Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Universitetet i Osl Ntat Til:AMU-møtet 3.september 2012 Dat: Saksnr..: 2012/9504 KMC Halvårsrapprt 2012 fra BHT Oppfølging av sak 11/12: Status fr Enhet fr BHT Til: AMU Hvedvernembudet fremla i AMU-møtet 5. mars 2012 et ønske m infrmasjn m nåværende status fr BHT g HMS-stab, med tanke på at enhetene har vært perative i minst et semester (sak 11/12). AMU ba m at begge enheter legger frem en halvårsrapprt til møtet 3. september. Halvårsrapprten 2012 ligger vedlagt. I dette brevet svarer vi på de spesifikke spørsmålene sm ble stilt av Hvedvernembudet. 1. Hvrdan pplever enheten at delingen fungerer mht. rller, ppgaver g kapasitet? Enhet fr BHT pplever at det har vært meget hensiktsmessig at UiO har gjennmført delingen mellm BHT g HMS-stab. Dette har medført en tydeligere frdeling av ppgaver g ansvarsmråder, samt en klarere markering av BHTs frie g uavhengige rlle i arbeidsmiljøspørsmål. Enhet fr BHT fikk gdkjenning fra Arbeidstilsynet i juni 2011, slik at UiO ppfyller kravene i lvverket m å ha en gdkjent bedriftshelsetjeneste. Omstillingen har krevd et betydelig internt arbeid, spesielt i frbindelse med gdkjenningen. I tillegg har det vært en del arbeid med å avklare BHTs rlle i frhld til ppgaver sm ivaretas av HMS-stab g persnalavdelingen. Dette arbeidet er ennå ikke avsluttet. De ansatte ved BHT har samlet en faglig bakgrunn fr å dekke alle ppgaver innenfr en intern bedriftshelsetjeneste. Vi ser imidlertid at det meste av vår tid brukes i frbindelse med ppfølging av ansatte med helseutfrdringer. Vi håper at vi etter hvert i større grad kan bistå UiO i ppgaver knyttet til det frebyggende hms-arbeidet. Enhet fr BHT hlder til i 4. etg. på Sgn Arena. Lkalene er dessverre dårlig egnet fr vår type av virksmhet, g det arbeides derfr med å finne nye lkaler. Enhet fr bedriftshelsetjeneste Kntradr.: Sgn Arena, Klaus Trgårds vei 3 Telefn: Telefaks:

2 2 2. Hvr mange dialgsamtaler har dere gjennmført? Det er gjennmført 18 dialgmøter, mange har vært dialgmøte 2. BHT er i mindre grad enn frventet blitt innkalt til dialgmøte 1 sm arbeidsgiver har ansvaret fr. I henhld til regelverket skal BHT delta på dialgmøte 1 sm avhldes fr alle sm har vært helt eller delvis sykmeldt i syv uker. Det ser dermed ut til at det er behv fr å øke bevisstheten rundt gjennmføringen av dialgmøtene ved UiO. Dialgmøtene skal bidra til at arbeidsgiver g arbeidstaker kmmer frem til løsninger sm kan lette arbeidstakers vei tilbake i jbb. BHT pplever at mange av dagens dialgmøter er tidkrevende. Sakene har gjerne stått en stund g BHT har fte ikke vært kblet på tidligere i sykefraværsprsessen. Det tar dermed tid å få versikt ver faktiske frhld hva har vært frsøkt, hva fungerte, bistand fra andre aktører sm fastlege g NAV, eventuelt andre behandlere. BHT bistår flere ganger gså med å pprette dialg med aktuelle aktører. Mye tid går med til rådgivning g veiledning av både arbeidsgiver g arbeidstaker. Arbeidstakere spør m egne rettigheter i frbindelse med fravær g rutiner fr sykefraværsppfølging, g ønsker infrmasjn m ulike virkemidler g tiltak. Myndighetene har i erkjennelsen av at dialgmøter tar tid, gitt arbeidsgivere mulighet til å søke refusjn fra NAV fr inntil t timers bruk av BHT ved dialgmøter. Universitetet har fra april 2012 benyttet seg av denne refusjnsrdningen. Ordningen administreres av BHT. Enkle sykefraværssaker kan ta krt tid (3-4 timer med fr- g etterarbeid), mens andre saker kan ta mye ressurser fra en eller flere i BHT ver tid (mtiverende samtaler, rådgivende samtaler fr både arbeidsgiver g arbeidstaker, utredning g bistand i frhld til tiltak) anslagsvis timer. Et typisk case fr å illustrere mfanget i sykefraværssakene: BHT innkalles til dialgmøte av arbeidsgiver sm samtidig rienterer saksbehandler i BHT m saken. Det er i etterkant av dialgmøtet fte behv fr separat samtale mellm saksbehandler i BHT g arbeidstaker (nen ganger kmmer denne samtalen i frkant av dialgmøte) fr å avklare frhld rundt helse sm det ikke er riktig å ta i møte med arbeidsgiver, samt arbeidstakers mtivasjn g frventninger i frhld til tilbakekmst. Nen ganger vil det være behv fr flere møter mellm saksbehandler i BHT g arbeidstaker, da det må gjøres diverse avklaringer med lege/nav/andre behandlere før nytt møte med arbeidsgiver g eller lege/nav/andre behandlere. Parallelt i saken vil BHT gså ha støttesamtaler med arbeidsgiver. 3. Hvr mange inneklimaundersøkelser er gjennmført? I første halvår 2012 er det gjennmført inneklimaundersøkelser hs enkeltansatte, samt i fire miljøer: Administrasjnen ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet/fysikk-bygningen (inneklima i t kntrlandskap), Farmasøytisk institutt/farmasi-bygningen (støymålinger), Parkanlegget Teknisk avdeling (støymålinger), g Verksted medisin (IMB) (ppvekst av mikrrganismer i analyseutstyr). Enheten har i løpet av det siste året investert i nytt yrkeshygienisk utstyr blant annet til måling av støy, temperatur, ph, lys g ventilasjn. BHT har gså deltatt i utarbeidelsen av anbud fr innkjøp av verneutstyr.

3 3 4. Hvr mange arbeidsplassundersøkelser knyttet pp til sykmeldinger er gjennmført? I første halvår 2012 har bedriftsfysiterapeut/ergterapeut gjennmført 80 individuelle arbeidsplassvurderinger. I tillegg kmmer arbeidsplassundersøkelsene knyttet til inneklimaprblematikk sm er nevnt ver, der yrkeshygieniker g bedriftslege har vært invlvert. De fleste henvendelser gjelder dataarbeidsplasser, men det har gså vært behv fr vurdering av arbeidsplasser på nen labratrier. Hvedtyngden av ppdragene er vurdering g tilrettelegging fr arbeidstakere med muskel-skjelettplager sm er, eller står i fare fr, å bli sykemeldt. Henvendelsene kmmer fra ledere, ansatte, vernembud g HMS-krdinatrer. Alle arbeidsplassvurderinger avklares med den ansattes nærmeste leder. BHT har gså bistått i saker hvr arbeidstaker har varig nedsatt funksjnsevne. Dette er fte mfattende bistand sm går ver lang tid, hvr vi både bistår i møter, med kartlegging g vurdering, samt kntakt med fr eksempel NAV, behandler eller kmmunale tjenester. 5. Hvr str har pågangen vedrørende psykssialt arbeidsmiljø vært? Hvrdan tar dere slike saker videre? Våren 2012 har BHT bistått i ca. 20 saker knyttet til psykssialt arbeidsmiljø. I tillegg har enheten hldt en wrkshp fr arbeidsmiljøutvikling ved et institutt, bistått med innlegg m rusprblematikk g helsefremmende arbeidsplasser på ulike seminarer, samt hldt kurs i psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø fr vernembud. Enkelthenvendelser fra ansatte, ledere, vernembud eller tillitsvalgte angående saker m psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø, samt psykisk helse, blir behandlet i BHT slik det framgår av figur 1.

4 4 Figur 1: BHTs saksgang ved arbeid med psykssiale prblemstillinger. Henv.fra arbeidstaker Henv. fra arbeidsgiver Henv. fra vernembud Henv. fra tillitsvalgt Tilbud m samtale Eventuelt tilbud m videre ppfølging fra BHT Lytte Mtivere Infrmasjn m bistandsmuligheter internt ved UiO (eks. persnalseksjnen, vernelinjen, BHT, tillitsvalgte) g eksternt (eks. NAV, helsevesen, knsulenttjenester) Infrmasjn m HMSsystemet ved UiO g ulike rutiner BHT delta i møter Deltakelse i dialgmøter Kntakt mt NAV, hjelpeapparat Psyklgisk ppfølging av den enkelte Bistand til tilrettelegging Råd g veiledning verfr partene Prsessbistand til enhet Frtsatt bistand i frhld til løsninger fr å ppnå et gdt arbeidsmiljø g unngå sykefravær I den innledende samtalen søker bedriftshelsepersnellet å få en versikt ver saken slik at behvet fr bistand kan avklares, samt at man gir infrmasjn m hvilke instanser i g utenfr UiO sm kan bidra i saken. En viktig ppgave er å lytte til den ansattes egen ppfattelse av situasjnen g mtivere til å jbbe fr en knstruktiv løsning. Mange saker avsluttes her, enten ved at vedkmmende selv tar ansvar fr å finne en løsning, eller at de henvises til en annen instans. I sakene der det ønskes bistand fra BHT, deltar vi i ulike møter eller har samtaler med enkeltpersner eller grupper. Her bistår psyklg, rådgiver i psykssialt arbeid, bedriftssykepleier g bedriftsleger. I nen tilfeller ønsker ansatte kun samtaler med BHT-persnell uten at andre invlveres i saken. Bestilling av ppdrag til miljøer gjøres av leder. 6. Hvrdan føler dere at den nye rganiseringen fungerer, gså mht. kapasiteten? BHT har i dag 6,5 årsverk frdelt på åtte persner: Leder/bedriftslege (50% stilling), bedriftslege (50%), psyklg (50%), sykepleier, fysiterapeut, t rådgivere g yrkeshygieniker (alle 100%). Vi får inn mange ppdrag, g spesielt når det gjelder bistand innenfr ergnmi g yrkeshygiene, kan det til tider bli ventetid. Samtidig pplever vi at BHTs tjenester ennå ikke er gdt nk kjent fr leder g ansatte ved UiO. Et eksempel på dette er det lave antallet dialgmøter 1 vi har deltatt i. I periden mars 11 - mars 12 hadde vi dbbel bemanning på ergnmisiden (ergterapeut i vikariat) fr å håndtere et strt etterslep av ppgaver etter at vi en peride hadde vært uten fysiterapeut. Vi klarte dermed å redusere ventetiden på arbeidsplassvurderinger. Vi ser imidlertid at pågangen fra ansatte sm er, eller står i fare fr å bli, sykmeldt pga plager er såpass str, at vi i

5 5 liten grad har kapasitet til å arbeide frebyggende. Ved nen enheter har vi bistått med ergnmisk veiledning fr grupper av ansatte. Dette er et nyttig frebyggende tiltak sm vi ønsker å kunne tilby mer av. Etterspørselen etter tjenester fra yrkeshygieniker er gså str. En utfrdring her er at mange saker ppstår akutt g medfører at andre, planlagte kartlegginger må utsettes. Typiske eksempler er uhell sm krever strakstiltak, eller gravide sm trenger en vurdering m arbeidsppgavene medfører risik fr fsteret. Ut fra BHTs bemanning i dag, vil det være nødvendig fr UiO å supplere med eksterne yrkeshygieniske tjenester fr å sikre at alle slike saker kan bli håndtert så raskt sm mulig. HMS-stab har igangsatt et arbeid med å få avtale med en ekstern leverandør. I takt med at en årlig handlingsplan fr UiOs bruk av BHT blir innarbeidet, frventer vi en økning i planlagte ppdrag fr yrkeshygieniker - sm fr eksempel bistand i risikkartlegginger. Vi frventer gså at ppdragsmengden på våre andre fagmråder vil øke når enhetene (fakulteter/museer) får mer erfaring med å etterspørre tjenester fra BHT. Dette vil kreve en klarere priritering av hva slags ppgaver BHT skal bruke sine ressurser på. Et av mrådene hvr vi allerede nå ser et behv fr mer innsats, er målrettede helseundersøkelser. Det vil bli nødvendig å bruke mer av bedriftssykepleiers g bedriftsleges arbeidstid på disse ppgavene. Vi frventer at vi i løpet av 2013 vil få bedre versikt ver hvilke behv en intern BHT ved UiO bør kunne dekke g hvilke ressurser sm er nødvendig. Med hilsen Elin O. Rsvld Seksjnssjef Dette dkumentet er gdkjent elektrnisk ved UiO g er derfr ikke signert. Kpi til: OPA HMS HMS-Stab HR-direktør

6 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår 2012 Rapprt m UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Enhet fr bedriftshelsetjeneste (BHT) Pstbks 1071 Blindern, 0316 Osl Besøksadresse: Sgn Arena, Klaus Trgårdsvei 3 E-pst: Nettside: Telefn: juli 2012

7 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår 2012 Rapprt m UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Innhld 1. INNLEDENDE BETRAKTNINGER AKTIVITETER OG BISTAND TIL UIO FØRSTE HALVÅR A. RÅDGIVNING OG VEILEDNING... 2 B. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV, SYKEFRAVÆR, ATTFØRING... 3 C. KARTLEGGINGER OG ARBEIDSPLASSBEFARINGER... 3 D. TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSER... 4 E. ARBEIDSHELSE... 5 F. PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ... 6 G. OPPLÆRING/UNDERVISNING... 6 H. DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPER ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE

8 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Innledende betraktninger Denne halvårsrapprten viser universitetets bruk av Enhet fr bedriftshelsetjeneste (BHT) første halvår er første år med full drift av en gdkjent, intern bedriftshelsetjeneste ved UiO. I denne sammenheng er det utarbeidet er rekke nye prsedyrer sm nå implementeres. I nvember 2011 ble det gjennmført møter med fakultetene, museene g sentraladministrasjnen fr å utarbeiden en handlingsplan fr UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten fr I g med at dette er første gang dette er gjennmført, er ikke handlingsplanen fullt ut det verktøyet den er tenkt å være. Vi trr at handlingsplanen fr 2013 vil innebære en frbedring, i g med at UiO i høst gjør tiltak fr å heve kunnskapen m hva enhetene kan bruke bedriftshelsetjenesten til i sin virksmhet. Publiseringen av BHTs tjenestekatalg på nettet vil gså bidra til å klargjøre hvilke tjenester det er mulig å få fra universitetets egen bedriftshelsetjeneste. Det har vært ne uklart hvr ansvaret fr ppfølging av de enkelte tjenestene i handlingsplanen ligger hs enhetene eller i BHT. Det bør klargjøres til utarbeidelse av neste års handlingsplan, samt at det er ønskelig fra BHTs side at fakultetene ppretter en kntaktpersn sm har hvedansvar fr kntakt mt BHT i frhld til det sm er skissert i handlingsplanen. En gd handlingsplanen fr universitetets bruk av bedriftshelsetjenesten er en svært viktig del av HMS-arbeidet. Handlingsplanen fr 2012 ligger sm vedlegg til rapprten (vedlegg 1). Status fr de enkelte aktivitetene pr 1. august er påført i siste klnne. Halvårsrapprten beskriver aktivitene i større detalj g inkluderer gså ppdrag sm er kmmet til etter at årsplanen ble laget. Når det gjelder aktiviteter g bistand til UiO, er det frtsatt ikke gdt nk kjent i rganisasjnen at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialgmøte 1 i frbindelse med sykefravær. Her er det dermed et frbedringsptensiale i frhld til ppfølgingen av sykefravær ved UiO. Bedriftshelsetjenesten arbeider med å ppgradere sitt jurnalsystem. Målet er å få et system sm i tillegg til å ivareta BHTs lvpålagte jurnalplikt, gså gjør det enklere å gi gd rapprtering til UiO. Lkalene i Sgn Arena er dårlig egnet fr bedriftshelsetjenesten. Det er startet et arbeid fra Teknisk avdeling med støtte fra OPAs ledelse, fr å skaffe mer egnete lkaler. 2. Aktiviteter g bistand til UiO første halvår 2012 a. Rådgivning g veiledning Rådgivning g bistand til arbeidsgiver Temaene fr arbeidsgivers kntakt har vært muligheter fr bistand fra BHT, råd angående vanskelige samtaler, bistand med tilrettelegging av arbeidsplasser eller arbeidsppgaver fr ansatte, råd m kntaktpunkter på UiO, råd før møter, infrmasjn m virkemidler fra NAV g ulike spørsmål i frbindelse med IA/sykefravær. Samtaler med ansatte I underkant av 20 ansatte har bedt m samtaler, råd g veiledning i frhld til egen arbeidssituasjn uavhengig av sykmelding. Flere av disse har kmmet til ppfølgende samtaler. 2

9 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Vernetjenesten Ansatte ved BHT har gitt bidrag til vernembudssamling g enheten har hatt jevnlige møter med hvedvernembudet. Enkeltvernembud har tatt kntakt angående mange typer av saker. BHT har blant annet bistått med råd fr hvrdan vernembudene kan ta saker pp med arbeidsgiver. HMS-krdinatrer Lkale HMS-krdinatrer tar kntakt angående muligheter fr bistand fra BHT samt råd i knkrete saker. b. Inkluderende arbeidsliv, sykefravær, attføring Dialgmøter Det er gjennmført 18 dialgmøter, de fleste har vært dialgmøte 2 sm NAV tar initiativ til, g der arbeidgiver ber m BHTs deltakelse. BHT er i mindre grad enn frventet blitt innkalt til dialgmøte1 sm arbeidsgiver har ansvaret fr. I henhld til regelverket skal BHT delta på dialgmøte 1 sm avhldes fr alle sm har vært helt eller delvis sykmeldt i syv uker. OPA gjennmførte våren 2012 kurs i sykefraværsppfølging fr ledere ved UiO, g UiOs nettsider er blitt ppdatert i henhld til nytt regelverk. Det ser likevel ut til at det er behv fr å øke bevisstheten rundt gjennmføringen av dialgmøtene ved UiO. Myndighetene har gitt arbeidsgiver (på UiO i regi av BHT) mulighet til å søke refusjn fra NAV fr inntil t timers bruk av BHT ved dialgmøter. Universitetet har fra april 2012 benyttet seg av denne refusjnsrdningen. Omplassering/tilrettelegging Det er gitt bistand vedrørende fire ansatte i frhld til midlertidig eller varig endring av arbeidssted. Bistanden består i samtaler med arbeidstaker g nåværende leder, deretter undersøkelse av muligheter i frhld til ppgaver g arbeidssteder ved UiO samt mulig bistand fra NAV. Frslagene freslås deretter fr leder g arbeidstaker. Det er leder sm tar kntakt med de freslåtte nye arbeidsplassene. c. Kartlegginger g arbeidsplassbefaringer Ergnmiske Bedriftsfysiterapeuten har bistått med kartlegging på Universitetsbibliteket, der man har mange arbeidsplasser sm hver brukes av flere arbeidstakere. Det er gså gjrt lysmålinger, befaring i åpent kntrlandskap (på Studieavdelingen, Sgn Arena, Det Medisinske fakultet) g bistand i frbindelse med innkjøp av møbler før/etter mbygging. Inneklima Administrasjnen på Det Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet (Fysikk-bygningen) 3

10 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår I september 2011 ble det fretatt inneklimaundersøkelser i administrasjnens kntrlandskap på bakgrunn av ansattes helseplager. Det ble den gang avdekket flere støvansamlinger på høyereliggende steder. I januar 2012 ble det derfr fretatt prøvetaking av støvet i de t kntrlandskapene. Resultatet fra støvanalysene påviste at det aller meste av støvet var brukerstøv sm ppstår innendørs. Knklusjnen ble at støvansamlingene kan være en medvirkende årsak til de ansattes helseplager g at tiltak i frm av hyppigere rengjøring derfr bør iverksettes. Farmasøytisk institutt (Farmasi-bygningen) I februar ble det fretatt kartlegging g måling av støy på t labrm, da de ansatte (g studentene) klaget ver støy fra blant annet kmpressrer g vakuumpumper sm er tilkblet labenes analysemaskiner. Målingene viste at de ansatte utsettes fr støyekspnering sm verskrider Arbeidstilsynets støykrav. Det ble derfr anbefalt at det iverksettes støyreduserende tiltak på lab. Parkanlegget TA I periden mars juli ble det fretatt støymålinger på ansatte med persnbåren støydsimeter. Målingene er nylig avsluttet g rapprt vil freligge ne seinere. Verksted medisin (IMB) I juni ble det fretatt prøvetaking av endtksiner i arbeidsatmsfæren, da det ble ppdaget ppvekst av mikrrganismer i ljekaret sm kjøler ned fresemaskinen. Prøvene er sendt til STAMI fr analyse, men det freligger ennå ikke svar. Målingene er heller ikke endelig avsluttet. Dyrestallen Det ble i fjr fretatt mfattende målinger i frhld til dyreallergener i dyrestallen ved Det medisinske fakultet. Prøvetakingene fretatt i fjr g 2009 inngår i vervåkingsprgrammet fr allergenekspnering av ansatte. Prøvene har vært til analyse hs Statens arbeidsmiljøinstitutt. Arbeidet med rapprtering fra målingene har blitt frsinket, blant annet frdi det ved STAMI har vært behv fr å utvikle analysekmpetanse på disse dyreallergenene. Rapprt vil freligge i september. Henvendelser angående enkeltansatte Det har gså vært saker angående enkeltansattes arbeidsfrhld relatert til innklima sm har vært mfattende. d. Tilrettelegging av arbeidsplasser Individuell ergnmisk arbeidsplassvurdering Etter en peride med t fagpersner innen ergnmibistand, er det fra mars 2012 igjen tilbake til nrmal rdning med en bedriftsfysiterapeut sm hvedsakelig jbber med ergnmi. I første halvår er det gjennmført 80 individuelle arbeidsplassvurderinger. 4

11 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Henvendelsene kmmer fra ledere, ansatte, vernembud g HMS-krdinatrer. Av g til blir en bestilling initiert i frbindelse med at BHT deltar i dialgmøte eller annen sykefraværsppfølging. Hvedtyngden av ppdragene er på vurdering g tilrettelegging fr arbeidstakere sm allerede har muskel-skjelettplager, g er/eller står i fare fr å bli sykemeldt. Kun en liten del av ppdragene har et rent frebyggende fkus. De fleste henvendelser gjelder dataarbeidsplasser, men det har gså vært nen labratrier. Tilrettelegging fr arbeidstakere med varig redusert funksjnsevne BHT har bidratt inn i flere saker hvr arbeidstaker enten har vært sykemeldt eller det har vært behv fr tilrettelegging fr at arbeidstaker skal mestre arbeidsppgavene. Dette er fte mfattende bistand sm går ver lang tid, hvr vi både bistår i møter, med kartlegging g vurdering, samt kntakt mt f.eks. NAV, andre behandlere g kmmunale tjenester. Åpent kntrlandskap Det er utarbeidet en sjekkliste fr hva enhetene bør avklare/vurdere i frhld til etablering av åpne kntrlandskap. Sjekklisten er presentert fr AMU 5.mars 2012 g skal legges ut på universitetets nettsider. e. Arbeidshelse Oppfølging av skademeldinger Etter at skademeldingene g melding m uønskede hendelser nå sendes HMS-stab, har helsepersnell ved BHT kun ppgaver knyttet til registrering g eventuell videre ppfølging av hendelser der en ansatt er blitt skadet. Enhet fr BHT har så langt i 2012 mttatt seks interne skademeldinger fr registrering/vurdering av behv fr ppfølging. Knsultasjner Det har vært i underkant av ti persner sm har vært til knsultasjner hs bedriftslege. Mange av disse har krevd mye utredning.. Det er gså gitt bistand til ansatte på feltarbeid utenfr Nrge. Melding Etter Arbeidsmiljølven skal alle sykdmmer g helseplager sm legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjn, meldes skriftlig til Arbeidstilsynet. Meldingen innebærer ikke endelig stillingstaken til årsakssammenheng g krever ingen fullstendig frhåndsutredning. Det skal meldes på begrunnet mistanke. Bedriftslegene har i første halvår 2012 sendt en melding til Arbeidstilsynet. Målrettede helseundersøkelser Det er gjennmført målrettede helseundersøkelser på bakgrunn av ekspnering fr dyreallergen (t ansatte), støy (20 ansatte), samt fire vaksinasjner utenm. Videre er det gjennmført frmøte fr å avklare bistand til risikkartlegging g fr planlegging/avklaring ved tre enheter. Fra BHT har bedriftslege, yrkeshygieniker g bedriftssykepleier jbbet med disse sakene. UiO har igangsatt et arbeid med å sikre at 5

12 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår enhetene melder fra m ansatte sm skal ha målrettede helseundersøkelser. På bakgrunn av dette, frventes det at antallet målrettede helseundersøkelser vil øke i AKAN UiO har tre pågående AKAN-saker (en ny etablert i 2012). Ett statusmøte med AKAN hvedkntaktene er avhldt i vår. Bedriftssykepleier ved BHT har ansvar fr faglig ppfølging av AKAN- hvedkntaktene. Databriller Det har vært nen få henvendelser fr å få hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen i frkant av innkjøp av databriller. Det er frtsatt en del spørsmål knyttet til rutinen g saksgang, g vi gir fte råd pr. telefn/e-pst til både ledere, vernembud g ansatte. Rutinen fr innkjøp av databriller ble revidert i mai 2012, g det er nå HMS-stab sm har ansvaret fr den. Grønn resept Det har vært fire saker sm har gitt grunnlag fr å utstede grønn resept. Fysisk aktivitet i arbeidstiden Enhet fr bedriftshelsetjeneste drifter tilbudet i samarbeid med SiO. Plakater g fldere ble sendt ut til alle enhetene. SiO rapprterer muntlig m gd ppslutning på drp-in aktivitetene. Det samme gjelder intrduksjnskursene, hvr det er påmelding. Denne våren måtte t ppulære drp-in aktiviteter avlyses frdi det ikke var mulig å skaffe instruktører. Det gjaldt «Nakke g skulder» g «Rygg g rytme». Tilbudet mfatter gså: Drp-in: Spinning, Run fr fun, Zumba Intrduksjnskurs: Klatring, Tang I tillegg tilbyr UiO i samarbeid med UiO BIL: Brdtennis, Yga, Badmintn, Spinning, Sprtsdans, Innebandy, Ftball, Futsal/ftball. f. Psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø Bistand innen psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø dreier seg både m avhldelse av wrkshps fr hele miljøer, innledende samtaler med ansatte, rådgivning til ledere, knflikthåndtering, g ppfølging av enkeltansatt ved psyklg. Det er gjennmført samtaler med ti ansatte hvr nen allerede har vært sykmeldt g andre har stått i fare fr å bli sykmeldt. I underkant av ti persner videre vært inne til samtaler med psyklg. Det har vært ppfølging av fire ansatte i frbindelse med 22. juli-hendelsene. g. Opplæring/undervisning UiO er i ferd med å utvikle en ny HMS-pplæring fr vernembud g LAMUmedlemmer. BHT har våren 2012 brukt en del ressurser på å utvikle g hlde tre 3- timersmduler innenfr emnene inneklima, psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø g ergnmi. 6

13 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Det er gjennmført ergnmiundervisning i gruppe på flere fakultet, f.eks. på Humanistisk fakultet, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Det medisinske fakultet g i Sentraladministrasjnen. Dette har blitt gjrt fr mindre grupper med ansatte i kmbinasjn med individuell ergnmigjennmgang på deltakernes kntrarbeidsplass etterpå. BHT har bidratt med innlegg på HMS-seminarer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på temaene helsefremmende arbeidsplasser, knflikthåndtering, rus g arbeid. IA/sykefraværsppfølgingskursene var et samarbeid mellm Persnal, Lønn g BHT hvr man hadde hver sin blk i kurset. Det ble avhldt åtte kurs a tre timer med ttalt ca 95 persner (minste gruppe fem persner, største gruppe 21 persner). Bedriftssykepleier g bedriftsfysiterapeut underviste m rutinen fr sykefraværsppfølging, lederansvar/persnalppfølging g utarbeidelse av ppfølgingsplan. Det ble avhldt flere premisseiermøter i vår, sm frberedelse fr IA/sykefraværsppfølging pplæring. Sykepleier g lege deltk i disse møtene. h. Deltakelse i arbeidsgruppe r Verneutstyr I 2011/12 har Innkjøpsavdelingen utarbeidet kravspesifikasjner fr anbud vedrørende innkjøp av persnlig verneutstyr. Yrkeshygieniker har deltatt i arbeidsgruppen sm har bidratt med faglige råd i denne prsessen, g vil delta videre i uttesting av verneutstyr når leverandør er valgt. Omgjøring til åpent landskap ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet Yrkeshygieniker g bedriftsfysiterapeut er trukket inn sm rådgivere i frbindelse med mgjøring av kntrer til åpent kntrlandskap fr ni arbeidsplasser. De vil delta i arbeidsgruppen nedsatt av fakultetet. 3. Enhet fr bedriftshelsetjeneste Persnell våren 2012 Knut Andresen Yrkeshygieniker : Fysisk, kjemisk g bilgisk arbeidsmiljøfaktrer, kartlegginger, målinger, risikvurderinger Trine Evensen Bedriftsykepleier: IA, AKAN, sykefravær, psykssialt arbeidsmiljø, smittevern Gry Husebø Psyklg, 50%, psykssialt g rganisatrisk 7

14 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår arbeidsmiljø, individuelle samtaler, sykefravær Anna-Lena Lie Bedriftslege (50%): Målrettede helseundersøkelser, rådgivning gravide, yrkesskader, yrkessykdm Kristina Lundh Bedriftsergterapeut (vikar til februar 2012): Arbeidsplassvurderinger, ergnmi, vurdering av funksjnsevne, IA, åpent kntrlandskap Carlina Lybäck-Frsbacka Bedriftsfysiterapeut: Arbeidsplassvurderinger, ergnmi, vurdering av funksjnsevne, IA Kristine Mllø-Christensen Rådgiver: Psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø, IA, kartlegging, HMS, pplæring, lkal nettredaktør, administrativt arbeid Liv Nrderud Rådgiver: Fysisk aktivitet i arbeidstiden, administrasjn, HMS-nettverk Elin Olaug Rsvld Seksjnssjef, bedriftslege (50%): Rådgivning, bservatør i AMU Arbeid med kvalitetssikring Det har vært arbeidet med kvalitetssikring av egne prsedyrer g eget kvalitetssikringssystem, slik frskriften krever. Arbeid med Tjenestekatalg Utarbeidelse g nettpresentasjn av bedriftshelsetjenestens tilbud m tjenester til universitetet. Bidrag inn i arbeidet med sykefraværsider på nettet. Kmpetanseutvikling fr BHT-persnellet vil bli mtalt i årsrapprten fr Sgn Arena, 9.august 2012 Elin O. Rsvld Bedriftslege g leder fr Enhet fr bedriftshelsetjeneste 8

15 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår

16 Halvårsstatus: Handlingsplan fr UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) i 2012 Oppdatert: av Enhet fr BHT v/ Elin O. Rsvld Planen er laget på bakgrunn av møter med ledelsen ved alle fakulteter, museer g sentrale enheter nvember Hele UiO: Detaljert versikt ver tjenester fra BHT sm ytes fr alle enheter på UiO i 2012 Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennmføring Hele UiO Ergnmi Arbeidsplassvurderinger individuelle henvendelser gjennmgang av enheter Gruppeveiledning Sykefraværsppfølging Dialgmøter Rådgiving Kmpetanseutvikling Utvikle g hlde kursmduler i HMSpplæringen: Yrkeshygiene Psykssialt arbeidsmiljø Ergnmi Gravide i labratriearbeid Risikanalyse Helsesamtale Ansvarlig fr gjennmføring BHT STATUS per (evt kmmentar ) Løpende Bedriftsfysit. 80 Løpende Alle 18 1 gang vårsemester 3 ganger høstsemester Alle IA-pplæring fr ledere Vår 2012 Bedriftsfysit Bedriftssykepl Seksjnssjef Gjennmført fr vårsemesteret 6 kurs gjennmført Kurs fr enheter på frespørsel Alle 1 Løpende Bedriftslege Bedriftssykeplr Yrkeshygieniker Oppdatering/kmmunikasjn Jevnlige møter med HVO Løpende Seksjnssjef Rådgiver psykssialt Gjennmført fr vårsemesteret 1

17 Trakassering/mbbing Knflikter Individuelle samtaler Knflikthåndtering Løpende Psyklg Rådgiver psykssialt Bedriftssykepl Seksjnssjef Fr psykssialt arbeidsmiljø ttalt rundt 20 saker AKAN Oppfølging AKAN-kntrakter Veiledning AKAN-kntakter Løpende Bedriftssykeplr Gjennmført fr vårsemesteret 3 pågående saker Yrkeshygiene Kartlegginger Løpende Yrkeshygieniker 6 miljøer Innkjøp verneutstyr Deltaking i testpanel Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført Frtsetter Byggesaker Rådgiving ved nybygg, mbygginger, minnredning av kntrer Løpende Bedriftsfysit Yrkeshygieniker 5 2. Enheter: Oversikt ver spesifikke tjenester fra BHT sm er avtalt ved de enkelte enheter per Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennmføring Ansvarlig fr gjennmføring BHT Teknisk Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier avdeling Mat.Nat. Målrettede helseundersøkelser Helseundersøkelse av ansatte sm arbeider med iniserende stråling: Utarbeidelse av rutiner Bistand ved valg av ekstern tjeneste fr gjennmføring Mars 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Seksjnssjef Støykartlegging Fysisk inst Bilgisk inst Farmasøytisk inst Inneklima Kristine Bnnevie Støymålinger Eventuelt målrettede helseundersøkelser av hørsel (etter risikvurdering) Vurdering av asbest- g frmalinnivåer 2012 Yrkeshygieniker Bedriftssykepleier Bedriftslege STATUS per Gjennmføres av ekstern BHT Utsatt høst 2012 Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført 2

18 Medisin Inneklimakartlegging Dyrestall IMB Støykartlegging Verksted IMB Målrettede helseundersøkelser Rapprt m måleresultater Mars 2012 Yrkeshygieniker Frsinkelser i analyser. Rapprt kmmer prim september Støymålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Utsatt høst 2012 Helseundersøkelse av ansatte på Dyrestall Anatmisk institutt 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Odntlgi Stikkskader Arbeid med rutiner. Risikanalyser 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Gjennmført Høst 2012 Univ.- bibliteket Nytt Realfagsbiblitek i Vilhelm Bjerkenes hus Inneklimakartlegging Hvedbibliteket Ergnmisk rågiving 2012 Bedriftsfysit UB ikke tatt kntakt Inneklimamålinger 2012 Yrkeshygieniker HF Inneklimakartlegging ILOS Inneklimamålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført Ombygging Niels Treschws hus NHM Vurdering helseffekter radn Ergnmisk rådgivning 2012 Bedriftsfysit - Utredning. Helsesamtaler Vår 2012 Seksjnssjef Bedriftslege Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier Inneklimakartlegging Temperaturmålinger Muggsppmålinger JUS Tilbakeflytting til Dmus Media 2013 Utredning fretatt av HMS-stab. Videre ppfølging høst 2012 Vinter 2012 Yrkeshygieniker Kun temperaturmåling freløpig Ergnmisk rådgiving Høst 2012 Bedriftsfysiterap eut - 3

19 Arbeidsmiljøutvikling Institutt fr kriminlgi g rettsssilgi Inneklima Dmus Bibliteca SV Ombygging Eilert Sunds hus i 2013 Seminar April 2012 Rådgiver psykssialt Psyklg Gjennmført Inneklima, ventliasjn Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført Ergnmisk rådgiving Høst 2013 Bedriftsfysiterap eut Vernerunder Ergnmisk rådgivning (i grupper) løpende Bedriftsfysiterapeut USIT Kurs i sykefraværsppfølging Må avklare eventuelle behv ut ver det sm gis sentral våren 2012 Høst 2012? Bedriftssykepleier Seksjnssjef Lavterskelkurs i mestring Innhld avklares med USIT 2012 Rådgiver psykssialt Psyklg KHM HMS-dag BHT bidrar med faglig innhld 2012 Rådgiver psykssialt Psyklg TF Ingen avtalte tjenester utver det sm er felles fr hele UiO Sentral administrasjnen Ingen avtalte tjenester utver det sm er felles fr hele UiO - Gjennmført på 2 institutt Ikke aktuelt 4

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer