SANDE KOMMUNE RET(NEST(AP køyredato: I 4 Ar kiv : Re kne s kap mal} 3. lç

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDE KOMMUNE RET(NEST(AP 2013. køyredato: 28.02. I 4 Ar kiv : Re kne s kap mal} 3. lç"

Transkript

1 SANDE KOMMUNE RET(NEST(AP 23 køyredato: I 4 Ar kiv : Re kne s kap mal} 3. lç

2 SANDE KOMMUNE REKNESK;AP 273

3 Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalìnger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast e endom Andre direkte ndirekte skatter Note Regnskap Regulert budsjett I Opprinnelig budsjett ô RegnskaP JO/t I DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vãrer og tjen. som inngår i komm tjenesteprod' rjøþ av tlenestãr iom erstatter kommunens tjensteprod OverfØringer Avskrìvninger Fordelte I ? I EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instlumenter Moltatte lån eksterne r EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum e fin r Itat eksterne BRUK AV AVSETNINGER Bruk av lidligere års regnskapsmessige mindreforbrul< Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk âv likviditetsreserven Sum kav 'r t Joz I AVSETNINGER Overført til invester ngsregnskapel Avsatt til dekning av tidligere års r'messige melorbruk Avsatt til disposisionsfond Avsatt til bundne fond Avsatl til um

4 Tall i kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eìendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overfør nger Andre overføringer eieruttak m Note RegnskaP 2' Regulert budsjett Opptinnelig budsjett 23 Regnskap UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vãrer og tjen. som inngår ì komm tjenesteprod Kjøp av tjenestér som erstatter kommunens tjensleprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte Sum ' FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på ìån Utlån KjØp av aksjer og andeler Dekning av tidl gere års udekkede merforbruk Avsatt tìl ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likv ditetsreseruen s FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlìgere års udisponerte mindreforbruk l\4ottatte avdrag På utlån Overført fra dr ftsreg nskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne invester ngsfond Bruk av bundne fond Bruk av J lql I

5 Tall i kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER lnntekter driftsdel lnntekter investeringsdel lnnbetalin ved eksterne finanstransaks Regnskap 23 RegnskaP er Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel ' Utgifter i nvesteri ngsdel ' Utbeta ved eksterne finanstran m anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endri i ubrukte lånemidler Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetni senere ar avsetninger '

6 H:lArsoppgjer\Rekneskap 23 - hovudoversikt mm\skjema A og B - driftsrekneskapen pr område 23 xlsx Side Skjem a A 8 - Drifts n San de kommune fordelt Områder Rekneska 23 Rcv 23 l'cdt. 2lJ 22 SKJEMA lai ì Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Generelle statstilskot lnvesteringsprosjekt - momskomp (lnntekt) Lån og lnnskot Aksjer og andelar Formidlingslån Fond Overføring til/frå drifvkapitalbudsj' Tidlegare underskovoverskot Avskrivingar Premieavvik - Pensjon Arets resultat 8 SUM FINANS TIL FORDELING I I ' I I U I ' SKJEMA B; Folkevalde 3 Sentraladministrasjonenm-m 9 PPT-kontor 2 OPPvekst og kultur 2 GjerdsvikaoPPvekstsenter 22 Gurskenoppvekstsenter 23 Larsnesoppvekstsenter 24 SandsøYoPPvekstsenter 25 KvamsøYoppvekstsenter 26 Haugelia 3 PLO-Heimeteneste 3 PLO-Buteneste 32 PLO-lnstitusjon 4 Helseteneste 4 Sosialteneste og barnevern 5 Landbruk og næring 55 KYrkje og Trudomssamfunn 6 Teknisk r ô ' BB I I SUM FORDELT PA OMRÄDE ' r I ' I Sande kommune Side

7 Tall i kronet FINANSIERINGSBEHOV lnvesteringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån 2A- ka Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett 23 RegnskaP FINANSIERING Bruk av lånemidler lnntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum rn Ovelø rt fra driftsregnskapet Bruk av Sum ten I s _oq s l 5

8 REGNSKAPSSKJ EMA 28 INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PA Tall i kroner Fra regnskapsskjerna 2A: lnvesteringer i anleggsmidler Regnskap Regulert budsjett 2't Opprinnelig budsjett Regnskap Fordeling på Edb investering rådhusadm Opparbeiding av mur Sparebanken Møre m m Inventar og utstyr legekontor Brøyteutstyr Enøk{iltak - skule Miljøtiltak Larsnes sentrum Haugelia Barnehage, uteomráde Gjerdsvika skule, ny gymsal Utskifting PCB-ARM,, BYgningar Uteområde grunnskule, barnehagar Brannkrav skular Utskifting vent.anlegg Sandsøy skule Taktekke Kvamsøy skule Gursken skule, adm fløy, nytt taktekke Fleirbrukshall på Larsnes Varmebadet Sandetun - utbetr ng Ombygging Sandetun Sande kyrkjegard, dren i' Brannalarmanlegganlegg J Riises Minne Elvebakken, uteområde Gjerdsvika lndustriområde - grunn Gjerdsvika lndustriområde - utbygging Planlegging reguleringsplaner Grunnkjøp Bustadfelt (Honndalen) Bustadfeltutbygging Bustadfelt Lersnes - Hallelia Utskifting probl ledn vatn Vatn til hyttefelt MarøYa Lekkasjesøk / tetting - vatn Oppgrad kummaretc -vatn Nedfør ngsledning Gjerdsvika vassverk Oppgradering KloakkPUmPer Kloakksanering - HaugsbYgda Oppgradering komm. avløpsnett m m. Kaiutbygging - Sandshamn Opprusting/asfalt vegar Utskifting veglys Gangveg G metsenter til Almestad Mottaksplass Grøntavfall Gravplass Gursken kyrkje - utvìding/omlegging Veglysanlegg langs fv Ytre/lndre Sætre Kartlegging GIS Badebasseng utgreiing/utbygging Rest tomtesal Sal kommunale utleigehus Bergsnev vassverk - leidn ng til Larsnes Utstyr kommunalteknikk Adm.bygg - oppgradering Ny barnehage SandsøY skule Kommunale utleìgebygg - oppgrader ng Skular - oppgrad/ombygg Hamneutbygging HaugsbYgda Omsorgsbustader Traktor Gursken skule Egenkapitalinnskudd ì KLP Må rø AS Ostk a kr I l l 29 ó r 363 J/ I CJÖ I I I U o to 57 Jb I 399 tt 2,o '

9 Tall kroner EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg LJtstyr, maskiner og transportm dler Utlån Aksjer og andeler Note RegnskaP 23 Regnskap s55 6 9' OMLøPSMIDLER Korts ktige fordrinqer Premieavv k Aksjer og andeler Sertifikater Obl 9âsjoner EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Dispos sjonsfond Bundne dr ftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investerìngsfond Endring i regnskapsprinsipp invester ng Endring regnskapsprinsipp drift Regnskapsmessig m ndreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i nvesteringsregnskapet Udekket invester ngsregnskapet L kv ditetsreserue e A GJELD LANGSIKTIG GJELD PensJonsforPliktelser lhendehaverobligasjonslån Sertifikallån an s -26A KORTSIKTIG GJELD Kassekred ttlån Annen kolsiktig gleld 4 7A Ubrukte lånemidler Andre memoriakontl Motkonto , 496 Endring betalitlgsmrdlar Endring ihendehaverobl Og sertifikater Endr ng kortsiktige fordr ngar Endring prem eavvik Pensjon Endr ng materralbeholdninger Endring kortsiklige aksler og andeler SUM ENDRING OIVILøPSMIDLAR ENDRING KORTSIKTIG GJELD I I 828-3'42 Rådmann Elin Rekdal Skogstad Økonomileiar

10 Noter til balansen Tall i kroner NOTE I DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond Pr.. Avsatt til d riftsregnskapet Forbruk på investeringsregnskapet Forbruk d 2 Regnskap 23 RegnskaP NOTE 2 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfond pr' Avsatt til ubundne investeringsfond O NOTE 3 BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfond Pr.. Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investe dne i I NOTE 4 BUNDNE DRIFTSFOND Bundet driftsfond Pr.. Avsatt i driftsregnskapet Bruk i dri Bundet d.3{

11 AR: 23 Debet.. Balanse (underskot i kapital) KAPITALKONTO Balanse (kapital) Kredit kr Debetooster i året: Kred r i året Sal av fast eigedom og anlegg kr anlegg av fast eigedom kr Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg Nedskriving fast eigedom (tidl.år) Sal av utstyr, maskiner og transportmidlar Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidlar kr kr ng av fast eigedom anlegg ng av utstyr, maskiner kr og transportmidlar ng av utstyr, maskiner og transportmidlar (Fin.Leasing) Avskriving finansiell leasing Sal/innløysing fin.leasing Sal av aksjar og andelar Nedskriving av aksjar og andelar Avdrag på utlån kr Avdrag på sos. utlån (ansvar 442) kr Avdrag på formidlingslån kr Avskriving på sos.utlån (a'442) Bruk av eksterne lån Bruk av eksterne lån (Fin.Leasing) Endring PensjonsforPl iktelser Endring Pensjonsm idlar Urealisert kurstap utanlandslån kr kr kr ppskriving av aksjar og andelar Kjøp av aksjar og andelar kr Utlån Sos. utlån (ansvar 442) kr på eksterne lån rag på finansiell leasing kr Endring Pensjonsmidlar kr kr kr kr kr kr Urealisertkursgevinstutanlandslån kr Balanse (Kapital) 3.2. Balanse kr (Underskot i kapital) kr SUM DEBET kr SUM KREDIÏ kr Sande Kommune Side

12 Garantiansvar LAN EGÃ,RANTIAR GITT Á Y SAIV DÊ KOMMU NE. 3.2 tal i heile tusen Dragsundbygg IKS Stif. Hauemarkja bhage' husb. Stif. Hauemarkja bhage' husb. S.S. Reinhaldsverk IKS (andel av lånegj. = 6 o/o av 3'227' ) (usikkert om vi har garantert for dette) (ny avdeling 24) (andel av lånegj. =,72o/o av 7 '523') l Gurskøy gokartbane / NMK Gurskøy gokartbane / NMK simpel garanti på kr 5' (k-sak 29) (oppr. tån kr 9' - rest 3'2'3 kr 755) DRIFTSGARANTIAR: Sande kommune Side

13 SANDE KOMMUNE DIETAT.JAR TTíTI/ESTERÍ,NG 2O!3

14 H:\,Â,rsoppgjer\RekneSkap2l3-detaljoversikt\DetaljeftinvesteringsrekneskaP2lSmedovf lil24pl 2824xlsx DETALJERT Korib (fl 23 SANDE KOMIJIU NE Overtid 48 rett til Edb Edb Edb dnft I od ddfr drifr 32 2 kr -9 4 l 9 o 7õ.? Ovf fra ddfr Ensk-dnak skule t* stãten dr ft (plikris) Bruk av lan Ovf l!!l9r$9! lisenser 6 6 lan ddfl.(dù!ù T utgifer Bruk av lan ovf lnntekt r rett Kjell Ristesund Side 28224

15 H:úrsoppgjerlRekneskap2l3-detâljovers kt\detaliert nvesteringsrekneskap2l3medovf t l 2f4pr 282'l4xlsx skular skulår Brannkav Brannkav 45 6 skular 6' skule skule 29 ' skule Bilk åv lsn lnnteker hâ dñfr skule skule ovf haprosj_ skule, ret Gursken Gußken takekke tâktelke ' aûdte drift 64 drift lan -,6, i.i!ree!!l!! JO 't6, t 67 drenill dren i l dren drcnil Brukav Ian J R ises, ' J R ises Minne '2 4 I -_ lndushiomràde lndustr omrade, -552, reft tl momskof L 624 Kjell R stesund Side 2 2A 2 24

16 H:wsoppgjer\Rekneskap2l3-detaljovefs kt\detaljertinvesteringsrekneskap2l3medovft l24pr2824xlsx av lân 3 Kr resten k 4 ovf ril Drosl 9 2 lnnteh an 6 Busbdfelt fr Busta frà Laßnes Hallelia o s lnnteker Bustadfelt Larsnes Hallelia 't9 d I Mâter a er ü Utgifrer rbruk av ÞL l!4e!l!r 746 kr lânemidl kummar etc 6 2 Mateialertil 6' kummar kummar etc er [dl niletßfd l 6 komm- mm lan rêlt ül kr -99S qss' L l- 85 q_9_ 3 ô ddft 6' Kell R stesund Side

17 H:!Àrsoppgjer\Rekneskap detaljoversikt\detaljert investefingsfekneskap 2 3 med ovl lil 2o4 PÎ xlsx KÑ ff) 23 G metsentet 9 2 Bruk lnnteker Almestâd c mâbentertil Alm6lad 23 I t9 aktuelt? âv lán 2 lnntekter Gußken Gußken Utoifrer Bruk av lan 6 48 övt mvatompta í(p tt tig) 648 6' Gts Gts Gts Gts J97 2 Ovf lnntekter frá dr fr 28 Grunn mm kr 2 S22 r meirinntekl 23 6'23 sl kan bruke âv me rinnt P Materialer til 9!9L 624 t tillãmes dl LaMes tit , ovf ovf q9 lnft (Cktis) _ -4 refr tl momskon Utgifter av l î Ovf lnntekter fta ddft 627 Kjell Ristesund Side

18 H:!Ärsoppgjer\Rekneskap23-detaljoversikt\oetgljeftinvester ngsrekneskap2l3medovflil2ol4pl2s2l4xlsx Kdto 2r3 )23 J429 9 yls?_ av lan 'Íra 3 _t 4-2 Skúlar- U li*n*r 7 kév dñfr Psq"ln$ $Þe! BruK iv 'nv fond 2538C6 frá Prosi nvtt 2 som Ía Traktor drift 6 3 cursken Bruk av qo Kjell Rìstesund Side 5 2A 2 24

19 t49w l2tl rrk n 23 I 33 4 ÐS3 I sdhm, tl 33ö

20 SANDE KOMMUNE DETALJAR DRTET 273 køyredøto: Arkiv : detalj ar mal 2 I 3

21

22 Konto Konto Ansvar (r) nn DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Rev. Vedt 't3 I Politisk I andre Støtte til llls Eldreråd '3 Eldreråd 4 't4 U 5 5 Rãd for I I ?:? I 't , Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side

23 DETALJERT DRI FTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Ansvar (T) Rev. VedL Konto Konto (T) mva for 5 5 Råd Kon lâl ol kommunen mva efdeltaker utva ' g I ' I 'l 'l I qqq _q I 42 I 5 _q. -7 aao ct I 5 2 2s g szo -8 ooo l æe A Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx S de 2

24 Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 2OI3 Ansvar Ansvar 23 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. 23 Budsj. 23 2't Servicekontor gruppelivforsikring fp]lg!ìtqr 22 PPTkontoÍ PPTkontor ô Detaljert driftsrekneskap 23 pî xlsx Side 3

25 DETALJERT DRI FTSREK NESKAP 23 SANDE KOMMUNE Ansvar (r) RekneskaP Rev. Budsj. Konto D âv er 'lQ G 25 Grunnskule felles lslo Grunnskule felles 25 les I ooo lisenser o I Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 4

26 Konto Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 2OI3 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev Vedt Büdsj. Rekneskap 2't 'l ' Grunnskulefelles ' AV 'f 95 4lCrflg! ilyrej, Iisenser o.i '25 lnventar fø.fyjlfqskglll!!er kommuner 't felles 252 felles Barnehage felles a5 2 qarnehage felles 252 Barnehaqe felles zjt ' felles 't7 54 I Fast lønn skule '8 Faste tillegg 5 O2O Vikar Ekstrahjel p?þ Gjgrqgytcek!þ 5 Lønn godtgjersler 252 Gjerdsvika skule Løî 252 Gjerdsvika skule ô skule ' Pensjon l erarar 252 Gjerdsvika skule Arbeidsgiveravgift Gjerdsvika skule Kontormateriell 25? Gjerdsvjka skule 458 ô63 5 Anna 252Q Gjerdsvika skule qqqqq 5 5 l;l atva rer 252 ka skule I ' Porto 285 ' 252Q G 297 'l 3 Telefoni ka skuie og reklame 252 Qjgrdsyllq qlslg Gjerdsvika skule I Fast lønn sfo '8 567 Detaljert driftsrekneskap 2 3 pt xlsx Side 5

27 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Vedt. Budsj. Ansvar Ansvar (T) RekneskaP Rev. Konto (T) 23 2't Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 6

28 Konto Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Vedt Budsj. Rekneskap frå and re kom 9s Bruk bundne s skule ' '4' Vikar Kol Gursken vaksenopplær ng?q{q. ig!eqe! 2543 yalsgnqppler{lg Gursken vaksenopplæring ? 't bu 962 Detaljert driftsrekneskap 23 pr 28 2-' 4 xlsx Side 7

29 Konto (T) DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Budsj Porto n S Fast Vikar Pensjon Kol ô t Detaljert driftsrekneskap 23 pr 28 2 '4 xlsx S de I

30 Konto (r) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev Vedt. Budsj. 2f skule ' 't Sand sfo Fast I l I I Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 9

31 Konto DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (Ð SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj 't qlykk-e,s og gllpp9!yf9r.s kr ng 96 lærarar (stp) 5 23 Fast Lærebøker ô I ? 69* Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side '

32 DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Konto (r) Ansvar Ansvar (T) Rev Ved Rekneskap ì nventar 257 sfo 729 mva sfo andre ' l\ilatvarer 2 Anna salsinntekter 272 Zq :I le\e!laelers. 273 Tilskot kulturarbeid felles I gqdlgierslg ooo 5 ooo OU Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side

33 (r) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Budsj. Vêdt Budsj. Rekneskap V kar lvlatvarer Anna I ruppelivfqr.sikring Bibliotek 272 Bibliotek I ' I oO a7-56 til andre Kong 2755 Ko Arthu r Ë ' 8 Faste tillegg 2 Vikar 3 Ekstrahjelp 4 Overtid ende kulturskule I I s I 'f 't ' qqo Detaljert dr ftsrekneskap 23 p( xlsx Side 2

34 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev 23 2'3 Vedt. Budsj Koll 2 23 Anna Lønn og Anna forbruksmateriell ' ' t I Detaljert dr ftsrekneskap 23 pt xlsx Side 3

35 Konto Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (Ð SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj Rekneskap AV Detaljert dr ftsrekneskap 2 3 p( xlsx Side 4

36 Konto Konto Statstilskot 95 AV DETA LJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) driftsfond 323 Buteneste m/hâ Rekneskap 2'3 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. 23 -s Detaljert driftsrekneskap 2 3 pî xlsx Side 5

37 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj. 2't mva etun I Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx S de 6

38 Konto Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar SANDE KOMMUNE Rekneskap Rev. Budsj Budsj. Rekneskap ' Kollektiv Telefoni frå mva e!qr9 (pqvq!9) frá fylkeskommunen s iysls!9lqpl 4l?q vqolgtep trygto.lelqe 425 Fysioterap 4't25 lygi,olgrqpl r 539 I bju lønn rg 67 6 '2 5 7oo' ; i tba -?q! _ -25! 't 9 Ekstrahjelp Lønn '99 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 5 M atva rer Annã forbruksmater ell støttekontakt 444 Barnevern 444 Barnevern Barnevetn 't Bamevefn Barnevern Barnevern Ba rneve rn Barnevern + //o 444 Barnevern Detaljertdriftsrekneskap 23 pr xlsx Side l7

39 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Konto Konto (T) Ansvar Ansvar Rekneskap Rev. Budsj. 2't Rekneskap 2,t2 ' AV reklame nester ol '5 5 Barnevern Barnevefn 35 66ô Barnevern Barnevern 3 Barnevern Barnevern 't ,8ârnevern 444 Barnevern 444 BarneveTn 444 Barnevern 444 Barnevern 444 Barnevern 65 Barnevern salsinntekter staten mva and re 444Q _Baneve.n 444 Barnevern 444 Barnevern 444 rnevern 444 Barnevern 444 Barnevern 't 't 65 2 s ' kommunef av vql'ql 99 teneste staten [elusjoalrå andre (private) kom vare[!99lìes!9 5 5' n 5) 2 2 S!99þruk (kan flyttast til 5) Skogbruk tit - -'l Skoqbruk - tit qll qkogbruk (kan Rytlast 52 Veterinær 54 Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallvilt 54'l Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallvilt 5 4 Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallv lt 2 tit nær t l 5) tit õt IJ '42 Itutvalet til 5' LØnn 543 ' Fiske, jakt 43 'l 543 Fiske, jakt 5 5 'I 2 37 'r Fiske, jak! jgkt l\4oms F ske, jakt andre 543 Fiske, je\t I fond 5 43 Fiske, jakt nntekter 543 Fiske, jakt Kom oO Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 8

40 Konto Konto (T) DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) 23 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Vedt. Budsj '85 88 fond av varer og teneste skattar N eri Fast 99 ift D V 5352 Div. næ drift 554 Andretrudomssamfunn ' -2 -.l I r soo ooo -l soo rioo o ooo 37 6 l bb/ ' 't7 2Q Detaljertdriftsrekneskap 23 pr xlsx Side 9

41 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar Rekneskap 2'3 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Vedt. Budsj, RekneskaP S 63 sal av teneste 6' Refvsio siukeløn 6' -45 mva 6'r : ift b bbb Festetomter 't5 Kol 5 4 ' !9mpe!Þeljonsordnlng Mora renter til bundne fond ler AvlØp og 64 4YlqP qg çnç g 64 AvløP oglellsing 6'4 AvløP og rensing og qs L9n9ln9 64 AvløP og rensing 64] AvløP og rensing 64 AvløP og rensi g : 64 AvløP og rensinl Al+l Avløp og rensing 64 qg feqslrlg 6 4 o9!9tsr!9 6 4 ' r ' ' I Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx S de 2

42 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj 't3 22 re nter Avlø QQo ? f 665 Detallert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side 2

43 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev, Budsj. Vedt. 2't3 23 Rekneskap 22 Drift av Straum nventar 2'tO 2 AV 23 LÐ9 t Kom 8 re Ad Adm 5 6'r 'l 'l C byggetjenester 25 3s 55 Materia 7 ler s andre 75 Løn rei s 't't4 Vìkar Overtid 6 6 Adm , 5ô ô a62 -r I 't62 m 4 48 'l ' Q I OÕO , Detal. ert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side 22

44 Konto Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. 23 Vedt. 23 Rekneskap 2't2 6 7 H lisenser o I 6l I 't av lokale sal av varer o teneste ô 63 ô l 'l 244.lo!p 9Is a! js n rnle! ft s rc! nellele!l 6't ler Fast q8,lqsle!!lleig qq EþIlqljslp 4 Overt d Lønn kehold senter m Andre m 66 te 6'66 m 86 6'66 re m Andre Vegar Vegar ô ô Detaljert driftsrekneskap 2'3 p( xlsx S de 23

45 Konto (r) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (r) 23 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Vedt. Budsj. 2't3 Rekneskap ô 3 ' I lvloms lnd mpqt9qsjg mva 68 lndustriom 8 Ram 8'l Rammetilskot lskot fl til Banktenester formue inntektsutievn ng Skatt o sss qs lqqnce form ue I Skatt nntekt form u e Rammetilskot Rammet lskot a statsti 79 8 't rgenerelle statst lskot momskomp 't ol 82 Lån nskot o9 ndelar andelar I I I l gs Form boi I 95 Form Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side 24

46 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Konto (T) Ansvar (r) Rekneskap Budsj. Vedt Gevinst AV 59 renter 9 Mollpo,s.t qylklltnge-i Fond 825 Fond T d!gar Prem eaw k Ârets rekn tiufrå s E resu lt ', ' Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx S de 25

47 SANDE KOMMUNE DEnAI',IAR BALAïTSE 273

48 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE 2' KASSE, B 859, 2'3 DOKTORKONTORET 5, 5, 2 6, 45, , 575, , , 2323 mm.fakt 49 38, , EDITK BRUK mørc - doktor , møte spareko nto fond , Sp møre ocr agresso fakt ,, Sp møre lindorff innbet.startlån 345 2',95, SP MØRE Lindorff utbet.startlån Sum bankinnskot 27 ', ,63 2 ER DESEM B E R , -' 'Nav ,' , 2364 STATEN I 422 6s5,, , o rskonto momskom pensasjon , 55 5, 2'365 FYLKESKOMMUNA 4, ,37, VANYLVENKOMMUNE 2, HAREIDKOMMUNE 48 58, V. uiesra7ñor FORDRINGAR , DIV. SKULEKONTORET DIV FRA SERVICEKONTORET l 3893 RENTER/AVD. FORM IDLI NGS LAN 42 65, IFoRSKOT LØN 3, 5, KO MM. EIGEDOMSAVGIFTER , ,26 - t{8! ' Avsett tap komm 366, i :KULTURSKULE I , BARNEHAGE - SFO 82 23, , Avsett tap bainehãge/sfo , lhuèfeige '69 45, ,s lqett tap husleige , , PLEIE OG OMSORG 57 75, , Avsett tap pleie og omsorg -4678, -3 65, Avregnrngs konto KOMM.FAKT -2 57, , Kundefordri resso ,5 Sum kortsi rd ar , Andelar i Carneq ie verdip.fond , Portefølge i Møre Aktiv Forvaltning , , i Pareto Forvaltni I , Sum korts e ande f 59, l Fordri , ,33,ForQ ing pç ieqwik pgnsjgn arb remieavvik n Sum SUM Detaljert balanserekneskap 2 3 pr xlsx Side'

49 DETALJ ERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE nsm dler , Sum aks andeler la , 32, q I 67 72, ETABLERI I - SP MØRE, ,67 zzzaool{t-,r9i miq -r n s slét s!e{! ê n - Sp.Møre, , n - Lindorff , , F s Sum u n , EDB- UTSTYR , , TELEFONSENTRAL ADM.BYGN , 36 7, EDB - GRUNNSKULEN -7,4 2 '66, O8OO8O DIV. INVENTARYUTSTYR SANDETUN 2 36, 83, ) 43 4, 3 8, inventar (prosj.72) -5, 2 68, , 7466, MASKINERYUTSTYR TEKNISK ETAT , , Gravemaskin m/utstyr q.32: Traktor NH-TS 35 - UP 8974 (Leasing) , 9 98, IVAKTBIL TEKNISK ETAT pq,,, F -85 KR 276) REDNINGSTILHENGER UC 37 7,Q9, BRANNBIL LARSNES T 822,, ISRANñBIL HAUcSB ue ,,, BRANNBIL SANDSØY T Brannbil Larsnes (prosi. 7 2l) , , Biltil heimete (prosj. 729) ' 2, 225, VW Caravelle 2H mod (drop in) , zuoeolas-irakiorgu rsken skul b n i lsum maskiner trans rtmidler Detaljert balanserekneskap 2 3 pr 'xlsx Side 2

50 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23 - SANDE KOMMUNE HALLELIA 7822, ' 85, TRYGDEBUSTADEN LARSNES 4 8, r B 4, ' ,5 99 4, ' 25,, SOLSTRAND lll 425_, 425, BUI,, BU II , HAUG , TEN ESTEBUSTAD SANDSØYA 5' E N U NG DOM SSKU LE , l RDSVI KA S KULE 42 3, 4329, VAGE tkvnv N BARNESKULE , SØY SKULE 74 4, 762 8,,oo NORDRE KVAMSØY SKULE, SANDSØY SKULE I SANDE KYRKJE 7 983, GURSKEN KYRKJE, e6e?3,4q e84 49, ,vqlsA KAIHUS 2to 2, I enãnr NcÃnnS.lr kvrusøv 94 7, 8, : BRANNSTASJON SANDSØY I2, 4, HUS II 67 7, 82, SANDETUN , ,49 '5 8, 54 7, :VERKSTADBYGG TEKNISK \ , , , HAUGELIA BARNEHAGE I ,42 I ,42 ' ADAR SANDSHAMN 939 8, 2 28, BARNEHAGE 863 6, 892 7, , 2 8, rngane 63783, , SORGSBUSTADAR HAUGEN 2 36, 2 374, rombygg hqlsekonlo i 4?3, 48 5, _ Om sorgsbu stader/d agsenter psyk iatri , , J.Riises minne omsorgsbust, , , I g Elverom 7s4 Bso,oo UTEOM NSKULEN , , N tt ka barnehage ved skulen , , UTLEIGEBUSTADAR G , ) 6 6, 66', I ,33 I , , nken 48 37, 57, 34, , 2'66 3, , , r , , Bal lø kke v gqn skuleþo J2Q) 325 4, 336 7, I Ballbinge Gjerdsvika skule 248 3, bane Gursken J _ leeqyl, INDUSTRIOM RADE GJERDSVIKA , , Grunnkjøp G.nr 9 B.nr 6 (Sandanger) , G RU N N KJØ P LARSN ES ET , , Bustadfelt G erd SV ka G Riise I Detaljert balanserekneskap 2' 3 pr x sx Side 3

51 DETALJ ERT BALANSEREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE TOMTEGRUNN SKOGE - AURVOLL Ho nndalen-larsnes 24 22, , , , , , , , INDUSTRIO E SANDSHAMN 87 48, g7 48, BUSTADFELT RE 67 64,5 s 334, ibustadfelt KVAMSØY 2, 2, rbust KJA 5, 5, GRUNNKJØP LUNDABERG 874,8723) 6 2, GURSKEN INDUSTRIO E 43 27, BUSTADFELT HAUGELIA 22344, KJØP AV OSHAUGANE 69 44, i B U-sr/\D le!] RU sr EN , , E IgUSTROTTLT HALLELIA 34 23, , HAUGSBYGDA HAMN ,27 I Hau gsbygda hamn - arkeologisk (prosj 762 ) , råde , , BUSTADFELT SANDSHAMN ,5, ,72 65, 35,7 45, 't88,7 42, 53,75 98,6, ,82 422, 55,75 89,83 6,94 298, 888,7 675, VASSVERK GURSKEN/GJ ERDSVI KA , 99232, RENSEANLEGG VATN GURSKEN 39 78, ;RENSEAN LEGG VATN GJERDSVIKA 6 VASS VERK SANDSØY/VOKSA , , 29 OOO,O 327 2, Vassledninq Aram - Voksa (prosj. 755) I BERGSNEV VASSVERK , , , rk!94kk qjesdsvika 458 3, KLOAKKSANERING , 29 5, Kloakks anering - HqqosQroQa , , KLOAKK SANDSØY 3 89, 86 3, VASSVERK TVNN SøV , 227 osoz 32 o {k -(l llltykl gþu s! ya n q 9 u rs ke n 245 4, 2526, zzt oaoz 5i -kloãkr r-àns uèso tr näo ei , , PUMPESTASJON KLOAKK LARSN ES 72 65, 94 69, VASSVERKUTB. HALLEBYGDA Detaljert bal ansereknes ka p 2O I 3 pr xlsx Side 4

52 DETALJ ERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE VATN LISET FERIESENTER , VASSVERKUTB. SKREDESTRANDA 66 46, 64 6, BYGGING AV SLAMDEPONI 53 78, 7 5, M Grøntavfall (prosj. 7659) 29 5, 3 4, GURSKEN VASSV. LEDNINGSNETT , K E N ASSV H Ø G D EBASS ENG RS 7 45, Høgdelgleqngye! Knqlteq 96 28, 25 39, Pu m hus 63 29, 68 37, Avløp Sætre bustadfelt 69, 5 63, Hallelia bustadfelt ' Avl Ø p 5, RENSEANLEGG VATN LARSNES , 6s9, HØGDEBASSENG LARSNES VATN 4236, UTSKI FTING PROBLEMLEIDNINGAR vatn , LEKKASJ ESØIITETTING VATN 47I OPPGRAD. KUMMAR ETC. VATN , D RIFTSKO NTROLL - yet /kþcfk oppglqq + 9d-qnlegs 222, Vassledning Rådh-Nyslå 33 6, , skule-dalebru 29 3, , neselva (riksv.6) 397 7, 4 87, ppgradering kom m.avløpsn ett m.m. (pros 76e) 2 9, , Vassled ning Gursken/Gj vika 478, 43 32, G vassverk ros , Sum fast ei om an , ANLEGGSMID SUM EIGEDELER , Detaljert balanserekneskap 23 pr xlsx Side 5

53 DETALJERT BALANSE a KNESKAP 23. SANDE KOMMUNE Rekneskap 23 RekneskaP MELLOMBELS PENSJONSTRE 368,6-5, , , , , , , 68 9, na ne straum , na ø kostnader ,48 æ?qqqqq _ :Bq "Loryp'ç'ig!p (i k!. {g) -,42,78 -,, 2328 kasse, , FEN,) , G NAMSMANNEN, - 5, ARBEIDSGJEVARAVGIFT , , KONTO FOR SKATTETREKK , LEGGSTREKK - 539, - 365, KONTO FOR SKATTESJE,2) , Skuldig til Larsnes l.l. Fleirbrukshall , -5 58, AVSETT FERI EPENGAR D.A. -?7998?: I, V FERIEP. D.A , t Pens onsforpliktelse 2464 Arb. ift av netto Sum n iktelse , , Fokus Bank - ' lån 2j2lrefinans, - 6, idnb Bank dsd sertifi katlån opptatt 9., - I Da NS ke Ba nk tà n 2 3 o I 2. I 3-4 7, sertifikatlån 4 7-2, Kommunalbanken (lid!.!!p s7q)' -7, -7, Eks rtfinans 538 tidl kommunekreditt 79) -7, -7, Pälø ne , -68 [mlr.!tp?.sz8q:94?) 9, Kommunalbanken refin. 3 stk -32,, Møre Finans AS Leas ingavtaler , Husbanken - ' Hallelia Bustadar , - 78, Husban ken Form id lån 993, , lhusbanken Sandsøy ungd b , , J.Riises Minne , Elverom ,, , Husban ken -' Formidl.làn , , I Husban ken - l Formidl.lån , , Husbanken Startlån , , Formidl.lån (3 gamle lån) , , Formidl (4 gamle lån) , Husbanken I - Startlån , Detal jert bal a nserek nes ka p 2 3 pr xlsx Side 6

54 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE sbanken Startlån , sbanken Startlån 2' , rhusbanken - ' Startlån 2' :Husbanken - ' Startlån , , , Husbanken Startlån Sum andre I n 744, IKTIG GJEL , '8 I n -59 8, -59 8, 25,82 KOMMUNALT NÆRINGSFOND , , Bundne driftsfond Slam , ,Bund ne driftsfond Vatn ,8-66 8, Bundne driftsfond Avl rensing (Kloakk) , Bundne driftsfond Feiin g ,84-48, , , , , , , , , Øyremerka SLT midler ( ') -4, -4, 25'858 Statstilsk. barnevern - I ) -'84 8'l , Øyrem. utv.midlar bhg. -' (sos.kompetanse) 2564 I, , 2585 Øyrem. reg av kulturminne - riksantikvaren s69, m. husbanken - tilskot etabl./til bustad -52 5, m.statstilsk.,5 årsv barnefatti gd om 2 2 (44263) , Øyre m.statstilsk,5 årsv. 22kom, , 2585'6 m.statstilsk Sum bundne d , KAP TALFON D ET KKJ E ØYREM E RKA 459, Ubundne lnv.fond sal av kommunale hus , AKSJESAL SUN NMØRE ENERGI -22, , , , '7 Ubundnelnv.fond tn likv.reserve ,7 um ubundne investerin d , k-sak 33i5 II , , - 9, Detaljert ba I a nsere knes ka p 2 I 3 pr xlsx Side 7

55 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23 - SANDE KOMMUNE Rekneska tilskot opparbeiding av mur m.m s p.møte ' 3 Overskot Formidli utlån Sum bundne i sfond, , , ', , Dis IS onsfond eø merka , um ubundne driftsfond norins i ié[ñeslqþsprryipp d ift (pþ ka A() -e Rekneskapsm essig overskot 22 (drift), , Udekka (underskot) investeringsrekn ,42, 2599OOOOO KAPITALKONTO um øvri bokført e enka , , I IGE SUM GJELD OG EIGENKAPITAL g , Memoriakonti 29OOOO35 UBRUKTEETABLERING SLAN , OOOO4O DIV. UBRUKTE LANEMIDLAR I Sum u midlar ' , , UBRUKTE ETABLERINGSLAN , DIV UBRUKTE IDLAR Sum ubrukte emidlar ,73 Detaljert balanserekneskap 2 3 pr xlsx Side 8

56 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE : PENSJONSUTGIFTAR Sande kommune har kollektive pensjonsordningar for sine tilsette' For sjukepleiare og lærare er ytingane lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningane dei tariiff-festa ytingar som gjeld i kommunal sektor. PENSJONSFORPLIKTINGAR, PENSJONSMIDLAR Arets netto onskostnad i heile tav Rentekostnad av Forventa Sum amortisert remieavvik Ad m i nistrasionskostnadar Netto pensionskostnad inkl. adm ette året nsforplikti idlane KLP 2 3 KLP 22 SPK 2 3 spk I I 397 I I Pens dlar berekna akkumulert eavvil I i heile KLP 23 KLP 23 KLP 22 KLP 22 Pensi.oostar 4 5.q. vqift )ensi.postar Arb.qi.avqift Pensionsmidlar pr Pensionsforpliktingar pr Netto forpliktinqar Pr Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforpl. Pr Akkumulert premieavvik pr etter amortisering 2776 idlar liktelser berekna akkumulert tal i heile tusen SPK 2 3 SPK 2 3 spk22 Pensi.postar Arb.qi.avqift Pensi.postar smidlar r tikti Netto forpliktinqar pr Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforpl. pr' 3 ' spk22 Arb.qi.avqift 954 Akkumulert mieawik 3.2. etter amortiseri Føresetnader for bereknin e. Økonomiske føresetnader og anna år 23 på pensjonsmidlar Diskonterinqsrente Arleq lønsvekst KLP 5,5 % 4, /o 3,6 % 3,6 % SPK 4,35% 4, Yo 2,87 % 2,87 %

57 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE 2 : Estimatavv k (S 3-3 nr. D) Estimatavvik kjem fram ved ny berekning av pensjonsmidlar og -forpliktelser kvart år. I àr 2OO4 kom første estimatavvik som vert å akkumulere vidare. ifikas av estimatavvik i heile tu Estimerte/bokførte smidlar. Faktiske smidlar. Estimatavvi ns onsmidlar. Akkumulert avvik tidl r lb '. Amortisert avvik i år G st samla avvik midlar UB 3.2. Estimerte/bokførte ser. ske likte ser '. Estimatavvik liktelser.' Akkumulert avvik tid re år lb '. Amortisert avvik i st samla avvi fo ktelser UB 3.2 KLP 23 KLP 22 SPK 23 spk ' NOTE 3 : SjølvkosttenesterVAR-område råde VATN Bru karbetal inqar/salsi nntekt Direkte kostnadar lndirekte kostnadar Netto kostnad / -innte Overskot+ / underskot - Sjølv e Disponering til/frå bu ndet sjø lvkostfond Budsjett 23 Rekneskap 23 Rekneskap % 98 o/o 95 Yo Siølvkostområde AVLØP B alinqar/salsinntekt Direkte kostnadar lndi kostnadar Netto kapitalkostnad / -inntekt Overskot+ / underskot - el ø Dis til/frå bundet s ølvkostfond Budsjett Rekneskap Rekneskap I ' % % 95% mråde 28 tok SSR over a// av Kommuna har difor noko renovaslon.

58 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE 3 forts.: Sjø lvkosttenester VAR-område Siølvkostområde SLAM Brukarbetal ingar/salsinntekt Direkte kostnadar lndirekte kostnadar Netto kapitalkostnad / -inntekt Overskot+ / underskot - ìiølvkostandel Disponering til/frå bundet sjølvkostfond Budsjett 2'3 Rekneskap 23 Rel(nesKap I I o/o 45% 3 % Kostnadar slam veft fakturert kommuna anna kvart àr, NOTE4 : Finansielleomløpsmidlar Bokført verdi Aktiva klasse / type pr Penqemarkedsfond Obligasjoner 799 Resultat / anskaffelseskost samla Sum inkludert årets uttak på 2 mill Bokført verdi Arets p resultat l Anskaffelse skost I 23 brukte kommuna 2,8 mill.kr. til nedbetaling av lånegjeld. Til og med 29 har viført over,8 mill kr. til drift. 23 har Sande Kommune teke ut 2 mill. kr. frå fondssparing og sett dei inn på ordinær sparekonto. Markedsverdi er lik bokført verdi pr Arets resultat (overskot) er ført i driftsrekneskapen. NOTE 5 : Avdrag på lånegjeld Avdrag på kommuna si lånegjeld er i rekneskapen for 23 belasta med minimumsavdrag utrekna etter forenkla modell, same som i22, men i motsetning tiltidlegare år, der ein reknearkmodell har vore nytta. Begge desse modellane for utrekning er i samsvar med kommunelova sitt krav til minsteavdrag S 5, nr.7 a. NKRF og m.a NKK anbefalar at kommunane skal benytte forenkla formel. NKRF argumenterer dette med at den forenkla formelen gir ei riktigare tilpassa nedbetaling av lånebyrden i samsvar med avskrivinga av anleggsmidlane, sidan den forenkla modellen fordeler gjelda på kvar einskild avskrivingsgruppe vegd opp mot individuell levetid. Kommunelova krev at avdrag på lån vert betalt, og ikkje berre registrert i rekneskapen. Pr...3 hadde Sande Kommune be[a t kr i avdrag, og med eit utrekna minsteavdrag på kr så står det at kr som rest å betale på lån for 23. NOTE 6 : Låne gje ld, renteswapper ( rente bytteavta ler) Av den samla lånegjelda har kommuna sikra ein del av låneporteføljen som fastrentelån. Dette vart gjort ved at ein i årsskiftet 28/29 teikna sokalla renteswapper på i alt 55 mill.kr. Sande kommune har hatt totalt tre renteswap-avtalar der den fyrste forfalt no i sept. 23. Slike fastrentelån/rentebytteavtalar vert brukt for å redusere renterisiko på løpande lån, og med ei så lav rente som vi har hatt dei siste åra har ikkje desse swappane vore optimale med tanke på lønnsemd. Dei to swappane som gjenstår forfell i 24, og vi vil på det tidspunkt sjå samla lønnsemd på swappane.

59 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE 7 : ANLEGGSMIDLAR Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivningar Tilqång i rekneskapsåret Avqånq i rekneskapsåret Avskrivinqar i rekneskapsåret Nedskrivninqar Reverserte nedskrivningar Bokført verdi pr VAR-område Driftsmidlar Bvqninqar Eigedom, veqar o.a. F n. leas ng driftsmidlar I Ang.finansielle leasing driftsmidlar: Sande kommune har berre eifinansiell leasing-avtale, ein traktor (27) All anna leasing er operasjonell leasing. Verdien på traktoren var ved anskaffelse i desember 27 kr.68.88,- NOTE 8 : AKSJAR OG ANDELAR FøRT OPP SOM ANLEGGSMIDLAR Endringar i 23: Dragsund ASVO AS/Furene AS emisjon f ru t 6øp av aksjer: Kystvegen MàløylFlotø ( stk aksjer) NOTE OM ANDRE POSTAR Ein syner til eigne vedlegg i rekneskapen når det gield følgjande områder: Endring i arbeidskapital Kommunens garantiansvar Spesifikasjon over samla avsetningar og bruk av avsetningar Kapitalkonto Balanseførte verdiar 3/ Se eiqarandel 3.2.2',t3 KLP, innskot eiqenkapital Tussa kraft AS Sande fastlandssamband AV-Senteret AS D Asvo AS uritun AS Breiband til alle Eiksundsambandet AS Kvstvequtvikl nq AS 5 Hareid Fastlandssamband AS Sunnmøre invest AS brua Kvstveqen Florø Andre mindre selskap : 4 selskao, : 4 selskap Sum bokførte verdiar s 46 55

60 SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS Til kommunestyret i Sande 684 LARSNES REVISJONSMELDING 2OI3 Uttalelse om årsrekneskapen vi har revidert årsrekneskapen for Sande kommune, som består av balanse pr 3l.desember 23' driftsrekneskap som viser kr g.255,- til fordeling drift og eit rekneskapsmessig mindreforbuk på kr.,-, investeringsrekneskap og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta pr denne àatoen,-og ein beskrivels" av vésentlege anvendte rekneskapsprinsipp og andre noteopplysningar' Rådmannen sitt ansvar for årsrelcneskapen Rådmannen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskitt. Ra rnunnen har og ansvar for intern kontroll som gjer det muleg å utarbeide eit ärsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgie av mislegheiter eller feil. Revisor sine oppgåver og Plikter Vår oppgave er ä gi ein uttale om årsrekneskapen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har giennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardane krev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggande sikkerheit for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasj on. Revisjon inneber utførelse av handlingar for å innhente revisjonsbevis for beløp og opplysningar i årsrekneskapen. Dei valge handlingane avheng av revisor sitt skjønn, herunder vurdering av risikoane for at årsrekneskapen inneheld vesentleg feilinformasjon, enten det har si årsak i mislegheiter eller feil. Ved ein slik risikovurdering tek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunen sin utarbeidelse av eit årsrekneskap som gir ei dekkande framstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlingar som er hensiktsmessige etter omstenda, men ikke for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av selskapet sin interne kontroll. Revisjonen omfatter og ei vurdering av om dei nytta rekneskapsprinsippa er hensiktsmessige og om rekneskapsestimata som er utarbeida av leiinga er rimelege, samt ei vurdering av den samla presentasjonen av årsrekneskapen. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Balanse og note til årsrekneskapen vedkomande pensjonskostnad viser eit premieawik. Dette er ei rekneskapsteknisk anordning av betalte pensjonskostnader og inga reell fordring' Revislon Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Årsrekneskap 2013 for Meland kommune Innhald årsrekneskap 2013 Side Kommentar til rekneskapen for 2013 3 Økonomisk oversyn - drift 4 Økonomisk oversyn - investering 5 Anskaffing og anvending av middel

Detaljer

Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79

Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79 Forsand kommune REKNESKAP 2009 Websak 10/79 OVERSIKT REKNESKAP 2009 Side Innhald 3 Innleiing 5 Hovudtal 7 Økonomisk oversyn 9 Noter 15 - Finans 29 - Sentraladministrasjonen 30 - Kultur 31 - Helse- og sosial

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13: dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: 33-41 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket

SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Nasjonalparkriket SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Otta, 6. april 2010 Påfølgende underskrifter gjelder for hele regnskapet vid Storborg Regnskapsansvarlig Sjur Mykletun Administrasjonssjef

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 MIDSUND KOMMUNE Til lesaren Årsrapporten er administrasjonen si tilbakemelding til kommunestyret om korleis det gjekk med året 2010 i Midsund kommune. I tillegg har rådmannen søkt å utforme

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Lillesand kommune.... -I

Lillesand kommune.... -I Lillesand kommune I.... -I Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer