Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013"

Transkript

1

2 1. VEDTATT BUDSJETT SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Årsbudsjett for Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet VEDLEGG... 8 Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter... 8 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Vedlegg 4: Tilskudd til andre

3 1. Vedtatt budsjett 2014 Arendal bystyre behandlet i møte 12. desember 2013 formannskapets forslag til handlingsprogram for herunder budsjett 2014 (bystyresak nr 163/13). Rådmannens forslag til handlingsprogram/budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 1-7. Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og Saksprotokoll Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2014 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2014 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 4,1 % fra kr 4,93 til kr 5,13 pr m3 inkl mva fra I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2014 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner i 2014 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 2

4 10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 85 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2014 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstraordinære avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2014 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet Arendal kommune har nå gått med underskudd i 7 av de 8 siste årene. Dette kan ikke fortsette og samarbeidspartiene H, Krf, V og Pp vil snu denne utviklingen slik at vi kan legge til rette for vekst i Arendal som et attraktivt samfunn. Vi erkjenner å ha en utfordring innen drift av Arendal Kommune på ca 60 mill kr før det gjøres grep for budsjettreduksjon og for å få et budsjett i balanse. I de 2 siste årene har budsjettene i tillegg innehatt et generelt kutt på 0,5 % poeng i 2011 og 2 % poeng i Det har ikke virket fullgodt etter sin hensikt. Samtidig er andre driftsutgifter ikke inflasjonsjustert. Dette skulle selvsagt også vært kompensert for. Vi konstaterer at regnskapet for Arendal kommune i 2013 går mot nok et underskudd. En sunn kommuneøkonomi tilsier at netto driftsresultat bør være ca 3 % slik at man kan opparbeide seg en buffer. Dette vil i så tilfelle ha kommet i tillegg til behovet i annet avsnitt. En fullfinansiering av Arendal Kommunale Pensjonskasse vil innebære at deler av ekstrapremien som pt betales inn kan reduseres med virkning fra Det er således budsjettåret 2014 som er særlig utfordrende i Arendal. Det folkevalgte nivå må bidra til realisme, redusere forventninger og også ha mot til å ta og gjennomføre upopulære avgjørelser i den hensikt å få langsiktige og gode løsninger. Befolkningen må bidra gjennom en mindre heving av eiendomsskatten og en liten vekst i gebyrene for de kommunale tjenester. Det samlede avgiftsnivå vil være på linje med de fleste norske kommuner. Samarbeidspartiene erkjenner at en snuoperasjon av den økonomiske utvikling for Arendal Kommune medfører at mange av partienes programposter midlertidig må vike for det overordnede målet om å få orden på økonomien i kommunen. Følgende endringsforslag til rådmannens budsjettfremlegg blir derfor fremmet som en samlet løsning: 1. Arendal Kommunale Pensjonskasse (AKP) fullfinansieres ved at en eiendom med verdi ca 140 mill (Plankemyra BOS) overføres til AKP fra Arendal kommune som egenkapitalinnskudd. Eiendommen tilbakeleies til Arendal Kommune. Egen sak vil fremlegges om dette. Kr 25 mill av Arendal Kommunale Pensjonskasses forventede overskudd i 2013 inntektsføres i budsjett Kr 10 mill av overskytende overskudd tillegges egenkapital i AKP. Årsoverskudd utover kr 35 mill anvendes til dekning av premie. 2. Rådmannens forslag er ikke i balanse før han benytter kr 19 mill av siste rest av fonds. Det er ikke bærekraftig og bør heller dekkes gjennom overnevnte pkt 1. Vi har funnet rom til dekning av kr disse kr 19 mill. Eventuelt overskytende positivt driftsresultat i 2014 skal også gå til avsetning til fonds (sparing). 3

5 3. Ikke lovpålagte tjenester som i rådmannens forslag er redusert med i alt kr 6,6 mill (feilsummert i rådmannens forslag side 9 skal være kr 7,148 mill) reduseres med kr 5,850 mill. Dette innebærer at følgende poster knyttet til kultur (rådmannens forslag side 60) tas inn igjen i budsjettet supplert med noen nye poster avmerket i rosa farge nedenfor: Formål Beløp Tilskudd lag og foreninger Kr Arendal Byhistorie PARK etc Kulturskolen Støttekontakttjenesten Fellesaktiviteter, sommertiltak Kilden etc Biblioteket Internasjonalt marked, dager og KIK Ung klassisk Friluftrådet Sør Kulturnettverket Barnekultur Munkehaugen Til formannskapets disposisjon Til Kristent Internasjonalt arbeide (KIA) Økning Arendal Bibliotek (i tillegg til tilbakeført) Til prosjekt Lev Vel Til prosjekt Ungdomslos Til Nordisk informasjonskontor Sum Kr Spesifikasjon post tilskudd lag og foreninger Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd arrangementer/tiltak "Levende historie" Driftstilskudd historielag o.l Driftstilskudd Driftstilskudd barn & unge Tilskudd arrangementer/prosjekter barn & unge Driftstilskudd musikk Tilskudd arrangementer/prosjekter musikk 0 Driftstilskudd idrett Tilskudd arrangementet/prosjekter idrett 0 Driftstilskudd andre kulturformål Tilskudd arrangementer/prosjekter andre kulturformål Tilskudd organisjonseide bygg Driftstilskudd diverse organisasjoner Tilskudd til arrangementer/prosjekter eldre

6 Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd Arendal korfestival Tilskidd Aust-Agder kammerorkester Tilskudd Sørnorsk jazzsenter Tilskudd Aust-Agder musikkråd Tilskudd Skagerrak idrettsfestival Tilskudd Vegårshei skisenter Tilskudd Sørnorsk filmsenter Tilskudd Kjæmpestaden Subsidert leie lokale leietakere Arendal Kulturhus Tilskudd Arendal Kulturhus Tilskudd fritidstilbud i oppvekstområdene Sum tilskudd og overføringer Innenfor tilskuddet overføringer på i alt kr omdisponeres kr fra investeringer Arendal Kulturhus til post subsidiert leie lag og foreninger Arendal Kulturhus slik at den opprinnelige kulturhusmillionen gjenoppstår. 4. IKT Agder og Arendal Kommune utfordres med en besparelse på kr 1,6 mill ift Denne gjentas i 2015 til Det skal nedsettes et politisk utvalg til å se på den politiske organiseringen. Dette arbeidet bør resultere i forenklinger som igjen gir seg utslag i sparte godtgjørelser og reduksjon i posten tapt arbeidsfortjeneste. 6. Sykefraværs-problematikk i Arendal kommune må øverst på dagsorden hos alle ledere. Målet er en reduksjon på 1 % poeng i 2014 og ytterligere et prosent-poeng i Målbildet er et sykefravær under 7,0 % etter Samarbeidspartiene støtter det arbeidet som er igangsatt administrativt for å nå målsettingene. Ingen enheter i Arendal kommune bør - over tid (1 år) - ha høyere sykefravær enn 10 %. Ordningen med egen medarbeider som kun arbeider med å redusere sykefravær skal fortsette. 7. Det etableres et politisk utvalg som skal forberede konkurranseutsetting av de tjenester som egner seg for det. Utvalget skal avgi sin innstilling til bystyret i oktober Vi vil styrke kvalitet og innhold i alle skolene i Arendal. Gjennom endringer i skolestrukturen nedleggelse av de aller minste skolene Løddesøl og Nesheim- vil vi kunne omfordele 13,4 mill (5,7mill (Løddesøl) +7,7 mill (Nesheim) til de andre skolene ifølge skolemodellen hvert år. (Se eget saksfremlegg). Eydehavn skole beholdes slik den er i dag ut denne valgperioden. Lokalsamfunnene på Nesheim og Løddesøl skal tilgodeses med bygningsmasse til etablering av grendehus for å støtte opp om nærmiljøet. 9. Budsjettet for 2014 må salderes ved endring i eiendomsskatt for å kunne balanseres. Man er enige om at eiendomsskatten for boliger/leiligheter skal heves med 1,0 promille fra 5,6 til 6,6 - i I 2015 forplikter man seg til å nedsette eiendomsskatten basert på kommunens økonomi på det tidspunkt. 10. Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt pga vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere pga eiendomsskattens beregningsgrunnlag. 11. Dersom rådmannen etter sin varslede omorganisering anbefaler ansettelsesstopp så skal dette ikke omfatte oppvekst, omsorg eller barnevern. Opptrappingsarbeidet for barnevernet skal fortsette. 12. Det opprettes et tilsynsutvalg for omsorgssektoren som en forsøksordning. 13. Moland helsehus selges ikke i inneværende valgperiode. 14. Basert på at man gjennom de overnevnte tiltak har lagt til rette for positive driftsresultater i årene fremover så fremskynder vi utbyggingen av en ny skole på Tromøy til byggestart høsten 5

7 Drift Det er også inntatt strakstiltak som må utføres på Roligheden skole i 2014 på i alt kr 12,9 mill samt utbedringer knyttet til Tromøyhallen med ramme kr 2,5 mill. Finansutgiftene til dette er innarbeidet. 15. Det bes om at Rådmannen fremmer et forslag til hvordan administrasjonen i Arendal kommune effektivt kan rapportere nøkkeltall i kortfattede månedlige rapporter. Ny rapportering forutsettes å ha oppstart primo Det anmodes om at rådmannen tar en vurdering av skolenes fordelingsmodell. Vurderingen skal ha som formål å kunne gi skolene mer forutsigbare rammer. Bystyret ber rådmannen vurdere en høyere elevfaktor og en redusert klassefaktor fra Pkt Tiltak Bruk av Arendal Pensjonskasses resultat til redusert reguleringspremie og dermed styrket likviditet Inntekt -25,0-25,0-25,0-25,0 Hel/delvis Eliminert rådmannens inndekning av negativt driftsresultat Sparing 13,65 Avsetning til fond Sparing 9,75 7,15 4,15 3 Eliminert kulturkuttet fra rådmannens forslag Øket utgift 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Nye poster -jfr endringsforslag i Word-format dat Øket utgift 1,35 1,35 1,35 1,35 4 Ikt Agder-effektivisering Red. utgift -1,6-1,6-2,0-2,0 5 Redusert politikergodtgjørelse pga forenkling Red. utgift -0,5-1,0-1,5-1,5 6 Sykefravær Red. utgift -0,6-3,0-5,0-7,0 7 Konkurranseutsetting Red. utgift 0,0-3,0-5,0-7,0 8 Omfordeling av midler i skole/oppretthold Eydehavn Øket utgift 1,7 3,5 3,5 3,5 9 Eiendomsskatt Red. inntekt 6,0 14,0 20,0 24, Økte finansutgifter fra økte investeringer Øket utgift 0,5 1,5 4,0 8, Økonomisk rapportering Red. utgift 0,0-1,0-2,0-3,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering Pkt Tiltak Forsømt vedlikehold Roligheden skole 12,9 0,0 0,0 0,0 2 Forsømt arbeide Tromøyhallen 2,5 0,0 0,0 0,0 3 Samlokalisering Ellegård 0,5-0,5 0,0 0,0 4 Fremskutt oppstart Roligheden skole 2,0 10,0 75,0 45,0 Sum 17,9 9,5 75,0 45,0 Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, ba på vegne av Ap, Sv, Sp og FrP om lovlighetkontroll: Med bakgrunn i vedtak fattet av bystyret pålydende: Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt på grunn av vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning, slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere på grunn av eiendomsskattens beregningsgrunnlag bes det om lovlighetskontroll, jfr. kommuneloven 59. 6

8 Dette med følgende begrunnelse: - Har ordføreren lov til å instruere andre folkevalgte i et folkevalgt organ til å innta en holdning til en eller flere saker? - Kan Arendal kommune frita en gruppe innbyggere fra eiendomsskatt? Dessuten bør det vurderes: - Ble det stemt over formannskapets innstilling til handlingsprogram, årsbudsjett og skattevedtak, jfr. kommuneloven 8? 7

9 3. VEDLEGG Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter Skjema 1 A Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Skatt på inntekt og formue LN110 Ordinært rammetilskudd LN120 Skatt på eiendom LN130 Andre direkte eller indirekte skatter LN140 Andre statlige overføringer LN145 Sum frie disponible inntekter LN150 Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre LN160 finansutgifter LN170 Avdrag på lån LN175 Netto finansinntekter/-utgifter LN190 Til ubundne avsetninger LN200 Til bundne avsetninger LN220 Bruk av ubundne avsetninger LN230 Bruk av bundne avsetninger LN235 Netto avsetninger LN240 Overført til investeringsregnskapet Korr for gen statstilskudd, mva-komp mv LN245 Til fordeling drift LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

10 Skjema 1 B Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi - og forvaltning Østre Agder Brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Arendal International School Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Omsorg Vest Omsorg Øst Psykisk helse og rus Mestring og Rehabilitering Aktivitet og Service Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede

11 Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Enhet Hjemmebaserte tjenester Enhet Institusjoner Regnskap Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum

12 Skjema 2A Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Investeringer i anleggsmidler LN110 Utlån og forskutteringer LN120 Avdrag på lån LN130 Avsetninger LN135 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV LN140 Bruk av lånemidler LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN160 Tilskudd til investeringer LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN180 Andre inntekter LN185 SUM EKSTERN FINANSIERING LN190 Overført fra driftsregnskapet LN200 Bruk av avsetninger LN210 SUM FINANSIERING LN215 UDEKKET/UDISPONERT

13 Skjema 2B Brutto investeringer Arendal kommune Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler Reasfaltering Asfaltering grusveger Trafikksikkerhetstiltak Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu Utskifting av brøyteutstyr Landmålerutstyr Massivregistrering Skanning oppmålingsarkiv Parkeringsautomater Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser Ladestasjoner el-biler Utskifting av lysarmaturer Erstatning PDA-er Biler Jovannstunet Transporttjenesten - buss IKT-utstyr krisesenteret Regulering turløype Harebakken-Myra Arendal idrettspark, planlegging 2 rundløyper Arendal og omegn kunstisbane, planlegging rehab toppdekke Maskinkjøp park/idrett Lekeplassutstyr Tilrettelegging friområder Kunstarena Torbjørnsbu Gruver Kulturskolen - utskifting pianoparken Kulturskoletimen IKT- skoler og barnehager Brann: kjøretøy Infrastruktur Barbu bukt Infrastruktur Kunskapshavna del Opparbeidelse Langbrygga - Kanalplassen Vitensenteret Sørlandet Uteområder Kunnskapshavna (infrastrukturtiltak) Rundkjøring Barbu Inventar og utstyr Eureka trinn Kirkegårder Kirker Ledningsanlegg Biologisk rensetrinn i Saulekilen Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt Sum brutto investeringer

14 Økonomisk oversikt drift Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Brukerbetalinger LN110 Andre salgs- og leieinntekter LN120 Overføringer med krav til motytelse LN130 Rammetilskudd LN140 Andre statlige overføringer LN150 Andre overføringer LN160 Inntekts- og formuesskatt LN170 Eiendomsskatt LN180 Andre direkte og indirekte skatter LN185 Sum driftsinntekter LN190 Lønnsutgifter LN200 Sosiale utgifter LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod LN220 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod LN230 Overføringer LN240 Avskrivninger LN250 Fordelte utgifter LN255 Sum driftsutgifter LN256 Brutto driftsresultat LN260 Renteinntekter og utbytte LN270 Mottatte avdrag på lån LN275 Sum eksterne finansinntekter LN280 Renteutgifter og låneomkostninger LN290 Avdrag på lån LN300 Utlån LN305 Sum eksterne finansutgifter LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner LN310 Motpost avskrivninger LN315 Netto driftsresultat LN330 Bruk av disposisjonsfond LN340 Bruk av bundne fond LN355 Sum bruk av avsetninger LN360 Overført til investeringsregnskapet LN380 Avsatt til disposisjonsfond LN390 Avsatt til bundne fond LN395 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/ LN410 mindreforbruk

15 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt busjett 2013 Regnskap 2012 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelse LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringer LN09 Sum inntekter LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommal egenprodu LN15 Overføringer LN17 Fordelte utgifter LN18 Sum utgifter LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjer og andeler LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond LN24 Avsetninger til bundne fond LN26 Sum finansieringstransaksjoner LN27 Finansieringsbehov LN29 Bruk av lån LN30 Mottatte avdrag på utlån LN32 Overføringer fra driftsregnskapet LN33 Bruk av disposisjonsfond LN34 Bruk av ubundne investeringsfond LN35 Bruk av bundne fond LN37 Sum finansiering LN38 Udekket/udisponert

16 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Stuenes skole ekskl basseng Ny barnehage Engene - 80 plasser Ny barnehage Hisøy - 80 plasser Rykene skole Forsømt vedikehold Roligheten skole Forsømt arbeid Tromøyhallen Handlingsplan skoler-2014 arb.miljøloven Stintahallen- Sikre taket og veggene Tiltak barnehager samlet Arendal Bibliotek - automatisering/selvbetjening Akuttplasser ungdom Tiltak omsorgsenheten samlet Utv kontor hj.sykepleien Flosta Færvik BOS Tiltak skoleenhet samlet Myndighetskrav kommunale bygg Transportmidler IKT utstyr/programvare ENØK-tiltak Fjellsikring Kjøp av boliger Kjøkken /vaskerier Bomuldsfabriken - inneklima, oppgradering lys Garasjer/carport hjemmesykepleie Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager Madshaven to boenheter Roligheten - ny skole Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny kulturskole Sum brutto investeringer Arendal Eiendom KF

17 Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Tekn utstyr Bekkevik bakareal Fergekai lokalferger Kommune brygger Tollbodkai Barbubukt småbåthavn Ny Gjestehavn Kjøp av areal N4 Eydehavn Eydehavn nytt/flytting havnebygg Nytt industribygg Sørkomp Sum brutto investeringer Arendal Havnevesen KF

18 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Kirkeverge GRAVFESTEAVGIFT Økning Merknad Festeavgift for 10 år Kultur ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE Enkeltbillett familie voksne og 2 barn Enkeltbillett voksne over 16 år Enkeltbillett barn Sesongkort voksne over 16 år Sesongkort barn Leie av skøyter Pr. gang Sliping av hockeyskøyter Pr. gang Sliping av lengdeløpskøyter Pr. gang BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Lag og foreninger Gratis Gratis Vedtatt av bystyret Kommersielle/private/utenbys: Grupperom/klasserom ol inntil 30m2 100/time 100/time 0% 1125/døgn Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time 0% 750/døgn Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time 0% 1500/døgn Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/ time 250/time 0% 1875/døgn Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time 0% 1125/døgn Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time 0% 2000/døgn Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time 0% 2500/døgn Depositum spesialrom % Depositum nøkler % BIBLIOTEK Purregebyr voksne % Purregebyr barn % 17

19 KULTURSKOLE Økning Merknad Vokal-/instrumentundervisning ,7% Visuell kunst ,7% - - Scenekunst/drama ,7% - - Baby-rytmikk ,7% Leie av instrument % Eks. moms Dirigenttjenester skolemusikkorps Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere en klokketime pr uke Dirigenttjenester voksenaktiviteter ,7% Pr. halvår Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og ved deltakelse på flere aktiviteter Ved salg av en klokketime pr. uke pr. halvår 75% av reelle lønnsutgifter 90% av reelle lønnsutgifter SVØMMING STINTA SVØMMEHALL Barn under 16 år % Pr. gang Pensjonister/studenter % Pr. gang Pensjonister/studenter % Klippekort 10 klipp Voksen % Pr. gang Voksen % Klippekort 10 klipp VITENSENTERET SØRLANDET Barn u/1 år Gratis Gratis 0% Barn % 1-15 år Voksen % Familie 225-1v 2 barn Familie 290-1v 3 barn Famlie 353-1v 4 barn Famlie % 2 v 2 barn Familie v 3 barn Familie v 4 barn Student, honnør, vernepliktig % Skoleelev i undervisning 1 t % Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t Lærer som følger klasse er gratis Minstepris kr. 720 Heldagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Halvdagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Skolebesøk av pedagog kjøregodtgjørelse Barnehagekort Årskort barn % 18

20 VITENSENTERET SØRLANDET Økning Merknad Årskort voksen % Årskort familie 1100 Fødselsdag % Vitenklubb Sommerskole Pr. person Minimum kr arrangement Event kr. 80 pr. person Lokal leie LEIE AV LOKALER ARENDAL BIBLIOTEK Auditoriet innenbys lag Auditoriet utenbys lag og næringsliv Leie av flygel Kursrom innenbys lag Pr. time Kursrom halvdagskurs innenbys lag Kursrom heldagskurs innenbys lag Kursrom næringsliv Pr. time Kursrom halvdagskurs næringsliv Kursrom heldagskurs næringsliv Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av høyttaleranlegg og prosjektor Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av høyttaleranlegg og prosjektor LEIE AV LOKALER - ARENDAL GAMLE RÅDHUS Alle festlokaler Ved større arrangement som bryllup må alle lokaler leies. Eksklusiv rengjøring Festiviteten Eksklusiv rengjøring Grønnsalen Eksklusiv rengjøring Blåsalen Eksklusiv rengjøring Jurysalen Eksklusiv rengjøring Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale til fast minstepris på kr ,- for 3 timer for arrangementer utenfor normal arbeidstid. Hvis behov for rengjøring utover dette kan Arendal kommune sende tilleggsregnig. All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på telefon / LEIE AV LOKALER EUREKA KURSROM Aristoteles 3 timer plasser Aristoteles hel dag plasser Newton 3 timer plasser Newton hel dag plasser Platon 3 timer plasser 19

21 LEIE AV LOKALER EUREKA KURSROM Økning Merknad Platon hel dag plasser Sokrates 3 timer plasser Sokrates hel dag plasser Omsorg OMSORGSTJENESTER Praktisk bistand (pr time): Økning Merknad Under 2G (pr mnd) ,9% Pr. time - Tak 180 statens satser (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) 2-3G ,5 % Pr. time - Tak G ,3 % Pr. time - Tak 2380 Over 5G ,3% Pr. time - Tak 3930 Vask av tøy: Leie av håndklær og sengetøy % Pr. mnd Vask av privat tøy inklusive sengetøy % Enkeltoppdrag kun vask % Enkeltoppdrag inkl stryking/rulling % Leie/kjøp av kommunale hjelpemidler: Pr. mnd - Vask av privat tøy inkl sengetøy Pr. kg - Vask av privat tøy inkl sengetøy + moms Pr. kg - Enkeltoppdrag kun vask + moms Leie av kommunalt utstyr % Pr. gjenstand maksbeløp 300 kr Kjøp av utstyr Mat: Selvkost + kr. 75 Selvkost + kr. 100 Middag kafeteria % Pr. stk Middag hjemeboende 0 75 Pr. stk Frokost/ kveld % Pr. stk 31% Tilleggspris pr. gjenstand Alle måltider % Pr. mnd Dagopphold psykiatri % Pr. gang Dag/natt-opphold sykehjem ,8% Døgnopphold korttid sykehjem ,6% Tillegg for transport % Pr. gang Leie basseng Bjorbekktunet: Grupper funksjonshemmede % Pr. gang Andre % Pr. person Ansatte % Pr. person Pr. døgn - (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) Pr. døgn - (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) 20

22 OMSORGSTJENESTER Økning Merknad Trygghetsalarm: Under 2G ,4 % Pr. mnd Fra 2 4G ,4 % Pr. mnd Over 5G Ny Pr. mnd TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN Sats 1 Transport til og fra dag og aktivitetstilbud alle grupper. Pris pr % Pr. mnd dag 48,25 Pris 2 dager pr uke % Pr. mnd Pris 3 dager pr uke % Pr. mnd Pris 4 dager pr uke % Pr. mnd Pris 5 dager pr uke % Pr. mnd Sats 2 (Sosial- og miljøturer) Inntil 30 Deretter 2,50 kr/km. Over 200 km % km. Deretter kr 1,50 pr km. etter avtale med transporttjenesten Tak pr mnd for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler % Pr. mnd Bolig: Trygghetshybel inkl mat % Pr. døgn Husleie ink alarm v/boliggjøring % Pr. mnd Husleie v/ boliggjøring ellers % Pr. mnd Servicepakke v/boliggjøring % Pr. mnd VAKSINASJONSKONTOR Gruppekonsultasjon( 2 eller flere ) pris pr person) % Pris pr. konsultasjon Konsultasjon voksen % Konsultasjon barn 0-16 år % Oppfølgende konsultasjon % Eget detaljert prisregulativ vaksiner De fleste priser er økt med 5% Parkering PARKERING Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus Priser inkludert MVA Barbubukt % Timesparkering Barbubukt ,4 % Heldagsparkering Jernbanestasjonen Timesparkering Jernbanestasjonen ,05 % Heldagsparkering Bendiksklev, Torvet øst, Torvgaten, Strandgaten, Peder Thomassons gate, Østregate (nederste kvartal) Timeparkering, maks 1 time. Utvidet avgiftstid inkl. lørdag. 21

23 PARKERING Kittelsbukt, Tyholmen, Langbryggen fortau, Nesbakken, Kløckers plass, Kirkeplassen, Kittelsbukt, Nygaten, Østregate 2. og 3. kvartal, Hylleveien Teaterplassen, Rådhusgaten, Fergekaien, Munkegaten, Østregate (toppen), Klevgaten Økning Merknad P-Hus Torvet kl Pr. time P-Hus Torvet kl ,6 % Pr. time P-Hus Torvet - inne Pr. år P-Hus Torvet - tak Pr. år Sentrum; Tyholmen, Kastellveien, Gml. Kittelsbuktvei - Leieplass Sentrumsnære plasser; Skytebanen, Høyveien, Munkejordet, Strømsbuneset, Fløyveien, Hansnesveien og Vrengen - Leieplass ,2 % Pr. år ,2 % Pr. år Barbubukt - Leieplass ,2 % Pr. år NSB (tidl fraktgodsen) - Leieplass ,5 % Pr. år Timeparkering, maks 2 timer. Utvidet avgiftstid inkl. lørdag. Timeparkering, maks 8 timer. Utvidet avgiftstid inkl. lørdag. Parkulator/ Smart Park Pr. time kjøp av parkulator 1247 Regnskap FAKTURAGEBYR Gebyr på papirfaktura ,3% Avtalegiro / efaktura Teknisk - Brannvesen OPPMÅLING Gebyr for saker som behandles etter eierseksjoneringsloven Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva. For sak som krever befaring 5xR 5xR 0 R = Rettsgebyr, nasjonal sats. Sak som ikke krever befaring 3xR 3xR 0 R = Rettsgebyr, nasjonal sats. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m kr pr påbegynt daa Pr.enhet Over 10000m kr. 750 pr påbegynt daa Pr.enhet 22

24 OPPMÅLING Økning Merknad Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg som krever markarbeid m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet m Pr.enhet Over 2000m2 gebyrsatser etter punkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid 0-100m m m Over 2000m Saker som ikke krever markarbeid 0 Minste gebyr kr jfr pkt Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Viser til pkt , 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, og Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde m Pr. enhet m Pr. enhet m Pr. enhet Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt % (30 % skal utgjøre maksimum kr ). For saker som ikke krever markarbeid, se pkt Minstegebyr kr

25 OPPMÅLING Økning Merknad Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt %. Minstegebyr kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt. For inntil 3 punkter For overskytende grensepunkter Pr. punkt 1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid. For inntil 3 punkter For overskytende grensepunkter Pr. punkt 1.8 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynte 100m grenselengde Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids-, og andre allmennyttige formål. Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr Saker som ikke krever markarbeid Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt Timepris Oppmålingsingeniør Merkantil-/oppmålingshjelp Pr. time Medgått tid rundes oppover til nærmeste time Pr. time Medgått tid rundes oppover til nærmeste time 1.12 Gebyr til statlige etater. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten. Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal skje samordnet Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan koordinator i arbeidslaget AK 70 Kart og Oppmåling, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Koordinator i AK 70 kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingstidspunkt Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet. 24

26 OPPMÅLING Økning Merknad Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsen reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni Gebyrregulativet gjelder for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. A 2 REVISJONER MV. Regulativet er i kraft for bygge- og delingsaker, dispensasjoner, arealplaner, mv. innsendt etter A 3 BENYTTEDE AREALANGIVELSER/FORKORTELSER Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni pbl. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK10 A 4 BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver/forslagstiller. A 5 BEREGNINGSTIDSPUNKT I kap. B, C, D, og E beregnes gebyret etter de satsene som var gjeldene på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen. A 6 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT For kap B, C, og D; Når vedtak fattes. For kap E; Detaljreguleringsplan: Etter at planforslaget har vært til 1.- gangs behandling. Mindre endringer av reguleringsplan: jfr. pbl 12-14, 2.ledd: Når forslaget er behandlet. A 7 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter A 8 FOR MYE BETALT GEBYR Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. A 9 ENDRING/JUSTERING AV REGULATIVET OG/ELLER GEBYRSATSENE Bystyret kan vedta endringer i satsene/mindre justeringer ved den årlige budsjettbehandlingen. Ved endring av satsene i forbindelse med bystyrebehandlingen skal disse avrundes til nærmeste hele krone etter vanlige avrundingsregler. A 10 AVSLAG Dersom en søknad om tiltak etter pbl 20-1, 20-2 eller søknad om dispensasjon etter pbl 19-1/19-2 avslås, betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, C, og D. KAP. B BYGGESAKER B 1 GENERELLE BESTEMMELSER B 1-1 AREALANGIVELSE/DEFINISJONER/FORKORTELSER Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Tiltak som ikke har bruksareal etter NS3940 betaler bare grunnbeløp. Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres. B 1-2 TILLEGG FOR DISPENSASJON Dersom et tiltak etter kap. B og C er avhengig av dispensasjon, påløper det i tillegg for behandling av dispensasjon jfr. kap. D. B 1-3 INNSENDT SØKNAD VIA BYGGSØK 25

27 PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER Punktet fjernes fra regulativet inntil videre fordi teknisk løsning ikke er på plass B 1-4 MAKSIMUMSPRIS Punkt fjernes. Ivaretas av punkt C2-1 og C2-2. B 1-5 TILSKUDD VED BYGGING AV PASSIVHUS Tilskuddsordning omfattes ikke av gebyret knyttet til behandlingen av plan- og byggesak, men er et tilskudd fra kommunen som administreres av kommunens bygningsmyndighet i forbindelse med den ordinære gebyrhåndteringen knyttet til den konkrete byggesaken. Jfr. tidligere bystyresak. B 1-6 FRAFALL AV GEBYR VED LANG SAKSBEHANDLINGSTID Der saksebehandlingstid fra saken er komplett og klar til behandling overskrider 40 uker tas det ikke gebyr. B 1-7 ANDEL AV GEBYR TIL TILSYN 8 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. B 1-8 SAKKYNDIG BISTAND OG INNLEIDE TJENESTER FOR TILSYN I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. B 2 BEHANDLING AV B 2-1 Søknader etter PBL 20-1: bokstav a, b, c, e, f, h, i, j, k, l: Ettrinnssøknad 100 % av satsen i B3 Rammetillatelse 100 % av satsen i B3 litra d Betaler 50 % av satsen i B3 for areal som bruksendres Økning Merknad litra g % Sammenføyning av enheter - enkelt søknad om etablering og rehabilitering av våtrom (dersom det fremmes søknad kun innholdende søknad om våtrom) jfr. SAK10 2-2/pbl 20-1 jfr. bystyrevedtak litra m - se kap C B 2-2 Søknader etter PBL 20-2: litra a, c, d Betaler 100 % av B litra b % B3 AREALSATS 0-15 m % m % m % 2013: + 66 kr/m2 som overskrider 15 m2 2014:+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m2 2013: + 66 kr/m2 som overskrider 15 m2 2014:+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m m % m % m % 2013: + 50 kr/m2 som overskrider 100 m2 2014: + 58 kr/m2 som overskrider 100 m2 2013: + 23 kr/m2 som overskrider 200 m2 2013: + 26 kr/m2 som overskrider 200 m2 2013: + 14 kr/m2 som overskrider 600 m2 2013: + 16 kr/m2 som overskrider 600 m2 26

28 PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER Økning Merknad Over 1000 m % B4 Andre søknader/anmodninger 2013: + 9 kr/m2 som overskrider 1000 m2 2013: + 10 kr/m2 som overskrider 1000 m2 Søknad om ansvarsrett % basert på sentral foretaksgodkjenning Søknad om ansvarsrett % basert på lokal foretaksgodkjenning Søknad om ansvarsrett for selvbyg % jf. SAK Plasseringsgodkjenning % jfr. pbl 29-4 i forbindelse med pbl 20-3 Midlertidig brukstillatelse % Pr. søknad Ferdigattest % Pr. sak Endring av tillatelse % Pr. søknad Igangsettingstillatelse % Pr. søknad Behandling etter pbl Ny Pr. søknad der dette skal vurderes KAP. C Delingssaker C-1Generelle bestemmelser C 1-1 Tillegg for dispensasjon Ved behandling av delingssaker påkommer også tillegg for behandling av eventuell dispensasjon jfr. kap. D. C-2 Behandling av søknad jfr. PBL 20-1, litra M: C 2-1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan: C 2-2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: C 2-3 Fradeling av alle andre typer arealer enn C 2-1 og C % % +800 pr. parsell/tomt Maksimumspris kr pr. parsell/tomt Maksimumspris kr % (tilleggsarealer og tilsvarende) KAP. D Dispensasjonssaker D 1 Generelle bestemmelser D 1-1 Hjemmelsgrunnlag Kapittel D tar for seg behandling av dispensasjon jfr. pbl kapittel 19. Det vises videre til pbl 11-6, D 1-2 Utregning Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. D 2 Fra kommuneplanens arealdel D 2.1 Fra arealformål % D 2.2 Fra bestemmelser % D 3 Fra reguleringsplan D 3.1 Fra arealformål % D 3.2 Fra bestemmelser % D 4 Fra andre bestemmelser: D 4.1 Fra pbl 1-8 i område avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg jfr. pbl 11-7, 12-5 i område avsatt til alle andre arealformål % % D 4.2 Fra bestemmelser i pbl % 27

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til

Kommunestyrets vedtak til Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

BUDSJETT 2011. Velkommen!

BUDSJETT 2011. Velkommen! BUDSJETT 2011 Velkommen! Vedtatt i kommunestyret 30.11.2010 Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 3 BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 5 VEKTING

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i Kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BARNEHAGE FORELDREBETALING... 3 2. SKOLEFRITIDSORDNING... 3 3. MUSIKK OG KULTURSKOLEN...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer