nr 30/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30/09-2009.07.20 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 30/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Million Dollar Hair Million Dollar Hair Frisør Service AS, Harebakken Senter, 4846 ARENDAL, Klasse:3 Hårprodukter, hudpleieprodukter. Klasse:44 Hårpleie og hudpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Empowering Communication (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Datametrix AS, Grenseveien 95, 0606 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner og data software; elektriske og elektroniske telekommunikasjonsapparater og instrumenter; IP telefoni-, video-, bredbånds- og data-kommunikasjonsapparater og - instrumenter; computerprogrammer for computerhjulpet telefondrift, computer hardware og software for kommunikasjon via Internet; adaptere for bruk med telekommunikasjons- og kommunikasjonsapparater og -instrumenter; datatelefonisoftware; telekommunikasjons- og kommunikasjonssvitsjer, - rutere og -servere samt -modemer; datasoftware for installering av telekommunikasjonssystemer; halvledere; telefon- og telekommunikasjonsutstyr som inkluderer data hardware og software for ruting, oppsetting, tilkobling, kontroll og håndtering av stemme- og datatrafikk over komprimerte nettverksoppsett inkludert lokale nettverk (LAN), vidtdekkende nettverk (WAN) og globale datanettverk; omformere for konvertering av analoge telefon- og telefaksterminaler til bruk over globale datanettverk; telefoner, IP telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler, software applikasjoner og web baserte software applikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling, analog-til-digital og digital-til-analog konvertere, systemer og utstyr for digital formidling av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP-og telenettverk, systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over 3

4 registrerte varemerker /09 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk, systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert servere, arkiver, multipointkontrollenheter, svitsjer, miksere, gateways, portvoktere, brannvegger og nettverksstyringssoftware, systemer, utstyr og software for overvåking, sikkerhet, kryptering og autentisering av data; datahardware og datasoftware for ledelse, administrasjon og styring av telekommunikasjonssystemer, automatiske hustelefonsentralsystemer eller samtaledistribusjonssystemer. Installasjon og vedlikehold av telekommunikasjons-, nettverks- og dataapparater og instrumenter. Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, nemlig kontroll og overvåking av telekommunikasjonssystemer, hustelefonsentralsystemer og samtaledistribusjonssystemer; Internet protocol (IP) baserte telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester over data, video, mobilt nettverk, bredbånd, optisk fibernettverk, over Intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler, TV eller over kabelnettverk eller datanettverk; tilby telekommunikasjonsforbindelser til computerdatabaser, internett eller andre elektroniske nettverk; tilveiebringelse av tilgangstid til datanettverk og interaktive datakommunikasjonsnettverk; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk, samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntids-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk; rådgivnings-, informasjons-og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; utleie av telekommunikasjonsutstyr. Design av data- og telekommunikasjonsnettverk; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer og software; oppdatering, design og installasjon av computer software; utleie av computere og datautstyr og av computer software; computer system design; rådgivning på området for computer hardware; tekniske prosjektstudier; webvertstjenester; utviklinger av løsninger for sikker drift av eksterne og interne nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIDSPIECE KIDSPIECE Slakk Line AS, Skogvegen 21, 3560 HEMSEDAL, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Klasse:35 Gymnastikk- og sportsartikler. Oppstilling for andre av klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BINGOBALUBA BINGOBALUBA Twentyfirst Venture AS, Akersgata 45, 0158 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:16 Trykte publikasjoner. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; radiotjenester; mobiltelefontjenester. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; produksjon av radioprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GODE MINNER GODE MINNER Barnehagenett AS, Postboks 34, 1720 GREÅKER, Klasse:43 Barnehage-drift og utvikling. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VAN-LINE VAN-LINE Volvox Group Ltd, Gelderd Road, LS126NB LEEDS, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:12 Befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEVI-SHOT HEVI-SHOT Environ-Metal Inc, 1307 Clark Mill Road, Suite A, OR97386 SWEET HOME, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:13 Ammunisjon for skytevåpen, metallhagl, haglpatroner, prosjektiler (kuler), patroner for skytevåpen, kjerner for patroner til skytevåpen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen in Valle (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Ellinor Marie (Nøste) Nyberg, Haugebirke, 4747 VALLE, Klasse:18 Håndvesker, bærenett. Klasse:25 Fottøy, hodeplagg av vadmel med setersdalsbroderier. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROBADEROM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Catch (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nordexa AB, Montörsgatan 7, 2tr, HALMSTAD, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for sanitære formål, herunder innebefattet badekar, massasjebadekar, vaskeservanter, toaletter, dusjer, dusjkabinetter, dampbad, dampdusj, blandekraner for vannledninger, vannspylingsanordninger. Klasse:19 Fliser. Klasse:20 Baderomsmøbler, samt tilbehør hertil; speil. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Catch (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHITE Catch (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: WHITE CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EYE PEN EYE PEN Crystal Clear International Ltd, 34 Rodney Street, L19EH LIVERPOOL, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:10 Massasjelotions, -serum og -kremer, fuktighetskremer og -lotions, revitaliserende hudtonic, -lotions og -kremer; renseprodukter for huden. Maskiner for kosmetisk massasjebehandling av huden. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUICKPORT QUICKPORT Leviton Manufacturing Co Inc, Little Neck Parkway, NY11362 LITTLE NECK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Elektroniske apparater og instrumenter samt deler dertil; kontakter, støpsler, strømuttak, koplingsmoduler og koblinger til overføring og sammenkopling av tale-, data-, video- og audiosignaller; plater, overflatemonteringsvokser, koplingspaneler, gulvmonumenter, og kasser hvori kontakter, støpsler, strømuttak, koplingsmoduler og koplinger til overføring og sammenkopling av tale-, data-, video- og audiosignaller er montert eller festet på annen måte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VITASHIELD VITASHIELD The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av hår og hodebunn, hårstylingprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLYING ELEPHANT FLYING ELEPHANT First Hotels AS, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, utleie av leiligheter; utleie av kontorer; valutaveksling. Byggevirksomhet, med unntak av møbelsnekring og vedlikehold av møbler; reparasjonsvirksomhet, med unntak av møbelsnekring og vedlikehold av møbler; installasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, organisering av reiser, utleie av turistbusser; utleie av garasjer; reisereservering. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kongresser og konferanser. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; bartjenester; hoteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKIKKELIG SKIKKELIG Fjordland AS, Brynsengveien 10, 0667 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; matoppskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter, måltider, mellommåltider og desserter hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza; pasta; nudler; ferdigretter, måltider, mellommåltider og desserter hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; cateringtjenester. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Video Champion Video Champion Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Videokonferansessystemer; videkonferanseapparater og -utstyr; systemer, apparater og utstyr, herunder software og webbasert software applikasjoner for sanntid-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computernettverk; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd eller bilder, herunder kameraer, mikrofoner, fjernsynsmonitorer, videomonitorer, computermonitorer, bordvideosystemer; lydmoduler; forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, høyttalere, fjernstyringsapparater, fjernsynsmottakere, radiomottakere, diskspillere, minnebaserte spillere, telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler; softwareapplikasjoner og webbaserte softwareapplikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling; analog-til-digital og digital-til-analog konvertere; systemer og utstyr for digital kringkasting av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur; systemer, utstyr og software for styring av tid, avtaler, planer og aktiva samt styring av møterom; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, manualer, brosjyrer innen området videokonferanser. Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, telekonferanse og videokonferansetjenester; data assistert overføring av beskjeder og bilder; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk; samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntid-multimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk; telekommunikasjonstjenester for media- og datakreering, vedlikeholdsutveksling og samarbeidstjenester; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler; kringkasting via radio, TV eller over kabelnettverk eller datanettverk; leie, utleie eller leasing av datanettverk og telekommunikasjonsutstyr, infrastruktur, software og utstyr; leie, utleie eller leasing av computerdatabaser eller -servere; leie av multimedia og multipartkommunikasjonsapparater og -utstyr; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett; streaming av lyd og videomateriale via internett; informasjonstjenester vedrørende kommunikasjon og kringkasting gjennom elektronisk media. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet, inkludert on-line opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALFA ROMEO MITO ALFA ROMEO MITO Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli, 200, TORI, IT Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Motorkjøretøyer og deres deler. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ScandiHall (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHITE Catch (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Scandihall Scandinavia AS, Storgaten 18, 3060 SVELVIK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, bygninger av metall, transportable bygninger av metall, konstruksjoner av metall (bygninger); idrettshaller, sportshaller, svømmehaller, golfhaller, fotballhaller, tennishaller, ishockeyhaller og bandyhaller av metall; transportable idrettshaller, sportshaller, svømmehaller, golfhaller, tennishaller, ishockeyhaller og bandyhaller av metall; industrihaller av metall; slike haller som nevnt foran med bærekonstruksjoner av metall; gulv av metall, idrettsgulv av metall, sportsgulv av metall; flisegulv og fliser av metall; skillevegger av metall; skøytebaner (metallkonstruksjoner); stupebrett av metall; svømmebassenger (metallkonstruksjoner). Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), bygninger (ikke av metall), transportable bygninger (ikke av metall), konstruksjoner, ikke av metall (bygninger); idrettshaller, sportshaller, svømmehaller, golfhaller, fortballhaller, tennishaller, ishockeyhaller og bandyhaller (ikke av metall); transportable idrettshaller, sportshaller, svømmehaller, golfhaller, fotballhaller, tennishaller, ishockeyhaller og bandyhaller (ikke av metall); industrihaller (ikke av metall); slike haller som nevnt foran med bærekonstruksjoner av tre eller andre ikkemetalliske materialer; slike haller som nevnt foran av duk eller membran som holdes oppe kun av overtrykk; gulv (ikke av metall), sportsgulv (ikke av metall), tennisunderlag (ikke av metall); flisegulv og fliser, ikke av metall; skillevegger (ikke av metall); skøytebaner (ikke metallkonstruksjoner); stupebrett (ikke av metall); svømmebassenger, ikke av metall (bygningskonstruksjoner). Klasse:41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av golfbaner; drift av sportsinstallasjoner; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av sportskonkurranser; utleie av golfbaner; utleie av idrettsplasser og stadium; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); utleie av tennisbaner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: WHITE CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORIGINAL Catch (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: ORIGINAL CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORIGINAL Catch (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRY Catch (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: ORIGINAL CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: DRY CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRY Catch (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENERGI I FORANDRING (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: DRY CATCH (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GMA GMA Gemma AS, Postboks 3611 Fyllingsdalen, 5845 BERGEN, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja DONG Energy A/S, Kraftvaerksvej 53, 7000 SKAERBAEK, DK Dag Toven, Bjergstedveien 1, 4007 STAVANGER, Klasse:41 Utdannings- og undervisningsvirksomhet, sports- og kulturarrangementer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pulsestarter (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei BG Electrical Ltd, Unit 1, Highpoint Business Village, Henwood, TN248DH ASHFORD, KENT, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Elektroniske starteinnretninger til bruk med lysapparater og installasjoner og elektroniske startebrytere for lysstoffrør. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRIM TRIM Hewlett-Packard Development Company LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datasoftware for bruk i virksomhetsomspennende elektronisk arkivhold og dokumenthåndtering til støtte for elektroniske virksomheter og forretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/609,387 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ezone (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Integrerte kretser, programvare (software), og fastvare (firmware) for bruk i batteriladere som brukes for bærbare elektronikkenheter, trådløse kommunikasjonsenheter og datamaskiner, nemlig datamaskiner, mobiltelefoner, MP3- spillere, personlige digital assistenter (PDA'er), trådløse hodetelefoner, kameraer, høreapparater, batteridrevne driller og andre batteridrevne verktøy; GPS-innretninger, fjernkontroller og trådløse spillkontrollenheter, forannevnte også brukt som del av selve enhetene; integrerte kretser, programvare (software) og fastvare (firmware) for bruk i batteriladere som brukes for bærbare elektronikkenheter, trådløse kommunikasjonsenheter og datamaskiner, nemlig datamaskiner, mobiltelefoner, MP3- spillere, personlige digitale assistenter (PDA'er), trådløse hodetelefoner, kameraer, høreapparater, batteridrevne driller og andre batteridrevne verktøy; GPS-innretninger, fjernkontroller og trådløse spillkontrollenheter, forannevnte også brukt som del av selve enhetene. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Frihet i en ask Frihet i en ask Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dingle (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Frihet i en liten ask Frihet i en liten ask Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: dingle (591) Merket er i farger: Nei Bergersen AS, Brynsveien 3, 0667 OSLO, Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAUCHO GAUCHO Valentin Bianchi S.A.C.I.F., Torres 500 (5600), San Rafael PROVINCE OF MENDOZA, AR Vino AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse:33 Vin og alkoholholdig drikke, unntatt øl. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNNØVE Pizzaost Revet ost som du kan bruke til alt. Mild og god med snill smak for liten og stor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KVAKKULA KVAKKULA Silja Sjursen, Nordre Furdenlund allé 9, 8400 SORTLAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen unison FORSIKRING (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHIQUISAFE CHIQUISAFE Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:21 Beholdere av plast for bananer. Klasse:31 Friske bananer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Unison Forsikring ASA, Karenslyst Allé 2, 0278 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; finansieringsevaluering; finansinformasjon; konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOCSEYE VISION CREATES LEAPFROG (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEVA SLAVYANTSI LEVA SLAVYANTSI Giertz Vinimport AB, Bredgränd 2, STOCKHOLM, SE Vinex Slavyantsi, 8460 Slavyantsi BOURGAS DISTRICT, BG Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Vanja Kristin Ohna, Fossveien 12, 0551 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen amt delivering cure (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ansatekt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding NV, Meibergdreef 61, 1105BA AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter; biologiske preparater for bruk innen medisinsk og klinisk genterapi og celleterapi; klinisk medisinske reagenser for bruk innen genterapi, gendiagnostikk og gentesting; farmasøytiske preparater, nemlig vaksiner for bruk innen geneterapi; genterapiprodukter og profylakseprodukter, nemlig genavlevering, genoverføring, genregulering og genmodulasjon for behandling av metabolske forstyrrelser og sykdommer, okulare forstyrrelser og sykdommer, sykdommer i nervesystemet, forstyrrelser og sykdommer i blodet, kreft, betennelse og autoimmune sykdommer, vaskulære fostyrrelser og sykdommer, og enkelt-gen-forstyrrelser og - sykdommer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STATOIL LAZERWAY STATOIL LAZERWAY StatoilHydro ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Klasse:35 Bensin, diesel, gasolin, gassolje, naturgass, forbrenningsgass, gass i fast form, petroleum, petroleumsprodukter, smøreoljer, motoroljer, drivstoffer for motorer, drivstoffer utvunnet av råolje. Bedriftsledelse av bensinstasjoner; markedsundersøkelser og markedsanalyser for bensinstasjonsvirksomhet, utforming av salgsstrategier, salgsfremmende strategier, identifikasjon av målmarked samt annonse- og reklameprogrammer for bensinstasjoner; formidling og salg av drivstoffer samt drivstoffbiprodukter; formidling samt salg av bensin, av diesel, av petroleum, av motoroljer, av smøreoljer, av lettolje, av parafin, av tilsetninger (ikke-kjemiske) for drivstoffer, av løsemidler; salg av brensel, briketter av tre, kullbriketter, torvbriketter; salgsagenturer vedrørende bensinstasjonsprodukter; markedsføringstjenester; innsamling og systematisering av informasjon vedrørende det foran nevnte for bruk i databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIATECH DIATECH Scantools AS, Strømsveien 195, 0668 OSLO, Klasse:8 Verktøy for bygg- og anleggsbransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PACKETGSM PACKETGSM Lucent Technologies Inc, 150 Allen Road, Suite 2000, Liberty Corner, NJ, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Telekommunikasjon-maskinvare og - programvare for trådløs pakketilgang for data og tale over et globalt dataprokoll nettverk; håndsett for mobiltelefoner (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Motorkjøretøyer samt deres deler og tilbehør. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/609,370 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EZONE EZONE Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Integrerte kretser, programvare (software), og fastvare (firmware) for bruk i batteriladere som brukes for bærbare elektronikkenheter, trådløse kommunikasjonsenheter og datamaskiner, nemlig datamaskiner, mobiltelefoner, MP3- spillere, personlige digitale assistenter (PDA'er), trådløse hodetelefoner, kameraer, høreapparater, batteridrevne driller og andre batteridrevne verktøy; GPS-innretninger, fjernkontroller og trådløse spillkontrollenheter, forannevnte også brukt som del av selve enhetene; integrerte kretser, programvare (software) og fastvare (firmware) for bruk i batteriladere som brukes for bærbare elektronikkenheter, trådløse kommunikasjonsenheter og datamaskiner, nemlig datamaskiner, mobiltelefoner, MP3- spillere, personlige digitale assistenter (PDA'er), trådløse hodetelefoner, kameraer, høreapparater, batteridrevne driller og andre batteridrevne verktøy; GPS-innretninger, fjernkontroller og trådløse spillkontrollenheter, forannevnte også brukt som del av selve enhetene. 19

20 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EUREST Compass Group Nederland BV, Laarderhoogtweg 11, 1101DZ AMSTERDAM, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Klasse:35 Klasse:42 Paper and paper articles, cardboard and goods made thereof; printed matter, newspapers and periodicals. Advertising and business. Various, namely providing of food and drink in restaurants (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /31 (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Black and red. Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Westpreussenstrasse 32-38, KREFELD, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:11 Klasse:18 Klasse:19 Klasse:20 Klasse:21 Filtering apparatus for indoor aquaria; indoor aquarium heaters; lighting fixtures for indoor aquaria. Leashes, collars. Sand, in particular sand for nesting boxes; gravel, in particular for indoor aquaria. Dog baskets, cat baskets, cushions; dog and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats; cupboards for indoor aquaria; decorative articles for indoor aquaria (included in this class). Porringers; cleaning and upkeep items for animals, in particular combs and brushes for animals; cages for small animals, in particular bird-cages; cat litter trays (the aforementioned goods included in this class). 20

21 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:37 Toys for domestic pets. Confectionery, confectionery items, snacks; ices, ice-creams. Foodstuffs for animals, bones for chewing, animal litter, in particular cat litter and litter for small animals; hay, straw litter; plants for indoor aquaria. Lemonades; fruit drinks and fruit juices; mineral water; aerated waters; preparations for nonalcoholic beverages; non-alcoholic beverages (included in this class). Pet shop management; retail trading in filtering apparatus for indoor aquaria, indoor aquarium heaters, lighting fixtures for indoor aquaria, leashes, collars, sand, in particular sand for nesting boxes, gravel, in particular for indoor aquaria, dog baskets, cat baskets, cushions, dog and cat kennels, boxes used for transporting dogs and cats, cupboards for indoor aquaria, decorative articles for indoor aquaria (included in class 20), porringers, cleaning and upkeep items for animals, in particular combs and brushes for animals, cages for small animals, in particular bird-cages, cat litter trays (the aforementioned goods included in class 21), toys for domestic pets, confectionery, confectionery items, snacks, ices, ice creams, foodstuffs for animals, bones for chewing, animal litter, in particular cat litter and litter for small animals; hay, straw litter; plants for indoor aquaria, beverages, especially non-alcoholic beverages, lemonades, fruit drinks and fruit juices, mineral water, aerated waters, preparations for non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages (included in class 32). Construction of markets for products intended for animals. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 743/2006 (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Green-yellow. Michael Steinwender, Gaswerkgasse 14 Top 15, 5020 SALZBURG, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Clothing, headgear, T-shirts, pullovers, sweatshirts, woolly hats, caps, jackets, windcheaters, rain jackets, headbands, braces (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TAKADA TAKADA Kenzo, 8 rue Sedaine, PARIS, FR Klasse:18 Leather and imitation leather, animal skins and hides and imitations of animal skins and hides; goods of leather and of imitation leather namely: luggage, briefcases, suitcases, skins and hides, trunks, backpacks, boxes intended for toiletry articles, umbrellas, parasols, metal clasps for bags, walking sticks, metal end-pieces for walking sticks, travel suitcases, travel sets namely matching luggage sets for travel, attaché cases, key cases, harness for animals, whips, saddlery articles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VIPP Vipp A/S, Snorresgade 22, 2300 KØBENHAVN S, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Klasse:21 Klasse:24 Apparatus for lighting, namely luminaries, appartus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); brush-making materials; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes, buckets, toilet brushes; soap dispensers; laundry baskets, toilet paper holders, soap containers, holders for shaving brushes, storage containers, paper towel dispensers. Textiles, table covers, towels of textile, table mats (not of paper) and table cloths (not of paper)

22 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EM RAW SHOES G-Star International BV, Keienbergweg 100, 1101GH AMSTERDAM, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, including bags and wallets; trunks and travelling bags; umbrellas. Clothing, footwear, headgear; belts (clothing). Advertising; business administration; office functions; business management, including retailing and franchising relating to leather and imitations of leather, and goods made of these materials, not included in other classes including bags and wallets, trunks, travelling bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, and belts (clothing) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EM RAW FOOTWEAR G-Star International BV, Keienbergweg 100, 1101GH AMSTERDAM, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2007C (571) Beskrivelse av merket: This (figurative) trademark consists of a particularly stylized graphic device of a boomerang in contrasting tonality, followed by the wording "COFRA" reproduced on a full background in a thick stroke. Cofra SrL, Via dell'euro, , BARLETTA (BA), IT JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Safety shoes and shoes for protection against accidents; fireproof shoes, shoes for protection against chemical agents, shoes for protection against radiation; fireproof overalls and clothing for protection against accidents, irradiation and fire; protective helmets Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, including bags and wallets; trunks and travelling bags; umbrellas. Clothing, footwear, headgear; belts (clothing). Advertising; business administration; office functions; business management, including retailing and franchising relating to leather and imitations of leather, and goods made of these materials, not included in other classes including bags and wallets, trunks, travelling bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, and belts (clothing)

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer