Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013"

Transkript

1

2 1. VEDTATT BUDSJETT SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Årsbudsjett for Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet VEDLEGG... 8 Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter... 8 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Vedlegg 4: Tilskudd til andre

3 1. Vedtatt budsjett 2014 Arendal bystyre behandlet i møte 12. desember 2013 formannskapets forslag til handlingsprogram for herunder budsjett 2014 (bystyresak nr 163/13). Rådmannens forslag til handlingsprogram/budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 1-7. Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og Saksprotokoll Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2014 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2014 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 4,1 % fra kr 4,93 til kr 5,13 pr m3 inkl mva fra I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2014 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner i 2014 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 2

4 10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 85 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2014 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstraordinære avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2014 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet Arendal kommune har nå gått med underskudd i 7 av de 8 siste årene. Dette kan ikke fortsette og samarbeidspartiene H, Krf, V og Pp vil snu denne utviklingen slik at vi kan legge til rette for vekst i Arendal som et attraktivt samfunn. Vi erkjenner å ha en utfordring innen drift av Arendal Kommune på ca 60 mill kr før det gjøres grep for budsjettreduksjon og for å få et budsjett i balanse. I de 2 siste årene har budsjettene i tillegg innehatt et generelt kutt på 0,5 % poeng i 2011 og 2 % poeng i Det har ikke virket fullgodt etter sin hensikt. Samtidig er andre driftsutgifter ikke inflasjonsjustert. Dette skulle selvsagt også vært kompensert for. Vi konstaterer at regnskapet for Arendal kommune i 2013 går mot nok et underskudd. En sunn kommuneøkonomi tilsier at netto driftsresultat bør være ca 3 % slik at man kan opparbeide seg en buffer. Dette vil i så tilfelle ha kommet i tillegg til behovet i annet avsnitt. En fullfinansiering av Arendal Kommunale Pensjonskasse vil innebære at deler av ekstrapremien som pt betales inn kan reduseres med virkning fra Det er således budsjettåret 2014 som er særlig utfordrende i Arendal. Det folkevalgte nivå må bidra til realisme, redusere forventninger og også ha mot til å ta og gjennomføre upopulære avgjørelser i den hensikt å få langsiktige og gode løsninger. Befolkningen må bidra gjennom en mindre heving av eiendomsskatten og en liten vekst i gebyrene for de kommunale tjenester. Det samlede avgiftsnivå vil være på linje med de fleste norske kommuner. Samarbeidspartiene erkjenner at en snuoperasjon av den økonomiske utvikling for Arendal Kommune medfører at mange av partienes programposter midlertidig må vike for det overordnede målet om å få orden på økonomien i kommunen. Følgende endringsforslag til rådmannens budsjettfremlegg blir derfor fremmet som en samlet løsning: 1. Arendal Kommunale Pensjonskasse (AKP) fullfinansieres ved at en eiendom med verdi ca 140 mill (Plankemyra BOS) overføres til AKP fra Arendal kommune som egenkapitalinnskudd. Eiendommen tilbakeleies til Arendal Kommune. Egen sak vil fremlegges om dette. Kr 25 mill av Arendal Kommunale Pensjonskasses forventede overskudd i 2013 inntektsføres i budsjett Kr 10 mill av overskytende overskudd tillegges egenkapital i AKP. Årsoverskudd utover kr 35 mill anvendes til dekning av premie. 2. Rådmannens forslag er ikke i balanse før han benytter kr 19 mill av siste rest av fonds. Det er ikke bærekraftig og bør heller dekkes gjennom overnevnte pkt 1. Vi har funnet rom til dekning av kr disse kr 19 mill. Eventuelt overskytende positivt driftsresultat i 2014 skal også gå til avsetning til fonds (sparing). 3

5 3. Ikke lovpålagte tjenester som i rådmannens forslag er redusert med i alt kr 6,6 mill (feilsummert i rådmannens forslag side 9 skal være kr 7,148 mill) reduseres med kr 5,850 mill. Dette innebærer at følgende poster knyttet til kultur (rådmannens forslag side 60) tas inn igjen i budsjettet supplert med noen nye poster avmerket i rosa farge nedenfor: Formål Beløp Tilskudd lag og foreninger Kr Arendal Byhistorie PARK etc Kulturskolen Støttekontakttjenesten Fellesaktiviteter, sommertiltak Kilden etc Biblioteket Internasjonalt marked, dager og KIK Ung klassisk Friluftrådet Sør Kulturnettverket Barnekultur Munkehaugen Til formannskapets disposisjon Til Kristent Internasjonalt arbeide (KIA) Økning Arendal Bibliotek (i tillegg til tilbakeført) Til prosjekt Lev Vel Til prosjekt Ungdomslos Til Nordisk informasjonskontor Sum Kr Spesifikasjon post tilskudd lag og foreninger Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd arrangementer/tiltak "Levende historie" Driftstilskudd historielag o.l Driftstilskudd Driftstilskudd barn & unge Tilskudd arrangementer/prosjekter barn & unge Driftstilskudd musikk Tilskudd arrangementer/prosjekter musikk 0 Driftstilskudd idrett Tilskudd arrangementet/prosjekter idrett 0 Driftstilskudd andre kulturformål Tilskudd arrangementer/prosjekter andre kulturformål Tilskudd organisjonseide bygg Driftstilskudd diverse organisasjoner Tilskudd til arrangementer/prosjekter eldre

6 Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd Arendal korfestival Tilskidd Aust-Agder kammerorkester Tilskudd Sørnorsk jazzsenter Tilskudd Aust-Agder musikkråd Tilskudd Skagerrak idrettsfestival Tilskudd Vegårshei skisenter Tilskudd Sørnorsk filmsenter Tilskudd Kjæmpestaden Subsidert leie lokale leietakere Arendal Kulturhus Tilskudd Arendal Kulturhus Tilskudd fritidstilbud i oppvekstområdene Sum tilskudd og overføringer Innenfor tilskuddet overføringer på i alt kr omdisponeres kr fra investeringer Arendal Kulturhus til post subsidiert leie lag og foreninger Arendal Kulturhus slik at den opprinnelige kulturhusmillionen gjenoppstår. 4. IKT Agder og Arendal Kommune utfordres med en besparelse på kr 1,6 mill ift Denne gjentas i 2015 til Det skal nedsettes et politisk utvalg til å se på den politiske organiseringen. Dette arbeidet bør resultere i forenklinger som igjen gir seg utslag i sparte godtgjørelser og reduksjon i posten tapt arbeidsfortjeneste. 6. Sykefraværs-problematikk i Arendal kommune må øverst på dagsorden hos alle ledere. Målet er en reduksjon på 1 % poeng i 2014 og ytterligere et prosent-poeng i Målbildet er et sykefravær under 7,0 % etter Samarbeidspartiene støtter det arbeidet som er igangsatt administrativt for å nå målsettingene. Ingen enheter i Arendal kommune bør - over tid (1 år) - ha høyere sykefravær enn 10 %. Ordningen med egen medarbeider som kun arbeider med å redusere sykefravær skal fortsette. 7. Det etableres et politisk utvalg som skal forberede konkurranseutsetting av de tjenester som egner seg for det. Utvalget skal avgi sin innstilling til bystyret i oktober Vi vil styrke kvalitet og innhold i alle skolene i Arendal. Gjennom endringer i skolestrukturen nedleggelse av de aller minste skolene Løddesøl og Nesheim- vil vi kunne omfordele 13,4 mill (5,7mill (Løddesøl) +7,7 mill (Nesheim) til de andre skolene ifølge skolemodellen hvert år. (Se eget saksfremlegg). Eydehavn skole beholdes slik den er i dag ut denne valgperioden. Lokalsamfunnene på Nesheim og Løddesøl skal tilgodeses med bygningsmasse til etablering av grendehus for å støtte opp om nærmiljøet. 9. Budsjettet for 2014 må salderes ved endring i eiendomsskatt for å kunne balanseres. Man er enige om at eiendomsskatten for boliger/leiligheter skal heves med 1,0 promille fra 5,6 til 6,6 - i I 2015 forplikter man seg til å nedsette eiendomsskatten basert på kommunens økonomi på det tidspunkt. 10. Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt pga vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere pga eiendomsskattens beregningsgrunnlag. 11. Dersom rådmannen etter sin varslede omorganisering anbefaler ansettelsesstopp så skal dette ikke omfatte oppvekst, omsorg eller barnevern. Opptrappingsarbeidet for barnevernet skal fortsette. 12. Det opprettes et tilsynsutvalg for omsorgssektoren som en forsøksordning. 13. Moland helsehus selges ikke i inneværende valgperiode. 14. Basert på at man gjennom de overnevnte tiltak har lagt til rette for positive driftsresultater i årene fremover så fremskynder vi utbyggingen av en ny skole på Tromøy til byggestart høsten 5

7 Drift Det er også inntatt strakstiltak som må utføres på Roligheden skole i 2014 på i alt kr 12,9 mill samt utbedringer knyttet til Tromøyhallen med ramme kr 2,5 mill. Finansutgiftene til dette er innarbeidet. 15. Det bes om at Rådmannen fremmer et forslag til hvordan administrasjonen i Arendal kommune effektivt kan rapportere nøkkeltall i kortfattede månedlige rapporter. Ny rapportering forutsettes å ha oppstart primo Det anmodes om at rådmannen tar en vurdering av skolenes fordelingsmodell. Vurderingen skal ha som formål å kunne gi skolene mer forutsigbare rammer. Bystyret ber rådmannen vurdere en høyere elevfaktor og en redusert klassefaktor fra Pkt Tiltak Bruk av Arendal Pensjonskasses resultat til redusert reguleringspremie og dermed styrket likviditet Inntekt -25,0-25,0-25,0-25,0 Hel/delvis Eliminert rådmannens inndekning av negativt driftsresultat Sparing 13,65 Avsetning til fond Sparing 9,75 7,15 4,15 3 Eliminert kulturkuttet fra rådmannens forslag Øket utgift 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Nye poster -jfr endringsforslag i Word-format dat Øket utgift 1,35 1,35 1,35 1,35 4 Ikt Agder-effektivisering Red. utgift -1,6-1,6-2,0-2,0 5 Redusert politikergodtgjørelse pga forenkling Red. utgift -0,5-1,0-1,5-1,5 6 Sykefravær Red. utgift -0,6-3,0-5,0-7,0 7 Konkurranseutsetting Red. utgift 0,0-3,0-5,0-7,0 8 Omfordeling av midler i skole/oppretthold Eydehavn Øket utgift 1,7 3,5 3,5 3,5 9 Eiendomsskatt Red. inntekt 6,0 14,0 20,0 24, Økte finansutgifter fra økte investeringer Øket utgift 0,5 1,5 4,0 8, Økonomisk rapportering Red. utgift 0,0-1,0-2,0-3,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering Pkt Tiltak Forsømt vedlikehold Roligheden skole 12,9 0,0 0,0 0,0 2 Forsømt arbeide Tromøyhallen 2,5 0,0 0,0 0,0 3 Samlokalisering Ellegård 0,5-0,5 0,0 0,0 4 Fremskutt oppstart Roligheden skole 2,0 10,0 75,0 45,0 Sum 17,9 9,5 75,0 45,0 Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, ba på vegne av Ap, Sv, Sp og FrP om lovlighetkontroll: Med bakgrunn i vedtak fattet av bystyret pålydende: Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt på grunn av vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning, slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere på grunn av eiendomsskattens beregningsgrunnlag bes det om lovlighetskontroll, jfr. kommuneloven 59. 6

8 Dette med følgende begrunnelse: - Har ordføreren lov til å instruere andre folkevalgte i et folkevalgt organ til å innta en holdning til en eller flere saker? - Kan Arendal kommune frita en gruppe innbyggere fra eiendomsskatt? Dessuten bør det vurderes: - Ble det stemt over formannskapets innstilling til handlingsprogram, årsbudsjett og skattevedtak, jfr. kommuneloven 8? 7

9 3. VEDLEGG Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter Skjema 1 A Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Skatt på inntekt og formue LN110 Ordinært rammetilskudd LN120 Skatt på eiendom LN130 Andre direkte eller indirekte skatter LN140 Andre statlige overføringer LN145 Sum frie disponible inntekter LN150 Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre LN160 finansutgifter LN170 Avdrag på lån LN175 Netto finansinntekter/-utgifter LN190 Til ubundne avsetninger LN200 Til bundne avsetninger LN220 Bruk av ubundne avsetninger LN230 Bruk av bundne avsetninger LN235 Netto avsetninger LN240 Overført til investeringsregnskapet Korr for gen statstilskudd, mva-komp mv LN245 Til fordeling drift LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

10 Skjema 1 B Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi - og forvaltning Østre Agder Brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Arendal International School Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Omsorg Vest Omsorg Øst Psykisk helse og rus Mestring og Rehabilitering Aktivitet og Service Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede

11 Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Enhet Hjemmebaserte tjenester Enhet Institusjoner Regnskap Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum

12 Skjema 2A Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Investeringer i anleggsmidler LN110 Utlån og forskutteringer LN120 Avdrag på lån LN130 Avsetninger LN135 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV LN140 Bruk av lånemidler LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN160 Tilskudd til investeringer LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN180 Andre inntekter LN185 SUM EKSTERN FINANSIERING LN190 Overført fra driftsregnskapet LN200 Bruk av avsetninger LN210 SUM FINANSIERING LN215 UDEKKET/UDISPONERT

13 Skjema 2B Brutto investeringer Arendal kommune Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler Reasfaltering Asfaltering grusveger Trafikksikkerhetstiltak Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu Utskifting av brøyteutstyr Landmålerutstyr Massivregistrering Skanning oppmålingsarkiv Parkeringsautomater Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser Ladestasjoner el-biler Utskifting av lysarmaturer Erstatning PDA-er Biler Jovannstunet Transporttjenesten - buss IKT-utstyr krisesenteret Regulering turløype Harebakken-Myra Arendal idrettspark, planlegging 2 rundløyper Arendal og omegn kunstisbane, planlegging rehab toppdekke Maskinkjøp park/idrett Lekeplassutstyr Tilrettelegging friområder Kunstarena Torbjørnsbu Gruver Kulturskolen - utskifting pianoparken Kulturskoletimen IKT- skoler og barnehager Brann: kjøretøy Infrastruktur Barbu bukt Infrastruktur Kunskapshavna del Opparbeidelse Langbrygga - Kanalplassen Vitensenteret Sørlandet Uteområder Kunnskapshavna (infrastrukturtiltak) Rundkjøring Barbu Inventar og utstyr Eureka trinn Kirkegårder Kirker Ledningsanlegg Biologisk rensetrinn i Saulekilen Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt Sum brutto investeringer

14 Økonomisk oversikt drift Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Brukerbetalinger LN110 Andre salgs- og leieinntekter LN120 Overføringer med krav til motytelse LN130 Rammetilskudd LN140 Andre statlige overføringer LN150 Andre overføringer LN160 Inntekts- og formuesskatt LN170 Eiendomsskatt LN180 Andre direkte og indirekte skatter LN185 Sum driftsinntekter LN190 Lønnsutgifter LN200 Sosiale utgifter LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod LN220 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod LN230 Overføringer LN240 Avskrivninger LN250 Fordelte utgifter LN255 Sum driftsutgifter LN256 Brutto driftsresultat LN260 Renteinntekter og utbytte LN270 Mottatte avdrag på lån LN275 Sum eksterne finansinntekter LN280 Renteutgifter og låneomkostninger LN290 Avdrag på lån LN300 Utlån LN305 Sum eksterne finansutgifter LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner LN310 Motpost avskrivninger LN315 Netto driftsresultat LN330 Bruk av disposisjonsfond LN340 Bruk av bundne fond LN355 Sum bruk av avsetninger LN360 Overført til investeringsregnskapet LN380 Avsatt til disposisjonsfond LN390 Avsatt til bundne fond LN395 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/ LN410 mindreforbruk

15 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt busjett 2013 Regnskap 2012 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelse LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringer LN09 Sum inntekter LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommal egenprodu LN15 Overføringer LN17 Fordelte utgifter LN18 Sum utgifter LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjer og andeler LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond LN24 Avsetninger til bundne fond LN26 Sum finansieringstransaksjoner LN27 Finansieringsbehov LN29 Bruk av lån LN30 Mottatte avdrag på utlån LN32 Overføringer fra driftsregnskapet LN33 Bruk av disposisjonsfond LN34 Bruk av ubundne investeringsfond LN35 Bruk av bundne fond LN37 Sum finansiering LN38 Udekket/udisponert

16 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Stuenes skole ekskl basseng Ny barnehage Engene - 80 plasser Ny barnehage Hisøy - 80 plasser Rykene skole Forsømt vedikehold Roligheten skole Forsømt arbeid Tromøyhallen Handlingsplan skoler-2014 arb.miljøloven Stintahallen- Sikre taket og veggene Tiltak barnehager samlet Arendal Bibliotek - automatisering/selvbetjening Akuttplasser ungdom Tiltak omsorgsenheten samlet Utv kontor hj.sykepleien Flosta Færvik BOS Tiltak skoleenhet samlet Myndighetskrav kommunale bygg Transportmidler IKT utstyr/programvare ENØK-tiltak Fjellsikring Kjøp av boliger Kjøkken /vaskerier Bomuldsfabriken - inneklima, oppgradering lys Garasjer/carport hjemmesykepleie Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager Madshaven to boenheter Roligheten - ny skole Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny kulturskole Sum brutto investeringer Arendal Eiendom KF

17 Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Tekn utstyr Bekkevik bakareal Fergekai lokalferger Kommune brygger Tollbodkai Barbubukt småbåthavn Ny Gjestehavn Kjøp av areal N4 Eydehavn Eydehavn nytt/flytting havnebygg Nytt industribygg Sørkomp Sum brutto investeringer Arendal Havnevesen KF

18 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Kirkeverge GRAVFESTEAVGIFT Økning Merknad Festeavgift for 10 år Kultur ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE Enkeltbillett familie voksne og 2 barn Enkeltbillett voksne over 16 år Enkeltbillett barn Sesongkort voksne over 16 år Sesongkort barn Leie av skøyter Pr. gang Sliping av hockeyskøyter Pr. gang Sliping av lengdeløpskøyter Pr. gang BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Lag og foreninger Gratis Gratis Vedtatt av bystyret Kommersielle/private/utenbys: Grupperom/klasserom ol inntil 30m2 100/time 100/time 0% 1125/døgn Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time 0% 750/døgn Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time 0% 1500/døgn Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/ time 250/time 0% 1875/døgn Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time 0% 1125/døgn Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time 0% 2000/døgn Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time 0% 2500/døgn Depositum spesialrom % Depositum nøkler % BIBLIOTEK Purregebyr voksne % Purregebyr barn % 17

19 KULTURSKOLE Økning Merknad Vokal-/instrumentundervisning ,7% Visuell kunst ,7% - - Scenekunst/drama ,7% - - Baby-rytmikk ,7% Leie av instrument % Eks. moms Dirigenttjenester skolemusikkorps Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere en klokketime pr uke Dirigenttjenester voksenaktiviteter ,7% Pr. halvår Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og ved deltakelse på flere aktiviteter Ved salg av en klokketime pr. uke pr. halvår 75% av reelle lønnsutgifter 90% av reelle lønnsutgifter SVØMMING STINTA SVØMMEHALL Barn under 16 år % Pr. gang Pensjonister/studenter % Pr. gang Pensjonister/studenter % Klippekort 10 klipp Voksen % Pr. gang Voksen % Klippekort 10 klipp VITENSENTERET SØRLANDET Barn u/1 år Gratis Gratis 0% Barn % 1-15 år Voksen % Familie 225-1v 2 barn Familie 290-1v 3 barn Famlie 353-1v 4 barn Famlie % 2 v 2 barn Familie v 3 barn Familie v 4 barn Student, honnør, vernepliktig % Skoleelev i undervisning 1 t % Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t Lærer som følger klasse er gratis Minstepris kr. 720 Heldagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Halvdagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Skolebesøk av pedagog kjøregodtgjørelse Barnehagekort Årskort barn % 18

20 VITENSENTERET SØRLANDET Økning Merknad Årskort voksen % Årskort familie 1100 Fødselsdag % Vitenklubb Sommerskole Pr. person Minimum kr arrangement Event kr. 80 pr. person Lokal leie LEIE AV LOKALER ARENDAL BIBLIOTEK Auditoriet innenbys lag Auditoriet utenbys lag og næringsliv Leie av flygel Kursrom innenbys lag Pr. time Kursrom halvdagskurs innenbys lag Kursrom heldagskurs innenbys lag Kursrom næringsliv Pr. time Kursrom halvdagskurs næringsliv Kursrom heldagskurs næringsliv Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av høyttaleranlegg og prosjektor Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av høyttaleranlegg og prosjektor LEIE AV LOKALER - ARENDAL GAMLE RÅDHUS Alle festlokaler Ved større arrangement som bryllup må alle lokaler leies. Eksklusiv rengjøring Festiviteten Eksklusiv rengjøring Grønnsalen Eksklusiv rengjøring Blåsalen Eksklusiv rengjøring Jurysalen Eksklusiv rengjøring Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale til fast minstepris på kr ,- for 3 timer for arrangementer utenfor normal arbeidstid. Hvis behov for rengjøring utover dette kan Arendal kommune sende tilleggsregnig. All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på telefon / LEIE AV LOKALER EUREKA KURSROM Aristoteles 3 timer plasser Aristoteles hel dag plasser Newton 3 timer plasser Newton hel dag plasser Platon 3 timer plasser 19

21 LEIE AV LOKALER EUREKA KURSROM Økning Merknad Platon hel dag plasser Sokrates 3 timer plasser Sokrates hel dag plasser Omsorg OMSORGSTJENESTER Praktisk bistand (pr time): Økning Merknad Under 2G (pr mnd) ,9% Pr. time - Tak 180 statens satser (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) 2-3G ,5 % Pr. time - Tak G ,3 % Pr. time - Tak 2380 Over 5G ,3% Pr. time - Tak 3930 Vask av tøy: Leie av håndklær og sengetøy % Pr. mnd Vask av privat tøy inklusive sengetøy % Enkeltoppdrag kun vask % Enkeltoppdrag inkl stryking/rulling % Leie/kjøp av kommunale hjelpemidler: Pr. mnd - Vask av privat tøy inkl sengetøy Pr. kg - Vask av privat tøy inkl sengetøy + moms Pr. kg - Enkeltoppdrag kun vask + moms Leie av kommunalt utstyr % Pr. gjenstand maksbeløp 300 kr Kjøp av utstyr Mat: Selvkost + kr. 75 Selvkost + kr. 100 Middag kafeteria % Pr. stk Middag hjemeboende 0 75 Pr. stk Frokost/ kveld % Pr. stk 31% Tilleggspris pr. gjenstand Alle måltider % Pr. mnd Dagopphold psykiatri % Pr. gang Dag/natt-opphold sykehjem ,8% Døgnopphold korttid sykehjem ,6% Tillegg for transport % Pr. gang Leie basseng Bjorbekktunet: Grupper funksjonshemmede % Pr. gang Andre % Pr. person Ansatte % Pr. person Pr. døgn - (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) Pr. døgn - (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) 20

22 OMSORGSTJENESTER Økning Merknad Trygghetsalarm: Under 2G ,4 % Pr. mnd Fra 2 4G ,4 % Pr. mnd Over 5G Ny Pr. mnd TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN Sats 1 Transport til og fra dag og aktivitetstilbud alle grupper. Pris pr % Pr. mnd dag 48,25 Pris 2 dager pr uke % Pr. mnd Pris 3 dager pr uke % Pr. mnd Pris 4 dager pr uke % Pr. mnd Pris 5 dager pr uke % Pr. mnd Sats 2 (Sosial- og miljøturer) Inntil 30 Deretter 2,50 kr/km. Over 200 km % km. Deretter kr 1,50 pr km. etter avtale med transporttjenesten Tak pr mnd for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler % Pr. mnd Bolig: Trygghetshybel inkl mat % Pr. døgn Husleie ink alarm v/boliggjøring % Pr. mnd Husleie v/ boliggjøring ellers % Pr. mnd Servicepakke v/boliggjøring % Pr. mnd VAKSINASJONSKONTOR Gruppekonsultasjon( 2 eller flere ) pris pr person) % Pris pr. konsultasjon Konsultasjon voksen % Konsultasjon barn 0-16 år % Oppfølgende konsultasjon % Eget detaljert prisregulativ vaksiner De fleste priser er økt med 5% Parkering PARKERING Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus Priser inkludert MVA Barbubukt % Timesparkering Barbubukt ,4 % Heldagsparkering Jernbanestasjonen Timesparkering Jernbanestasjonen ,05 % Heldagsparkering Bendiksklev, Torvet øst, Torvgaten, Strandgaten, Peder Thomassons gate, Østregate (nederste kvartal) Timeparkering, maks 1 time. Utvidet avgiftstid inkl. lørdag. 21

23 PARKERING Kittelsbukt, Tyholmen, Langbryggen fortau, Nesbakken, Kløckers plass, Kirkeplassen, Kittelsbukt, Nygaten, Østregate 2. og 3. kvartal, Hylleveien Teaterplassen, Rådhusgaten, Fergekaien, Munkegaten, Østregate (toppen), Klevgaten Økning Merknad P-Hus Torvet kl Pr. time P-Hus Torvet kl ,6 % Pr. time P-Hus Torvet - inne Pr. år P-Hus Torvet - tak Pr. år Sentrum; Tyholmen, Kastellveien, Gml. Kittelsbuktvei - Leieplass Sentrumsnære plasser; Skytebanen, Høyveien, Munkejordet, Strømsbuneset, Fløyveien, Hansnesveien og Vrengen - Leieplass ,2 % Pr. år ,2 % Pr. år Barbubukt - Leieplass ,2 % Pr. år NSB (tidl fraktgodsen) - Leieplass ,5 % Pr. år Timeparkering, maks 2 timer. Utvidet avgiftstid inkl. lørdag. Timeparkering, maks 8 timer. Utvidet avgiftstid inkl. lørdag. Parkulator/ Smart Park Pr. time kjøp av parkulator 1247 Regnskap FAKTURAGEBYR Gebyr på papirfaktura ,3% Avtalegiro / efaktura Teknisk - Brannvesen OPPMÅLING Gebyr for saker som behandles etter eierseksjoneringsloven Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva. For sak som krever befaring 5xR 5xR 0 R = Rettsgebyr, nasjonal sats. Sak som ikke krever befaring 3xR 3xR 0 R = Rettsgebyr, nasjonal sats. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m kr pr påbegynt daa Pr.enhet Over 10000m kr. 750 pr påbegynt daa Pr.enhet 22

24 OPPMÅLING Økning Merknad Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg som krever markarbeid m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet Over 2000m2 gebyrsatser etter punkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid 0-100m m m Over 2000m Saker som ikke krever markarbeid 0 Minste gebyr kr jfr pkt Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Viser til pkt , 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, og Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde m Pr. enhet m Pr. enhet m Pr. enhet Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt % (30 % skal utgjøre maksimum kr ). For saker som ikke krever markarbeid, se pkt Minstegebyr kr

25 OPPMÅLING Økning Merknad Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt %. Minstegebyr kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt. For inntil 3 punkter For overskytende grensepunkter Pr. punkt 1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid. For inntil 3 punkter For overskytende grensepunkter Pr. punkt 1.8 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynte 100m grenselengde Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids-, og andre allmennyttige formål. Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr Saker som ikke krever markarbeid Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt Timepris Oppmålingsingeniør Merkantil-/oppmålingshjelp Pr. time Medgått tid rundes oppover til nærmeste time Pr. time Medgått tid rundes oppover til nærmeste time 1.12 Gebyr til statlige etater. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten. Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal skje samordnet Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan koordinator i arbeidslaget AK 70 Kart og Oppmåling, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Koordinator i AK 70 kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingstidspunkt Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet. 24

26 OPPMÅLING Økning Merknad Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsen reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni Gebyrregulativet gjelder for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. A 2 REVISJONER MV. Regulativet er i kraft for bygge- og delingsaker, dispensasjoner, arealplaner, mv. innsendt etter A 3 BENYTTEDE AREALANGIVELSER/FORKORTELSER Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni pbl. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK10 A 4 BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver/forslagstiller. A 5 BEREGNINGSTIDSPUNKT I kap. B, C, D, og E beregnes gebyret etter de satsene som var gjeldene på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen. A 6 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT For kap B, C, og D; Når vedtak fattes. For kap E; Detaljreguleringsplan: Etter at planforslaget har vært til 1.- gangs behandling. Mindre endringer av reguleringsplan: jfr. pbl 12-14, 2.ledd: Når forslaget er behandlet. A 7 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter A 8 FOR MYE BETALT GEBYR Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. A 9 ENDRING/JUSTERING AV REGULATIVET OG/ELLER GEBYRSATSENE Bystyret kan vedta endringer i satsene/mindre justeringer ved den årlige budsjettbehandlingen. Ved endring av satsene i forbindelse med bystyrebehandlingen skal disse avrundes til nærmeste hele krone etter vanlige avrundingsregler. A 10 AVSLAG Dersom en søknad om tiltak etter pbl 20-1, 20-2 eller søknad om dispensasjon etter pbl 19-1/19-2 avslås, betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, C, og D. KAP. B BYGGESAKER B 1 GENERELLE BESTEMMELSER B 1-1 AREALANGIVELSE/DEFINISJONER/FORKORTELSER Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Tiltak som ikke har bruksareal etter NS3940 betaler bare grunnbeløp. Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres. B 1-2 TILLEGG FOR DISPENSASJON Dersom et tiltak etter kap. B og C er avhengig av dispensasjon, påløper det i tillegg for behandling av dispensasjon jfr. kap. D. B 1-3 INNSENDT SØKNAD VIA BYGGSØK 25

27 PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER Punktet fjernes fra regulativet inntil videre fordi teknisk løsning ikke er på plass B 1-4 MAKSIMUMSPRIS Punkt fjernes. Ivaretas av punkt C2-1 og C2-2. B 1-5 TILSKUDD VED BYGGING AV PASSIVHUS Tilskuddsordning omfattes ikke av gebyret knyttet til behandlingen av plan- og byggesak, men er et tilskudd fra kommunen som administreres av kommunens bygningsmyndighet i forbindelse med den ordinære gebyrhåndteringen knyttet til den konkrete byggesaken. Jfr. tidligere bystyresak. B 1-6 FRAFALL AV GEBYR VED LANG SAKSBEHANDLINGSTID Der saksebehandlingstid fra saken er komplett og klar til behandling overskrider 40 uker tas det ikke gebyr. B 1-7 ANDEL AV GEBYR TIL TILSYN 8 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. B 1-8 SAKKYNDIG BISTAND OG INNLEIDE TJENESTER FOR TILSYN I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. B 2 BEHANDLING AV B 2-1 Søknader etter PBL 20-1: bokstav a, b, c, e, f, h, i, j, k, l: Ettrinnssøknad 100 % av satsen i B3 Rammetillatelse 100 % av satsen i B3 litra d Betaler 50 % av satsen i B3 for areal som bruksendres Økning Merknad litra g % Sammenføyning av enheter - enkelt søknad om etablering og rehabilitering av våtrom (dersom det fremmes søknad kun innholdende søknad om våtrom) jfr. SAK10 2-2/pbl 20-1 jfr. bystyrevedtak litra m - se kap C B 2-2 Søknader etter PBL 20-2: litra a, c, d Betaler 100 % av B litra b % B3 AREALSATS 0-15 m % m % m % 2013: + 66 kr/m2 som overskrider 15 m2 2014:+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m2 2013: + 66 kr/m2 som overskrider 15 m2 2014:+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m m % m % m % 2013: + 50 kr/m2 som overskrider 100 m2 2014: + 58 kr/m2 som overskrider 100 m2 2013: + 23 kr/m2 som overskrider 200 m2 2013: + 26 kr/m2 som overskrider 200 m2 2013: + 14 kr/m2 som overskrider 600 m2 2013: + 16 kr/m2 som overskrider 600 m2 26

28 PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER Økning Merknad Over 1000 m % B4 Andre søknader/anmodninger 2013: + 9 kr/m2 som overskrider 1000 m2 2013: + 10 kr/m2 som overskrider 1000 m2 Søknad om ansvarsrett % basert på sentral foretaksgodkjenning Søknad om ansvarsrett % basert på lokal foretaksgodkjenning Søknad om ansvarsrett for selvbyg % jf. SAK Plasseringsgodkjenning % jfr. pbl 29-4 i forbindelse med pbl 20-3 Midlertidig brukstillatelse % Pr. søknad Ferdigattest % Pr. sak Endring av tillatelse % Pr. søknad Igangsettingstillatelse % Pr. søknad Behandling etter pbl Ny Pr. søknad der dette skal vurderes KAP. C Delingssaker C-1Generelle bestemmelser C 1-1 Tillegg for dispensasjon Ved behandling av delingssaker påkommer også tillegg for behandling av eventuell dispensasjon jfr. kap. D. C-2 Behandling av søknad jfr. PBL 20-1, litra M: C 2-1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan: C 2-2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: C 2-3 Fradeling av alle andre typer arealer enn C 2-1 og C % % +800 pr. parsell/tomt Maksimumspris kr pr. parsell/tomt Maksimumspris kr % (tilleggsarealer og tilsvarende) KAP. D Dispensasjonssaker D 1 Generelle bestemmelser D 1-1 Hjemmelsgrunnlag Kapittel D tar for seg behandling av dispensasjon jfr. pbl kapittel 19. Det vises videre til pbl 11-6, D 1-2 Utregning Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. D 2 Fra kommuneplanens arealdel D 2.1 Fra arealformål % D 2.2 Fra bestemmelser % D 3 Fra reguleringsplan D 3.1 Fra arealformål % D 3.2 Fra bestemmelser % D 4 Fra andre bestemmelser: D 4.1 Fra pbl 1-8 i område avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg jfr. pbl 11-7, 12-5 i område avsatt til alle andre arealformål % % D 4.2 Fra bestemmelser i pbl % 27

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 Generelle bestemmelser: A 1-1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre 21.6.2010

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset ARENDAL KOMMUNE Rådhuset NYTT GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYR GJELDENDE FRA 01.01.09 VEDTATT AV BYSTYRET 11.12.08 KAP. A- ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016-2019 Arendal kommune 2015

Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016-2019 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2016... 4 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 10. desember 2015... 4 2.1 Handlingsprogram for perioden 2016-2019... 4 2.2 Årsbudsjett for 2016... 4 3. VEDLEGG... 11 Vedlegg 1:

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer