Invitasjon Fagkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon Fagkonferanse"

Transkript

1 Invitasjon Fagkonferanse Sikkerhet - for hvem? NasjonaL konferanse om fagutvikting for tiltak rundt personer med utviklingshemming som er dømt til: Fengsel Forvaring Tvungen omsorg Tema Behandling Omsorg og HabiLitering Forebygging Risiko Rettssi kkerhet Stjørdal, november 2008 Rica Hell Hotell Konferansen arrangeres av: Krimlnalomsoraefl realon riorci St. Olavs Hospital UniwS~tssykehUset I Tnndheim Avdeling Brøset PSYKISK HELSEVERN Senbal Fagenhet for tvungen on~org Konlpetanse.entertorslklerhets-bngsels-09 rettspsyklatil Krimlnalomsoraens utdanninossenter i~us flfu Norsk Forbund for Utviklingshemmcde Nu,s~ rorbid io U viklings le nede

2 Onsdag 12. november 08304)930 Registrering og kaffe Åpning ved direktør Harald Fosker, Kriminalomsorgens utdanningssenter Sikkerhet for hvem - samfunnet, den enkelte eller for alle. Helene Ho land, forbundsieder Norsk Forbund_for Utviklingshemiuede Arbeid med risikovnrdering Roger Almvik, dr. philos., forskningsleder, Avd. Brøset, St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Imna~~ Al Atferdsproblemerog psykiske lidelser A2 Bnttsbrytct Pngnmvirksomhet A3 Mælandutvalgets rapport B. hos mennesker med for mennesker med Hva sier rapporten om utviklingshemming utviklingshemming? pmblcmstillinger rundt mennesker sje~sykolog Even Myrbakk, Ph. D., sosialkonsulent Vidar Kessel, med utviklingshemming. En Psykiatrisk innsatsteam Kriminalomsorgen Oslo fengsel gjennomgang psykologspesialist Emmanuel Revis, leder Sentral fagenhet for tvungen omsorg BI En ekologiskveiledningsmodell for B2 Forstå og bli forstått B3 Fon aringsavdelingen ved arbeide med utfordrende atferd Tolking et nødvendig gode kriminalomsorgen Trondheim fengsel psykologspesialist Sidsel Jullumstrø og rådgiver Bente Man Bjømås, inspektør Leif Peder Roald, spesialpedagog Britt Hukkelås, Tolketjenesten, Trondheim kommune Kriminalomsorgen Trondheim fengsel habiliteringstjenesten for voksne i Sør Trøndelag, Avd. Brøset, St. Olavs Hospital Iiniversitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevem Mennesker med utviklingshemming i rettsapparatet statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund, Rogaland statsadvokatembeter Mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Hva må gjøres. Psykologspesialist Svein øverland, Sentral fagenhet for tvungen omsorg 1930 Festmiddag

3 Torsdag 13. november Kriminalomsorgens nye stortingsmelding Statssekretær Teije Moland Pedersen, Justis- og politidepartementet Arbeidsmiljø om å gjøre hverandre god Karl-Petter Knudsen, bedriftsf~ sioterapeut, arbeidsmiljøseksjonen, St Olavs Hospital Lunsj Cl ICA.O.S. - Kognitiv atfenisterapi for C2 Vairtektssurrugat. Kasus omsorgsdomte eller spesielle presentasjon mennesket Pmgnimutvikling Pål Birger Olsen, ass. avdelingsleder Psykologspesialist Svein øverland, post F & Trude Dale, fagrådgiver Sentral fagenhet for tvungen omsorg Sentral fagenhet for tvungen omsorg C3 S.T.A.R.T. (Short Tenn Assessment offlisk and Treatability) spesialsykepleier Merete Berg Nesset, & systemrådgiver Erik Kroppan, Avd. Brøset, St Olavs Hospital Umversitetssykehuset i Trondheim 13:30-14:15 Dl Stalking som fenomen. 92 Ikke høy eller lav, men riktig Risikovurderhig og kasus presentasjon sikkerhet ny sikkerhetstenkning i Berit Botten Synnestvedt, stedlig kriminalomsorgen ansvarlig, Nes kommune & Siv Anita Rådgiver Ole Stageberg, Tsakem, fagrådgiver Sentral fagenhet for Kriminalomsorgens utdanningssenter tvungen omsorg 93 Kriminell atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemning, forekomst og lovbniddsmenster Even Myrbakk, Ph. D., sjefpsykolog, Psykiatrisk innsatsteam Dom på tvungen omsorg gjennomgang efter 3 år Refieksjoner Olle Nohlin, advokat ved advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co Avslutning Torill H. Høyem, ass.regiondirektør Krimmalomsorgen region nord & Emmanuel Revis, leder Sentral fagenhet Ta kontakt med Inger-Anne Latweng (til ) ims du mangler pâmeldlngsskjema

4 Sentral Fagenhet hr tvungen omsorg Fagenheten er opprettet for personer med utviklingshemming som er dømt til tvungen omsorg og er en selvstendig faglig virksomhet med egen ledelse og sengepost for 5 personer. Dens oppgaver er defmert av Justisdepartementet Fagenheten er organisatorisk knyttet til helseforetaket St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern som en selvstendig enhet innen avdeling Brøset. Fagenheten har ansvar for at dom på tvungen omsorg iverksettes straks den har fått melding at dommen er rettskraftig. Fagenhetens tre hovedoppgaver er: a) sikring av samfunnet mot nye lovbrudd b) adekvat behandling c) sikre en god materiell standard. Hvis vilkårene er tilstede kan Fagenheten vedta at tvungen omsorg skal gjennojnfures utenfor Fagenhetens sengepost. Fagenheten har fremdeles ansvar både faglig og økonomisk for gjennomf~ringen. Opphør av tvungen omsorg reguleres av 39b i straffeloven. Hvert tredje år må statsadvokaten reise sak for opprettholdelse av tvungen omsorg hvis vilkårene er tilstede. Til sammen er 17 personer dømt til tvungen omsorg siden 2002 hvorav 8 dom eropphørt. 9 personer gjennomfører tvungen omsorg utenfor lhgenhetens sengepost. Kompetansesenter for silckerhets- fongsels- og rettsps~iatii Kompetansesenteret deltar i lokale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utvlklingsprosjekter. Innenfor kompetansesenterets arbeidsområder har de forskningsprosjekt med hensyn på sikkerhets- og fengselspsykiatri som for eksempel risikovurdering, risikohåndtering, sedelighet og vold Kriminalomsorgen region nord Region nord har hovedansvaret for fengsel og friomsorg Sør-og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionen administrerer i tillegg refusjonsordningen for kommunale utgifter knyttet til utviklingshemmede med slkringsdom, prøveløslatte fra forvaring og varetektssurrogat. Da ordningen ble etablert i 1993 omfattet den statlige refusjonsordningen bare kommunale omsorgstiltak for personer med utvikiingshemming, Etter innføringen av det nye forvaringssystemet er målgruppen utvidet til å gjelde enkelte grupper forvaringsdømte med særlige behov. Foruten personer med psykisk utviklingshemming vil ordningen også kunne omfatte forvaringsdømte personer med større omsorgs- og rehabiliteringsbehov og/eller med psykiatriske og/eller rusrelaterte problemstillinger. Norsk Forbund for Utviklingshemmede NFU er en medlemsbaseit uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming, deres familier og andre som er opptatt av utviklingshenimedes livssituasjon. NFU har eksistert siden 1967 og har fra starten av lagt premisser for debatten om mennesker med utviklingshemming. Forbundet har vært sentralt i arbeidet for en rekke milepæler i norsk politikk. NFU arbeider for et samfunn for alle. Et samfunn der alle er inkludert ut fra sine forutsetninger. Mennesker med utviklingshemming har de samme rettigheter som andre borgere. Det er Ikke li e opplagt for alle i Norge i dag. Mange personer med nedsatt flinksjonsevne blir diskriminert på grunn av barrierer i samfunnet. NFU arbeider kontinuerlig med å være pådriver for å fremme rettigheter og bedre levekår for mennesker med utviklingshemzning. KRUS Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS, er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. KRUS skal gi etatsutdanning for fengsels- og veiicsbetjenter, tilby etter- og videreutdanning og drive forskning og formidlingsarbeid. Siden særreaksjonene trådte i kraft I. januar 2002, har KRUS hatt et pågående forskningsprosjekt på forvaring. Det er i denne forbindelse publisert flere rapporter og artikler (se hu/www.bus.no/forsinwforfarerlistwberit-jo~sen ). I dag gjennomfører flere personer en forvaringsstraffl I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om en person skal dømmes til tvungen omsorg eller forvaring. Blant de forvaringsdømte er det noen som ligger i dette grenselandet. Bakgrunn for konferansen Det er allment akseptert at personer med utviklingshemming er mer utsatt for disknminerende praksis enn den øvrige befolkningen på en rekke områder både når det gjelder skole-, helse-, sosiale- og uridiske systemer Internasjonal forskning viser at utviklingshemmede er mer utsatt for kriminalitet enn andre. For å ivareta den utvildingshemmedes rettigheter og interesser er det avgjørende at ulike aktører fra forskjellige systemer samarbeider for å iverksette velegnede tiltak. Tross de tiltak som iverksettes er det noen som begår alvorlige handlinger og som dømmes til en særreaksjon for at samfimnet skal beskyttes og for at den som er dømt skal f~ adekvat behandling. Innenfor samfunnets særreaksjoner er det viktig at de involverte samarbeidspartnere har en god dialog. Med ulik innfallsvinkel enten fra behandlings-, omsorgs-, undervisnings eller straffesiden er sikkerhet et sentralt tema for alle som kommer i kontakt med våre målpersoner før, under og etter gjennomføringen av særreaksjonene. Et godt faglig og etisk samarbeid om dette tema er utfordrende, men til gjengjeld svært viktig. Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Kriminalomsorgen region nord, ICriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ønsker å bidra til en økning av kompetanse, fbgutvikling og etisk bevissthet blant de aktørene som våre instanser samhandler med. Foruten ansatte i tiltakene ønsker vi at våre samarbeidspartnere innenfor skole-, helse- og undervisningstjenesten samt politi, statsadvokatene, forsvarsadvokatene overformynderiene, habiliteringstjenesten for voksne, brukerorganisasjonene, kommunale instanser og involverte departementer skal delta sammen med oss på konferansen. Ta kontakt med Inger-Anne Latrveng (til ) lms du mangler påmeldin~sl~ema

5 BINDENDE PÅMELDING INNEN Fomavn Ettemavn Profesjon/Stilling Etatllnstans Telefon Mobiltelefon Telefaks - E-post adresse Kryss av det som gjelder: Kursavgift inkl, lunsj og kaffe begge dagene: 2800 kr. fl Festmiddag (2 glass vin inkl, i prisen) 700 kr fl Ovematting Rica Hell Hotel per personlper døgn enkeltrom inkl, frokost: 1020 kr. fl Ovematting Rica Hell Hotel per person/per døgn dobbeitrom inkl, frokost: 635 kr. fl SUM Faktura for denne summen sendes etter mottatt påmelding til: kr Jeg ønsker å delta i følgende parallelle sesjoner, men jeg er inneforstått med at ved event fulltegnlng kan jeg flyttes til en annen sesjon som har ledig plass. Kryss av for ønske. Primære ønsker Al 81 Cl Dl A2B2C2D2 A3 B3 C3 D3 MELDING (ang. spes.diett, tilrettelegging, ekstra overnattlng eller lign.) Bindende påmelding sendes innen : Sentral Fagenhet for tvungen omsorg postboks 1803 Lade 7440 Trondheim Faks E-postadresse.: Ta kontakt med Inger-Anne Lauveng (tlf ) hvis du har spørsmål.

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Oppsummeringsrapport Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Stjørdal, 26. februar 2013 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken

Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken N-03/07 NOTAT Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2007. Bjørgvin fengsel. Stortingsmelding. Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2007. Bjørgvin fengsel. Stortingsmelding. Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2007 Bjørgvin fengsel Stortingsmelding Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF LEDER Slå ring om verdier Kriminalomsorgen er rystet av en tragisk

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses 110 Statistiske analyser Statistical Analyses Kriminalitet og rettsvesen 2009 Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung

ÅRSRAPPORT 2011. Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung ÅRSRAPPORT 2011 Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung Engasjerte deltakere på seminaret «Det er ikke så mye som skal til» Styret, 13.03.2012 Årsrapport

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen

Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8 Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen Denne rapporten er utgitt av Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen N-0319 Oslo http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04 Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge Dato: 17.06.04 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BEREGNING AV BEHOV... 6 2.1 HABILITERINGSBEHOV, BARN... 6 2.2 AKTIVITET...

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

RAPPORT fra prosjekt

RAPPORT fra prosjekt ephorte sak 204/89 RAPPORT fra prosjekt Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART) Habiliteringsteamene for barn og voksne i Lofoten og Vesterålen Og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 56 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD K R I M I N A L O M S O R G E N R E G I O N Ø S T SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTET FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD 30.03.07-31.12.09 Forord Etter nærmere tre år har jeg nå sett igjennom alle prosjektbeskrivelser,

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer