1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre"

Transkript

1 6

2 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper. I vårt formål er det nedfelt at Kanvas skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Det er avgjørende at beslutninger som tas, har en retning mot de samme verdiene. Derfor definerer Kanvas hva vi legger i etiske handlinger i møte med barn, ansatte og foreldre. Disse handlingene i møte med barn tar utgangspunkt i Kanvas pedagogiske plattform. 7

3 1.1. BARNA 8 LIKEVERD Kanvas pedagogiske plattform legger til grunn et menneskesyn der barn og voksne er likeverdige. Kanvas mener mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Barns meninger skal høres og respekteres. Den individuelle rettigheten ivaretas - et barn har likeverd som en voksen, men det er forskjell i kunnskap og erfaring mellom barn og voksen. De voksne er alltid ansvarlige. De har ansvar for å bidra til barnas utvikling og gi dem mulighet for å medvirke. I Kanvas er medvirkning en måte å jobbe sammen på ikke bare en demokratisk verdi. LIKESTILT PEDAGOGIKK Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går for dem i livet. Et sentralt spørsmål er om ansatte i barnehagen ubevisst er med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, eller om de bidrar til at barn har varierte muligheter uavhengig av kjønn? Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kanvas i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Maud Minnes Høgskole utviklet og gjennomført et landsdekkende undervisningsopplegg om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid for ansatte i barnehager. Prosjektet bidrar til at likestillingsarbeidet forankres lokalt og regionalt via fylkesmannsembetene og i kommunesektoren. I forbindelse med prosjektet er det utviklet en veileder og et verdispill. Ansatte i Kanvas har bidratt til utvikling av programmet og materiell i tillegg til gjennomføring av seminarene i regi av fylkesmannen. Prosjektperioden er satt til I Kanvas jobber de ansatte med likestilling og likeverd gjennom pedagogikk i Kanvas-barnehagene. I Kanvas brukerunder søkelsen for 2012 blir foreldrene bedt om å ta stilling til utsagn som berører dette området. Ni av ti foreldre svarer positivt på påstanden; I barnehagen tilrettelegges det ut fra barnas interesser og ferdigheter ikke kjønn. Tilsvarende svarer åtte av ti positivt på påstanden: I barnehagen møter barna ulike kulturer gjennom aktiviteter som gjennomføres. LEKENDE LÆRING Kanvas læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn begreper, inntrykk og opplevelser som støtter læringsprosessen. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt språk.

4 BARNS RETTSSIKKERHET Barnehager skal være til barns beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære, utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Gode barnehager formidler verdier og holdninger, og bidrar til barns ferdigheter og kunnskaper til aktiv deltagelse i fellesskap med andre barn og voksne utenfor familien. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. I 2012 videreførte vi tiltak for å øke de ansattes kompetanse for å kunne ivareta barns rettssikkerhet. Det er utarbeidet egne intranettsider som fungerer som et oppslagsverk. Oppslagsverket tar for seg veiviser for et godt foreldresamarbeid. Det gir en oversikt over hvilke handlinger, prosedyrer og lovverk som følges når den ansatte er bekymret for et barn. Oppslagsverket gir også retningslinjer som følges i forbindelse med overgang barnehage skole. I løpet av 2012 har alle ansatte i Kanvas deltatt på kurset Den betydningsfulle voksne et kurs om å se barn. Dette kurset fokuserer på hvordan barnehageansatte kan bidra til å gi barn tilstrekkelig omsorg og oppmerksomhet, og hvordan de kan bli den betydningsfulle ene for utsatte og sårbare barn i barnehagen. Det pedagogiske lederprogrammet øker de ansattes kompetanse på flere fagfelt, noe som også gjør de ansatte bedre i stand til å håndtere utfordringer for å sikre barns rettssikkerhet. BARNS HELSE Kanvas-barnehagene har som et strategisk mål å jobbe for å tilby sundt kosthold og tilpasset grov- og finmotorisk aktivitet. Dette skal bidra til å gi grunnlag for god fysisk og mental helse ved å danne holdning og øke kompetansen både hos barn, ansatte og foreldre. Et av tiltakene er å sette barnet og ikke kaken i fokus ved bursdagsmarkeringer i barnehagen. I brukerundersøkelsen for 2012 har foreldrene evaluert Kanvas-barnehagenes evne til å tilby sundt kosthold og fysisk aktivitet. Flere av Kanvasbarnehagene har innført nye og sunnere ordninger for bursdagsfeiringer og dette har gitt positive resultater. Kanvas har egne helse, miljø og sikkerhets (HMS)-rutiner for barn utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget i Kanvas. Dette er for å utvikle og vedlikeholde inne- og utemiljøet i barnehagene og sikre at vi når to av våre viktige hovedmål som er: Godt psykososialt læringsmiljø for barn Godt fysisk læringsmiljø for barn 9

5 1.2. ANSATTE 10 Kanvas har som mål å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi har en personalpolitikk som legger vekt på egen betydning, mangfold og nærvær. KANVAS ER EN IA-BEDRIFT IA er forkortelsen for et inkluderende arbeidsliv og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Virksomheter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler. (Kilde: I Kanvas har det de siste to årene vært særlig jobbet med å høyne medarbeidernes nærvær. Et høyt nærvær er viktig for å gi stabilitet i forhold til hvem som hver dag møter barn og foreldre. Det påvirker arbeidsmiljø, effektivitet og virksomhetens evne til å gjennomføre de planer som er lagt. Et lavt nærvær blir i medarbeiderundersøkelsen oppgitt som det største effektivitetshinderet. Kanvas jobber med å stadig styrke arbeidsmiljøet for å gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for de ansatte. Kanvas har nulltoleranse for mobbing og trakassering. I 2012 har det vært et særlig fokus på nærvær, og mål for nærværet har vært 96.5 %. Arbeidsmiljøutvalget i Kanvas har oppsummert nærværsarbeidet for 2012 slik: Mål: Etablere ordning for at personer kan få utprøvd egen arbeidsevne. I Oslo-barnehagene er det etablert fem IA-plasser i samarbeid med NAV. Dette innebærer å tilrettelegge for å gi fem personer arbeidstrening. Mål: Øke nærværet i Kanvas til 96,5% i Særskilte tiltak knyttet til nærvær i 2012: Støy: Støy var et av temaene på HMS-samlingene og barnehagene er oppfordret til å risikovurdere og lage plan for støyreduksjon. Sykefraværsoppfølging i ederhåndboken er oppdatert og daglige ledere får løpende veiledning i bruken av prosedyrene. Fraværsoppfølging var også tema på nærværs-/vernegruppemøtene i alle barnehagene. Bedriftshelsetjenesten deltar i dialogmøter ved behov. Trekantsamtale for gravide. Prosedyre for dette er etablert og avtale er inngått med bedriftshelsetjenesten. Beveg deg har vært tema på et personal møte i alle barnehagene. Flere barnehager har hatt bedriftshelsetjenesten på personalmøte eller planleggingsdag. Dette gir økt motivasjon for jobben og bidrar til at flere ser positivt på den fysiske aktiviteten arbeidet i barnehagen medfører. Kurset blir et element i det videre nærværsarbeidet i Kanvas. Etablering av nærværsteam/ ressursgruppe for nærværsarbeid. Alle vernegruppemøtene er nå gjennomført. Vi innhentet innspill til hva et nærværsteam kan/bør bidra med i Kanvas. Innspillene tas med i det videre nærværsarbeidet i Kanvas. Oppfølgingsmøte om nærvær i alle vernegrupper er gjennomført, se oppsummering i punktet under her. I medarbeiderundersøkelsen for 2013 vil vi få samlet og målt alle faktorer som handler om nærvær. Nærværsrapporten vil brukes i AMU. Vernegruppemøter om nærvær: Alle barnehagene har i 2012 gjennomført to vernegruppemøter med nærvær som tema. I første møte utarbeidet vernegruppen en handlingsplan for nærværsarbeidet i egen barnehage. Andre møtet var en evaluering av nærværsarbeidet så langt og plan for veien videre. Samlet er nærværet i 2012 på 91,2 % mot 90,8% i Ambisjonen for 2013 er et nærvær på 96,5%, dette målet er i samsvar med målet om nærvær som er satt for alle IA-bedrifter.

6 11

7 12

8 50% FØRSKOLELÆRERE I KANVAS-BARNEHAGENE Flere førskolelærere gjør barnehagen bedre for både barn, foreldre og ansatte viser forskning. Det stilles i dag større krav til barnehagens kvalitet og innhold. Derfor innførte Kanvas i 2011 et mål om at minst 50 % av de ansatte skal være førskolelærere innen Kanvas ønsker å heve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i Kanvasbarnehage ne. De seks første leveårene er viktig i forhold til erfaring og læring, og barnehagen er barnets viktigste sosialiseringsarena. En fjerdedel av Kanvasbarnehagene har allerede nådd målet om minst 50 % førskolelærere. Deres erfaring er at barnehagen blir bedre på en rekke områder. Det pedagogiske tilbudet blir utvidet. Brukerundersøkelser viser at samspillet med foreldrene blir bedre, blant annet på områdene dokumentasjon og medvirkning. Pedagogene får et mer attraktivt fagmiljø. Assistentene får styrket sin kompetanse gjennom større tilgang til fagpersonell. Interne undersøkelser viser høy motivasjonen og lavere fravær. Kanvas har i 2012 gjennomført flere tiltak for å lykkes med dette målet: Kanvas har utarbeidet en plan og gjennomført tiltak for å rekruttere flere førskolelærere. Kanvas har også utarbeidet en plan for å påvirke barnehagesektorens rammebetingelser. Kanvas har ved utgangen av 2012 oppnådd et resultat på 42% førskolelærere. Tiltak for å påvirke sektorens rammebetingelser er nærmere beskrevet under kapittel 4, bidrag til utvikling av barne hagesektoren. I del to av dette prosjektet vil Kanvas erverve mer kunnskap gjennom å følge Kanvas-barnehager som allerede har minst 50% førskolelærere i sin organisasjon på vei inn Resultatene skal gi kunnskap om hvordan barnehagene best kan organiseres for å oppnå god medarbeidertilfredshet og god kvalitet på det pedagogiske opplegget. MANGFOLD Kanvas mål er å ha en mangfoldig gruppe ansatte. Det er et ønske å speile samfunnet og være gode rollemodeller for barna og sektoren ved å ha ansatte med ulikt kjønn, ulik alder, ulik etnisitet og ulik funksjonsevne. I 2012 jobber det 22% menn i Kanvas. Kanvas gjennomfører tiltak for å styrke mangfoldet både ved rekruttering, ved deltagelse i tiltak for arbeidstrening gjennom NAV og gjennom en egen seniorpolitikk i Kanvas. YTELSER Ytelser i Kanvas er regulert gjennom fremforhandlede avtaler med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Kanvas tilbyr bedriftshelsetjeneste gjennom avtale med kvalifisert helsepersonell. I tillegg har Kanvas avtale som gir tilgang til psykolog både for de ulike virksomheter og for enkeltindivid. De ansatte gis full lønn og feriepengeopptjening hvis det oppstår sykefravær. De ansatte har også velferdsordninger gjennom tilgang til firmahytte, bedriftsidrettslag og mulighet for velferdspermisjoner. BEDRIFTSDEMOKRATI Kanvas bedriftsdemokrati er organisert ved at fagforeninger er representert gjennom tillitsvalgte, ved et hovedvernombud og at alle barnehagene har verneombud. I tillegg er ansatte valgt inn i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og har representanter i Kanvas styre. Det er etablert en fokusgruppe bestående av daglig ledere utvalgt fra hver av de geografiske regionene, regionsledere og ledergruppen i Kanvas. Fokusgruppen møtes to ganger i året for å diskutere saker av overordnet, strategisk karakter som berører Kanvas-barnehagene. KOMPETANSEUTVIKLING Kanvas kompetanse har ansvar for at humankapitalen i Kanvas utvikles gjennom langsiktige, kompetansehevende tiltak. Dette gjøres ved å tilby inspirasjonskurs og veilednings-programmer som skaper utvikling individuelt og i organisasjonen. I tillegg bidrar Kanvas kompetanse til utvikling av kvalitetssystemer for barnehagene og er pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid. Det er utarbeidet et lederprogram for daglig ledere og et lederprogram for pedagogiske ledere i Kanvas. Alle nyutdannede og nyansatte pedagogiske ledere deltar i et veiledningsprogram det første året de virker i ny stilling. Kanvas investerer betydelige midler slik at assistenter i Kanvas kan ta deltidsutdanning som førskolelærere. I studieåret 2012/2013 har Kanvas 30 plasser på førskolelærer studiet på deltid. Tre ansatte er deltids studenter på masternivå og en ansatt har avsluttet sin mastergrad. 13

9 1.3. FORELDRENE 1.4. ETISKE DILEMMAER 14 KRISE- OG MEDIEHÅNDTERING Kanvas har utarbeidet et system for kriseog mediehåndtering for håndtering av større eller mindre hendelser av negativ karakter som kan oppstå. Kanvas trener ledergruppen, daglig ledere og andre som vil ha ulike roller hvis det oppstår en krise. Kanvas har varslingsrutiner og rutiner for å ivareta alle en varsling berører. Denne treningen har gitt gode resultater både i forhold til å forebygge for uønskede hendelser, samt å handle raskt og skadebegrendsene de gangene det har oppstått hendelser. ANSVARLIGE MEDARBEIDERE De ansatte gis gjennom introduksjonsprogram og lederprogram innsikt i hvordan det forventes at de bidrar gjennom sine handlinger. Medarbeiderne i Kanvas forventes å ta sitt ansvar ved å ivareta Kanvas omdømme gjennom sine gjerninger som individer - privat og på jobb. I alle Kanvas-barnehager er det utnevnt trivselsambassadører. Deres oppgave er å ivareta et estetisk arbeidsmiljø og bidra til fokus på å forvalte bedriftsinterne verdier på en forsvarlig måte. Kanvas ønsker å ha et godt foreldresamarbeid. I tillegg er det viktig for Kanvas å legge til rette for foreldres medvirkning. Dette gjøres ved ulike handlinger og tiltak både lokalt i den enkelte barnehage, og ved tiltak initiert fra Kanvas administrasjonen. Den årlige brukerundersøkelsen legger til rette for at foreldre kan gi sin tilbakemelding til barnehagen. Alle foreldre får tilgang til resultatene i ettertid. Resultatene fra brukerundersøkelsen er viktig i Kanvas arbeid med å bedre kvaliteten i Kanvas-barnehagene. Derfor følges resultatene opp i utviklingssamtaler mellom den daglige lederen i barnehagen og dens leder. I samtalene tas det utgangspunkt i resultatene fra brukerundersøkelsen og om den viser måloppnåelse i forhold til de mål som var satt for perioden. Det settes så nye mål for barnehagens utvikling. Handlingsplanen for å oppnå målene beskrives i barnehagenes årsplaner. De lovpålagte samarbeidsutvalgene (SU) som består av foreldrerepresentanter og den daglige lederen i barnehagen, gir foreldre mulighet til påvirkning og medvirkning. Kanvas deler sin kompetanse om barn på et eget område på Kanvas hjemmesider. Dette området er særlig rettet til foreldre. Gjennom prosjektet Barns rettssikkerhet jobber Kanvas for å sikre at de ansatte i Kanvas-barnehagene skal øke sin kompetanse og legge til rette for et godt foreldresamarbeid. I virksomheter som jobber med mennesker og hvor det er et stort mangfold kan det oppstå etiske dilemmaer. Personalgruppen har behov for å diskutere potensielle dilemmaer og barnehagens holdning og ståsted i disse situasjonene. Derfor er det utarbeidet et samtaleverktøy med eksempler på potensielle, etiske dilemmaer. I tillegg brukes Kanvas verdispill på personalmøter og i barnehagenes ledergrupper for å diskutere potensielle dilemmaer og hvordan reagere på dem.

10 15

Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING Årsrapport 2012 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2012 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 Innhold 03 Forord 04 Systematisk jobbing gir resultater 07 Sammen om forebygging 09 Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser 11 Sammen

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Innhold Forord 3 1 Hvorfor en strategi for arbeidskraft og rekruttering 5 1.1 innledning 5 1.2 Mål for strategien 7 1.3 Arbeidskraftsituasjonen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

ØF-notat nr. 02/2011. Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

ØF-notat nr. 02/2011. Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. ØF-notat nr. 02/2011 Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Vigdis M. Olsvik, Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide ØF-notat nr. 02/2011

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer