Rapport om fagnettverk og kompetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om fagnettverk og kompetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bosatt i Trondheim kommune"

Transkript

1 Rapprt m fagnettverk g kmpetanseutvikling i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune Periden mars 2009 til mai Kriminalmsrgen Trndheim fengsel Trndheim Kmmune Sør-Trøndelag Plitidistrikt

2 Innhldsfrtegnelse: Frrd s Bakgrunn s Mål g ambisjner s Sammensetning av fagnettverket s Omfang s Tema g faginnhld s Nettverk sm arbeidsfrm s Relevans, ppgavefkus g effekter mellm samlinger s Nyttevurderinger deltakernes tilbakemeldinger s. 9 a. Besvarelser skalerte spørsmål s. 10 b. Besvarelser åpne spørsmål s Knklusjner g anbefalinger s Anbefalinger s. 19 1

3 Frrd Denne rapprten er utarbeidet etter anmdning fra prsjektgruppa Et verdig liv. Rapprten mhandler den delen av prsjektet sm er knyttet til erfaringer med fagnettverk g kmpetanseheving fr fagpersner sm arbeider med gjengangerkriminalitet i Trndheim kmmune. Rapprten baserer seg på evaluering fra deltakere, skriftlig materiale prdusert gjennm utprøvingsperiden, samtaler med sentrale aktører, samt prsjektgruppens ppsummeringer g egne vurderinger. Det rettes en str takk til prsjektgruppa i Et verdig liv fr engasjement, gjennmføringskraft g dedikasjn til ppgaven. Jeg har fra første stund blitt åpent mttatt g inkluderende ivaretatt. En særlig takk til Ola Beverfjrd g Trill Beate Karlsen fr uvurderlige bidrag i bearbeidelsen av deltakerevalueringen, g fr fyldige g utførlige referater fra samlingene. Rapprten innehlder en gjennmgang av bakgrunn, beskrivelser av mål g ambisjner, sammensetting av fagnettverket, mfang, tema g faginnhld, nettverk sm arbeidsfrm, relevans av arbeid mellm samlingene, deltakernes evaluering, knklusjner g anbefalinger. Et sentralt utvalg av det skriftlige materialet sm er utarbeidet i utprøvingsperiden vedlegges rapprten. Det er gjrt henvisninger underveis til disse. Bakgrunn Arbeidet med å etablere, utprøve g gjennmføre kmpetanse- g fagnettverk i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune er initiert g styrt av prsjektet Et verdig liv. Tidlig i 2009 ble det søkt g tildelt midler til dette arbeidet av Husbanken Regin Midt-Nrge. Prsjektet ble skissert til å mfatte tre mråder a) kunnskaps- g kmpetanseheving med fkus på samrdning g utprøving av ferdigheter g metdiske tilnærminger b) erfaringer med samarbeids- g nettverksrganisering c) kartleggingsundersøkelse av brukere. Periden fr arbeidet ble satt til ett år. Prsjektet Et verdig liv ble igangsatt i januar 2008, sm et samarbeidsprsjekt mellm tre stre etater med fagutfrdringer i arbeidet med gjengangerkriminelle bsatt i Trndheim kmmune. Prsjektgruppen har bestått av Arne Dahl g Aslaug Kihl (Trndheim fengsel), Trill Beate Karlsen (Trndheim kmmune, Oppfølging Heimdal Lerkendal), Tre Martinsen (Vinningsteamet Sør-Trøndelag Plitidistrikt), g fra januar 2009, Ståle Fallerø g Arne Kvithammer (Gjengangerprsjektet). Fra februar 2009 har Bjørn Arnesen (Midt- Nrsk kmpetansesenter fr atferd, MKA) gså deltatt i prsjektgruppa. 2

4 En sentral utfrdring i prsjektet var å ha fkus på bligsituasjnen fr denne målgruppen, mens en annen priritering var å frbedre de metdiske tilnærminger g samarbeid mellm de tre etatene. Trndheim kmmune, Stavne Gård g Sør-Trøndelag plitidistrikt hadde allerede etablert et samarbeid m tiltaket Gjengangerprsjektet. Plitikammeret g Trndheim kmmune finansierte hver sin stilling, g prsjektet er nå etter tre år et mer eller mindre etablert tiltak, g har skiftet navn til Gjengangerteamet. Kurt Elvegård ved NTNU Samfunnsfrskning har gjrt en mfattende evalueringsstudie av Gjengangerprsjektet. Fr nærmere beskrivelser av dette prsjektet henvises det til rapprten Det er ikke krgutter (NTNU Samfunnsfrskning, 2010). Den gir en utførlig beskrivelse av tilnærminger g praksis, g knklusjnene er entydige g psitive på at Gjengangerprsjektet har stått sm sentrale deltakere g bidragsytere i prsjektet Et verdig liv. Prsjektet Et verdig liv har priritert ppgaven med å påvirke etatenes bidrag g pririteringer til kmpetansesamlingene i fagnettverket ved å frankre tverrfaglig samarbeid mellm etatene gjennm ledelsen. Aksept g støtte fra ledelsene i etatene lå til grunn fr etableringen, g eksterne midler fra Husbanken samt høyt engasjement fra fagmiljøer i hver enkelt etat var vesentlige bidrag på veien til å realisere utprøvingen av fagnettverket. Prsjektgruppen lyktes med å frmalisere fagsamarbeidet rundt gjengangerkriminelle i Trndheim gjennm at en særskilt samarbeidsavtale ble inngått mellm pliti, kriminalmsrg g kmmune i februar 2010 (vedlegg 1). Februar 2009 ble Midt-Nrsk Kmpetansesenter fr Atferd (MKA) ved Bjørn Arnesen engasjert i arbeidet med - å bistå med etablering g utprøving av effekten av et fagnettverk i de tre invlverte etater - å bidra med kunnskapsbasert kartlegging av de gjengangerkriminelles beskrivelser g pplevelse av sin situasjn. Mål g ambisjner Et sentralt utgangspunkt fr prsjektet var erfaringer basert på at arbeidet med de gjengangerkriminelle er ressurskrevende, utløser mye dbbeltarbeid, i beskjeden grad er samrdnet g gir svake effekter. I prsjektrapprten fra Et verdig liv, heter det: Gjenganger kan defineres sm en persn sm er aktiv med kriminalitet g er dmfelt flere ganger. En gjenganger er sannsynligvis en persn med redusert livskvalitet, i frm av lite eller ingen ressurser. De tilhører en svak gruppe. Samfunnsøknmisk g kriminalplitisk er gjengangere ansvarlig fr stre deler av de kriminelle handlingene. Samtidig sm de pptar mye av ressursene innenfr fengsel, pliti g kmmunenes hjelpe- g helseapparat. Prsjektet er rettet mt en marginalisert g lite endringsmtivert gruppe. På den ene siden kan ambisjnene lett ppfattes sm ambisiøse g krevende, g kan på den andre siden ppfattes sm nødvendige g grunnleggende viktig med tanke på den nytte g verføringsverdi sm utløses av å lykkes med en målgruppe sm er så krevende. 3

5 T mål ble definert ved etablering g utprøving av fagnettverket: 1. Vinne erfaringer fra tverrfaglig samarbeid gjennm nettverk. 2. Frbedre, utvikle g samrdne tiltak g metder på tvers av etatene. I tillegg var fagnettverket aktivt deltakende i arbeidet med kartleggingsundersøkelsen av de gjengangerkriminelle, både i frhld til utvikling av kartleggingsverktøy g gjennmføring av kartleggingen. Følgende effektmål ble lagt til grunn fr arbeidet: Kunnskap m egen g andres etat. Økt felles frståelse av ppgaver, tilnærminger g kulturer hs de ulike etater. Faglig ppdatering g ivaretakelse. Frbedring av det daglige samarbeidet m den enkelte gjenganger mellm samlingene g mellm etatene. Utvikling g utprøving av nye rutiner g systemer. Økt frståelse av de sammensatte vansker g endringsmekanismer hs gjengangere gjennm temabasert kunnskapsfrmidling, ferdighetstrening, drøfting g refleksjner, i g mellm samlingene. Anbefalinger fr rganisasjnsmessig befesting g videreføring av nettverket. Sammensetningen av nettverket Det var viktig å sette sammen et fagnettverk i de enkelte etatene sm representerte den bredeste g nærmeste kmpetanse til prblematikk g arbeid med gjengangere. Omfanget av nettverket kunne ikke være fr strt, g det var sentralt at det var stabilt. Fra starten av ble nettverket derfr sammensatt med åtte fagrepresentanter fra hver etat, i tillegg til prsjektgruppa. Til sammen har nettverket bestått av ca stabile deltakere. De sm har vært fast representert i nettverksgruppen er - etterfrskere g ledelse fr Vinningsteamet, Sør-Trøndelag Plitidistrikt - et utvalg av kntaktbetjenter fra alle avdelinger i Trndheim fengsel sm har et særlig ansvar fr gjengangere - et utvalg av ruskrdinatrer samt fagkrdinatrene fra Oppfølgingstjenestene i fra Trndheim kmmune - tre ansatte ved Stavne gård med arbeidssted Mdulen i Trndheim fengsel 4

6 - en fengselsjurist - en plitijurist I tillegg har representanter fra ledelsen i de tre etater deltatt på enkeltsamlinger. I sammenlignbare fagnettverk er stabiliteten i deltakernes ppmøte på samlinger en utfrdring. Frståelse fr å ha fast deltakelse er ulike i de deltakende rganisasjner, i tillegg er faktrer sm eksempelvis mskiftelighet i frhld til arbeidsppgaver g gjennmtrekk av fagflk faktrer sm bidrar til å redusere stabilitet. I utprøvingsperiden av gjengangerprsjektet har stabiliteten i ppmøtet vært nær 90 %. Dette har vært svært psitivt fr kvaliteten i nettverket g de effekter sm har kmmet ut av innsatsen. Imidlertid er det viktig å ppretthlde den høye grad av bevissthet g villighet til å priritere den stabile deltakelsen i netteverket ved en eventuell videreføring. Omfang Fagnettverket har gjennmført fire samlinger ver en peride på ni måneder. Dette innebærer en svært intensiv utprøving g gir et mfattende erfaringsgrunnlag. Det har blitt gitt frberedelsesppgaver i frkant av samlingene, samt arbeidsppgaver g ppfølgingsppgaver på samlingene. Det tverrfaglige samarbeidet mellm samlingene vil bli grundigere presentert senere i denne rapprten. Alle samlinger har vært planlagte g gjennmført av prsjektgruppen, med fagbistand fra MKA. Samlingene har vært rganisert sm tdagers vernattingssamlinger. Dette har vært en bevisst strategi fra prsjektgruppa. Lengden på samlingene har bidratt til rikelig med tid til tema, refleksjner, gruppearbeid, plenumsdiskusjner g relasjnsbygging. Det ssiale klimaet i nettverket har vært vesentlig i den frstand at det har utgjrt grunnlaget fr det grenseverskridende g tverrfaglige. Tema faginnhld En viktig del av fagnettverket har vært kunnskapstilførsel. Det har derfr blitt lagt str vekt på å finne fram til sentrale g samlende fagtemaer til hver samling. Fagtemaene har vært varierte, g bidragsyterne mange. Både eksterne g interne fagpersner har bidratt. Fagbidrag: Beskyttende faktrer g risikfaktrer fr utvikling av atferdsvansker, v/bjørn Arnesen (MKA). Samarbeid mellm etatene muligheter g begrensninger v/per Martin Utkilen (jurist Plitiet), Tina Marielle Værnes (jurist fengselet), Arne Dahl (fengselet), Arne Kvithammer g Ståle Fallerø (Gjengangerprsjektet). Læringsvansker g kriminalitet v/frsker Erik Søndanaa. 5

7 Kmmunikasjn g samarbeid på tvers, v/bjørn Arnesen Hva kan vi lære av Gjengangerprsjektet, v/arne Kvithammer g Ståle Fallerø Om å frstå g arbeide med endringsmtstand, v/bjørn Arnesen Frståelse g behandling av angstlidelser med vekt på ssial angst g rusmiddelprblematikk, v/rlf Grwe (Rus Midt-Nrge) Dmstlenes bidrag til arbeidet med gjengangerkriminelle Muligheter g begrensninger, v/bente Staven (Sør-Trøndelag Tingrett). Straff g rettergangsprsser, v/ Per Martin Utkilen Presentasjn av planlagt rusmiddelenhet ved Trndheim fengsel, v/stein R. Kjølmen. Prsess- g metdetemaer: På hver samling har det vært et fast punkt med nytt fra arbeidet i prsjektgruppa i Et verdig liv. Utprøving, erfaringsutveksling g frbedringer av Samtykkeerklæring m fritak fra taushetsplikt har vært en sentral ppgave i fagnettverket (vedlegg 2). En annen viktig samarbeidsppgave har vært bruken av plitiets til en hver tid ppdaterte gjengangerliste. Arbeidet med den enkelte gjenganger har fragmentert innsats g mangel på stabilitet. Tilfeldig g mangelfull kmmunikasjn g samhandling mellm etatene vært en gjennmgående beskrivelse g felles frustrasjn. Gjennm bruk av samtykkeerklæring g samrdning av de ulike etaters innsats gjennm gjengangerlista, har samhandlingen g infrmasjnsflyten blitt betraktelig frbedret. Ambisjnen er at de kntaktpersner en gjenganger har i den enkelte etat skal være gjensidig kjente, samt bidra til å frenkle kmmunikasjn g samrdning av innsats. Nærmere beskrivelser av effekter knyttet til dette mhandles mer grundig senere i denne rapprten. Bligsatsing fr målgruppen muligheter g samarbeid med Blå Krs g Husbanken. Blå Krs var inviterte deltakere på den andre samlingen på Jæktvlden 1. g 2. september Rådspørring m hjelpetilbud til rusavhengige. Fagnettverket satte av gd tid på den tredje samlingen i Åre, 10. g 11. nvember 2010, til å drøfte g utarbeide råd g innspill til et regjeringsppnevnt utvalg ledet av Thrvald Stltenberg. Nettverkets råd g innspill ble skriftliggjrte, g versendt utvalget (vedlegg 3). Sm et resultat av dette arbeidet ble Gjengangerprsjektet med Ståle Fallerø g Arne Kvithammer g prsjektet Et verdig liv med Trill Karlsen invitert sammen med stasjnssjef Ove Sem (Sentrum plitistasjn), til et fagmøte med utvalget ultim mars. Fagmøtet ble 6

8 initiert av Stltenbergutvalget gjennm Trndheim kmmune. Ansvarlig g vertskap fr fagmøtet g dialg med Stltenbergutvalget var kmmunaldirektør Helge Garåsen. Kmmunen valgte da ut vennevnte t prsjekter, med den begrunnelsen at de representerte lvende tiltak innen kmmunen. Nettverket har i tverretatlige grupper arbeidet med ulike ferdighetsrettede ppgaver. Oppgavene har dels vært rettet mt kmmunikative ferdigheter g ferdighetstilnærminger inn mt læringsprsesser g læringsmtstand, g dels mt samarbeidsprsesser (vedlegg 4). Piltutprøving av et tverretatlig samarbeid i frhld til t gjengangerkriminelle. En vesentlig del av denne piltutprøvingen er å mtvirke brukernes strategier knyttet til endringsmtstand Man ser f.eks. at gjengangerkriminelle stadig invlverer nye hjelpere, g fragmentert innsats kan mtvirkes ved å etablere håndterbarhet, invlvering g sammenheng i endringsarbeidet. Fagkntakter fra de tre etatene søker å etablere et stabilt, frpliktende g sammenhengende samarbeid pp mt tiltak g endringsprsesser (vedlegg 5). Arbeidet er kmmet i gang i frhld til den ene av de t gjengangerkriminelle sm inngår i piltutprøvingen. Så langt er det er etablert en faggruppe rundt vedkmmende, bestående av kntaktbetjent, etterfrsker g rusknsulent fra kmmunen. Gjengangeren er nå i varetekt i påvente av rettssak g dm. Det er etablert samarbeidsrutiner g avtalt samhandlingsaktiviteter. Nettverk sm arbeidsfrm Nettverk sm arbeidsfrm er brukt i mange ulike sammenhenger, g da først g fremst i frbindelse med faglig virksmhet i sammensatte g kmplekse utfrdringer. Jeg har gjennm de ti siste årene bred erfaring fra fagnettverk knyttet til ppgaven med å ivareta retten til grunnsklepplæring fr barn g ungdm i ssiale g medisinske institusjner. Dette er en ppgave sm er tillagt fylkeskmmunene, g sm er frbundet med krevende g kmplekse pplæringsutfrdringer. Fagnettverkene har i denne sammenhengen primært samlet fagprfesjnene lærere g institusjnsansatte miljøterapeuter. Samarbeids- g ppgaveutfrdringene har, sammen med kmpetansebehvene, dannet grunnlaget fr ppretting g drift av disse nettverkene. Sammenligningen med fagnettverket rundt arbeidet med gjengangerkriminelle er relevant, men skiller seg ut på ett vesentlig mråde. Det er den rganisatriske g kulturelle kmpleksiteten sm er knyttet til å skape nytte g effekt gjennm et fagnettverk sammensatt av så vidt ulike etater sm fengsel, pliti g ssialkntr. Erfaringene gjennm ett års drift har vært svært psitive med tanke på å vervinne disse utfrdringene. En viktig faktr i den sammenheng har vært at nettverket har lyktes med å være relevant g praktisk innrettet i frhld til alle deltakende faggrupper. Den kmpetansegivende, bevisstgjørende g reflekterende delen av samlingene har gjennmgående vært aktuell fr alle, g har bidratt til å 7

9 styrke dialg g metdiske prsesser på samlingene. Fagnettverket har vært svært bevisst på g pptatt av å kunne følge pp i praksis, resultatrientert, mellm samlingene. I så måte framstår dette nettverket med gde resultater i frhld til å skape de synergieffekter sm nettverk sm arbeidsfrm rmmer. Relevans ppgavefkus g effekter mellm samlinger Flere av de tiltakene sm nettverket har initiert i frhld til ppgaver mellm samlingene er beskrevet i avsnittet m prsess- g metdetemaer. Her vil det bli presentert nen eksempler på et mfattende hverdagssamarbeid sm har hatt sitt utspring i fagnettverket g prsjektet. Infrmasjns- g kmmunikasjnsflyt mellm etatene Hverdagssamarbeidet er viktig g samtidig sårbart. Situasjnen før prsjektet Et verdig liv g arbeidet med fagnettverket ble beskrevet med stre utfrdringer i infrmasjnsflyten mellm etatene. Et eksempel: Kmmunens Oppfølgingstjeneste har en avtale med en gjenganger sm skal på samtale g underskrive søknad m legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Gjengangeren kmmer ikke på avtalen, g ppfølger får ikke tak i vedkmmende på telefn. Frsøk på å nå persnen via fengsel g pliti er resultatløse, da henvendelsen besvares med infrmasjn kan ikke gis ut. Situasjnen i dag beskrives med at samtykkeerklæring g relasjnell trygghet g kntakt mellm fagflk i de ulike etater gjør at slike hendelser ikke ppstår lengre. Infrmasjn blir utvekslet, g gjengangeren i eksempelet ver ville blitt nådd. Oppfølger ville fått etablert en ansvarsgruppe rundt gjengangeren med kntaktbetjent g etterfrsker, g fått iverksatt tiltak i frhld til rusbehandling g sning umiddelbart. Frhld knyttet til persnundersøkelse dmsvilkår Kmmune g pliti har igangsatt fagmøter mellm nettverkssamlingene sm har tatt tak i denne prblemstillingen. Oppfølgere fra kmmunene har gjennmgått fagtekstrapprter g evalueringer knyttet til t gjengangere. Dette har gitt plitiets vinningsteam innsikt i kmmunens faglige tilnærminger g verktøy i frhld til arbeidet med gjengangere. Dette har igjen resultert i en mer helhetlig g realistisk samlet innsats, g danner gså et frbedret grunnlag fr å få utfrmet mest mulig hensiktsmessige dmmer g dmspremisser. En av ppfølgerne i Oppfølgingstjenesten i Trndheim kmmune frmulerer hverdagserfaringer fra samarbeidet mellm samlingene på følgende måte: Oppfølgere i kmmunen sm har rusavhengige g kriminelle sm sitt spesialmråde, frekventerer fte på fengslet. Man prøver å krdinere g søke tjenester på vei mt løslatelse. Oppfølgere sm er med i prsjektet pplever nå å bli møtt på en annen måte. Man gjenkjennes gjennm tette samhandlingstreff tidligere, g det er enklere å få tak i rette flk, få satt pp møter med innsatt g kntaktbetjent. Kntaktbetjenter pplever gså at fagflk i 8

10 kmmune g pliti har fått mer kunnskap m deres arbeid, g muligens mer respekt? Relasjnsarbeid mellm fagflk i de tre etater har vært uvurderlig. Det gjør det individuelle arbeidet kjappere. Det er str frskjell på å ta en telefn, stille t spørsmål g deretter kunne gjøre jbben sin framfr å ringe, prøve å få til en måte å legitimere seg på, sm tilslutt ender pp i at man ikke kan svare på spørsmål. Under følger nen hverdagseksempler: Oppfølger g etterfrsker har tett kntakt rundt en gjenganger, Jnny. Jnny har skrevet under samtykkeerklæring, g ønsker rusbehandling. Jnny ruser seg, g driver med vinningskriminalitet. Oppfølger g etterfrsker har tett kntakt fr å unngå at Jnny havner i fengsel i påvente av avrusningsplass. Gjengangeren har fått kmmunal blig, men klarer ikke å flytte inn. Den dagen han skal på avrusning, følger etterfrsker pp med å kjøre. Oppfølger henter tingene hans g flytter dem inn i leiligheten. Plitiet ringer kmmunal ppfølger fr å infrmere m at en gjenganger er arrestert. Gjengangeren går på medikamentell behandling, g trenger å hente medisinen sin den dagen. På grunn av str frståelse fr hverandres arbeid, g at plitiet kjenner til hva en ppfølger gjør, kjører de gjengangeren slik at han kan hente medisinen sin mens han sitter i arresten. Gjengangeren har sittet i fengsel ver ett år. Han har fått ulike tiltak, blig, behandling. Gjengangeren ønsker ikke hjelp. Han ønsker å frtsette rusbruken. Frdi han har kmmunale tjenester g egen etterfrsker, lager vi en rutine på støttesamtaler g tilsyn. Etterfrsker g ppfølger ringer jevnlig g fretar tilsynsbesøk. Gjengangeren synes dette er en grei rdning, g ønsker tilsyn fr å hlde seg unna kriminalitet. Han har nå unngått sning i 8 mnd. Plitiet sliter med gjengangere sm er sningsudyktige. Nettverket har ført til at plitiet har fått kntaktpersner de kan ringe til, kunnskap m muligheter fr blig, tilsyn g utredning. Nyttevurderinger deltakernes tilbakemeldinger På avslutningssamlingen i Tydal 16. g 17. februar 2010 ble det gjennmført en skriftlig sluttevaluering blant fagnettverkets deltakere. Evalueringsskjemaet var utfrmet fr å fange pp deltakernes vurdering av nytte, g mfattet seks skalerte avkryssingsspørsmål g t åpne spørsmål. Evalueringens siktemål var å kunne sammenlikne deltakernes vurderinger av nytte i frhld til de mål sm var satt fr utprøving av fagnettverket. Evalueringen mfatter besvarelser fra 26 deltakere. Fagnettverket er gjennmgående vurdert sm svært nyttig/ nyttig, g gir dermed et gdt grunnlag fr en entydig tilbakemelding m at nettverket har vært funksjnelt g hensiktsmessig sett fra deltakerståstedet. 9

11 I de t åpne spørsmålene har deltakerne bidratt med verdifulle betraktninger g utdypninger i frhld egen kmpetanse, verføringsverdi g videreføring av fagnettverket. Besvarelser skalerte spørsmål Tabell 1 Jeg synes faginnhldet på samlingene har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 4 Svært nyttig 22 Deltakernes vurderinger g tilbakemeldinger er svært psitive. Faginnhldet på de fire samlingene ppleves sm nyttig fr 15 % av respndentene, mens 85 % erfarer faginnhldet sm svært nyttig. Sm tidligere nevnt i rapprten var en av utfrdringene med dette fagnettverket de betydelige ulikhetene i kultur, utdanning g rganisasjn. Det er derfr svært psitivt at de ulike faggruppene på tvers av etatene er så samstemt i nyttepplevelsene knyttet til samlingenes faginnhld. Nettverket er satt sammen med de fagpersner i den enkelte etat sm står i de tetteste g viktigste psisjner g relasjner til den enkelte gjenganger. Det stilles høye krav til uthldenhet g stabilitet til fagpersnene, g arbeidsppgavene representerer betydelig grad av stress, frustrasjner g skuffelser. Et svært viktig virkemiddel knyttet til å kunne ppretthlde høyt faglig nivå under slike frhld, er ivaretakelse g fagpåfyll. Fagnettverket representerer en entydig viktig kilde i så måte. 10

12 Tabell 2 Jeg synes de praktiske ppgaver/trening har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 3 Nyttig 15 Svært nyttig 5 Av de sm har besvart dette spørsmålet pplever 87 % at de praktiske ppgaver er nyttig/svært nyttig. Hvedvekten pplever den praktiske treningen sm nyttig, mens 13 % er nøytrale. I planleggingen av fagnettverket var ambisjnene i frhld til ferdighetstrening høye. Tanken var at fagnettverket aktivt skulle bidra til å legge grunnlag fr en betydelig grad av sammenheng i de metdiske tilnærminger g respnser gjengangerne blir møtt med i de ulike etater. Erfaringene målt i deltakernes tilbakemeldinger viser at denne ppgaven bare i beskjeden grad har vært mulig å innfri. Dette er erfaringer sm bør gi grunnlag fr nøyere drøftinger g refleksjner rundt utfrdringen med å bruke fagnettverket sm et instrument i en felles ferdighetstrening. Det anses sm viktig å gjøre treningen så knkret, avgrenset, realistisk g relevant sm mulig, g samtidig sikre utprøvinger i egen praksis med tilbakemeldinger i nettverket. 11

13 Tabell 3 Jeg synes relevansen av nettverket i mitt daglige arbeid har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 10 Svært nyttig 16 Et viktig mål fr utprøvinger med fagnettverket har vært å skape en relevant sammenheng mellm nettverket g den enkelte deltakers anvendte bruk av kunnskaper, relasjner g ferdigheter i egen praksis i egen rganisasjn. Nyttebeskrivelsene av relevans er en svært ppmuntrende indikatr i så måte. Samtlige deltakere beskriver relevansen sm nyttig/svært nyttig, hvrav hele 62 % pplever relevansen sm svært nyttig. Dette evalueringsmrådet er utdypet i et av de åpne spørsmålene. Kmmentarene gitt her presenteres utførlig senere i rapprten, g utdyper g frsterker pplevelse av relevans g sammenheng i den enkeltes hverdagspraksis. Med tanke på de verrdnede mål g effektmål sm ble definert i frkant av nettverksutprøvingen representerer disse tilbakemeldinger høy grad av nytte, g gså psitive beskrivelser av effekter. 12

14 Tabell 4 Jeg synes arbeidet med andre etater mellm samlinger har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 9 Svært nyttig 17 Denne spørsmålsstillingen er rettet mt de erfaringene deltakerne vurderer nettverket har bidratt til med tanke på såkalte synergier knyttet samarbeidet mellm samlingene. Igjen er tilbakemeldingene svært ppmuntrende g ttalt er scren entydig. Samtlige deltakere har enten en pplevelse av arbeidet med andre etater mellm samlingene har vært nyttig (9 deltakere) eller svært nyttig (17 deltakere). 13

15 Tabell 5 Jeg synes gruppediskusjner g dialg med fagpersner fra andre etater har vært Ikke nyttig 0 Nøytral 0 Nyttig 2 Svært nyttig 24 Tverrfaglig samarbeid kjennetegnes av kmpleksitet g faglig ulikhet. Den enkelte etat har sin ppgavefrståelse, g i tverrfaglig samarbeid er utfrdringer fte frbundet med å ppnå en felles ppgavefrståelse. Når deltakerne så entydig beskriver at gruppediskusjner g dialg med fagpersner fra andre etater har vært svært nyttig (24 persner) eller nyttig (2 persner) er det en psitiv indikatr på gjenkjennelse i ppgavefrståelser. 14

16 Tabell 6 Har nettverket innfridd dine frventninger til å styrke din kmpetanse g frbedret samarbeidet ver etatsgrensene? I liten grad 0 I delvis grad 0 I tilfredsstillende grad 4 I høy grad 21 Den individuelle nytten er i høy grad ivaretatt. Den enkeltes pplevelse av g fått høynet sin kmpetanse er entydig i kategriene tilfredsstillende g høy grad. Det er rimelig å legge til grunn at valg av fagtemaer, frelesere g det pedaggiske pplegget med rikelig tid avsatt til plenums- g gruppediskusjner har bidratt vesentlig til dette. Praksisrefleksjn g praksisnærhet er andre viktige elementer sm trekkes fram av deltakerne i det første av t åpne spørsmål. Samlingene har, slik jeg har erfart de, vært preget av åpenhet g tleranse fr andre synspunkter g erfaringer, g sånn sett bidratt til trygghet i gruppa. Erfaringer jeg har fra andre nettverk er at det tar lang tid før et klima av trygghet etableres. I dette fagnettverket ble et trygt g ivaretakende klima lagt på et tidlig tidspunkt. Det kan være flere grunner til dette, men utvalg av gruppemedlemmer g praksisnærhet er viktige elementer, g ikke minst det engasjement sm prsjektgruppen har lagt til grunn fr nettverket fra første stund. 15

17 Besvarelser åpne spørsmål Vi stilte deltakerne t åpne spørsmål. Så gdt sm alle respndenter besvarte disse spørsmålene. Jeg har valgt å ta med alle besvarelsene, da dette gir innsikt i viktige nyanser i deltakernes mer kvalitative tilbakemeldinger. Læringsutbyttet beskrives sm gjennmgående høyt. Det vektlegges særlig at økt bevissthet, nye kunnskaper g frbedrede relasjner til andre fagpersner på tvers av etatene har lettet samarbeidet g effektivisert arbeidsppgavene. 1. Beskriv krt ditt ttale læringsutbytte g hva sm eventuelt kan frbedres (individuell relevans, verføringsverdi etc.). Lært mye m/av fredragshldere Ser at persnene, til trss av frskjellige etater, tenker mye likt Fått mer kunnskap m hvrdan andre etater jbber g slik fått bedre frståelse. Mye enklere å nå gjennm til bl.a. kmmunen. Vet hvr man skal ta kntakt. Veldig bra med faglig påfyll (eks angst g lignende). Mer bevisst. Har fått et utvidet perspektiv på arbeidet med gjengangere pga. infrmasjnen fra de andre etatene, samarbeidspartene. Lært mye m feltet g andre etaters innsats på mrådet. Mener at jeg gjør en bedre jbb sm følge av dette. Kan frbedres ved å verføre til andre mråder/ utfrdringer hs etatene. Større viten m etatene. Lettere å ta kntakt når en vet/kjenner de sm Frståelse av nyttighet g behv (helt nødvendig) fr samarbeid mellm etatene. Frståelse fr hva de andre driver med g hvr bra de egentlig gjør Frhldsvis ny i gamet. Første møte fr meg. Impnert ver engasjementet til alle. Gd nettverksbygging. Lære nye fag av gde fredragshldere. Har fått mye mer g bedre kunnskap m de andre etater. Veldig gde fredragshldere med nyttig infrmasjn g innhld. Har vært med på t samlinger g fikk tildelt gjengangere først i januar. Så hvedutbyttet mitt freløpig, har vært faglig input på samlingene. Ser at alt har gd relevans sm betjent. Mdulen g gd verføringsverdi. Gir meg økt mtivasjn til videre arbeid. Større frståelse fr sammenhengen mellm etatene. Betydningen av nettverket. 16

18 Faglig påfyll. Flere aha-pplevelser. Bedre frståelse fr gjengangernes situasjn g bakgrunn. Gd innsikt i de andre etatenes arbeid g utfrdringer. Lettere å få kntakt med andre aktørene på tvers av etatene. Lærer gså hvrdan de andre etatene jbber med samme persnene/gjengangere. Har fått en mye bedre frståelse fr hvrdan de andre etatene jbber, g har dratt nytte av dette i det daglige arbeidet. Ser str nytte av å ha blitt kjent med de andre i nettverket. Frtsatt mye å gå på i frhld til kntakt g kmmunikasjn m den ulike gjenganger. Hurtigere intervenering. Mdell fr samarbeid. Overførbar. Få praktiske ppgaver. I frhld til min arbeidshverdag har nettverket bidratt til større kmpetanse g bedre resultat, både pga høynet kunnskapsnivå samt bedre g enklere samarbeid med andre etater g faggrupper. Bedre innsikt i andre etaters arbeidsmetder. Frenklet samarbeid i frhld til nye relasjner. Blitt bedre kjent med andre etater, hvrdan de arbeider, tenker. Samarbeidet har blitt mye bedre. Veldig bra med innsyn i de andre etatene. Et navn/ansikt å frhlde seg til. Ny kunnskap, faglig, samt ny kunnskap m de enkelte etaters arbeid med gjengangere. Letter samarbeidet i arbeidet rundt den enkelte. Lært å kjenne mer på hvilke muligheter (g begrensninger) de enkelte etater har. Viktig å videreføre prsessen, eks t samlinger pr år. Ta vare på ildsjelene i de enkelte etater. Ser systemene innenfra. Kunnskap. Kan verføres til annen samhandling - er tatt i bruk. Sm ny i prsjektet, var det nyttig fr meg å få et innblikk i hva sm er på gang, samt mulighetene fr å samarbeide videre, tverrfaglig. 2. Frslag til tema/frbedringer fr videreføring av nettverket. Legge mer vekt på psykisk helse - rusavhengighet Frtsatt mer av det sm fungerer, dvs. samlinger Møtes jevnlig, hvis ikke dør prsjektet ut. KIF bør inn i prsjektet. Enda mer gruppediskusjner på tvers av etatene. Muligheter g utfrdringer i 17

19 arbeidet med gjengangere. Prsjektet har vært mtiverende fr videre arbeid. Få med andre naturlige samarbeidspartnere. Ledere/beslutningstakere bør få et nærmere innblikk i det arbeidet sm gjøres. Viktig at Rusbehandling Midt-Nrge kmmer på banen. Videre satsing i det samme spret sm er tråkket pp. Mener at samlinger er avgjørende fr suksess gså i fremtiden. Hlde trykket er viktig! Stå på! Vi e me! Utvikle det videre sm nevnt. Faste frmer g mål. Hlde ved like den tette kntakten. Frtsette nettverksmøtene g bli flinkere til å knkretisere prblemene. Løfte pp enkeltsaker fr løsning. Frtsatt møter. Deltakelse fra Frimsrgen. Kanskje andre, relevante grupper/etater. Få med Frimsrgen, evt. andre etater. Samtaleteknikk i "fagsamtaler" med gjengangere. Kan sikkert få flere grupperinger med i nettverket. Eks KIF, dmstler, advkater, behandlingsinstitusjner med mer. Få skrevet en håndbk? Rutiner fr samarbeidet. Mer kmpetanse. Søke midler fr felles tur. Tettere samarbeid mt dmstlene. Jeg trr det er viktig å frtsette med jevnlige samlinger, da vi ikke nødvendigvis har mange andre treffpunkt. Kunne i tillegg vært nyttig å hatt mulighet til å ha en felles side på nett der erfaringer/inf kunne utvikles. Avhlde dagseminar på skift hvr hver enkelt etat får ansvar på gjennmføring hver sin gang. Varetektssituasjnen; planlegging, etablering nettverk, presentasjn i retten. Frimsrgen: umiddelbar rekvisisjn av p.u.- innhld i p.u. Innledningsvis etablering av avtale - ppfølging gjennm straffesaks? Frtsette videreutvikling av samarbeidet. Se mulighetene, ikke hindringene. Synliggjøring verfr besluttende myndigheter g flk flest. Få med Frimsrgen. Invlver eks psykiatri fr å hlde innlegg. Sikre input i mai samlingen fra andre aktuelle aktører. 18

20 Fr egen del trenger jeg mer inf m hvrdan man kan hjelpe vldsutøvere til ikke å begå vld. Knklusjner Etablering g utprøving av et fagnettverk i arbeidet med gjengangerkriminelle har vært basert på en ambisjn m å frbedre effekter av den ressurskrevende g fte fragementerte innsats mt brukergruppen. Nettverket i seg selv bør rimeligvis betraktes sm en katalysatr knyttet til en slik ambisjn. Det er vesentlig at den enkelte fagpersn sm inngår i nettverket har en pplevelse av at det er rm fr å bringe inn faglige utfrdringer g etiske dilemmaer samt at nettverket representerer en kilde til økt frståelse g ny kunnskap. Ne av tanken i nettverk er j at de ulike faglige prblemstillinger sm er etatsrelaterte kan spilles inn i et fellesskap sm er fag- g etatsverskridende. Et annet viktig element sm framstår sm særdeles viktig er arbeidet med persner med sterk endringsmtstand fører til kmplekse faglige utfrdringer g energikrevende innsats. Også det at erfaringer er felles, g at de bidrag g muligheter sm nettverket åpner fr gir gjensidig mtivasjn, styrke g fellesskapsfølelse. Arbeidsfrm, mfang g sammensetning av fagnettverket framstår sm hensiktsmessig, g har gitt svært ppmuntrende g knkrete effekter i frhld til en rekke sentrale mråder. Dette er mråder sm - bevissthet m målgruppe - kunnskaper m sin egen g samarbeidende etat - knkrete bidrag i frhld til å lette det nødvendige hverdagssamarbeidet - utvikling, etablering g utprøving av felles rutiner g samarbeidsfrmer - relasjnell trygghet - tydeliggjøring av ppgaver - grunnlag fr å kunne yte mer effektiv hjelp. Frventninger g målfrmulering i frhld til fagnettverket sm var relaterte til ferdighets- g tiltaksutvikling, ble i mer begrenset grad innfridd. Imidlertid er det mitt klare inntrykk av at nettverket vil kunne bidra til å befeste g bekrefte gd metdisk praksis, g at nettverket først g fremst vil representere en katalysatr fr videre tiltaksutvikling. Anbefalinger Det fagnettverket sm er etablert knyttet til arbeidet med gjengangerkriminelle i Trndheim kmmune anbefales å videreføres. 19

21 Det kan synes sm m at de deler av fagnettverket sm har hatt størst nytte g de beste effekter, er knyttet til det tverrfaglige samarbeidet. Dette vises gjennm økt bevissthet m de enkelte etaters ppgaver, felles ppgaver, enklere g mer virksmt samarbeid gjennm frbedrede rutiner, praksis g relasjner, felles kunnskapsplattfrm g ikke minst ivaretakelse g bekreftelse av faggrupper g faginnsats. Ut fra vennevnte anbefalinger vil det være hensiktsmessig g realistisk at fagnettverket samles ver t tdagers samlinger årlig, g at nettverket eventuelt kan arrangere en mer mfattende dagsknferanse fr større deler av fagfeltet. Det bør vurderes å invlvere sentrale deler av kriminalmsrg g øvrighjelpeapparat sm en aktiv deltagende g stabil del av nettverket. Det har åpenbart vært en styrke fr nettverket g hatt Kriminalmsrg I Frihet (KIF) sm en del av fagnettverket. Det er viktig at den invlvering av ledelsesnivået i den enkelte etat sm er påbegynt, frsterkes g utvides. Skal de muligheter fagnettverket åpenbart har i frhld til å være en pådriver g katalysatr fr fagutvikling g tverrfaglig samarbeid ivaretas, er det vesentlig at rganisasjnene har et sterkt g styrende eiendmsfrhld til nettverket. Den administrative g krdinerende ansvarlige fr fagnettverket anbefales å være Trndheim kmmune, Oppfølgingstjenesten. Dette ut fra den allerede krdinerende funksjn denne tjenesten har. De øknmiske midler sm trengs fr å drifte fagnettverket bør finansieres etter avtale mellm de deltagende etater/rganisasjner, dels sm et fast driftstilskudd, g dels gjennm egenandeler, slik rdningen har vært i utprøvingsperiden. Fagnettverket anbefales å frtsette å knytte til seg ekstern fagbistand sm under utprøvingsperiden. Erfaringer sm plitiet gjør gjennm å spisse g fredle kmpetanse g innsats mt gjengangere i en egen avdeling, framstår sm svært hensiktsmessig. Gjennm nettverket har det vært mange psitive erfaringer i tilsvarende retning i både fengselsetat g kmmune. Disse erfaringer bør videreføres, da de vil kunne danne grunnlag fr interne vurderinger i frhld til å etablere egne stabile grupper/rganiseringer gså i disse etater. Trndheim 19. april 2010 Bjørn Arnesen 20

22 Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale 2. Samtykkeerklæring m fritak fra taushetsplikt 3. Uttalelse til rådspørring Stltenbergutvalget 4. Oppgaver ferdighetstrening 5. Piltutprøving tverrfaglig samarbeid m t gjengangere 21

23 Samarbeidsavtale mellm Trndheim kmmune Sentrum g Heimdal plitistasjner g Kriminalms!gen Rgin Nrd m Gjengangerprsjektet - Et verdig liv KOPI Det er behv fr et samlet g tverrfaglig samarbeid rundt gjengangere. De har et strt ffentlig nettverk, men det er fte en str utfrdring å fl samlet nettverket rundt hver bruker, g at det ffentlige nettverket har kjennskap til hverandre. Gjennm en tettere krdinering av eksisterende tjenester vil vi kunne iverksette felles tiltak sm kan fungere g hvr brukeren kan frbedre livskvaliteten. Gjennm en slik samarbeidsavtale mener vi at det kan være med å skape et mer verdig liv fr målgruppen, gjennm en tettere dialg g samarbeid hs etatene. Vi viser til lver g avtalerverk: Straffegjennmføringslven 41 Lv m ssiale tjenester, kap rundskriv 1-34/2001 Rundskriv 1-11/2000 fra Justis g Ssialdepartementet Samarbeidsavtale Trndheim kmmune, Trndheim fengsel Samarbeidsavtale mellm Trndheim kmmune g Sør Trøndelag Plitikammer Kriminalmsrgens helhetlige rus strategi av Målsetting. Hensikten med avtalen er å bedre tjenestene fr gjengangere. Det skal skje gjennm en dialg mellm bruker, kntaktpersner i Fengsel, kmmune g plitiet. Gjennm en slik dialg vil man kunne redusere ressursbruken g kunne tilby en mer helhetlig, sammensatt g kvalitativ bistand til brukeren. Målgruppe. En gjenganger er mann el. kvinne sm har rusprblem g fte psykiske prblem samt flere pphld i fengsel eller blitt dømt til samfunnsstraff el. behandlingsinstitusjn. En gjenganger er en persn sm jevnlig pågrepet eller i kntakt med plitiet. Persnene driver med vinningskriminalitet, narktika (salg), bedrageri g vld. Andre kjennetegn er at persnen er arbeidsledig, ikke har egen blig, har dårlig øknmi, lav utdannelse g fte et lite ssialt nettverk utver det kriminelle miljøet. Prsjektet skal, på samme måte sm gjengangerprsjektet, arbeide med persner fra målgruppen sm ønsker en endring av sin livssituasjn. Det skal innhentes samtykke fra gjengangere når det er aktuelt med tverrfaglige vurderinger g utarbeidelse av individuelle planer. Den innstans sm først har kntakt med bruker har ansvaret fr innhenting av slikt samtykke. Det vises til taushetspliktbestemmelser i frvaltningslvens l3a nr 1. l

24 Avtalens parter. Avtalens parter består av Trndheim kmmune, Sentrum g Heimdal plitistasjner, Plitikammer g Trndheim fengsel.! Kriminalmsrgen Regin Nrd Samarbeidsfrm Det pprettes en styringsgruppe med representanter fra Kriminalmsrgen regin nrd, Trndheim fengsel, Stavne Gård KF, Trndheim kmmune, Sentrum plitistasjn. Det pprettes en prsjektgruppe bestlende aven representant fra gjengangerprsjektet ved Sentrum plitistasjn, Oppfølgingstjenesten Trndheim kmmune, g t representanter fra Trndheim fengsel. Styringsgruppen møtes minst 2 ggr pr år. Prsjektleder kaller inn. Prsjektgruppen frbereder saker til styringsgruppen, med innstilling fr bes lutt. Prsjektgruppen møtes ved behv g rapprterer til Styringsgruppen. Brukerrettet arbeidet Samarbeidsavtalen skal sikre at der skapes en tettere dialg g et samarbeid rundt målgruppe Gjengangerne vil fte i frhld til planlegging av fremtidig situasjn ha behv fr annen bistand i tillegg til det kmmunens Helse- g velferdstjenester kan tilby. Dette kan bla. være andre kmmunale etater, NAV, sklemyndigheter, frimsrg, psykisk helsevern, ikkekmmunal rusmsrg, fastlege, sysselsettingstiltak m.v. Helse g velferdskntret fatter vedtak m hvem sm skal være deltakere i gjengangerprsjektet - Et verdig liv g de har ansvar fr å krdinere kntakten mellm aktuelle samarbeidspartnere. Faglig utvikling g infrmasjnsutveksling. Samarbeidsavtalen skal kunne åpne fr at man kan kartlegge eksisterende tiltak g utarbeider frslag m ulike arbeidsmetder sm kan frbedre arbeidet med målgruppen. Prsjektgruppen melder fra g gir frslag til tiltak. sm frbedrer samarbeidet rundt brukeren til styringsgruppen.. Prsjektgruppen skal arbeide fr å fl til felles kmpetanseutvikling mellm partneres ansatte.. Prsjektgruppen skal gjennm et eksisterende samarbeidsavtaler utvikle samarbeidet med Fagnettverket g Gjengangerprsjektet. Prsjektgruppen skal kartlegge brukernes b g tjenestebehv g beskrive dette i en rapprt. Iverksetting. A vtajen trer i kraft ved dagens dat, g gjelder til Il. Prsjektgruppen har ansvar fr at avtalen blir revidert. Frslag til revidert avtale legges frem av prsjektgruppen gdkjennes av 2

25 styringsgruppeil. Innen den skal prsjektgruppen legge frem en sluttrapprt fr prsjektarbeidet med anbefalinger fr det videre arbeidet. Trndheim den U;:.. Kmmunaldirektør Trndheim kmmune Plitimester Sør- Trøndelag Plitidistrikt 3

26 Kriminalmsrgen Trndheim fengsel Trndheim Kmmune Sør-Trøndelag Plitidistrikt SAMTYKKEERKLÆRING OM FRITAK FRA TAUSHETSPLIKT Navn: Fødselsnr. (11 siffer): Adresse: Mbiltelefn: Enhver sm utfører tjeneste eller arbeid fr Kriminalmsrgen, Sør Trøndelag Plitidistikt g Trndheim Kmmune er pålagt taushetsplikt etter frvaltningslven 13, straffeprsesslven, ssialtjenestelven g straffegjennmføringslven. Taushetsplikten mfatter pplysninger m persnlige frhld g sikkerhetsmessige frhld en i frbindelse med tjenesten er blitt kjent med. Fr å kunne yte innsatte best mulig bistand har Kriminalmsrgen, Sør Trøndelag Plitidistikt g Trndheim Kmmune behv fr å samarbeide med hverandre g andre aktører. Fr å pplyse din sak på en best mulig måte samt å kunne tilrettelegge bistand etter ditt behv ber vi m at du samtykker til at vi kan innhente/frmidle nødvendige pplysninger. Samtykke gjelder følgende sak: (kan utdypes i tabellen under) Jeg samtykker med dette i at Kriminalmsrgen, Sør Trøndelag Plitidistikt g Trndheim Kmmune uten hinder av taushetsplikten, kan innhente/frmidle nødvendige pplysninger fra følgende aktører: Kryss fr samtykke AKTØR Plitiet* Trndheim kmmune* St. Olavs Hspital* Arbeidsgiver** Advkat** Kriminalmsrgen* Pårørende** Andre, spesifiser: MERNAD / NAVN *Samtykket gjelder alle enheter/avdelinger såfremt annet ikke går fram av merknadsfeltet. ** Det bes m at det pplyses m navn g evt. kntaktinf i merknadsfeltet Jeg bekrefter med dette at samtykket er frivillig g at det gjelder inntil det eventuelt endres eller trekkes tilbake. Samtykket må frnyes innen 12 md. fra dat. Samtykket må trekkes skriftlig av bruker. Sted, dat: Samtykkers underskrift: Samtykkeerklæringen er innhentet av: Navn: Trndheim den: Orginal: Kpi: Arkiveres av den etat sm innhenter samtykke. Leveres Trygve Strflr, Arne Dahl eller Trill B. Karlsen sm vidrefrmiddler innad i egen etat, g videresender til samarbeidsetater.

27 z Ij.. ;?.- z i ;; " im',<.r.?;? :J 2. t- W- t-.j D a. z w t..:) ọ..i < Z -

28 z ".. ; z - t Il -..- G) ::E: Q) c:: ::::::c:: Q) :::s Q) C) 1;;.", c:: O) Q) c: E ::J Q) <n "O. E 0- O> c 3i: E c c:: 0- Q. :::s O) P.. ei) "C '- el) c "O- I- Q) I E 0)-- E:::S Q),- 'S :!:::: O) '- el) E "O> :: O) C::Q. Q) -'L::.r::- O)c:::.;Q) >c E w.æ :t) 0- O) 0- O> c...,.. E Q)eI)E C)L..::3 c: c. c:: cec:: C)J2 Q) ' æ c: O> 'r- '- O) c::. C)c :: c: O> v EC::O> O) O),..,..(/) U) (/)- c a.e'q)..q (/) "C c:: el) "C 0)'- 2 'G), O> -eio c 'Q5 - E'Ec;t::,- O> ca (/) O) c:: c:: Ol:: 0- O) "c Q) E, - c: I;;. t::: > Q) - -Q) t 0)1-"""'0,S Q) Sc:eE 1ft VI,..,.. O> Q) Q) c:: <OOc:: 81;) 0- O>c c:: C\I..Q r- -E '- L '\l c O) 8. el).a ::::: - EE..QQ)e c.- Q):':::: O>.æ2Q) G>æa:::::sc:: cn:: E m -. a. t,- O) 0)"tJ (ij.q C L (/) O) a. O) :J O) a. "tj. E>"tJ) E : O)cO) E O) O) "tj O) ' -. L,- O) 55æ C- m 'te O) L m L O). teti) 1;) a.t c O) a.o)æ a.:j>(/)o) E L L CD c >m. O) E ' -..e c "tj "tj O).-,- ti) L (/) E ti) c.s ""O)m:a.2t1) 2 L ti) EO) O)O);;;m"" '-' O) E c.v ti),- ti) ti) (/) ('f) > O)> c.- c-ti)zm "tj - I-..e m 1) Z O) <9 c 0)0.Q O):JO) 0..;- L '-"'" O) '- c (/) O) O) L el m a. O) O)..e Cf) m '-'.Q L ' (/) L 0) 0) 00 L. C ti) c a. Cf) 00)0)0 > L,S m 2 O) L O) ti) a. O) 2 a. 0),-.Q.- C C,-,- m T"'" (/) 0).Q c E g>..e O) +:i, '-' O)O)mtl) L "tj :J - (/)..- - '- "'" '\JI,- O)..e L L c(/) Cf) a. I m 't: E > (/)..e O) m "tj,- :J '> 0»- cc ml co)l>m );s:m O) O) >, '-,- E L m,- Ul,- '\J I (::) ti) L. L "tjolo) - O) 1) "-""" O) - O) N,-ti) :2+:i.Q:2L> E,- E m O) m"tj :Jc a. O) 0)1) c c m t.!!! O), :J LLO)O)- 1ft (/) I > " -.u C O) ID > O)..Q O) O) O) ti) C """OO)O)O)NO) a. m "tj., ti) L O) (/) (/)m"tj"tj,,:j:j ti) O) a. O)(/) L C a.l:jo) a.. m E m r L. 15 æ CD E > - ci> e "C m m +:i I ::: æ,c> O m '-" æ enene +:; Q, CD (/) +-' æ - æcd C) Q) CD +-'- eocd>en Q):2 CD-e""m Q).It. Q) a., +-' C) en - +-' +-' E VI +-',- E c&æ CD '(ji' m CD +-'Q)_CDCD arns E E CD C > Q) "C,-. (ji' a.. ::S"C +-' CD Q) e..; ", \Il "C Q).c Q) CD e a.e CD E E > +-' Q) E O : E å) CD Q)+-' m Q) -,- æ CD Q) "CCDCDå):::Q):2-1::Q)CD,- > m en m \u,,. CD æ.c J 'E eu>f!?e m æ Q) m,- m E :.c (/) >CD +-'O Q) - >- æm æ '"Cæen CD '- æ æe E æ E m >,- e 'L: & CD CD '(j) å) Q) E æ 'C> CD >-CDæ - eeen e ee ::J m Q),-.- "C E ene E CDe e.fl m iu a. CD Cf) en,- E (/) a. æ ::J æ E 1::,:: Q)::: æ æm '(ji',5: E CD "C :'::ecd a. <ti::' ta e e > +-'.c '- ::J 8: e::j+-, Q) en Q) ' CD C.c æ\u.c c \ u ::: CD +-' CD "">"CCDen +-'.c "C Q)E,- m ECD "C\II& m1i". :2 '- -.c.- CDQ)ena.CDæ E"C+-' Q) Q) > c "Cmm '(j) Q):C,- m e "COeECD.c '(ji' > (/) CD.- æ E m Q) E CD a..- CD mecda)cd +-'f!? (/)Om"C\II CD en"c"c Q)Q)"CæNCDæ ':; a.:,:: e E Q) +-' Q) CD - Q) æ-:c e "C +-,,- e m Q)::J.s æq)q»e.c c æ+:; (/) æ (/) e.(ji' CD CX».c:::ea. men-e,æcd (/) ::J e m e '- N::JI -L.. Q) OO-s:.

29 -- z l>ȯ,- ; z m i..c :: Q) -. m > C) D Q) :J. "'E Q) "'O ø,- O> Q)., 0> c: m Q) en,- a. c: C) a. mo>:j C)c: c:c) :J Q).E Q)m C)m c:q) mq)'" C) O> C:Q)E,"'O E C) "'O Q)ø.EE. - +-'. Q) Q),- en,-..c -ø Q) c: O> O> S..c E C)C) O> "'O c: O> c: c: :J"'O -t::> m C). E > >myca en øq):j C) :J m c: ",.. '5> E C) Q) 0>'" -, > t:: m_c: c """ Q) 0"'0 EQ) Q) a. E "'O,- a. C) Q) m.t::- "' tusc: c: :J E 2 mc) en c: en C) c: a. >m '- Q) C) en "'O c: Q)øc: _S:J.c.r:: O) 0(0 E 0(0 (/) O) 0)0) O) (/)- c: c: &. O) O) 00) O) (O c: O) 0(0 - E O) tj)'u &0) a. O) (/)0) O) c: (;)(0 E -.- & - a. LOa. - O),æ 'U 'U (/) c: (/) O) O).E O).-0 >, O) a. -Q. O) :::s Q) O),- cu O) (/) Q) (/) 'U: 'U ('1')0) 'E -t) CD.c.c O),Q.,-. :::s > c:.- O) O) O)O(/) c: -O) :(O E a. O) (O O) (/) (/)c:t O):O.E (;)0» '(j) E (O 0(0 Q)O) (/) >cuc: 0(0.c (O a..:p s:: 4,j "O 4,j t)j) 4,j a.. - 4,j - c. 4,j ,j e 4,j "O a.. 4,j r - 4,j 4,j :;' :s.-4 a.. - e C. ril tj a g a :!! j es :a B bo r:: Q Q ri) a Q ;g 'O bo Q -e ca t 1 - Q ta > > Q :6 '..g Q- t ca 1) 'E bo ::bo > bo Q '., m 'a 'O..a < ' bo 'a.. 5 'O a ' ri) '6ij Q :S Q - Q '+:I J9 "",ri)- "'" ::s Q bo,b ] Q Q bo. ri) r:: a '. c:: 0- O<;:I "'" '+:I "'" r:: a a Q,B ; 's 1) Qa Q :.a.a 'c "'" Q] Cd r:: Q.8,B "'" Q 'O Q,. J;j- S '+:I -Q,ri) å'f '+:I "2 "'" :.er:a r:: bo r:: > E ri) '.. :å..e.] ', ]] Q :: ': Q Q. j;;j - '. Q I:: Q a,g Q Q Q '.a'. B a :.er';; ;g a'gg 1), Q a a '"' a r::, t >. t: r:: a - Q bo '.e r:: P..,g, Q 4) a "'" r::+ r::,b Q Q Q boa""" a>å'fq a 5""'5 t: QE "",Ot:rI)Q æqqri)-q Q- i, [ i "5 rnrnoz>rnoornrn 1J1JJ I;/) I;/) ti ca 8 I;/) I;/)... "O '"' b "O 1::

30 , z U c; ; z -t J. s:. - '.c ri) - bl) ri) 1: bl).- bl) '5iJ.el ri) '.-.-. CIS ri) CIS. ri) bl).- - s: Ṉ 0 a 1:1 C 00 ' - ca j, ' ' u : > -8 <IS u, <IS c tti > es t ] > q,)..s::.c ' ;E..a ' i::,:.;, >- 8 u rl)tc 8 U, "Ø ::2 's Ef u [ - q,) ri) > U c.c,8' u - e t'p" ', "Ø u "O i] 't; 'i] > S t8cagr "2]] c"i) u t i,8 5 "2:au.c]t u q,)..s:: r Q., - '> ' a ' "" E-< E-< ' ;;;! (/) '6'0.- OI),8 :a"b j '6'0 s: :g ' !t, escis i.,'g :-9 > 2 1 ta >,<;::: 8 ' <;:I 1 Ol)..:.r;"'U'" - P1a --. r:::. <U ::s,- -,- e- t "S.,.5 t e t ø: :gs bo. Q) e.. Q) e g. E.!.s-" t) ' :is 'Q $ I8:.c -. ibo i at. stị.. 8 d > :E, ] "!J 'a t) t::a 's :S e:;r C::.rJE.. 's t) S' r- e.-, bl) f-i E Q es g -< :S '.C Z ;. f-i EI ; -< bo 'C bo'" f-i '.C -< 1;. gp ' P. bl) - P. 'I: 'C.' 00 'f: ::s. -"Ø.c- i:. ri) E.0 :g,00 "2 '7".1 - r::: t) u.::: ] ta ', es "Ø,:.;, u u -"Ø [ t ] E",:.;,ca] u u ' ' c I::! ru u c tti ' ;;;! p" j - t) Q.J2 :;:: <U -..9 ' :a -- E p",.! ::s.a.g, <U. r (/j e 'r:: u q,) '-' a u.c ' ::S..s:: 8 "B"S.<U >..8 s "" eq. t-i,.- Q..- ""-- - u Q.,cU"Ø ::s, :::. 's bo u q,), "Ø..8 ',;:3 fl) es es:g tf I-t bo _,g "3. ';:: - E ut " P- t].8 bc t. -C b 4) t "'O u m 0!:2 gu.8 ' :E c:: 8 > fl) tb> ]> u tai-oi- b cē -å2 "S "' r 3-å :: >: O "'O ' :S.d 5 :9 i:u,5 ['"" U..;;; ;f :::' 8" ]i.a ;:s!- P 8rn!S "'t:i.8 'g, 'ii "!. 8 3., ta ] p ] 4) O O :E O O -g '2 3 > 8. e ] -8 :au u-8 t"i].d ;.:: t bo ]P88 :- 1U t:1 C ;.0 r: e. 4u'6 u 6 "2 <+!SeS,E -' U uuqc'l8!-t:.8 Ju e u m fl) ->.!>. "'O c t,.ou - j bo u.8';:: bo '- U -2u -8 g. c:>l-tq!o- i' P- e: h Q"' I-tau 5 i ]u te> -e.i-8 5 t U- 3 :E '5 "!" " 4) 8 I 'Uu ] P-P8;. -å -- 0 'I::'C I. up-,!.::i fl) 'c bo ;.:. fi) t 1ta Q. -- 8,N O 8,! g > I-t ;:9 Q'fl).a. Q U - QfI).[ O'"b i'e ti - c ta 8"'0 b P-.- I-t 2 u"3"'o 00- tb Z 'G) 5 -å P-.Ofl) :. '6b 08>.

31 CI.} c. I-< z ij ; ;: z! :: i :i..r I-< CI.} e CI.} CI.}. å.e a - p,, Ol). s::: CI.}.: ;:: JCI.} :. d' s::: 5 - >..s["""" Ol) bol-< å es :a. 8 CI.} ta 'CI.} OI)gr>.. e :a Ol), I-< j m :t: CI.} CI.} ]1 m CI.} p" c.,:j:: CI.} 1$"Q) '..s - es t:1-< O CI.}' CI.} I-< 0I)"'tj CI.}, bo 'SD, 4) "'tj -eta"q)- ';:: ->S:::CI.}5b "'tj 'c "'d. s::: : s::: CI.} «I "O e CI.} 13 e, s::: m e e. ecl.}..!a CI.} t) CI.}. e ee >.CI.}p"rn, m CI.} CI.} m bo"'tj CI.} OI).' s::: g.s bo..s:aorn CI.} I-< j "'CI.} ",p" bo. 1-1 CI.} EI : "'tj. g. bo!3bo :grn-go ]OI)bO. CI.} p"ci.}ci.} boj > I-< d CI.} tå «1 ees E.a bo CI.} ø:i..a O m e e -8,5 CI.} -'' g >.,g bo: I-<. "'tj ø:i s::: p"5s:::p,, t)e å CI.},'r;; ]-g gr -68E-<:t: ',p t).!? CI.} CI.}...-CI.} : tå e M (ij. ;:: Ol) t: r;; ; i.i ] bl).- bl).c > øs -øs es '. 12.::c: - '".c ;.. "0.E øs:: >- :0 a.: bl) "O - bl) bl) :.:.c.::c: a es a øs bl) øs a > es g: >.c.c øs øs.c bl).- bl).c > øs a: ::: 'O!!' ōøs a ' C. rj'1 c 8: Q c : 51 c >.-..c >c Ef t 5.g] 'C bl) 8 t i "2 t bi)"c >.5- c..c. tlso t:: -.:J C C >..-.- c 8. :a O'.e. "!. j. C'::I bl) Q...c.51 Q. j ø,-;.fl E.: J ] 8 8 :9 i ]8- rj'l e 4::. i3.-.-:-e a ] g tsi _:. 8 ;.G).bI) e m j -å.{,j;b Q.&.bi} - "B : gi:j j;. ts "3z.g g 8OO"" I c..c.s ].&] c 8 - tsi., I+:i 00 -.J' l5 U C -"O Q..:t!"9.- ] 8 tg..9 Q. Q..-..; J 8 s.a a fl) ii. ih. gf -g..2 ts a.60..j 8 bl) 00 ';j 8:. c:å.::: ;.::: tlstsc:ocat:: i "3..c ] a c ts 8 'f:.] t e i "!. t 8 00 æ cx:i.- c!+:: > 8 8.] "5.- c - t ts ts Gj bo - - flj c<i3"c t > -. 3""" >---;:: - 1::...z.- 00 bo -- > t3>r:æ]: I. 4) 00 'Q) OO. '" 4). 4) I '""S 5!] >,..].- tl:s5"8 ""' t:i.- O C),- m rn ::.!:: "", ' ::::I , '8 «i 4) ' t:i ll] :2.c E811 ti:s t:i.,- "C C:::'Q):C - ts;.:;:;> "E ::s"'" t:i ' O :;::. 8. m OOE- > 4)]tS $:i I..at "O c::: 00 'Q) ti:s '5i},- t:i.::st:l.. -,.ta i i I t"""i t::.:i-c> $:i ::s.,- 8..-i 8 80"'".c bo.c"o. O t) 86h ts 4)' > ti:s g.- 4) '" f ca :gt:l ),8.. >'Q).OO ;g E :.a.- 4), m 'Q) OO -Ei J 'lå "! - t >.ta-8 N"" ' ::s 4) :::: ts 1-'. -. 'a O B c:::0?-t; \O' c:i 8: t.- O O :a --,- t).8' OO'y"O : a > O 00, ' S t:i. S 4) '> 1.:i t 8 ' c::: gf 4) a '8 J,;j.s. 4).ta : c:i 00..::1 tl:s t.- bo "O rn c::: '. ::s.c rs

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer