KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL INFORMASJON OPPDRAGSGIVER ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET KUNNGJØRING REGLER FOR KONKURRANSEN LOVER OG FORSKRIFTER TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING TILBUDSFRIST RETTELSER, SUPPLERING OG ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET FORBEHOLD OG AVVIK ALTERNATIVE TILBUD/TILBUD PÅ DELER AV OPPDRAGET VEDSTÅELSESFRIST TILBUDSÅPNING BEHANDLING AV TILBUD KVALIFIKASJONSKRAV ORGANISATORISKE OG JURIDISKE KRAV LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER TILDELINGSKRITERIER PRIS KRAVSPESIFIKASJON GENERELLE KRAV OPPGAVESKJEMA... 8 VEDLEGG 1 - EGENERKLÆRING HMS... 9 VEDLEGG 2 - PRISSKJEMA VEDLEGG 3 - KONTRAKT Side 2 av 17

3 2. GENERELL INFORMASJON 2.1. OPPDRAGSGIVER AKT er et fylkeskommunalt foretak med ansvar for planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold av bussterminaler i Akershus fylke. Foretaket har også ansvar for forvaltning og drift av Oslo Bussterminal og ferjekaiene på Aker Brygge og Nesoddtangen. Oppdragsgivers kontaktperson: Navn: Bente Huseby Firma: Akershus KollektivTerminaler FKF E-post: Adresse: Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm Web: Telefon: Mobiltlf.: ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG Akershus KollektivTerminaler FKF ønsker å inngå en 3-årig avtale på bedriftshelsetjeneste med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten med ett år. Avtaleperioden vil gjelde fra og med (13). Flesteparten av de ansatte i AKT jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste med ikrafttredelse AKT ønsker at alle ansatte skal omfattes av bedriftshelsetjenesten. Til sammen utgjør dette for tiden 42 ansatte (37,10 årsverk), som arbeider på følgende arbeidssteder: Arbeidssted Antall ansatte Oslo Bussterminal 21 Lillestrøm Bussterminal 12 Administrasjonen i Vestbygata 55 9 Se nærmere informasjon i pkt. 7 Kravspesifikasjon OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Konkurransegrunnlaget består av: - Konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon m.m. - Vedlegg 1 - Egenerklæring HMS - Vedlegg 2 - Prisskjema - Vedlegg 3 - Kontraktsforslag 2.4. KUNNGJØRING Denne tilbudsforespørsel er sendt til 4 leverandører. I tillegg kunngjøres dette på våre hjemmesider Side 3 av 17

4 3. REGLER FOR KONKURRANSEN 3.1 LOVER OG FORSKRIFTER Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 406 del 1 Alminnelige bestemmelser. For å kunne delta i konkurransen må leverandøren oppfylle de krav som er satt i konkurransegrunnlagets pkt. 4 Kvalifikasjonskrav. 3.2 TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING Tilbudet skal leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post. Det er ikke adgang til å inngi tilbud pr. E-post. Tilbudet skal merkes Tilbud Bedriftshelsetjeneste AKT. Tilbudet skal leveres/sendes til: Navn: Adresse: Akershus KollektivTerminaler FKF v/bente Huseby Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm Alle kostnader tilbyder har i forbindelse med tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av tilbyder. 3.3 TILBUDSFRIST Tilbudsfrist er satt til 3. desember 2009, kl. 12:00. Det gjøres oppmerksom på at tilbudet må være oppdragsgiver i hende innen utløpet av tilbudsfristen, det vil si at for sent innleverte tilbud er grunnlag for avvisning. 3.4 RETTELSER, SUPPLERING OG ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Innen tilbudsfristens utløp har AKT rett til å foreta rettelser, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Disse endringene vil bli distribuert til mottakerne av denne forespørsel, samt kunngjort på AKT sine internettsider. 3.5 FORBEHOLD OG AVVIK Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart framgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn som eget vedlegg i tilbudet. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Side 4 av 17

5 3.6 ALTERNATIVE TILBUD/TILBUD PÅ DELER AV OPPDRAGET Alternative tilbud aksepteres ikke. Det er heller ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 3.7 VEDSTÅELSESFRIST Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 2 måneder fra tilbudsfristens utløp. 3.8 TILBUDSÅPNING Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. 3.9 BEHANDLING AV TILBUD AKT vil behandle all informasjon fra leverandør fortrolig. Tilbudet vil ikke bli returnert til leverandør. 4. KVALIFIKASJONSKRAV Følgende kvalifikasjonskrav skal være oppfylt for deltakelse i konkurransen: 4.1. ORGANISATORISKE OG JURIDISKE KRAV Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og innbetaling av merverdiavgift Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system Firmaet skal være lovlig etablert Dokumentasjonskrav - Skatteattest fra kemner/kommunekasserer som ikke er eldre enn 6 måneder gammel - Merverdiavgiftsattest fra fylkeskattesjefen som ikke er eldre enn 6 måneder gammel HMS-egenerklæring (Se vedlegg 1). Firmaattest 4.2. LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING Krav Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Dokumentasjonskrav Årsregnskap inklusiv styrets årsberetning og revisorerklæring Side 5 av 17

6 4.3. LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER Krav Det kreves at leverandøren blir godkjent i henhold til Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste som trer i kraft Erfaring fra tilsvarende oppdrag Dokumentasjonskrav Tilbyder må beskrive en plan for hvordan kriteriene i den nye forskriften med tilhørende godkjenningsordninger vil bli oppfylt. Planen skal utgjøre maks en A4 side. Tilbyders viktigste oppdragsgivere de siste 3 årene relatert til oppdraget. For to av disse skal det oppgis referanser med telefonnummer. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Det er svært viktig at all dokumentasjon er vedlagt tilbudet, da manglende dokumentasjon kan føre til at leverandøren avvises. 5. TILDELINGSKRITERIER Kontrakt tildeles den leverandør hvis tilbud etter en helhetsvurdering er økonomisk mest fordelaktig. Ved avgjørelsen om hvem som tildeles kontrakt vil det bli lagt vekt på: Tildelingskriterier Vekting Dokumentasjonskrav Kvalitet 40 poeng Tilbyder skal beskrive innholdet i tjenesten som tilbys og kompetanse hos de personer som skal levere tjenesten på maks en A4-side. Kompetanse som innehas av tilbudt personell skal i tillegg dokumenteres i form av CV (eventuelt en oversikt medarbeidere og deres kompetanse). Pris Tilbudspris oppgis i norske kroner ekskl. mva. Service Herunder responstid og fleksibilitet 30 poeng Jf vedlegg 2 Prisskjema. Prisene skal gis på grunnlag av bestemmelsene i dette konkurransegrunnlag. - Pris på utført tjeneste i henhold til pkt. 7.1 Generelle krav, samt i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt. 1 4 og pkt. 6 og 7 i kravspesifikasjonen skal oppgis i timer. Antall timer i kravspesifikasjonen legges til grunn. - Pris for årlig helseundersøkelse i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt. 5 oppgis per ansatt. - Det skal også oppgis satser for kjøp av tilleggstjenester/kjøp av tjenester utover estimerte timer. 30 poeng AKT ber tilbyder beskrive sin fleksibilitet i forhold til å levere tjenestene. Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, responstid ved hastesaker og mulighet til å tilpasse seg vårt behov. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn. Etter en evalueringsfase vil samtlige tilbydere blir orientert om utfallet av tilbudskonkurransen. Med mindre det innen rimelig tid kommer klager på tildelingen, forventer AKT at alle tilbydere respekterer utfallet, og i avtaleperioden avstår fra aktivt innsalg overfor AKT. Side 6 av 17

7 6. PRIS Pris på avtalt tjeneste skal presenteres på vedlagte prisskjema (vedlegg 2). Prisen kan endres hvert årsskifte, dog første gang januar 2011, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned kontrakten ble inngått. 7. KRAVSPESIFIKASJON 7.1. GENERELLE KRAV AKT har som arbeidsgiver et ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Bedriftshelsetjenesten skal bistå med tjenester i HMS-arbeidet for å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Tjenesten skal utføres i samsvar med de krav som enhver tid er gitt i Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste kunngjort av Arbeidsog inkluderingsdepartementet 11. september 2009 gjeldende fra og med 1. januar Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005, 3-3. Tilbyder må innen 1 år etter inngått avtale med AKT være godkjent og ha gjennomført de pålegg som Arbeidstilsynet eventuelt har gitt for å bli godkjent etter ny forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste som trer i kraft AKT skal minst ha en fast kontaktperson å forholde seg til. Dersom tilbyder skal benytte underleverandører til å utføre deler av tjenestene, må dette fremkomme av tilbudet. Det må oppgis navn på underleverandør, samt hvilke tjenester de skal utføre, og det skal dokumenteres at underleverandører er kvalifisert til å levere tjenestene. Tilbyder skal foreta etterskuddsvis månedlig fakturering. Betalingsbetingelser er 30 dager, og det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. For eksempel: Tjenester som utføres i mars 2010 faktureres med fakturadato og med forfallsdato Forbrukte timer (aktivitetslogg, jf pkt. 7 i oppgaveskjemaet nedenfor) og oversikt over hvem som har vært på helseundersøkelse skal følge som vedlegg til fakturaen. All informasjon som bedriftshelsetjenesten får kunnskap om i sitt arbeid i AKT er å anse som bedriftsintern informasjon. Denne informasjonen er taushetsbelagt. Leverandøren av bedriftshelsetjenester skal levere tjenester innen områdene nedenfor. De konkrete oppgavene vil kunne variere, avhengig av AKT sitt behov, myndighetenes krav og oppgaver gitt i hovedplanen. AKT har i oppgaveskjemaet nedenfor estimert et timebehov på årsbasis. Side 7 av 17

8 7.2. OPPGAVESKJEMA Aktuelle områder å benytte BHT på: 1. Årlig utarbeidelse av hovedplan Spesifisering/eksemplifisering: - BHT skal årlig utarbeide en hovedplan over hva bedriftshelsetjenesten i det kommende år skal brukes til, i nært samarbeid med HMS-gruppa/ledelsen i AKT - I dette inngår også forslag om prosjektarbeid/satsningsområder innen HMS 2. Nærværs- og sykefraværsarbeid Spesifisering/eksemplifisering: - BHT skal bistå med sykefraværs- og attføringsarbeid, funksjonsvurderinger og eventuell deltakelse i AKAN-arbeid 3. Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Spesifisering/eksemplifisering: - Delta i henhold til hovedplanens satsningsområder på arenaer hvor det gis informasjon og opplæring innenfor HMS, for eksempel allmøter, avdelingsmøter eller møter i HMS-gruppa 4. Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet, bistå i arbeidet med å foreta risikovurderinger og utarbeide tiltaksplaner Spesifisering/eksemplifisering: Generelt: - Bistå ved kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder delta på en vernerunde en gang per år - Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gi råd om verneutstyr Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - Bistå arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, for eksempel bistand i vanskelige personalsaker Ergonomi - Gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende og ved innkjøp av nytt utstyr - Vurdere mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, og ved tungt og ensformig arbeid - Gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk Støy og lys - Bistå med målinger, vurdere disse/eventuelt vurdere målinger utført av andre, og gi forslag til forbedringer Kjemiske stoffer/støv - Bistå med målinger, vurdere disse/eventuelt vurdere målinger utført av andre, og gi forslag til forbedringer - Bistå virksomheten med å innhente helseinformasjon om ulike stoffer (Sikkerhetsdatablader)/sjekke om AKT har det siste gjeldende informasjonen - Informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi, for eksempel løsemiddelskader, kreft, osv. - Orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helsefarlige stoffer (substitusjon) Inneklima - Bistå med kartlegging av inneklimaet og komme med forslag til forbedringer 5. Helseundersøkelser Årlig helseundersøkelse for alle ansatte (42 personer), hvorav 16 arbeider helkontinuerlig turnus, 5 arbeider i stilling som vaktmestere og 7 arbeider i turnus med vakter på kveldstid. 6. Diverse For eksempel rådgivning, konsultasjoner, akuttsaker, svare på telefoner fra ledere/verneombud 7. Dokumentasjon (ikke egne timer til dette, inngår i de øvrige punktene) Spesifisering/eksemplifisering: - Årlig hovedplan - Aktivitetslogg hver måned som viser type aktivitet, dato og forbruk av tid. - Andre rapporter, hvem som har deltatt på helseundersøkelse, arbeidsplasskartlegginger, måleresultater og lignende som beskriver arbeidsmiljøforhold SUM ESTIMERT ÅRLIG BEHOV Naturlig for- og etterarbeid er inkludert i timetallet. Møter mellom oppdragsgiver og valgt bedriftshelsetjeneste for å avklare inngått avtale i forhold til dens innhold eller dens økonomiske del, er ikke en aktivitet som skal godtgjøres etter denne avtalen. Reisetid til og fra kontorsted og oppdragsgiver dekkes av leverandøren. Estimert behov pr år i timer Side 8 av 17

9 VEDLEGG 1 - EGENERKLÆRING HMS Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn: Organisasjonsnr. / Fødselsnr: Adresse: Land*: Postnummer: Poststed: Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1) Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder/adm. dir. Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato Representant for de ansatte Ingen ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1) Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Side 9 av 17

10 VEDLEGG 2 - PRISSKJEMA Navn på tilbudsleverandør: Tjeneste: Sett inn: Antall Sum årlig kostnad Jf pkt. 7 Kravspesifikasjonen. Utført tjeneste i henhold til pkt. 7.1 Generelle krav, samt i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt. 1 4 og pkt. Pris per time: 6 og 7, i kravspesifikasjonen. 56 Jf pkt. 7 Kravspesifikasjonen. Pris per ansatt per år: Årlig helseundersøkelse i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt Total kostnad for tjenesten per år Satser ved tilleggstjenester Timespris Dagspris Ukespris Naturlig for- og etterarbeid er inkludert i timetallet. Møter mellom oppdragsgiver og valgt bedriftshelsetjeneste for å avklare inngått avtale i forhold til dens innhold eller dens økonomiske del, er ikke en aktivitet som skal godtgjøres etter denne avtalen. Reisetid til og fra kontorsted og oppdragsgiver dekkes av leverandøren. Side 10 av 17

11 VEDLEGG 3 - KONTRAKT KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE (heretter kalt oppdraget) mellom AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF Organisasjonsnr.: og Organisasjonsnr.: for perioden (13) Ref. nr. 09/114 Side 11 av 17

12 1. Alminnelige bestemmelser 1.1 Kontrakten Kontrakten er inngått mellom Akershus KollektivTerminaler FKF, heretter kalt Oppdragsgiver, og (Leverandørens navn), heretter kalt Leverandøren. Grunnlaget for kontrakten er tilbudsforespørsel som har blitt sendt ut til 4 leverandører og lyst ut på AKT sine internettsider. 1.2 Omfang Oppdraget omfatter levering av Bedriftshelsetjeneste fra Leverandør til Oppdragsgiver. Leveransens omfang, innhold og tjenestens egenskaper og kvalitet skal være i samsvar med denne kontrakt, Leverandørens tilbud og Oppdragsgivers konkurransegrunnlag. Bistanden skal omfatte følgende aktiviteter og utføres av følgende nøkkelpersonell: (Settes inn ved kontraktsinngåelse, naturlig å vise til oppgaveskjema og utformet oversikt over nøkkelpersonell). 1.3 Varighet Kontraktsperioden er 3 år. Denne kontrakt gjelder fra til Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med de samme betingelser med 1 år slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Varsling om bruk av opsjoner om forlengelse eller justeringer av avtalen må skje skriftlig senest innen 4 måneder før avtalens utløp. 1.4 Gjeldende dokumenter Følgende dokumenter legges til grunn: - Denne kontrakt - Tilbudsforespørsel (konkurransegrunnlag) med vedlegg - Tilbud fra leverandøren med vedlegg. Dersom avtaledokumentene med vedlegg inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene med vedlegg gjelde i henhold til overnevnte rekkefølge. 1.5 Partenes representanter For Oppdragsgiver Navn: Adresse: Tlf.: Mobil: E-post: For Leverandør Navn: Adresse: Tlf.: Mobil: E-post: Side 12 av 17

13 Partene skal skriftlig varsle hverandre ved utskifting av representant. Alle varsler og krav etter kontrakten skal meddeles skriftlig til partenes representanter. Partenes representanter har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår kontrakten, som er nødvendige for å gjennomføre kontrakten uten unødvendig opphold. Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. 1.6 Nøkkelpersonell Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal fremgå av pkt Skifte av nøkkelpersonell hos leverandøren skal godkjennes av Oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Er ikke annet avtalt, har Leverandøren ikke rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandør. I de tilfellene bruk av underleverandører avtales, har Leverandøren det overordnede ansvar for alle tjenester og varer som leveres under denne kontrakt, herunder alle varer og tjenester som leveres av underleverandør. Bruk av underleverandør endrer ikke Leverandørs kontraktansvar overfor Oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil avtalemessig kun forholde seg til Leverandøren. 2. Endringer av avtalen Endringer av eller tillegg til avtalen, herunder Oppdragets innhold eller omfang, skal avtales skriftlig. Partene har krav på den justering av vederlaget som endringer medfører. Reduksjon eller tillegg som følge av endringen beregnes enten som en forholdsmessig del av kontraktssummen eller etter avtalte timepriser. Hvis Leverandøren mener Oppdragets innhold eller omfang endres underveis, må det uten ugrunnet opphold meddeles skriftlig til Oppdragsgiver. Er ikke det gjort, skal Oppdraget gjennomføres til avtalt tid og pris. 3. Partenes plikter 3.1 Leverandørens plikter Krav til godkjenning Leverandøren må innen 1 år etter inngått kontrakt med AKT være godkjent og ha gjennomført de pålegg som Arbeidstilsynet eventuelt har gitt for å bli godkjent etter ny forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste som trer i kraft Krav til kvalitet Leveransens innhold og tjenestens egenskaper og kvalitet skal være i samsvar med kontrakten, konkurransegrunnlaget og Leverandørens tilbud. Bedriftshelsetjenesten skal utføres profesjonelt, effektivt og i henhold til god faglig standard og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Side 13 av 17

14 Krav til aktivitetslogg Leverandøren skal levere en aktivitetslogg hver måned som viser type utført aktivitet, dato og forbruk av timer. Det må rapporteres særskilt på hvem som har vært til helseundersøkelse. Krav til fremdrift Leverandør skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som avtales. Krav til samarbeid Leverandør skal lojalt samarbeid med Oppdragsgiver, og ivareta Oppdragsgivers interesser. Henvendelser fra Oppdragsgiver skal besvares uten ugrunnet opphold. Leverandør skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Leverandøren forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 3.2 Oppdragsgivers plikter Oppdragsgiver skal lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring. Henvendelser fra Leverandøren skal besvare uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Oppdragsgiver forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 3.3 Møter Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers varsel innkalle til møte med annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på. 3.4 Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon Begge parter skal sørge for forsvarlig dokumentasjon, oppbevaring, og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for Oppdraget uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale. Leverandøren har risikoen og ansvaret for alt materiale, uansett form, som skades eller ødelegges mens de befinner seg under Leverandørens kontroll. 3.5 Taushetsplikt Taushetsbestemmelsene i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967 (forvaltningsloven) kommer til anvendelse for partene og andre de eventuelt svarer for. Om nødvendig skal det undertegnes taushetserklæring. Det skal i tilfelle angis hvilke opplysninger som omfattes av taushetsplikten, og hvordan den skal ivaretas. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges å bevare taushetsplikt også etter fratredelsen. Taushetsplikten gjelder også etter kontraktens opphør. Side 14 av 17

15 4. Vederlag og betalingsbetingelser 4.1 Priser Prisene er som angitt i Leverandørens tilbud. 4.2 Fakturering Fakturaens form skal være i henhold til gjeldende lover og regler. Leverandør foretar etterskuddsvis månedlig fakturering. Betalingsbetingelser er 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. Faktura skal spesifiseres og sendes: Akershus KollektivTerminaler FKF Vestbygata LILLESTRØM Forbrukte timer (aktivitetslogg, jf pkt. 7 i oppgaveskjemaet nedenfor) og oversikt over hvem som har vært på helseundersøkelse skal følge som vedlegg til fakturaen. 4.3 Forsinkelsesrente Hvis Oppdragsgiver ikke betaler til avtalt tid har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, m.m. 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesloven). 4.4 Betalingsmislighold Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Leverandør sende skriftlig varsel til Oppdragsgiver om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varslet er mottatt. Heving kan ikke skje hvis Oppdragsgiver gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp. 4.5 Prisendring Prisen kan endres hvert årsskifte, dog første gang januar 2011, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned kontrakten ble inngått. 5. Opphavs- og eiendomsrett Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av Oppdraget tilfaller Oppdragsgiver, med mindre annet er avtalt og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) 39b. Side 15 av 17

16 Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med Oppdraget. 6. Mislighold 6.1 Mangler Det foreligger mangel når Oppdraget ikke oppfyller de krav eller den kvalitet som Oppdragsgiver i samsvar med punkt 1.2 og punkt 3.1 har rett til å kreve eller som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på Oppdragsgivers side eller force majeure. Ved mangler kan Oppdragsgiver kreve retting og prisavslag i henhold til alminnelige kontraktsrettslige regler. Dersom Oppdragsgiver påføres ekstrautgifter eller på annen måte lider påregnelig økonomisk tap som følge av mangelen, kan han kreve erstatning fra Leverandør. 6.2 Forsinkelse Det foreligger forsinkelse når oppdraget, for eksempel implementeringen, ikke utføres innen de avtalte frister, og dette skyldes forhold Leverandøren har risikoen for. Uteblitt levering likestilles med forsinkelse i denne kontrakt. 6.3 Oppdragsgivers reklamasjonsfrist Oppdragsgiver må påberope seg misligholdet innen rimelig tid etter at det ble eller burde vært oppdaget. Gjøres ikke det tapes retten til å gjøre gjeldende sanksjoner som følge av misligholdet. Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. 6.4 Heving En part har rett til å heve kontrakten og kreve erstatning i forhold til alminnelige kontraktsrettslige regler dersom den annen part vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller dersom det er klart at mislighold vil inntre. En part kan likeledes heve kontrakten dersom den annen part går konkurs, eller han blir beviselig insolvent. For hevingsoppgjøret gjelder alminnelige kontraktsrettslige regler. 7. Øvrige bestemmelser 7.1 Overdragelse av kontraktsforpliktelser Leverandør kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at Oppdragsgiver har samtykket skriftlig på forhånd. Dette gjelder også hvis Leverandøren slås sammen med et annet selskap, deles i Side 16 av 17

17 flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap. Hvis Oppdragsgiver ikke samtykker i overdragelse, kan avtalen sies opp med minimum 30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel. 7.2 Sikkerhetsstillelse Leverandør skal ha ansvarsforsikring på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid han skal utføre. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han eller hans kontraktsmedhjelpere påfører Oppdragsgiver eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet. 7.3 Konkurs, akkord, eller lignende Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Oppdragsgiver rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 7.4 Force majeure Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 8. Rettsvalg og tvister Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk lov og rett. Dersom det oppstår tvister mellom partene skal saken søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift. At en tvist er brakt til avgjørelse for en domstol eller voldgift, fritar i seg selv ikke partene for å oppfylle sine plikter etter bestillingen. 9. Undertegning Denne avtale er undertegnet i to (2) eksemplarer, hvorav hver part beholder ett (1) eksemplar hver. Dato: Dato:... Leverandør. Oppdragsgiver Side 17 av 17

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Basert på statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel SSA-B enkel juli 2015 Statens standardavtale

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Rammeavtale grafiske tjenester

Rammeavtale grafiske tjenester Sak nr 201100295 Rammeavtale grafiske tjenester RAMMEAVTALE Rammeavtale grafiske tjenester Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Garanti-instituttet for eksportkreditt (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE Tilbudsfrist: 3. september kl. 12.00 1 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune har i

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Kunde: Leverandør: Periode: Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato

TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato TILBUDSFORESPØRSEL Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen VI 2012-026 Dato 8-3-2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 KONTAKTPERSONER... 3 2. TILBUDSBETINGELSER...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) og Nittedal kommune (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM Kontrakt nr. 2431007 Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m KONTRAKT Rammeavtale serviceavtale transportbånd Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) mellom og Firmanavn: AS Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org.

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org. KONTRAKT Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for levering av Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) Sortland kommune Juni 2011 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om oppdragsgiveren Sortland kommune (heretter

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. forskriftens del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK eks. mva., jf. forskriftens del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Konkurransegrunnlag For levering til Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet (FAD) Konsulentbistand til gjennomgang av grenseflate

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og. firmaet.., organisasjonsnr... (heretter kalt leverandøren)

Rammeavtale. mellom. Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og. firmaet.., organisasjonsnr... (heretter kalt leverandøren) Rammeavtale mellom Norges forskningsråd (heretter kalt Forskningsrådet) og firmaet.., organisasjonsnr... (heretter kalt leverandøren) om kjøp av Konsulenttjenester-.. Saksnr.. Henvendelser Alle henvendelser

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer