MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør"

Transkript

1 2014 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

2 MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Verdens ledende aksjemarkeder har gjennom første halvår blitt kraftig stimulert av et vedvarende lavrenteregime i USA og sentralbanksjef Draghis signaler om nye kvantitative stimulanser innenfor eurosonen. Selv om amerikansk økonomi er på god vei mot normal vekst og den amerikanske sentralbankens tilbakekjøp av obligasjoner går mot slutten, vil svake vekstimpulser og faretruende lav EU-inflasjon sørge for å holde både korte og lange renter nede, enda lengre enn tidligere antatt. Etter at styringsrenten i praksis ble satt ut av spill og erstattet med såkalte kvantitative lettelser i USA for nærmere seks år siden, har finansmarkedene over hele den vestlige verden nærmest blitt «dopet» med billige penger og en overflod av likviditet. Den amerikanske sentralbanken (FED) holder fortsatt styringsrenten på null, og i begynnelsen av juni vedtok den europeiske sentralbanken (ECB) faktisk å senke innskuddsrenten helt ned til minus 0,10 prosent. Det kan med rene ord for pengene kalles et parkeringsgebyr, og dermed tvinges både bankene og deres innskytere i enda større grad enn tidligere til å lete etter alternative plasseringsmuligheter. I den lange enden av rentekurven har FED siden januar i år trappet ned sine tilbakekjøp av obligasjoner fra 85 til 45 milliarder dollar per måned, og fra juli måned skal de kvantitative lettelsene (QE3) trappes videre ned til 35 milliarder dollar. Sentralbankens tilbakekjøp av obligasjoner, som hele tiden har vært finansiert ved bruk av seddelpressen, bidrar rent teknisk til å presse kursene oppover og derved markedsrentene nedover. Statsobligasjoner med 10 STYRINGSRENTER PÅ NULLNIVÅ BORTSETT FRA NORGE års rentebinding gir for øyeblikket en avkastning på rundt 2,6 prosent, bare marginalt over inflasjonstakten på 2,0 prosent. Lang siktige forvaltere (pensjonsfond og lignende) tvinges dermed over til investeringsalternativer med høyere forventet avkastning for å opprettholde kjøpe kraft og møte sine fremtidige forpliktelser. Da finnes det nesten ikke andre alternativer enn aksjeplasseringer, og det forklarer den uvanlig sterke kursutviklingen de seneste årene. MER ENN TREDOBLET Når vi inkluderer aksjeutbyttene som er betalt underveis, er verdien av selskapene som inngår i verdens største aksjeindeks Norge Eurosonen USA Sverige Styringsrenter. Kilde: Reuters Ecowin, Landkreditt Forvaltning (S&P 500) i gjennomsnitt mer enn tredoblet siden høsten Det har nærmest vært en uavbrutt og lineær stigning, spesielt i perioden etter 2011, men det synes ikke å skremme flokkorienterte aksjeinvestorer bort fra nettopp denne aktivaklassen. VIX-indeksen, en børsnotert indikator som gjenspeiler graden av usikker het og frykt i det amerikanske aksjemarkedet, befinner seg for tiden på et historisk lavt nivå, og der har den holdt seg lenge. Risikopremien er med andre ord lav, noe som kan tyde på at investorene er i ferd med å bli fartsblinde og i overkant komfortable med at trenden i aksje markedet bare vil fortsette langs en rett linje oppover Landkreditt Forvaltning AS

3 FREMVOKSENDE MARKEDER FORTSATT PÅ VENT Mens verdens ledende aksjebørser har tiltrukket seg «all» oppmerksomhet og kapital fra globale investorer de siste par årene, har det nærmest vært en kollektiv flukt bort fra de fremvoksende markedene med Kina i spissen. Investorene trives åpenbart bedre i et vestlig nullrenteregime hvor sentralbankene systematisk overstimulerer markedet ved hjelp av pengetrykking, enn i et sentralstyrt vekstregime hvor de nye lederne er i ferd med å implementere en mer edruelig økonomisk politikk enn sine forgjengere. Da president Xi Jinping offentliggjorde hovedpunktene i sin nye reformplan 18. november i fjor, skapte det først en begeistringsbølge på de kinesiske børsene, for deretter å bli avløst av en tilsynelatende unison pessimisme blant investorer som «plutselig» begynte å fokusere sterkere på ledernes reduserte vekstambisjoner. På tvers av sterke kjøpsanbefalinger fra verdens REKORDLAVE MARKEDSRENTER PÅ 10 ÅRS STATSOBLIGASJONER Tyskland USA Norge Italia Spania Markedsrente på statsobligasjoner med 10 år til forfall. Kilde: Reuters Ecowin, Landkreditt Forvaltning NOEN AKSJEINDEKSER HAR STEGET MER ENN ANDRE DE SISTE ÅRENE Hong Kong (Hang Seng H-aksjer) USA (S&P 500) MSCI World Index Oslo Børs (OSEFX) Rebaserte aksjeindekser målt i lokal valuta. Kilde: Reuters Ecowin, Landkreditt Forvaltning «Vi har i den senere tid observert en tydelig preferanse for utbyttebetalende aksjer.» ledende investeringsbanker stupte kinesiske aksjer i Hong Kong med over 20 prosent fra begynnelsen av desember og frem til påsketider. Denne salgsbølgen må skrives på kontoen for politisk og økonomisk usikkerhet, men etter vår oppfatning har man ikke grunn til å frykte at de nye lederne vil sette en vellykket reform prosess på spill. Ifølge president Xi handler det mer om å venne seg til en ny «normal» på en noe lavere veksttakt enn tidligere, men fortsatt tilstrekkelig vekst til å videreføre reformene og skape verdifulle arbeidsplasser. Det har i det siste kommet signaler som tyder på at industriproduksjonen er i ferd med å ta seg opp igjen, og innkjøpssjefsindeksen PMI (ledende indikator) utvikler seg positivt på oversiden av den viktige 50-streken. Det kan etter hvert vise seg å bli begynnelsen på et vendepunkt i aksjemarkedene, hvor globale investorer igjen får øynene opp for solide kinesiske selskaper som er godt posisjonert for å ta del i den økonomiske veksten blant Kinas 1,3 milliarder innbyggere. Basert på velkjente nøkkeltall som viser aksjekurser i forhold til inntjening (price/earnings), og i forhold til bokført egenkapital (pris/bok) er aksjene som inngår i den amerikanske S&P 500-indeksen bortimot 50 prosent høyere priset enn aksjene på Shanghaibørsen. UTBYTTEBETALENDE SELSKAPER STADIG MER POPULÆRE Vi har i den senere tid observert en tydelig preferanse for utbyttebetalende aksjer, spesielt i selskaper som har demonstrert både inntjeningsevne og vilje til å levere økende aksjeutbytter år etter år. Slike selskaper har en lavere risikoprofil enn typiske vekstselskaper, noe som i årene etter finanskrisen har blitt verdsatt med en 3

4 klart sterkere kursutvikling enn gjennomsnittet av de selskapene som inngår i S&P 500-indeksen. Vi ser for tiden en tiltagende interesse for utbyttebetalende aksjer også her hjemme og tror det kan være starten på en mer langsiktig trend. Selskaper som har en godt etablert forretnings modell og konsekvent styrer sin virksomhet mot en målsetting om å generere høyest mulige kontantoverskudd, som regelmessig utbetales til aksjonærene, kan forventes å oppnå god verdiutvikling også i tiden fremover. STERK UTVIKLING FOR HIGH YIELD FORETAKSOBLIGASJONER Som en konsekvens av et vedvarende lavrenteregime og økende risikoappetitt blant investorene, har høyt forrentede foretaksobligasjoner (high yield) også gjennom første halvår i år tiltrukket seg sterkt økende etterspørsel fra likvide investorer på jakt etter renteavkastning. Det har resultert i stadig lavere kredittpåslag (risiko premien som utstederne må betale), noe som avleires i form av kursgevinster på obligasjonene. High yield obligasjoner gir fortsatt betydelig høyere avkastning enn lavt forrentede bank- og statsobligasjoner, og selv om potensialet for ytterligere fall i risikopåslagene begynner å nærme seg et naturlig konsolideringsnivå, forventer vi fortsatt god avkastning innenfor denne aktivaklassen i tiden fremover. EUROSONEN VIL SØRGE FOR LAVE RENTER ENDA LENGRE Nullrentepolitikken til ECB har kommet for å bli, i alle fall de nærmeste par årene, noe som kan komme til å bli en stor utfordring for rentepolitikken i USA fremover. På bakgrunn av sterkere vekst og høyere inflasjons takt forventes den første renteøkningen der å komme neste år, noe som vil kunne slå ut i en sterkere dollar på bekostning av amerikansk konkurranseevne. Det blir uansett en hårfin balansegang når sentralbanksjef Janet Yellen skal reversere de siste årenes eksperimentelle pengepolitikk, for gradvis å bringe rentemarkedet tilbake til «normalen». Inntil videre vil de dårlige tidene i Europa være en garanti for vedvarende lave renter i hele den vestlige verden, noe som ble grundig understreket av den svenske Riksbanken da styringsrenten 3. juli ble satt ned fra 0,75 til 0,25 prosent. Her hjemme vil det legge nytt press på Norges Bank frem mot neste rentemøte 18. september, og forventninger om rentekutt kommer tydelig til uttrykk i valutamarkedet, hvor norske kroner har svekket seg betydelig i det siste. 4. juli 2014 Landkreditt Forvaltning Dagfinn Hopsdal God sommer!! AVKASTNING FOR FONDENE Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Avkastning Kina Norge Utbytte Aksje Global Høyrente Extra Første 6 mnd i ,9 % 8,0 % 13,8 % 6,6 % 2,2 % 3,8 % ,3 % 21,5 % 13,5 %* 36,2 % 4,0 % 7,2 % ,6 % 8,0 % 6,8 % 5,7 % 1,0 %** ,9 % -26,4 % 4,3 % 4,0 % ,9 % 23,1 % 10,9 % 4,5 % ,6 % 83,3 % 4,6 % 7,2 % Oppstartsdato * Avkastning for 2013 viser utbyttejustert avkastning fra oppstartsdato ** Avkastning for 2012 viser avkastning fra oppstartsdato Landkreditt Forvaltning AS

5 OM FONDENE Landkreditt Kina Landkreditt Kina oppnådde en verdistigning på 4,6 prosent i juni, mye som følge av at norske kroner ble svekket 2,8 prosent mot Hong Kong. På bakgrunn av signaler om en mulig oppmyking av bankenes primær reservekrav, og sentrale stimulansetiltak i form av infrastrukturinvesteringer, har kinesiske aksjer notert i Hong Kong fått et markant løft to måneder på rad, men andelsverdien ligger fortsatt 5,9 prosent under verdien ved siste årsskifte. Landkreditt Kina har en betydelig overvekt av typiske konsumaksjer, som hittil har vist en relativt treg kursutvikling. Globale investorer har fortsatt en av ventende holdning til de nye ledernes gjennom føringsevne, spesielt i forhold til implementeringen av en mer edruelig økonomisk politikk enn sine forgjengere. Da president Xi Jinping offentliggjorde hovedpunktene i sin nye reformplan 18. november i fjor, skapte det først en begeistringsbølge på de kinesiske børsene, for deretter å bli avløst av en unison pessimisme blant globale investorer som «plutselig» begynte å fokusere sterkere på ledernes reduserte vekstambisjoner. Sterke kjøpsanbefalinger fra verdens ledende investeringsbanker, med Goldman Sachs og Citigroup i spissen, ble neglisjert av globale forvaltere. Kinesiske aksjer notert i Hong Kong falt med over 20 prosent fra begynnelsen av desember og frem til påsketider, en salgsbølge som må skrives på kontoen for politisk/økonomisk usikkerhet. Etter vår oppfatning har man ikke grunn til å frykte at Kinas ledere vil sette en vellykket reformprosess på spill, etter mer enn tredve år med høy vekst og økende levestandard. Ifølge president Xi handler det mer om å venne seg til en ny «normal» på en noe lavere veksttakt enn tidligere, men fortsatt tilstrekkelig vekst til å videreføre reformene og skape verdifulle arbeids plasser. FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 3,00 % Innløsningsomkostninger inntil 1,25 % Forvaltningshonorar p.a. 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,08 kr Innløsningskurs pr ,53 kr LANDKREDITT KINA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner På den andre siden står sentralmyndighetene overfor store utfordringer i sine forsøk på å dempe en overdreven sterk investeringsbølge innenfor eiendomssektoren de seneste tre årene. Provinsmyndighetene har i enkelte regioner drevet sin egen politikk, ofte i konkurranse med hverandre, og i denne sammenheng har investeringsprosjekter av «ymse» kvalitet vært en viktig drivkraft. Finansieringen har i stor grad funnet nye veier utenfor det gjennomregulerte banksystemet, via de såkalte skyggebankene som har sørget for ubegrensede «kredittlinjer». Dette er en av de største bekymringene sett med internasjonale øyne, noe sentralmyndighetene i Beijing er veldig bevisste over. Det vil åpenbart ta tid å konsolidere boligmarkedet i verdens mest folkerike land og samtidig sørge for en myk landing i skygge banksektoren. Kina har store finansielle muskler å sette inn hvis det skulle komme en bølge av mislighold, og det er ingen fare for kapitalflukt fra et marked som ennå ikke har fri kapital flyt. Industriproduksjonen er i ferd med å ta seg opp igjen, mens innkjøpssjefsindeksen PMI utvikler seg positivt på oversiden av den viktige 50-streken. Det kan etter hvert vise seg å bli begynnelsen på et vendepunkt i aksjemarkedene, hvor globale investorer igjen får øynene opp for solide kinesiske selskaper som er godt posisjonert for å ta del i den sterke veksten blant Kinas 1,3 milliarder innbyggere. Basert på velkjente nøkkeltall som viser aksjekurser i forhold til inntjening (price/earnings), og i forhold til bokført egenkapital (pris/bok) er aksjene som inngår i den amerikanske S&P 500-indeksen nå bortimot 50 prosent høyere enn aksjene på Shanghai-børsen. 5

6 Landkreditt Norge Aksjefondet Landkreditt Norge har gitt 27,7 prosent avkastning det siste året og åtte prosent avkastning hittil i år. Den siste femårsperioden har fondet levert nærmere 80 prosent avkastning til andels eierne, tilsvarende et årlig gjennomsnitt på 12,4 prosent. Oslo Børs Fondsindeks har til sammenligning økt 29,1 prosent det siste året og 16,9 prosent årlig, regnet som et gjennomsnitt over den siste femårs perioden. Den siste tiden har investorenes risikovilje vært økende. Dette forholdet gjenspeiles både i aksje- og rentemarkedene. Med en finanskrise friskt i minne har både for brukere og foretak vært mer interessert i å «høste» enn å «så» de siste årene. Vi ser nå en økende ubalanse mellom sparing og realinvesteringer, som har ført til betydelig oppmagasinering av overskuddskapital. Sammen med pengepolitiske stimulanse tiltak har dette resultert i en sterkt økende etterspørsel etter finansaktiva, noe som i sin tur har presset avkastningsmulighetene på lavrisikoinvesteringer ned til nivåer der investorenes kjøpekraft blir redusert, justert for skatt og inflasjon. Som en konsekvens av dette «spareoverskuddet» har investorene blitt «tvunget» ut i mer risikable investeringer, noe den sterkt voksende interessen for investe ringer i i foretaksobligasjoner er et eksempel på. Foretak som har vært aktive i dette lånemarkedet en stund, har sett en markert nedgang i sine lånekostnader; både som følge av et fall i pengemarkedsrentene men også som følge av en reduksjon i markedets prising av kredittrisiko. En økende risikoappetitt har også gitt kursoppgang i aksjemarkedene, anført av New York-børsen der den toneangivende S&P 500-indeksen har gitt 230 prosent avkastning den siste femårsperioden. I parentes bemerket har risikofrie statssertifikater knapt gitt positiv avkastning i perioden. Dette illustrerer en utvikling der kapitalens kjøpekraft har blitt redusert etter å ha vært eksponert FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 3,00 % Innløsningsomkostninger inntil 1,25 % Forvaltningshonorar p.a. 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,13 kr Innløsningskurs pr ,71 kr LANDKREDITT NORGE VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner i lavrisikoinve steringer, mens aksjeinvesteringer i gjennomsnitt har mer enn tredoblet sin verdi på New York-børsen siden våren Verdiutviklingen på Oslo Børs gjenspeiler utviklingen i verdensøkonomien og de globale finansmarkedene. Utsikter til et vedvarende lavt rentenivå bidrar stimulerende til interessen for aksjeinvesteringer. En opprettholdt oljepris bidrar også positivt til stemningen blant investorene i flere av selskapene og sektorene på Oslo Børs. Et økt kostnadsfokus i oljeselskapene blant dem Statoil har på den andre siden skapt økt usikkerhet knyttet til utsiktene for leverandørindustrien. Det er mildest talt utfordrende å si noe sikkert om når aksjeinvesteringer gir avkastning. Kursendringer kommer ofte «som julekvelden på kjerringa». Det er derfor nødvendig å være investert i markedet og ikke vente på et antatt «riktig» kjøpstidspunkt. Det er dessuten viktig å ha is i magen i perioder med kursnedgang. For det vil komme dager med ruskevær og nye stormkast på børsene. For mange vil det være mest fornuftig å etablere en avtale om månedlig sparing i aksjefond. 6 Landkreditt Forvaltning AS

7 Landkreditt Utbytte Aksjefondet Landkreditt Utbytte har levert 29,6 prosent avkastning til andelseierne det siste året og 13,8 prosent avkastning hittil i år. Siden fondet ble etablert 28. februar i fjor har det levert 29,1 prosent avkastning. Avkastningstallene er justert for utbyttebetalinger. Det ble utbetalt 5,50 kroner per andel som utbytte i juni i år og 5,00 kroner per andel i juni i fjor. Fondet har vist en bedre verdiutvikling enn Oslo Børs Fondsindeks, både siden oppstart og hittil i år. Fondsindeksen har økt 10,5 prosent i år og 28,3 prosent siden 28. februar i fjor. Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hoved sakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen. Investorenes jakt på kontant avkastning har preget utviklingen i finansmarkedene de siste årene. Dette gjenspeiles både i rentemarkedene og i aksjemarkedene. Ekspansiv pengepolitikk i hele den vestlige verden har presset renten på risikofrie plasseringer til nivåer som forutsigbart vil redusere kapitalens kjøpekraft over tid. De siste fem årene har vi sett sterkt økende markedsverdier, både på aksjebørsene og i markedene for foretaksobligasjoner. Kursoppgangen har vært spesielt kraftig for aksjer i selskaper med en erklært og troverdig utbyttepolitikk. Målt ved den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har dollar investert våren 2009 nå vokst til 330 dollar. Det tilsvarer en årlig avkastning nær 25 prosent. Etter en tilsvarende investering i utbytteaksjer ville resultatet vært 365 dollar og en gjennomsnittlig avkastning oppunder 28 prosent årlig i perioden. Den samlede renteavkastningen fra risikofrie plasseringer har til sammenligning knapt vært positiv i perioden. Konsumprisindeksen i USA har økt godt og vel 11 prosent siden våren Mengden varer FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a. 1,50 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,17 kr Innløsningskurs pr ,87 kr LANDKREDITT UTBYTTE VERDIUTVIKLING og tjenester som kan kjøpes for en gitt sum kontanter har blitt redusert tilsvarende, og dette illustrerer tydelig at vi har bak oss en periode med et særdeles ugunstig klima for investeringer i risikofrie plasseringer. Landkreditt Utbytte har hatt og har fortsatt en relativt høy eksponering i bankaksjer og egenkapitalbevis. Norske banker har nå et sterkt fokus på å styrke egenkapitalen for å kunne tilfredsstille nye og strengere myndighetskrav til kapitaldekning. Dette har i en overgangsperiode begrenset deres mulighet til å utbetale utbytte til eierne. Sett under ett har fondets eksponering i egenkapitalbevis og bankaksjer bidratt positivt til årets avkastning, men andre deler av porteføljen har gitt høyere avkastning Verdiutvikling i norske kroner BW Offshore, verdens største operatør i markedet for utleie og drift av fartøyer for produksjon av olje og gass til havs, er nå representert i Landkreditt Utbytteporteføljen med en eksponering tilsvarende åtte prosent av fondets tilgjengelige midler. BW Offshore har vært blant de viktigste bidragsyterne til fondets avkastning i år, med en samlet avkastning på nærmere 30 prosent i perioden. Blant øvrige viktige bidragsytere til periodens avkastning kan nevnes investeringsselskapet Ocean Yield, entreprenørselskapene AF Gruppen og Veidekke, havbruksselskapene Lerøy Seafood Group og Salmar, meglerselskapet ABG Sundal Collier og IT-selskapene Atea og Evry. 7

8 Landkreditt Aksje Global Landkreditt Aksje Global oppnådde en verdi stigning på 6,6 prosent i første halvår 2014, en avkastning som kommer på toppen av en verdiøkning på hele 36 prosent gjennom fjoråret. Kronesvekkelsen mot euro og dollar bidro til fondets avkastning i første halvår. Regnet fra årsskiftet har verdens indeksen steget 6,5 prosent uttrykt i dollar og 7,9 prosent omregnet til norske kroner. Inntil videre vil de dårlige tidene i Europa være en garanti for vedvarende lave renter i hele den vestlige verden, noe som ble grundig understreket da Sveriges Riksbank i sitt rentemøte 3. juli kuttet styringsrenten fra 0,75 til 0,25 prosent. Én måned tidligere vedtok den europeiske sentralbanken (ECB) nok en gang å senke sin styringsrente, helt ned til minus 0,10 prosent innskuddsrente overfor bankene. Globale finansinvestorer fortsetter å strømme i flokk til de ledende aksjemarkedene i den vestlige verden, på jakt etter avkastning i form av utbytter og kursgevinster. Aksjeinvesteringer har blitt stående igjen som det eneste reelle plasserings alternativet for langsiktige investorer, i en periode hvor hovedtyngden av de store børsselskapene fortsetter å generere rekordhøye resultater. Lav investerings vilje kombinert med stadig lavere gjelds- og rentebelastning har sørget for svulmende kontantstrømmer som igjen har dannet grunnlag for høye utbyttebetalinger. Så lenge utbyttene regnet i prosent av aksjekursene alene overstiger renteavkastningen på lange statsobligasjoner, har valget vært enkelt. I motsetning til obligasjoner inneholder aksjer som kjent et ubegrenset vekst- og verdistigningspotensial, i tillegg til de løpende utbyttene. Børsverdien av selskapene som inngår i S&P 500, verdens største aksjeindeks, er i gjennom snitt mer enn tredoblet siden høsten 2008, inkludert aksjeutbyttene som er utbetalt underveis. Den stigende trenden har nærmest vært uavbrutt, spesielt i perioden etter 2011, og i løpende pengeverdier har det aldri tidligere 8 Landkreditt Forvaltning AS FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 3,00 % Innløsningsomkostninger inntil 1,25 % Forvaltningshonorar p.a. 1,25 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,18 kr Innløsningskurs pr ,82 kr LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner vært skapt større verdier i aksje markedene på så kort tid. På den andre siden er det litt bekymringsfullt at investorene synes å være i overkant komfortable med at trenden bare skal fortsette langs en rett linje oppover. Det kan man lese direkte ut fra VIX-indeksen, et børsnotert instrument som gjenspeiler graden av usikkerhet og innebygget frykt i det amerikanske aksje markedet. VIX-indeksen befinner seg for tiden på et historisk lavt nivå, noe som indikerer at frykten for en korreksjon er bortimot helt fraværende. Før eller siden vil de vestlige aksjemarkedene nødvendigvis bli utsatt for negative krefter, for eksempel i form av gevinstsikring eller geopolitiske spenninger, selv om det ikke virker veldig sannsynlig på helt kort sikt Basert på dagens aksjekurser og analytikernes estimater for gjennomsnittlig inntjening pr. aksje de nærmeste 12 måneder, prises selskapene som inngår i S&P 500-indeksen til godt over sitt gjennomsnittlige price/earnings-nivå de seneste 30 årene. Det indikerer at verdens ledende aksjemarked ikke er spesielt billig lengre, men i den grad selskapene får medvind fra en ytterligere bedring i amerikansk økonomi og en begynnende optimisme i eurosonen, Japan og Kina vil aksjekursene kunne fortsette å stige gjennom andre halvår.

9 Landkreditt Høyrente Rentefondet Landkreditt Høyrente har levert 3,9 prosent avkastning til andelseierne det siste året og 4,8 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning den siste femårsperioden. I årets første halvår har fondet levert 2,2 prosent avkastning. Norges Banks signalrente den såkalte styringsrenten er fortsatt 1,5 prosent, som den har vært det siden våren Sannsynligheten for at Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen kommer til å redusere styringsrenten i andre halvår har økt etter at Sveriges Riksbank nylig reduserte den svenske styringsrenten med et halvt prosentpoeng til 0,25 p rosent. Det norske markedet for foretaksobligasjoner med høy rente og høy forventet avkastning preges av optimisme, økende kurser og fallende kredittmarginer. Dette kan låntakerne glede seg over; deres lånekostnader faller i takt med kredittmarginene så lenge pengemarkeds rentene ikke endres i nevneverdig grad. Ved utgangen av juni var den norske tremånedersrenten NIBOR 1,75 prosent. Investorer som har investert i foretaksobligasjoner har kunnet glede seg over utviklingen i markedet. Når kredittmarginene faller, øker verdien på «gamle» obligasjoner og kurseffektene øker i takt med gjenværende periode til låneforfall. Forvaltet kapital i norske fond som fokuserer på investeringer i foretaksobliga sjoner (high yield-obligasjoner) er firedoblet de siste to årene. Det forventes at interessen for investeringer i foretaksobligasjoner vil være opprettholdt den nærmeste tiden. Landkreditt Høyrente investerer i bankog finansobligasjoner med inntil fem års gjenværende periode til innfrielse, mens det ved plasseringer i foretaksobligasjoner begrenser gjenværende tid til forfall til maksimalt tre år. Ved utgangen av juni var 70 prosent av midlene investert i FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger 0,00 % Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a. 0,25 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,61 kr Innløsningskurs pr ,61 kr LANDKREDITT HØYRENTE VERDIUTVIKLING rente bærende papirer (bankinnskudd, serti fikater og obligasjoner) utstedt av finansinstitusjoner, mens knapt 30 prosent av midlene var plassert i foretaksobligasjoner. En gjennomsnittlig periode til renteregulering på syv uker gir fondet en begrenset rentefølsomhet. Dette sikrer at fondets kurs pr. andel bare i beskjeden grad vil bli påvirket av endringer i det norske rentenivået. Ved utgangen av juni var den gjennomsnittlige perioden til endelig forfall for investeringene i Landkreditt Høyrente 1,4 år. Det ventes fortsatt en positiv verdiutvikling i Landkreditt Høyrente. Denne Verdiutvikling i norske kroner vurderingen er basert på en forventning om at markedsaktørenes krav til kompensasjon for akseptabel kredittrisiko ikke vil øke den nærmeste tiden. Et redusert kreditt påslag vil alt annet like øke verdien av obligasjonsporteføljen i fondet. Et eventuelt økt kredittpåslag vil ha motsatt effekt på verdiutviklingen i fondet. Landkreditt Høyrente investerer kun i obligasjoner som er utstedt i norske kroner. Fondet investerer ikke i strukturerte produkter, konvertible obligasjoner, fonds obligasjoner eller ansvarlige lån. 9

10 Landkreditt Extra Rentefondet Landkreditt Extra har levert 7,5 prosent avkastning til andelseierne det siste året. Fondet ble etablert i oktober 2012 og har levert 7,2 prosent årlig avkastning siden etableringstidspunktet. I årets første halvår har fondet gitt 3,8 prosent avkastning. Siden årsskiftet har det norske markedet for foretaksobligasjoner med høy rente og høy forventet avkastning vært preget av optimisme, økende kurser og fallende kredittmarginer. Dette har resultert i langt høyere avkastning fra investeringer i foretaksobligasjoner enn det som har vært mulig å oppnå ved tradisjonell banksparing og andre former for tilnærmet risikofrie renteplasseringer. Investorer som har investert i foretaksobligasjoner har kunnet glede seg over utviklingen i markedet. Reduserte markedsrenter og fallende kredittmarginer bidrar til å øke verdien av obligasjonsinvesteringer. Når kredittmarginene faller, øker verdien på «gamle» obligasjoner og kurseffektene øker i takt med gjenværende periode til låneforfall. Avkastningen i Landkreditt Extra har i årets første halvår blitt positivt påvirket av kursoppgang på verdipapirer som følge av oppkjøp. Et eksempel på dette er obligasjoner utstedt av boligprodusenten BWG Homes. Investeringer i BWG Homes økte markert i verdi etter at OBOS nylig gjennomførte et oppkjøp av selskapet. Forvaltet kapital i norske fond som fokuserer på investeringer i foretaks obligasjoner (high yield-obligasjoner) er fordoblet det siste året. Veksttakten har økt den siste tiden. Det kan følgelig forventes at interessen for investeringer i foretaksobligasjoner vil være opprettholdt den nærmeste tiden. Landkreditt Extra investerer alle tilgjen gelige midler i foretaksobligasjoner i høyrente segmentet. Fondets portefølje består hovedsakelig av rentebærende obligasjoner utstedt av foretak innenfor diverse industri-, olje- og oljeservice, FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 0,50 % Innløsningsomkostninger inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a. 0,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,94 kr Innløsningskurs pr ,94 kr LANDKREDITT EXTRA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner eiendom og transport. Fondet investerer ikke i obligasjoner med mer enn tre år til forfall. Ved utgangen av juni var perioden til innfriels av «gjennomsnittsinvesteringen» i fondet cirka 1,8 år. Landkreditt Extra investerer kun i obligasjoner som er utstedt i norske kroner. Fondet investerer ikke i strukturerte produkter, konvertible obligasjoner, fondsobligasjoner eller ansvarlige lån. Det ventes fortsatt en positiv verdiutvikling i Landkreditt Extra. Denne vurderingen er basert på en forventning om at markedsaktørenes krav til kompensasjon for akseptabel kredittrisiko ikke vil øke den nærmeste tiden. Et redusert kredittpåslag vil alt annet like øke verdien av obligasjonsporteføljen i Landkreditt Extra. Et eventuelt økt kreditt påslag vil ha motsatt effekt på verdien. Landkreditt Extra hadde ved utgangen av juni vel 94 prosent av tilgjengelige midler eksponert i foretaksobligasjoner med kort rentebinding. Vel fem prosent av midlene var da midlertidig plassert på bankkonti uten noen form for rentebinding. Fondet har følgelig en begrenset rentefølsomhet, med en gjennomsnittlig periode til renteregulering på seks uker. Dette sikrer at fondets andelsverdi i beskjeden grad påvirkes av endringer i det generelle rente nivået i Norge. 10 Landkreditt Forvaltning AS

11 FONDENES PORTEFØLJER LANDKREDITT KINA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn China Life Insurance Ltd HKD ,97 % Sum finans/livforsikring ,97 % Lenovo Group Ltd HKD ,83 % Travelsky Technologyh HK ORD HKD ,43 % Sum teknologi ,26 % Bejing North Star Co HKD ,43 % China Travel International Investment Ltd HKD ,49 % Shangri-La ASIA HKD ,90 % Sum eiendom og hotell ,83 % China Shineway Pharmaceutical Group Ltd HKD ,23 % CSPC Pharmaceutical Group HKD ,17 % Sum farmasi ,40 % China Mobile Ltd HKD ,37 % China Unicom Ltd HKD ,81 % Sum mobiltelefoni ,19 % Beijing Enterprises Holdings Ltd. 000 HKD ,02 % China Water Affairs Group HKD ,02 % Citic Pacific Ltd HKD ,48 % Sum utilites og konglomerat ,52 % Chaoda Modern Agriculture** HKD ,41 % China Agri Industries Holdings Ltd HKD ,63 % China Resources Enterprise Ltd HKD ,68 % Giordano Intl Ltd HKD ,34 % Goodbaby International HKD ,40 % Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd HKD ,18 % Pacific Andes International Hldgs Ltd HKD ,94 % Parkson Retail Group HKD ,67 % Tsingtao Brewery Co Ltd HKD ,11 % Wumart Stores Inc HKD ,41 % Sum konsumorientert ,76 % Byd Company Ltd HKD ,26 % Great Wall Motor 000 HKD ,05 % Guangzhou Automobile Group Co Ltd HKD ,31 % Sum bilindustri ,62 % Chu Kong Pet and Nat Gas Steel Pipe HKD ,08 % Petro China Co Ltd HKD ,50 % ReneSola Ltd.* USD ,51 % Sum energirelatert ,09 % Cosco Pacific Ltd HKD ,32 % Sum havner/logistikk/shipping ,32 % Sum verdipapirer ,94 % Sum kontanter ,06 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er notert på New York Stock Exchange. Øvrige verdipapirer er notert i Hong Kong. ** Verdipapiret har vært suspendert fra notering siden Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet 11

12 LANDKREDITT NORGE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Storebrand ASA NOK ,26 % Sum finans/forsikring ,26 % Oter Invest AS* NOK ,33 % Sum teknologi/kommunikasjon ,33 % Fastighets AB Balder B** SEK ,80 % Sum eiendom div ,80 % Marine Harvest ASA NOK ,89 % Royal Caribbean Cruises Ltd NOK ,26 % Schibsted ASA NOK ,56 % Sum konsumrelatert ,71 % Statoil ASA NOK ,16 % Sum energi ,16 % BW Offshore Ltd NOK ,96 % DOF ASA NOK ,24 % Havila Shipping ASA NOK ,70 % Odfjell Drilling Ltd NOK ,96 % Petroleum Geo-Services ASA NOK ,26 % Sevan Drilling ASA NOK ,64 % Subsea 7 SA NOK ,50 % TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOK ,63 % Sum oljeservice ,88 % Aurora LPG Holding AS* NOK ,61 % BW LPG Ltd NOK ,36 % Odfjell SE A NOK ,12 % Ship Finance International Ltd.*** USD ,25 % Wilh. Wilhelmsen ASA NOK ,79 % Sum shipping ,13 % Havyard Group AS NOK ,47 % Höegh LNG Holdings Ltd NOK ,98 % Norsk Hydro ASA NOK ,52 % Norwegian Air Shuttle ASA NOK ,30 % Yara International ASA NOK ,03 % Sum industri og råvarer ,30 % Sum verdipapirer ,58 % Sum kontanter ,42 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er unotert. ** Verdipapiret er notert på Stockholmsbørsen. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. *** Verdipapiret er notert på New York Stock Exchange. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet 12 Landkreditt Forvaltning AS

13 LANDKREDITT UTBYTTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn ABG Sundal Collier Holding ASA NOK ,83 % DNB ASA NOK ,18 % Gjensidige Forsikring ASA NOK ,69 % Pareto Bank ASA* NOK ,32 % Sparebank 1 Nord-Norge NOK ,08 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland NOK ,59 % Sparebank 1 SMN NOK ,26 % Sparebank 1 SR-Bank ASA NOK ,23 % Sparebank 1 Østfold Akershus NOK ,32 % Sparebanken Møre NOK ,55 % Sparebanken Vest NOK ,69 % Sparebanken Øst NOK ,38 % Sum finans/forsikring ,11 % Atea ASA NOK ,09 % Bouvet ASA NOK ,61 % EVRY ASA NOK ,01 % Sum IT ,71 % Telenor ASA NOK ,08 % Sum telekom ,08 % Lerøy Seafood Group ASA NOK ,17 % SalMar ASA NOK ,78 % Sum konsumrelatert ,96 % EAM Solar ASA NOK ,74 % Statoil ASA NOK ,11 % Sum energi ,85 % BW Offshore Ltd NOK ,04 % Ocean Yield ASA NOK ,12 % Prosafe SE NOK ,77 % Sum oljeservice ,93 % Wilh. Wilhelmsen ASA NOK ,52 % Sum shipping ,52 % AF Gruppen ASA NOK ,21 % Havyard Group AS NOK ,67 % Veidekke ASA NOK ,80 % Sum industri og råvarer ,68 % Sum verdipapirer ,84 % Sum kontanter ,16 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er unotert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet 13

14 LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Vanguard Global Stock Index Fund EUR ,12 % Sum verdipapirer ,12 % Sum kontanter ,88 % Sum andelskapital ,00 % 14 Landkreditt Forvaltning AS

15 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Bamble og Langesund Spb FRN 19/ ,22 2,38 % ,20 % Blaker Spb FRN 10/ ,0272 2,19 % ,66 % Blaker Spb FRN 22/ ,1439 2,02 % ,55 % BN Bank ASA FRN 07/ ,1907 2,10 % ,85 % Brage Finans AS FRN 20/ ,1397 2,71 % ,28 % Eiendomskreditt AS FRN 08/ ,1066 2,14 % ,53 % Eiendomskreditt AS FRN 14/ ,0436 2,39 % ,10 % Eika Gruppen AS FRN 16/ ,2114 2,48 % ,76 % Fornebu Sparebank FRN 28/ ,248 2,18 % ,10 % Hegra Spb FRN 24/ ,0657 2,48 % ,55 % Hønefoss Spb FRN 19/ ,1348 2,38 % ,11 % Indre Sogn SPB FRN 07/ ,1903 2,25 % ,65 % Kredittforeningen for spb FRN 08/ ,1903 2,06 % ,65 % Kvinesdal Spb FRN 03/ ,1766 2,27 % ,10 % Lillestrøm Spb FRN 06/ ,9 2,04 % ,10 % Lom og Skjåk Spb FRN 03/ ,1777 1,89 % ,74 % Opdals Spb FRN 14/ ,2095 2,22 % ,65 % Opdals Spb FRN 24/ ,1532 2,27 % ,64 % Pareto Bank ASA FRN 03/ ,0082 2,59 % ,10 % Pareto Bank ASA FRN 09/ ,0241 2,59 % ,69 % Rygge Vaaler Spb FRN 11/ ,1148 1,80 % ,65 % Sandnes Spb FRN 04/ ,0109 2,04 % ,31 % Santander Consumer Bank FRN 18/ ,1339 2,37 % ,84 % Selbu Spb FRN 21/ ,1415 2,12 % ,65 % Skandiabanken AB FRN 23/ ,0629 1,95 % ,10 % Spb 1 Buskerud Vestfold FRN 11/ ,199 2,06 % ,20 % Spb 1 Midt Norge FRN 20/ ,1395 1,82 % ,84 % Spb 1 Modum FRN 30/ ,2521 1,96 % ,42 % Spb 1 Modum FRN 9/ ,1936 2,21 % ,20 % Spb 1 Nordvest FRN 03/ ,1778 1,87 % ,41 % Spb 1 Rogaland FRN 12/ ,1177 1,80 % ,74 % Spb Bien FRN 29/ ,1644 1,88 % ,74 % Spb Sør FRN 04/ ,0957 1,80 % ,65 % Sum bank og finans ,77 % Neste rentereg. * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,13. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,37. Forts. neste side. 15

16 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Cegal Holding AS FRN 26/06-17* ,2411 7,25 % ,42 % Color Group ASA FRN 16/ ,1306 4,06 % ,36 % DOF ASA FRN 09/ ,1908 3,71 % ,25 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,0393 4,09 % ,16 % Electromagnetic Geoservices FRN 26/ ,2377 6,85 % ,11 % Havila Shipping ASA FRN 02/ ,1727 3,84 % ,15 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ ,0187 5,20 % ,08 % Kistefos AS FRN 16/ ,2078 7,58 % ,92 % Norwegian Air Shuttle FRN 13/ ,0374 3,64 % ,71 % Odfjell ASA FRN 03/ ,173 4,74 % ,91 % Prosafe ASA FRN 22/ ,1497 3,47 % ,79 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 19/ ,2194 3,13 % ,22 % StormGeo Holding AS FRN 31/01-17* ,083 6,33 % ,36 % Teekay Corporation FRN 09/ ,0241 4,44 % ,61 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,0671 4,23 % ,25 % Volstad Subsea AS FRN 05/ ,0186 6,49 % ,35 % Sum industri og eiendom ,64 % Neste rentereg. Sum verdipapirer ,41 % Sum kontanter ,59 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,13. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1, Landkreditt Forvaltning AS

17 LANDKREDITT EXTRA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Aker ASA FRN 16/ ,2067 4,28 % ,76 % Aker ASA FRN 23/ ,1488 4,07 % ,39 % Atlantic Offshore AS FRN 29/ ,2375 4,76 % ,42 % Atlantic Offshore AS FRN 31/ ,2434 6,26 % ,05 % Austevoll Seafood ASA FRN 07/ ,0995 3,69 % ,53 % BOA OCV AS FRN 27/ ,0748 5,58 % ,96 % Bonheur ASA FRN 15/ ,2093 2,97 % ,58 % BW Offshore Limited FRN 15/ ,2048 4,67 % ,72 % BWG Homes ASA FRN 12/ ,1909 3,09 % ,15 % Cegal Holding AS FRN 26/06-17* ,2411 7,25 % ,58 % Color Group ASA FRN 25/ ,148 4,97 % ,20 % Det Norske Oljeselskap FRN 28/ ,0739 5,73 % ,01 % DNO International ASA FRN 14/ ,0292 7,14 % ,63 % DOF ASA FRN 07/ ,098 6,16 % ,85 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,0393 4,09 % ,69 % DOF Subsea ASA FRN 29/ ,0766 4,88 % ,78 % Dolphin Group ASA FRN 14/ ,1188 7,55 % ,03 % Electromagnetic Geoservices FRN 26/ ,2377 6,85 % ,83 % Farstad Shipping ASA FRN 15/ ,1222 4,51 % ,91 % Fred Olsen Energy ASA FRN 12/ ,1137 3,75 % ,01 % Golden Energy Offshore FRN 28/05-17* ,1615 8,88 % ,87 % Grieg Seafood ASA FRN 21/ ,221 5,24 % ,27 % Havila Shipping ASA FRN 02/ ,1727 3,84 % ,71 % Havila Shipping ASA FRN 30/ ,2509 6,06 % ,40 % Havila Shipping ASA FRN 30/08/ ,1535 6,33 % ,34 % Havyard Group ASA FRN 13/06-17* ,211 7,22 % ,08 % Host Hoteleiendom AS FRN 20/ ,2297 8,64 % ,87 % Hurtigruten ASA FRN 20/ ,0539 5,93 % ,09 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ ,0187 5,20 % ,23 % Kistefos AS FRN 16/ ,2078 7,58 % ,61 % Norwegian Air Shuttle FRN 03/ ,2603 5,51 % ,87 % Odfjell ASA FRN 11/ ,0292 6,04 % ,30 % Olympic Ship AS FRN 09/ ,1134 3,75 % ,20 % Prosafe ASA FRN 08/ ,1034 3,99 % ,34 % Prosafe ASA FRN 22/ ,1497 3,47 % ,15 % Rem Offshore ASA FRN 27/ ,0758 4,08 % ,55 % Selvaag Gruppen AS FRN 16/ ,2112 3,48 % ,76 % Solstad Offshore ASA FRN 25/ ,1489 3,97 % ,29 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 19/ ,2194 3,13 % ,77 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 22/ ,2205 3,89 % ,66 % StormGeo Holding AS FRN 31/01-17* ,083 6,33 % ,79 % Teekay Corporation FRN 09/ ,0241 4,44 % ,91 % Teekay LNG Partners FRN 03/ ,0911 4,84 % ,50 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,0671 4,23 % ,78 % Thon Reitan AS FRN 17/10-16* ,0462 2,69 % ,82 % Volstad Subsea AS FRN 05/ ,0186 6,49 % ,35 % Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 01/ ,1729 2,64 % ,90 % Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 28/ ,1616 2,58 % ,86 % Sum verdipapirer ,35 % Sum kontanter ,65 % Sum andelskapital ,00 % Neste rentereg. * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,12. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,75. 17

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2013 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 5 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2014 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 6 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter Månedsrapport April 2015 Høyere langsiktige renter Oljeprisen begynte å stige i april, og bidro positivt til den norske børsen. Norske kroner har også reagert på dette, og har steget 6,5 prosent mot amerikanske

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013 Månedsrapport April 2013 Oppgang på verdens børser i april Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i april. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,9 prosent i april og 13,5 prosent

Detaljer