Bedrifthelsetjenester Bransjestatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifthelsetjenester Bransjestatistikk 2011-2012"

Transkript

1 Bedrifthelsetjenester Bransjestatistikk NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen november 2012

2 Bransjens behov for statistikk og analyser Bransjegruppen av BHTvirksomheter i NHO Service har lenge sett behovet for en løpende statistikk og analyse som viser bransjens omfang, produktivitet, markedsandel osv. NHO Service har derfor funnet det riktig å lage en analyse som viser bedriftenes virksomhet innen dette samfunnsmessige viktige området. Til grunn for NHOs rapport ligger KOSTRA/SSBstatistikk og tilgjengelige regnskapstall for bransjen fra Proff Forvalt. Dette er supplert med spesialbestilte kjøringer fra Statistisk Sentralbyrå, Prognosesenteret og NHO Service sine egne beregninger basert på innsamlet data fra en representativ andel av bransjens aktører (våre medlemsbedrifter). Bransjens tjenester Sintef beskriver i sin rapport "Sykefravær gradering og tilrettelegging" fra 2012 Bedriftshelsetjenesten (BHT) som en sentral aktør i norsk arbeidsliv; "Bedriftshelsetjenestens viktigste oppgave er å understøtte og bistå virksomhetene i deres arbeid for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Samlet sitter BHT ene i Norge med solid kompetanse om hvilke faktorer som bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø, og det finnes en rekke områder sombedriftshelsetjenester kan bistå virksomhetene innenfor. To av de vanligste er gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger samt som "veileder" i virksomhetens arbeid med å utvikle et godt forankret HMS system" (Ose, Kaspersen, Reve, Mandal, Jensberg og Lippestad 2012: 217) Bransjens tjenester er omfattende, og inkluderer følgende tjenester: Bistå med planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø Bistå ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser Bistå med kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko Foreslå samt arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader Bistå med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen Bistå ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og delta i dialogmøter Bistå med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (Ose et.al 2012). Sykefravær og oppfølging av sykemeldte er ikke nevnt spesifikt som en av bransjens tjenester. Likevel er det klart at alle områdene nevnt ovenfor vil kunne relateres til virksomhetens innsats for å forebygge og redusere sykefraværet. BHT har kun en rådgivende funksjon opp mot virksomhetene og det er ikke meningen at BHT skal ta over pliktene og kravene som rettes mot arbeidsgiverne i arbeidsmiljøarbeidet. Det er virksomhetens ledelse som er ansvarlig for arbeidsmiljø og bedriftens HMStilstand. BHT sin rolle er å opptre som en uavhengig rådgiver som bidrar med sin ekspertise for å skape gode arbeidsforhold i virksomheten. Det er heller ikke slik at å tilknytte seg en BHT er en garanti for godt arbeidsmiljø. Bedriften som kjøper tjenestene må være bevisst sin bestillerfunksjon og være tydelige på hva de forventer av sin BHT (Ibid 2012). Nøkkeltall arbeider i virksomheter med BHTplikt (Kilde: Arbeidstilsynet 2012). Totalt er det om lag 2,5 mill. i Norge, fordelt på kommune, fylke, stat og privat næring.

3 NHO Service sine 29 medlemsbedrifter innen BHT omsetter til sammen for 287,3 millioner kroner. Medlemsbedriftene har 276 årsverk. Per viste Arbeidstilsynets BHT register at det var i overkant 400 bedriftshelsetjenester i Norge, disse sysselsatte til sammen i overkant av 2000 årsverk (Ose et.al 2012). Innen BHT er det vanlig å skille mellom egenordninger (kalt intern bedriftshelsetjeneste) og fellesordninger (kalt ekstern bedriftshelsetjeneste). Egenordningene dekker stort sett kun en virksomhet, fellesordningene dekker ofte flere virksomheter. Flere av fellesordningene eies av virksomhetene og driftes ut fra et nonprofit perspektiv. Halve markedet dekkes imidlertid av aktører som driver privat med profittbasis. Disse er gjerne organisert som aksjeselskaper, eller er eid av industrielle investorer. Med utgangspunkt i hovedskillet mellom privat og intern BHT viser tabellen at oppunder 70 % av virksomhetene i privat sektor kjøper BHT fra private leverandører. 53,5 % kjøper BHT fra en privat leverandør, imens 15,5 % har en felles BHTordning med andre virksomheter der BHT kjøpes fra en privat leverandør. Om lag 18 % av virksomhetene har BHT i egenregi, enten alene eller i felleskap med andre virksomheter. Omfanget av private tjenester illustrerer noe av veksten i BHTmarkedet de seneste årene (Ibid 2012). Forutsetninger for beregning av potensielt totalmarked Bedrifter med 149 bruker i snitt 1.2 time pr. ansatt/år BHT. Bedrifter med 5099 bruker i snitt 1 time pr. ansatt/år BHT Bedrifter med mer enn 100 bruker i snitt 0.5 time pr. ansatt/år BHT Markedsverdi 1 time BHT 1000 kr.(kilde : Estimat, basert på medlemsinfo). Legger vi disse forutsetningene til grunn vil vi se at det er et potensielt marked for BHTtjenester på 2,5 milliarder. Dagens marked har store utviklingsmuligheter. kr kr kr kr kr kr kr kr og oppover Figur 1: Fordeling av potensielt totalmarked (2,5 mrd.kr) etter bedriftsstørrelser (Prognosesenteret 2011). Størstedelen av markedet befinner seg i privat sektor, men da kommunale kontrakter ofte har et ganske omfattende omfang (høyt antall ) er de attraktive som kunder.

4 Kommune/ fylke 11 % Stat 3 % Privat 86 % Figur 2: Fordeling av det potensielle totalmarkedet på privat og offentlig sektor. Geografisk segmentering av det potensielle markedet Oslo og Akershus, verdi: 625 millioner kroner. Vestfold, Telemark, Øst og Vest Agder, 325 millioner kroner. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordene, 625 millioner kroner. Nordland, Troms og Finnmark, 230 millioner kroner. kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr Figur 3: Det potensielle markedet fordelt på landets fylker.

5 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 02 Akershus 03 Oslo kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ans 1019 ans Figur 4: Potensielt marked i Akershus og Oslo (625 mill. kr.) fordelt etter bedriftsstørrelser. kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 10 VestAgder kr ,0 kr ans 1019 ans Figur 5: Potensielt marked i Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder (325 mill. kr.) fordelt etter bedriftsstørrelser.

6 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane kr ,0 kr ,0 kr ans 1019 ans Figur 6: Potensielt marked i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (625 millioner kroner) fordelt på bedriftsstørrelser. kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark kr ,0 kr ans 1019 ans Figur 7: Potensielt marked i Nordland, Troms og Finnmark (230 millioner kroner) fordelt etter bedriftsstørrelser. Bransjens

7 Bedriftshelsetjenesten var opprinnelig en bedriftslegeordning. Etter hvert som ordningen utviklet seg til dagens BHT økte også behovet for forskjellige profesjoner. I dag består bransjens av leger (arbeidsmedisinere), sykepleiere, fysioterapeuter og teknisk personell (ingeniører og yrkeshygienikere). Dette er nødvendig fordi HMSarbeidet i bedrifter består av langt mer enn det rent medisinske. Tverrfaglige team er rustet til å bistå med riktig kompetanse i forebyggende arbeid rundt om i landets bedrifter. Akkurat som annet helsepersonell er helsepersonellet i BHT underlagt taushetsplikt og Helsepersonelllovgivningen (Store Norske Leksikon 2012). NHOs medlemsorganisasjoner sysselsatte pr årsverk. Samlet utgjør alle landets bedriftshelsetjenester i overkant av 2000 årsverk. Bransjens samarbeid med næringsliv og offentlig sektor Sykefravær er kostbart og smittsomt I 2011 hadde arbeidsstyrken mellom 16 og 69 år 25,4 millioner legemeldte sykefraværsdagsverk (SSB 2012a), i tillegg kommer egenmeldt sykefravær som utgjør 1 % av det totale sykefraværet på 6,7 %. (SSB 2012b) Sykefraværet gikk ned i samtlige sektorer fra andre kvartal 2011 til andre kvartal Størst nedgang hadde privat sektor med 8,6 % reduksjon i sykefravær. Fraværet i statlig forvaltning, inkludert helseforetakene gikk ned 8,3 %. Den minste reduksjonen var i kommunal forvaltning, der reduksjonen var 4,3 % i denne perioden. Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor og lå på 5,5 prosent i 2. kvartal Statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 5,8 og 7,9 prosent (SSB 2012c). Sykefraværsprosent 6,7 1 5,8 Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt Figur 8: Sykefraværsprosent 2011, fordelt på egenmeldt og legemeldt sykefravær. Sykefravær koster både arbeidsgiver og samfunnet mye. SINTEF gjorde i 2011 en undersøkelse av om lag 150 NHOmedlemsbedrifter og fant et kostnadsanslag på kroner uken, kroner dagen for en femdagers arbeidsuke. Vel halvparten av dette utgjør produksjonstap, som er en samfunnsmessig kostnad. Den andre halvparten er knyttet til utgifter i forbindelse med vikarer, overtid eller liknende. Denne kostnaden av sykefravær er eksklusive lønnskostnader til den sykemeldte, fordi lønnskostnadene løper uavhengig av sykemeldingen og ville ført til dobbeltelling av kostnader (Hem 2011). 25,4 millioner legemeldte sykefraværsdager i 2011 x kr. i kostnad pr. sykefraværsdag = Ca. 66 milliarder kroner i kostnad for norske bedrifter i 2011 I tillegg til kostnadene arbeidsgiver får i forbindelse med produksjonstap og overtid/vikarbruk etc. tilkommer de samfunnsøkonomiske utgiftene tilknyttet sykefravær. Disse omfatter sykefraværsdagsverk som erstattes fra NAV, uføreytelser, legekonsultasjoner og medisiner på blå resept (Arbeidstilsynet 2008).

8 Sykefravær tilknyttet muskel og skjelettplager, som er en av de vanligste årsakene til langtidssykemelding, koster alene det norske samfunnet anslagsvis 4050 milliarder årlig i direkte og indirekte utgifter (Oftedahl 2008). Flere bransjer med BHT plikt flere kommunale mottakere av BHT Mer og bedre bedriftshelsetjeneste ble innført fra januar Åtte nye bransjer fikk BHT plikt og doblet dermed antallet som ble omfattet av ordningen. Kommunene har i løpet av de siste par årene fått mange nye arbeidstakere med BHTplikt. Det er imidlertid bekymringsfullt at flere større kommuner har valgt å legge seg på et kostnadsnivå rundt en tidel av det gjennomsnittsprisen på BHT i Norge tilsier. Arbeidsmiljøsenteret oppga at flere kommuner så for seg å bruke under 200 kroner pr. ansatt pr. år på BHT. Til sammenligning bruker gjennomsnittsbedriften mellom 1000 og 2000 kroner pr. ansatt pr. år. Mange kommuner med presset økonomi har forsøkt å spare kostnader ved å kutte inn på bruk av BHT. HMS har lenge vært en salderingspost, og systematisk HMSarbeid har i stor grad vært fraværende i offentlig sektor. Dette gjenspeiles i høyere sykefraværstall. Nå har de blitt omfattet av BHTplikt, og det er understreker behovet for BHTbransjen. Helsesektoren i Norge har store utfordringer med hensyn til HMSinnsats, tidlig pensjonering og høyt sykefravær. Skolesektoren har også vært utfordret og hatt en stor andel med tidligpensjoneringer. Bransjeforskriften sier noe om tjenestene som skal inngå, men ikke noe om volumet på tjenestene. At virksomhetene følger opp med riktig bruk av BHT er et fokusområde for Arbeidstilsynet, og de har varslet forsterket tilsyn på virksomhetenes bruk av BHT de neste årene. Dersom det innarbeides en lightversjon av BHT, en slags lavprisbht i kommunesektoren kan mange av de positive effektene av BHT helt utebli. Dette er problemstillinger bransjen i NHO Service er meget opptatt av. Tilknytting til BHT må ikke bli en ren formalitet med liten nytteverdi. Her ligger det noen utfordringer for Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljøsenteret 2010). Sykefravær smitter en kultur for å være syk? Uansett hvordan man ser på det har Norge et høyt sykefravær sammenliknet med resten av Europa.. Funn fra Institutt for Samfunnsforskning viser også at arbeidstakere påvirkes av kollegers fravær. Resultatet av undersøkelsen som fulgte menn i alderen 2060 år (sysselsatt i bedrifter med mer enn fem i perioden 2001 til 2007) viste at sykefravær smitter langt mer enn det som kan forklares med smittsomme sykdommer. Når forskjellige faktorer er trukket fra viser undersøkelsen at sykefravær hos en kollega på en dag, økte sykefraværslengden hos andre med om lag 0,3 dager. Kollegers normer og den sosiale interaksjonen ble brukt for å forklare dette. Smitteeffekten har også en oppside, for det er en sterkere effekt om kollegene reduserer sykefraværet enn om de øker det (DaleOlsen, Nilsen og Schøne 2011). Bedriftshelsetjenestens rolle i oppfølgingen av sykemeldte det nytter! Kant et.al (2008) sitert i Ose et.al (2012) gjennomførte en studie der formålet var å undersøke effekten av en tidlig strukturert innsats ovenfor som hadde høy risiko for fremtidig langsiktig sykefravær. Personene som inngikk i studien fikk tidlig strukturert oppfølging av sin bedriftslege, dette ble i noen tilfeller etterfulgt av målrettet intervensjon. Det var også en kontrollgruppe som ikke mottok noe slik oppfølgning. Sykefraværet til de med høy risiko for langsiktig sykefravær ble så målt over en ettårs oppfølgningsperiode. Resultatene viste betydelige og statistisk signifikante forskjeller mellom gruppen som fikk oppfølging og kontrollgruppen når det kom til lengden på sykefraværet. Gjennomsnittet var 18,98 i gruppen som fikk oppfølgning og 31,13 i kontrollgruppen. Kant et.al konkluderte på bakgrunn av dette med at tidlig strukturert intervensjon fra bedriftshelsetjenesten blant med høy risiko for langsiktig sykefravær bidrar til å redusere det faktiske sykefraværet i samme gruppe. Denne konklusjonen styrkes av Taimela et. Al (2008) som gjennomførte en lignende undersøkelse av i overkant av 1300 finske arbeidere. Arbeiderene ble delt inn i grupper etter hvor stor antatt risiko

9 man mente de hadde for fremtidig sykefravær. Den ene gruppen, heretter kalt intervensjonsgruppen ble innkalt til samtale med BHT. Den andre gruppen (kontrollgruppen) mottok ikke dette tilbudet. Basert på informasjon som fremkom i samtale med BHT fikk medlemmer av intervensjonsgruppen ulike tiltak iverksatt. Sykefraværet ble så observert i de to gruppene det følgende året. Blant personer med høy risiko for sykefravær var det gjennomsnittlig et sykefravær på 19 dager blant de som hadde fått oppfølgning av BHT og 30 dager på de som ikke hadde fått denne oppfølgingen. Det ble konkludert med at denne typen intervensjon ovenfor med høy fraværsrisiko har positiv effekt (Ose et.al 2012). Tar man utgangspunkt i SINTEFs analyse av kostnader tilknyttet sykefravær, ser vi at det å redusere sykefraværet med 0,1 prosentpoeng for alle bransjene med lovpålagt BHT vil gi bedriftene en samlet besparelse på 1 milliard kroner. Vi mener det er grunnlag for å si bransjene med lovpålagt BHT allerede har sett noen av disse gevinstene. Tabellen under er hentet fra SSB (07869) og viser tydelig reduksjonene i sykefravær de fleste omfattede bransjene har hatt de siste 8 årene. Det skal sies at 2009 var et år med spesielt høyt sykefravær (selv om det var lavere enn det var i 2001). Bransjeforskriften som krevde BHT for spesielt utsatte bransjer ble innført 1.januar Det er trolig også en rekke andre forhold som påvirket sykefraværet i perioden, men fokusert innsats på BHT har sannsynligvis bidratt positivt Jordbruk, skogbruk og fiske 5,8 5,1 4, Bergverksdrift og utvinning : : : 1033 Industri 7,3 6,6 6, Elektrisitet, vann og renovasjon 6,3 5,7 5, Bygge og anleggsvirksomhet 7,7 6,7 6, Varehandel, motorvognreparasjoner 7,1 6,4 6, Transport og lagring 8,4 7,9 7,6 8,3 7,4 6, Overnattings og serveringsvirksomhet 7782 Forretningsmessig tjenesteyting 8,3 7,5 7,1 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6,3 5, Undervisning 7,2 6,4 6, Helse og sosialtjenester 10 9,3 9,4 Sykefravær, egenmeldt og legemeldt, begge kjønn i prosent (SSB tabell 07869) Om alle i bransjene omfattet av bransjeforskriften hadde mottatt 1.5 time BHTtjenester årlig ville dette kostet bedriftene 2,2 milliarder kroner. Det brukes nok vesentlig mindre tid og penger pr. ansatt i dag. Vi mener dermed at det er et ubenyttet potensiale i det at flere bedrifter nok har lagt seg på et minimalt nivå og dermed ikke henter ut de gunstige effektene. Sykefraværet i bransjene

10 hadde kun trengt å bedre seg med 0,25 prosentpoeng for mer enn dekke inn igjen kostnadene tilknyttet en bedre BHT oppfølgning av sine, dette tilsvarer en besparelse i kostnader tilknyttet sykdom på 2,5 milliarder kroner. Det er klart at både offentlig og privat sektor kan redusere sitt sykefravær ved målrettet bruk av BHTtjenester. Bedriften eller virksomhetens kompetanse som kunde ser ut til å spille en avgjørende rolle i hvorvidt BHTsatsningen bærer frukter. Kilder Hem, KarlGerhard Rapport: Bedriftens kostnader ved sykefravær. SINTEF. Tilgjengelig fra URL: %A6r%202011%20siste.pdf DaleOlsen, Harald, Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Er sykefravær smittsomt? Institutt for samfunnsforskning. Tilgjengelig fra URL: SSB. 2012a. Tabell:08320: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F). SSB Statistikkbank. Tilgjengelig fra URL: ilside=selecttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=sykefratot SSB. 2012b : Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent). SSB Statistikkbank. Tilgjengelig fra URL: ilside=selecttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=sykefratot Arbeidstilsynet Samfunnsøkonomiske kostnader av arbeidsrelatert astma. Arbeidstilsynet. Tilgjengelig fra URL:

11 Oftedahl, Live "Muskel og skjelett: den store folkeplagen." Arbeidervern 3/2008. Tilgjengelig fra URL: Store Norske Leksikon Bedriftshelsetjeneste. Hentet fra URL: Arbeidsmiljøsenteret Lavpris kan uthule BHTplikten. Tilgjengelig fra URL: Ose, Solveig Osborg, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad Sykefravær gradering og tilrettelegging. Sintef. Hentet fra URL: https://www.sintef.no/upload/helse/arbeid%20og%20helse/sintef_rapport_a22397 Sykefravgradering_og_tilrettelegging.pdf

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell, 21.06.2012 Sykefraværet fortsetter å falle 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø. 20.9.2011 // NOTAT Svak økning i sykefraværet

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell 21.6.2011 // NOTAT Økning i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Møtedato: 24. februar 2010

Møtedato: 24. februar 2010 Saksbehandler: Guri Nestvold, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2010/3 SYKEFRAVÆR I HELSE

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 13.12.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet viser en liten

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 20.09.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet Sykefraværet gikk

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Uendret sykefravær siden 2001

Uendret sykefravær siden 2001 Uendret sykefravær siden 1 Sykefraværet har økt sterkt i løpet av 9, men sammenligner vi med 1, ligger det totale sykefraværet omtrent på samme nivå. Sykefraværet har gått mest ned i industrien, mens hotell-

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2010 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2016 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2016 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2016 Skrevet av Therese Sundell 15.12.2016 (therese.sundell@nav.no) Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Stabilt sykefravær i 4. kvartal 213 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 2.3.214 Det totale sesong- og influensajusterte

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2016 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2016 Skrevet av Therese Sundell 2. kv. 2000 4. kv. 2000 2. kv. 2001 4. kv. 2001 2. kv. 2002 4. kv. 2002 2. kv. 2003 4. kv. 2003 2. kv. 2004 4. kv. 2004 2. kv. 2005 4. kv. 2005 2. kv. 2006 4. kv. 2006 2. kv. 2007 4. kv. 2007 2. kv. 2008

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet,. artal 1 Skrevet av Hanne.Nygaard@nav.no, 1.3.15 // NOTAT Nedgang i sykefraværet viser sesongjusterte tall Det totale

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.9.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

IA arbeidet og sykefraværet i kommunene

IA arbeidet og sykefraværet i kommunene IA arbeidet og sykefraværet i kommunene Rådmannsårsmøtet 2017 22.juni, 2017 Utstein Kloster hotell, Rennesøy Fraværstall Vi vet en del om fraværsmønstre Kvinner har høyere fravær enn menn Det offentlige

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2014 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2013 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2013 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2013 Skrevet av Therese Sundell 13.06.2013. (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 12.05.2014

Saksframlegg Vår dato 12.05.2014 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 12.05.2014 Vår referanse 14/195-4 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Forbundsledelsen Økonomisk og politisk rapport april 2014 NAV publiserer

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall NHO Service har 61 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS)

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer