Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten"

Transkript

1 Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten

2 Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten LHL-klinikkene har utviklet et kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten. Gjennom kompetanseover føring mellom spesialist og kommunehelsetjeneste, ønsker LHL-klinikkene å bidra til å styrke rehabiliteringstjenestene i kommunene. LHL-klinikkene er et ideelt aksjeselskap som eier og driver to sykehus og fem rehabiliteringsinstitusjoner. Vi har lang erfaring med rehabilitering av pasienter som har hjerte-, lunge- eller kreftsykdom, og personer som har sykelig overvekt eller behov for tilbakeføring til arbeidslivet etter langvarig sykmelding av ulike årsaker. Vårt ønske er at disse pasientene også skal få gode lokale tilbud der de bor. Gode lokale tilbud kan være med på å beholde pasientene på laveste effektive omsorgsnivå, og antallet unødvendige sykehusinnleggelser og reinnleggelser kan reduseres. Sterke lokale fagmiljøer vil også kunne bidra til å gjøre kommunene til en faglig spennende og utfordrende arbeidsplass for helsepersonell. Denne kurskatalogen inneholder en beskrivelse av ti kurs moduler. Kursmodulene gjenspeiler de tilbudene og den fagkompetansen LHL-klinikkene har. Med utgangspunkt i disse kursmodulene, ønsker vi å tilby skreddersydde kurs for ansatte i kommunehelsetjenesten. For mer praktisk informasjon om kurstilbudet, se side 4-5. Kursmodulene er utarbeidet av fagpersoner ved LHL-klinikkene, med innspill fra representanter fra kommunehelsetjenesten. Innhold LHL-klinikkene som kursarrangør 4 Lokale kurskontakter 5 Kursmodulene: 1. Hjerterehabilitering 6 2. Kolsrehabilitering 8 3. Hjerte- og lungesykdom Kreftrehabilitering Arbeidsrettet rehabilitering Livsstilsendring ved sykelig overvekt Forebygging av livsstilssykdom Røykeslutt Endringsveiledning Rehabilitering som fagfelt 24 LHL-klinikkenes behandlingstilbud 26 2 Utgitt av LHL-klinikkene. Opplag: 500. Foto: Christopher Olssøn. Design: REDINK. Trykk: RK Grafisk. Papir: Scandia 2000 White, 130 g. Kurskatalogen finnes også elektronisk på -klinikkene.no. 3

3 Lhl-klinikkene som kurs arrangør LHL-klinikkene er gjennom sine sykehus og institusjoner representert i alle helseregionene i Norge. Klinikkene representerer sterke fagmiljøer innen utredning, be handling og tverrfaglig rehabilitering over hele landet. Kurs og seminarvirksomhet for helsepersonell er en allerede etablert aktivitet ved LHL-klinikkene. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, har vi videreutviklet dette kurstilbudet, slik at det kan nå helsepersonell i alle kommuner i Norge. Samarbeid mellom faggrupper og fagmiljøer internt i selskapet, gjør at vi kan tilby kurs og kursmoduler av høy faglig kvalitet i alle landets helseregioner. SKREDDERSYDDE KURS OG KURSPAKKER Med utgangspunkt i de ti kursmodulene i denne katalogen, ønsker vi å tilrettelegge for skreddersydde kurs i samarbeid med kommu nene. Kurs programmene vil skreddersys ut fra hvilke behov den enkelte kommune/ region har. Fagpersonell tilbyr å reise ut til kommunene og holde kurs, og vi tar gjerne i bruk teknologiske løsninger som videokonferanse, for å nå ut med spesialisert fagkompetanse. Det kan også tilrettelegges for kurspakker med flere kurs innen de ulike modulene. TRADISJONELLE KURS OG SEMINARER Det arrangeres årlig flere tradisjonelle kurs og seminarer for ulike faggrupper ved LHL-klinikkene. Disse kursene og seminarene annonseres i kurskalenderen på Lokale kurskontakter For mer informasjon, og for å gjøre avtaler om kurs, ta kontakt med den lokale kurskontakten på den klinikken som er nærmest deg. LHL-klinikkene Feiring: Mary Kristiansen Tlf: Epost: LHL-klinikkene Glittre: Åse Castilla Tlf: Epost: LHL-klinikkene Krokeide: Kristin Ane Steinsland Tlf: Epost: LHL-klinikkene Nærland: Eva Fagerheim Tlf: Epost: LHL-klinikkene Røros: Bodil Berg Tlf: Epost: LHL-klinikkene Trondheim: Jørgen Tronsmed Tlf: E-post: LHL-klinikkene Skibotn: Rigmor Helene Tangen Tlf: Epost: Les mer om klinikkene på side

4 1 Hjerterehabilitering Modulen skal gi kompetanse innen rehabilitering av pasienter med hjertesykdommer, og gi trygghet til å drive veiledning og trening av hjertepasienter. Ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten Hva er hjertesykdom? Aktuelle diagnoser, utredning og behandling Risikofaktorer og forebygging Hva er helhetlig hjerterehabilitering? Innhold, tankegang og pasientforløp Å leve med hjertesykdom Aktuelle utfordringer; fysiske og psykiske Tilbake til arbeid Aktivitet og trening Retningslinjer og anbefalinger Hvordan få det til i praksis? Livsstilsendring Røykeslutt, kosthold og vekt, og stressmestring Ved LHL-klinikkene Feiring arrangeres årlig et basiskurs i hjerterehabilitering, samt to hjerterehabiliteringsseminarer, i regi av Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst. For mer informasjon, se 6 7

5 2 Kolsrehabilitering Modulen skal gi kompetanse til å ivareta pasienter med kols, og til å styrke deres mestring av sykdommen og hverdagen i hjemmet, i rehabiliteringssituasjoner og på sykehjem. Ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten Hva er kols? Patologi, diagnose, behandling og prognose Hva er kolsrehabilitering? Innhold, tankegang og pasientforløp Å leve med kols Aksept, mestring og psykososiale utfordringer Håndtering av forverrelser og egenbehandling Familie og pårørende Medisiner og oksygen Aktivitet og trening Styrke, kondisjon, pusteteknikk og slimmobilisering Ergoterapi, energibesparing og ADL-mestring Livsstilsendring Røykeslutt, kosthold og vekt, og tressmestring Ved LHL-klinikkene Glittre arrangeres to årlige kurs innen kolsrehabilitering for ansatte i primærhelsetjenesten, samt flere fagspesifikke kurs. For mer informasjon, se 8 9

6 3 Hjerte- og lungesykdom Modulen skal gi oppdatert medisinsk kunnskap om de vanligste hjerte- og lungesykdommene, og gi trygghet på egen kompetanse rundt hjerte- og lungesykdommer. Ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten Hjertesykdommer Forekomst, årsaker og diagnoser Risikofaktorer Utredning, behandling og prognose Komorbiditet (samsykdommer) Lungesykdommer Forekomst, årsaker og diagnoser Risikofaktorer Utredning, behandling og prognose Komorbiditet (samsykdommer) 10

7 4 Kreftrehabilitering Modulen skal gi kompetanse innen rehabilitering av kreftpasienter, og kunnskap om å sette i gang og drive ulike rehabiliteringstiltak. Ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten Kreftsykdom og behandling Ulike diagnoser ulike behandlingsforløp Vanlige utfordringer etter behandling Fysiske plager, psykososiale reaksjoner og trøtthet/fatigue Rehabilitering for kreftpasienter Organisering, innhold og pasientforløp Aktivitet og trening Dokumentasjon, retningslinjer og anbefalinger Hvordan få det til i praksis? Kosthold og ernæring Retningslinjer etter kreftbehandling Spesifikk oppfølging ved under- eller overvekt Psykisk helse Aksept, tiltak og mestringsstrategier Ved LHL-klinikkene Røros arrangeres det årlig en fagdag i kreftomsorg. For mer informasjon, se

8 5 Arbeidsrettet rehabilitering Modulen skal gi kompetanse om hva arbeidsrettet rehabilitering er, og kunnskap om å drive tiltak rundt dette. Bedriftshelsetjenester Bedriftsledere (privat og kommunalt) Oppfølging av sykmeldte Fra behandling til mestring Frisk nok for jobben Helhetlig forståelse av prosessen mot arbeidsdeltakelse Livsstil; fysisk aktivitet og kosthold Styrking av ressurser og muligheter Mestring av utfordringer Stressmestring, kommunikasjon og samhandling Psykososiale faktorer og arbeidsmiljø Kognitiv tilnærming Veien til arbeidsdeltakelse Samhandling med arbeidsgiver, NAV og andre Arbeidsliv, arbeidsmarked og karriereveiledning 14 15

9 6 Livsstilsendring ved sykelig overvekt Modulen skal gi kompetanse om sykelig overvekt og forståelse for kompleksiteten i pasientgruppen, samt kunnskap om hva pasientene kan oppnå og hvordan man kan drive pasientrettede tiltak. Ansatte ved helsestasjon og i skolehelsetjeneste Pasientgruppen Utfordringer og kompleksitet Psykisk helse Mat og følelser Negative tanker og mestring Hvordan møte den overvektige Motivasjon Varige livsstilsendringer Aktivitet og trening Tilpasset aktivitet Motivasjon og innhold Kosthold Nasjonale anbefalinger Måltidsrytme Kaloriinntak og porsjonsstørrelser Oppfølging Familie og pårørende Kommunale tilbud Ved LHL-klinikkene Røros arrangeres det årlig et fagseminar i behandling og oppfølging av overvektige (OBESI). For mer informasjon, se

10 7 Forebygging av livsstilssykdom Modulen skal gi økt kompetanse innen primær og sekundærforebygging av livsstilssykdommer. Ansatte ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og kommunale boliger Lærere/pedagoger Kommunale ledere og politikere Kunnskapsgrunnlaget Helse vs. sykdom Folkehelsearbeid Sykdomsforebyggende arbeid Sentral kunnskap og forskning Livsstilssykdommer Diagnoser; hjerte- og karsykdom, kols, diabetes og kreft Risikofaktorer Primær og sekundærforebyggende arbeid Hvordan jobbe med endring? Ulike metoder og verktøy i endringsarbeid 18 19

11 8 Røykeslutt Modulen skal gi kunnskap om viktigheten av røykeslutt og informasjon om røykesluttarbeid. Ansatte ved helsestasjon og i skolehelsetjeneste Hvorfor røykesluttarbeid? Folkehelseperspektiv Pasientperspektiv helseeffekter Hvordan drive røykesluttarbeid? hvem snakker vi til? Temaer hva snakker vi om? Metoder hvordan gjør vi det? Kunnskapsgrunnlag og etiske utfordringer Fra teori til praksis 20 21

12 9 Endringsveiledning Modulen skal gi kunnskap om hva endring er, hvordan endring foregår og hva som er virksomt i endringsveiledning. Ansatte ved helsestasjon og i skolehelsetjeneste Hva er endring og hvordan foregår endring? Endring og bedring to sider av samme sak? Endring som prosess Endringsveiledning hva er virksomt? Ulike metoder noen fellesfaktorer Brukermedvirkning som verdigrunnlag Hvordan omsette forskning til praksis? Prediksjon av endring: allianse og tidlig bedring Klientens endringsteori brukermedvirkning i praksis Identifisere klienter som ikke oppnår ønsket endring Å feile med suksess 22 23

13 10 Rehabilitering som fagfelt Modulen skal gi en innføring i grunnlagsforståelse for hva rehabilitering er, og bidra til å danne en solid plattform å bygge rehabiliteringspraksis på. Ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten Kommunale politikere og ledere Hva er rehabilitering? Definisjon, lovgrunnlag, verdigrunnlag og ICF Rehabilitering som brukerens prosess Mestring, brukermedvirkning og endringsveiledning Rehabilitering som arbeidsprosess Arbeidsprosessen ved rehabilitering Tverrfaglig samarbeid, samhandling og kommunikasjon Rehabilitering som fagfelt Kunnskapsgrunnlag og kvalitetsindikatorer Temaene vil belyses med bruk av konkrete eksempler fra praksis

14 Lhl-klinikkene LHL-klinikkene har ulike tilbud for hjerte- og lungesyke, kreft pasienter, personer med sykelig overvekt og personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudene varierer mellom de ulike klinikkene. LHL-klinikkene Feiring Landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering til voksne med hjertesykdom. Klinikken ligger ved Mjøsa i Eidsvoll, fire mil nord for Gardermoen. LHL-klinikkene Glittre Landsdekkende spesial sykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Klinikken ligger i Hakadal, like nord for Oslo. LHL-klinikkene Krokeide Rehabiliteringssenter ved Bergen med 25 års erfaring innen hjerterehabilitering. Senteret har tilbud om rehabiliteringsopphold for hjertepasienter. LHL-klinikkene Nærland Rehabiliteringssenter på Jæren med tilbud om rehabiliteringsopphold for pasienter med en kreftdiagnose, hjertesykdom, kronisk lungesykdom eller sykelig overvekt. Senteret har også tilbud til sykemeldte og de som står i fare for å bli det. Her er en oversikt over våre klinikker: 1: LHL-klinikkene Skibotn 2: LHL-klinikkene Røros 3: LHL-klinikkene Trondheim 4: LHL-klinikkene Krokeide 5: LHL-klinikkene Nærland 6: LHL-klinikkene Feiring 7: LHL-klinikkene Glittre 1 LHL-klinikkene Røros Rehabiliteringssenter i Midt-Norge med tilbud om rehabiliteringsopphold for hjerte- og lungesyke, personer med sykelig overvekt, kreftsyke og personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering. 3 2 LHL-klinikkene Trondheim Klinikk i Trondheim sentrum med ulike dagtilbud; medisinsk treningssenter, arbeidsrettet rehabilitering, rehabilitering for lungepasienter og hjertetreningsgruppe. LHL-klinikkene Skibotn Rehabiliteringssenter i Nord-Norge med tilbud om rehabiliteringsopphold for personer med hjerte - eller lungesykdom, samt arbeidsrettet rehabilitering. For mer informasjon om behandlingsstedene, se

15 LHL-klinikkene AS Besøksadresse: Storgt. 33 A, 6. etg., 0184 Oslo Postadresse: Pb Youngstorget, 0028 Oslo Tel: , Faks: lhl-klinikkene.no lhl-klinikkene.no LHL-klinikkene er iso-sertifisert og bruker dette som kvalitetstyringsverktøy. Et felles styringssystem er et nødvendig verktøy, for både ansatte og ledelsen, for å opprettholde og utvikle den kvalitet og service vi er kjent for. Vi bruker iso-standarden for å bidra til å sikre at vi leverer trygge, virkningsfulle og effektive helsetjenester med fremragende kundeservice og pasientomsorg.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene?

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? Versjon 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? 1 Heftets tittel: Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013

8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013 KREFTFORENINGEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Oslo, 11. oktober 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-33 Saksbehandler: Frank Herman Hernes/ Randi Børresen Høring på regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021

Detaljer

Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03.

Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03. Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008 Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03.08 Kartleggingsprosessen og utarbeidelse av kartleggingsrapporten

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer