Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015."

Transkript

1 Marine Harvest AS Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 214 mai 215.

2 Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars mai 215) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars mai 215) Oppdragsgiver: Marine Harvest region midt ved/ Knut Staven Rapport-nummer: BM Lokalitetens navn: Nørholmen Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Driftsleder: Ny lokalitet Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Smøla GPS-koordinater, senter i anlegg: Ny lokalitet GPS-koordinater, instrumentrigg: N Ø Måleperiode: Dybde målested: Ca. 73 meter Instrumenttype: 1 Nortek akustisk dopplermåler Måleintervall: 1 minutter Resultater sammendrag: Gjennomsnitt (cm/s): Maksimalhastighet, (cm/s): Strømstyrke -1 cm/sek (%):.3.5 Strømstyrke 1-3 cm/sek (%): meter 15 meter Spredningsdyp Neumann parameter:.51*.37* 1-års strøm, beregnet: års strøm, beregnet: Kommentarer strømmålinger: (x meter) Bunn (x meter) *Neumannsparameter for hele perioden er gjennomsnittet av verdien for alle delperiodene. Dato rapport: Ansvarlig feltarbeid: Linda Hagen Signatur: 1

3 Aqua Kompetanse A/S 777 Flatanger Kontoradresse : Strandaveien, Lauvsnes Postadresse : 777 Flatanger Telefon : Mobil : E-post : Internett : Bankgiro : Org. Nr. : Tittel: Strøm og bølgeundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune Forfatter(e): Linda Hagen Prosjektnummer: BM Prosjektleder: Linda Hagen Fagområde: Oseanografi Geografisk område: Møre- og Romsdal Dato rapport: Dato feltarbeid: Sider: 72 Vedlegg: 2 Oppdragsgiver(e): Marine Harvest ASA, avdeling midt Oppdragsreferanse: Knut Staven Sammendrag: Rapporten oppsummerer målinger av strøm og bølger i sjøen ved Nørholmen i perioden mars 214 mai 215. Feltprogrammet bestod av strøm- og bølgemålinger, samt at man også har innhentet meteorologiske data fra en nærliggende meteorologisk stasjon. Rapporten presenterer resultatene for hver måleperiode, hvor den målte meteorologiske og hydrologiske situasjonen diskuteres, dette for å illustrere forholdene som kan forventes ved lokaliteten under forskjellige vær- og vindforhold. Materialet er tilgjengelig elektronisk for videre anvendelser, ved godkjennelse av oppdragsgiver. English summary: This report summarizes the current and wave measurements at Nørholmen, initiated in March 214 and ended in May 215. Meteorological data from a weather station in the proximity are also included in the data analysis. The report presents the results from six separate periods and discusses the meteorological and hydrological states. The data are available for further purposes, if approved by Marine Harvest. Fire norske søkeord 1. Nørholmen 2. Strømmåling 3. Bølgemåling 4. Akvakultur Fire engelske søkeord 1. Nørholmen 2. Current measurements 3. Wave measurements 4. Aquaculture Med vennlig hilsen: Kvalitetssikret av: Linda Hagen Oseanograf Per Andersen Marin Seniorrådgiver i Nord-Trøndelag 2

4 Innhold 1. Innledning Materiale og metode Lokalitet- og områdebeskrivelse Definisjoner og parametere Utstyrsbeskrivelse Instrumentoppsett og kvalitetskontroll Meteorologiske data Resultater Resultater for måleperioden mars mai Resultater for måleperioden mai juli Resultater for måleperioden juli september Resultater for måleperioden september desember Resultater for måleperioden desember 214 mars Resultater for måleperioden mars mai Sensorer mars 214 mai Oppsummerende tabell for AquaPro-strømmåling Oppsummerende tabell for AWAC-strømmåling Oppsummerende tabell for bølgemåling Diskusjon Mars mai Mai - juli Juli september September desember Desember 214 mars Mars mai Sammenligning 214 og Sammenligning måleintervaller Konklusjon Litteraturreferanser Vedlegg Vedlegg

5 1. Innledning I forbindelse med planlagt etablering av matfiskanlegg ved Nørholmen i Møre- og Romsdal, har gjennomført en omfattende strøm- og bølgeundersøkelse på oppdrag fra Marine Harvest AS region midt. Prosjektet besto av å kartlegge strøm- og bølgeforholdene i over ett år, med oppstart i mars 214 og sluttmåling i mai 215. Feltprogrammet besto av strøm- og bølgemåling på 5 og 15 meters dyp innenfor planlagt anleggsramme på Nørholmen, sørøst i øykommunen Smøla. Oppstart i mars 214 og avslutning i mai 215 dekker en hel årssyklus, og man har tilnærmet kontinuerlige målinger for både strøm og bølger gjennom alle årstidene. Målingene ble utført i samme posisjon i seks perioder, hver av omtrent 2 måneders varighet. Hos Aqua Kompetanse har Linda Hagen og Kai-Erling Staven utført arbeidet i felt med god hjelp fra ansatte hos Marine Harvest. Oppdragsgiver stilte båten «Rosen» til disposisjon i anledning alle seks utsett og opptak av måleutstyr. Instrumentene ble avlest og programmert i felt ved hvert batteribytte. Aqua Kompetanse har hatt ansvaret for dataanalyse og rapportering. Til å vurdere bølge- og strømmålingene benyttes meteorologiske data fra en nærliggende operativ målestasjon. Det er benyttet data fra Veiholmen i Smøla kommune, da dette i tilfellet for Nørholmen er den nærmeste stasjonen. Veiholmen ligger mer eksponert til enn området hvor strøm- og bølgemålingene ved Nørholmen er gjennomført, men dataene gir uansett en god indiksjon på sammenhengen mellom værsituasjonen og sjøtilstanden. Meteorologiske data er hentet fra Meteorologisk institutt sin klimadatabase, nettportalen eklima. Bølgemålingen viser at største signifikante bølgehøyde inntraff i februar måned 215 (1.75 meter) og at største maksimale bølgehøyde inntraff i september 214 (2.75 meter), mens det i sommermånedene mai juli 214 er minst bølgeaktivitet. Bølgeklimaet ved Nørholmen er noe beskyttet på sørøst siden av Smøla, i graden av eksponering. En rekke mindre holmer og skjær vil påvirke bølger fra sørvest og forhindre bølger fra nordvest. Lengste strøklengder er langs Trondheimsleia, med vind fra nordøst (7 ), og langs Edøyfjorden, med et smalt vindu fra sørvest ( ). Mellom 44 og 59 % av alle bølgeregistreringene, hvor det er noe variasjon i prosentandel mellom måleperiodene, forplanter seg imidlertid inn mot området ved Nørholmen fra nord-nordøst (-6 ). Gjennomsnittlig strømstyrke på 15 meters dyp varierte fra 11 cm/sek (perioden mai - juli 214) til 17 cm/sek (perioden september desember 214), og på 5 meters dyp varierte strømstyrken fra 13 cm/sek (perioden mai juli 214) til 26 cm/sek (perioden september desember 214). Maksimal strømstyrke var til tider opp i 78 cm/sek, men dette kun kortvarig. Strøm mot nord-nordøst dominerte gjennom hele perioden, med unntak av sommermånedene mai juli 214, hvor hovedstrømmen var rettet mot sørvest. Vannstrømmen på Nørholmen er sterk og periodevis svært ensrettet. Denne rapporten presenterer dataseriene i figurer, samt gir en oppsummering av hele måleprogrammet og dets resultater. Det eksisterer eldre data fra området (Andersen, 211), og resultatene fra disse er sammenliknet med ny data. All rådata og prosesserte data i tilknytning dette prosjektet er lagret elektronisk hos, og er tilgjengelig for oppdragsgiver. Det er viktig å merke seg at vind- og bølgeretning oppgis som retningen vinden og bølgene kommer fra, mens strømretningen oppgis som retningen vannstrømmen går mot. 4

6 2. Materiale og metode 2.1 Lokalitet- og områdebeskrivelse Nørholmen ligger nord i Møre og Romsdal, sørøst i øykommunen Smøla (se figur og 2.1.2). Det er noe kupert havbunn på lokaliteten, svakt skrånende, hvor dypene varierer mellom 4-5 meter i nord og 7-8 meter i sør og østlige deler av anlegget. Bølgemåleren har stått på ca. 35 meters dyp gjennom hele perioden i posisjon N, Ø, hvor det er 74 meter dypt. Strømmåleren har stått på ca. 23 meters dyp gjennom hele perioden i posisjon N, Ø, hvor det er 73 meter dypt. Den horisontale avstanden mellom instrumentene er omtrentlig 65 meter, se figur Lokaliteten Nørholmen er et område hvor Ramsøyfjorden (fra nord), Edøyfjorden (fra sørvest) og Trondheimsleia (fra nordøst) møtes. Til å ligge relativt eksponert, så ligger lokaliteten noe skjermet bak Edøya i sørvest og mindre skjær og grunner i nord. Lengste direkte strøklengde er fra nordøst, langs Trondheimsleia (6-65 ). Bølger fra sørvest via Edøyfjorden og fra nordøst via Ramsøyfjorden kan forplante seg inn i måleområdet. Figur 2.1.1: Planlagt lokalitet med anleggsramme og fortøyninger ved Nørholmen, sørøst for Smøla. I nordøst ses Hitra. Kartkilde: Olex. 5

7 Figur 2.1.2: Planlagt lokalitet med anleggsramme og fortøyninger til matfiskanlegg og flåte ved Nørholmen. I nordvest ses Smøla. Kartkilde: Olex. Figur 2.1.3: Planlagt anleggsramme og flåte med fortøyninger ved Nørholmen, med måleposisjon for strøm- og bølgemåling. Noen dybdekoter er avmerket. Kartkilde: Olex 6

8 2.2 Definisjoner og parametere Acoustic surface tracking (AST) Direkte måling av den frie sjøoverflaten. Amplitude Maksimalt vertikalt utslag fra nullnivå. Halve bølgehøyden til en individuell bølge. Bølgehøyde Vertikal avstand (meter) mellom en bølgetopp og foregående bølgedal, definert ut fra avstanden mellom den frie sjøoverflaten og gjennomsnittlig vannhøyde. Bølgelengde Horisontal avstanden (meter) mellom en bølgetopp og foregående bølgetopp. Bølgeperiode Tiden (sekunder) fra en bølgetopp til neste bølgetopp passerer et fast punkt. Bølgeretning Retningen til et bølgefelt. Oppgis som retningen bølgene beveger seg fra (i grader). Bølgespektrum Beskriver sjøtilstanden som summen av bølgekomponenter, som alle har unik bølgelengde, bølgeretning og amplitude. Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Gjennomsnittlig periode for alle bølger i en registrering. Oppgis i sekunder. Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Vektet gjennomsnitt av alle retninger i bølgespekteret. Den er vektet i henhold til energien av alle frekvenser. Oppgis som retningen bølgene beveger seg fra. Oppgis i grader. Havdønning Lange bølger som genereres over og trenger inn fra åpent hav. Maksimal bølgehøyde (Hmax) Største målte bølgehøyde i en registrering. Signifikant bølgehøyde (Hs) Gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder i en registrering. Strømhastighet Vannets hastighet i et plan, ved ett bestemt dyp i vannsøylen. Oppgis enten i m/s eller cm/sek. Strøklengde Avstand fra lokalitet til nærmeste land, regnet i vindretningen Strømretning Retningen vannet beveger seg mot i et plan, ved ett bestemt dyp i vannsøylen. Oppgis i grader. Topp bølgeperiode (Tpeak) Bølgeperioden der energien i bølgespekteret er størst. Oppgis i sekunder. Vindsjø Bølger generert av vinden lokalt på lokaliteten. 7

9 2.3 Utstyrsbeskrivelse For å måle bølger og strøm ved Nørholmen ble det benyttet en 6 khz akustisk bølgemåler (AWAC) og 4 khz akustisk strømmåler (AquaPro), begge levert av Nortek AS, se bildene nedenfor (Foto: ). AWAC ble montert til å skyte oppover vannsøylen i en undervannsbøye med utforming som sørger for at instrumentene vil stå tilnærmet horisontalt uavhengig av lokalitetens topografi, samt kreftene i vannsøylen som riggen utsettes for. Ekstern batterikanne sørger for drift av bølgemåleren. AquaPro ble også montert til å skyte oppover vannsøylen, med tre trålkuler montert fem meter over instrumentet, i en tradisjonell rigg/mooring. Internt batteri sørger for drift av strømmåleren. Bølgemåleren har stått i sjøen med en såkalt L-mooring, slik som vist i figuren til venstre over. Fordelen med dette riggoppsettet er at instrumentet i seg selv er beskyttet mot påvirkning av bølger og dårlig vær som en overflatebøye vil være utsatt for, og forhindrer at disse parameterne påvirker datakvaliteten hvis måleren står under den mest dynamisk delen av vannsøylen. Ulempen er at sterke strømmer kan presse bøyen ned og gi dårlig datakvalitet grunnet stor helning på instrumentet, men dette ser ikke ut til å være noe problem ved Nørholmen. 8

10 2.4 Instrumentoppsett og kvalitetskontroll Det ble brukt følgende instrumentoppsett til bølge- og strømmåling ved Nørholmen, Smøla: Tabell 2.4.1: Detaljer tilknyttet instrumentoppsett av bølgemåler (måler både strøm og bølger) og strømmåler benyttet på Nørholmen i perioden mars 214 mai 215. Enhet Bølgemåler Strømmåler Instrument type AWAC AquaPro Instrument frekvens khz 6 4 Hode ID WAV 6775 AQD 5615 Instrument ID WPR 2178 AQP 3643 Profilintervall sek 6 6 Måleintervall (strøm) sek 6** 6 Antall måleceller 2 * 15 * Cellestørrelse m 2 2 Blanking distance m.5 1 Measurement load*** % 5 1 Kompassoppdateringsrate sek 1 2 Antall bølgemålinger 124 Målefrekvens Hz 1 Måleintervall (bølger) sek 18 * 1. måleperiode var instrumentene satt opp til et høyere antall celler, hvor bølgemåler hadde 24 celler og strømmåler 2 celler. ** Bølgemåler er også innstilt til strømmåling med 1 minutters måleintervaller, men to profiler for hver time er i konflikt med bølgemåling, og blir nedprioritert. *** Measurement load angir hvor stor prosentandel av hvert målesekund instrumentet faktisk måler Strømmåleroppsettet innebærer at måleren registrerer i 1 minutt sammenhengende (og hviler i 9 minutter) per 1. minutt gjennom hele måleperioden , med unntak av timene instrumentet er oppe av sjøen for batteribytte mellom hver måleperiode. Batteriet gikk tomt før man fikk gjennomført avlesning og batteribytte i fjerde og femte måleperiode, så disse etterfølges av noen dager uten data. Instrumentoppsettet (15 celler * 2 meter) gir en rekkevidde på 3 meter. Bølgemåleroppsettet gir ca. 17 minutt bølgemåling (124 målinger) per halvtime igjennom hele måleperioden , med unntak av timene instrumentet er opp av sjøen for batteribytte mellom hver måleperiode. Instrumentet var også innstilt til å måle strøm, med samme profil- og målerintervall som AquaPro så langt det lar seg gjøre. Er det konflikt mellom planlagt bølgeregistrering og strømprofil, prioriteres førstnevnte. Med 17 minutter bølgemåling per halvtime, er det 1 konflikt mellom strøm og bølgemåling per halvtime. Resultatet er 4 strømprofiler per time fra bølgemåleren, sammenlignet med 6 strømprofiler som AquaPro gjennomfører per time, og dette innebærer måling av strøm som veksler mellom 1 og 2 minutters intervaller. Instrumentoppsettet (2 celler * 2 meter) gir en rekkevidde på 4 meter. Basert på instrumentoppsettene så beregnes det et teoretisk estimat på presisjon i målingene. Bølgemåleren sin presisjon i målt vertikal og horisontal hastighet er henholdsvis.7 og 2.2 cm/sek, mens tilsvarende for strømmåleren er henholdsvis.9 og 2.7 cm/sek. Bølgedata er prosessert og kvalitetskontrollert med programvaren Storm, noen målinger er fjernet manuelt. Det er foretatt en automatisk kvalitetskontroll av strømmålingene med programvaren SeaReport v.1.1.4, og ingen målinger er fjernet manuelt. Rådata finnes oppbevart hos. 9

11 2.5 Meteorologiske data Til å vurdere målt sjøtilstand benyttes meteorologiske data fra to nærliggende meteorologiske stasjoner. Det er hovedsakelig benyttet data fra Veiholmen i Smøla kommune, med unntak av i 2. måleperiode som går fra 22. mai 3. juli 214. Det var noe mangelfulle vinddata i denne perioden på Veiholmen, og det var derfor hensiktsmessig å hente meteorologiske data fra Kristiansund Lufthavn. Se værstasjonene og Nørholmen sin geografiske beliggenhet i figur Figur 2.5.1: Meteorologisk stasjon på Veiholmen (hvitt punkt i nord) og Kristiansund lufthavn (hvitt punkt i sør), samt måleposisjon ved Nørholmen (hvitt punkt i øst). Kartkilde: Olex Både Veiholmen og Kristiansund lufthavn er automatstasjoner hvor det gjøres instrumentelle observasjoner, og stasjonene ligger henholdsvis 5 og 62 meter over havet. Veiholmen og Kristiansund lufthavn er begge utstyrt med blant annet termometer (temperaturmåling), barometer (trykkmåling), anemometer (vindstyrke) og værhane (vindretning). Vinddataene for hver periode er presentert som timesverdier og representerer gjennomsnittsverdier for den siste timen. Vindretning oppgis som retningen vinden blåser fra. Det samme er tilfellet for bølgeretning, hvor oppgitt bølgeretning er retningen bølgene forplanter seg fra. Vannstrømmen derimot, oppgis som retningen vannmassene beveger seg mot. Meteorologiske data er hentet fra Meteorologisk institutt sin klimadatabase, nettportalen eklima. 1

12 3. Resultater Bølger og vannstrøm ble målt i området ved Nørholmen i perioden mars 214 mai 215. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i kapitlene , hvor målingene fra seks underperioder presenteres hver for seg. Til å vurdere målt sjøtilstand og havstrøm, er det innhentet meteorologiske data fra nærliggende værstasjoner. Relevante parametere er vindhastighet og vindretning, og disse presenteres for hver av måleperiodene. Vindhastighet er med på å underbygge bølgemålingenes troverdighet gjennom god samvariasjon parameterne imellom, oppgis i meter/sekund. Vindretning er retningene vinden blåser fra, oppgitt i kompassgrader. I tillegg til dette er lufttemperatur og lufttrykk for hele perioden, mars 214 mai 215, presentert samlet i kapitel 3.7. Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning er undersøkt for hver av måleperiodene. Til å beskrive bølgehøyde (meter) så er signifikant bølgehøyde (Hs) og maksimal bølgehøyde (Hmax) presentert, hvor førstnevnte er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder og sistnevnte er den høyeste enkeltbølgen observert, begge i løpet av en 2 minutters periode. Forholdet mellom signifikant og maksimal bølgehøyde varierer, men viser at det er godt samsvar. Gjennomsnittlig og topp bølgeperiode er også presentert (oppgis i sekunder), samt gjennomsnittlig bølgeretning (kompassgrader), som er retningen bølgene forplanter seg fra. Strømhastighet, strømretning og vannfluks/vanntransport benyttes for å beskrive havstrømmen på 5 og 15 meters dyp i hver av de seks underperiodene. Strømhastighet presenteres som meter/sekund i figurene, men omtales som centimeter/sekund i diskusjon. Strømretning oppgis i kompassgrader, og er retningen vannmassene i målepunktet beveger seg mot. Vannfluksen for hver av underperiodene er presentert som strømroser, og disse viser i hvilke retninger det er mest vannbevegelse mot. Lengden på rosenes ytterkanter angir hvor mange kubikk vann som beveger seg per kvadratmeter per døgn (m³/m²/døgn) innenfor den gitte retningen. Strømretning og hastighet med gjennomsnittlig og maksimal 1 og 5 år returperiode er presentert i vedlegg 1. Sjøtilstand er det endelige resultatet av vindhastighet, vindretning, vannstrøm og innkommende bølger, og denne diskuteres for hver av måleperiodene i kapitel 4. Strømmålingene presentert i kapittel 4 mangler noen dager med data i slutten av de tre siste underperiodene, sammenlignet med underperiodene til strøm- og bølgemåling fra awac, og dette skyldes at batteriet gikk tomt før man fikk gjennomført batteribytte. Bølgemåleren hadde batterikapasitet til å måle både strøm og bølger gjennom hele periodene, og resultatene av disse fullstendige strøm-datasettene er kun presentert i vedlegg 2, men med rapporter tilgjengelig på forespørsel via oppdragsgiver. 11

13 Grader m/s 3.1 Resultater for måleperioden mars mai Vindhastighet Figur 3.1.1: Vindhastighet (m/sek) ved Veiholmen i perioden 5. mars 22. mai Vindretning Figur 3.1.2: Vindretning (kompassgrader, ⁰) ved Veiholmen i perioden 5. mars 22. mai

14 Meter Meter 1,8 Signifikant bølgehøyde (Hs) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Figur 3.1.3: Signifikant bølgehøyde (Hs, m) ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai Maksimal bølgehøyde (Hmax) 2,5 2 1,5 1, Figur 3.1.4: Maksimal bølgehøyde (Hmax, m) ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai

15 Sekund Sekund 7 Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Figur 3.1.5: Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean, sekund) ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai Topp bølgeperiode (Tpeak) Figur 3.1.6: Topp bølgeperiode (Tpeak, sekund) ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai

16 Mer Frekvens Grader Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Figur 3.1.7: Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir, ⁰) ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai Histogram bølgeretning (Mdir) Figur 3.1.8: Frekvensfordelingen av gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai 214. Gruppen «15» representerer bølger fra retning -15⁰ osv. 15

17 Figur 3.1.9: Strømhastighet (m/sek) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai 214. Figur 3.1.1: Strømhastighet (m/sek) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai

18 Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. 17

19 Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai 214. Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars 22. mai

20 Grader m/s 3.2 Resultater for måleperioden mai juli Vindhastighet Figur 3.2.1: Vindhastighet (m/sek) ved Kristiansund lufthavn i perioden 22. mai 3. juli Vindretning Figur 3.2.2: Vindretning (kompassgrader, ⁰) ved Kristiansund lufthavn i perioden 22. mai 3. juli

21 Meter Meter 1,8 Signifikant bølgehøyde (Hs) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Figur 3.2.3: Signifikant bølgehøyde (Hs, m) ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli Maksimal bølgehøyde (Hmax) 2,5 2 1,5 1, Figur 3.2.4: Maksimal bølgehøyde (Hmax, m) ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli

22 Sekund Sekund 7 Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Figur 3.2.5: Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean, sekund) ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli Topp bølgeperiode (Tpeak) Figur 3.2.6: Topp bølgeperiode (Tpeak, sekund) ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli

23 Mer Frekvens Grader Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Figur 3.2.7: Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir, ⁰) ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli Histogram bølgeretning (Mdir) Figur 3.2.8: Frekvensfordelingen av gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli 214. Gruppen «15» representerer bølger fra retning -15⁰ osv. 22

24 Figur 3.2.9: Strømhastighet (m/sek) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli 214. Figur 3.2.1: Strømhastighet (m/sek) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli

25 Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. 24

26 Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli 214. Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 22. mai 3. juli

27 Grader m/s 3.3 Resultater for måleperioden juli september Vindhastighet Figur 3.3.1: Vindhastighet (m/sek) ved Veiholmen i perioden 3. juli 3. september Vindretning Figur 3.3.2: Vindretning (kompassgrader, ⁰) ved Veiholmen i perioden 3. juli 3. september

28 Meter Meter 1,8 Signifikant bølgehøyde (Hs) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Figur 3.3.3: Signifikant bølgehøyde (Hs, m) ved Nørholmen i perioden 3. juli 3. september Maksimal bølgehøyde (Hmax) 2,5 2 1,5 1, Figur 3.3.4: Maksimal bølgehøyde (Hmax, m) ved Nørholmen i perioden 3. juli 3. september

29 Sekund Sekund 7 Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Figur 3.3.5: Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean, sekund) ved Nørholmen i perioden 3. juli 3. september Topp bølgeperiode (Tpeak) Figur 3.3.6: Topp bølgeperiode (Tpeak, sekund) ved Nørholmen i perioden 3. juli 3. september

30 Mer Frekvens Grader Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Figur 3.3.7: Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir, ⁰) ved Nørholmen i perioden 3.juli 3.september Histogram bølgeretning (Mdir) Figur 3.3.8: Frekvensfordelingen av gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) ved Nørholmen i perioden 3. juli 3. september 214. Gruppen «15» representerer bølger fra retning -15⁰ osv. 29

31 Figur 3.3.9: Strømhastighet (m/sek) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3.juli - 3.september 214. Figur 3.3.1: Strømhastighet (m/sek) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3.juli- 3.september

32 Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. juli - 3. september 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. juli - 3. september 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. 31

33 Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3.juli-3.september 214. Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. juli - 3. september

34 Grader m/s 3.4 Resultater for måleperioden september desember Vindhastighet Figur 3.4.1: Vindhastighet (m/sek) ved Veiholmen i perioden 3. september 1. desember Vindretning Figur 3.4.2: Vindretning (kompassgrader, ⁰) ved Veiholmen i perioden 3. september 1. desember

35 Meter Meter 1,8 Signifikant bølgehøyde (Hs) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Figur 3.4.3: Signifikant bølgehøyde (Hs, m) ved Nørholmen i perioden 3. september 1. desember Maksimal bølgehøyde (Hmax) 2,5 2 1,5 1, Figur 3.4.4: Maksimal bølgehøyde (Hmax, m) ved Nørholmen i perioden 3. september 1. desember

36 Sekund Sekund 7 Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Figur 3.4.5: Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean, sekund) ved Nørholmen i perioden 3. september 1. desember Topp bølgeperiode (Tpeak) Figur 3.4.6: Topp bølgeperiode (Tpeak, sekund) ved Nørholmen i perioden 3. september 1. desember

37 Mer Frekvens Grader Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Figur 3.4.7: Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir, ⁰) ved Nørholmen i perioden 3. september 1. desember Histogram bølgeretning (Mdir) Figur 3.4.8: Frekvensfordelingen av gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) ved Nørholmen i perioden 3. september 1. desember 214. Gruppen «15» representerer bølger fra retning -15⁰ osv. 36

38 Figur 3.4.9: Strømhastighet (m/sek) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. september - 8. desember 214. Figur 3.4.1: Strømhastighet (m/sek) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. september - 8. desember

39 Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. september 8. desember 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. september 8. desember 214. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. 38

40 Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. september 8. desember 214. Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3.september 8. desember

41 Grader m/s 3.5 Resultater for måleperioden desember 214 mars Vindhastighet Figur 3.5.1: Vindhastighet (m/sek) ved Veiholmen i perioden 1. desember mars Vindretning Figur 3.5.2: Vindretning (kompassgrader, ⁰) ved Veiholmen i perioden 1. desember mars

42 Meter Meter 1,8 Signifikant bølgehøyde (Hs) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Figur 3.5.3: Signifikant bølgehøyde (Hs, m) ved Nørholmen i perioden 1. desember mars Maksimal bølgehøyde (Hmax) 2,5 2 1,5 1, Figur 3.5.4: Maksimal bølgehøyde (Hmax, m) ved Nørholmen i perioden 1. desember mars

43 Sekund Sekund 7 Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Figur 3.5.5: Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean, sekund) ved Nørholmen i perioden 1. desember mars Topp bølgeperiode (Tpeak) Figur 3.5.6: Topp bølgeperiode (Tpeak, sekund) ved Nørholmen i perioden 1. desember mars

44 Mer Frekvens Grader Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Figur 3.5.7: Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir, ⁰) ved Nørholmen i perioden 1. desember mars Histogram bølgeretning (Mdir) Figur 3.5.8: Frekvensfordelingen av gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) ved Nørholmen i perioden 1. desember mars 215. Gruppen «15» representerer bølger fra retning -15⁰ osv. 43

45 Figur 3.5.9: Strømhastighet (m/sek) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 1. desember februar 215. Figur 3.5.1: Strømhastighet (m/sek) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 1. desember februar

46 Figur: Frekvensfordeling av strømretning på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 1. desember februar 215. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. Figur: Frekvensfordeling av strømretning på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 1. desember februar 215. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. 45

47 Figur: Vannfluks (m³/m²/døgn) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 1. desember februar 215. Figur: Vannfluks (m³/m²/døgn) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 1. desember februar

48 Grader m/s 3.6 Resultater for måleperioden mars mai Vindhastighet Figur 3.6.1: Vindhastighet (m/sek) ved Veiholmen i perioden 3. mars 19. mai Vindretning Figur 3.6.2: Vindretning (kompassgrader, ⁰) ved Veiholmen i perioden 3. mars 19. mai

49 Meter Meter 1,8 Signifikant bølgehøyde (Hs) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Figur 3.6.3: Signifikant bølgehøyde (Hs, m) ved Nørholmen i perioden 3. mars 19. mai Maksimal bølgehøyde (Hmax) 2,5 2 1,5 1, Figur 3.6.4: Maksimal bølgehøyde (Hmax, m) ved Nørholmen i perioden 3. mars 19. mai

50 Sekund Sekund 7 Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean) Figur 3.6.5: Gjennomsnittlig bølgeperiode (Tmean, sekund) ved Nørholmen i perioden 3. mars 19. mai Topp bølgeperiode (Tpeak) Figur 3.6.6: Topp bølgeperiode (Tpeak, sekund) ved Nørholmen i perioden 3. mars 19. mai

51 Mer Frekvens Grader Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) Figur 3.6.7: Gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir, ⁰) ved Nørholmen i perioden 3. mars 19. mai Histogram bølgeretning (Mdir) Figur 3.6.8: Frekvensfordelingen av gjennomsnittlig bølgeretning (Mdir) ved Nørholmen i perioden 3. mars 19. mai 215. Gruppen «15» representerer bølger fra retning -15⁰ osv. 5

52 Figur 3.6.9: Strømhastighet (m/sek) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. mars 14. mai 215. Figur 3.6.1: Strømhastighet (m/sek) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. mars 14. mai

53 Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. mars 14. mai 215. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. Figur : Frekvensfordeling av strømretning på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. mars 14. mai 215. Gruppen «-15» representerer strøm mot retning -15⁰ osv. 52

54 Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 5 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. mars 14. mai 215. Figur : Vannfluks (m³/m²/døgn) på 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 3. mars 14. mai

55 hpa 3.7 Sensorer mars 214 mai Lufttemperatur, Veiholmen C Figur 3.7.1: Lufttemperatur ( C) ved Veiholmen i perioden 5. mars mai Lufttrykk, Veiholmen Figur 3.7.2: Atmosfærisk lufttrykk (hectopascal) ved Veiholmen i perioden 5. mars mai

56 3.8 Oppsummerende tabell for AquaPro-strømmåling Dominerende strømretning, gjennomsnittlig og maksimal strømstyrke, andelen nullstrøm og Neumannsparameter for to utvalgte måledyp og alle periodene er oppsummert i tabell Gjennomsnittlig strømstyrke økte fra verdier mellom cm/sek på 15 meters dyp opp til mellom cm/sek på 5 meters dyp. Maksimal strømhastighet godkjent i kvalitetskontrollen er 78 cm/sek. Denne strømepisoden var kun kortvarig, men man hadde en periode på omtrentlig 3 minutter der man kontinuerlig hadde strøm over 7 cm/sek. De kraftigste strømepisodene består hovedsakelig av nord-nordøstlig rettet strøm. Trenden med avtagende strømhastighet med økende dyp gjaldt alle måleperiodene. Andelen strømmålinger i hastighetsgruppen -1 cm/sek er lav gjennom hele måleserien, med i underkant av.5 % i de fleste tilfellene, og lavere enn 1 % i samtlige delperioder. Neumannsparameter, som er et tall på vannstrømmens grad av ensrettelse, øker utover 214, for så å avta fra årsskifte. En sammenlikning viser at andre måleperiode skiller seg noe fra de andre fem periodene. Gjennomsnittlig strømhastighet for disse sommermånedene er generelt på det svakeste, hastigheten på 5 og 15 meters dyp nærmer seg hverandre og den vertikale forskjellen er dermed mindre, samt at den dominerende strømretningen er mot sørvest. Tabell 3.8.1: Nøkkeltall for vannstrøm målt på 5 og 15 meters dyp ved Nørholmen, i perioden 5. mars mai 215. Data er hentet ut av strømmåleren. Det mangler noen dager med målinger, da batteriet på instrumentet gikk tomt før vi rakk å skifte batteri. Dominerende strømretning (oppgitt som retning strømmen går mot), gjennomsnittsverdi (cm/sek), maksimalverdi (cm/sek), nullstrøm (prosentandel strømhastigheter mellom 1 cm/sek, %) og Neumanns parameter (mål på strømmens ensrettelse) er gitt for hver av de 6 delperioder, og for begge dyp. Måleperiode (8 døgn) (69 døgn) (62 døgn) (69 døgn) (7 døgn) (72 døgn) Dyp [m] Dominerende strømretning [retning mot] Gjennomsnitt strøm [cm/sek] Maksimal strøm [cm/sek] Nullstrøm [%] Neumannsparameter 5 NØ NØ SV SV N-NØ N-NØ N-NØ N-NØ NØ NØ NØ NØ

57 Strømmålingene fra hele måleserien mars 214 mai 215 ved Nørholmen er samlet, og man har sett på frekvensfordelingen i et utvalg hastighetsgrupper (gitt som prosentandelen av det totale datasettet). Resultatene av dette er presentert i tabell Tabell 3.8.2: Frekvensfordeling av strømhastigheter på 5 og 15 meters dyp ved Nørholmen i perioden 5. mars mai 215. Fordelingen er uttrykt i prosent (%) et utvalg hastighetsgrupper (cm/sek) utgjør av den totale dataserien. -1 cm/sek [%] 1-3 cm/sek [%] 3-1 cm/sek [%] 1-2 cm/sek [%] 2-4 cm/sek [%] 4-6 cm/sek [%] 6-8 cm/sek [%] 5 meter meter <.1 Av den totale måleserien så er det,3% nullstrøm på 5 meters dyp og,5 % nullstrøm på 15 meters dyp, mens henholdsvis 2,2 og 3,6 % av målingene ligger innenfor hastighetsgruppen 1-3 cm/sek. Totalt består 2,5 og 4,1 % av det totale datasettet med strømhastigheter på 5 og 15 meters dyp av strøm lavere enn 3 cm/sek. En høyere andel strømmålinger ligger innenfor de mer moderate hastighetsgruppene. Av strømmålingene på 5 meters dyp så ligger omtrent 2 % i gruppen 3-1 cm/sek, rett i underkant av 35 % i gruppen 1-2 cm/sek og 37 % i gruppen 2-4 cm/sek. Av strømmålingene på 15 meters dyp så ligger omtrent 3 % i gruppen 3-1 cm/sek, ca. 43 % i gruppen 1-2 cm/sek og rett i overkant av 2 % i gruppen 2-4 cm/sek. Sammenlagt så er omtrent 7 % av målingene på 5 meters dyp og omtrent 65 % av målingene på 15 meters dyp mellom 1 og 4 cm/sek. Andelen sterke strømhastigheter (4-8 cm/sek) er omtrent 5,5 % på 5 meters dyp og i underkant av 1 % på 15 meters dyp. 56

58 3.9 Oppsummerende tabell for AWAC-strømmåling Bølgemåleren var også programmert til å måle vannstrøm ved Nørholmen, og resultatene av dette er oppsummert i tabell 3.9.1, hvor dominerende strømretning, gjennomsnittlig og maksimal strømstyrke, andelen nullstrøm og Neumannsparameter for to utvalgte måledyp er presentert. Gjennomsnittlig strømstyrke økte fra verdier mellom cm/sek på 15 meters dyp opp til mellom cm/sek på 5 meters dyp. Trenden med avtagende strømhastighet med økende dyp gjaldt alle måleperiodene, med unntak av maksimalstrømmen i tredje måleperiode hvor den var 84 cm/sek på 5 meters dyp og 9 cm/sek på 15 meters dyp. Disse strømepisoden er kortvarig, og de kraftigste strømepisodene er hovedsakelig rettet mot nord-nordøst. Andre måleperiode skiller seg fra de andre måleperiodene med lavere strømhastigheter og dominerende strømretning mot sørvest, mens første måleperiode skiller seg ut med å være veldig mye mindre ensrettet enn de andre måleperiodene. Tabell 3.9.1: Nøkkeltall for vannstrøm målt på 5 og 15 meters dyp ved Nørholmen, i perioden 5. mars mai 215. Data er hentet ut av bølgemåleren, som i tillegg til bølger var satt opp til å måle strøm. Måleperioden mangler noen dager med data, da resultatene presentert nedenfor er for samme periode som strømmåleren hadde batteri nok til å måle gjennom. Dominerende strømretning (oppgitt som retning strømmen går mot), gjennomsnittsverdi (cm/sek), maksimalverdi (cm/sek), nullstrøm (prosentandel strømhastigheter mellom 1 cm/sek, %) og Neumanns parameter (mål på strømmens ensrettelse) er gitt for 6 delperioder, og for begge dyp. Måleperiode Dyp [m] Dominerende strømretning [retning mot] Gjennomsnitt strøm [cm/sek] Maksimal strøm [cm/sek] Nullstrøm [%] Neumannsparameter (8 døgn) (69 døgn) (62 døgn) (69 døgn) (7 døgn) (72 døgn) 5 NØ NØ SV SV N-NØ N-NØ N-NØ N-NØ NØ NØ NØ NØ

59 3.1 Oppsummerende tabell for bølgemåling Dominerende bølgeretning, gjennomsnittlig og maksimal signifikant bølgehøyde (Hs) og maksimal bølgehøyde (Hmax) for alle periodene er oppsummert i tabell Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde varierer mellom.18 og.32 meter i løpet av måleperioden, mens maksimal signifikant bølgehøyde varierer mellom.71 meter og 1.75 meter. Gjennomsnittlig maksimal bølgehøyde varierer mellom.25 og.5 meter, mens høyeste maksimale bølgehøyde varierer mellom 1.17 og 2.75 meter. Når det gjelder dominerende bølgeretning, så er det flest bølger fra nordøst som forplanter seg inn i området ved Nørholmen. Dette kommer ikke fram av tabellen, men % av alle bølgeregistreringene kommer fra -6. Tabell 3.1.1: Nøkkeltall for registrerte bølger ved Nørholmen i perioden 5. mars mai 215. Data er hentet ut av bølgemåleren (AWAC). Dominerende bølgeretning (oppgitt som retning bølgene forplanter seg fra), gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m), maksimal signifikant bølgehøyde (m), gjennomsnittet av alle de høyeste bølgeregistreringene (m) og høyeste maksimal bølgehøyde (m) er gitt for seks delperioder. Måleperiode Dominerende bølgeretning [retning fra] Gjennomsnittlig Hs [m] Maksimal Hs [m] Gjennomsnittlig Hmax [m] Maksimal Hmax [m] (8 døgn) (69 døgn) (62 døgn) (71 døgn) (83 døgn) (77 døgn) N-NØ N-NØ N-NØ N-NØ N-NØ NØ

60 4. Diskusjon 4.1 Mars mai 214 Resultatene fra den første måleperioden er presentert i kapitel 3.1, og målingene går over perioden 5. mars 22. mai 214. Meteorologiske data for perioden 5. mars 22. mai 214 fra den nærliggende målestasjonen Veiholmen er presentert i figur , hvor figur viser målt vindhastighet (m/s) og figur viser målt vindretning (⁰). Første del av den aktuelle måleperioden domineres av sammenhengende sterk sørvestlig vind. Ellers noe skiftende vindstyrke og retning resten av perioden. Signifikant (Hs) og maksimal bølgehøyde (Hmax) er presentert i figur og 3.1.4, og viser at det er stor bølgeeksponering på lokaliteten i første del av måleperioden og ellers mer moderat. Det er flere situasjoner hvor maksimal bølgehøyde er tett opp mot eller over 2 meter. Av de fastsatte bølgemålingen har hovedtyngden gjennomsnittlig periode 1,5-3,5 sekund (figur 3.1.5) og topp periode mellom 2-4 og 7-12 sekunder (figur 3.1.6). Gjennomsnittlig bølgeretning er fra nord-nordøst (figur og 3.1.8), hvor hele 56 % av alle registrerte bølger kommer fra -6⁰. Tidsseriene for strømhastighet viser en jevn og sterk overflate- og dimensjoneringsstrøm (figur og 3.1.1). Gjennomsnittsstrømmen er 16 og 13 cm/sek på 5 og 15 meters dyp, mens maksimalstrømmen er henholdsvis 54 og 5 cm/sek. Strømretningen var i hovedsak rettet mot nordøst 3-6 (figur ), med en sekundær retning mot sørvest (195-24). Strømmen i begge dyp er periodevis ganske ensrettet, tross lav Neumannsparameter for hele måleperioden samlet, og det ble registrert svært lite strømstille. Hovedsakelig er det registrert en vannstrøm som dreier med tidevannet ved Nørholmen i løpet mars - mai 214. Man har situasjoner som er unntak fra dette, og perioden april er et godt eksempel på dette. Dette tidsintervallet domineres av sterk strøm (3-45 cm/sek) mot sør-sørvest, samt økt bølgeaktivitet og vindhastighet fra nord-nordøst. Alle målte parametere var sammenfallende i denne situasjonen, med hensyn på retning. Oppsummert kan man si at området ved Nørholmen var preget av noe bølgeaktivitet og en jevn, sterk vannstrøm på både 5 og 15 meters dyp i perioden mars-mai

61 4.2 Mai - juli 214 Resultatene fra andre måleperiode er presentert i kapitel 3.2, og målingene går over perioden 22. mai 3. juli 214. Meteorologiske data fra den nærliggende målestasjonen Kristiansund lufthavn er presentert i figur , hvor figur viser målt vindhastighet (m/s) og figur viser målt vindretning (⁰). Den meteorologiske situasjonen var preget av rolige vindforhold i disse sommermånedene. Signifikant (Hs) og maksimal bølgehøyde (Hmax) er presentert i figur og 3.2.4, og viser at det er liten bølgeeksponering på lokaliteten i denne perioden, med unntak av noen tilfeller med moderat eksponering. Det er to situasjoner hvor Hs er,7 meter og Hmax er tett opp mot 1,2 meter, ellers er bølgehøydene hovedsakelig under,5 meter og,8 meter. I de fastsatte bølgemålingen er gjennomsnittlig periode ca. 2 sekunder (figur 3.2.5), og topp periode både rundt 2 og periodevis 6-8 sekunder (figur 3.2.6). Gjennomsnittlig bølgeretning er fra nord-nordøst (figur og 3.2.8), hvor 47 % av alle registrerte bølger kommer fra - 6⁰. Tidsserien mai - juli 214 er den minst strømsterke perioden i løpet av det totale datasettet, men tross dette er overflate- og dimensjoneringsstrømmen ved Nørholmen (figur og 3.2.1) fortsatt sterk. Gjennomsnittsstrømmen er 13 og 11 cm/sek på 5 og 15 meters dyp, mens maksimalstrømmen er henholdsvis 55 og 4 cm/sek. Hovedstrømsretningen er mot sørvest (195-24) (se frekvensfordeling og vannfluks i figur ), men med en betydelig vanntransport mot nordøst (3-6). Strømmen er igjen ganske ensrettet i perioder, og Neumannsparameter for hele måleperioden samlet er mer moderat enn i første måleperiode. Fortsatt særdeles lite strømstille på lokaliteten, noe som inntreffer ved strømsnu, og lengste sammenhengende periode med strømhastigheter mellom -1 cm/sek er 2 minutter (2 målinger). Dominerende strømretning i denne perioden skiller seg noe fra hovedstrømsretningen i resten av måleserien. Selv om vi fortsatt har mye vannbevegelse mot nordøst, så er vannfluksen denne gangen rettet mot sørvest. Også denne gangen er vannstrømmen tidevannsstyrt, men har perioder hvor strømmen domineres av andre komponenter, som setter opp en svært ensrettet strøm over perioder på ulike lengder. Oppsummert kan man si at mai - juli 214 var den roligste perioden i løpet av hele måleserien, både med hensyn på vind, bølger og strøm. Tross dette, er det fortsatt svært god og jevn vannbevegelse i området ved Nørholmen som bør sikre mer enn god nok vannutskiftning, selv gjennom noen ellers rolige sommermåneder. 6

62 4.3 Juli september 214 Resultatene fra tredje måleperiode er presentert i kapitel 3.3, og målingene går over perioden 3. juli 3. september 214. Meteorologiske data fra Veiholmen for perioden 3. juli 3. september 214 er presentert i figur , hvor figur viser målt vindhastighet (m/s) og figur viser målt vindretning (⁰). Måleserien har noen perioder med litt kraftigere vindhastigheter, samt en periode på noen dager ( september) med sammenhengende sterk vind fra sørvest. Det foreligger ingen informasjon om vindretning i første del av måleserien grunnet instrumentfeil. Signifikant (Hs) og maksimal bølgehøyde (Hmax) er presentert i figur og 3.3.4, og disse viser at det hovedsakelig er liten bølgeeksponering på lokaliteten, men flere situasjoner med moderat eksponering. Mot slutten av denne måleperioden er det stor bølgeeksponering på lokaliteten, hvor det registreres maksimal bølgehøyder over 1 meter og opp mot 2,75 meter i perioden september sammenhengende, hvor sistnevnte bølgehøyde er den totale måleperiodens høyeste bølgeregistrering på Nørholmen. I de fastsatte bølgemålingen er gjennomsnittlig periode ca. 2 sekunder (figur 3.3.5), og topp periode rundt 2,5 og periodevis 7-8 sekunder (figur 3.3.6). Gjennomsnittlig bølgeretning er fra nord-nordøst (figur og 3.3.8), hvor 53 % av alle registrerte bølger kommer fra -6⁰. Tidsseriene for strømhastighet viser en sterk overflate- og dimensjoneringsstrøm (figur og 3.3.1). Gjennomsnittsstrømmen er 2 og 16 cm/sek på 5 og 15 meters dyp, mens maksimalstrømmen er 78 cm/sek i begge dyp, hvor sistnevnte er den sterkeste strømhastigheten som er registrert i løpet av den totale måleserien på Nørholmen. Hovedstrømsretningen er mot nord-nordøst (-6) (se figurene ), med en sekundærstrøm mot sørvest, som er mer framtredende på 15 meters dyp enn hva den er i overflatevannet. Strømmen er ganske ensrettet for hele måleperioden som en helhet. Det er registrert lite strømstille på lokaliteten, og lengste sammenhengende periode med strømhastigheter mellom -1 cm/sek er 2 minutter (2 målinger). Av spesielle fenomener så er det ett par situasjoner som er verdt å merke seg. I perioden september har man på både 5 og 15 meters dyp en strøm som oscillerer om nordaksen (3-6)⁰, hvilket som innebærer at vannstrømmen veksler mellom å gå mot nordvest nord - nordøst. Vannstrømhastigheten ligger tilnærmet kontinuerlig mellom 2 og 4 cm/sek over disse dagene, i tillegg til å være nokså ensrettet, og representerer en betydelig fysisk påstand. Måleperiodens sterkeste vindhastigheter og største bølgehøyder sammenfaller med måleperiodens sterkeste strømhastigheter. Som diskutert ovenfor, har man sterk vind fra sørvest den september, den totale måleperiodens høyeste bølgehøyder inntreffer, med retning fra sør-sørvest, og man har den totale måleperiodens sterkeste vannstrøm på 5 og 15 meters dyp. Vannstrømmen veksler noe i retning i løpet av denne 4-dagersperioden, men karakteriseres av situasjoner med strømhastigheter tett opp mot 5 cm/sek, eller som ligger mellom 5 og 6 cm/sek, er orientert mot nordøst og står på noen timer. Oppsummert kan man si at den nedtonede situasjonen i meteorologi og sjøtilstand som preger mai juli fortsetter i august og inn i september, før man på tampen av perioden får en ruskete periode med måleseriens høyeste bølger og sterkeste strøm, orientert fra sørvest. 61

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 2017 Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 VikingBase Havbruk AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770 Flatanger

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S 2017 Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S AQUA KOMPETANSE AS 0 Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016

Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016 2016 Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016 Blåfjell AS Etter NS 9425-1:1999 og NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 178-9 - 16 ULEN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

MOMB-undersøkelse ved Rørskjæran. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse ved Rørskjæran. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse ved Rørskjæran Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden presentasjon av resultater fra NIVAs målinger 2000 Torbjørn M. Johnsen Arild Sundfjord 28.03.01 Fosenstraumen Fonnesstraumen Kjelstraumen Kjevika

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LINDVIK Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 12966 LINDVIK Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway AS Posisjon for strømmålinger: 59 28.445N 05 58.396Ø Kontaktperson: Ingrid Lundamo Utført av Arild

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Strømmålinger Nordneset 2016

Strømmålinger Nordneset 2016 Strømmålinger Nordneset 2016 7 meter, 20 meter og 35 meter Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Kleppe, Leka Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 148-8-16M KLEPPE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770

Detaljer

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland

Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland VEDLEGG 2 Bølge og vindvurdering ved Ånstadsjøen, Sortland OPPDRAGSGIVER Sortland Havn DOKUMENTKODE: 712272-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611

Mainstream Norway. Lokalitetsundersøkelse Marøya. Akvaplan-niva AS Rapport: A - 611 Mainstream Norway Lokalitetsundersøkelse Marøya Akvaplan-niva AS Rapport: 9.A - 6 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 9 MVA

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.: Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter 2013 2013-03-15 Oppdragsnr.: 5120258 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: 5120258 Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J03

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : 7770Flatanger Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnæs 7770Flatanger Telefon : 74 28 84 30 Mobil : 90516 947

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ SALVÅGVIKA. For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ 11856 SALVÅGVIKA For Marine Harvest Norway AS Kontaktperson: Stein Thon Klem Posisjon for strømmålinger: 58 13.485 N - 06 38.201 Ø Iht. NS9415:2009 Utført av Arild

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger Gammelveggen 5 m, 15 m, spredning (53 meter) og bunn (90 meter) Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer