Rapport om fagnettverk og kompetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om fagnettverk og kompetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune"

Transkript

1 Rapprt m fagnettverk g kmpetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune Periden mars 2009 til mai Kriminalmsrgen Trndheim fengsel Trndheim Kmmune Sør-Trøndelag Plitidistrikt

2 Innhldsfrtegnelse: Frrd s Bakgrunn s Mål g ambisjner s Sammensetning av fagnettverket s Omfang s Tema g faginnhld s Nettverk sm arbeidsfrm s Relevans, ppgavefkus g effekter mellm samlinger s Nyttevurderinger deltakernes tilbakemeldinger s. 9 a. Besvarelser skalerte spørsmål s. 10 b. Besvarelser åpne spørsmål s Knklusjner g anbefalinger s Anbefalinger s. 19 1

3 Frrd Denne rapprten er utarbeidet etter anmdning fra prsjektgruppa Et verdig liv. Rapprten mhandler den delen av prsjektet sm er knyttet til erfaringer med fagnettverk g kmpetanseheving fr fagpersner sm arbeider med gjengangerkriminalitet i Trndheim kmmune. Rapprten baserer seg på evaluering fra deltakere, skriftlig materiale prdusert gjennm utprøvingsperiden, samtaler med sentrale aktører, samt prsjektgruppens ppsummeringer g egne vurderinger. Det rettes en str takk til prsjektgruppa i Et verdig liv fr engasjement, gjennmføringskraft g dedikasjn til ppgaven. Jeg har fra første stund blitt åpent mttatt g inkluderende ivaretatt. En særlig takk til Ola Beverfjrd g Trill Beate Karlsen fr uvurderlige bidrag i bearbeidelsen av deltakerevalueringen, g fr fyldige g utførlige referater fra samlingene. Rapprten innehlder en gjennmgang av bakgrunn, beskrivelser av mål g ambisjner, sammensetting av fagnettverket, mfang, tema g faginnhld, nettverk sm arbeidsfrm, relevans av arbeid mellm samlingene, deltakernes evaluering, knklusjner g anbefalinger. Et sentralt utvalg av det skriftlige materialet sm er utarbeidet i utprøvingsperiden vedlegges rapprten. Det er gjrt henvisninger underveis til disse. Bakgrunn Arbeidet med å etablere, utprøve g gjennmføre kmpetanse- g fagnettverk i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune er initiert g styrt av prsjektet Et verdig liv. Tidlig i 2009 ble det søkt g tildelt midler til dette arbeidet av Husbanken Regin Midt-Nrge. Prsjektet ble skissert til å mfatte tre mråder a) kunnskaps- g kmpetanseheving med fkus på samrdning g utprøving av ferdigheter g metdiske tilnærminger b) erfaringer med samarbeids- g nettverksrganisering c) kartleggingsundersøkelse av brukere. Periden fr arbeidet ble satt til ett år. Prsjektet Et verdig liv ble igangsatt i januar 2008, sm et samarbeidsprsjekt mellm tre stre etater med fagutfrdringer i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune. Prsjektgruppen har bestått av Arne Dahl g Aslaug Kihl (Trndheim fengsel), Trill Beate Karlsen (Trndheim kmmune, Oppfølging Heimdal Lerkendal), Tre Martinsen (Vinningsteamet Sør-Trøndelag Plitidistrikt), g fra januar 2009, Ståle Fallerø g Arne Kvithammer (Gjengangerprsjektet). Fra februar 2009 har Bjørn Arnesen (Midt- Nrsk kmpetansesenter fr atferd, MKA) gså deltatt i prsjektgruppa. 2

4 En sentral utfrdring i prsjektet var å ha fkus på bligsituasjnen fr denne målgruppen, mens en annen priritering var å frbedre de metdiske tilnærminger g samarbeid mellm de tre etatene. Trndheim kmmune, Stavne Gård g Sør-Trøndelag plitidistrikt hadde allerede etablert et samarbeid m tiltaket Gjengangerprsjektet. Plitikammeret g Trndheim kmmune finansierte hver sin stilling, g prsjektet er nå etter tre år et mer eller mindre etablert tiltak, g har skiftet navn til Gjengangerteamet. Kurt Elvegård ved NTNU Samfunnsfrskning har gjrt en mfattende evalueringsstudie av Gjengangerprsjektet. Fr nærmere beskrivelser av dette prsjektet henvises det til rapprten Det er ikke krgutter (NTNU Samfunnsfrskning, 2010). Den gir en utførlig beskrivelse av tilnærminger g praksis, g knklusjnene er entydige g psitive på at Gjengangerprsjektet har stått sm sentrale deltakere g bidragsytere i prsjektet Et verdig liv. Prsjektet Et verdig liv har priritert ppgaven med å påvirke etatenes bidrag g pririteringer til kmpetansesamlingene i fagnettverket ved å frankre tverrfaglig samarbeid mellm etatene gjennm ledelsen. Aksept g støtte fra ledelsene i etatene lå til grunn fr etableringen, g eksterne midler fra Husbanken samt høyt engasjement fra fagmiljøer i hver enkelt etat var vesentlige bidrag på veien til å realisere utprøvingen av fagnettverket. Prsjektgruppen lyktes med å frmalisere fagsamarbeidet rundt gjengangerkriminelle i Trndheim gjennm at en særskilt samarbeidsavtale ble inngått mellm pliti, kriminalmsrg g kmmune i februar 2010 (vedlegg 1). Februar 2009 ble Midt-Nrsk Kmpetansesenter fr Atferd (MKA) ved Bjørn Arnesen engasjert i arbeidet med - å bistå med etablering g utprøving av effekten av et fagnettverk i de tre invlverte etater - å bidra med kunnskapsbasert kartlegging av de gjengangerkriminelles beskrivelser g pplevelse av sin situasjn. Mål g ambisjner Et sentralt utgangspunkt fr prsjektet var erfaringer basert på at arbeidet med de gjengangerkriminelle er ressurskrevende, utløser mye dbbeltarbeid, i beskjeden grad er samrdnet g gir svake effekter. I prsjektrapprten fra Et verdig liv, heter det: Gjenganger kan defineres sm en persn sm er aktiv med kriminalitet g er dmfelt flere ganger. En gjenganger er sannsynligvis en persn med redusert livskvalitet, i frm av lite eller ingen ressurser. De tilhører en svak gruppe. Samfunnsøknmisk g kriminalplitisk er gjengangere ansvarlig fr stre deler av de kriminelle handlingene. Samtidig sm de pptar mye av ressursene innenfr fengsel, pliti g kmmunenes hjelpe- g helseapparat. Prsjektet er rettet mt en marginalisert g lite endringsmtivert gruppe. På den ene siden kan ambisjnene lett ppfattes sm ambisiøse g krevende, g kan på den andre siden ppfattes sm nødvendige g grunnleggende viktig med tanke på den nytte g verføringsverdi sm utløses av å lykkes med en målgruppe sm er så krevende. 3

5 T mål ble definert ved etablering g utprøving av fagnettverket: 1. Vinne erfaringer fra tverrfaglig samarbeid gjennm nettverk. 2. Frbedre, utvikle g samrdne tiltak g metder på tvers av etatene. I tillegg var fagnettverket aktivt deltakende i arbeidet med kartleggingsundersøkelsen av de gjengangerkriminelle, både i frhld til utvikling av kartleggingsverktøy g gjennmføring av kartleggingen. Følgende effektmål ble lagt til grunn fr arbeidet: Kunnskap m egen g andres etat. Økt felles frståelse av ppgaver, tilnærminger g kulturer hs de ulike etater. Faglig ppdatering g ivaretakelse. Frbedring av det daglige samarbeidet m den enkelte gjenganger mellm samlingene g mellm etatene. Utvikling g utprøving av nye rutiner g systemer. Økt frståelse av de sammensatte vansker g endringsmekanismer hs gjengangere gjennm temabasert kunnskapsfrmidling, ferdighetstrening, drøfting g refleksjner, i g mellm samlingene. Anbefalinger fr rganisasjnsmessig befesting g videreføring av nettverket. Sammensetningen av nettverket Det var viktig å sette sammen et fagnettverk i de enkelte etatene sm representerte den bredeste g nærmeste kmpetanse til prblematikk g arbeid med gjengangere. Omfanget av nettverket kunne ikke være fr strt, g det var sentralt at det var stabilt. Fra starten av ble nettverket derfr sammensatt med åtte fagrepresentanter fra hver etat, i tillegg til prsjektgruppa. Til sammen har nettverket bestått av ca stabile deltakere. De sm har vært fast representert i nettverksgruppen er - etterfrskere g ledelse fr Vinningsteamet, Sør-Trøndelag Plitidistrikt - et utvalg av kntaktbetjenter fra alle avdelinger i Trndheim fengsel sm har et særlig ansvar fr gjengangere - et utvalg av ruskrdinatrer samt fagkrdinatrene fra Oppfølgingstjenestene i fra Trndheim kmmune - tre ansatte ved Stavne gård med arbeidssted Mdulen i Trndheim fengsel 4

6 - en fengselsjurist - en plitijurist I tillegg har representanter fra ledelsen i de tre etater deltatt på enkeltsamlinger. I sammenlignbare fagnettverk er stabiliteten i deltakernes ppmøte på samlinger en utfrdring. Frståelse fr å ha fast deltakelse er ulike i de deltakende rganisasjner, i tillegg er faktrer sm eksempelvis mskiftelighet i frhld til arbeidsppgaver g gjennmtrekk av fagflk faktrer sm bidrar til å redusere stabilitet. I utprøvingsperiden av gjengangerprsjektet har stabiliteten i ppmøtet vært nær 90 %. Dette har vært svært psitivt fr kvaliteten i nettverket g de effekter sm har kmmet ut av innsatsen. Imidlertid er det viktig å ppretthlde den høye grad av bevissthet g villighet til å priritere den stabile deltakelsen i netteverket ved en eventuell videreføring. Omfang Fagnettverket har gjennmført fire samlinger ver en peride på ni måneder. Dette innebærer en svært intensiv utprøving g gir et mfattende erfaringsgrunnlag. Det har blitt gitt frberedelsesppgaver i frkant av samlingene, samt arbeidsppgaver g ppfølgingsppgaver på samlingene. Det tverrfaglige samarbeidet mellm samlingene vil bli grundigere presentert senere i denne rapprten. Alle samlinger har vært planlagte g gjennmført av prsjektgruppen, med fagbistand fra MKA. Samlingene har vært rganisert sm tdagers vernattingssamlinger. Dette har vært en bevisst strategi fra prsjektgruppa. Lengden på samlingene har bidratt til rikelig med tid til tema, refleksjner, gruppearbeid, plenumsdiskusjner g relasjnsbygging. Det ssiale klimaet i nettverket har vært vesentlig i den frstand at det har utgjrt grunnlaget fr det grenseverskridende g tverrfaglige. Tema faginnhld En viktig del av fagnettverket har vært kunnskapstilførsel. Det har derfr blitt lagt str vekt på å finne fram til sentrale g samlende fagtemaer til hver samling. Fagtemaene har vært varierte, g bidragsyterne mange. Både eksterne g interne fagpersner har bidratt. Fagbidrag: Beskyttende faktrer g risikfaktrer fr utvikling av atferdsvansker, v/bjørn Arnesen (MKA). Samarbeid mellm etatene muligheter g begrensninger v/per Martin Utkilen (jurist Plitiet), Tina Marielle Værnes (jurist fengselet), Arne Dahl (fengselet), Arne Kvithammer g Ståle Fallerø (Gjengangerprsjektet). Læringsvansker g kriminalitet v/frsker Erik Søndanaa. 5

7 Kmmunikasjn g samarbeid på tvers, v/bjørn Arnesen Hva kan vi lære av Gjengangerprsjektet, v/arne Kvithammer g Ståle Fallerø Om å frstå g arbeide med endringsmtstand, v/bjørn Arnesen Frståelse g behandling av angstlidelser med vekt på ssial angst g rusmiddelprblematikk, v/rlf Grwe (Rus Midt-Nrge) Dmstlenes bidrag til arbeidet med gjengangerkriminelle Muligheter g begrensninger, v/bente Staven (Sør-Trøndelag Tingrett). Straff g rettergangsprsser, v/ Per Martin Utkilen Presentasjn av planlagt rusmiddelenhet ved Trndheim fengsel, v/stein R. Kjølmen. Prsess- g metdetemaer: På hver samling har det vært et fast punkt med nytt fra arbeidet i prsjektgruppa i Et verdig liv. Utprøving, erfaringsutveksling g frbedringer av Samtykkeerklæring m fritak fra taushetsplikt har vært en sentral ppgave i fagnettverket (vedlegg 2). En annen viktig samarbeidsppgave har vært bruken av plitiets til en hver tid ppdaterte gjengangerliste. Arbeidet med den enkelte gjenganger har fragmentert innsats g mangel på stabilitet. Tilfeldig g mangelfull kmmunikasjn g samhandling mellm etatene vært en gjennmgående beskrivelse g felles frustrasjn. Gjennm bruk av samtykkeerklæring g samrdning av de ulike etaters innsats gjennm gjengangerlista, har samhandlingen g infrmasjnsflyten blitt betraktelig frbedret. Ambisjnen er at de kntaktpersner en gjenganger har i den enkelte etat skal være gjensidig kjente, samt bidra til å frenkle kmmunikasjn g samrdning av innsats. Nærmere beskrivelser av effekter knyttet til dette mhandles mer grundig senere i denne rapprten. Bligsatsing fr målgruppen muligheter g samarbeid med Blå Krs g Husbanken. Blå Krs var inviterte deltakere på den andre samlingen på Jæktvlden 1. g 2. september Rådspørring m hjelpetilbud til rusavhengige. Fagnettverket satte av gd tid på den tredje samlingen i Åre, 10. g 11. nvember 2010, til å drøfte g utarbeide råd g innspill til et regjeringsppnevnt utvalg ledet av Thrvald Stltenberg. Nettverkets råd g innspill ble skriftliggjrte, g versendt utvalget (vedlegg 3). Sm et resultat av dette arbeidet ble Gjengangerprsjektet med Ståle Fallerø g Arne Kvithammer g prsjektet Et verdig liv med Trill Karlsen invitert sammen med stasjnssjef Ove Sem (Sentrum plitistasjn), til et fagmøte med utvalget ultim mars. Fagmøtet ble 6

8 initiert av Stltenbergutvalget gjennm Trndheim kmmune. Ansvarlig g vertskap fr fagmøtet g dialg med Stltenbergutvalget var kmmunaldirektør Helge Garåsen. Kmmunen valgte da ut vennevnte t prsjekter, med den begrunnelsen at de representerte lvende tiltak innen kmmunen. Nettverket har i tverretatlige grupper arbeidet med ulike ferdighetsrettede ppgaver. Oppgavene har dels vært rettet mt kmmunikative ferdigheter g ferdighetstilnærminger inn mt læringsprsesser g læringsmtstand, g dels mt samarbeidsprsesser (vedlegg 4). Piltutprøving av et tverretatlig samarbeid i frhld til t gjengangerkriminelle. En vesentlig del av denne piltutprøvingen er å mtvirke brukernes strategier knyttet til endringsmtstand Man ser f.eks. at gjengangerkriminelle stadig invlverer nye hjelpere, g fragmentert innsats kan mtvirkes ved å etablere håndterbarhet, invlvering g sammenheng i endringsarbeidet. Fagkntakter fra de tre etatene søker å etablere et stabilt, frpliktende g sammenhengende samarbeid pp mt tiltak g endringsprsesser (vedlegg 5). Arbeidet er kmmet i gang i frhld til den ene av de t gjengangerkriminelle sm inngår i piltutprøvingen. Så langt er det er etablert en faggruppe rundt vedkmmende, bestående av kntaktbetjent, etterfrsker g rusknsulent fra kmmunen. Gjengangeren er nå i varetekt i påvente av rettssak g dm. Det er etablert samarbeidsrutiner g avtalt samhandlingsaktiviteter. Nettverk sm arbeidsfrm Nettverk sm arbeidsfrm er brukt i mange ulike sammenhenger, g da først g fremst i frbindelse med faglig virksmhet i sammensatte g kmplekse utfrdringer. Jeg har gjennm de ti siste årene bred erfaring fra fagnettverk knyttet til ppgaven med å ivareta retten til grunnsklepplæring fr barn g ungdm i ssiale g medisinske institusjner. Dette er en ppgave sm er tillagt fylkeskmmunene, g sm er frbundet med krevende g kmplekse pplæringsutfrdringer. Fagnettverkene har i denne sammenhengen primært samlet fagprfesjnene lærere g institusjnsansatte miljøterapeuter. Samarbeids- g ppgaveutfrdringene har, sammen med kmpetansebehvene, dannet grunnlaget fr ppretting g drift av disse nettverkene. Sammenligningen med fagnettverket rundt arbeidet med gjengangerkriminelle er relevant, men skiller seg ut på ett vesentlig mråde. Det er den rganisatriske g kulturelle kmpleksiteten sm er knyttet til å skape nytte g effekt gjennm et fagnettverk sammensatt av så vidt ulike etater sm fengsel, pliti g ssialkntr. Erfaringene gjennm ett års drift har vært svært psitive med tanke på å vervinne disse utfrdringene. En viktig faktr i den sammenheng har vært at nettverket har lyktes med å være relevant g praktisk innrettet i frhld til alle deltakende faggrupper. Den kmpetansegivende, bevisstgjørende g reflekterende delen av samlingene har gjennmgående vært aktuell fr alle, g har bidratt til å 7

9 styrke dialg g metdiske prsesser på samlingene. Fagnettverket har vært svært bevisst på g pptatt av å kunne følge pp i praksis, resultatrientert, mellm samlingene. I så måte framstår dette nettverket med gde resultater i frhld til å skape de synergieffekter sm nettverk sm arbeidsfrm rmmer. Relevans ppgavefkus g effekter mellm samlinger Flere av de tiltakene sm nettverket har initiert i frhld til ppgaver mellm samlingene er beskrevet i avsnittet m prsess- g metdetemaer. Her vil det bli presentert nen eksempler på et mfattende hverdagssamarbeid sm har hatt sitt utspring i fagnettverket g prsjektet. Infrmasjns- g kmmunikasjnsflyt mellm etatene Hverdagssamarbeidet er viktig g samtidig sårbart. Situasjnen før prsjektet Et verdig liv g arbeidet med fagnettverket ble beskrevet med stre utfrdringer i infrmasjnsflyten mellm etatene. Et eksempel: Kmmunens Oppfølgingstjeneste har en avtale med en gjenganger sm skal på samtale g underskrive søknad m legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Gjengangeren kmmer ikke på avtalen, g ppfølger får ikke tak i vedkmmende på telefn. Frsøk på å nå persnen via fengsel g pliti er resultatløse, da henvendelsen besvares med infrmasjn kan ikke gis ut. Situasjnen i dag beskrives med at samtykkeerklæring g relasjnell trygghet g kntakt mellm fagflk i de ulike etater gjør at slike hendelser ikke ppstår lengre. Infrmasjn blir utvekslet, g gjengangeren i eksempelet ver ville blitt nådd. Oppfølger ville fått etablert en ansvarsgruppe rundt gjengangeren med kntaktbetjent g etterfrsker, g fått iverksatt tiltak i frhld til rusbehandling g sning umiddelbart. Frhld knyttet til persnundersøkelse dmsvilkår Kmmune g pliti har igangsatt fagmøter mellm nettverkssamlingene sm har tatt tak i denne prblemstillingen. Oppfølgere fra kmmunene har gjennmgått fagtekstrapprter g evalueringer knyttet til t gjengangere. Dette har gitt plitiets vinningsteam innsikt i kmmunens faglige tilnærminger g verktøy i frhld til arbeidet med gjengangere. Dette har igjen resultert i en mer helhetlig g realistisk samlet innsats, g danner gså et frbedret grunnlag fr å få utfrmet mest mulig hensiktsmessige dmmer g dmspremisser. En av ppfølgerne i Oppfølgingstjenesten i Trndheim kmmune frmulerer hverdagserfaringer fra samarbeidet mellm samlingene på følgende måte: Oppfølgere i kmmunen sm har rusavhengige g kriminelle sm sitt spesialmråde, frekventerer fte på fengslet. Man prøver å krdinere g søke tjenester på vei mt løslatelse. Oppfølgere sm er med i prsjektet pplever nå å bli møtt på en annen måte. Man gjenkjennes gjennm tette samhandlingstreff tidligere, g det er enklere å få tak i rette flk, få satt pp møter med innsatt g kntaktbetjent. Kntaktbetjenter pplever gså at fagflk i 8

10 kmmune g pliti har fått mer kunnskap m deres arbeid, g muligens mer respekt? Relasjnsarbeid mellm fagflk i de tre etater har vært uvurderlig. Det gjør det individuelle arbeidet kjappere. Det er str frskjell på å ta en telefn, stille t spørsmål g deretter kunne gjøre jbben sin framfr å ringe, prøve å få til en måte å legitimere seg på, sm tilslutt ender pp i at man ikke kan svare på spørsmål. Under følger nen hverdagseksempler: Oppfølger g etterfrsker har tett kntakt rundt en gjenganger, Jnny. Jnny har skrevet under samtykkeerklæring, g ønsker rusbehandling. Jnny ruser seg, g driver med vinningskriminalitet. Oppfølger g etterfrsker har tett kntakt fr å unngå at Jnny havner i fengsel i påvente av avrusningsplass. Gjengangeren har fått kmmunal blig, men klarer ikke å flytte inn. Den dagen han skal på avrusning, følger etterfrsker pp med å kjøre. Oppfølger henter tingene hans g flytter dem inn i leiligheten. Plitiet ringer kmmunal ppfølger fr å infrmere m at en gjenganger er arrestert. Gjengangeren går på medikamentell behandling, g trenger å hente medisinen sin den dagen. På grunn av str frståelse fr hverandres arbeid, g at plitiet kjenner til hva en ppfølger gjør, kjører de gjengangeren slik at han kan hente medisinen sin mens han sitter i arresten. Gjengangeren har sittet i fengsel ver ett år. Han har fått ulike tiltak, blig, behandling. Gjengangeren ønsker ikke hjelp. Han ønsker å frtsette rusbruken. Frdi han har kmmunale tjenester g egen etterfrsker, lager vi en rutine på støttesamtaler g tilsyn. Etterfrsker g ppfølger ringer jevnlig g fretar tilsynsbesøk. Gjengangeren synes dette er en grei rdning, g ønsker tilsyn fr å hlde seg unna kriminalitet. Han har nå unngått sning i 8 mnd. Plitiet sliter med gjengangere sm er sningsudyktige. Nettverket har ført til at plitiet har fått kntaktpersner de kan ringe til, kunnskap m muligheter fr blig, tilsyn g utredning. Nyttevurderinger deltakernes tilbakemeldinger På avslutningssamlingen i Tydal 16. g 17. februar 2010 ble det gjennmført en skriftlig sluttevaluering blant fagnettverkets deltakere. Evalueringsskjemaet var utfrmet fr å fange pp deltakernes vurdering av nytte, g mfattet seks skalerte avkryssingsspørsmål g t åpne spørsmål. Evalueringens siktemål var å kunne sammenlikne deltakernes vurderinger av nytte i frhld til de mål sm var satt fr utprøving av fagnettverket. Evalueringen mfatter besvarelser fra 26 deltakere. Fagnettverket er gjennmgående vurdert sm svært nyttig/ nyttig, g gir dermed et gdt grunnlag fr en entydig tilbakemelding m at nettverket har vært funksjnelt g hensiktsmessig sett fra deltakerståstedet. 9

11 I de t åpne spørsmålene har deltakerne bidratt med verdifulle betraktninger g utdypninger i frhld egen kmpetanse, verføringsverdi g videreføring av fagnettverket. Besvarelser skalerte spørsmål Tabell 1 Jeg synes faginnhldet på samlingene har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 4 Svært nyttig 22 Deltakernes vurderinger g tilbakemeldinger er svært psitive. Faginnhldet på de fire samlingene ppleves sm nyttig fr 15 % av respndentene, mens 85 % erfarer faginnhldet sm svært nyttig. Sm tidligere nevnt i rapprten var en av utfrdringene med dette fagnettverket de betydelige ulikhetene i kultur, utdanning g rganisasjn. Det er derfr svært psitivt at de ulike faggruppene på tvers av etatene er så samstemt i nyttepplevelsene knyttet til samlingenes faginnhld. Nettverket er satt sammen med de fagpersner i den enkelte etat sm står i de tetteste g viktigste psisjner g relasjner til den enkelte gjenganger. Det stilles høye krav til uthldenhet g stabilitet til fagpersnene, g arbeidsppgavene representerer betydelig grad av stress, frustrasjner g skuffelser. Et svært viktig virkemiddel knyttet til å kunne ppretthlde høyt faglig nivå under slike frhld, er ivaretakelse g fagpåfyll. Fagnettverket representerer en entydig viktig kilde i så måte. 10

12 Tabell 2 Jeg synes de praktiske ppgaver/trening har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 3 Nyttig 15 Svært nyttig 5 Av de sm har besvart dette spørsmålet pplever 87 % at de praktiske ppgaver er nyttig/svært nyttig. Hvedvekten pplever den praktiske treningen sm nyttig, mens 13 % er nøytrale. I planleggingen av fagnettverket var ambisjnene i frhld til ferdighetstrening høye. Tanken var at fagnettverket aktivt skulle bidra til å legge grunnlag fr en betydelig grad av sammenheng i de metdiske tilnærminger g respnser gjengangerne blir møtt med i de ulike etater. Erfaringene målt i deltakernes tilbakemeldinger viser at denne ppgaven bare i beskjeden grad har vært mulig å innfri. Dette er erfaringer sm bør gi grunnlag fr nøyere drøftinger g refleksjner rundt utfrdringen med å bruke fagnettverket sm et instrument i en felles ferdighetstrening. Det anses sm viktig å gjøre treningen så knkret, avgrenset, realistisk g relevant sm mulig, g samtidig sikre utprøvinger i egen praksis med tilbakemeldinger i nettverket. 11

13 Tabell 3 Jeg synes relevansen av nettverket i mitt daglige arbeid har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 10 Svært nyttig 16 Et viktig mål fr utprøvinger med fagnettverket har vært å skape en relevant sammenheng mellm nettverket g den enkelte deltakers anvendte bruk av kunnskaper, relasjner g ferdigheter i egen praksis i egen rganisasjn. Nyttebeskrivelsene av relevans er en svært ppmuntrende indikatr i så måte. Samtlige deltakere beskriver relevansen sm nyttig/svært nyttig, hvrav hele 62 % pplever relevansen sm svært nyttig. Dette evalueringsmrådet er utdypet i et av de åpne spørsmålene. Kmmentarene gitt her presenteres utførlig senere i rapprten, g utdyper g frsterker pplevelse av relevans g sammenheng i den enkeltes hverdagspraksis. Med tanke på de verrdnede mål g effektmål sm ble definert i frkant av nettverksutprøvingen representerer disse tilbakemeldinger høy grad av nytte, g gså psitive beskrivelser av effekter. 12

14 Tabell 4 Jeg synes arbeidet med andre etater mellm samlinger har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 9 Svært nyttig 17 Denne spørsmålsstillingen er rettet mt de erfaringene deltakerne vurderer nettverket har bidratt til med tanke på såkalte synergier knyttet samarbeidet mellm samlingene. Igjen er tilbakemeldingene svært ppmuntrende g ttalt er scren entydig. Samtlige deltakere har enten en pplevelse av arbeidet med andre etater mellm samlingene har vært nyttig (9 deltakere) eller svært nyttig (17 deltakere). 13

15 Tabell 5 Jeg synes gruppediskusjner g dialg med fagpersner fra andre etater har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 2 Svært nyttig 24 Tverrfaglig samarbeid kjennetegnes av kmpleksitet g faglig ulikhet. Den enkelte etat har sin ppgavefrståelse, g i tverrfaglig samarbeid er utfrdringer fte frbundet med å ppnå en felles ppgavefrståelse. Når deltakerne så entydig beskriver at gruppediskusjner g dialg med fagpersner fra andre etater har vært svært nyttig (24 persner) eller nyttig (2 persner) er det en psitiv indikatr på gjenkjennelse i ppgavefrståelser. 14

16 Tabell 6 Har nettverket innfridd dine frventninger til å styrke din kmpetanse g frbedret samarbeidet ver etatsgrensene? I liten grad 0 I delvis grad 0 I tilfredsstillende grad 4 I høy grad 21 Den individuelle nytten er i høy grad ivaretatt. Den enkeltes pplevelse av g fått høynet sin kmpetanse er entydig i kategriene tilfredsstillende g høy grad. Det er rimelig å legge til grunn at valg av fagtemaer, frelesere g det pedaggiske pplegget med rikelig tid avsatt til plenums- g gruppediskusjner har bidratt vesentlig til dette. Praksisrefleksjn g praksisnærhet er andre viktige elementer sm trekkes fram av deltakerne i det første av t åpne spørsmål. Samlingene har, slik jeg har erfart de, vært preget av åpenhet g tleranse fr andre synspunkter g erfaringer, g sånn sett bidratt til trygghet i gruppa. Erfaringer jeg har fra andre nettverk er at det tar lang tid før et klima av trygghet etableres. I dette fagnettverket ble et trygt g ivaretakende klima lagt på et tidlig tidspunkt. Det kan være flere grunner til dette, men utvalg av gruppemedlemmer g praksisnærhet er viktige elementer, g ikke minst det engasjement sm prsjektgruppen har lagt til grunn fr nettverket fra første stund. 15

17 Besvarelser åpne spørsmål Vi stilte deltakerne t åpne spørsmål. Så gdt sm alle respndenter besvarte disse spørsmålene. Jeg har valgt å ta med alle besvarelsene, da dette gir innsikt i viktige nyanser i deltakernes mer kvalitative tilbakemeldinger. Læringsutbyttet beskrives sm gjennmgående høyt. Det vektlegges særlig at økt bevissthet, nye kunnskaper g frbedrede relasjner til andre fagpersner på tvers av etatene har lettet samarbeidet g effektivisert arbeidsppgavene. 1. Beskriv krt ditt ttale læringsutbytte g hva sm eventuelt kan frbedres (individuell relevans, verføringsverdi etc.). Lært mye m/av fredragshldere Ser at persnene, til trss av frskjellige etater, tenker mye likt Fått mer kunnskap m hvrdan andre etater jbber g slik fått bedre frståelse. Mye enklere å nå gjennm til bl.a. kmmunen. Vet hvr man skal ta kntakt. Veldig bra med faglig påfyll (eks angst g lignende). Mer bevisst. Har fått et utvidet perspektiv på arbeidet med gjengangere pga. infrmasjnen fra de andre etatene, samarbeidspartene. Lært mye m feltet g andre etaters innsats på mrådet. Mener at jeg gjør en bedre jbb sm følge av dette. Kan frbedres ved å verføre til andre mråder/ utfrdringer hs etatene. Større viten m etatene. Lettere å ta kntakt når en vet/kjenner de sm Frståelse av nyttighet g behv (helt nødvendig) fr samarbeid mellm etatene. Frståelse fr hva de andre driver med g hvr bra de egentlig gjør Frhldsvis ny i gamet. Første møte fr meg. Impnert ver engasjementet til alle. Gd nettverksbygging. Lære nye fag av gde fredragshldere. Har fått mye mer g bedre kunnskap m de andre etater. Veldig gde fredragshldere med nyttig infrmasjn g innhld. Har vært med på t samlinger g fikk tildelt gjengangere først i januar. Så hvedutbyttet mitt freløpig, har vært faglig input på samlingene. Ser at alt har gd relevans sm betjent. Mdulen g gd verføringsverdi. Gir meg økt mtivasjn til videre arbeid. Større frståelse fr sammenhengen mellm etatene. Betydningen av nettverket. 16

18 Faglig påfyll. Flere aha-pplevelser. Bedre frståelse fr gjengangernes situasjn g bakgrunn. Gd innsikt i de andre etatenes arbeid g utfrdringer. Lettere å få kntakt med andre aktørene på tvers av etatene. Lærer gså hvrdan de andre etatene jbber med samme persnene/gjengangere. Har fått en mye bedre frståelse fr hvrdan de andre etatene jbber, g har dratt nytte av dette i det daglige arbeidet. Ser str nytte av å ha blitt kjent med de andre i nettverket. Frtsatt mye å gå på i frhld til kntakt g kmmunikasjn m den ulike gjenganger. Hurtigere intervenering. Mdell fr samarbeid. Overførbar. Få praktiske ppgaver. I frhld til min arbeidshverdag har nettverket bidratt til større kmpetanse g bedre resultat, både pga høynet kunnskapsnivå samt bedre g enklere samarbeid med andre etater g faggrupper. Bedre innsikt i andre etaters arbeidsmetder. Frenklet samarbeid i frhld til nye relasjner. Blitt bedre kjent med andre etater, hvrdan de arbeider, tenker. Samarbeidet har blitt mye bedre. Veldig bra med innsyn i de andre etatene. Et navn/ansikt å frhlde seg til. Ny kunnskap, faglig, samt ny kunnskap m de enkelte etaters arbeid med gjengangere. Letter samarbeidet i arbeidet rundt den enkelte. Lært å kjenne mer på hvilke muligheter (g begrensninger) de enkelte etater har. Viktig å videreføre prsessen, eks t samlinger pr år. Ta vare på ildsjelene i de enkelte etater. Ser systemene innenfra. Kunnskap. Kan verføres til annen samhandling - er tatt i bruk. Sm ny i prsjektet, var det nyttig fr meg å få et innblikk i hva sm er på gang, samt mulighetene fr å samarbeide videre, tverrfaglig. 2. Frslag til tema/frbedringer fr videreføring av nettverket. Legge mer vekt på psykisk helse - rusavhengighet Frtsatt mer av det sm fungerer, dvs. samlinger Møtes jevnlig, hvis ikke dør prsjektet ut. KIF bør inn i prsjektet. Enda mer gruppediskusjner på tvers av etatene. Muligheter g utfrdringer i 17

19 arbeidet med gjengangere. Prsjektet har vært mtiverende fr videre arbeid. Få med andre naturlige samarbeidspartnere. Ledere/beslutningstakere bør få et nærmere innblikk i det arbeidet sm gjøres. Viktig at Rusbehandling Midt-Nrge kmmer på banen. Videre satsing i det samme spret sm er tråkket pp. Mener at samlinger er avgjørende fr suksess gså i fremtiden. Hlde trykket er viktig! Stå på! Vi e me! Utvikle det videre sm nevnt. Faste frmer g mål. Hlde ved like den tette kntakten. Frtsette nettverksmøtene g bli flinkere til å knkretisere prblemene. Løfte pp enkeltsaker fr løsning. Frtsatt møter. Deltakelse fra Frimsrgen. Kanskje andre, relevante grupper/etater. Få med Frimsrgen, evt. andre etater. Samtaleteknikk i "fagsamtaler" med gjengangere. Kan sikkert få flere grupperinger med i nettverket. Eks KIF, dmstler, advkater, behandlingsinstitusjner med mer. Få skrevet en håndbk? Rutiner fr samarbeidet. Mer kmpetanse. Søke midler fr felles tur. Tettere samarbeid mt dmstlene. Jeg trr det er viktig å frtsette med jevnlige samlinger, da vi ikke nødvendigvis har mange andre treffpunkt. Kunne i tillegg vært nyttig å hatt mulighet til å ha en felles side på nett der erfaringer/inf kunne utvikles. Avhlde dagseminar på skift hvr hver enkelt etat får ansvar på gjennmføring hver sin gang. Varetektssituasjnen; planlegging, etablering nettverk, presentasjn i retten. Frimsrgen: umiddelbar rekvisisjn av p.u.- innhld i p.u. Innledningsvis etablering av avtale - ppfølging gjennm straffesaks? Frtsette videreutvikling av samarbeidet. Se mulighetene, ikke hindringene. Synliggjøring verfr besluttende myndigheter g flk flest. Få med Frimsrgen. Invlver eks psykiatri fr å hlde innlegg. Sikre input i mai samlingen fra andre aktuelle aktører. 18

20 Fr egen del trenger jeg mer inf m hvrdan man kan hjelpe vldsutøvere til ikke å begå vld. Knklusjner Etablering g utprøving av et fagnettverk i arbeidet med gjengangerkriminelle har vært basert på en ambisjn m å frbedre effekter av den ressurskrevende g fte fragementerte innsats mt brukergruppen. Nettverket i seg selv bør rimeligvis betraktes sm en katalysatr knyttet til en slik ambisjn. Det er vesentlig at den enkelte fagpersn sm inngår i nettverket har en pplevelse av at det er rm fr å bringe inn faglige utfrdringer g etiske dilemmaer samt at nettverket representerer en kilde til økt frståelse g ny kunnskap. Ne av tanken i nettverk er j at de ulike faglige prblemstillinger sm er etatsrelaterte kan spilles inn i et fellesskap sm er fag- g etatsverskridende. Et annet viktig element sm framstår sm særdeles viktig er arbeidet med persner med sterk endringsmtstand fører til kmplekse faglige utfrdringer g energikrevende innsats. Også det at erfaringer er felles, g at de bidrag g muligheter sm nettverket åpner fr gir gjensidig mtivasjn, styrke g fellesskapsfølelse. Arbeidsfrm, mfang g sammensetning av fagnettverket framstår sm hensiktsmessig, g har gitt svært ppmuntrende g knkrete effekter i frhld til en rekke sentrale mråder. Dette er mråder sm - bevissthet m målgruppe - kunnskaper m sin egen g samarbeidende etat - knkrete bidrag i frhld til å lette det nødvendige hverdagssamarbeidet - utvikling, etablering g utprøving av felles rutiner g samarbeidsfrmer - relasjnell trygghet - tydeliggjøring av ppgaver - grunnlag fr å kunne yte mer effektiv hjelp. Frventninger g målfrmulering i frhld til fagnettverket sm var relaterte til ferdighets- g tiltaksutvikling, ble i mer begrenset grad innfridd. Imidlertid er det mitt klare inntrykk av at nettverket vil kunne bidra til å befeste g bekrefte gd metdisk praksis, g at nettverket først g fremst vil representere en katalysatr fr videre tiltaksutvikling. Anbefalinger Det fagnettverket sm er etablert knyttet til arbeidet med gjengangerkriminelle i Trndheim kmmune anbefales å videreføres. 19

21 Det kan synes sm m at de deler av fagnettverket sm har hatt størst nytte g de beste effekter, er knyttet til det tverrfaglige samarbeidet. Dette vises gjennm økt bevissthet m de enkelte etaters ppgaver, felles ppgaver, enklere g mer virksmt samarbeid gjennm frbedrede rutiner, praksis g relasjner, felles kunnskapsplattfrm g ikke minst ivaretakelse g bekreftelse av faggrupper g faginnsats. Ut fra vennevnte anbefalinger vil det være hensiktsmessig g realistisk at fagnettverket samles ver t tdagers samlinger årlig, g at nettverket eventuelt kan arrangere en mer mfattende dagsknferanse fr større deler av fagfeltet. Det bør vurderes å invlvere sentrale deler av kriminalmsrg g øvrighjelpeapparat sm en aktiv deltagende g stabil del av nettverket. Det har åpenbart vært en styrke fr nettverket g hatt Kriminalmsrg I Frihet (KIF) sm en del av fagnettverket. Det er viktig at den invlvering av ledelsesnivået i den enkelte etat sm er påbegynt, frsterkes g utvides. Skal de muligheter fagnettverket åpenbart har i frhld til å være en pådriver g katalysatr fr fagutvikling g tverrfaglig samarbeid ivaretas, er det vesentlig at rganisasjnene har et sterkt g styrende eiendmsfrhld til nettverket. Den administrative g krdinerende ansvarlige fr fagnettverket anbefales å være Trndheim kmmune, Oppfølgingstjenesten. Dette ut fra den allerede krdinerende funksjn denne tjenesten har. De øknmiske midler sm trengs fr å drifte fagnettverket bør finansieres etter avtale mellm de deltagende etater/rganisasjner, dels sm et fast driftstilskudd, g dels gjennm egenandeler, slik rdningen har vært i utprøvingsperiden. Fagnettverket anbefales å frtsette å knytte til seg ekstern fagbistand sm under utprøvingsperiden. Erfaringer sm plitiet gjør gjennm å spisse g fredle kmpetanse g innsats mt gjengangere i en egen avdeling, framstår sm svært hensiktsmessig. Gjennm nettverket har det vært mange psitive erfaringer i tilsvarende retning i både fengselsetat g kmmune. Disse erfaringer bør videreføres, da de vil kunne danne grunnlag fr interne vurderinger i frhld til å etablere egne stabile grupper/rganiseringer gså i disse etater. Trndheim 19. april 2010 Bjørn Arnesen 20

22 Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale 2. Samtykkeerklæring m fritak fra taushetsplikt 3. Uttalelse til rådspørring Stltenbergutvalget 4. Oppgaver ferdighetstrening 5. Piltutprøving tverrfaglig samarbeid m t gjengangere 21

23 Samarbeidsavtale mellm Trndheim kmmune Sentrum g Heimdal plitistasjner g Kriminalms!gen Rgin Nrd m Gjengangerprsjektet - Et verdig liv KOPI Det er behv fr et samlet g tverrfaglig samarbeid rundt gjengangere. De har et strt ffentlig nettverk, men det er fte en str utfrdring å fl samlet nettverket rundt hver bruker, g at det ffentlige nettverket har kjennskap til hverandre. Gjennm en tettere krdinering av eksisterende tjenester vil vi kunne iverksette felles tiltak sm kan fungere g hvr brukeren kan frbedre livskvaliteten. Gjennm en slik samarbeidsavtale mener vi at det kan være med å skape et mer verdig liv fr målgruppen, gjennm en tettere dialg g samarbeid hs etatene. Vi viser til lver g avtalerverk: Straffegjennmføringslven 41 Lv m ssiale tjenester, kap rundskriv 1-34/2001 Rundskriv 1-11/2000 fra Justis g Ssialdepartementet Samarbeidsavtale Trndheim kmmune, Trndheim fengsel Samarbeidsavtale mellm Trndheim kmmune g Sør Trøndelag Plitikammer Kriminalmsrgens helhetlige rus strategi av Målsetting. Hensikten med avtalen er å bedre tjenestene fr gjengangere. Det skal skje gjennm en dialg mellm bruker, kntaktpersner i Fengsel, kmmune g plitiet. Gjennm en slik dialg vil man kunne redusere ressursbruken g kunne tilby en mer helhetlig, sammensatt g kvalitativ bistand til brukeren. Målgruppe. En gjenganger er mann el. kvinne sm har rusprblem g fte psykiske prblem samt flere pphld i fengsel eller blitt dømt til samfunnsstraff el. behandlingsinstitusjn. En gjenganger er en persn sm jevnlig pågrepet eller i kntakt med plitiet. Persnene driver med vinningskriminalitet, narktika (salg), bedrageri g vld. Andre kjennetegn er at persnen er arbeidsledig, ikke har egen blig, har dårlig øknmi, lav utdannelse g fte et lite ssialt nettverk utver det kriminelle miljøet. Prsjektet skal, på samme måte sm gjengangerprsjektet, arbeide med persner fra målgruppen sm ønsker en endring av sin livssituasjn. Det skal innhentes samtykke fra gjengangere når det er aktuelt med tverrfaglige vurderinger g utarbeidelse av individuelle planer. Den innstans sm først har kntakt med bruker har ansvaret fr innhenting av slikt samtykke. Det vises til taushetspliktbestemmelser i frvaltningslvens l3a nr 1. l

24 Avtalens parter. Avtalens parter består av Trndheim kmmune, Sentrum g Heimdal plitistasjner, Plitikammer g Trndheim fengsel.! Kriminalmsrgen Regin Nrd Samarbeidsfrm Det pprettes en styringsgruppe med representanter fra Kriminalmsrgen regin nrd, Trndheim fengsel, Stavne Gård KF, Trndheim kmmune, Sentrum plitistasjn. Det pprettes en prsjektgruppe bestlende aven representant fra gjengangerprsjektet ved Sentrum plitistasjn, Oppfølgingstjenesten Trndheim kmmune, g t representanter fra Trndheim fengsel. Styringsgruppen møtes minst 2 ggr pr år. Prsjektleder kaller inn. Prsjektgruppen frbereder saker til styringsgruppen, med innstilling fr bes lutt. Prsjektgruppen møtes ved behv g rapprterer til Styringsgruppen. Brukerrettet arbeidet Samarbeidsavtalen skal sikre at der skapes en tettere dialg g et samarbeid rundt målgruppe Gjengangerne vil fte i frhld til planlegging av fremtidig situasjn ha behv fr annen bistand i tillegg til det kmmunens Helse- g velferdstjenester kan tilby. Dette kan bla. være andre kmmunale etater, NAV, sklemyndigheter, frimsrg, psykisk helsevern, ikkekmmunal rusmsrg, fastlege, sysselsettingstiltak m.v. Helse g velferdskntret fatter vedtak m hvem sm skal være deltakere i gjengangerprsjektet - Et verdig liv g de har ansvar fr å krdinere kntakten mellm aktuelle samarbeidspartnere. Faglig utvikling g infrmasjnsutveksling. Samarbeidsavtalen skal kunne åpne fr at man kan kartlegge eksisterende tiltak g utarbeider frslag m ulike arbeidsmetder sm kan frbedre arbeidet med målgruppen. Prsjektgruppen melder fra g gir frslag til tiltak. sm frbedrer samarbeidet rundt brukeren til styringsgruppen.. Prsjektgruppen skal arbeide fr å fl til felles kmpetanseutvikling mellm partneres ansatte.. Prsjektgruppen skal gjennm et eksisterende samarbeidsavtaler utvikle samarbeidet med Fagnettverket g Gjengangerprsjektet. Prsjektgruppen skal kartlegge brukernes b g tjenestebehv g beskrive dette i en rapprt. Iverksetting. A vtajen trer i kraft ved dagens dat, g gjelder til Il. Prsjektgruppen har ansvar fr at avtalen blir revidert. Frslag til revidert avtale legges frem av prsjektgruppen gdkjennes av 2

25 styringsgruppeil. Innen den skal prsjektgruppen legge frem en sluttrapprt fr prsjektarbeidet med anbefalinger fr det videre arbeidet. Trndheim den U;:.. Kmmunaldirektør Trndheim kmmune Plitimester Sør- Trøndelag Plitidistrikt 3

26 Kriminalmsrgen Trndheim fengsel Trndheim Kmmune Sør-Trøndelag Plitidistrikt SAMTYKKEERKLÆRING OM FRITAK FRA TAUSHETSPLIKT Navn: Fødselsnr. (11 siffer): Adresse: Mbiltelefn: Enhver sm utfører tjeneste eller arbeid fr Kriminalmsrgen, Sør Trøndelag Plitidistikt g Trndheim Kmmune er pålagt taushetsplikt etter frvaltningslven 13, straffeprsesslven, ssialtjenestelven g straffegjennmføringslven. Taushetsplikten mfatter pplysninger m persnlige frhld g sikkerhetsmessige frhld en i frbindelse med tjenesten er blitt kjent med. Fr å kunne yte innsatte best mulig bistand har Kriminalmsrgen, Sør Trøndelag Plitidistikt g Trndheim Kmmune behv fr å samarbeide med hverandre g andre aktører. Fr å pplyse din sak på en best mulig måte samt å kunne tilrettelegge bistand etter ditt behv ber vi m at du samtykker til at vi kan innhente/frmidle nødvendige pplysninger. Samtykke gjelder følgende sak: (kan utdypes i tabellen under) Jeg samtykker med dette i at Kriminalmsrgen, Sør Trøndelag Plitidistikt g Trndheim Kmmune uten hinder av taushetsplikten, kan innhente/frmidle nødvendige pplysninger fra følgende aktører: Kryss fr samtykke AKTØR Plitiet* Trndheim kmmune* St. Olavs Hspital* Arbeidsgiver** Advkat** Kriminalmsrgen* Pårørende** Andre, spesifiser: MERNAD / NAVN *Samtykket gjelder alle enheter/avdelinger såfremt annet ikke går fram av merknadsfeltet. ** Det bes m at det pplyses m navn g evt. kntaktinf i merknadsfeltet Jeg bekrefter med dette at samtykket er frivillig g at det gjelder inntil det eventuelt endres eller trekkes tilbake. Samtykket må frnyes innen 12 md. fra dat. Samtykket må trekkes skriftlig av bruker. Sted, dat: Samtykkers underskrift: Samtykkeerklæringen er innhentet av: Navn: Trndheim den: Orginal: Kpi: Arkiveres av den etat sm innhenter samtykke. Leveres Trygve Strflr, Arne Dahl eller Trill B. Karlsen sm vidrefrmiddler innad i egen etat, g videresender til samarbeidsetater.

27 z Ij.. ;?.- z i ;; " im',<.r.?;? :J 2. t- W- t-.j D a. z w t..:) ọ..i < Z -

28 z ".. ; z - t Il -..- G) ::E: Q) c:: ::::::c:: Q) :::s Q) C) 1;;.", c:: O) Q) c: E ::J Q) <n "O. E 0- O> c 3i: E c c:: 0- Q. :::s O) P.. ei) "C '- el) c "O- I- Q) I E 0)-- E:::S Q),- 'S :!:::: O) '- el) E "O> :: O) C::Q. Q) -'L::.r::- O)c:::.;Q) >c E w.æ :t) 0- O) 0- O> c...,.. E Q)eI)E C)L..::3 c: c. c:: cec:: C)J2 Q) ' æ c: O> 'r- '- O) c::. C)c :: c: O> v EC::O> O) O),..,..(/) U) (/)- c a.e'q)..q (/) "C c:: el) "C 0)'- 2 'G), O> -eio c 'Q5 - E'Ec;t::,- O> ca (/) O) c:: c:: Ol:: 0- O) "c Q) E, - c: I;;. t::: > Q) - -Q) t 0)1-"""'0,S Q) Sc:eE 1ft VI,..,.. O> Q) Q) c:: <OOc:: 81;) 0- O>c c:: C\I..Q r- -E '- L '\l c O) 8. el).a ::::: - EE..QQ)e c.- Q):':::: O>.æ2Q) G>æa:::::sc:: cn:: E m -. a. t,- O) 0)"tJ (ij.q C L (/) O) a. O) :J O) a. "tj. E>"tJ) E : O)cO) E O) O) "tj O) ' -. L,- O) 55æ C- m 'te O) L m L O). teti) 1;) a.t c O) a.o)æ a.:j>(/)o) E L L CD c >m. O) E ' -..e c "tj "tj O).-,- ti) L (/) E ti) c.s ""O)m:a.2t1) 2 L ti) EO) O)O);;;m"" '-' O) E c.v ti),- ti) ti) (/) ('f) > O)> c.- c-ti)zm "tj - I-..e m 1) Z O) <9 c 0)0.Q O):JO) 0..;- L '-"'" O) '- c (/) O) O) L el m a. O) O)..e Cf) m '-'.Q L ' (/) L 0) 0) 00 L. C ti) c a. Cf) 00)0)0 > L,S m 2 O) L O) ti) a. O) 2 a. 0),-.Q.- C C,-,- m T"'" (/) 0).Q c E g>..e O) +:i, '-' O)O)mtl) L "tj :J - (/)..- - '- "'" '\JI,- O)..e L L c(/) Cf) a. I m 't: E > (/)..e O) m "tj,- :J '> 0»- cc ml co)l>m );s:m O) O) >, '-,- E L m,- Ul,- '\J I (::) ti) L. L "tjolo) - O) 1) "-""" O) - O) N,-ti) :2+:i.Q:2L> E,- E m O) m"tj :Jc a. O) 0)1) c c m t.!!! O), :J LLO)O)- 1ft (/) I > " -.u C O) ID > O)..Q O) O) O) ti) C """OO)O)O)NO) a. m "tj., ti) L O) (/) (/)m"tj"tj,,:j:j ti) O) a. O)(/) L C a.l:jo) a.. m E m r L. 15 æ CD E > - ci> e "C m m +:i I ::: æ,c> O m '-" æ enene +:; Q, CD (/) +-' æ - æcd C) Q) CD +-'- eocd>en Q):2 CD-e""m Q).It. Q) a., +-' C) en - +-' +-' E VI +-',- E c&æ CD '(ji' m CD +-'Q)_CDCD arns E E CD C > Q) "C,-. (ji' a.. ::S"C +-' CD Q) e..; ", \Il "C Q).c Q) CD e a.e CD E E > +-' Q) E O : E å) CD Q)+-' m Q) -,- æ CD Q) "CCDCDå):::Q):2-1::Q)CD,- > m en m \u,,. CD æ.c J 'E eu>f!?e m æ Q) m,- m E :.c (/) >CD +-'O Q) - >- æm æ '"Cæen CD '- æ æe E æ E m >,- e 'L: & CD CD '(j) å) Q) E æ 'C> CD >-CDæ - eeen e ee ::J m Q),-.- "C E ene E CDe e.fl m iu a. CD Cf) en,- E (/) a. æ ::J æ E 1::,:: Q)::: æ æm '(ji',5: E CD "C :'::ecd a. <ti::' ta e e > +-'.c '- ::J 8: e::j+-, Q) en Q) ' CD C.c æ\u.c c \ u ::: CD +-' CD "">"CCDen +-'.c "C Q)E,- m ECD "C\II& m1i". :2 '- -.c.- CDQ)ena.CDæ E"C+-' Q) Q) > c "Cmm '(j) Q):C,- m e "COeECD.c '(ji' > (/) CD.- æ E m Q) E CD a..- CD mecda)cd +-'f!? (/)Om"C\II CD en"c"c Q)Q)"CæNCDæ ':; a.:,:: e E Q) +-' Q) CD - Q) æ-:c e "C +-,,- e m Q)::J.s æq)q»e.c c æ+:; (/) æ (/) e.(ji' CD CX».c:::ea. men-e,æcd (/) ::J e m e '- N::JI -L.. Q) OO-s:.

29 -- z l>ȯ,- ; z m i..c :: Q) -. m > C) D Q) :J. "'E Q) "'O ø,- O> Q)., 0> c: m Q) en,- a. c: C) a. mo>:j C)c: c:c) :J Q).E Q)m C)m c:q) mq)'" C) O> C:Q)E,"'O E C) "'O Q)ø.EE. - +-'. Q) Q),- en,-..c -ø Q) c: O> O> S..c E C)C) O> "'O c: O> c: c: :J"'O -t::> m C). E > >myca en øq):j C) :J m c: ",.. '5> E C) Q) 0>'" -, > t:: m_c: c """ Q) 0"'0 EQ) Q) a. E "'O,- a. C) Q) m.t::- "' tusc: c: :J E 2 mc) en c: en C) c: a. >m '- Q) C) en "'O c: Q)øc: _S:J.c.r:: O) 0(0 E 0(0 (/) O) 0)0) O) (/)- c: c: &. O) O) 00) O) (O c: O) 0(0 - E O) tj)'u &0) a. O) (/)0) O) c: (;)(0 E -.- & - a. LOa. - O),æ 'U 'U (/) c: (/) O) O).E O).-0 >, O) a. -Q. O) :::s Q) O),- cu O) (/) Q) (/) 'U: 'U ('1')0) 'E -t) CD.c.c O),Q.,-. :::s > c:.- O) O) O)O(/) c: -O) :(O E a. O) (O O) (/) (/)c:t O):O.E (;)0» '(j) E (O 0(0 Q)O) (/) >cuc: 0(0.c (O a..:p s:: 4,j "O 4,j t)j) 4,j a.. - 4,j - c. 4,j ,j e 4,j "O a.. 4,j r - 4,j 4,j :;' :s.-4 a.. - e C. ril tj a g a :!! j es :a B bo r:: Q Q ri) a Q ;g 'O bo Q -e ca t 1 - Q ta > > Q :6 '..g Q- t ca 1) 'E bo ::bo > bo Q '., m 'a 'O..a < ' bo 'a.. 5 'O a ' ri) '6ij Q :S Q - Q '+:I J9 "",ri)- "'" ::s Q bo,b ] Q Q bo. ri) r:: a '. c:: 0- O<;:I "'" '+:I "'" r:: a a Q,B ; 's 1) Qa Q :.a.a 'c "'" Q] Cd r:: Q.8,B "'" Q 'O Q,. J;j- S '+:I -Q,ri) å'f '+:I "2 "'" :.er:a r:: bo r:: > E ri) '.. :å..e.] ', ]] Q :: ': Q Q. j;;j - '. Q I:: Q a,g Q Q Q '.a'. B a :.er';; ;g a'gg 1), Q a a '"' a r::, t >. t: r:: a - Q bo '.e r:: P..,g, Q 4) a "'" r::+ r::,b Q Q Q boa""" a>å'fq a 5""'5 t: QE "",Ot:rI)Q æqqri)-q Q- i, [ i "5 rnrnoz>rnoornrn 1J1JJ I;/) I;/) ti ca 8 I;/) I;/)... "O '"' b "O 1::

30 , z U c; ; z -t J. s:. - '.c ri) - bl) ri) 1: bl).- bl) '5iJ.el ri) '.-.-. CIS ri) CIS. ri) bl).- - s: Ṉ 0 a 1:1 C 00 ' - ca j, ' ' u : > -8 <IS u, <IS c tti > es t ] > q,)..s::.c ' ;E..a ' i::,:.;, >- 8 u rl)tc 8 U, "Ø ::2 's Ef u [ - q,) ri) > U c.c,8' u - e t'p" ', "Ø u "O i] 't; 'i] > S t8cagr "2]] c"i) u t i,8 5 "2:au.c]t u q,)..s:: r Q., - '> ' a ' "" E-< E-< ' ;;;! (/) '6'0.- OI),8 :a"b j '6'0 s: :g ' !t, escis i.,'g :-9 > 2 1 ta >,<;::: 8 ' <;:I 1 Ol)..:.r;"'U'" - P1a --. r:::. <U ::s,- -,- e- t "S.,.5 t e t ø: :gs bo. Q) e.. Q) e g. E.!.s-" t) ' :is 'Q $ I8:.c -. ibo i at. stị.. 8 d > :E, ] "!J 'a t) t::a 's :S e:;r C::.rJE.. 's t) S' r- e.-, bl) f-i E Q es g -< :S '.C Z ;. f-i EI ; -< bo 'C bo'" f-i '.C -< 1;. gp ' P. bl) - P. 'I: 'C.' 00 'f: ::s. -"Ø.c- i:. ri) E.0 :g,00 "2 '7".1 - r::: t) u.::: ] ta ', es "Ø,:.;, u u -"Ø [ t ] E",:.;,ca] u u ' ' c I::! ru u c tti ' ;;;! p" j - t) Q.J2 :;:: <U -..9 ' :a -- E p",.! ::s.a.g, <U. r (/j e 'r:: u q,) '-' a u.c ' ::S..s:: 8 "B"S.<U >..8 s "" eq. t-i,.- Q..- ""-- - u Q.,cU"Ø ::s, :::. 's bo u q,), "Ø..8 ',;:3 fl) es es:g tf I-t bo _,g "3. ';:: - E ut " P- t].8 bc t. -C b 4) t "'O u m 0!:2 gu.8 ' :E c:: 8 > fl) tb> ]> u tai-oi- b cē -å2 "S "' r 3-å :: >: O "'O ' :S.d 5 :9 i:u,5 ['"" U..;;; ;f :::' 8" ]i.a ;:s!- P 8rn!S "'t:i.8 'g, 'ii "!. 8 3., ta ] p ] 4) O O :E O O -g '2 3 > 8. e ] -8 :au u-8 t"i].d ;.:: t bo ]P88 :- 1U t:1 C ;.0 r: e. 4u'6 u 6 "2 <+!SeS,E -' U uuqc'l8!-t:.8 Ju e u m fl) ->.!>. "'O c t,.ou - j bo u.8';:: bo '- U -2u -8 g. c:>l-tq!o- i' P- e: h Q"' I-tau 5 i ]u te> -e.i-8 5 t U- 3 :E '5 "!" " 4) 8 I 'Uu ] P-P8;. -å -- 0 'I::'C I. up-,!.::i fl) 'c bo ;.:. fi) t 1ta Q. -- 8,N O 8,! g > I-t ;:9 Q'fl).a. Q U - QfI).[ O'"b i'e ti - c ta 8"'0 b P-.- I-t 2 u"3"'o 00- tb Z 'G) 5 -å P-.Ofl) :. '6b 08>.

31 CI.} c. I-< z ij ; ;: z! :: i :i..r I-< CI.} e CI.} CI.}. å.e a - p,, Ol). s::: CI.}.: ;:: JCI.} :. d' s::: 5 - >..s["""" Ol) bol-< å es :a. 8 CI.} ta 'CI.} OI)gr>.. e :a Ol), I-< j m :t: CI.} CI.} ]1 m CI.} p" c.,:j:: CI.} 1$"Q) '..s - es t:1-< O CI.}' CI.} I-< 0I)"'tj CI.}, bo 'SD, 4) "'tj -eta"q)- ';:: ->S:::CI.}5b "'tj 'c "'d. s::: : s::: CI.} «I "O e CI.} 13 e, s::: m e e. ecl.}..!a CI.} t) CI.}. e ee >.CI.}p"rn, m CI.} CI.} m bo"'tj CI.} OI).' s::: g.s bo..s:aorn CI.} I-< j "'CI.} ",p" bo. 1-1 CI.} EI : "'tj. g. bo!3bo :grn-go ]OI)bO. CI.} p"ci.}ci.} boj > I-< d CI.} tå «1 ees E.a bo CI.} ø:i..a O m e e -8,5 CI.} -'' g >.,g bo: I-<. "'tj ø:i s::: p"5s:::p,, t)e å CI.},'r;; ]-g gr -68E-<:t: ',p t).!? CI.} CI.}...-CI.} : tå e M (ij. ;:: Ol) t: r;; ; i.i ] bl).- bl).c > øs -øs es '. 12.::c: - '".c ;.. "0.E øs:: >- :0 a.: bl) "O - bl) bl) :.:.c.::c: a es a øs bl) øs a > es g: >.c.c øs øs.c bl).- bl).c > øs a: ::: 'O!!' ōøs a ' C. rj'1 c 8: Q c : 51 c >.-..c >c Ef t 5.g] 'C bl) 8 t i "2 t bi)"c >.5- c..c. tlso t:: -.:J C C >..-.- c 8. :a O'.e. "!. j. C'::I bl) Q...c.51 Q. j ø,-;.fl E.: J ] 8 8 :9 i ]8- rj'l e 4::. i3.-.-:-e a ] g tsi _:. 8 ;.G).bI) e m j -å.{,j;b Q.&.bi} - "B : gi:j j;. ts "3z.g g 8OO"" I c..c.s ].&] c 8 - tsi., I+:i 00 -.J' l5 U C -"O Q..:t!"9.- ] 8 tg..9 Q. Q..-..; J 8 s.a a fl) ii. ih. gf -g..2 ts a.60..j 8 bl) 00 ';j 8:. c:å.::: ;.::: tlstsc:ocat:: i "3..c ] a c ts 8 'f:.] t e i "!. t 8 00 æ cx:i.- c!+:: > 8 8.] "5.- c - t ts ts Gj bo - - flj c<i3"c t > -. 3""" >---;:: - 1::...z.- 00 bo -- > t3>r:æ]: I. 4) 00 'Q) OO. '" 4). 4) I '""S 5!] >,..].- tl:s5"8 ""' t:i.- O C),- m rn ::.!:: "", ' ::::I , '8 «i 4) ' t:i ll] :2.c E811 ti:s t:i.,- "C C:::'Q):C - ts;.:;:;> "E ::s"'" t:i ' O :;::. 8. m OOE- > 4)]tS $:i I..at "O c::: 00 'Q) ti:s '5i},- t:i.::st:l.. -,.ta i i I t"""i t::.:i-c> $:i ::s.,- 8..-i 8 80"'".c bo.c"o. O t) 86h ts 4)' > ti:s g.- 4) '" f ca :gt:l ),8.. >'Q).OO ;g E :.a.- 4), m 'Q) OO -Ei J 'lå "! - t >.ta-8 N"" ' ::s 4) :::: ts 1-'. -. 'a O B c:::0?-t; \O' c:i 8: t.- O O :a --,- t).8' OO'y"O : a > O 00, ' S t:i. S 4) '> 1.:i t 8 ' c::: gf 4) a '8 J,;j.s. 4).ta : c:i 00..::1 tl:s t.- bo "O rn c::: '. ::s.c rs

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer