SANDE KOMMUNE RET(NEST(AP køyredato: I 4 Ar kiv : Re kne s kap mal} 3. lç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDE KOMMUNE RET(NEST(AP 2013. køyredato: 28.02. I 4 Ar kiv : Re kne s kap mal} 3. lç"

Transkript

1 SANDE KOMMUNE RET(NEST(AP 23 køyredato: I 4 Ar kiv : Re kne s kap mal} 3. lç

2 SANDE KOMMUNE REKNESK;AP 273

3 Tall i kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalìnger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast e endom Andre direkte ndirekte skatter Note Regnskap Regulert budsjett I Opprinnelig budsjett ô RegnskaP JO/t I DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vãrer og tjen. som inngår i komm tjenesteprod' rjøþ av tlenestãr iom erstatter kommunens tjensteprod OverfØringer Avskrìvninger Fordelte I ? I EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instlumenter Moltatte lån eksterne r EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum e fin r Itat eksterne BRUK AV AVSETNINGER Bruk av lidligere års regnskapsmessige mindreforbrul< Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk âv likviditetsreserven Sum kav 'r t Joz I AVSETNINGER Overført til invester ngsregnskapel Avsatt til dekning av tidligere års r'messige melorbruk Avsatt til disposisionsfond Avsatt til bundne fond Avsatl til um

4 Tall i kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eìendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overfør nger Andre overføringer eieruttak m Note RegnskaP 2' Regulert budsjett Opptinnelig budsjett 23 Regnskap UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vãrer og tjen. som inngår ì komm tjenesteprod Kjøp av tjenestér som erstatter kommunens tjensleprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte Sum ' FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på ìån Utlån KjØp av aksjer og andeler Dekning av tidl gere års udekkede merforbruk Avsatt tìl ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likv ditetsreseruen s FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlìgere års udisponerte mindreforbruk l\4ottatte avdrag På utlån Overført fra dr ftsreg nskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne invester ngsfond Bruk av bundne fond Bruk av J lql I

5 Tall i kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER lnntekter driftsdel lnntekter investeringsdel lnnbetalin ved eksterne finanstransaks Regnskap 23 RegnskaP er Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel ' Utgifter i nvesteri ngsdel ' Utbeta ved eksterne finanstran m anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endri i ubrukte lånemidler Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetni senere ar avsetninger '

6 H:lArsoppgjer\Rekneskap 23 - hovudoversikt mm\skjema A og B - driftsrekneskapen pr område 23 xlsx Side Skjem a A 8 - Drifts n San de kommune fordelt Områder Rekneska 23 Rcv 23 l'cdt. 2lJ 22 SKJEMA lai ì Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Generelle statstilskot lnvesteringsprosjekt - momskomp (lnntekt) Lån og lnnskot Aksjer og andelar Formidlingslån Fond Overføring til/frå drifvkapitalbudsj' Tidlegare underskovoverskot Avskrivingar Premieavvik - Pensjon Arets resultat 8 SUM FINANS TIL FORDELING I I ' I I U I ' SKJEMA B; Folkevalde 3 Sentraladministrasjonenm-m 9 PPT-kontor 2 OPPvekst og kultur 2 GjerdsvikaoPPvekstsenter 22 Gurskenoppvekstsenter 23 Larsnesoppvekstsenter 24 SandsøYoPPvekstsenter 25 KvamsøYoppvekstsenter 26 Haugelia 3 PLO-Heimeteneste 3 PLO-Buteneste 32 PLO-lnstitusjon 4 Helseteneste 4 Sosialteneste og barnevern 5 Landbruk og næring 55 KYrkje og Trudomssamfunn 6 Teknisk r ô ' BB I I SUM FORDELT PA OMRÄDE ' r I ' I Sande kommune Side

7 Tall i kronet FINANSIERINGSBEHOV lnvesteringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån 2A- ka Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett 23 RegnskaP FINANSIERING Bruk av lånemidler lnntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum rn Ovelø rt fra driftsregnskapet Bruk av Sum ten I s _oq s l 5

8 REGNSKAPSSKJ EMA 28 INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PA Tall i kroner Fra regnskapsskjerna 2A: lnvesteringer i anleggsmidler Regnskap Regulert budsjett 2't Opprinnelig budsjett Regnskap Fordeling på Edb investering rådhusadm Opparbeiding av mur Sparebanken Møre m m Inventar og utstyr legekontor Brøyteutstyr Enøk{iltak - skule Miljøtiltak Larsnes sentrum Haugelia Barnehage, uteomráde Gjerdsvika skule, ny gymsal Utskifting PCB-ARM,, BYgningar Uteområde grunnskule, barnehagar Brannkrav skular Utskifting vent.anlegg Sandsøy skule Taktekke Kvamsøy skule Gursken skule, adm fløy, nytt taktekke Fleirbrukshall på Larsnes Varmebadet Sandetun - utbetr ng Ombygging Sandetun Sande kyrkjegard, dren i' Brannalarmanlegganlegg J Riises Minne Elvebakken, uteområde Gjerdsvika lndustriområde - grunn Gjerdsvika lndustriområde - utbygging Planlegging reguleringsplaner Grunnkjøp Bustadfelt (Honndalen) Bustadfeltutbygging Bustadfelt Lersnes - Hallelia Utskifting probl ledn vatn Vatn til hyttefelt MarøYa Lekkasjesøk / tetting - vatn Oppgrad kummaretc -vatn Nedfør ngsledning Gjerdsvika vassverk Oppgradering KloakkPUmPer Kloakksanering - HaugsbYgda Oppgradering komm. avløpsnett m m. Kaiutbygging - Sandshamn Opprusting/asfalt vegar Utskifting veglys Gangveg G metsenter til Almestad Mottaksplass Grøntavfall Gravplass Gursken kyrkje - utvìding/omlegging Veglysanlegg langs fv Ytre/lndre Sætre Kartlegging GIS Badebasseng utgreiing/utbygging Rest tomtesal Sal kommunale utleigehus Bergsnev vassverk - leidn ng til Larsnes Utstyr kommunalteknikk Adm.bygg - oppgradering Ny barnehage SandsøY skule Kommunale utleìgebygg - oppgrader ng Skular - oppgrad/ombygg Hamneutbygging HaugsbYgda Omsorgsbustader Traktor Gursken skule Egenkapitalinnskudd ì KLP Må rø AS Ostk a kr I l l 29 ó r 363 J/ I CJÖ I I I U o to 57 Jb I 399 tt 2,o '

9 Tall kroner EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg LJtstyr, maskiner og transportm dler Utlån Aksjer og andeler Note RegnskaP 23 Regnskap s55 6 9' OMLøPSMIDLER Korts ktige fordrinqer Premieavv k Aksjer og andeler Sertifikater Obl 9âsjoner EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Dispos sjonsfond Bundne dr ftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investerìngsfond Endring i regnskapsprinsipp invester ng Endring regnskapsprinsipp drift Regnskapsmessig m ndreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i nvesteringsregnskapet Udekket invester ngsregnskapet L kv ditetsreserue e A GJELD LANGSIKTIG GJELD PensJonsforPliktelser lhendehaverobligasjonslån Sertifikallån an s -26A KORTSIKTIG GJELD Kassekred ttlån Annen kolsiktig gleld 4 7A Ubrukte lånemidler Andre memoriakontl Motkonto , 496 Endring betalitlgsmrdlar Endring ihendehaverobl Og sertifikater Endr ng kortsiktige fordr ngar Endring prem eavvik Pensjon Endr ng materralbeholdninger Endring kortsiklige aksler og andeler SUM ENDRING OIVILøPSMIDLAR ENDRING KORTSIKTIG GJELD I I 828-3'42 Rådmann Elin Rekdal Skogstad Økonomileiar

10 Noter til balansen Tall i kroner NOTE I DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond Pr.. Avsatt til d riftsregnskapet Forbruk på investeringsregnskapet Forbruk d 2 Regnskap 23 RegnskaP NOTE 2 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfond pr' Avsatt til ubundne investeringsfond O NOTE 3 BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfond Pr.. Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investe dne i I NOTE 4 BUNDNE DRIFTSFOND Bundet driftsfond Pr.. Avsatt i driftsregnskapet Bruk i dri Bundet d.3{

11 AR: 23 Debet.. Balanse (underskot i kapital) KAPITALKONTO Balanse (kapital) Kredit kr Debetooster i året: Kred r i året Sal av fast eigedom og anlegg kr anlegg av fast eigedom kr Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg Nedskriving fast eigedom (tidl.år) Sal av utstyr, maskiner og transportmidlar Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidlar kr kr ng av fast eigedom anlegg ng av utstyr, maskiner kr og transportmidlar ng av utstyr, maskiner og transportmidlar (Fin.Leasing) Avskriving finansiell leasing Sal/innløysing fin.leasing Sal av aksjar og andelar Nedskriving av aksjar og andelar Avdrag på utlån kr Avdrag på sos. utlån (ansvar 442) kr Avdrag på formidlingslån kr Avskriving på sos.utlån (a'442) Bruk av eksterne lån Bruk av eksterne lån (Fin.Leasing) Endring PensjonsforPl iktelser Endring Pensjonsm idlar Urealisert kurstap utanlandslån kr kr kr ppskriving av aksjar og andelar Kjøp av aksjar og andelar kr Utlån Sos. utlån (ansvar 442) kr på eksterne lån rag på finansiell leasing kr Endring Pensjonsmidlar kr kr kr kr kr kr Urealisertkursgevinstutanlandslån kr Balanse (Kapital) 3.2. Balanse kr (Underskot i kapital) kr SUM DEBET kr SUM KREDIÏ kr Sande Kommune Side

12 Garantiansvar LAN EGÃ,RANTIAR GITT Á Y SAIV DÊ KOMMU NE. 3.2 tal i heile tusen Dragsundbygg IKS Stif. Hauemarkja bhage' husb. Stif. Hauemarkja bhage' husb. S.S. Reinhaldsverk IKS (andel av lånegj. = 6 o/o av 3'227' ) (usikkert om vi har garantert for dette) (ny avdeling 24) (andel av lånegj. =,72o/o av 7 '523') l Gurskøy gokartbane / NMK Gurskøy gokartbane / NMK simpel garanti på kr 5' (k-sak 29) (oppr. tån kr 9' - rest 3'2'3 kr 755) DRIFTSGARANTIAR: Sande kommune Side

13 SANDE KOMMUNE DIETAT.JAR TTíTI/ESTERÍ,NG 2O!3

14 H:\,Â,rsoppgjer\RekneSkap2l3-detaljoversikt\DetaljeftinvesteringsrekneskaP2lSmedovf lil24pl 2824xlsx DETALJERT Korib (fl 23 SANDE KOMIJIU NE Overtid 48 rett til Edb Edb Edb dnft I od ddfr drifr 32 2 kr -9 4 l 9 o 7õ.? Ovf fra ddfr Ensk-dnak skule t* stãten dr ft (plikris) Bruk av lan Ovf l!!l9r$9! lisenser 6 6 lan ddfl.(dù!ù T utgifer Bruk av lan ovf lnntekt r rett Kjell Ristesund Side 28224

15 H:úrsoppgjerlRekneskap2l3-detâljovers kt\detaliert nvesteringsrekneskap2l3medovf t l 2f4pr 282'l4xlsx skular skulår Brannkav Brannkav 45 6 skular 6' skule skule 29 ' skule Bilk åv lsn lnnteker hâ dñfr skule skule ovf haprosj_ skule, ret Gursken Gußken takekke tâktelke ' aûdte drift 64 drift lan -,6, i.i!ree!!l!! JO 't6, t 67 drenill dren i l dren drcnil Brukav Ian J R ises, ' J R ises Minne '2 4 I -_ lndushiomràde lndustr omrade, -552, reft tl momskof L 624 Kjell R stesund Side 2 2A 2 24

16 H:wsoppgjer\Rekneskap2l3-detaljovefs kt\detaljertinvesteringsrekneskap2l3medovft l24pr2824xlsx av lân 3 Kr resten k 4 ovf ril Drosl 9 2 lnnteh an 6 Busbdfelt fr Busta frà Laßnes Hallelia o s lnnteker Bustadfelt Larsnes Hallelia 't9 d I Mâter a er ü Utgifrer rbruk av ÞL l!4e!l!r 746 kr lânemidl kummar etc 6 2 Mateialertil 6' kummar kummar etc er [dl niletßfd l 6 komm- mm lan rêlt ül kr -99S qss' L l- 85 q_9_ 3 ô ddft 6' Kell R stesund Side

17 H:!Àrsoppgjer\Rekneskap detaljoversikt\detaljert investefingsfekneskap 2 3 med ovl lil 2o4 PÎ xlsx KÑ ff) 23 G metsentet 9 2 Bruk lnnteker Almestâd c mâbentertil Alm6lad 23 I t9 aktuelt? âv lán 2 lnntekter Gußken Gußken Utoifrer Bruk av lan 6 48 övt mvatompta í(p tt tig) 648 6' Gts Gts Gts Gts J97 2 Ovf lnntekter frá dr fr 28 Grunn mm kr 2 S22 r meirinntekl 23 6'23 sl kan bruke âv me rinnt P Materialer til 9!9L 624 t tillãmes dl LaMes tit , ovf ovf q9 lnft (Cktis) _ -4 refr tl momskon Utgifter av l î Ovf lnntekter fta ddft 627 Kjell Ristesund Side

18 H:!Ärsoppgjer\Rekneskap23-detaljoversikt\oetgljeftinvester ngsrekneskap2l3medovflil2ol4pl2s2l4xlsx Kdto 2r3 )23 J429 9 yls?_ av lan 'Íra 3 _t 4-2 Skúlar- U li*n*r 7 kév dñfr Psq"ln$ $Þe! BruK iv 'nv fond 2538C6 frá Prosi nvtt 2 som Ía Traktor drift 6 3 cursken Bruk av qo Kjell Rìstesund Side 5 2A 2 24

19 t49w l2tl rrk n 23 I 33 4 ÐS3 I sdhm, tl 33ö

20 SANDE KOMMUNE DETALJAR DRTET 273 køyredøto: Arkiv : detalj ar mal 2 I 3

21

22 Konto Konto Ansvar (r) nn DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Rev. Vedt 't3 I Politisk I andre Støtte til llls Eldreråd '3 Eldreråd 4 't4 U 5 5 Rãd for I I ?:? I 't , Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side

23 DETALJERT DRI FTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Ansvar (T) Rev. VedL Konto Konto (T) mva for 5 5 Råd Kon lâl ol kommunen mva efdeltaker utva ' g I ' I 'l 'l I qqq _q I 42 I 5 _q. -7 aao ct I 5 2 2s g szo -8 ooo l æe A Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx S de 2

24 Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 2OI3 Ansvar Ansvar 23 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. 23 Budsj. 23 2't Servicekontor gruppelivforsikring fp]lg!ìtqr 22 PPTkontoÍ PPTkontor ô Detaljert driftsrekneskap 23 pî xlsx Side 3

25 DETALJERT DRI FTSREK NESKAP 23 SANDE KOMMUNE Ansvar (r) RekneskaP Rev. Budsj. Konto D âv er 'lQ G 25 Grunnskule felles lslo Grunnskule felles 25 les I ooo lisenser o I Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 4

26 Konto Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 2OI3 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev Vedt Büdsj. Rekneskap 2't 'l ' Grunnskulefelles ' AV 'f 95 4lCrflg! ilyrej, Iisenser o.i '25 lnventar fø.fyjlfqskglll!!er kommuner 't felles 252 felles Barnehage felles a5 2 qarnehage felles 252 Barnehaqe felles zjt ' felles 't7 54 I Fast lønn skule '8 Faste tillegg 5 O2O Vikar Ekstrahjel p?þ Gjgrqgytcek!þ 5 Lønn godtgjersler 252 Gjerdsvika skule Løî 252 Gjerdsvika skule ô skule ' Pensjon l erarar 252 Gjerdsvika skule Arbeidsgiveravgift Gjerdsvika skule Kontormateriell 25? Gjerdsvjka skule 458 ô63 5 Anna 252Q Gjerdsvika skule qqqqq 5 5 l;l atva rer 252 ka skule I ' Porto 285 ' 252Q G 297 'l 3 Telefoni ka skuie og reklame 252 Qjgrdsyllq qlslg Gjerdsvika skule I Fast lønn sfo '8 567 Detaljert driftsrekneskap 2 3 pt xlsx Side 5

27 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Vedt. Budsj. Ansvar Ansvar (T) RekneskaP Rev. Konto (T) 23 2't Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 6

28 Konto Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Vedt Budsj. Rekneskap frå and re kom 9s Bruk bundne s skule ' '4' Vikar Kol Gursken vaksenopplær ng?q{q. ig!eqe! 2543 yalsgnqppler{lg Gursken vaksenopplæring ? 't bu 962 Detaljert driftsrekneskap 23 pr 28 2-' 4 xlsx Side 7

29 Konto (T) DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Budsj Porto n S Fast Vikar Pensjon Kol ô t Detaljert driftsrekneskap 23 pr 28 2 '4 xlsx S de I

30 Konto (r) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev Vedt. Budsj. 2f skule ' 't Sand sfo Fast I l I I Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 9

31 Konto DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (Ð SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj 't qlykk-e,s og gllpp9!yf9r.s kr ng 96 lærarar (stp) 5 23 Fast Lærebøker ô I ? 69* Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side '

32 DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Konto (r) Ansvar Ansvar (T) Rev Ved Rekneskap ì nventar 257 sfo 729 mva sfo andre ' l\ilatvarer 2 Anna salsinntekter 272 Zq :I le\e!laelers. 273 Tilskot kulturarbeid felles I gqdlgierslg ooo 5 ooo OU Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side

33 (r) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Budsj. Vêdt Budsj. Rekneskap V kar lvlatvarer Anna I ruppelivfqr.sikring Bibliotek 272 Bibliotek I ' I oO a7-56 til andre Kong 2755 Ko Arthu r Ë ' 8 Faste tillegg 2 Vikar 3 Ekstrahjelp 4 Overtid ende kulturskule I I s I 'f 't ' qqo Detaljert dr ftsrekneskap 23 p( xlsx Side 2

34 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev 23 2'3 Vedt. Budsj Koll 2 23 Anna Lønn og Anna forbruksmateriell ' ' t I Detaljert dr ftsrekneskap 23 pt xlsx Side 3

35 Konto Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (Ð SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj Rekneskap AV Detaljert dr ftsrekneskap 2 3 p( xlsx Side 4

36 Konto Konto Statstilskot 95 AV DETA LJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) driftsfond 323 Buteneste m/hâ Rekneskap 2'3 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. 23 -s Detaljert driftsrekneskap 2 3 pî xlsx Side 5

37 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj. 2't mva etun I Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx S de 6

38 Konto Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar SANDE KOMMUNE Rekneskap Rev. Budsj Budsj. Rekneskap ' Kollektiv Telefoni frå mva e!qr9 (pqvq!9) frá fylkeskommunen s iysls!9lqpl 4l?q vqolgtep trygto.lelqe 425 Fysioterap 4't25 lygi,olgrqpl r 539 I bju lønn rg 67 6 '2 5 7oo' ; i tba -?q! _ -25! 't 9 Ekstrahjelp Lønn '99 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 5 M atva rer Annã forbruksmater ell støttekontakt 444 Barnevern 444 Barnevern Barnevetn 't Bamevefn Barnevern Barnevern Ba rneve rn Barnevern + //o 444 Barnevern Detaljertdriftsrekneskap 23 pr xlsx Side l7

39 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Konto Konto (T) Ansvar Ansvar Rekneskap Rev. Budsj. 2't Rekneskap 2,t2 ' AV reklame nester ol '5 5 Barnevern Barnevefn 35 66ô Barnevern Barnevern 3 Barnevern Barnevern 't ,8ârnevern 444 Barnevern 444 BarneveTn 444 Barnevern 444 Barnevern 444 Barnevern 65 Barnevern salsinntekter staten mva and re 444Q _Baneve.n 444 Barnevern 444 Barnevern 444 rnevern 444 Barnevern 444 Barnevern 't 't 65 2 s ' kommunef av vql'ql 99 teneste staten [elusjoalrå andre (private) kom vare[!99lìes!9 5 5' n 5) 2 2 S!99þruk (kan flyttast til 5) Skogbruk tit - -'l Skoqbruk - tit qll qkogbruk (kan Rytlast 52 Veterinær 54 Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallvilt 54'l Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallvilt 5 4 Fallvilt 54 Fallvilt 54 Fallv lt 2 tit nær t l 5) tit õt IJ '42 Itutvalet til 5' LØnn 543 ' Fiske, jakt 43 'l 543 Fiske, jakt 5 5 'I 2 37 'r Fiske, jak! jgkt l\4oms F ske, jakt andre 543 Fiske, je\t I fond 5 43 Fiske, jakt nntekter 543 Fiske, jakt Kom oO Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx Side 8

40 Konto Konto (T) DETALJ ERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) 23 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Vedt. Budsj '85 88 fond av varer og teneste skattar N eri Fast 99 ift D V 5352 Div. næ drift 554 Andretrudomssamfunn ' -2 -.l I r soo ooo -l soo rioo o ooo 37 6 l bb/ ' 't7 2Q Detaljertdriftsrekneskap 23 pr xlsx Side 9

41 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar Rekneskap 2'3 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Vedt. Budsj, RekneskaP S 63 sal av teneste 6' Refvsio siukeløn 6' -45 mva 6'r : ift b bbb Festetomter 't5 Kol 5 4 ' !9mpe!Þeljonsordnlng Mora renter til bundne fond ler AvlØp og 64 4YlqP qg çnç g 64 AvløP oglellsing 6'4 AvløP og rensing og qs L9n9ln9 64 AvløP og rensing 64] AvløP og rensing 64 AvløP og rensi g : 64 AvløP og rensinl Al+l Avløp og rensing 64 qg feqslrlg 6 4 o9!9tsr!9 6 4 ' r ' ' I Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx S de 2

42 Konto (T) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. Budsj 't3 22 re nter Avlø QQo ? f 665 Detallert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side 2

43 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev, Budsj. Vedt. 2't3 23 Rekneskap 22 Drift av Straum nventar 2'tO 2 AV 23 LÐ9 t Kom 8 re Ad Adm 5 6'r 'l 'l C byggetjenester 25 3s 55 Materia 7 ler s andre 75 Løn rei s 't't4 Vìkar Overtid 6 6 Adm , 5ô ô a62 -r I 't62 m 4 48 'l ' Q I OÕO , Detal. ert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side 22

44 Konto Konto DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar Ansvar (T) Rekneskap 23 SANDE KOMMUNE Rev. Budsj. 23 Vedt. 23 Rekneskap 2't2 6 7 H lisenser o I 6l I 't av lokale sal av varer o teneste ô 63 ô l 'l 244.lo!p 9Is a! js n rnle! ft s rc! nellele!l 6't ler Fast q8,lqsle!!lleig qq EþIlqljslp 4 Overt d Lønn kehold senter m Andre m 66 te 6'66 m 86 6'66 re m Andre Vegar Vegar ô ô Detaljert driftsrekneskap 2'3 p( xlsx S de 23

45 Konto (r) DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 Ansvar (r) 23 SANDE KOMMUNE Rev. 23 Vedt. Budsj. 2't3 Rekneskap ô 3 ' I lvloms lnd mpqt9qsjg mva 68 lndustriom 8 Ram 8'l Rammetilskot lskot fl til Banktenester formue inntektsutievn ng Skatt o sss qs lqqnce form ue I Skatt nntekt form u e Rammetilskot Rammet lskot a statsti 79 8 't rgenerelle statst lskot momskomp 't ol 82 Lån nskot o9 ndelar andelar I I I l gs Form boi I 95 Form Detaljert driftsrekneskap 2 3 pr xlsx Side 24

46 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE Konto (T) Ansvar (r) Rekneskap Budsj. Vedt Gevinst AV 59 renter 9 Mollpo,s.t qylklltnge-i Fond 825 Fond T d!gar Prem eaw k Ârets rekn tiufrå s E resu lt ', ' Detaljert driftsrekneskap 23 pr xlsx S de 25

47 SANDE KOMMUNE DEnAI',IAR BALAïTSE 273

48 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE 2' KASSE, B 859, 2'3 DOKTORKONTORET 5, 5, 2 6, 45, , 575, , , 2323 mm.fakt 49 38, , EDITK BRUK mørc - doktor , møte spareko nto fond , Sp møre ocr agresso fakt ,, Sp møre lindorff innbet.startlån 345 2',95, SP MØRE Lindorff utbet.startlån Sum bankinnskot 27 ', ,63 2 ER DESEM B E R , -' 'Nav ,' , 2364 STATEN I 422 6s5,, , o rskonto momskom pensasjon , 55 5, 2'365 FYLKESKOMMUNA 4, ,37, VANYLVENKOMMUNE 2, HAREIDKOMMUNE 48 58, V. uiesra7ñor FORDRINGAR , DIV. SKULEKONTORET DIV FRA SERVICEKONTORET l 3893 RENTER/AVD. FORM IDLI NGS LAN 42 65, IFoRSKOT LØN 3, 5, KO MM. EIGEDOMSAVGIFTER , ,26 - t{8! ' Avsett tap komm 366, i :KULTURSKULE I , BARNEHAGE - SFO 82 23, , Avsett tap bainehãge/sfo , lhuèfeige '69 45, ,s lqett tap husleige , , PLEIE OG OMSORG 57 75, , Avsett tap pleie og omsorg -4678, -3 65, Avregnrngs konto KOMM.FAKT -2 57, , Kundefordri resso ,5 Sum kortsi rd ar , Andelar i Carneq ie verdip.fond , Portefølge i Møre Aktiv Forvaltning , , i Pareto Forvaltni I , Sum korts e ande f 59, l Fordri , ,33,ForQ ing pç ieqwik pgnsjgn arb remieavvik n Sum SUM Detaljert balanserekneskap 2 3 pr xlsx Side'

49 DETALJ ERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE nsm dler , Sum aks andeler la , 32, q I 67 72, ETABLERI I - SP MØRE, ,67 zzzaool{t-,r9i miq -r n s slét s!e{! ê n - Sp.Møre, , n - Lindorff , , F s Sum u n , EDB- UTSTYR , , TELEFONSENTRAL ADM.BYGN , 36 7, EDB - GRUNNSKULEN -7,4 2 '66, O8OO8O DIV. INVENTARYUTSTYR SANDETUN 2 36, 83, ) 43 4, 3 8, inventar (prosj.72) -5, 2 68, , 7466, MASKINERYUTSTYR TEKNISK ETAT , , Gravemaskin m/utstyr q.32: Traktor NH-TS 35 - UP 8974 (Leasing) , 9 98, IVAKTBIL TEKNISK ETAT pq,,, F -85 KR 276) REDNINGSTILHENGER UC 37 7,Q9, BRANNBIL LARSNES T 822,, ISRANñBIL HAUcSB ue ,,, BRANNBIL SANDSØY T Brannbil Larsnes (prosi. 7 2l) , , Biltil heimete (prosj. 729) ' 2, 225, VW Caravelle 2H mod (drop in) , zuoeolas-irakiorgu rsken skul b n i lsum maskiner trans rtmidler Detaljert balanserekneskap 2 3 pr 'xlsx Side 2

50 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23 - SANDE KOMMUNE HALLELIA 7822, ' 85, TRYGDEBUSTADEN LARSNES 4 8, r B 4, ' ,5 99 4, ' 25,, SOLSTRAND lll 425_, 425, BUI,, BU II , HAUG , TEN ESTEBUSTAD SANDSØYA 5' E N U NG DOM SSKU LE , l RDSVI KA S KULE 42 3, 4329, VAGE tkvnv N BARNESKULE , SØY SKULE 74 4, 762 8,,oo NORDRE KVAMSØY SKULE, SANDSØY SKULE I SANDE KYRKJE 7 983, GURSKEN KYRKJE, e6e?3,4q e84 49, ,vqlsA KAIHUS 2to 2, I enãnr NcÃnnS.lr kvrusøv 94 7, 8, : BRANNSTASJON SANDSØY I2, 4, HUS II 67 7, 82, SANDETUN , ,49 '5 8, 54 7, :VERKSTADBYGG TEKNISK \ , , , HAUGELIA BARNEHAGE I ,42 I ,42 ' ADAR SANDSHAMN 939 8, 2 28, BARNEHAGE 863 6, 892 7, , 2 8, rngane 63783, , SORGSBUSTADAR HAUGEN 2 36, 2 374, rombygg hqlsekonlo i 4?3, 48 5, _ Om sorgsbu stader/d agsenter psyk iatri , , J.Riises minne omsorgsbust, , , I g Elverom 7s4 Bso,oo UTEOM NSKULEN , , N tt ka barnehage ved skulen , , UTLEIGEBUSTADAR G , ) 6 6, 66', I ,33 I , , nken 48 37, 57, 34, , 2'66 3, , , r , , Bal lø kke v gqn skuleþo J2Q) 325 4, 336 7, I Ballbinge Gjerdsvika skule 248 3, bane Gursken J _ leeqyl, INDUSTRIOM RADE GJERDSVIKA , , Grunnkjøp G.nr 9 B.nr 6 (Sandanger) , G RU N N KJØ P LARSN ES ET , , Bustadfelt G erd SV ka G Riise I Detaljert balanserekneskap 2' 3 pr x sx Side 3

51 DETALJ ERT BALANSEREKNESKAP 23 SANDE KOMMUNE TOMTEGRUNN SKOGE - AURVOLL Ho nndalen-larsnes 24 22, , , , , , , , INDUSTRIO E SANDSHAMN 87 48, g7 48, BUSTADFELT RE 67 64,5 s 334, ibustadfelt KVAMSØY 2, 2, rbust KJA 5, 5, GRUNNKJØP LUNDABERG 874,8723) 6 2, GURSKEN INDUSTRIO E 43 27, BUSTADFELT HAUGELIA 22344, KJØP AV OSHAUGANE 69 44, i B U-sr/\D le!] RU sr EN , , E IgUSTROTTLT HALLELIA 34 23, , HAUGSBYGDA HAMN ,27 I Hau gsbygda hamn - arkeologisk (prosj 762 ) , råde , , BUSTADFELT SANDSHAMN ,5, ,72 65, 35,7 45, 't88,7 42, 53,75 98,6, ,82 422, 55,75 89,83 6,94 298, 888,7 675, VASSVERK GURSKEN/GJ ERDSVI KA , 99232, RENSEANLEGG VATN GURSKEN 39 78, ;RENSEAN LEGG VATN GJERDSVIKA 6 VASS VERK SANDSØY/VOKSA , , 29 OOO,O 327 2, Vassledninq Aram - Voksa (prosj. 755) I BERGSNEV VASSVERK , , , rk!94kk qjesdsvika 458 3, KLOAKKSANERING , 29 5, Kloakks anering - HqqosQroQa , , KLOAKK SANDSØY 3 89, 86 3, VASSVERK TVNN SøV , 227 osoz 32 o {k -(l llltykl gþu s! ya n q 9 u rs ke n 245 4, 2526, zzt oaoz 5i -kloãkr r-àns uèso tr näo ei , , PUMPESTASJON KLOAKK LARSN ES 72 65, 94 69, VASSVERKUTB. HALLEBYGDA Detaljert bal ansereknes ka p 2O I 3 pr xlsx Side 4

52 DETALJ ERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE VATN LISET FERIESENTER , VASSVERKUTB. SKREDESTRANDA 66 46, 64 6, BYGGING AV SLAMDEPONI 53 78, 7 5, M Grøntavfall (prosj. 7659) 29 5, 3 4, GURSKEN VASSV. LEDNINGSNETT , K E N ASSV H Ø G D EBASS ENG RS 7 45, Høgdelgleqngye! Knqlteq 96 28, 25 39, Pu m hus 63 29, 68 37, Avløp Sætre bustadfelt 69, 5 63, Hallelia bustadfelt ' Avl Ø p 5, RENSEANLEGG VATN LARSNES , 6s9, HØGDEBASSENG LARSNES VATN 4236, UTSKI FTING PROBLEMLEIDNINGAR vatn , LEKKASJ ESØIITETTING VATN 47I OPPGRAD. KUMMAR ETC. VATN , D RIFTSKO NTROLL - yet /kþcfk oppglqq + 9d-qnlegs 222, Vassledning Rådh-Nyslå 33 6, , skule-dalebru 29 3, , neselva (riksv.6) 397 7, 4 87, ppgradering kom m.avløpsn ett m.m. (pros 76e) 2 9, , Vassled ning Gursken/Gj vika 478, 43 32, G vassverk ros , Sum fast ei om an , ANLEGGSMID SUM EIGEDELER , Detaljert balanserekneskap 23 pr xlsx Side 5

53 DETALJERT BALANSE a KNESKAP 23. SANDE KOMMUNE Rekneskap 23 RekneskaP MELLOMBELS PENSJONSTRE 368,6-5, , , , , , , 68 9, na ne straum , na ø kostnader ,48 æ?qqqqq _ :Bq "Loryp'ç'ig!p (i k!. {g) -,42,78 -,, 2328 kasse, , FEN,) , G NAMSMANNEN, - 5, ARBEIDSGJEVARAVGIFT , , KONTO FOR SKATTETREKK , LEGGSTREKK - 539, - 365, KONTO FOR SKATTESJE,2) , Skuldig til Larsnes l.l. Fleirbrukshall , -5 58, AVSETT FERI EPENGAR D.A. -?7998?: I, V FERIEP. D.A , t Pens onsforpliktelse 2464 Arb. ift av netto Sum n iktelse , , Fokus Bank - ' lån 2j2lrefinans, - 6, idnb Bank dsd sertifi katlån opptatt 9., - I Da NS ke Ba nk tà n 2 3 o I 2. I 3-4 7, sertifikatlån 4 7-2, Kommunalbanken (lid!.!!p s7q)' -7, -7, Eks rtfinans 538 tidl kommunekreditt 79) -7, -7, Pälø ne , -68 [mlr.!tp?.sz8q:94?) 9, Kommunalbanken refin. 3 stk -32,, Møre Finans AS Leas ingavtaler , Husbanken - ' Hallelia Bustadar , - 78, Husban ken Form id lån 993, , lhusbanken Sandsøy ungd b , , J.Riises Minne , Elverom ,, , Husban ken -' Formidl.làn , , I Husban ken - l Formidl.lån , , Husbanken Startlån , , Formidl.lån (3 gamle lån) , , Formidl (4 gamle lån) , Husbanken I - Startlån , Detal jert bal a nserek nes ka p 2 3 pr xlsx Side 6

54 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23. SANDE KOMMUNE sbanken Startlån , sbanken Startlån 2' , rhusbanken - ' Startlån 2' :Husbanken - ' Startlån , , , Husbanken Startlån Sum andre I n 744, IKTIG GJEL , '8 I n -59 8, -59 8, 25,82 KOMMUNALT NÆRINGSFOND , , Bundne driftsfond Slam , ,Bund ne driftsfond Vatn ,8-66 8, Bundne driftsfond Avl rensing (Kloakk) , Bundne driftsfond Feiin g ,84-48, , , , , , , , , Øyremerka SLT midler ( ') -4, -4, 25'858 Statstilsk. barnevern - I ) -'84 8'l , Øyrem. utv.midlar bhg. -' (sos.kompetanse) 2564 I, , 2585 Øyrem. reg av kulturminne - riksantikvaren s69, m. husbanken - tilskot etabl./til bustad -52 5, m.statstilsk.,5 årsv barnefatti gd om 2 2 (44263) , Øyre m.statstilsk,5 årsv. 22kom, , 2585'6 m.statstilsk Sum bundne d , KAP TALFON D ET KKJ E ØYREM E RKA 459, Ubundne lnv.fond sal av kommunale hus , AKSJESAL SUN NMØRE ENERGI -22, , , , '7 Ubundnelnv.fond tn likv.reserve ,7 um ubundne investerin d , k-sak 33i5 II , , - 9, Detaljert ba I a nsere knes ka p 2 I 3 pr xlsx Side 7

55 DETALJERT BALANSEREKNESKAP 23 - SANDE KOMMUNE Rekneska tilskot opparbeiding av mur m.m s p.møte ' 3 Overskot Formidli utlån Sum bundne i sfond, , , ', , Dis IS onsfond eø merka , um ubundne driftsfond norins i ié[ñeslqþsprryipp d ift (pþ ka A() -e Rekneskapsm essig overskot 22 (drift), , Udekka (underskot) investeringsrekn ,42, 2599OOOOO KAPITALKONTO um øvri bokført e enka , , I IGE SUM GJELD OG EIGENKAPITAL g , Memoriakonti 29OOOO35 UBRUKTEETABLERING SLAN , OOOO4O DIV. UBRUKTE LANEMIDLAR I Sum u midlar ' , , UBRUKTE ETABLERINGSLAN , DIV UBRUKTE IDLAR Sum ubrukte emidlar ,73 Detaljert balanserekneskap 2 3 pr xlsx Side 8

56 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE : PENSJONSUTGIFTAR Sande kommune har kollektive pensjonsordningar for sine tilsette' For sjukepleiare og lærare er ytingane lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningane dei tariiff-festa ytingar som gjeld i kommunal sektor. PENSJONSFORPLIKTINGAR, PENSJONSMIDLAR Arets netto onskostnad i heile tav Rentekostnad av Forventa Sum amortisert remieavvik Ad m i nistrasionskostnadar Netto pensionskostnad inkl. adm ette året nsforplikti idlane KLP 2 3 KLP 22 SPK 2 3 spk I I 397 I I Pens dlar berekna akkumulert eavvil I i heile KLP 23 KLP 23 KLP 22 KLP 22 Pensi.oostar 4 5.q. vqift )ensi.postar Arb.qi.avqift Pensionsmidlar pr Pensionsforpliktingar pr Netto forpliktinqar Pr Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforpl. Pr Akkumulert premieavvik pr etter amortisering 2776 idlar liktelser berekna akkumulert tal i heile tusen SPK 2 3 SPK 2 3 spk22 Pensi.postar Arb.qi.avqift Pensi.postar smidlar r tikti Netto forpliktinqar pr Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforpl. pr' 3 ' spk22 Arb.qi.avqift 954 Akkumulert mieawik 3.2. etter amortiseri Føresetnader for bereknin e. Økonomiske føresetnader og anna år 23 på pensjonsmidlar Diskonterinqsrente Arleq lønsvekst KLP 5,5 % 4, /o 3,6 % 3,6 % SPK 4,35% 4, Yo 2,87 % 2,87 %

57 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE 2 : Estimatavv k (S 3-3 nr. D) Estimatavvik kjem fram ved ny berekning av pensjonsmidlar og -forpliktelser kvart år. I àr 2OO4 kom første estimatavvik som vert å akkumulere vidare. ifikas av estimatavvik i heile tu Estimerte/bokførte smidlar. Faktiske smidlar. Estimatavvi ns onsmidlar. Akkumulert avvik tidl r lb '. Amortisert avvik i år G st samla avvik midlar UB 3.2. Estimerte/bokførte ser. ske likte ser '. Estimatavvik liktelser.' Akkumulert avvik tid re år lb '. Amortisert avvik i st samla avvi fo ktelser UB 3.2 KLP 23 KLP 22 SPK 23 spk ' NOTE 3 : SjølvkosttenesterVAR-område råde VATN Bru karbetal inqar/salsi nntekt Direkte kostnadar lndirekte kostnadar Netto kostnad / -innte Overskot+ / underskot - Sjølv e Disponering til/frå bu ndet sjø lvkostfond Budsjett 23 Rekneskap 23 Rekneskap % 98 o/o 95 Yo Siølvkostområde AVLØP B alinqar/salsinntekt Direkte kostnadar lndi kostnadar Netto kapitalkostnad / -inntekt Overskot+ / underskot - el ø Dis til/frå bundet s ølvkostfond Budsjett Rekneskap Rekneskap I ' % % 95% mråde 28 tok SSR over a// av Kommuna har difor noko renovaslon.

58 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE 3 forts.: Sjø lvkosttenester VAR-område Siølvkostområde SLAM Brukarbetal ingar/salsinntekt Direkte kostnadar lndirekte kostnadar Netto kapitalkostnad / -inntekt Overskot+ / underskot - ìiølvkostandel Disponering til/frå bundet sjølvkostfond Budsjett 2'3 Rekneskap 23 Rel(nesKap I I o/o 45% 3 % Kostnadar slam veft fakturert kommuna anna kvart àr, NOTE4 : Finansielleomløpsmidlar Bokført verdi Aktiva klasse / type pr Penqemarkedsfond Obligasjoner 799 Resultat / anskaffelseskost samla Sum inkludert årets uttak på 2 mill Bokført verdi Arets p resultat l Anskaffelse skost I 23 brukte kommuna 2,8 mill.kr. til nedbetaling av lånegjeld. Til og med 29 har viført over,8 mill kr. til drift. 23 har Sande Kommune teke ut 2 mill. kr. frå fondssparing og sett dei inn på ordinær sparekonto. Markedsverdi er lik bokført verdi pr Arets resultat (overskot) er ført i driftsrekneskapen. NOTE 5 : Avdrag på lånegjeld Avdrag på kommuna si lånegjeld er i rekneskapen for 23 belasta med minimumsavdrag utrekna etter forenkla modell, same som i22, men i motsetning tiltidlegare år, der ein reknearkmodell har vore nytta. Begge desse modellane for utrekning er i samsvar med kommunelova sitt krav til minsteavdrag S 5, nr.7 a. NKRF og m.a NKK anbefalar at kommunane skal benytte forenkla formel. NKRF argumenterer dette med at den forenkla formelen gir ei riktigare tilpassa nedbetaling av lånebyrden i samsvar med avskrivinga av anleggsmidlane, sidan den forenkla modellen fordeler gjelda på kvar einskild avskrivingsgruppe vegd opp mot individuell levetid. Kommunelova krev at avdrag på lån vert betalt, og ikkje berre registrert i rekneskapen. Pr...3 hadde Sande Kommune be[a t kr i avdrag, og med eit utrekna minsteavdrag på kr så står det at kr som rest å betale på lån for 23. NOTE 6 : Låne gje ld, renteswapper ( rente bytteavta ler) Av den samla lånegjelda har kommuna sikra ein del av låneporteføljen som fastrentelån. Dette vart gjort ved at ein i årsskiftet 28/29 teikna sokalla renteswapper på i alt 55 mill.kr. Sande kommune har hatt totalt tre renteswap-avtalar der den fyrste forfalt no i sept. 23. Slike fastrentelån/rentebytteavtalar vert brukt for å redusere renterisiko på løpande lån, og med ei så lav rente som vi har hatt dei siste åra har ikkje desse swappane vore optimale med tanke på lønnsemd. Dei to swappane som gjenstår forfell i 24, og vi vil på det tidspunkt sjå samla lønnsemd på swappane.

59 Sande kommune NOTER TIL REKNESKAPEN 23 NOTE 7 : ANLEGGSMIDLAR Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivningar Tilqång i rekneskapsåret Avqånq i rekneskapsåret Avskrivinqar i rekneskapsåret Nedskrivninqar Reverserte nedskrivningar Bokført verdi pr VAR-område Driftsmidlar Bvqninqar Eigedom, veqar o.a. F n. leas ng driftsmidlar I Ang.finansielle leasing driftsmidlar: Sande kommune har berre eifinansiell leasing-avtale, ein traktor (27) All anna leasing er operasjonell leasing. Verdien på traktoren var ved anskaffelse i desember 27 kr.68.88,- NOTE 8 : AKSJAR OG ANDELAR FøRT OPP SOM ANLEGGSMIDLAR Endringar i 23: Dragsund ASVO AS/Furene AS emisjon f ru t 6øp av aksjer: Kystvegen MàløylFlotø ( stk aksjer) NOTE OM ANDRE POSTAR Ein syner til eigne vedlegg i rekneskapen når det gield følgjande områder: Endring i arbeidskapital Kommunens garantiansvar Spesifikasjon over samla avsetningar og bruk av avsetningar Kapitalkonto Balanseførte verdiar 3/ Se eiqarandel 3.2.2',t3 KLP, innskot eiqenkapital Tussa kraft AS Sande fastlandssamband AV-Senteret AS D Asvo AS uritun AS Breiband til alle Eiksundsambandet AS Kvstvequtvikl nq AS 5 Hareid Fastlandssamband AS Sunnmøre invest AS brua Kvstveqen Florø Andre mindre selskap : 4 selskao, : 4 selskap Sum bokførte verdiar s 46 55

60 SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS Til kommunestyret i Sande 684 LARSNES REVISJONSMELDING 2OI3 Uttalelse om årsrekneskapen vi har revidert årsrekneskapen for Sande kommune, som består av balanse pr 3l.desember 23' driftsrekneskap som viser kr g.255,- til fordeling drift og eit rekneskapsmessig mindreforbuk på kr.,-, investeringsrekneskap og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta pr denne àatoen,-og ein beskrivels" av vésentlege anvendte rekneskapsprinsipp og andre noteopplysningar' Rådmannen sitt ansvar for årsrelcneskapen Rådmannen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskitt. Ra rnunnen har og ansvar for intern kontroll som gjer det muleg å utarbeide eit ärsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgie av mislegheiter eller feil. Revisor sine oppgåver og Plikter Vår oppgave er ä gi ein uttale om årsrekneskapen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har giennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardane krev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggande sikkerheit for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasj on. Revisjon inneber utførelse av handlingar for å innhente revisjonsbevis for beløp og opplysningar i årsrekneskapen. Dei valge handlingane avheng av revisor sitt skjønn, herunder vurdering av risikoane for at årsrekneskapen inneheld vesentleg feilinformasjon, enten det har si årsak i mislegheiter eller feil. Ved ein slik risikovurdering tek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunen sin utarbeidelse av eit årsrekneskap som gir ei dekkande framstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlingar som er hensiktsmessige etter omstenda, men ikke for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av selskapet sin interne kontroll. Revisjonen omfatter og ei vurdering av om dei nytta rekneskapsprinsippa er hensiktsmessige og om rekneskapsestimata som er utarbeida av leiinga er rimelege, samt ei vurdering av den samla presentasjonen av årsrekneskapen. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Balanse og note til årsrekneskapen vedkomande pensjonskostnad viser eit premieawik. Dette er ei rekneskapsteknisk anordning av betalte pensjonskostnader og inga reell fordring' Revislon Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer