Årsrapport Verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Verdipapirfond

2 Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele 65 % (OSEBX) i 2009 revansjerte Oslo Børs mye av fallet i Dette er den største oppgangen på Oslo Børs i nyere tid.

3 Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi...2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans...2 Årsberetning for Markedsutviklingen i 2009 og utsikter for Årsregnskap Noter til fondene Samlenoter (note 1 samt note 4 til note 12) Informasjon om fondene (note 2) Verdipapirporteføljer (note 3)...15 Begrepsforklaringer Revisjonsberetning

4 Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi Kapitalforvaltning ble etablert som egen virksomhet i Fondsfinans-gruppen i De første årene var det kun diskresjonær forvaltning basert på individuelle avtaler, men i 2000 ble virksomheten utvidet med fondsprodukter. I dag omfatter virksomheten kun fondsforvaltning. Vi har fire verdipapirfond som plasserer i aksjer. To av fondene investerer i norske aksjer, og to er globale bransjefond. Satsingen på norske fond reflekterer vår kompetanse om norsk næringsliv og rammebetingelser. De globale bransjefondene investerer i bransjer som etter vår oppfatning har stort vekstpotensiale. Investeringsfilosofi Investeringsfilosofien bygger på aktiv forvaltning gjennom «stock-picking». Vi investerer i verdipapirer som, basert på våre fundamentale analyser, har høy forventet avkastning i forhold til verdi papirenes risiko uavhengig av referanse indeksens sammensetning. Vi legger vekt på å forstå virksomheten til de selskapene vi investerer i. Vi søker først kvalitativ forståelse og innsikt, og deretter analyserer vi selskapets finansielle data. Gjennom grundig analyse og forståelse mener vi å ha et fortrinn som muliggjør investering i selskaper med under vurdert vekst, undervurdert verdi eller med et potensiale for strukturspill (restrukturerings- eller oppkjøpskandi dater, eventuelt skifte i ledelse eller strategi). Normalt vil aksjeporteføljen inneha en høy andel såkalte «value»-selskaper. Eierstyring og selskapsledelse Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper («corporate governance»). Formålet med god eierstyring og selskapsledelse er å bidra til størst mulig verdiskapning i bedriftene. Vi ønsker at selskapene skal ha en reflek tert aksjonærpolitikk, like behandle aksjo nærene, være åpne og vise samfunns ansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneskerettigheter, til alvorlig miljø skade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunn leggende etiske normer. For de uten landske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA vil bl.a. gjennom deltakelse på general forsam linger og ved utøvelse av stemme rett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eier styring og selskaps ledelse etterleves. Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans AXEL AULIE (F. 1976), MARKED/salg Aulie er utdannet siviløkonom fra Leicester University i England i Han har tidligere vært ansatt i Orkla Finans ASA og Verdipapir sentralen ASA. Aulie begynte i selskapet i januar i JENS VIG (F. 1954), ADMINISTRERENDE DIREKTØR (fra venstre i bildet). Vig er utdannet siviløkonom HAE fra NHH (1977/1980) og har videre utdanning som Autorisert Finansanalytiker (1990). Vig har 30 års erfaring fra finans markedene. Han har tidligere vært ansatt ved Oslo Børs og i Fondsavdelingen i DnC. Han var ansatt og partner i Fondsfinans ASA i perioden og Han var også ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning i årene ANNE-LISE ALMELAND (F. 1962), CONTROLLER. Almeland er utdannet siviløkonom fra NHH i Hun har tidligere vært ansatt i Aetat/NAV. Almeland ble ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning i april HELGE KALAND (F. 1973), PORTEFØLJE- FORVALTER. Kaland er utdannet Cand. mag (sos.øk) fra UiB og Høyere avdelingseksamen fra NHH. Kaland begynte i selskapet i oktober Kaland er styremedlem i Høyergruppen AS, Bugge & Olsen AS og i familieselskapet Fredrik Falck Frås AS. GRETHE CHRISTINE HAGEN (F. 1963), ØKONOMISJEF. Hagen er diplomøkonom (1991) og revisor (1993) fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere arbeidet i Kreditkassen og var i perioden ansatt i Avanse Forvaltning AS. Hun begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA i mars 2000 og kom da fra stilling som seniorkonsulent i Verdipapirsentralen. ODD HELLEM (F. 1954), PORTEFØLJe- FORVALTER. Hellem er utdannet siviløkonom fra NHH i Han har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1993), Porteføljeforvaltereksamen NFF (2001) og MBA. Hellem har arbeidet mer enn 30 år i finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt i Kredittilsynet, Christiania Bank og Kreditkasse, stifter og viseadm. dir. i Finansbanken ASA. Siden 1991 har han vært ansatt og senere partner i Fondsfinans. Fra og med 2003 har Hellem arbeidet i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Thomas Nguyen (F. 1988), ØKONOMI- MEDARBEIDER. (ikke på bildet) Nguyen går siste året på Bachelor i Revisjon ved Handelshøyskolen BI. Nguyen begynte i selskapet i oktober

5 Årsberetning for 2009 Et fantastisk år! Ved inngangen til 2009 var det ingen som kunne ane at året skulle bli et av de absolutt beste i det norske aksje markedet. Usikkerhet og frykt i kjølvannet av finanskrisen i 2008 preget begynnelsen av året, men frykten var heldigvis overdrevet. Vårt viktigste fond, Fondsfinans Spar, steg hele 82 % i 2009! Fondsindeksen for Oslo Børs, som er fondets referanseindeks steg 70 %, mens Hovedindeksen for Oslo Børs steg 65 %. Morgan Stanleys verdensindeks steg med 31 % i 2009 (i USD). Regnet i NOK steg Morgan Stanleys verdensindeks 8,6 %. Vårt norske kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv steg 55 %. Siden dette er et kombinasjons fond skal det over tid ikke ha mer enn 80 % investert i aksjer. Et kombinasjonsfond må derfor forventes å ha lavere avkastning enn et aksjefond i år med stigende aksjemarked. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi steg respektable 19 % i Fondet har ingen referanseindeks, men til sammenligning kan nevnes at Nasdaq Biotech Index hadde en nedgang på 3,8 % (omregnet i NOK) og S&P Health Care Index en nedgang på 0,5 % (omregnet i norsk valuta). Fondsfinans Alternativ Energi falt med 2,1 % i Fondet har ingen referanseindeks, men til sammenligning kan nevnes at Standard & Poor Global Clean Energy Index falt 11 % (regnet i NOK). Fondsfinans Spar mange kåringer som beste norske aksjefond I 2009 og begynnelsen av 2010 har Fondsfinans Spar mottatt flere kåringer som Norges beste aksjefond. Det begynte i mars 2009 med at fondet vant The Lipper Fund Awards som beste norske fond siste tre år. (Lipper er et selskap i Thomson Reuters gruppen). I Kapital nr 11/2009 ble Fondsfinans Spar kåret til beste norske aksjefond. I februar 2010 gikk Fondsfinans Spar til topps i klassen norske aksjefond i analyse byråets Morningstars årlige kåring av de beste tilgjengelige fondene. Morningstar er et internasjonalt anerkjent selskap som publiserer informasjon om alle fond som selges og distribueres i Norge. I Kapital nr 4/2010 ble Fondsfinans Spar rangert som det beste norske aksjefondet, med Fondsfinans Aktiv på sølvplass. I mars 2010 vant fondet The Lipper Fund Awards som beste norske fond siste tre år og siste fem år. Fondsfinans-fondene har høy ranking! Fondsfinans Spar, Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi har alle fem stjerner på Morningstars 3-års og 5-års rating. Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars kategorier. Fem stjerner gis til de 10 % beste fondene, fire stjerner gis til de neste 22,5 %. Fondsfinans Alternativ Energi blir foreløpig ikke vurdert fordi historikken med det nåværende investerings mandatet er for kort. Forvaltningskapitalen Samlet forvaltningskapital utgjorde NOK 774 mill. pr. 31. desember 2009, en økning på NOK 480 mill. siden fore gående årsskifte. I 2009 hadde vi tegninger for tilsammen NOK 267 mill og innløsninger for tilsammen NOK 45 mill. Vi har ikke tidligere hatt så mye kapital inngang i løpet av et år. Fondene har samlet 337 andelseiere (kundeforhold) ved årets utgang. ved årets begynnelse var til svarende tall 161. Investeringsfilosofien Investeringsfilosofien er basert på «stock picking», dvs utvelgelse av enkeltselskaper som antas å ha et gunstig forhold mellom forventet avkastning og risiko. God differensiering skal bidra til å begrense porteføljerisikoen. Investeringsbeslutningene baseres på grundig analyse og forståelse av selskapene, samt deres markedsforhold og ramme betingelser. Det legges vekt på at selskapene det investeres i skal følge sunne eierstyringsprinsipper (corporate governance). Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneske rettigheter, til alvorlig miljøskade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunn leggende etiske normer. For de uten landske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. Nærmere om det enkelte fond Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Aktiv kan kun være investert i norske verdipapirer. Som et kombinasjons fond skal fondet normalt være under 80 % investert i egenkapital- 3

6 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning Styreleder Erik Must er eier av Fondsfinans og Fondsfinans Kapitalforvaltning. Han er utdannet siviløkonom og fondsmegler. Styremedlem Cathrine Halle er rådgiver i eget firma, Halle & Halle AS. Med bakgrunn fra blant annet Lilleborg og IKEA har hun markedsføring som spesialområde. Hun er siviløkonom fra NHH Styremedlem Øyvin A. Brøymer driver egen virksomhet innen forretningsmessig rådgiving og investeringer innen eiendom og industri. Han er utdannet siviløkonom BI (1971) og BMA, University of Wisconsin (1974). instrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Over tid vil fondet ligge like under 80 % i egenkapitalinstrumenter. Fra oppstart til har fondet hatt en verdioppgang på 162,2 %, mot en oppgang på 88,6 % for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste tre årene har fondet hatt en verdistigning på 7,4 %, mens referanseindeksen har falt 20,2 %. Fondsfinans Spar Fondsfinans Spar investerer hovedsakelig i norske egenkapitalinstrumenter. Minimum 80 % av kapitalen skal være investert i papirer notert på Oslo Børs. Inntil 20 % kan være investert i utenlandske egen kapitalinstrumenter, unoterte aksjer, rentebærende instrumenter eller bankinnskudd. Dog kan maksimalt 10 % være investert i unoterte papirer. Fra oppstart til har fondet hatt en verdistigning på 359,0 %, mot en oppgang på 211,3 % for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste tre årene har fondet hatt en verdistigning på 14,0 %, mens referanse indeksen har falt 20,2 %. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi er et globalt bransjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor farmasi og bio teknologi. Avkastningen måles ikke mot noen spesiell referanseindeks. Som et kombinasjonsfond skal fondet normalt være under 80 % investert i egenkapitalinstrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Fra oppstart til har fondet hatt en verdiøkning på 1 %, mens det har vist en oppgang på 2,6 % i løpet av de siste tre årene. Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Alternativ Energi er et globalt bransjefond. Fondet investerer i selskaper som driver med klimavennlig energi, først og fremst fornybar energi som sol og vind, men også i CO 2 rensing og lagring er innenfor investeringsmandatet. Fondet er et aksjefond og skal være mer enn 80 % investert i egenkapital instrumenter. Fondsfinans Alternativ Energi ble etablert 25. oktober 2007 ved at det gamle fondet Fondsfinans IT-Telecom fikk nytt investeringsmandat. Fra omleggingen har fondet falt med 48,4 %. Verdiutvikling og risikoprofil For en nærmere oversikt over fondenes verdiutvikling og risikoprofil vises til Note 2 «Informasjon om fondene». Risikostyring Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter først og fremst overholdelse av investeringsrammer, inn-/ utbetaling fra/til andelseiere, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA har etablert rutiner som skal redusere risiko for operasjonelle feil til et minimum. Dette innebærer bl.a. at det er dobbeltkontroll av alle viktige funksjoner. I tillegg til ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA følger på daglig basis utviklingen i hvert enkelt verdipapirfond. Dette innebærer bl.a. kontroll av eksterne og interne rammer for det enkelte fonds plasseringer. De eksterne rammene omfatter bestemmelser gitt i lover og vedtekter. De interne rammene omfatter prospektkrav og interne retningslinjer. Finansiell risiko Verdipapirfondene har finansiell risiko som er knyttet til utviklingen i de underliggende verdipapirene som inngår i de enkelte fondene. Fondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. For å bli klassifisert som et aksjefond, må minimum 80 % av forvaltningskapitalen til enhver tid være plassert i egenkapitalinstrumenter. Dette gjelder for Fondsfinans Spar og Fondsfinans Alternativ Energi. Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi skal, som kombinasjonsfond, normalt være under 80 % investert i egenkapitalinstrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Samtlige fond er såkalte UCITS fond. Dette innebærer at fondene tilfredstiller krav til spredning i enkeltverdipapirer mv. ihht. lov om verdipapirfond. 4

7 Alle våre fond er såkalte «stockpickerfond» uten noen krav til bestemte maksimumsavvik fra vektene i eventuelle referanseindekser. De to norske fondene er generelle fond, mens de to globale fondene er bransjefond. Bransjefond har vanligvis høyere risiko enn generelle fond. De to globale fondenes plasseringer i utenlandsk valuta valutasikres ikke. Følgelig vil finansiell risiko for disse fondene også omfatte valutarisiko. Vedtektene til fondene åpner for handel i derivater i et begrenset omfang. I 2009 ble det ikke handlet derivater, og ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Videre kan fondene plassere inntil 10 % i unoterte egenkapitalinstrumenter. Adgangen til plasseringer i unoterte verdipapirer har vært benyttet i svært begrenset grad. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondene Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Spar, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er heleid av Erik Must AS. Virksomheten drives i Haakon VIIs gate 2 i Oslo. Fokus Bank ASA er depotmottaker for alle fondene. Verdipapirsentralen fører fondenes andelseierregistre. Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av 2009 var det seks ansatte i forvaltningsselskapet, herav to kvinner og fem menn. Selskapets virksomhet har i seg selv svært liten innvirkning på det ytre miljøet. Det er et mål å øke forvaltningskapitalen. Fortsatt drift Styret bekrefter at forvaltningsselskapet og de forvaltede verdipapirfond har en sunn finansiell stilling. Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift. Disponering av årets resultat Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte fonds resultatregnskap. Fremtidsutsikter Etter først et elendig og så et fantastisk år i aksjemarkedet står vi nå overfor et år som kanskje blir mer på det jevne. Økonomiske data signaliserer god vekst i verdiskapningen i mange land. Veksten er til en viss grad et resultat av de mange stimulansetiltakene som ble iverksatt under finanskrisen i Særlig i Kina er veksten høy, kanskje i høyeste laget. Kinesiske myndigheter har derfor besluttet å innføre tiltak for å begrense kreditten og veksten noe. Etter vår oppfatning er verken det norske eller de internasjonale aksjemarkedene dyre målt på tradisjonelle nøkkeltall som P/E (Price/Earning) og P/B (Price/Book). Begge nøkkeltall ligger i dag under sine historiske gjennomsnittsnivåer. Vi har derfor tro på at aksjemarkedene i 2010 vil gi en avkastning som er vesentlig bedre enn bankinnskudd. Styremedlem Cathrine Ulrichsen er utdannet eiendomsmegler BI 1997 og diplommarkedsfører NMH Styremedlem Øyvind B. Kristiansen er daglig leder i Fred. Olsen & Co.s Pensjonskasse. Han er siviløkonom fra Heriot-Watt University (1989) og MSc fra City University (1990). Oslo, 10. mars 2010 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Jens Vig Adm. direktør 5

8 Markedsutviklingen i 2009 og utsikter for 2010 Mens 2008 var et elendig år, ble 2009 et fantastisk år for alle som sparer i aksjer. Oslo Børs Hovedindeks steg 65 %, Oslo Børs Fondsindeks steg 70 %, mens MSCI World Index steg 31 % (i USD). Det er bare markeder som Brasil, Russland, Indonesia og Tyrkia som steg mer enn det norske. I USA (NASDAQ) var oppgangen 28 %, mens Sverige og Danmark steg hhv 29 % og beskjedne 14 % (alt i NOK). Faktisk var oppgangen på Oslo Børs den sterkeste på 26 år. Også sett i et ti-årsperspektiv kommer Oslo Børs bedre ut enn mange internasjonale børser. Fra begynnelsen av år 2000 til utløpet av 2009 har verdien av aksjene på Oslo Børs nesten doblet seg. Dow Jonesindeksen har falt 8 % i denne perioden, mens Nikkei-indeksen er over 40 % lavere ved utløpet av 2009 enn ved begynnelsen av Hovedindeksen for Oslo Børs viste oppgang i ni av årets tolv måneder. Begynnelen av året ble preget av usikkerhet og frykt for finans krisens realøkonomiske konse kvenser. 3. mars bunnet imidlertid markedet med hovedindeksen i 197,5, en nedgang på 12,4 % fra årets begynnelse. Fra 3. mars til årets slutt steg hovedindeksen nærmere 90 %. Det var kun i juni indeksen falt noe tilbake. Den sterkeste måneden var mai med en stigning i hovedindeksen på 15,8 %. Vi må tilbake til 1989 for å finne en måned med sterkere kursstigning enn mai Mens frykt og usikkerhet styrte markedet i begynnelsen av året, snudde stemningen gradvis. I mars, som var måneden markedene snudde, kom det gode makrotall fra USA. Det kom meldinger om en god start på året for enkelte europeiske og amrikanske banker, og råvareprisene viste tegn på stigning. Man begynte også etter hvert å se konsekvensene av de betydelige tiltakspakkene som ble iverksatt i mange land. Sentralbankrentene kom ned på et svært lavt nivå. Utover våren kom det fortsatt meldinger om selskaper med problemer, ikke minst finansieringsproblemer, men gjennom året ble også kreditt markedene mer normalisert igjen. Oljeprisen steg fra i overkant av 40 USD/ fat i begynnelsen av året til 79 USD/fat i slutten. Vi må tilbake til 1999 for å finne et år med sterkere vekst i oljeprisen. Et prisnivå på rundt 80 USD/fat oppfattes som et nivå som ikke bremser den økonomiske veksten. Hvert fjerde selskap økte verdien med mer enn 100% i Blant de fem selskapene med størst verdiøkning var det to farmasiselskaper; Algeta og Clavis Pharma som begge arbeider med kreft, steg hhv 781 % og 565 %. Det er også to fiskeselskaper blant vinnerne, chilenske Copeinca og Marine Harvest steg hhv 447 % og 303 %. Det er også et selskap innen bygg og anlegg blant de fem beste, BWG Homes steg hele 564 %. Blant de større selskapene med god kursutvikling er det verdt å nevne DnB Nor (+145 %) og Seadrill (+168 %). Også flyselskapet Norwegian opplevde en betydelig kursoppgang 211 %. Selv om listen ble dominert av selskaper som steg i verdi, viste om lag en femte del av selskapene negativ utvikling. Shipping var en forholdsvis dårlig bransje i Dessuten er det flere selskaper med finansieringsproblemer på taperlisten. Syv selskaper på Oslo Børs og Oslo Axess endte hos skifteretten i Den utenlandske eierandelen på Oslo Børs økte fra 33 % ved årets begynnelse til 34,3 % ved årets slutt. Emisjonsaktiviteten kom tilbake for fullt da mange selskaper benyttet et stigende marked til å styrke balansen. DnBNOR hentet inn NOK 14 mrd i markedet. Denne emisjonen alene var større en det samlede emisjonsvolum i Samlet emisjonsvolum i 2009 ble NOK 51 mrd. Ingen nye selskaper ble tatt opp til notering på Oslo Børs i 2009, men 15 selskaper ble strøket fra listene. Det største oppkjøpet var Tandberg som ble kjøpt av Cisco. Andre selskaper som ble kjøpt opp var Powel og Synnøve Finden. Verdens aksjemarkeder avsluttet 2009 med en god undertone. Fondsindeksen for Oslo Bør steg 6,8 % i desember. Utviklingen i januar og februar 2010 har vært preget av noe mer usikkerhet og fondsindeksen falt hhv 0,7 % og 3,4 %. Usikkerheten har blant annet også sammenheng med utviklingen i Kina der myndighetene vedtok tiltak for å begrense veksten. Usikre stat finanser i mange land bidrar også til usikker heten. Vi fastholder likevel et positivt markedssyn for Dette er basert på at verdens økonomien igjen viser vekst etter at det var nedgang i Veksten vil dog variere sterkt mellom land og regioner. Nord-Amerika, Japan og de fleste landene i Vest-Europa vil få lavere vekst enn resten av verden, mens Kina og India vil vokse, tiltross for tiltakene for å begrense veksten. I forhold til langsiktige nøkkeltall som P/E og P/B er aksjer fortsatt forsiktig priset. 6

9 Årsregnskap 2009 Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Fondsfinans Bioteknologi Alternativ Energi Resulatatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre porteføljeinntekter (kostnader) (574) (86) 882 (8) 87 Porteføljeresultat ( ) ( ) ( ) (58 520) ( ) Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon 9 ( ) Andre inntekter (1) 10 (5) Andre kostnader 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61 934) (52 774) Forvaltningsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad 11 (99 851) (24 097) 0 0 ( ) ( ) (21 512) (13 764) Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Avsatt til utdeling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum anvendelse av årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs ( ) ( ) Opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Oslo 31. desember mars 2010 Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Jens Vig Adm. direktør 7

10 Noter til fondene Samlenoter Note 1: Regnskapsprinsipper og definisjoner Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Prinsipper for regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr (norske) og (utenlandske). Obligasjoner og sertifikater der det ikke eksisterer «market-maker»-kurser prises mot den til enhver tid gjeldende yieldkurven. Unoterte aksjer er verdsatt etter siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og interne verdivurderinger. Handelsdato benyttes for periodisering av inngåtte, ikke oppgjorte transaksjoner. Verdipapirer i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse Prinsipper for beregning av realiserte kursgevinster/kurstap For aksjefond benyttes gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for å finne realiserte kursgevinster/kurstap ved avhendelse av aksjer. For rentefond skal FIFOprinsippet benyttes. Note 2: Investeringsstrategi, finansiell markedsrisiko og avkastning Se`«Årsberetning for 2009» og «Informasjon om fondene» (side 3 5 og 11 14). Note 3: Verdipapirportefølje Se «Verdipapirportefølje» (side 15 18). Note 4: Finansielle derivater Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Note 5: Verdipapirporteføljenes omløpshastighet og kurtasje til meglere Omløpshastigheten er beregnet ved å summere alle kjøp og salg av finansielle instrumenter dividert med 2, fratrukket netto tegning i fondet, og deretter dividert med periodens gjennomsnittlige investerte kapital. Kjøp og salg av evt. statssertifikater er imidlertid ikke inkludert da dette er å anse som alternativ plassering av likviditet. Fond Omløpshastighet Kurtasje til meglere Fondsfinans Spar 1, Fondsfinans Aktiv 1, Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 0, Fondsfinans Alternativ Energi 0, Prinsipper for regnskapsmessig behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader i form av kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer tillegges kostpris ved kjøp og kostnadsføres i fondet ved salg. Note 6: EGENKAPITAL Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Farmasi- Fondsfinans Spar Aktiv Bioteknologi Alternativ Energi Egenkapital pr Årsresultat ( ) + Tegninger Innløsninger 2009 ( ) ( ) ( ) ( ) - Avsatt til utbetaling til andelseierne = Egenkapital pr Note 7: Andeler Fond Innløsningskurs pr. andel Antall utstedte andeler Fondsfinans Spar 4 853, , , , , ,3814 Fondsfinans Aktiv , , , , , ,9529 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 9 244, , , , , ,4181 Fondsfinans Alternativ Energi* 7 820, , , , , ,6742 *Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr Innløsningskursen er beregnet ut fra netto andelsverdi pr med fradrag av hhv. 0,2 prosent for Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv, og 0,3 prosent for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi. Fradraget er gebyr til fondene ved innløsning. 8

11 Note 8: Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler Grunnlaget for beregning av provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler i verdipapirfondet er netto andelsverdi. Ved tegning og innløsning av andeler i fondet vil andelseier bli belastet med tegnings- og innløsningsprovisjon ihht. tabellen. Tegnings- og innløsningsprovisjon godskrives fondet (hhv. 0,2 prosent og 0,3 prosent). Disse inntektene går til dekning av fondets omkostninger ved kjøp og salg av verdipapirer. Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Forvaltnings- Minsteinnskudd i kurtasje provisjon p.a Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv Maks 0,2 % 0,2 % *1,0 % kr Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi Maks 0,3 % 0,3 % **1,0 % kr * Evt. differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag i denne satsen (se beskrivelse under note 9). ** Evt. resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg til denne satsen (se beskrivelse under note 9) Note 9: Forvaltningsprovisjon Forvaltningsselskapet, Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, belaster fondene med en fast daglig forvaltningsprovisjon basert på fondets formue ihht. vedtektenes 12. Den faste forvaltningsprovisjonen utgjør inntil 1,0 prosent p.a (jfr. tabell under note 8). Alle kostnader til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsatser Differensiert forvaltningsprovisjon For verdipapirfondene Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv er det i 2009 beregnet en differensiert forvaltningsprovisjon til andelseierne etter en trappe trinnsmodell. Se vedtektenes 12 for en nærmere beskrivelse av hvert enkelt fonds modell. Den differensierte forvaltningsprovisjonen utbetales fra forvaltningsselskapet til andelseierne som nye andeler i fondet. Resultatavhengig forvaltningsprovisjon For verdipapirfondene Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi beregnes det en resultatavhengig forvaltningsprovisjon etter følgende metode: Ved en prosentvis større verdiøkning enn 2,5 prosent i kvartalet tilsvarende 10 prosent p.a, vil forvaltningsselskapet beregne seg 10 prosent provisjon av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Den resultatavhengige provisjonen beregnes daglig og avsettes kvartalsvis når resultatkravet inntreffer. Beregningen blir utført etter «high watermark»-prinsippet. «High watermark»- prinsippet betyr at det kun kan belastest resultatavhengig forvaltningsprovisjon dersom avkastningen for det aktuelle kvartal er på et høyere nivå enn fondet er belastet for tidligere i kalenderåret. Dessuten må, som nevnt, de kvartalsvise kravene være innfridd. Det er beregnet resultatavhengig provisjon i Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi for år Note 10: Andre kostnader I posten andre kostnader inngår depot- og kontoholdsgebyr til depotmottaker, Fokus Bank. Grunnlaget for beregning av godtgjørelse til depotmottaker er forvaltningskapitalen og fordelingen mellom norske og utenlandske verdi papirer ved utgangen av måneden (verdibasert godtgjørelse). Den verdi baserte godtgjørelsen utgjør p.t. 0,075 promille p.a. for beholdningen av norske aksjer, 0,30 promille for beholdningen av utenlandske aksjer og 0,5 promille for beholdning av norske sertifikater og obligasjoner. I tillegg til den verdi baserte godtgjørelsen tilkommer en transaksjonsbasert godtgjørelse basert på enkelt transaksjoner ved kjøp og salg av verdipapirer. Den transaksjonsbaserte godtgjørelsen utgjør kr. 80 pr. norsk transaksjon og inntil kr. 380 pr. utenlandsk transaksjon. Ved handler i utenlandske verdipapirer tilkommer også transaksjonsgebyrer i utenlandsk valuta. Det er kun de transaksjonsbaserte gebyrene som belastes verdipapirfondene. Den verdibaserte godtgjørelsen belastes i sin helhet forvaltnings selskapet, Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Posten andre kostnader inneholder også kostnadsført kurtasje ved salg av verdipapirer. Note 11: Skattekostnad I utgangspunktet er gevinst/tap ved realisasjon av aksjer i aksjefond ikke skattepliktig/fradragsberettiget. Dette gjelder også aksjeutbytte mottatt fra selskaper innenfor EØS. Med virkning fra 7. oktober 2008 skal 3 % av netto skattefrie inntekter i aksjefondet likevel inntektsføres. Dette medførte ingen skatt i våre aksjefond for Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte mottatt fra selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Fondene betaler ikke formueskatt. 9

12 Note 12: Skjermingsrenter/RISK-verdier Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Bioteknologi Alternativ Energi* Organisasjonsnummer SKJERMINGSRENTE pr. 1. januar ,3 pr. 1. januar ,8 pr. 1. januar ,3 pr. 1. januar ,1 RISK PR. ANDEL pr. 1. januar 2006 (51,41) (329,64) (27,38) (10,18) pr. 1. januar 2005 (45,05) (273,45) (2,45) (27,71) pr. 1. januar 2004 (6,35) 119,66 0,00 (24,44) pr. 1. januar ,49 249,39 30,56 6,51 pr. 1. januar ,70 71,95 242,51 pr. 1. januar ,68 119,73 85,69 pr. 1. januar Sum RISK pr. andel (87,32) 515,34 192,41 272,38 * Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr

13 Note 2 Informasjon om fondene Fondsfinans Spar Investeringsstrategi Fondet søker å oppnå høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet på lang sikt. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Investerings strategien er å ha en sammensatt norsk portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammen setning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sammensetning. Fondet kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter og bankinnskudd. Minimum 80 prosent av fondets eiendeler skal være plassert i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 20 prosent i utenlandske egenkapitalinstrumenter. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper som både er registrerte og skattepliktige til Norge, se forøvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale mottatte aksjeutbytter til andelseierne. 160 % 120 % 80 % 40 % 0 % -40 % 2004 Fordring og likvider 2,0 % Helsevern 4,6 % FF SPAR OSEFX Industri 12,6 % Forsyning 2,0 % Energi 35,7 % 2008 Verdipapirfondet Fondsfinans Spar - vs Oslo Børs Fondsindeks Verdiutvikling siste 5 år ( ) 2009 Fakta om fondet Etableringsdato Fondstype Aksjefond Netto andelsverdi pr ,44 Forvaltningskapital pr kr. 607,7 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Rating pr Overall Morningstar Rating TM Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Avkastning og risiko År Fondsfinans Spar Oslo Børs Fondsindeks Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik ,2 % 21,4 % 70,1 % 22,8 % ,2 % 44,4 % -57,4 % 49,6 % ,7 % 14,0 % 10,2 % 13,5 % ,4 % 15,3 % 33,0 % 13,7 % ,9 % 16,2 % 39,8 % 17,3 % Siden oppstart 359,0 % 25,6 % 211,3 % 27,4 % Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer) Siste 3 år Siste 5 år Tracking error 6,3 % 5,5 % Information Ratio 1,87 1,92 Sharpe Ratio 0,25 0,65 Sharpe Ratio OSEFX -0,14 0,31 Forbruksvare 4,4 % Materialer 10,0 % Konsumenvare 3,2 % Bransjevis fordeling Fondsfinans Spar Industri 12,4% Forbruksvare 6,2 % Forsyning 0,2 % Helsevern 1,2 % Materialer 13,7 % Telekommunikasjon 9,4 % Konsumvare 5,0 % Bransjevis fordeling Oslo Børs Fondsindeks DnBNOR 8,1 % Statoil 7,4 % Orkla Siem Offshore 6,3 % 5,3 % Yara Norwegian Property 4,8 % 4,4 % Royal Carribien Cruises Transocean 4,4 % 4,1 % Atea 4,0 % Acergy 3,9 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter Informasjonsteknologi 5,4 % Finans 20,3 % Energi 35,9 % Informasjonsteknologi 1,9 % Finans 14,1 % 11

14 Fondsfinans Aktiv Investeringsstrategi Fondet søker å oppnå høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet på lang sikt. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Investeringsstrategien er å ha en sammensatt norsk portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sammensetning. Fondet kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Over tid vil fondet være like under 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Fondet vil ved negative utsikter vedrørende kursutviklingen for det norske aksjemarkedet, kunne utnytte adgangen til å plassere sine eiendeler helt eller delvis i rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Slike rentebærende verdipapirer skal være utstedt eller garantert av Den norske Stat og med gjenværende løpetid under ett år. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjonsog terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil ikke påta seg valutarisiko. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. 200 % 160 % 120 % 80 % 40 % 0 % -40 % Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv - vs Oslo Børs Fondsindeks Verdiutvikling siste 5 år ( ) Industri 10,5 % Fordringer og likvider 20,4 % FF Aktiv OSEFX Energi 25,1 % 2009 Informasjonsteknologi 4,3 % Fakta om fondet Etableringsdato Fondstype Kombinasjonsfond Netto andelsverdi pr ,65 Forvaltningskapital pr kr. 72,1 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Rating pr Overall Morningstar Rating TM Forsyning 5,5 % Helsevern 5,0 % Forbruksvare 3,4 % Materialer 7,8 % Bransjevis fordeling Fondsfinans Aktiv Konsumvare 2,6 % Finans 15,4 % Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Avkastning og risiko År Fondsfinans Aktiv Oslo Børs Fondsindeks Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik ,2 % 17,2 % 70,1 % 22,8 % ,0 % 38,6 % -57,4 % 49,6 % ,4 % 13,5 % 10,2 % 13,5 % ,5 % 15,4 % 33,0 % 13,7 % ,8 % 15,3 % 39,8 % 17,3 % Siden oppstart 162,2 % 22,7 % 88,6 % 26,6 % Industri 12,4 % Forbruksvare 6,2 % Helsevern 1,2 % Materialer 13,7 % Telekommunikasjon 9,4 % Konsumvare 5,0 % Bransjevis fordeling Oslo Børs Fondsindeks Energi 35,9 % Informasjonsteknologi 1,9 % Finans 14,1 % Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer) Siste 3 år Siste 5 år Tracking error 10,0 % 8,1 % Information Ratio 0,96 1,01 Sharpe Ratio 0,08 0,62 Sharpe Ratio OSEFX -0,14 0,31 DnBNOR Statoil Orkla Siem Offshore Yara Photocure Royal Carribbien Cruises Atea REC Acergy 6,1 % 6,0 % 4,6 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter 12

15 Utstyr og Diagnostika Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Farmasi 42,4 % Investeringsstrategi Fondet investerer globalt i selskaper primært beskjeftiget med eller med vesent lig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller produksjon av farma søytiske eller bioteknologiske produkter eller tjenester i tilknytning til dette. Fondet kan investere i børsnoterte egenkapitalinstrumenter, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Forvaltnings selskapet står fritt til å allokere mellom aktivaklassene renter og aksjer ut fra forvalters markedssyn som er basert på analyse av makroøkonomiske forhold. Over tid vil fondet være like under 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan investere inntil 100 prosent i aksjemarkedet og inntil 100 prosent i rentemarkedet. Rentedelen skal investeres i eiendeler med risikovekt 20 prosent eller lavere i samsvar med kapitaldekningsforskriftens 5a første ledd bokstav a, b eller c. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % 2004 FF Farmasi-Bioteknologi Verdipapirfondet Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Verdiutvikling siste 5 år ( ) Helsetjenester 20,1 % 2009 Fakta om fondet Etableringsdato Fondstype Kombinasjonsfond Netto andelsverdi pr ,74 Forvaltningskapital pr kr. 78,1 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Ingen Rating pr Overall Morningstar Rating TM Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Avkastning og risiko* År Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Avkastning Standardavvik ,9 % 13,2 % ,4 % 16,7 % ,8 % 9,5 % ,0 % 13,0 % ,8 % 10,3 % Siden oppstart 1,0 % 17,2 % Bioteknologi 14,4 % Fordringer og likvider 0,9 % Astrazeneca 7,6 % Bayer 7,1 % Pfizer Roche 6,7 % 6,3 % Amgen Photocure 5,9 % 5,2 % Sanofi-Aventis Wellpoint 4,4 % 4,3 % Merck 4,1 % Abbott Laboratories 4,0 % Utstyr og Diagnostika 14,7 % Bransjevis fordeling for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Bransjevis fordeling for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Farmasi 49,9 % Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og andelsverdiene påvirkes således av valutasvingninger. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde ved årsskiftet en utenlandsandel på 87 prosent. Utenlandsandelen fordeler seg på 53 prosent USD 18 prosent EUR, 10 prosent SEK og 6 prosent CHF. Eksponeringen på 13 prosent av fondets verdi mot NOK er fordelt på 1 prosent kontanter og 12 prosent aksjer. Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer)* Siste 3 år Siste 5 år Sharpe Ratio -0,17 0,37 * Fondet har ingen referanseindeks. Det er derfor ikke mulig å oppgi avkastning, standardavvik og Sharpe Ratio for referanseindeksen, samt tall som Tracking error og Information Ratio. 13

16 Fondsfinans Alternativ Energi Investeringsstrategi Fondet investerer globalt i selskaper primært beskjeftiget med klimavennlig energi. Dette omfatter først og fremst selskaper innen fornybar energi (f.eks sol, vind, bølger, fossekraft, biomasse), men også f.eks jordvarme og brenselceller kan være aktuelt. Fondet kan også investere i selskaper som driver med CO 2 fangst og lagring. Investeringsområdet dekker hele verdikjeden, se for øvrig vedtektenes 3. Fondet kan investere i børsnoterte egenkapital instrumenter, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Minimum 80 prosent av fondets eiendeler skal være plassert i egenkapitalinstrumenter. Egenkapitalinstrumentene skal være notert på børser i regulerte markeder i land som inngår i Morgen Stanley World Index eller Morgen Stanley Emerging Market Index. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andels kapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % FF Alternativ Energi -70 % okt. 07 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 Verdiutviklingen i perioden Fordringer og likvider 2,9 % Sol 36,6 % okt. 09 aug. 09 des. 09 Fakta om fondet Etableringsdato** Fondstype Aksjefond Netto andelsverdi pr ,29 Forvaltningskapital pr kr. 16,0 mill. Minsteinnskudd kr Referanseindeks Ingen Rating pr Ikke rangert pga. kort historikk Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Hafslund A 6,8 % Avkastning og risiko* REC 5,7 % År First Solar 5,0 % Fondsfinans Altenativ Energi / IT-Telecom** Ascent Solar Technologies 4,9 % Avkastning Standardavvik 2009 Vestas Wind 4,6 % -2,1 % 28,2 % 2008 Q-Cells 4,0 % -51,2 % 45,5 % Energy Conversation Devices 3,8 % ,2 % 10,5 % Gamesa Corp Tecnologica 3,7 % 3,8 % 10,5 % 2006 Aleo Solar 3,7 % 2005 PV Crystalox Solar 3,4 % 15,8 % 11,6 % Siden oppstart -62,5 % 28,1 % Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og andelsverdiene påvirkes således av valutasvingninger. Fondsfinans Alternativ Energi hadde ved årsskiftet en utenlandsandel på 76 prosent. Utenlandsandelen fordeler seg på 32 prosent EUR, 32 prosent USD, 8 prosent DKK og 4 prosent GBP. Diverse 19,4 % Energi-produksjon 25,3 % Batteri & Brenselceller 4,2 % Vind 11,7 % Bransjevis fordeling for Fondsfinans Alternativ Energi Vestas Wind 7,7 % REC 7,0 % Arendal Fossekompani 6,9 % Hafslund 5,6 % First Solar 4,9 % SMA Solar 4,8 % Metabolix 4,0 % Umicore 3,9 % Centrosolar 3,6 % Iberdrola 3,6 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer)*** Siste 3 år Siste 5 år Sharpe Ratio - - * Fondet har ingen referanseindeks. Det er derfor ikke mulig å oppgi avkastning, standardavvik og Sharpe Ratio for referanseindeksen, samt tall som Tracking error og Information Ratio. **Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr (fondets opprinnelige etableringsdato var ). *** Fondsfinans Alternativ Energi har for kort historikk til å kunne beregne Sharp Ratio for siste 3 og 5 år. 14

17 Note 3 Verdipapirporteføljer Fondsfinans Spar Selskap/ Utsteder Notert Valuta Antall/ Kostpris Valuta- Markeds- Markeds- Urealisert %-vis andel %-vis pålydende NOK kurs kurs verdi gevinst/tap av fondet eierandel Statoilhydro Oslo Børs NOK ,00 144, ,4 % 0,01 % Siem Offshore inc. Oslo Børs NOK ,00 8, ,3 % 1,00 % Transocean Nyse USD ,79 82, ,1 % 0,02 % Acergy Oslo Børs NOK ,00 91, ,9 % 0,13 % Frontline Oslo Børs NOK ,00 162, ,5 % 0,17 % Petroleum Geo-Services Oslo Børs NOK ,00 66, ,8 % 0,13 % Aker Solutions Oslo Børs NOK ,00 75, ,6 % 0,08 % Aker Oslo Børs NOK ,00 161, ,4 % 0,12 % Subsea 7 Oslo Børs NOK ,00 96, ,7 % 0,07 % Prosafe Oslo Børs NOK ,00 36, ,1 % 0,08 % Det Norske Oljeselskap Oslo Børs NOK ,00 33, ,9 % 0,14 % Sum Energi ,7 % DnBNOR Oslo Børs NOK ,00 62, ,1 % 0,05 % Norwegian Property Oslo Børs NOK ,00 13, ,4 % 0,44 % Storebrand Oslo Børs NOK ,00 39, ,6 % 0,12 % Spb. Midt-Norge Oslo Børs NOK ,00 54, ,5 % 0,41 % Sparebank 1-SR-bank Oslo Børs NOK ,00 49, ,7 % 0,17 % Sum Finansielle tjenester ,3 % Royal Caribbean Cruises Oslo Børs NOK ,00 147, ,4 % 0,08 % Sum Forbruksvarer ,4 % Hafslund A Oslo Børs NOK ,00 69, ,0 % 0,15 % Sum Forsyning ,0 % PhotoCure Oslo Børs NOK ,00 45, ,7 % 2,29 % Medi-Stim Oslo Børs NOK ,00 22, ,9 % 1,22 % Sum Helsevern ,6 % Orkla Oslo Børs NOK ,00 56, ,3 % 0,07 % Rec Oslo Børs NOK ,00 44, ,7 % 0,08 % Kongsberg Gruppen Oslo Børs NOK ,00 88, ,2 % 0,13 % Goodtech Oslo Børs NOK ,00 2, ,4 % 0,68 % Sum Industri ,6 % Atea Oslo Børs NOK ,00 50, ,0 % 0,51 % Vizrt Oslo Børs NOK ,00 24, ,4 % 0,52 % Sum Informajonsteknologi ,4 % Marine Harvest Oslo Børs NOK ,00 4, ,9 % 0,08 % Lerøy Seafood Group Oslo Børs NOK ,00 105, ,3 % 0,14 % Sum Konsumvarer ,2 % Yara International Oslo Børs NOK ,00 263, ,8 % 0,04 % Norsk Hydro Oslo Børs NOK ,00 48, ,2 % 0,03 % Northland Resources Oslo Børs NOK ,00 9, ,0 % 1,58 % Sum Materialer ,0 % 15,5 % Norske skog ,00 99, ,6 % Sum Obligasjoner ,6 % Sum verdipapirer ,7 % Bankinnskudd ,7 % Andre fordringer 0 0,0 % Gjeld ,4 % Sum totalt ,0 % 15

18 Fondsfinans Aktiv Selskap/ Utsteder Notert Valuta Antall/ Kostpris Markeds- Markeds- Urealisert %-vis andel %-vis pålydende kurs verdi gevinst/tap av fondet eierandel Statoilhydro Oslo Børs NOK , ,0 % 0,00 % Siem Offshore Oslo Børs NOK , ,3 % 0,10 % Acergy Oslo Børs NOK , ,1 % 0,01 % Frontline Oslo Børs NOK , ,5 % 0,01 % Petroleum Geo-Services Oslo Børs NOK , ,0 % 0,01 % Aker Oslo Børs NOK , ,9 % 0,01 % Aker Solutions Oslo Børs NOK , ,9 % 0,01 % Subsea 7 Oslo Børs NOK , ,7 % 0,01 % Prosafe Oslo Børs NOK , ,0 % 0,01 % Det Norske Oljeselskap Oslo Børs NOK , ,7 % 0,01 % Sum Energi ,1 % DnBNOR Oslo Børs NOK , ,1 % 0,00 % Norwegian Property Oslo Børs NOK , ,8 % 0,03 % Storebrand Oslo Børs NOK , ,7 % 0,01 % Spb Midt-Norge Oslo Børs NOK , ,2 % 0,04 % Sparebank 1 SR Oslo Børs NOK , ,6 % 0,02 % Sum Finansielle tjenester ,4 % Royal Caribbean Cruises Oslo Børs NOK , ,4 % 0,01 % Sum Forbruksvarer ,4 % Arendals Fossekompani Oslo Børs NOK , ,8 % 0,05 % Hafslund A Oslo Børs NOK , ,7 % 0,02 % Sum Forsyning ,5 % PhotoCure Oslo Børs NOK , ,4 % 0,25 % Medi-Stim Oslo Børs NOK , ,6 % 0,27 % Sum Helsevern ,0 % Orkla Oslo Børs NOK , ,6 % 0,01 % Rec Oslo Børs NOK , ,1 % 0,01 % Kongsberg Gruppen Oslo Børs NOK , ,7 % 0,01 % Goodtech Oslo Børs NOK , ,1 % 0,23 % Sum Industri ,5 % Atea Oslo Børs NOK , ,1 % 0,05 % Vizrt Oslo Børs NOK , ,2 % 0,05 % Sum Informajonsteknologi ,3 % Marine Harvest Oslo Børs NOK , ,5 % 0,01 % Lerøy Seafood Group Oslo Børs NOK , ,1 % 0,01 % Sum Konsumvarer ,6 % Yara International Oslo Børs NOK , ,7 % 0,00 % Norsk Hydro Oslo Børs NOK , ,5 % 0,00 % Northland Resources Oslo Børs NOK , ,7 % 0,16 % Sum Materialer ,8 % 6,79 % Storebrand NOK , ,0 % DNBNOR Bank NOK , ,8 % Sparebanken Nordvest NOK , ,8 % 4,1 % Spb. Hedmark NOK , ,8 % 5,6 % Spb. Vest NOK , ,4 % Sum Sertifikater og obligasjoner ,7 % Sum verdipapirer ,3 % Bankinnskudd/renter ,9 % Andre fordringer 34 0,0 % Gjeld ,2 % Sum totalt ,0 % 16

19 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Selskap/ Utsteder Notert Valuta Antall/ Kostpris Valuta- Markeds- Markeds- Urealisert %-vis andel %-vis pålydende NOK kurs kurs verdi gevinst/tap av forv.kap eierandel Amgen Nasdaq USD ,79 56, ,9 % 0,001 % Genzyme General Nasdaq USD ,79 49, ,5 % 0,003 % Medivir Stockholm SEK ,81 80, ,1 % 0,124 % Illumina Nasdaq USD ,79 30, ,7 % 0,006 % Crucell Frankfurt EUR ,30 13, ,5 % 0,015 % PCI Biotech Oslo Børs NOK ,00 11, ,7 % 0,923 % Sum Bioteknologi ,4 % Astrazeneca London SEK ,81 335, ,6 % 0,002 % Bayer Xetra EUR ,30 55, ,1 % 0,001 % Pfizer Nyse USD ,79 18, ,7 % 0,001 % Roche Holding Zurich CHF ,60 175, ,3 % 0,001 % Sanofi-Aventis Paris EUR ,30 55, ,4 % 0,001 % Merck Nyse USD ,79 36, ,1 % 0,000 % Abbott Laborato Nyse USD ,79 53, ,0 % 0,001 % Johnsen & Johnsen Nyse USD ,79 64, ,8 % 0,290 % Mylan Nyse USD ,79 18, ,7 % 0,007 % Stada Arzneimittel Xetra EUR ,30 24, ,8 % 0,012 % PDL Biopharma Nasdaq USD ,79 6, ,8 % 0,013 % Medigene Xetra EUR ,30 3, ,6 % 0,044 % Sum Farmasi ,9 % Wellpoint Nyse USD ,79 58, ,3 % 0,002 % Humana Nyse USD ,79 43, ,9 % 0,007 % United Healtcare Nyse USD ,79 30, ,8 % 0,001 % Coventry Health Nyse USD ,79 24, ,2 % 0,012 % Frensenius Xetra EUR ,30 50, ,7 % 0,006 % Davita Nyse USD ,79 58, ,2 % 0,005 % Sum Helsetjenester ,1 % Medi-Stim Oslo Børs NOK ,00 22, ,9 % 0,530 % Nordiag Oslo Børs NOK ,00 1, ,7 % 2,095 % Photocure Oslo Børs NOK ,00 45, ,2 % 0,407 % Medtronic Nyse USD ,79 43, ,0 % 0,001 % Zimmer Nyse USD ,79 59, ,8 % 0,002 % Gamma Medica-Ideas Unotert A-listen NOK ,00 10, ,2 % 0,141 % Sum Medisinsk Utstyr og Diagnostika ,7 % Sum verdipapirer ,1 % Bankinnskudd ,0 % Andre fordringer ,2 % Gjeld ,3 % Sum totalt ,0 % 17

20 Fondsfinans Alternativ Energi Selskap/ Utsteder Notert Valuta Antall/ Kostpris Valuta- Markeds- Markeds- Urealisert %-vis andel %-vis pålydende NOK kurs kurs verdi gevinst/tap av forv.kap eierandel Maxwell Nasdaq USD ,79 17, ,2 % 0,02 % Fuellcell Energy Nasdaq USD ,79 3, ,0 % 0,01 % Sum Batterier ,2 % Arendals Fossekompani Oslo NOK , , ,9 % 0,03 % Hafslund A Oslo NOK ,00 69, ,6 % 0,01 % Iberdrola Madrid EUR ,30 6, ,6 % 0,00 % Iberdrola Renovaveis Paris EUR ,30 3, ,4 % 0,00 % EDP Renovaveis Paris EUR ,30 6, ,4 % 0,00 % Acciona Madrid EUR ,30 91, ,4 % 0,00 % Sum Energiproduksjon ,3 % Rec Oslo NOK ,00 44, ,0 % 0,00 % First Solar Nasdaq USD ,79 135, ,9 % 0,00 % SMA Solar Technology Xetra EUR ,30 93, ,8 % 0,00 % Centrosolar Group Xetra EUR ,30 4, ,6 % 0,08 % Wacker Chemie Xetra EUR ,30 122, ,2 % 0,00 % Suntech Power Nyse USD ,79 16, ,4 % 0,00 % PV Crystalox Solar London GBP ,35 0, ,2 % 0,01 % Ascent Solar Technologies Nasdaq USD ,79 5, ,0 % 0,04 % BTU International Nasdaq USD ,79 6, ,8 % 0,09 % Sunpower Nasdaq USD ,79 23, ,5 % 0,00 % Energy Conversation Devices Nasdaq USD ,79 10, ,1 % 0,01 % Applied Materials Nasdaq USD ,79 13, ,0 % 0,00 % Akeena Solar Nasdaq USD ,79 1, ,9 % 0,06 % Sum Sol ,6 % Vestas Wind København DKK ,12 317, ,7 % 0,00 % Gamesa Corp Tecnologica Madrid EUR ,30 11, ,6 % 0,00 % Nordex Xetra EUR ,30 10, ,4 % 0,00 % Sum Vind ,7 % Metabolix Nasdaq USD ,79 11, ,0 % 0,04 % Umicore Brussel EUR ,30 23, ,9 % 0,00 % American Superconductor Nasdaq USD ,79 40, ,0 % 0,00 % Ormat Technologies Nyse USD ,79 37, ,7 % 0,00 % General Cable Nyse USD ,79 29, ,1 % 0,00 % Climate Exchange London GBP ,35 6, ,0 % 0,01 % Goodtech Oslo NOK ,00 2, ,6 % 0,07 % Sum Diverse ,4 % Sum verdipapirer ,1 % Bankinnskudd ,1 % Andre Fordringer ,1 % Gjeld ,3 % Sum totalt ,0 % Begrepsforklaringer Standardavvik benyttes som risikomål for fondene. Standardavviket beskriver hvor mye en avkastningsserie har avveket fra gjennomsnittsavkastningen over en gitt tidsperiode. Standardavviket er beregnet på månedlige avkastningstall og annualisert. Tracking error (eller relativ volatilitet) er et statistisk mål som uttrykker sannsynligheten for at fondets avkastning vil avvike fra referanseindeksens avkastning. Tracking error beregnes som standardavviket til differansen mellom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning. Jo høyere tracking error, jo større er sannsynligheten for at fondets avkastning vil avvike fra referanseindeksen. Information Ratio (IR) er et statistisk mål som angir i hvor stor grad fondet får betalt for de posisjoner som forvalter tar ved å avvike fondets sammensetning fra referanseindeksen. Information Ratio beregnes ved å dividere fondets differanseavkastning på tracking error. En positiv IR viser at forvalter har gjort bra investeringsvalg. Negativ IR viser at fondet har en lavere avkastning enn referanseindeks. Sharpe Ratio er et risikojustert avkastningsmål som forteller hvor mye avkastning fondet og referanseindeksen har gitt i forhold til risikoen, målt ved standardavviket. Dette forholdet kan derfor benyttes til å sammenligne investeringer med ulikt risikonivå. Jo høyere Sharpe Ratio, desto høyere er den risikojusterte avkastningen. Sharpe ratio beregnes ved å dividere fondets akkumulerte avkastning minus risikofri rente i perioden på fondets standardavvik i samme periode. 18

Årsrapport 2012. Verdipapirfond

Årsrapport 2012. Verdipapirfond Årsrapport 2012 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2012... 3 Markedsutviklingen i 2012 og utsikter for

Detaljer

Årsrapport 2006. Verdipapirfond

Årsrapport 2006. Verdipapirfond Årsrapport 2006 Verdipapirfond Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2007 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er spesielt utvalgt med fokus på fornybar energi. Dette i forbindelse med at Fondsfinans Kapitalforvaltning lanserte fondet Fondsfinans Alternativ

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2010 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere noen av Norges viktigste eksportvarer (olje, aluminium, laks og gass). For de fire råvarene økte prisene i norske kroner

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2008 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det turbulente børsåret 2008. Finanskrisen kan sammenlignes med en orkan som har gjort sine herjinger. Men, kapitalismen

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2011 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi...2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans...2 Årsberetning for 2011....3 Markedsutviklingen i 2011 og utsikter for

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet... 3 Årsberetning for... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 10 Noter til fondene... 12 Samlenoter

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Styrets beretning 2013 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk Styrets beretning 2013 Avkastningen skal brukast til stipend til å fremje pedagogisk forsking knytt til Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Forsking med emne innan pedagogisk historie

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO Styrets beretning 2013 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Styrets beretning Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Styrets beretning Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat Styrets beretning 2013 t Legatet er opprettet av Adelheid Jordan i henhold til testament av 9. desember 1964. Den disponible avkastning skal utdeles som passende stipendier til norske studenter fra Oslo,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Den disponible del av avkastningen anvendes som reisestipend for en juridisk kandidat

Detaljer