Til andelseierne i Rastaskogen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Rastaskogen Borettslag"

Transkript

1 1 Rastaskogen Borettslag Til andelseierne i Rastaskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Rastaskogen Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag avholdes Mandag, 28. april 2014 kl. 19:00 på Thon hotell Triaden. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Innkommet forslag fra Terje Løken angående takløft B) Innkommet forslag fra styret om godtgjørelse til arbeidsgruppa Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av 2 medlemmer til miljøgruppa for 1 år Oslo, 4. mars 2014 Styret i Rastaskogen Borettslag Jarle Opseth /s/ Johan S Alvheim /s/ Bjarne Asgrimplass /s/ Trond Harald Hansen /s/ Britt Helen Risåsen /s/

3 3 Rastaskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jarle Opseth Blåbærstien 49 Nestleder Johan S Alvheim Tyttebærstien 10 Styremedlem Bjarne Asgrimplass Bjørnebærstien 7 B Styremedlem Trond Harald Hansen Blåbærstien 29 Styremedlem Britt Helen Risåsen Bjørnebærstien 28 Varamedlem Øivind Moe Tyttebærstien 27 Varamedlem Arvid Nordahl-Olsen Søster Mathildes Gate 21 Varamedlem Berit Wærsted Bjørnebærstien 20 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Jarle Opseth Blåbærstien 49 Varadelegert Bjarne Asgrimplass Bjørnebærstien 7 B Valgkomiteen Trym Erik Aas Bjørnebærstien 11 Morten Hagen Blåbærstien 45 Henning Torgersen Tyttebærstien 22 Miljøgruppa Erik Grinaker Bjørnebærstien 18 Britt Helen Risåsen Bjørnebærstien 28 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 119 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 90 Lørenskog i Lørenskog kommune. Adresse: Bjørnebærstien 2-4, 18-30, 1Ab-7Ab, 9-23, Blåbærstien 1-13, 25-37, 41-51, Bringebærstien 1-19, 23-37, 2-14, Kreklingstien 1Ab-7Ab. Tyttebærstien 2-16, 20-34,

4 4 Rastaskogen Borettslag Gårds- og bruksnummer: Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1982 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 2 deltidsansatte på til sammen 20 timer per måned. Det er ikke registrert skader eller ulykker i boligselskapet. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,00. Dette er kr ,00 høyere enn budsjettert å skyldes i hovedsak av at borettslaget har blitt godskrevet med kr ,00 i forbindelse med rettsforlik i sak mot Gjermunn Emmerhoff. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,00. Dette er kr ,00 lavere enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr ,00 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,00.

5 5 Rastaskogen Borettslag Diagrammet nedenfor viser i prosent hvordan kostnadene er blitt fordelt i 2013 energi 1 % renter 0 % avdrag 13 % drift og vedl.hold 32 % andre dr.kostn. 7 % pers.kost/styreh 8 % kom.avg 24 % div.honorar 4 % Kabel TV 11 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til generelt vedlikehold. Kommunale avgifter i Lørenskog kommune I henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 gjelder følgende gebyrsatser fra : VANNGEBYRER: Ingen endring. Tilknytningsgebyr kr 85,80 per m² Årsgebyr... " 14,88 per m³ Målerleie... " 300,41 per år (rørdimensjon inntil 1½ tomme) AVLØPSGEBYRER: Ingen endring. Tilknytningsgebyr kr 72,85 per m² Årsgebyr... " 12,59 per m³ FEIE- OG TILSYNSGEBYR: Ingen endring. Per pipeløp... kr 548,88 per år

6 6 Rastaskogen Borettslag RENOVASJONSGEBYR: Økes med 20 % Containere: 4000 liter container " ,50 per år per container 6000 liter container " ,50 " " " " 8000 liter container " ,50 " " " " Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med ca kr ,00. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har pr ikke lån, se note 16 i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med 3,5 % Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 4. mars 2014 Styret i Rastaskogen Borettslag Jarle Opseth /s/ Johan S Alvheim /s/ Bjarne Asgrimplass /s/ Trond Harald Hansen /s/ Britt Helen Risåsen /s/

7 7 Rastaskogen Borettslag Til generalforsamlingen i Rastaskogen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Rastaskogen Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Rastaskogen Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold

8 8 Rastaskogen Borettslag Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 7. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

9 . 9 Rastaskogen Borettslag 517 RASTASKOGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikkfor små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Rastaskogen Borettslag RASTASKOGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Rastaskogen Borettslag RASTASKOGEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 119 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret for Rastaskogen Borettslag Jarle Opseth /s/ Bjarne Asgrimplass /s/ Trond Harald Hansen /s/ Britt Helen Risåsen /s/ Johan S Alvheim /s/

12 . 12 Rastaskogen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for påbygg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Byggesøknad Unison Forsikring, Emmerhoff Opprydning reskontro 63 Telenor SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -846 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket julegaver, mat og drikke for kr 9 686,- jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 719,-

13 13 Rastaskogen Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Medlemslag OBOS Prosjekt AS Aktiv Areal AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift Avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift Betalt feil borettslag SUM KOMMUNALE AVGIFTER

14 14 Rastaskogen Borettslag NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid Diverse leiekostnader/leasing -45 Verktøy og redskaper Driftsmateriell -588 Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -87 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv -145 Bilgodtgjørelse Reisekostnader -243 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -741 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån i Husbanken Gebyr lån i Husbanken -60 Renter og provisjon kassekreditt -739 SUM FINANSKOSTNADER

15 15 Rastaskogen Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Tilgang Avgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.99/bnr.353 M. flere Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Garasjeanlegg 1 1 Styrerom Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse leder Skattetrekk overført OBOS 175 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Innfridd i 2013 Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 0 NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigering SUM BORETTSINNSKUDD

16 Rastaskogen Borettslag NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -525 Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Annen kortsiktig gjeld -124 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

17 17 Rastaskogen Borettslag 4. INNKOMNE FORSLAG A) Innkommet forslag fra Terje Løken angående takløft Det innkomne forslag fra Terje Løken er satt inn i sin helhet på side 17. Styrets forslag til GF 2014 Innstilling til Løken saken og godtgjørelse til arbeidsgruppe (ark) 1. Styrets innstilling til innkommet forslag til GF 2014 fra Terje Løken i Blåbærstien 37. Husleien for andelseiere med påbygg er indeksregulert. Viser til «informasjon til GF i 2010». Styret indeksregulerte husleien for de med påbygg fra kr 3 til kr 5 pr kvm gjeldene fra 1. juli J.fr. husleieregulering vil også indeksregulering av påbygg bli fulgt opp av styret. Dett er en del av styrets ansvar. Styrets innstilling: Styret ønsker ikke at generalforsamlingen skal ta stilling til endinger av fordelingsnøkkel. B) Innkommet forslag fra styret om godtgjørelse til arbeidsgruppa i forbindelse med vedlikehold. Styret ber om fullmakt til å gi kompensasjon til en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal jobbe med utfordringer til vedlikehold, spesielt til forhold til tak. Beløp inntil kr !

18 18 Rastaskogen Borettslag

19 19 Rastaskogen Borettslag VALGKOMITEENS INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: Styremedlemmer som ikke er på valg: Bjarne Asgrimplass Bjørnebærstien 7B Britt Helen Risåsen Bjørnebærstien 28 A) Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Håkon Arnesen Bringebærstien 15 Johan S. Alvheim Tyttebærstien 10 B) Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Berit Wæsted Bjørnebærstien 20 Arvid Nordahl-Olsen Tyttebærstien 37 Øyvind Moe Tyttebærstien 27 C) Som valgkomite for 1 år foreslås: Trym Aas Bjørnebærstien 11 Henning Torgersen Tyttebærstien 22 Morten Hagen Blåbærstien 45 D) Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Britt Helen Risåsen Bjørnebærstien 28 Som varadelegert til OBOS generalforsamling foreslås: Håkon Arnesen Bringebærstien 15 E) Som miljøgruppe for 1 år foreslås: Norun R. Bell Blåbærstien 31 Britt Helen Risåsen Bjørnebærstien til, appell på generalforsamlingen. Navn: Navn: Adresse.. Adresse.. Rasta den 3. mars 2014 Trym Aas /s/ Henning Torgersen /s/

20 20 Rastaskogen Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styrets arbeid I 2013 er det avholdt 9 styremøter. Det er i henhold til styreprotokoll vært behandlet 44 saker inklusiv diverse poster. Representanter for styret har deltatt i diverse møter med OBOS, tjenesteleverandører og beboere. Styret består av fem medlemmer og 3 varamedlemmer. Varamedlemmene kalles inn på styremøter, men har ikke møteplikt. Styret gir ut infoavis etter behov. Borettslaget har egen hjemmeside; Borettslaget har egen e postadresse: Styret har samarbeidet godt med oppgavefordeling. Alle økonomiske fordringer til borettslaget har blitt attestert av styreleder og et av styremedlemmene. Samarbeidet med vår forvaltningskonsulent i OBOS har fungert på en utmerket måte. Forretningsførerkontrakten med OBOS medfører i hovedsak regnskapsførsel, noe veiledning og husleiegarantiordning. Øvrige tjenester fra OBOS som for eksempel byggetekniske vurderinger må kjøpes som konsulenttjenester. Borettslaget står selvfølgelig fritt med hensyn til hvilke slike tjenester vi vil kjøpe, og om vi ønsker og benytte OBOS eller andre. Styret legger opp til at vedlikeholdsarbeid som utføres i regi av borettslaget blir iverksatt gjennom inngåtte avtaler og anbudsrunde. Økonomi/annet Styret viser til årsregnskap for 2013 Vedlikeholdsarbeider i I 2013 har postkasse prosjektet blitt ferdigstilt etter mange runder med postens representanter og leverandører. Det er satt opp takstiger i forbindelse med feiing på alle hus etter forskrifter og krav fra brannvesenet. Det er gjennomført trefelling på diverse steder i borettslaget. Styret har jobbet med taksaken i samarbeid med OBOS prosjekt. Vi har gjennomført ny brannvernrunde og lekeplasskontroll med eksterne firma. To dugnader er gjennomført. Styret har behandlet en rekke krevende beboersaker. Flere møter med posten, brannvesenet, kommunen og borettslagets advokat. Det er skiftet mange dører og noen få vinduer i Styret har vært på en rekke befaringer, felling av trær, mindre utbedringer m.m. Vaktmester/tilsynsmedarbeider Arbeidsoppgaver er i hovedsak snømåking av fellestrapper gjennom vinteren å sørge for at det ser pent og rent ut rundt om i borettslaget. I tillegg tømmes søppel fra borettslagets søppelkasser. Tilsynsmedarbeiderne får instrukser om hva som skal gjøres fra styret. De kan ikke kontaktes av den enkelte beboer i forhold til forefallende arbeid.

21 21 Rastaskogen Borettslag Dugnad Det er gjennomført to dugnader i Mye nyttig arbeid ble utført og styret anbefaler at tradisjonen med dugnader videreføres, men det er selvfølgelig avhengig av at beboerne slutter opp om ordningen. Miljøgruppa Det har lite eller ingen aktivitet i miljøgruppa i Styret Styret har kontor ved fellesgarasje. (Styrebua) E-post adresse: Se også borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Tilsynsmedarbeiderne Axel B. Arnesen og Roger Eldsgård deler på å ivareta løpende vedlikehold i borettslaget. De mottar sine instrukser over hva de skulle gjøre fra styret. De skal ikke kontaktes av den enkelte beboer i forhold til forfallende arbeid. Parkering Kontaktperson er leder i Rastaskogen Garasjelag: Johan S. Alvheim, Tyttebærstien 10. Telefon Garasjer Garasjelaget er et frittstående organ, og er ikke underlagt borettslaget. (Se 11 i garasjelagets vedtekter). Garasjelaget gir i henhold til dette ut sin egen årsrapport. Ved salg av leiligheten Husk å kontakte OBOS Forvaltning særskilt angående oppsigelse av garasje. Garasjen skal følge leiligheten men dette gjøres ikke automatisk da borettslaget og garasjelaget har to forskjellige selskapsnummer. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

22 22 Rastaskogen Borettslag Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside

23 23 Rastaskogen Borettslag Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 1991 Hele borettslaget beiset med GORI dekkbeis Utskifting av noen punkterte vinduer. 1994/95 Skjøtselsplan for fellesarealer Noen hus beiset etter anbefaling fra GORI Utskifting av noen punkterte vinduer Tilstandsrapport Alle hus beiset med Nordsjø Oljedekkbeis Alle tak over ytterdørene skiftet Asfaltert alle gangveier. Ombygget kabelnettet samt startet vedlikehold av takene. 1999/00 Skifting av stoppekran innvendig og utvendig 2000 Utskifting av slitte syd vegger. Rep. av punkterte vinduer og justering av noen vinduer Ny Shingel, nye takrenner og nye nedløpsrør Utskifting av tak, avsluttet. Justering og utskifting av punkterte vindu Alle husene er malt med 1-2 strøk Flügger maling. Skiftet panel på 7 yttervegger. Skiftet alle punkterte vinduer pr. november Reparert overvannsledninger på nord feltet Sluttført skifting av sør vegger. Skiftet 16 ytterdører og 2 terrasse dører. Fullført gjenstående malerarbeider. Rehabilitert veibelysning Påbegynt rehabilitering og utskifting av vinduer Fortsatt arbeidet med vinduene / dører. Fortsatt arbeidet med takene, pipehatter/beslag og nedløps rør Fortsatt arbeid med vinduene. Utskifting av dører. Utskifting av 3 stk. fellestrapper, 1 ny lysmast og 1 ny lyskaster Fortsatt arbeid med vinduene. Utskifting av dører Utskifting av dører og vinduer. Utbedret noen bodtak. En ny bom og flere skilt Utskifting av panel. Malt alle husene med 2 strøk Jotun optimal. Utbedringer av enkelte tak. Utskifting av noen vinduer. Rep. Takrenner og nedløp. Rep. Enkelte bodtak Skiftet 3 tak. Skiftet 17 vinduer og 5 dører. Arbeidet fortsetter i Fortsatt utskifting av vinduer og dører. Påbegynt felles postkasseanlegg. Diverse asfaltering og trefelling Ferdigstilt postkassene. Takstiger i forbindelse med feiing. Utskifting av dører. Felling av store trær.

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag, 28.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer