel i et kommunalt beredskapsråd. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune skal kunne håndtere hendelser der radioaktive stoffer er involvert. I verste fall kan det dreie seg om en krise i forbindelse med atomuhell. I forbindelse med øvelsen sist høst evaluerte kriseledelsen seg selv. De evnet på en god måte å identifisere egne forbedringspunkter i håndteringen av øvelsesscenario. Fylkesmannen pekte på sentrale forbedringspunkter: samhandling i kriseledelsen, kompetanse innen beredskapsfeltet samt utvikling av et planverk for atomberedskap. Dette var i stor grad i samsvar med kommunens egenevaluering. Rådmannen har sett viktigheten med et planverk for atomberedskap. Dette er også et lovkrav i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap. Planen skal gi retningslinjer for hvordan man håndterer hendelser og trusler. Den skisserer også hvordan de tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap har forhåndsbestemt skal løses lokalt. Ved større hendelser er Kriseutvalget for atomberedskap den nasjonale myndighet for håndtering av hendelsene og vil gi Kvalsund kommune instrukser om handlemåte. Måten ulykkene håndteres på, vil avhenge av ulykkens eller hendelsens art, størrelse og mulige konsekvenser. Kvalsund kommune har mange nye personer i kriseledelsen, noe som også understreker viktigheten av å ha et fungerende planverk.

12 Sak 18/12 Det anbefales derfor at kriseledelsen sendes på kurs i krisehåndtering. Det er nødvendig at kriseledelsen har klart for seg de ulike roller og ansvar de ulike aktører har i håndtering av hendelser. Skal planen fungere etter hensikten, må kommunen gjennomføre øvelser rettet mot atomulykker og hendelser. Dette er tatt inn i planen. Som regel oppstår ikke krisen når kommunen har alle nødvendige ressurser til stede. Kriser oppstår ofte om natten og i helger, når rådmannen og andre i kriseledelsen er på ferie eller bortreist i helgen. For å redusere kriseledelsens sårbarhet, er det viktig å oppnevne stedfortreder for den enkelte. Stedfortredere må også øves og gjøres kjent med sine oppgaver under en krise. Da fylkesmannen spesielt har anbefalt kommunen å utpeke en loggfører, er varaordfører utpekt som dette. Rådmannen anbefaler at planen oppdateres hvert annet år og ellers ved utskiftninger av personer i kriseledelsen. Rådmannens tilråding: Plan for atomberedskap for Kvalsund kommune godkjennes. Planen oppdateres første gang i mai Sigurd K. Beite rådmann

13 Sak 19/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/468 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Personal- og økonomiutvalget VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE - SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT 2013 Leders innstilling: Søknaden fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) om økonomisk støtte til veiledningssenteret i Alta imøtekommes med kr ,-. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2012 og videreføres i perioden med et tilsvarende beløp.

14 Sak 19/12 SAKSGRUNNLAG: Sak 14/10 Personal og økonomiutvalget Søknad av om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge. SAKSOPPLYSNINGER: Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) etablerte et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Alta i 2010, og fikk for perioden en årlig støtte fra Kvalsund på kr ,-. De søker nå om kr ,- fra Kvalsund kommune i årlig driftsstøtte i perioden , alternativt for 1 år om gangen. De håper kommunene i Nord-Norge fortsatt kan delta i et felles spleiselag for å finanisere driften av senteret. Driften av virksomheten er et samarbeid mellom N.K.S. (både sentralt og fylkeslagene), kommunene, helseforetak og enkelte private næringsaktører. Helse Nord har i 2012 bidratt med kr ,- og Helsedirektoratet med kr ,-. Veiledningssenteret for pårørende er et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende på pårørendes egne premisser, og uavhengig av om den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er å bidra til økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon til en rusmiddelavhengig. Tilbudet har et klart forebyggende perspektiv. I 2011 hadde senteret henvendelser fra pårørende fra i alt 15 kommuner i Nord-Norge, deriblant flere fra Kvalsund. Flere fra Kvalsund kommune deltar også i samtalegrupper som møtes jevnlig i Hammerfest. Det er lagt ved redegjørelse for innholdet i Veiledningssenteret og budsjett for SAKSVURDERING: Kvalsund kommune ser verdien av virksomhetens tilbud om faglig veiledning, støtte og kurs til pårørende.

15 Sak 19/12 Et slikt tilbud vil sannsynligvis forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livsvalitet for pårørende til rusmiddelavhengige. På den måten er dette et rimelig helseforebyggende tiltak for samfunnet. Veiledningssenteret har vært i kontakt med flere av kommunene og hvor det klart bekreftes behov for en veiledningstjeneste for denne gruppen og at et samarbeid er ønskelig. I tillegg er det sendt ut informasjon til kommunene og bedt de legge disse ut på venterom, legekontorer og lignende. Ved å bidra med støtte vil vi øke muligheten til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i vår kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging. Behovet for støtte til pårørende er tilstede i Kvalsund kommune og rådmannen anbefaler å gi en årlig støtte på kr ,- i perioden Rådmannens tilråding: Søknaden fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) om økonomisk støtte til veiledningssenteret i Alta imøtekommes med kr ,-. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2012 og videreføres i perioden med et tilsvarende beløp. Sigurd K. Beite rådmann

16 Sak 20/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: F23 &01 Arkivsaksnr.: 11/659 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Kommunestyret /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF Leders innstilling: 1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtale nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 mellom Helse Finnmark HF og Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig art. 3. Rådmannen delegeres å underskrive avtalene etter at de er godkjent av kommunestyret.

17 Sak 20/12 SAKSGRUNNLAG: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 24. juni m.fl. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Nasjonal helse- og omsorgsplan Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e KS Nord Norge og Helse Finnmark: avtaleutkast Kommunestyre sak 5/12 SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret skal i forbindelse med samhandlingsreformen og lovendringer fra inngå avtaler med Helse Finnmark HF. Avtalene er framforhandlet mellom kommunen og HF og består fra tidligere av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1,3,5 og 11. Disse ble vedtatt i kommunestyret den og innsendt innen fristen I denne omgang gjelder det behandling av de resterende tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10, som skal være vedtatt innen fristen Avtalene skal sendes inn til Helsedirektoratet innen Sakens bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF. Nye lover, forskrifter og sentrale føringer Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget:

18 Sak 20/12 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, blant annet i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel 6, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til Helse Finnmark HF (HF) å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen Fylkesstyret i KS Finnmark har i møte, etter initiativ fra kommunene, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppa har bestått av Unni Bente Elde (Helse Finnmark), Kenneth Johansen (Alta), Therese Thomassen (Porsanger), Kaj M. Wold (Hammerfest), Helge Bjøru og Erik Langfeldt (Nordkapp), Roy Arne Andersen (Måsøy), Liv Edel Berg og Bjørnar Bang (Vadsø) og Trond Einar Olaussen (Gamvik). KS Finnmark har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde. I arbeidet med de siste 7 avtalene har forhandlingsutvalget gjennomført 2 møter hvor kommunene har fått informasjon om arbeidet, og hvor de har hatt mulighet til å gi sine innspill.

19 Sak 20/12 Hammerfest og Kvalsund kommune har som kjent avtale om bl.a. legevaktsamarbeid. Kommunene planlegger også felles døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (observasjonsenhet). Forhandlingsutvalget har i månedsskifte mai/juni sende ut omforente forslag til avtaletekster. Samarbeidsavtalen HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede overordnet samarbeidsavtale og de 4 første tjenesteavtalene er ferdige. Samarbeidsavtalen mellom HF og kommunene i Finnmark er med disse 7 tjenesteavtalene komplett. Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser for avtalepartene. Tjenesteavtale nr. 1,3,5 og 11 er i tillegg til overordnet samarbeidsavtale allerede fremforhandlet. Kort informasjon om de siste 7 tjenesteavtalene: Tjenesteavtale nr. 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Målgruppen er personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering med behov for samhandling mellom flere tjenesteytere og etater. Dette gjelder personer som har en tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over ordinære rutiner for inn- og utskrivninger ivaretar. Pasienten kan vente på eller være inne i et habiliterings-/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og mestringstilbud. Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering ved utskriving, vises det til tjenesteavtale 3 og 5. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, kommer til riktig tid i sykdomsforløpet og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene Tjenesteavtale nr. 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd.

20 Sak 20/12 Kommunen skal utvikle et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen Avtalens struktur er slik at den enkelte kommune må inngå en lokal tilleggsavtale med HF etter Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp tilbud. Formålet med dette tilbudet er på den ene siden å utvikle et like godt eller bedre tilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne, mens den på den andre side skal bidra til å redusere behovet for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slik tilbud blir gitt i kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. Denne vurderingen skal gjøres av medisinskfaglig kyndig person (lege). Plikten følger av lovens 3-5 tredje ledd som lyder: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenesten til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg til.» Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste frem til etablering av kommunale ø-hjelpssenger og under oppbyggingen av disse. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. Tjenesteavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. I tillegg skal denne tjenesteavtalen bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsstrukturer, rutiner og samhandlingstiltak på ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt etter lov og forskrifter. Tjenesteavtale nr. 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

21 Sak 20/12 Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap. Avtalen skal bidra til at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos helseog omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner. Tjenesteavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Tjenesteavtale nr. 9 Samarbeid om IKT- løsninger lokalt Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved bruk av IKT- systemer. Samarbeid om IKT- løsninger og utviklingen av IKT- systemer lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Formålet er å sikre at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid og at utstyr for videokonferanse skal kunne benyttes til behandling, veiledning og opplæring. Avtalen skal bidra til: 1.1. Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon 1.2. Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved meldingsutveksling og ved bruk av video- systemer foregår sikkert og i tråd med lovverk, retningslinjer og andre avtaler At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, blant annet fastlege, fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister og apotek. Tjenesteavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Formålet med denne avtalen er å: Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer. Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med sikte på å øke egenmestring og motvirke sykdom.

22 Sak 20/12 Sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av overordnet avtale og alle tjenesteavtalene før utgangen av januar Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode prosesser for utforming av avtaleteksten og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås derfor en kort virkningstid, til Evaluering Fremforhandling av hele avtalestrukturen har vært et forhandlingsarbeid, som i perioden oktober 2011 til juni 2012 har fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler. Det er derfor særdeles viktig at det legges opp til en evalueringsprosess som fanger opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av avtalene. Evalueringsprosessen vil derfor involvere både sentrale fagpersoner både fra HF og kommunene. Denne prosessen vil starte opp tidlig på høsten og være ferdig slik at kommunene kan inngå nye reviderte avtaler. Parallelt med evalueringen vil det legges opp til å utarbeide rutiner knyttet til hver enkelt tjenesteavtale. Det blir viktig å få på plass en felles mal for tjenesterutinene slik at de blir enkle å forholde seg til. Rutinene vil bli utarbeidet av fagpersoner representert fra partenes ulike miljø, for fagpersoner i de samme miljø. Dette skal også være på plass til De eksisterende rutinene vil også bli tilpasset ny mal knyttet til den enkelte tjenesteavtale. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. SAKSVURDERING: I henhold til helse og omsorgstjenesteloven kapittel 6 er det kommunestyret selv som skal godkjenne avtalene. At kommunestyret har ansvar for å inngå avtalene, er ikke til hinder for at kommunestyret delegerer til rådmannen å vedlikeholde, revidere og videreutvikle tjeneste avtalene. Av veilederen fra Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, går det fram at kommunestyret kan delegere til andre organer å godkjenne endringer i avtalen. Endringer som er av administrativ og/eller økonomisk art, vil det være rimelig at de godkjennes av kommunestyret. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur.

23 Sak 20/12 Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtale nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 mellom Helse Finnmark HF og Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig art. 3. Rådmannen delegeres å underskrive avtalene etter at de er godkjent av kommunestyret. Sigurd K. Beite rådmann

24 Sak 21/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jørn Stenersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/586 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2011 Leders innstilling: Tilstandsrapporten skal hvert år danne grunnlag for drøfting, planlegging og gjennomføring av planer og drift ved kommunens skoler. Kommunen skal hvert år bruke tilstandsrapporten til å plukke ut ett forbedringsfelt og utvikle dette. Tilstandsrapporten vil inngå i en årlig evaluering og skal tilpasses det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet for Kvalsund kommune som skoleeier.

25 Sak 21/12 SAKSGRUNNLAG: Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 SAKSOPPLYSNINGER: Skoleeiere skal lage en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmesider kan man generere en slik rapport. Den enkelte kommune omgjør denne rapporten til sin egen ved at man også skriver en vurdering av sine egne, genererte resultater. Ut fra disse lager man lokale målsettinger, som også skal danne grunnlaget for det videre arbeidet i grunnskolene i kommunen. Verktøyet er tilgjengelig for alle brukere som er logget inn i Skoleporten som offentlige skoleeiere eller private skoler. Rapporten vil kunne brukes som et utviklingsverktøy for kommunen som skoleeier. Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. SAKSVURDERING: Tilstandsrapporten for 2011 danner et grunnlag for at man kontinuerlig og i en jevn syklus kan legge planer og sette seg mål for utviklingsarbeid i grunnskolen. Kvalsund kommune som skoleeier kan videre gjennom en slik rapport, skriftliggjøre hva og hvordan man ønsker å jobbe med helt konkrete mål i fag, i forhold til det psykososiale miljøet ved skolene eller skolenes ressurser både de økonomiske ressursene og personellressursene. Det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos Kvalsund kommune som skoleeier.

26 Sak 21/12 Rapporten konkluderer på følgende måte: Det vi i sterkest grad ønsker skal være vår konlusjon er viktigheten av tidlig innsats, spesielt i faget lesing, men også i matematikk. Vi tenker videre at noen av de negative resultatene også kan reduseres med et økt fokus på læringsstiler og -strategier. At nøkkelen til en slik suksess også ligger i en konsekvent bruk av ulike læringsstiler og en økt opplæring på elevers læringsstrategier - bevisstgjøre elevene i forhold til dette. Videre så ser vi viktigheten av gode verktøy for å avdekke problemer, gjerne tidlig, men også gode monitoreringsverktøy i forhold til å følge opp - måle utvikling. Når det gjelder våre ressurser i forhold til lærertetthet, så kommer vi tilsynelatende godt ut i forhold til sammenligningsgruppene. Vi tenker det er viktig at man har et bakteppe her som sier noe om vår skolestruktur: Flere små enheter og et lavt elevtall gjøre at det kan se ut som om tilstanden er for bra. Her mener vi det er relevant å peke på det faktum at en skole krever en viss grunnbemmaning uavhengig av elevtall. De ulike tiltakene det jobbes med rettet mot trivsel og skolenes læringsmiljø, må evalueres kontinuerlig. De som ser ut til å ha en viss effekt, også selv om det ikke alltid er målbart, men gjennom et felles, pedagogisk begrunnet drøftingsgrunnlag som kan tyde på positiv måloppnåelse (for eks. vår- og høsttur med overnatting), optimaliseres og videreføres. Det en slik rapport ikke nødvendigvis får entydig frem, er den tydelige sammenhengen mellom en skoles generelle lærinsmiljø og den enkelte elevs faglige suksess. At slikt arbeid er av stor viktighet syns det være en unison enighet om i de fleste instanser som er involvert i skolens hverdag. Hvis vi skjeler mot tilsynsrapporten fra et tilsyn gjort av Fylkesmannen ved en av kommunens skoler når vi konkluderer her, så kan vi sammenfatte det arbeidet vi har foran oss på følgende måte: Etablere skriftlige rutiner som for å følge opp resultatene fra kartleggingsprøver/trivselsundersøkelser, mobbeplanen: skriftlig informasjon om når varsling skal skje, om hva det skal varsles om og til hvem det skal varsles til, informere om retten til å få enkeltvedtak når det gjelder opplæringsmiljø(opplæringslova, 9a: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring ). I tillegg må det informeres om retten til å klage på et eventuelt avslag, og ha rutinger på at det fattes enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven dersom foreldre eller elever ber om tiltak knyttet til skolemiljøet. Etablere rutiner som sikrer at samtlige ansatte er kjent med innholdet i skolens ulike planer.

27 Sak 21/12 Rådmannens tilrådning: Tilstandrapporten for 2011 skal danne grunnlag for drøfting, planlegging og gjennomføring av planer og drift ved kommunens skoler. Tilstandsrapporten vil inngå i en årlig evaluering og skal tilpasses det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet for Kvalsund kommune som skoleeier. Sigurd K. Beite rådmann

28 Sak 21/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jan Pettersen Arkiv: 223 C0 Arkivsaksnr.: 12/224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget KULTURMIDLER 2012 Leders innstilling: Søkere Kategori I - Barne og ungdomsarbeid Søkerbeløp: 1000 kr. O/O: 1000 kr. Sum 0 Kategori II - idrett Kvalsund idrettslag Neverfjord idrettslag Sum 40 Kategori II - Andre kulturformål Jeger og fiskeforening 0 Neverfjord båtforening 10 5 Porsa sanitetsforening 6 5 Stallogargo Bygdelag 5 5 Vargsund grendelag 5 5 Sum 20 28

29 Sak 21/12 SAKSGRUNNLAG: Annonse i FD Brev til lag og foreninger Retningslinjer for tildeling av kulturmidler Brev- Kvalsund idrettsråd Søknad- Kvalsund idrettslag Søknad- Neverfjord idrettslag Søknad- Jeger og fiskeforening Søknad- Neverfjord båtforening Søknad- Porsa sanitetsforening Søknad- Stallogargo bygdelag Søknad- Vargsund grendelag SAKSOPPLYSNINGER: Utlysningen av kulturmidler ble foretatt i Finnmark Dagblad den, og brev til lag og foreninger som fikk tildelt kulturmidler siste år. Søknadsfrist Kulturmidler totalt som fordeles i år er kr ,-. Det er innkommet 7 søknader. Alle søknader er tatt til behandling. Brev til Kvalsund idrettsråd med anmodning om uttalelser til rådmannens forslag om tildeling av kulturmidler til idrett i Kvalsund kommune. Søknadene fordeles i 3 ulike grupper: Barne- og ungdomsarbeid, Idrett og Ymse kulturformål. Midlene fordeles etter følgende prosentsatser / sum: 29

30 Sak 21/12 Kategori I : Barne- og ungdomsarbeid % ( ) Kategori II : Idrett % ( ) Kategori III : Ymse kulturformål % ( ) Ingen søknader er mottatt til kategori I: Barne- og ungdomsarbeid. SAKSVURDERING: Kategori II : Idrett Kvalsund idrettslag- kontaktperson: Torunn Fredriksen, Kvalsund Kvalsund idrettslag har 118 medlemmer, herav 76 under 25 år. Målsetningen til laget er aldersbestemt fotball med turneringer for gutter og jenter, ski, og trim. Det siste år har aktivitetene i laget vært aldersbestemt fotball, skicup, svømming, boccia, trim og idrettskole. Målsetningen for inneværende år er aldersbestemt fotball for gutter og jenter, badminton, svømming for barn, skicup, og trim. Inntektsgivende aktiviteter for laget har vært, krokveld, grasrotandelen, div. tilskudd, deltageravgift, og medlemskontingent. De største utgifter har vært reiser, stevneutgifter, leie av lokaler og forsikringer. I følge regnskapet for 2011 har laget hatt samlet inntekt på til sammen kr ,- og utgifter på kr ,-. Årsresultatet viser et overskudd på til sammen kr ,-. Egenkapitalen på kr ,-. Budsjettet for 2012 viser inntekter på kr ,- og utgifter kr ,-. Det søkes om kr ,-. Evt. tildelte midler skal benyttes til: Skicup, svømming for barn, aldersbestemt fotball, Altaturnering, G. Hagen cup, Bend it cup og kursing av ledere- trenere. 30

31 Sak 21/12 Laget bør tildeles midler. Neverfjord idrettslag- kontaktperson: Rita Dreyer, Neverfjord Neverfjord idrettslag har totalt 68 medlemmer, hvorav 29 er under 25 år. Hovedaktiviteten i laget er orientering, skicup og trim. Det siste år har aktivitetene i laget vært orienterings konkurranser, arrangert o- cup, ski cup, for aldersbestemt ungdom, trim og trening. I følge regnskapet for 2011 har laget hatt samlet driftsinntekt på kr ,- og kostnader på kr ,-. Årsresultatet viser et overskudd på til sammen kr ,-. Egenkapitalen er på kr Budsjettet for 2012 viser inntekter på kr ,- og utgifter kr ,-. Det søkes om kr Evt. tildelte kulturmidler skal benyttes til kostnader ved orienterings-cup, turorientering, reiser og ski-cup Laget bør tildeles midler. Kategori III : Ymse kulturformål Jeger og fiskeforening- kontaktperson Vestfinnmark jeger og fiskeforening Jeger og fiskeforening er lokalisert i Kvalsund, forening underlagt Vestfinnmark Jeger og fiskeforening. Foreningen søker kulturmidler til et 40 timers oppsynskurs (elvevakter) med jurister og påtalemyndighet. I følge søknaden opplyser foreningen at kostnader til kurset er beregnet til mellom Det tas sikte på at personer deltar. Det er ikke oppgitt søkerbeløp. Administrasjonen ser positivt at fiskeforeningen bidrar med å styrke vaktholdet i elva. Foreningen bør tildeles midler. 31

32 Sak 21/12 Neverfjord Båtforening; kontaktperson: Karin Jakobsen, Neverfjord Neverfjord Båtforeningen har 32 medlemmer herav 13 støttemedlemmer. I følge søknaden er målsettingen: å arbeide for et aktivt maritimt miljø, sosialt og godt tilbud til bruk av fritidsbåter. I følge årsmeldingen for 2011 har foreningen arbeidet med nødvendig vedlikehold og sosiale aktiviteter. Regnskapet for 2011 viser at foreningen har hatt inntekter i form av kaileie, kontingent og div. inntekter på til sammen kr ,- og utgifter kr ,-. Dette fører til et overskudd på kr ,-. Egenkapital (bank) viser kr ,-. Budsjettet for 2012 viser inntekt på kr ,- og utgifter på ,-. Det søkes et beløp på kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal gå til ny redskapsbu, sikre brygga mot drivis. Foreningen bør tildeles kulturmidler. Porsa Sanitetsforening- kontaktperson: Karin Jakobsen, Neverfjord Porsa sanitetsforening har 19 medlemmer, alle over 25 år. Foreningen driver med tradisjonelle møteaktiviteter og andre arrangement i nærmiljøet. Av aktiviteter siste år kan foreningen vise til deltagelse på landsmøte i Oslo, medlemsmøter, loddsalg, salg av fastelavnsris, støtte til fosterbarn, julelunsj til elever ved oppvekstsenteret i Neverfjord og oppmerksomhet til eldre over 70. Regnskapet for 2011 viser inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,-. Det gir et overskudd på kr. 500,-. Egenkapitalen er på kr ,-. Planlagte aktiviteter for 2012 er egne arrangement og støtte til helse og velferd, støtte til nærmiljøet og generelt kulturarbeid. Foreningen gir også støtte til bistandsbehov. 32

33 Sak 21/12 Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes til kvinnemedisinsk forskning, Ruth Helfjord fond, osteoporose fondet, forskning for barn og unge og julelunsj til elever ved Neverjord oppvekstsenter. Foreningen bør tildeles midler. Stallogargo Bygdelag, kontaktperson: Reidar Holmgren, Stallogargo Stallogargo Bygdelag har 48 medlemmer derav 8 under 25 år. Målsetningen for laget er aktiviteter for barn, turmarsj, og div. tilstelninger for bygdas befolkning. Aktiviteter siste år har vært medlemsmøter, 17. mai arrangement, sosiale tilstelninger, juletrefest, og vedlikehold av grendehuset (lagt ny papp på deler av taket og reparert og malt grunnmuren). Laget har i følge regnskapet for 2011 hatt inntekt på kr ,-, utgifter er på kr ,- Det gir et overskudd på kr ,-. Egenkapitalen er på kr ,-. Budsjett for 2012 viser inntekt kr ,- og utgifter på kr ,-. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes til 17. mai arrangement, st. hans feiring, pizzakvelder, Halloween og juletrefest. Laget bør tildeles kulturmidler. Vargsund Grendelag, kontaktperson: Åse Pettersen, Neverfjord Vargsund Grendelag har 56 medlemmer derav 2 under 25 år. Målsetningen for laget er aktiviteter som fremmer samarbeid og utvikling i distriktet, trivselsmessige tiltak og kulturaktiviteter for barn og unge. Aktiviteter siste år har vært, påskefest, ruskenaksjon, kakelotteri, st. hansfeieing søknader angående merking av div. turveier og juletrefest. I følge regnskapet for 2011 har laget hatt inntekt på kr ,-. Utgifter er på kr ,-. Det gir et overskudd på kr ,-. Egenkapitalen i laget er på kr ,-. 33

34 Sak 21/12 Budsjettet for 2012 viser inntekt og utgifter på kr ,-. Det søkes om kr ,-. Eventuelle kulturmidler skal brukes til påskefest, ruskenaksjon, grillfest for barn/voksne, merking og skilting av turstier og tilrettelegge for skøytebane med lys i området. Laget bør tildeles kulturmidler. Rådmannens tilråding: Søkere Søkerbeløp: Adm. forslag: O/O: 1000 kr kr kr. Kategori I - Barne og ungdomsarbeid Sum 0 Kategori II - idrett Kvalsund idrettslag Neverfjord idrettslag Sum 33 Kategori II - Andre kulturformål Jeger og fiskeforening 5 Neverfjord båtforening 10 6 Porsa sanitetsforening 6 6 Stallogargo Bygdelag 5 5 Vargsund grendelag 5 5 Sum 27 Sigurd K. Beite råmann 34

35 Sak 22/12 35

36 Sak 23/12 36

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 14.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2010 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.06.2010 kl. 08.30 på Rådhuset. Telefonisk innkalling. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 18.01.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer