KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL INFORMASJON OPPDRAGSGIVER ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET KUNNGJØRING REGLER FOR KONKURRANSEN LOVER OG FORSKRIFTER TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING TILBUDSFRIST RETTELSER, SUPPLERING OG ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET FORBEHOLD OG AVVIK ALTERNATIVE TILBUD/TILBUD PÅ DELER AV OPPDRAGET VEDSTÅELSESFRIST TILBUDSÅPNING BEHANDLING AV TILBUD KVALIFIKASJONSKRAV ORGANISATORISKE OG JURIDISKE KRAV LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER TILDELINGSKRITERIER PRIS KRAVSPESIFIKASJON GENERELLE KRAV OPPGAVESKJEMA... 8 VEDLEGG 1 - EGENERKLÆRING HMS... 9 VEDLEGG 2 - PRISSKJEMA VEDLEGG 3 - KONTRAKT Side 2 av 17

3 2. GENERELL INFORMASJON 2.1. OPPDRAGSGIVER AKT er et fylkeskommunalt foretak med ansvar for planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold av bussterminaler i Akershus fylke. Foretaket har også ansvar for forvaltning og drift av Oslo Bussterminal og ferjekaiene på Aker Brygge og Nesoddtangen. Oppdragsgivers kontaktperson: Navn: Bente Huseby Firma: Akershus KollektivTerminaler FKF E-post: Adresse: Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm Web: Telefon: Mobiltlf.: ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG Akershus KollektivTerminaler FKF ønsker å inngå en 3-årig avtale på bedriftshelsetjeneste med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten med ett år. Avtaleperioden vil gjelde fra og med (13). Flesteparten av de ansatte i AKT jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste med ikrafttredelse AKT ønsker at alle ansatte skal omfattes av bedriftshelsetjenesten. Til sammen utgjør dette for tiden 42 ansatte (37,10 årsverk), som arbeider på følgende arbeidssteder: Arbeidssted Antall ansatte Oslo Bussterminal 21 Lillestrøm Bussterminal 12 Administrasjonen i Vestbygata 55 9 Se nærmere informasjon i pkt. 7 Kravspesifikasjon OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Konkurransegrunnlaget består av: - Konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon m.m. - Vedlegg 1 - Egenerklæring HMS - Vedlegg 2 - Prisskjema - Vedlegg 3 - Kontraktsforslag 2.4. KUNNGJØRING Denne tilbudsforespørsel er sendt til 4 leverandører. I tillegg kunngjøres dette på våre hjemmesider Side 3 av 17

4 3. REGLER FOR KONKURRANSEN 3.1 LOVER OG FORSKRIFTER Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 406 del 1 Alminnelige bestemmelser. For å kunne delta i konkurransen må leverandøren oppfylle de krav som er satt i konkurransegrunnlagets pkt. 4 Kvalifikasjonskrav. 3.2 TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING Tilbudet skal leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post. Det er ikke adgang til å inngi tilbud pr. E-post. Tilbudet skal merkes Tilbud Bedriftshelsetjeneste AKT. Tilbudet skal leveres/sendes til: Navn: Adresse: Akershus KollektivTerminaler FKF v/bente Huseby Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm Alle kostnader tilbyder har i forbindelse med tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av tilbyder. 3.3 TILBUDSFRIST Tilbudsfrist er satt til 3. desember 2009, kl. 12:00. Det gjøres oppmerksom på at tilbudet må være oppdragsgiver i hende innen utløpet av tilbudsfristen, det vil si at for sent innleverte tilbud er grunnlag for avvisning. 3.4 RETTELSER, SUPPLERING OG ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Innen tilbudsfristens utløp har AKT rett til å foreta rettelser, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Disse endringene vil bli distribuert til mottakerne av denne forespørsel, samt kunngjort på AKT sine internettsider. 3.5 FORBEHOLD OG AVVIK Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart framgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn som eget vedlegg i tilbudet. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Side 4 av 17

5 3.6 ALTERNATIVE TILBUD/TILBUD PÅ DELER AV OPPDRAGET Alternative tilbud aksepteres ikke. Det er heller ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 3.7 VEDSTÅELSESFRIST Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 2 måneder fra tilbudsfristens utløp. 3.8 TILBUDSÅPNING Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. 3.9 BEHANDLING AV TILBUD AKT vil behandle all informasjon fra leverandør fortrolig. Tilbudet vil ikke bli returnert til leverandør. 4. KVALIFIKASJONSKRAV Følgende kvalifikasjonskrav skal være oppfylt for deltakelse i konkurransen: 4.1. ORGANISATORISKE OG JURIDISKE KRAV Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og innbetaling av merverdiavgift Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system Firmaet skal være lovlig etablert Dokumentasjonskrav - Skatteattest fra kemner/kommunekasserer som ikke er eldre enn 6 måneder gammel - Merverdiavgiftsattest fra fylkeskattesjefen som ikke er eldre enn 6 måneder gammel HMS-egenerklæring (Se vedlegg 1). Firmaattest 4.2. LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING Krav Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Dokumentasjonskrav Årsregnskap inklusiv styrets årsberetning og revisorerklæring Side 5 av 17

6 4.3. LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER Krav Det kreves at leverandøren blir godkjent i henhold til Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste som trer i kraft Erfaring fra tilsvarende oppdrag Dokumentasjonskrav Tilbyder må beskrive en plan for hvordan kriteriene i den nye forskriften med tilhørende godkjenningsordninger vil bli oppfylt. Planen skal utgjøre maks en A4 side. Tilbyders viktigste oppdragsgivere de siste 3 årene relatert til oppdraget. For to av disse skal det oppgis referanser med telefonnummer. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Det er svært viktig at all dokumentasjon er vedlagt tilbudet, da manglende dokumentasjon kan føre til at leverandøren avvises. 5. TILDELINGSKRITERIER Kontrakt tildeles den leverandør hvis tilbud etter en helhetsvurdering er økonomisk mest fordelaktig. Ved avgjørelsen om hvem som tildeles kontrakt vil det bli lagt vekt på: Tildelingskriterier Vekting Dokumentasjonskrav Kvalitet 40 poeng Tilbyder skal beskrive innholdet i tjenesten som tilbys og kompetanse hos de personer som skal levere tjenesten på maks en A4-side. Kompetanse som innehas av tilbudt personell skal i tillegg dokumenteres i form av CV (eventuelt en oversikt medarbeidere og deres kompetanse). Pris Tilbudspris oppgis i norske kroner ekskl. mva. Service Herunder responstid og fleksibilitet 30 poeng Jf vedlegg 2 Prisskjema. Prisene skal gis på grunnlag av bestemmelsene i dette konkurransegrunnlag. - Pris på utført tjeneste i henhold til pkt. 7.1 Generelle krav, samt i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt. 1 4 og pkt. 6 og 7 i kravspesifikasjonen skal oppgis i timer. Antall timer i kravspesifikasjonen legges til grunn. - Pris for årlig helseundersøkelse i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt. 5 oppgis per ansatt. - Det skal også oppgis satser for kjøp av tilleggstjenester/kjøp av tjenester utover estimerte timer. 30 poeng AKT ber tilbyder beskrive sin fleksibilitet i forhold til å levere tjenestene. Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, responstid ved hastesaker og mulighet til å tilpasse seg vårt behov. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn. Etter en evalueringsfase vil samtlige tilbydere blir orientert om utfallet av tilbudskonkurransen. Med mindre det innen rimelig tid kommer klager på tildelingen, forventer AKT at alle tilbydere respekterer utfallet, og i avtaleperioden avstår fra aktivt innsalg overfor AKT. Side 6 av 17

7 6. PRIS Pris på avtalt tjeneste skal presenteres på vedlagte prisskjema (vedlegg 2). Prisen kan endres hvert årsskifte, dog første gang januar 2011, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned kontrakten ble inngått. 7. KRAVSPESIFIKASJON 7.1. GENERELLE KRAV AKT har som arbeidsgiver et ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Bedriftshelsetjenesten skal bistå med tjenester i HMS-arbeidet for å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Tjenesten skal utføres i samsvar med de krav som enhver tid er gitt i Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste kunngjort av Arbeidsog inkluderingsdepartementet 11. september 2009 gjeldende fra og med 1. januar Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005, 3-3. Tilbyder må innen 1 år etter inngått avtale med AKT være godkjent og ha gjennomført de pålegg som Arbeidstilsynet eventuelt har gitt for å bli godkjent etter ny forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste som trer i kraft AKT skal minst ha en fast kontaktperson å forholde seg til. Dersom tilbyder skal benytte underleverandører til å utføre deler av tjenestene, må dette fremkomme av tilbudet. Det må oppgis navn på underleverandør, samt hvilke tjenester de skal utføre, og det skal dokumenteres at underleverandører er kvalifisert til å levere tjenestene. Tilbyder skal foreta etterskuddsvis månedlig fakturering. Betalingsbetingelser er 30 dager, og det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. For eksempel: Tjenester som utføres i mars 2010 faktureres med fakturadato og med forfallsdato Forbrukte timer (aktivitetslogg, jf pkt. 7 i oppgaveskjemaet nedenfor) og oversikt over hvem som har vært på helseundersøkelse skal følge som vedlegg til fakturaen. All informasjon som bedriftshelsetjenesten får kunnskap om i sitt arbeid i AKT er å anse som bedriftsintern informasjon. Denne informasjonen er taushetsbelagt. Leverandøren av bedriftshelsetjenester skal levere tjenester innen områdene nedenfor. De konkrete oppgavene vil kunne variere, avhengig av AKT sitt behov, myndighetenes krav og oppgaver gitt i hovedplanen. AKT har i oppgaveskjemaet nedenfor estimert et timebehov på årsbasis. Side 7 av 17

8 7.2. OPPGAVESKJEMA Aktuelle områder å benytte BHT på: 1. Årlig utarbeidelse av hovedplan Spesifisering/eksemplifisering: - BHT skal årlig utarbeide en hovedplan over hva bedriftshelsetjenesten i det kommende år skal brukes til, i nært samarbeid med HMS-gruppa/ledelsen i AKT - I dette inngår også forslag om prosjektarbeid/satsningsområder innen HMS 2. Nærværs- og sykefraværsarbeid Spesifisering/eksemplifisering: - BHT skal bistå med sykefraværs- og attføringsarbeid, funksjonsvurderinger og eventuell deltakelse i AKAN-arbeid 3. Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Spesifisering/eksemplifisering: - Delta i henhold til hovedplanens satsningsområder på arenaer hvor det gis informasjon og opplæring innenfor HMS, for eksempel allmøter, avdelingsmøter eller møter i HMS-gruppa 4. Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet, bistå i arbeidet med å foreta risikovurderinger og utarbeide tiltaksplaner Spesifisering/eksemplifisering: Generelt: - Bistå ved kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder delta på en vernerunde en gang per år - Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak, herunder gi råd om verneutstyr Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - Bistå arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, for eksempel bistand i vanskelige personalsaker Ergonomi - Gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende og ved innkjøp av nytt utstyr - Vurdere mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, og ved tungt og ensformig arbeid - Gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk Støy og lys - Bistå med målinger, vurdere disse/eventuelt vurdere målinger utført av andre, og gi forslag til forbedringer Kjemiske stoffer/støv - Bistå med målinger, vurdere disse/eventuelt vurdere målinger utført av andre, og gi forslag til forbedringer - Bistå virksomheten med å innhente helseinformasjon om ulike stoffer (Sikkerhetsdatablader)/sjekke om AKT har det siste gjeldende informasjonen - Informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi, for eksempel løsemiddelskader, kreft, osv. - Orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helsefarlige stoffer (substitusjon) Inneklima - Bistå med kartlegging av inneklimaet og komme med forslag til forbedringer 5. Helseundersøkelser Årlig helseundersøkelse for alle ansatte (42 personer), hvorav 16 arbeider helkontinuerlig turnus, 5 arbeider i stilling som vaktmestere og 7 arbeider i turnus med vakter på kveldstid. 6. Diverse For eksempel rådgivning, konsultasjoner, akuttsaker, svare på telefoner fra ledere/verneombud 7. Dokumentasjon (ikke egne timer til dette, inngår i de øvrige punktene) Spesifisering/eksemplifisering: - Årlig hovedplan - Aktivitetslogg hver måned som viser type aktivitet, dato og forbruk av tid. - Andre rapporter, hvem som har deltatt på helseundersøkelse, arbeidsplasskartlegginger, måleresultater og lignende som beskriver arbeidsmiljøforhold SUM ESTIMERT ÅRLIG BEHOV Naturlig for- og etterarbeid er inkludert i timetallet. Møter mellom oppdragsgiver og valgt bedriftshelsetjeneste for å avklare inngått avtale i forhold til dens innhold eller dens økonomiske del, er ikke en aktivitet som skal godtgjøres etter denne avtalen. Reisetid til og fra kontorsted og oppdragsgiver dekkes av leverandøren. Estimert behov pr år i timer Side 8 av 17

9 VEDLEGG 1 - EGENERKLÆRING HMS Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn: Organisasjonsnr. / Fødselsnr: Adresse: Land*: Postnummer: Poststed: Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1) Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder/adm. dir. Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato Representant for de ansatte Ingen ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1) Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Side 9 av 17

10 VEDLEGG 2 - PRISSKJEMA Navn på tilbudsleverandør: Tjeneste: Sett inn: Antall Sum årlig kostnad Jf pkt. 7 Kravspesifikasjonen. Utført tjeneste i henhold til pkt. 7.1 Generelle krav, samt i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt. 1 4 og pkt. Pris per time: 6 og 7, i kravspesifikasjonen. 56 Jf pkt. 7 Kravspesifikasjonen. Pris per ansatt per år: Årlig helseundersøkelse i henhold til pkt. 7.2 Oppgaveskjemaets pkt Total kostnad for tjenesten per år Satser ved tilleggstjenester Timespris Dagspris Ukespris Naturlig for- og etterarbeid er inkludert i timetallet. Møter mellom oppdragsgiver og valgt bedriftshelsetjeneste for å avklare inngått avtale i forhold til dens innhold eller dens økonomiske del, er ikke en aktivitet som skal godtgjøres etter denne avtalen. Reisetid til og fra kontorsted og oppdragsgiver dekkes av leverandøren. Side 10 av 17

11 VEDLEGG 3 - KONTRAKT KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE (heretter kalt oppdraget) mellom AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF Organisasjonsnr.: og Organisasjonsnr.: for perioden (13) Ref. nr. 09/114 Side 11 av 17

12 1. Alminnelige bestemmelser 1.1 Kontrakten Kontrakten er inngått mellom Akershus KollektivTerminaler FKF, heretter kalt Oppdragsgiver, og (Leverandørens navn), heretter kalt Leverandøren. Grunnlaget for kontrakten er tilbudsforespørsel som har blitt sendt ut til 4 leverandører og lyst ut på AKT sine internettsider. 1.2 Omfang Oppdraget omfatter levering av Bedriftshelsetjeneste fra Leverandør til Oppdragsgiver. Leveransens omfang, innhold og tjenestens egenskaper og kvalitet skal være i samsvar med denne kontrakt, Leverandørens tilbud og Oppdragsgivers konkurransegrunnlag. Bistanden skal omfatte følgende aktiviteter og utføres av følgende nøkkelpersonell: (Settes inn ved kontraktsinngåelse, naturlig å vise til oppgaveskjema og utformet oversikt over nøkkelpersonell). 1.3 Varighet Kontraktsperioden er 3 år. Denne kontrakt gjelder fra til Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med de samme betingelser med 1 år slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Varsling om bruk av opsjoner om forlengelse eller justeringer av avtalen må skje skriftlig senest innen 4 måneder før avtalens utløp. 1.4 Gjeldende dokumenter Følgende dokumenter legges til grunn: - Denne kontrakt - Tilbudsforespørsel (konkurransegrunnlag) med vedlegg - Tilbud fra leverandøren med vedlegg. Dersom avtaledokumentene med vedlegg inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene med vedlegg gjelde i henhold til overnevnte rekkefølge. 1.5 Partenes representanter For Oppdragsgiver Navn: Adresse: Tlf.: Mobil: E-post: For Leverandør Navn: Adresse: Tlf.: Mobil: E-post: Side 12 av 17

13 Partene skal skriftlig varsle hverandre ved utskifting av representant. Alle varsler og krav etter kontrakten skal meddeles skriftlig til partenes representanter. Partenes representanter har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår kontrakten, som er nødvendige for å gjennomføre kontrakten uten unødvendig opphold. Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. 1.6 Nøkkelpersonell Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal fremgå av pkt Skifte av nøkkelpersonell hos leverandøren skal godkjennes av Oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Er ikke annet avtalt, har Leverandøren ikke rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandør. I de tilfellene bruk av underleverandører avtales, har Leverandøren det overordnede ansvar for alle tjenester og varer som leveres under denne kontrakt, herunder alle varer og tjenester som leveres av underleverandør. Bruk av underleverandør endrer ikke Leverandørs kontraktansvar overfor Oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil avtalemessig kun forholde seg til Leverandøren. 2. Endringer av avtalen Endringer av eller tillegg til avtalen, herunder Oppdragets innhold eller omfang, skal avtales skriftlig. Partene har krav på den justering av vederlaget som endringer medfører. Reduksjon eller tillegg som følge av endringen beregnes enten som en forholdsmessig del av kontraktssummen eller etter avtalte timepriser. Hvis Leverandøren mener Oppdragets innhold eller omfang endres underveis, må det uten ugrunnet opphold meddeles skriftlig til Oppdragsgiver. Er ikke det gjort, skal Oppdraget gjennomføres til avtalt tid og pris. 3. Partenes plikter 3.1 Leverandørens plikter Krav til godkjenning Leverandøren må innen 1 år etter inngått kontrakt med AKT være godkjent og ha gjennomført de pålegg som Arbeidstilsynet eventuelt har gitt for å bli godkjent etter ny forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste som trer i kraft Krav til kvalitet Leveransens innhold og tjenestens egenskaper og kvalitet skal være i samsvar med kontrakten, konkurransegrunnlaget og Leverandørens tilbud. Bedriftshelsetjenesten skal utføres profesjonelt, effektivt og i henhold til god faglig standard og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Side 13 av 17

14 Krav til aktivitetslogg Leverandøren skal levere en aktivitetslogg hver måned som viser type utført aktivitet, dato og forbruk av timer. Det må rapporteres særskilt på hvem som har vært til helseundersøkelse. Krav til fremdrift Leverandør skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som avtales. Krav til samarbeid Leverandør skal lojalt samarbeid med Oppdragsgiver, og ivareta Oppdragsgivers interesser. Henvendelser fra Oppdragsgiver skal besvares uten ugrunnet opphold. Leverandør skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Leverandøren forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 3.2 Oppdragsgivers plikter Oppdragsgiver skal lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring. Henvendelser fra Leverandøren skal besvare uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Oppdragsgiver forstår eller bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 3.3 Møter Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers varsel innkalle til møte med annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på. 3.4 Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon Begge parter skal sørge for forsvarlig dokumentasjon, oppbevaring, og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for Oppdraget uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale. Leverandøren har risikoen og ansvaret for alt materiale, uansett form, som skades eller ødelegges mens de befinner seg under Leverandørens kontroll. 3.5 Taushetsplikt Taushetsbestemmelsene i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967 (forvaltningsloven) kommer til anvendelse for partene og andre de eventuelt svarer for. Om nødvendig skal det undertegnes taushetserklæring. Det skal i tilfelle angis hvilke opplysninger som omfattes av taushetsplikten, og hvordan den skal ivaretas. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges å bevare taushetsplikt også etter fratredelsen. Taushetsplikten gjelder også etter kontraktens opphør. Side 14 av 17

15 4. Vederlag og betalingsbetingelser 4.1 Priser Prisene er som angitt i Leverandørens tilbud. 4.2 Fakturering Fakturaens form skal være i henhold til gjeldende lover og regler. Leverandør foretar etterskuddsvis månedlig fakturering. Betalingsbetingelser er 30 dager, det skal ikke belastes noen form for gebyrer i forbindelse med fakturering. Faktura skal spesifiseres og sendes: Akershus KollektivTerminaler FKF Vestbygata LILLESTRØM Forbrukte timer (aktivitetslogg, jf pkt. 7 i oppgaveskjemaet nedenfor) og oversikt over hvem som har vært på helseundersøkelse skal følge som vedlegg til fakturaen. 4.3 Forsinkelsesrente Hvis Oppdragsgiver ikke betaler til avtalt tid har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, m.m. 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesloven). 4.4 Betalingsmislighold Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Leverandør sende skriftlig varsel til Oppdragsgiver om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varslet er mottatt. Heving kan ikke skje hvis Oppdragsgiver gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp. 4.5 Prisendring Prisen kan endres hvert årsskifte, dog første gang januar 2011, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned kontrakten ble inngått. 5. Opphavs- og eiendomsrett Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av Oppdraget tilfaller Oppdragsgiver, med mindre annet er avtalt og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) 39b. Side 15 av 17

16 Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med Oppdraget. 6. Mislighold 6.1 Mangler Det foreligger mangel når Oppdraget ikke oppfyller de krav eller den kvalitet som Oppdragsgiver i samsvar med punkt 1.2 og punkt 3.1 har rett til å kreve eller som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på Oppdragsgivers side eller force majeure. Ved mangler kan Oppdragsgiver kreve retting og prisavslag i henhold til alminnelige kontraktsrettslige regler. Dersom Oppdragsgiver påføres ekstrautgifter eller på annen måte lider påregnelig økonomisk tap som følge av mangelen, kan han kreve erstatning fra Leverandør. 6.2 Forsinkelse Det foreligger forsinkelse når oppdraget, for eksempel implementeringen, ikke utføres innen de avtalte frister, og dette skyldes forhold Leverandøren har risikoen for. Uteblitt levering likestilles med forsinkelse i denne kontrakt. 6.3 Oppdragsgivers reklamasjonsfrist Oppdragsgiver må påberope seg misligholdet innen rimelig tid etter at det ble eller burde vært oppdaget. Gjøres ikke det tapes retten til å gjøre gjeldende sanksjoner som følge av misligholdet. Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet. 6.4 Heving En part har rett til å heve kontrakten og kreve erstatning i forhold til alminnelige kontraktsrettslige regler dersom den annen part vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller dersom det er klart at mislighold vil inntre. En part kan likeledes heve kontrakten dersom den annen part går konkurs, eller han blir beviselig insolvent. For hevingsoppgjøret gjelder alminnelige kontraktsrettslige regler. 7. Øvrige bestemmelser 7.1 Overdragelse av kontraktsforpliktelser Leverandør kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at Oppdragsgiver har samtykket skriftlig på forhånd. Dette gjelder også hvis Leverandøren slås sammen med et annet selskap, deles i Side 16 av 17

17 flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap. Hvis Oppdragsgiver ikke samtykker i overdragelse, kan avtalen sies opp med minimum 30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel. 7.2 Sikkerhetsstillelse Leverandør skal ha ansvarsforsikring på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid han skal utføre. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han eller hans kontraktsmedhjelpere påfører Oppdragsgiver eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet. 7.3 Konkurs, akkord, eller lignende Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Oppdragsgiver rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 7.4 Force majeure Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 8. Rettsvalg og tvister Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk lov og rett. Dersom det oppstår tvister mellom partene skal saken søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift. At en tvist er brakt til avgjørelse for en domstol eller voldgift, fritar i seg selv ikke partene for å oppfylle sine plikter etter bestillingen. 9. Undertegning Denne avtale er undertegnet i to (2) eksemplarer, hvorav hver part beholder ett (1) eksemplar hver. Dato: Dato:... Leverandør. Oppdragsgiver Side 17 av 17

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

For: Sør-Varanger kommune. For: Rens & Vask ANS. Rens og vaskeritjenester

For: Sør-Varanger kommune. For: Rens & Vask ANS. Rens og vaskeritjenester AVTALE Sør-Varanger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Rens & Vask ANS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen er en rammeavtale for leveranse av Rens og vaskeritjenester Avtalens varighet er 2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer