Årsrapport Verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Verdipapirfond

2 Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele 65 % (OSEBX) i 2009 revansjerte Oslo Børs mye av fallet i Dette er den største oppgangen på Oslo Børs i nyere tid.

3 Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi...2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans...2 Årsberetning for Markedsutviklingen i 2009 og utsikter for Årsregnskap Noter til fondene Samlenoter (note 1 samt note 4 til note 12) Informasjon om fondene (note 2) Verdipapirporteføljer (note 3)...15 Begrepsforklaringer Revisjonsberetning

4 Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi Kapitalforvaltning ble etablert som egen virksomhet i Fondsfinans-gruppen i De første årene var det kun diskresjonær forvaltning basert på individuelle avtaler, men i 2000 ble virksomheten utvidet med fondsprodukter. I dag omfatter virksomheten kun fondsforvaltning. Vi har fire verdipapirfond som plasserer i aksjer. To av fondene investerer i norske aksjer, og to er globale bransjefond. Satsingen på norske fond reflekterer vår kompetanse om norsk næringsliv og rammebetingelser. De globale bransjefondene investerer i bransjer som etter vår oppfatning har stort vekstpotensiale. Investeringsfilosofi Investeringsfilosofien bygger på aktiv forvaltning gjennom «stock-picking». Vi investerer i verdipapirer som, basert på våre fundamentale analyser, har høy forventet avkastning i forhold til verdi papirenes risiko uavhengig av referanse indeksens sammensetning. Vi legger vekt på å forstå virksomheten til de selskapene vi investerer i. Vi søker først kvalitativ forståelse og innsikt, og deretter analyserer vi selskapets finansielle data. Gjennom grundig analyse og forståelse mener vi å ha et fortrinn som muliggjør investering i selskaper med under vurdert vekst, undervurdert verdi eller med et potensiale for strukturspill (restrukturerings- eller oppkjøpskandi dater, eventuelt skifte i ledelse eller strategi). Normalt vil aksjeporteføljen inneha en høy andel såkalte «value»-selskaper. Eierstyring og selskapsledelse Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper («corporate governance»). Formålet med god eierstyring og selskapsledelse er å bidra til størst mulig verdiskapning i bedriftene. Vi ønsker at selskapene skal ha en reflek tert aksjonærpolitikk, like behandle aksjo nærene, være åpne og vise samfunns ansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneskerettigheter, til alvorlig miljø skade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunn leggende etiske normer. For de uten landske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA vil bl.a. gjennom deltakelse på general forsam linger og ved utøvelse av stemme rett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eier styring og selskaps ledelse etterleves. Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans AXEL AULIE (F. 1976), MARKED/salg Aulie er utdannet siviløkonom fra Leicester University i England i Han har tidligere vært ansatt i Orkla Finans ASA og Verdipapir sentralen ASA. Aulie begynte i selskapet i januar i JENS VIG (F. 1954), ADMINISTRERENDE DIREKTØR (fra venstre i bildet). Vig er utdannet siviløkonom HAE fra NHH (1977/1980) og har videre utdanning som Autorisert Finansanalytiker (1990). Vig har 30 års erfaring fra finans markedene. Han har tidligere vært ansatt ved Oslo Børs og i Fondsavdelingen i DnC. Han var ansatt og partner i Fondsfinans ASA i perioden og Han var også ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning i årene ANNE-LISE ALMELAND (F. 1962), CONTROLLER. Almeland er utdannet siviløkonom fra NHH i Hun har tidligere vært ansatt i Aetat/NAV. Almeland ble ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning i april HELGE KALAND (F. 1973), PORTEFØLJE- FORVALTER. Kaland er utdannet Cand. mag (sos.øk) fra UiB og Høyere avdelingseksamen fra NHH. Kaland begynte i selskapet i oktober Kaland er styremedlem i Høyergruppen AS, Bugge & Olsen AS og i familieselskapet Fredrik Falck Frås AS. GRETHE CHRISTINE HAGEN (F. 1963), ØKONOMISJEF. Hagen er diplomøkonom (1991) og revisor (1993) fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere arbeidet i Kreditkassen og var i perioden ansatt i Avanse Forvaltning AS. Hun begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA i mars 2000 og kom da fra stilling som seniorkonsulent i Verdipapirsentralen. ODD HELLEM (F. 1954), PORTEFØLJe- FORVALTER. Hellem er utdannet siviløkonom fra NHH i Han har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1993), Porteføljeforvaltereksamen NFF (2001) og MBA. Hellem har arbeidet mer enn 30 år i finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt i Kredittilsynet, Christiania Bank og Kreditkasse, stifter og viseadm. dir. i Finansbanken ASA. Siden 1991 har han vært ansatt og senere partner i Fondsfinans. Fra og med 2003 har Hellem arbeidet i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Thomas Nguyen (F. 1988), ØKONOMI- MEDARBEIDER. (ikke på bildet) Nguyen går siste året på Bachelor i Revisjon ved Handelshøyskolen BI. Nguyen begynte i selskapet i oktober

5 Årsberetning for 2009 Et fantastisk år! Ved inngangen til 2009 var det ingen som kunne ane at året skulle bli et av de absolutt beste i det norske aksje markedet. Usikkerhet og frykt i kjølvannet av finanskrisen i 2008 preget begynnelsen av året, men frykten var heldigvis overdrevet. Vårt viktigste fond, Fondsfinans Spar, steg hele 82 % i 2009! Fondsindeksen for Oslo Børs, som er fondets referanseindeks steg 70 %, mens Hovedindeksen for Oslo Børs steg 65 %. Morgan Stanleys verdensindeks steg med 31 % i 2009 (i USD). Regnet i NOK steg Morgan Stanleys verdensindeks 8,6 %. Vårt norske kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv steg 55 %. Siden dette er et kombinasjons fond skal det over tid ikke ha mer enn 80 % investert i aksjer. Et kombinasjonsfond må derfor forventes å ha lavere avkastning enn et aksjefond i år med stigende aksjemarked. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi steg respektable 19 % i Fondet har ingen referanseindeks, men til sammenligning kan nevnes at Nasdaq Biotech Index hadde en nedgang på 3,8 % (omregnet i NOK) og S&P Health Care Index en nedgang på 0,5 % (omregnet i norsk valuta). Fondsfinans Alternativ Energi falt med 2,1 % i Fondet har ingen referanseindeks, men til sammenligning kan nevnes at Standard & Poor Global Clean Energy Index falt 11 % (regnet i NOK). Fondsfinans Spar mange kåringer som beste norske aksjefond I 2009 og begynnelsen av 2010 har Fondsfinans Spar mottatt flere kåringer som Norges beste aksjefond. Det begynte i mars 2009 med at fondet vant The Lipper Fund Awards som beste norske fond siste tre år. (Lipper er et selskap i Thomson Reuters gruppen). I Kapital nr 11/2009 ble Fondsfinans Spar kåret til beste norske aksjefond. I februar 2010 gikk Fondsfinans Spar til topps i klassen norske aksjefond i analyse byråets Morningstars årlige kåring av de beste tilgjengelige fondene. Morningstar er et internasjonalt anerkjent selskap som publiserer informasjon om alle fond som selges og distribueres i Norge. I Kapital nr 4/2010 ble Fondsfinans Spar rangert som det beste norske aksjefondet, med Fondsfinans Aktiv på sølvplass. I mars 2010 vant fondet The Lipper Fund Awards som beste norske fond siste tre år og siste fem år. Fondsfinans-fondene har høy ranking! Fondsfinans Spar, Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi har alle fem stjerner på Morningstars 3-års og 5-års rating. Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars kategorier. Fem stjerner gis til de 10 % beste fondene, fire stjerner gis til de neste 22,5 %. Fondsfinans Alternativ Energi blir foreløpig ikke vurdert fordi historikken med det nåværende investerings mandatet er for kort. Forvaltningskapitalen Samlet forvaltningskapital utgjorde NOK 774 mill. pr. 31. desember 2009, en økning på NOK 480 mill. siden fore gående årsskifte. I 2009 hadde vi tegninger for tilsammen NOK 267 mill og innløsninger for tilsammen NOK 45 mill. Vi har ikke tidligere hatt så mye kapital inngang i løpet av et år. Fondene har samlet 337 andelseiere (kundeforhold) ved årets utgang. ved årets begynnelse var til svarende tall 161. Investeringsfilosofien Investeringsfilosofien er basert på «stock picking», dvs utvelgelse av enkeltselskaper som antas å ha et gunstig forhold mellom forventet avkastning og risiko. God differensiering skal bidra til å begrense porteføljerisikoen. Investeringsbeslutningene baseres på grundig analyse og forståelse av selskapene, samt deres markedsforhold og ramme betingelser. Det legges vekt på at selskapene det investeres i skal følge sunne eierstyringsprinsipper (corporate governance). Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneske rettigheter, til alvorlig miljøskade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunn leggende etiske normer. For de uten landske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. Nærmere om det enkelte fond Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Aktiv kan kun være investert i norske verdipapirer. Som et kombinasjons fond skal fondet normalt være under 80 % investert i egenkapital- 3

6 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning Styreleder Erik Must er eier av Fondsfinans og Fondsfinans Kapitalforvaltning. Han er utdannet siviløkonom og fondsmegler. Styremedlem Cathrine Halle er rådgiver i eget firma, Halle & Halle AS. Med bakgrunn fra blant annet Lilleborg og IKEA har hun markedsføring som spesialområde. Hun er siviløkonom fra NHH Styremedlem Øyvin A. Brøymer driver egen virksomhet innen forretningsmessig rådgiving og investeringer innen eiendom og industri. Han er utdannet siviløkonom BI (1971) og BMA, University of Wisconsin (1974). instrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Over tid vil fondet ligge like under 80 % i egenkapitalinstrumenter. Fra oppstart til har fondet hatt en verdioppgang på 162,2 %, mot en oppgang på 88,6 % for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste tre årene har fondet hatt en verdistigning på 7,4 %, mens referanseindeksen har falt 20,2 %. Fondsfinans Spar Fondsfinans Spar investerer hovedsakelig i norske egenkapitalinstrumenter. Minimum 80 % av kapitalen skal være investert i papirer notert på Oslo Børs. Inntil 20 % kan være investert i utenlandske egen kapitalinstrumenter, unoterte aksjer, rentebærende instrumenter eller bankinnskudd. Dog kan maksimalt 10 % være investert i unoterte papirer. Fra oppstart til har fondet hatt en verdistigning på 359,0 %, mot en oppgang på 211,3 % for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste tre årene har fondet hatt en verdistigning på 14,0 %, mens referanse indeksen har falt 20,2 %. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi er et globalt bransjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor farmasi og bio teknologi. Avkastningen måles ikke mot noen spesiell referanseindeks. Som et kombinasjonsfond skal fondet normalt være under 80 % investert i egenkapitalinstrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Fra oppstart til har fondet hatt en verdiøkning på 1 %, mens det har vist en oppgang på 2,6 % i løpet av de siste tre årene. Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Alternativ Energi er et globalt bransjefond. Fondet investerer i selskaper som driver med klimavennlig energi, først og fremst fornybar energi som sol og vind, men også i CO 2 rensing og lagring er innenfor investeringsmandatet. Fondet er et aksjefond og skal være mer enn 80 % investert i egenkapital instrumenter. Fondsfinans Alternativ Energi ble etablert 25. oktober 2007 ved at det gamle fondet Fondsfinans IT-Telecom fikk nytt investeringsmandat. Fra omleggingen har fondet falt med 48,4 %. Verdiutvikling og risikoprofil For en nærmere oversikt over fondenes verdiutvikling og risikoprofil vises til Note 2 «Informasjon om fondene». Risikostyring Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter først og fremst overholdelse av investeringsrammer, inn-/ utbetaling fra/til andelseiere, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA har etablert rutiner som skal redusere risiko for operasjonelle feil til et minimum. Dette innebærer bl.a. at det er dobbeltkontroll av alle viktige funksjoner. I tillegg til ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA følger på daglig basis utviklingen i hvert enkelt verdipapirfond. Dette innebærer bl.a. kontroll av eksterne og interne rammer for det enkelte fonds plasseringer. De eksterne rammene omfatter bestemmelser gitt i lover og vedtekter. De interne rammene omfatter prospektkrav og interne retningslinjer. Finansiell risiko Verdipapirfondene har finansiell risiko som er knyttet til utviklingen i de underliggende verdipapirene som inngår i de enkelte fondene. Fondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. For å bli klassifisert som et aksjefond, må minimum 80 % av forvaltningskapitalen til enhver tid være plassert i egenkapitalinstrumenter. Dette gjelder for Fondsfinans Spar og Fondsfinans Alternativ Energi. Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi skal, som kombinasjonsfond, normalt være under 80 % investert i egenkapitalinstrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Samtlige fond er såkalte UCITS fond. Dette innebærer at fondene tilfredstiller krav til spredning i enkeltverdipapirer mv. ihht. lov om verdipapirfond. 4

7 Alle våre fond er såkalte «stockpickerfond» uten noen krav til bestemte maksimumsavvik fra vektene i eventuelle referanseindekser. De to norske fondene er generelle fond, mens de to globale fondene er bransjefond. Bransjefond har vanligvis høyere risiko enn generelle fond. De to globale fondenes plasseringer i utenlandsk valuta valutasikres ikke. Følgelig vil finansiell risiko for disse fondene også omfatte valutarisiko. Vedtektene til fondene åpner for handel i derivater i et begrenset omfang. I 2009 ble det ikke handlet derivater, og ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Videre kan fondene plassere inntil 10 % i unoterte egenkapitalinstrumenter. Adgangen til plasseringer i unoterte verdipapirer har vært benyttet i svært begrenset grad. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondene Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Spar, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er heleid av Erik Must AS. Virksomheten drives i Haakon VIIs gate 2 i Oslo. Fokus Bank ASA er depotmottaker for alle fondene. Verdipapirsentralen fører fondenes andelseierregistre. Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av 2009 var det seks ansatte i forvaltningsselskapet, herav to kvinner og fem menn. Selskapets virksomhet har i seg selv svært liten innvirkning på det ytre miljøet. Det er et mål å øke forvaltningskapitalen. Fortsatt drift Styret bekrefter at forvaltningsselskapet og de forvaltede verdipapirfond har en sunn finansiell stilling. Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift. Disponering av årets resultat Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte fonds resultatregnskap. Fremtidsutsikter Etter først et elendig og så et fantastisk år i aksjemarkedet står vi nå overfor et år som kanskje blir mer på det jevne. Økonomiske data signaliserer god vekst i verdiskapningen i mange land. Veksten er til en viss grad et resultat av de mange stimulansetiltakene som ble iverksatt under finanskrisen i Særlig i Kina er veksten høy, kanskje i høyeste laget. Kinesiske myndigheter har derfor besluttet å innføre tiltak for å begrense kreditten og veksten noe. Etter vår oppfatning er verken det norske eller de internasjonale aksjemarkedene dyre målt på tradisjonelle nøkkeltall som P/E (Price/Earning) og P/B (Price/Book). Begge nøkkeltall ligger i dag under sine historiske gjennomsnittsnivåer. Vi har derfor tro på at aksjemarkedene i 2010 vil gi en avkastning som er vesentlig bedre enn bankinnskudd. Styremedlem Cathrine Ulrichsen er utdannet eiendomsmegler BI 1997 og diplommarkedsfører NMH Styremedlem Øyvind B. Kristiansen er daglig leder i Fred. Olsen & Co.s Pensjonskasse. Han er siviløkonom fra Heriot-Watt University (1989) og MSc fra City University (1990). Oslo, 10. mars 2010 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Jens Vig Adm. direktør 5

8 Markedsutviklingen i 2009 og utsikter for 2010 Mens 2008 var et elendig år, ble 2009 et fantastisk år for alle som sparer i aksjer. Oslo Børs Hovedindeks steg 65 %, Oslo Børs Fondsindeks steg 70 %, mens MSCI World Index steg 31 % (i USD). Det er bare markeder som Brasil, Russland, Indonesia og Tyrkia som steg mer enn det norske. I USA (NASDAQ) var oppgangen 28 %, mens Sverige og Danmark steg hhv 29 % og beskjedne 14 % (alt i NOK). Faktisk var oppgangen på Oslo Børs den sterkeste på 26 år. Også sett i et ti-årsperspektiv kommer Oslo Børs bedre ut enn mange internasjonale børser. Fra begynnelsen av år 2000 til utløpet av 2009 har verdien av aksjene på Oslo Børs nesten doblet seg. Dow Jonesindeksen har falt 8 % i denne perioden, mens Nikkei-indeksen er over 40 % lavere ved utløpet av 2009 enn ved begynnelsen av Hovedindeksen for Oslo Børs viste oppgang i ni av årets tolv måneder. Begynnelen av året ble preget av usikkerhet og frykt for finans krisens realøkonomiske konse kvenser. 3. mars bunnet imidlertid markedet med hovedindeksen i 197,5, en nedgang på 12,4 % fra årets begynnelse. Fra 3. mars til årets slutt steg hovedindeksen nærmere 90 %. Det var kun i juni indeksen falt noe tilbake. Den sterkeste måneden var mai med en stigning i hovedindeksen på 15,8 %. Vi må tilbake til 1989 for å finne en måned med sterkere kursstigning enn mai Mens frykt og usikkerhet styrte markedet i begynnelsen av året, snudde stemningen gradvis. I mars, som var måneden markedene snudde, kom det gode makrotall fra USA. Det kom meldinger om en god start på året for enkelte europeiske og amrikanske banker, og råvareprisene viste tegn på stigning. Man begynte også etter hvert å se konsekvensene av de betydelige tiltakspakkene som ble iverksatt i mange land. Sentralbankrentene kom ned på et svært lavt nivå. Utover våren kom det fortsatt meldinger om selskaper med problemer, ikke minst finansieringsproblemer, men gjennom året ble også kreditt markedene mer normalisert igjen. Oljeprisen steg fra i overkant av 40 USD/ fat i begynnelsen av året til 79 USD/fat i slutten. Vi må tilbake til 1999 for å finne et år med sterkere vekst i oljeprisen. Et prisnivå på rundt 80 USD/fat oppfattes som et nivå som ikke bremser den økonomiske veksten. Hvert fjerde selskap økte verdien med mer enn 100% i Blant de fem selskapene med størst verdiøkning var det to farmasiselskaper; Algeta og Clavis Pharma som begge arbeider med kreft, steg hhv 781 % og 565 %. Det er også to fiskeselskaper blant vinnerne, chilenske Copeinca og Marine Harvest steg hhv 447 % og 303 %. Det er også et selskap innen bygg og anlegg blant de fem beste, BWG Homes steg hele 564 %. Blant de større selskapene med god kursutvikling er det verdt å nevne DnB Nor (+145 %) og Seadrill (+168 %). Også flyselskapet Norwegian opplevde en betydelig kursoppgang 211 %. Selv om listen ble dominert av selskaper som steg i verdi, viste om lag en femte del av selskapene negativ utvikling. Shipping var en forholdsvis dårlig bransje i Dessuten er det flere selskaper med finansieringsproblemer på taperlisten. Syv selskaper på Oslo Børs og Oslo Axess endte hos skifteretten i Den utenlandske eierandelen på Oslo Børs økte fra 33 % ved årets begynnelse til 34,3 % ved årets slutt. Emisjonsaktiviteten kom tilbake for fullt da mange selskaper benyttet et stigende marked til å styrke balansen. DnBNOR hentet inn NOK 14 mrd i markedet. Denne emisjonen alene var større en det samlede emisjonsvolum i Samlet emisjonsvolum i 2009 ble NOK 51 mrd. Ingen nye selskaper ble tatt opp til notering på Oslo Børs i 2009, men 15 selskaper ble strøket fra listene. Det største oppkjøpet var Tandberg som ble kjøpt av Cisco. Andre selskaper som ble kjøpt opp var Powel og Synnøve Finden. Verdens aksjemarkeder avsluttet 2009 med en god undertone. Fondsindeksen for Oslo Bør steg 6,8 % i desember. Utviklingen i januar og februar 2010 har vært preget av noe mer usikkerhet og fondsindeksen falt hhv 0,7 % og 3,4 %. Usikkerheten har blant annet også sammenheng med utviklingen i Kina der myndighetene vedtok tiltak for å begrense veksten. Usikre stat finanser i mange land bidrar også til usikker heten. Vi fastholder likevel et positivt markedssyn for Dette er basert på at verdens økonomien igjen viser vekst etter at det var nedgang i Veksten vil dog variere sterkt mellom land og regioner. Nord-Amerika, Japan og de fleste landene i Vest-Europa vil få lavere vekst enn resten av verden, mens Kina og India vil vokse, tiltross for tiltakene for å begrense veksten. I forhold til langsiktige nøkkeltall som P/E og P/B er aksjer fortsatt forsiktig priset. 6

9 Årsregnskap 2009 Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Fondsfinans Bioteknologi Alternativ Energi Resulatatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre porteføljeinntekter (kostnader) (574) (86) 882 (8) 87 Porteføljeresultat ( ) ( ) ( ) (58 520) ( ) Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon 9 ( ) Andre inntekter (1) 10 (5) Andre kostnader 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61 934) (52 774) Forvaltningsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad 11 (99 851) (24 097) 0 0 ( ) ( ) (21 512) (13 764) Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Avsatt til utdeling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum anvendelse av årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs ( ) ( ) Opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Oslo 31. desember mars 2010 Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Jens Vig Adm. direktør 7

10 Noter til fondene Samlenoter Note 1: Regnskapsprinsipper og definisjoner Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Prinsipper for regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr (norske) og (utenlandske). Obligasjoner og sertifikater der det ikke eksisterer «market-maker»-kurser prises mot den til enhver tid gjeldende yieldkurven. Unoterte aksjer er verdsatt etter siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og interne verdivurderinger. Handelsdato benyttes for periodisering av inngåtte, ikke oppgjorte transaksjoner. Verdipapirer i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse Prinsipper for beregning av realiserte kursgevinster/kurstap For aksjefond benyttes gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for å finne realiserte kursgevinster/kurstap ved avhendelse av aksjer. For rentefond skal FIFOprinsippet benyttes. Note 2: Investeringsstrategi, finansiell markedsrisiko og avkastning Se`«Årsberetning for 2009» og «Informasjon om fondene» (side 3 5 og 11 14). Note 3: Verdipapirportefølje Se «Verdipapirportefølje» (side 15 18). Note 4: Finansielle derivater Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Note 5: Verdipapirporteføljenes omløpshastighet og kurtasje til meglere Omløpshastigheten er beregnet ved å summere alle kjøp og salg av finansielle instrumenter dividert med 2, fratrukket netto tegning i fondet, og deretter dividert med periodens gjennomsnittlige investerte kapital. Kjøp og salg av evt. statssertifikater er imidlertid ikke inkludert da dette er å anse som alternativ plassering av likviditet. Fond Omløpshastighet Kurtasje til meglere Fondsfinans Spar 1, Fondsfinans Aktiv 1, Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 0, Fondsfinans Alternativ Energi 0, Prinsipper for regnskapsmessig behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader i form av kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer tillegges kostpris ved kjøp og kostnadsføres i fondet ved salg. Note 6: EGENKAPITAL Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Farmasi- Fondsfinans Spar Aktiv Bioteknologi Alternativ Energi Egenkapital pr Årsresultat ( ) + Tegninger Innløsninger 2009 ( ) ( ) ( ) ( ) - Avsatt til utbetaling til andelseierne = Egenkapital pr Note 7: Andeler Fond Innløsningskurs pr. andel Antall utstedte andeler Fondsfinans Spar 4 853, , , , , ,3814 Fondsfinans Aktiv , , , , , ,9529 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 9 244, , , , , ,4181 Fondsfinans Alternativ Energi* 7 820, , , , , ,6742 *Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr Innløsningskursen er beregnet ut fra netto andelsverdi pr med fradrag av hhv. 0,2 prosent for Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv, og 0,3 prosent for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi. Fradraget er gebyr til fondene ved innløsning. 8

11 Note 8: Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler Grunnlaget for beregning av provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler i verdipapirfondet er netto andelsverdi. Ved tegning og innløsning av andeler i fondet vil andelseier bli belastet med tegnings- og innløsningsprovisjon ihht. tabellen. Tegnings- og innløsningsprovisjon godskrives fondet (hhv. 0,2 prosent og 0,3 prosent). Disse inntektene går til dekning av fondets omkostninger ved kjøp og salg av verdipapirer. Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Forvaltnings- Minsteinnskudd i kurtasje provisjon p.a Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv Maks 0,2 % 0,2 % *1,0 % kr Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi Maks 0,3 % 0,3 % **1,0 % kr * Evt. differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag i denne satsen (se beskrivelse under note 9). ** Evt. resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg til denne satsen (se beskrivelse under note 9) Note 9: Forvaltningsprovisjon Forvaltningsselskapet, Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, belaster fondene med en fast daglig forvaltningsprovisjon basert på fondets formue ihht. vedtektenes 12. Den faste forvaltningsprovisjonen utgjør inntil 1,0 prosent p.a (jfr. tabell under note 8). Alle kostnader til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsatser Differensiert forvaltningsprovisjon For verdipapirfondene Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv er det i 2009 beregnet en differensiert forvaltningsprovisjon til andelseierne etter en trappe trinnsmodell. Se vedtektenes 12 for en nærmere beskrivelse av hvert enkelt fonds modell. Den differensierte forvaltningsprovisjonen utbetales fra forvaltningsselskapet til andelseierne som nye andeler i fondet. Resultatavhengig forvaltningsprovisjon For verdipapirfondene Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi beregnes det en resultatavhengig forvaltningsprovisjon etter følgende metode: Ved en prosentvis større verdiøkning enn 2,5 prosent i kvartalet tilsvarende 10 prosent p.a, vil forvaltningsselskapet beregne seg 10 prosent provisjon av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Den resultatavhengige provisjonen beregnes daglig og avsettes kvartalsvis når resultatkravet inntreffer. Beregningen blir utført etter «high watermark»-prinsippet. «High watermark»- prinsippet betyr at det kun kan belastest resultatavhengig forvaltningsprovisjon dersom avkastningen for det aktuelle kvartal er på et høyere nivå enn fondet er belastet for tidligere i kalenderåret. Dessuten må, som nevnt, de kvartalsvise kravene være innfridd. Det er beregnet resultatavhengig provisjon i Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi for år Note 10: Andre kostnader I posten andre kostnader inngår depot- og kontoholdsgebyr til depotmottaker, Fokus Bank. Grunnlaget for beregning av godtgjørelse til depotmottaker er forvaltningskapitalen og fordelingen mellom norske og utenlandske verdi papirer ved utgangen av måneden (verdibasert godtgjørelse). Den verdi baserte godtgjørelsen utgjør p.t. 0,075 promille p.a. for beholdningen av norske aksjer, 0,30 promille for beholdningen av utenlandske aksjer og 0,5 promille for beholdning av norske sertifikater og obligasjoner. I tillegg til den verdi baserte godtgjørelsen tilkommer en transaksjonsbasert godtgjørelse basert på enkelt transaksjoner ved kjøp og salg av verdipapirer. Den transaksjonsbaserte godtgjørelsen utgjør kr. 80 pr. norsk transaksjon og inntil kr. 380 pr. utenlandsk transaksjon. Ved handler i utenlandske verdipapirer tilkommer også transaksjonsgebyrer i utenlandsk valuta. Det er kun de transaksjonsbaserte gebyrene som belastes verdipapirfondene. Den verdibaserte godtgjørelsen belastes i sin helhet forvaltnings selskapet, Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Posten andre kostnader inneholder også kostnadsført kurtasje ved salg av verdipapirer. Note 11: Skattekostnad I utgangspunktet er gevinst/tap ved realisasjon av aksjer i aksjefond ikke skattepliktig/fradragsberettiget. Dette gjelder også aksjeutbytte mottatt fra selskaper innenfor EØS. Med virkning fra 7. oktober 2008 skal 3 % av netto skattefrie inntekter i aksjefondet likevel inntektsføres. Dette medførte ingen skatt i våre aksjefond for Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte mottatt fra selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Fondene betaler ikke formueskatt. 9

12 Note 12: Skjermingsrenter/RISK-verdier Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Bioteknologi Alternativ Energi* Organisasjonsnummer SKJERMINGSRENTE pr. 1. januar ,3 pr. 1. januar ,8 pr. 1. januar ,3 pr. 1. januar ,1 RISK PR. ANDEL pr. 1. januar 2006 (51,41) (329,64) (27,38) (10,18) pr. 1. januar 2005 (45,05) (273,45) (2,45) (27,71) pr. 1. januar 2004 (6,35) 119,66 0,00 (24,44) pr. 1. januar ,49 249,39 30,56 6,51 pr. 1. januar ,70 71,95 242,51 pr. 1. januar ,68 119,73 85,69 pr. 1. januar Sum RISK pr. andel (87,32) 515,34 192,41 272,38 * Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr

13 Note 2 Informasjon om fondene Fondsfinans Spar Investeringsstrategi Fondet søker å oppnå høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet på lang sikt. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Investerings strategien er å ha en sammensatt norsk portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammen setning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sammensetning. Fondet kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter og bankinnskudd. Minimum 80 prosent av fondets eiendeler skal være plassert i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 20 prosent i utenlandske egenkapitalinstrumenter. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper som både er registrerte og skattepliktige til Norge, se forøvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale mottatte aksjeutbytter til andelseierne. 160 % 120 % 80 % 40 % 0 % -40 % 2004 Fordring og likvider 2,0 % Helsevern 4,6 % FF SPAR OSEFX Industri 12,6 % Forsyning 2,0 % Energi 35,7 % 2008 Verdipapirfondet Fondsfinans Spar - vs Oslo Børs Fondsindeks Verdiutvikling siste 5 år ( ) 2009 Fakta om fondet Etableringsdato Fondstype Aksjefond Netto andelsverdi pr ,44 Forvaltningskapital pr kr. 607,7 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Rating pr Overall Morningstar Rating TM Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Avkastning og risiko År Fondsfinans Spar Oslo Børs Fondsindeks Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik ,2 % 21,4 % 70,1 % 22,8 % ,2 % 44,4 % -57,4 % 49,6 % ,7 % 14,0 % 10,2 % 13,5 % ,4 % 15,3 % 33,0 % 13,7 % ,9 % 16,2 % 39,8 % 17,3 % Siden oppstart 359,0 % 25,6 % 211,3 % 27,4 % Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer) Siste 3 år Siste 5 år Tracking error 6,3 % 5,5 % Information Ratio 1,87 1,92 Sharpe Ratio 0,25 0,65 Sharpe Ratio OSEFX -0,14 0,31 Forbruksvare 4,4 % Materialer 10,0 % Konsumenvare 3,2 % Bransjevis fordeling Fondsfinans Spar Industri 12,4% Forbruksvare 6,2 % Forsyning 0,2 % Helsevern 1,2 % Materialer 13,7 % Telekommunikasjon 9,4 % Konsumvare 5,0 % Bransjevis fordeling Oslo Børs Fondsindeks DnBNOR 8,1 % Statoil 7,4 % Orkla Siem Offshore 6,3 % 5,3 % Yara Norwegian Property 4,8 % 4,4 % Royal Carribien Cruises Transocean 4,4 % 4,1 % Atea 4,0 % Acergy 3,9 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter Informasjonsteknologi 5,4 % Finans 20,3 % Energi 35,9 % Informasjonsteknologi 1,9 % Finans 14,1 % 11

14 Fondsfinans Aktiv Investeringsstrategi Fondet søker å oppnå høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet på lang sikt. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Investeringsstrategien er å ha en sammensatt norsk portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sammensetning. Fondet kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Over tid vil fondet være like under 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Fondet vil ved negative utsikter vedrørende kursutviklingen for det norske aksjemarkedet, kunne utnytte adgangen til å plassere sine eiendeler helt eller delvis i rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Slike rentebærende verdipapirer skal være utstedt eller garantert av Den norske Stat og med gjenværende løpetid under ett år. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjonsog terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil ikke påta seg valutarisiko. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. 200 % 160 % 120 % 80 % 40 % 0 % -40 % Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv - vs Oslo Børs Fondsindeks Verdiutvikling siste 5 år ( ) Industri 10,5 % Fordringer og likvider 20,4 % FF Aktiv OSEFX Energi 25,1 % 2009 Informasjonsteknologi 4,3 % Fakta om fondet Etableringsdato Fondstype Kombinasjonsfond Netto andelsverdi pr ,65 Forvaltningskapital pr kr. 72,1 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Rating pr Overall Morningstar Rating TM Forsyning 5,5 % Helsevern 5,0 % Forbruksvare 3,4 % Materialer 7,8 % Bransjevis fordeling Fondsfinans Aktiv Konsumvare 2,6 % Finans 15,4 % Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Avkastning og risiko År Fondsfinans Aktiv Oslo Børs Fondsindeks Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik ,2 % 17,2 % 70,1 % 22,8 % ,0 % 38,6 % -57,4 % 49,6 % ,4 % 13,5 % 10,2 % 13,5 % ,5 % 15,4 % 33,0 % 13,7 % ,8 % 15,3 % 39,8 % 17,3 % Siden oppstart 162,2 % 22,7 % 88,6 % 26,6 % Industri 12,4 % Forbruksvare 6,2 % Helsevern 1,2 % Materialer 13,7 % Telekommunikasjon 9,4 % Konsumvare 5,0 % Bransjevis fordeling Oslo Børs Fondsindeks Energi 35,9 % Informasjonsteknologi 1,9 % Finans 14,1 % Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer) Siste 3 år Siste 5 år Tracking error 10,0 % 8,1 % Information Ratio 0,96 1,01 Sharpe Ratio 0,08 0,62 Sharpe Ratio OSEFX -0,14 0,31 DnBNOR Statoil Orkla Siem Offshore Yara Photocure Royal Carribbien Cruises Atea REC Acergy 6,1 % 6,0 % 4,6 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter 12

15 Utstyr og Diagnostika Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Farmasi 42,4 % Investeringsstrategi Fondet investerer globalt i selskaper primært beskjeftiget med eller med vesent lig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller produksjon av farma søytiske eller bioteknologiske produkter eller tjenester i tilknytning til dette. Fondet kan investere i børsnoterte egenkapitalinstrumenter, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Forvaltnings selskapet står fritt til å allokere mellom aktivaklassene renter og aksjer ut fra forvalters markedssyn som er basert på analyse av makroøkonomiske forhold. Over tid vil fondet være like under 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan investere inntil 100 prosent i aksjemarkedet og inntil 100 prosent i rentemarkedet. Rentedelen skal investeres i eiendeler med risikovekt 20 prosent eller lavere i samsvar med kapitaldekningsforskriftens 5a første ledd bokstav a, b eller c. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % 2004 FF Farmasi-Bioteknologi Verdipapirfondet Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Verdiutvikling siste 5 år ( ) Helsetjenester 20,1 % 2009 Fakta om fondet Etableringsdato Fondstype Kombinasjonsfond Netto andelsverdi pr ,74 Forvaltningskapital pr kr. 78,1 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Ingen Rating pr Overall Morningstar Rating TM Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Avkastning og risiko* År Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Avkastning Standardavvik ,9 % 13,2 % ,4 % 16,7 % ,8 % 9,5 % ,0 % 13,0 % ,8 % 10,3 % Siden oppstart 1,0 % 17,2 % Bioteknologi 14,4 % Fordringer og likvider 0,9 % Astrazeneca 7,6 % Bayer 7,1 % Pfizer Roche 6,7 % 6,3 % Amgen Photocure 5,9 % 5,2 % Sanofi-Aventis Wellpoint 4,4 % 4,3 % Merck 4,1 % Abbott Laboratories 4,0 % Utstyr og Diagnostika 14,7 % Bransjevis fordeling for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Bransjevis fordeling for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Farmasi 49,9 % Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og andelsverdiene påvirkes således av valutasvingninger. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde ved årsskiftet en utenlandsandel på 87 prosent. Utenlandsandelen fordeler seg på 53 prosent USD 18 prosent EUR, 10 prosent SEK og 6 prosent CHF. Eksponeringen på 13 prosent av fondets verdi mot NOK er fordelt på 1 prosent kontanter og 12 prosent aksjer. Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer)* Siste 3 år Siste 5 år Sharpe Ratio -0,17 0,37 * Fondet har ingen referanseindeks. Det er derfor ikke mulig å oppgi avkastning, standardavvik og Sharpe Ratio for referanseindeksen, samt tall som Tracking error og Information Ratio. 13

16 Fondsfinans Alternativ Energi Investeringsstrategi Fondet investerer globalt i selskaper primært beskjeftiget med klimavennlig energi. Dette omfatter først og fremst selskaper innen fornybar energi (f.eks sol, vind, bølger, fossekraft, biomasse), men også f.eks jordvarme og brenselceller kan være aktuelt. Fondet kan også investere i selskaper som driver med CO 2 fangst og lagring. Investeringsområdet dekker hele verdikjeden, se for øvrig vedtektenes 3. Fondet kan investere i børsnoterte egenkapital instrumenter, unoterte egenkapitalinstrumenter, rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Minimum 80 prosent av fondets eiendeler skal være plassert i egenkapitalinstrumenter. Egenkapitalinstrumentene skal være notert på børser i regulerte markeder i land som inngår i Morgen Stanley World Index eller Morgen Stanley Emerging Market Index. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andels kapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % FF Alternativ Energi -70 % okt. 07 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 Verdiutviklingen i perioden Fordringer og likvider 2,9 % Sol 36,6 % okt. 09 aug. 09 des. 09 Fakta om fondet Etableringsdato** Fondstype Aksjefond Netto andelsverdi pr ,29 Forvaltningskapital pr kr. 16,0 mill. Minsteinnskudd kr Referanseindeks Ingen Rating pr Ikke rangert pga. kort historikk Risikomål Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Hafslund A 6,8 % Avkastning og risiko* REC 5,7 % År First Solar 5,0 % Fondsfinans Altenativ Energi / IT-Telecom** Ascent Solar Technologies 4,9 % Avkastning Standardavvik 2009 Vestas Wind 4,6 % -2,1 % 28,2 % 2008 Q-Cells 4,0 % -51,2 % 45,5 % Energy Conversation Devices 3,8 % ,2 % 10,5 % Gamesa Corp Tecnologica 3,7 % 3,8 % 10,5 % 2006 Aleo Solar 3,7 % 2005 PV Crystalox Solar 3,4 % 15,8 % 11,6 % Siden oppstart -62,5 % 28,1 % Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og andelsverdiene påvirkes således av valutasvingninger. Fondsfinans Alternativ Energi hadde ved årsskiftet en utenlandsandel på 76 prosent. Utenlandsandelen fordeler seg på 32 prosent EUR, 32 prosent USD, 8 prosent DKK og 4 prosent GBP. Diverse 19,4 % Energi-produksjon 25,3 % Batteri & Brenselceller 4,2 % Vind 11,7 % Bransjevis fordeling for Fondsfinans Alternativ Energi Vestas Wind 7,7 % REC 7,0 % Arendal Fossekompani 6,9 % Hafslund 5,6 % First Solar 4,9 % SMA Solar 4,8 % Metabolix 4,0 % Umicore 3,9 % Centrosolar 3,6 % Iberdrola 3,6 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter Nøkkeltall (jfr. begrepsforklaringer)*** Siste 3 år Siste 5 år Sharpe Ratio - - * Fondet har ingen referanseindeks. Det er derfor ikke mulig å oppgi avkastning, standardavvik og Sharpe Ratio for referanseindeksen, samt tall som Tracking error og Information Ratio. **Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr (fondets opprinnelige etableringsdato var ). *** Fondsfinans Alternativ Energi har for kort historikk til å kunne beregne Sharp Ratio for siste 3 og 5 år. 14

17 Note 3 Verdipapirporteføljer Fondsfinans Spar Selskap/ Utsteder Notert Valuta Antall/ Kostpris Valuta- Markeds- Markeds- Urealisert %-vis andel %-vis pålydende NOK kurs kurs verdi gevinst/tap av fondet eierandel Statoilhydro Oslo Børs NOK ,00 144, ,4 % 0,01 % Siem Offshore inc. Oslo Børs NOK ,00 8, ,3 % 1,00 % Transocean Nyse USD ,79 82, ,1 % 0,02 % Acergy Oslo Børs NOK ,00 91, ,9 % 0,13 % Frontline Oslo Børs NOK ,00 162, ,5 % 0,17 % Petroleum Geo-Services Oslo Børs NOK ,00 66, ,8 % 0,13 % Aker Solutions Oslo Børs NOK ,00 75, ,6 % 0,08 % Aker Oslo Børs NOK ,00 161, ,4 % 0,12 % Subsea 7 Oslo Børs NOK ,00 96, ,7 % 0,07 % Prosafe Oslo Børs NOK ,00 36, ,1 % 0,08 % Det Norske Oljeselskap Oslo Børs NOK ,00 33, ,9 % 0,14 % Sum Energi ,7 % DnBNOR Oslo Børs NOK ,00 62, ,1 % 0,05 % Norwegian Property Oslo Børs NOK ,00 13, ,4 % 0,44 % Storebrand Oslo Børs NOK ,00 39, ,6 % 0,12 % Spb. Midt-Norge Oslo Børs NOK ,00 54, ,5 % 0,41 % Sparebank 1-SR-bank Oslo Børs NOK ,00 49, ,7 % 0,17 % Sum Finansielle tjenester ,3 % Royal Caribbean Cruises Oslo Børs NOK ,00 147, ,4 % 0,08 % Sum Forbruksvarer ,4 % Hafslund A Oslo Børs NOK ,00 69, ,0 % 0,15 % Sum Forsyning ,0 % PhotoCure Oslo Børs NOK ,00 45, ,7 % 2,29 % Medi-Stim Oslo Børs NOK ,00 22, ,9 % 1,22 % Sum Helsevern ,6 % Orkla Oslo Børs NOK ,00 56, ,3 % 0,07 % Rec Oslo Børs NOK ,00 44, ,7 % 0,08 % Kongsberg Gruppen Oslo Børs NOK ,00 88, ,2 % 0,13 % Goodtech Oslo Børs NOK ,00 2, ,4 % 0,68 % Sum Industri ,6 % Atea Oslo Børs NOK ,00 50, ,0 % 0,51 % Vizrt Oslo Børs NOK ,00 24, ,4 % 0,52 % Sum Informajonsteknologi ,4 % Marine Harvest Oslo Børs NOK ,00 4, ,9 % 0,08 % Lerøy Seafood Group Oslo Børs NOK ,00 105, ,3 % 0,14 % Sum Konsumvarer ,2 % Yara International Oslo Børs NOK ,00 263, ,8 % 0,04 % Norsk Hydro Oslo Børs NOK ,00 48, ,2 % 0,03 % Northland Resources Oslo Børs NOK ,00 9, ,0 % 1,58 % Sum Materialer ,0 % 15,5 % Norske skog ,00 99, ,6 % Sum Obligasjoner ,6 % Sum verdipapirer ,7 % Bankinnskudd ,7 % Andre fordringer 0 0,0 % Gjeld ,4 % Sum totalt ,0 % 15

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI NB Ikke ajour med vedtektsendringer som trer i kraft pr 2. april 2014. 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Alternativ Energi Organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2013 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 5 Styrets

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag.

Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag. Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG HUMANFOND Kjære andelseier Året 2010 hadde en solid avslutning på Oslo Børs. Alfred Berg Humanfond hadde en avkastning i året 2010 på 23,3 % mot fondets referanseindeks

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 213 ODINs aksjefond ODINs kombinasjonsfond Februar 214 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6-7 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer