Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Universitetet i Osl Ntat Til:AMU-møtet 3.september 2012 Dat: Saksnr..: 2012/9504 KMC Halvårsrapprt 2012 fra BHT Oppfølging av sak 11/12: Status fr Enhet fr BHT Til: AMU Hvedvernembudet fremla i AMU-møtet 5. mars 2012 et ønske m infrmasjn m nåværende status fr BHT g HMS-stab, med tanke på at enhetene har vært perative i minst et semester (sak 11/12). AMU ba m at begge enheter legger frem en halvårsrapprt til møtet 3. september. Halvårsrapprten 2012 ligger vedlagt. I dette brevet svarer vi på de spesifikke spørsmålene sm ble stilt av Hvedvernembudet. 1. Hvrdan pplever enheten at delingen fungerer mht. rller, ppgaver g kapasitet? Enhet fr BHT pplever at det har vært meget hensiktsmessig at UiO har gjennmført delingen mellm BHT g HMS-stab. Dette har medført en tydeligere frdeling av ppgaver g ansvarsmråder, samt en klarere markering av BHTs frie g uavhengige rlle i arbeidsmiljøspørsmål. Enhet fr BHT fikk gdkjenning fra Arbeidstilsynet i juni 2011, slik at UiO ppfyller kravene i lvverket m å ha en gdkjent bedriftshelsetjeneste. Omstillingen har krevd et betydelig internt arbeid, spesielt i frbindelse med gdkjenningen. I tillegg har det vært en del arbeid med å avklare BHTs rlle i frhld til ppgaver sm ivaretas av HMS-stab g persnalavdelingen. Dette arbeidet er ennå ikke avsluttet. De ansatte ved BHT har samlet en faglig bakgrunn fr å dekke alle ppgaver innenfr en intern bedriftshelsetjeneste. Vi ser imidlertid at det meste av vår tid brukes i frbindelse med ppfølging av ansatte med helseutfrdringer. Vi håper at vi etter hvert i større grad kan bistå UiO i ppgaver knyttet til det frebyggende hms-arbeidet. Enhet fr BHT hlder til i 4. etg. på Sgn Arena. Lkalene er dessverre dårlig egnet fr vår type av virksmhet, g det arbeides derfr med å finne nye lkaler. Enhet fr bedriftshelsetjeneste Kntradr.: Sgn Arena, Klaus Trgårds vei 3 Telefn: Telefaks:

2 2 2. Hvr mange dialgsamtaler har dere gjennmført? Det er gjennmført 18 dialgmøter, mange har vært dialgmøte 2. BHT er i mindre grad enn frventet blitt innkalt til dialgmøte 1 sm arbeidsgiver har ansvaret fr. I henhld til regelverket skal BHT delta på dialgmøte 1 sm avhldes fr alle sm har vært helt eller delvis sykmeldt i syv uker. Det ser dermed ut til at det er behv fr å øke bevisstheten rundt gjennmføringen av dialgmøtene ved UiO. Dialgmøtene skal bidra til at arbeidsgiver g arbeidstaker kmmer frem til løsninger sm kan lette arbeidstakers vei tilbake i jbb. BHT pplever at mange av dagens dialgmøter er tidkrevende. Sakene har gjerne stått en stund g BHT har fte ikke vært kblet på tidligere i sykefraværsprsessen. Det tar dermed tid å få versikt ver faktiske frhld hva har vært frsøkt, hva fungerte, bistand fra andre aktører sm fastlege g NAV, eventuelt andre behandlere. BHT bistår flere ganger gså med å pprette dialg med aktuelle aktører. Mye tid går med til rådgivning g veiledning av både arbeidsgiver g arbeidstaker. Arbeidstakere spør m egne rettigheter i frbindelse med fravær g rutiner fr sykefraværsppfølging, g ønsker infrmasjn m ulike virkemidler g tiltak. Myndighetene har i erkjennelsen av at dialgmøter tar tid, gitt arbeidsgivere mulighet til å søke refusjn fra NAV fr inntil t timers bruk av BHT ved dialgmøter. Universitetet har fra april 2012 benyttet seg av denne refusjnsrdningen. Ordningen administreres av BHT. Enkle sykefraværssaker kan ta krt tid (3-4 timer med fr- g etterarbeid), mens andre saker kan ta mye ressurser fra en eller flere i BHT ver tid (mtiverende samtaler, rådgivende samtaler fr både arbeidsgiver g arbeidstaker, utredning g bistand i frhld til tiltak) anslagsvis timer. Et typisk case fr å illustrere mfanget i sykefraværssakene: BHT innkalles til dialgmøte av arbeidsgiver sm samtidig rienterer saksbehandler i BHT m saken. Det er i etterkant av dialgmøtet fte behv fr separat samtale mellm saksbehandler i BHT g arbeidstaker (nen ganger kmmer denne samtalen i frkant av dialgmøte) fr å avklare frhld rundt helse sm det ikke er riktig å ta i møte med arbeidsgiver, samt arbeidstakers mtivasjn g frventninger i frhld til tilbakekmst. Nen ganger vil det være behv fr flere møter mellm saksbehandler i BHT g arbeidstaker, da det må gjøres diverse avklaringer med lege/nav/andre behandlere før nytt møte med arbeidsgiver g eller lege/nav/andre behandlere. Parallelt i saken vil BHT gså ha støttesamtaler med arbeidsgiver. 3. Hvr mange inneklimaundersøkelser er gjennmført? I første halvår 2012 er det gjennmført inneklimaundersøkelser hs enkeltansatte, samt i fire miljøer: Administrasjnen ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet/fysikk-bygningen (inneklima i t kntrlandskap), Farmasøytisk institutt/farmasi-bygningen (støymålinger), Parkanlegget Teknisk avdeling (støymålinger), g Verksted medisin (IMB) (ppvekst av mikrrganismer i analyseutstyr). Enheten har i løpet av det siste året investert i nytt yrkeshygienisk utstyr blant annet til måling av støy, temperatur, ph, lys g ventilasjn. BHT har gså deltatt i utarbeidelsen av anbud fr innkjøp av verneutstyr.

3 3 4. Hvr mange arbeidsplassundersøkelser knyttet pp til sykmeldinger er gjennmført? I første halvår 2012 har bedriftsfysiterapeut/ergterapeut gjennmført 80 individuelle arbeidsplassvurderinger. I tillegg kmmer arbeidsplassundersøkelsene knyttet til inneklimaprblematikk sm er nevnt ver, der yrkeshygieniker g bedriftslege har vært invlvert. De fleste henvendelser gjelder dataarbeidsplasser, men det har gså vært behv fr vurdering av arbeidsplasser på nen labratrier. Hvedtyngden av ppdragene er vurdering g tilrettelegging fr arbeidstakere med muskel-skjelettplager sm er, eller står i fare fr, å bli sykemeldt. Henvendelsene kmmer fra ledere, ansatte, vernembud g HMS-krdinatrer. Alle arbeidsplassvurderinger avklares med den ansattes nærmeste leder. BHT har gså bistått i saker hvr arbeidstaker har varig nedsatt funksjnsevne. Dette er fte mfattende bistand sm går ver lang tid, hvr vi både bistår i møter, med kartlegging g vurdering, samt kntakt med fr eksempel NAV, behandler eller kmmunale tjenester. 5. Hvr str har pågangen vedrørende psykssialt arbeidsmiljø vært? Hvrdan tar dere slike saker videre? Våren 2012 har BHT bistått i ca. 20 saker knyttet til psykssialt arbeidsmiljø. I tillegg har enheten hldt en wrkshp fr arbeidsmiljøutvikling ved et institutt, bistått med innlegg m rusprblematikk g helsefremmende arbeidsplasser på ulike seminarer, samt hldt kurs i psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø fr vernembud. Enkelthenvendelser fra ansatte, ledere, vernembud eller tillitsvalgte angående saker m psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø, samt psykisk helse, blir behandlet i BHT slik det framgår av figur 1.

4 4 Figur 1: BHTs saksgang ved arbeid med psykssiale prblemstillinger. Henv.fra arbeidstaker Henv. fra arbeidsgiver Henv. fra vernembud Henv. fra tillitsvalgt Tilbud m samtale Eventuelt tilbud m videre ppfølging fra BHT Lytte Mtivere Infrmasjn m bistandsmuligheter internt ved UiO (eks. persnalseksjnen, vernelinjen, BHT, tillitsvalgte) g eksternt (eks. NAV, helsevesen, knsulenttjenester) Infrmasjn m HMSsystemet ved UiO g ulike rutiner BHT delta i møter Deltakelse i dialgmøter Kntakt mt NAV, hjelpeapparat Psyklgisk ppfølging av den enkelte Bistand til tilrettelegging Råd g veiledning verfr partene Prsessbistand til enhet Frtsatt bistand i frhld til løsninger fr å ppnå et gdt arbeidsmiljø g unngå sykefravær I den innledende samtalen søker bedriftshelsepersnellet å få en versikt ver saken slik at behvet fr bistand kan avklares, samt at man gir infrmasjn m hvilke instanser i g utenfr UiO sm kan bidra i saken. En viktig ppgave er å lytte til den ansattes egen ppfattelse av situasjnen g mtivere til å jbbe fr en knstruktiv løsning. Mange saker avsluttes her, enten ved at vedkmmende selv tar ansvar fr å finne en løsning, eller at de henvises til en annen instans. I sakene der det ønskes bistand fra BHT, deltar vi i ulike møter eller har samtaler med enkeltpersner eller grupper. Her bistår psyklg, rådgiver i psykssialt arbeid, bedriftssykepleier g bedriftsleger. I nen tilfeller ønsker ansatte kun samtaler med BHT-persnell uten at andre invlveres i saken. Bestilling av ppdrag til miljøer gjøres av leder. 6. Hvrdan føler dere at den nye rganiseringen fungerer, gså mht. kapasiteten? BHT har i dag 6,5 årsverk frdelt på åtte persner: Leder/bedriftslege (50% stilling), bedriftslege (50%), psyklg (50%), sykepleier, fysiterapeut, t rådgivere g yrkeshygieniker (alle 100%). Vi får inn mange ppdrag, g spesielt når det gjelder bistand innenfr ergnmi g yrkeshygiene, kan det til tider bli ventetid. Samtidig pplever vi at BHTs tjenester ennå ikke er gdt nk kjent fr leder g ansatte ved UiO. Et eksempel på dette er det lave antallet dialgmøter 1 vi har deltatt i. I periden mars 11 - mars 12 hadde vi dbbel bemanning på ergnmisiden (ergterapeut i vikariat) fr å håndtere et strt etterslep av ppgaver etter at vi en peride hadde vært uten fysiterapeut. Vi klarte dermed å redusere ventetiden på arbeidsplassvurderinger. Vi ser imidlertid at pågangen fra ansatte sm er, eller står i fare fr å bli, sykmeldt pga plager er såpass str, at vi i

5 5 liten grad har kapasitet til å arbeide frebyggende. Ved nen enheter har vi bistått med ergnmisk veiledning fr grupper av ansatte. Dette er et nyttig frebyggende tiltak sm vi ønsker å kunne tilby mer av. Etterspørselen etter tjenester fra yrkeshygieniker er gså str. En utfrdring her er at mange saker ppstår akutt g medfører at andre, planlagte kartlegginger må utsettes. Typiske eksempler er uhell sm krever strakstiltak, eller gravide sm trenger en vurdering m arbeidsppgavene medfører risik fr fsteret. Ut fra BHTs bemanning i dag, vil det være nødvendig fr UiO å supplere med eksterne yrkeshygieniske tjenester fr å sikre at alle slike saker kan bli håndtert så raskt sm mulig. HMS-stab har igangsatt et arbeid med å få avtale med en ekstern leverandør. I takt med at en årlig handlingsplan fr UiOs bruk av BHT blir innarbeidet, frventer vi en økning i planlagte ppdrag fr yrkeshygieniker - sm fr eksempel bistand i risikkartlegginger. Vi frventer gså at ppdragsmengden på våre andre fagmråder vil øke når enhetene (fakulteter/museer) får mer erfaring med å etterspørre tjenester fra BHT. Dette vil kreve en klarere priritering av hva slags ppgaver BHT skal bruke sine ressurser på. Et av mrådene hvr vi allerede nå ser et behv fr mer innsats, er målrettede helseundersøkelser. Det vil bli nødvendig å bruke mer av bedriftssykepleiers g bedriftsleges arbeidstid på disse ppgavene. Vi frventer at vi i løpet av 2013 vil få bedre versikt ver hvilke behv en intern BHT ved UiO bør kunne dekke g hvilke ressurser sm er nødvendig. Med hilsen Elin O. Rsvld Seksjnssjef Dette dkumentet er gdkjent elektrnisk ved UiO g er derfr ikke signert. Kpi til: OPA HMS HMS-Stab HR-direktør

6 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår 2012 Rapprt m UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Enhet fr bedriftshelsetjeneste (BHT) Pstbks 1071 Blindern, 0316 Osl Besøksadresse: Sgn Arena, Klaus Trgårdsvei 3 E-pst: Nettside: Telefn: juli 2012

7 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår 2012 Rapprt m UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Innhld 1. INNLEDENDE BETRAKTNINGER AKTIVITETER OG BISTAND TIL UIO FØRSTE HALVÅR A. RÅDGIVNING OG VEILEDNING... 2 B. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV, SYKEFRAVÆR, ATTFØRING... 3 C. KARTLEGGINGER OG ARBEIDSPLASSBEFARINGER... 3 D. TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSER... 4 E. ARBEIDSHELSE... 5 F. PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ... 6 G. OPPLÆRING/UNDERVISNING... 6 H. DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPER ENHET FOR BEDRIFTSHELSETJENESTE

8 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Innledende betraktninger Denne halvårsrapprten viser universitetets bruk av Enhet fr bedriftshelsetjeneste (BHT) første halvår er første år med full drift av en gdkjent, intern bedriftshelsetjeneste ved UiO. I denne sammenheng er det utarbeidet er rekke nye prsedyrer sm nå implementeres. I nvember 2011 ble det gjennmført møter med fakultetene, museene g sentraladministrasjnen fr å utarbeiden en handlingsplan fr UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten fr I g med at dette er første gang dette er gjennmført, er ikke handlingsplanen fullt ut det verktøyet den er tenkt å være. Vi trr at handlingsplanen fr 2013 vil innebære en frbedring, i g med at UiO i høst gjør tiltak fr å heve kunnskapen m hva enhetene kan bruke bedriftshelsetjenesten til i sin virksmhet. Publiseringen av BHTs tjenestekatalg på nettet vil gså bidra til å klargjøre hvilke tjenester det er mulig å få fra universitetets egen bedriftshelsetjeneste. Det har vært ne uklart hvr ansvaret fr ppfølging av de enkelte tjenestene i handlingsplanen ligger hs enhetene eller i BHT. Det bør klargjøres til utarbeidelse av neste års handlingsplan, samt at det er ønskelig fra BHTs side at fakultetene ppretter en kntaktpersn sm har hvedansvar fr kntakt mt BHT i frhld til det sm er skissert i handlingsplanen. En gd handlingsplanen fr universitetets bruk av bedriftshelsetjenesten er en svært viktig del av HMS-arbeidet. Handlingsplanen fr 2012 ligger sm vedlegg til rapprten (vedlegg 1). Status fr de enkelte aktivitetene pr 1. august er påført i siste klnne. Halvårsrapprten beskriver aktivitene i større detalj g inkluderer gså ppdrag sm er kmmet til etter at årsplanen ble laget. Når det gjelder aktiviteter g bistand til UiO, er det frtsatt ikke gdt nk kjent i rganisasjnen at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialgmøte 1 i frbindelse med sykefravær. Her er det dermed et frbedringsptensiale i frhld til ppfølgingen av sykefravær ved UiO. Bedriftshelsetjenesten arbeider med å ppgradere sitt jurnalsystem. Målet er å få et system sm i tillegg til å ivareta BHTs lvpålagte jurnalplikt, gså gjør det enklere å gi gd rapprtering til UiO. Lkalene i Sgn Arena er dårlig egnet fr bedriftshelsetjenesten. Det er startet et arbeid fra Teknisk avdeling med støtte fra OPAs ledelse, fr å skaffe mer egnete lkaler. 2. Aktiviteter g bistand til UiO første halvår 2012 a. Rådgivning g veiledning Rådgivning g bistand til arbeidsgiver Temaene fr arbeidsgivers kntakt har vært muligheter fr bistand fra BHT, råd angående vanskelige samtaler, bistand med tilrettelegging av arbeidsplasser eller arbeidsppgaver fr ansatte, råd m kntaktpunkter på UiO, råd før møter, infrmasjn m virkemidler fra NAV g ulike spørsmål i frbindelse med IA/sykefravær. Samtaler med ansatte I underkant av 20 ansatte har bedt m samtaler, råd g veiledning i frhld til egen arbeidssituasjn uavhengig av sykmelding. Flere av disse har kmmet til ppfølgende samtaler. 2

9 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Vernetjenesten Ansatte ved BHT har gitt bidrag til vernembudssamling g enheten har hatt jevnlige møter med hvedvernembudet. Enkeltvernembud har tatt kntakt angående mange typer av saker. BHT har blant annet bistått med råd fr hvrdan vernembudene kan ta saker pp med arbeidsgiver. HMS-krdinatrer Lkale HMS-krdinatrer tar kntakt angående muligheter fr bistand fra BHT samt råd i knkrete saker. b. Inkluderende arbeidsliv, sykefravær, attføring Dialgmøter Det er gjennmført 18 dialgmøter, de fleste har vært dialgmøte 2 sm NAV tar initiativ til, g der arbeidgiver ber m BHTs deltakelse. BHT er i mindre grad enn frventet blitt innkalt til dialgmøte1 sm arbeidsgiver har ansvaret fr. I henhld til regelverket skal BHT delta på dialgmøte 1 sm avhldes fr alle sm har vært helt eller delvis sykmeldt i syv uker. OPA gjennmførte våren 2012 kurs i sykefraværsppfølging fr ledere ved UiO, g UiOs nettsider er blitt ppdatert i henhld til nytt regelverk. Det ser likevel ut til at det er behv fr å øke bevisstheten rundt gjennmføringen av dialgmøtene ved UiO. Myndighetene har gitt arbeidsgiver (på UiO i regi av BHT) mulighet til å søke refusjn fra NAV fr inntil t timers bruk av BHT ved dialgmøter. Universitetet har fra april 2012 benyttet seg av denne refusjnsrdningen. Omplassering/tilrettelegging Det er gitt bistand vedrørende fire ansatte i frhld til midlertidig eller varig endring av arbeidssted. Bistanden består i samtaler med arbeidstaker g nåværende leder, deretter undersøkelse av muligheter i frhld til ppgaver g arbeidssteder ved UiO samt mulig bistand fra NAV. Frslagene freslås deretter fr leder g arbeidstaker. Det er leder sm tar kntakt med de freslåtte nye arbeidsplassene. c. Kartlegginger g arbeidsplassbefaringer Ergnmiske Bedriftsfysiterapeuten har bistått med kartlegging på Universitetsbibliteket, der man har mange arbeidsplasser sm hver brukes av flere arbeidstakere. Det er gså gjrt lysmålinger, befaring i åpent kntrlandskap (på Studieavdelingen, Sgn Arena, Det Medisinske fakultet) g bistand i frbindelse med innkjøp av møbler før/etter mbygging. Inneklima Administrasjnen på Det Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet (Fysikk-bygningen) 3

10 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår I september 2011 ble det fretatt inneklimaundersøkelser i administrasjnens kntrlandskap på bakgrunn av ansattes helseplager. Det ble den gang avdekket flere støvansamlinger på høyereliggende steder. I januar 2012 ble det derfr fretatt prøvetaking av støvet i de t kntrlandskapene. Resultatet fra støvanalysene påviste at det aller meste av støvet var brukerstøv sm ppstår innendørs. Knklusjnen ble at støvansamlingene kan være en medvirkende årsak til de ansattes helseplager g at tiltak i frm av hyppigere rengjøring derfr bør iverksettes. Farmasøytisk institutt (Farmasi-bygningen) I februar ble det fretatt kartlegging g måling av støy på t labrm, da de ansatte (g studentene) klaget ver støy fra blant annet kmpressrer g vakuumpumper sm er tilkblet labenes analysemaskiner. Målingene viste at de ansatte utsettes fr støyekspnering sm verskrider Arbeidstilsynets støykrav. Det ble derfr anbefalt at det iverksettes støyreduserende tiltak på lab. Parkanlegget TA I periden mars juli ble det fretatt støymålinger på ansatte med persnbåren støydsimeter. Målingene er nylig avsluttet g rapprt vil freligge ne seinere. Verksted medisin (IMB) I juni ble det fretatt prøvetaking av endtksiner i arbeidsatmsfæren, da det ble ppdaget ppvekst av mikrrganismer i ljekaret sm kjøler ned fresemaskinen. Prøvene er sendt til STAMI fr analyse, men det freligger ennå ikke svar. Målingene er heller ikke endelig avsluttet. Dyrestallen Det ble i fjr fretatt mfattende målinger i frhld til dyreallergener i dyrestallen ved Det medisinske fakultet. Prøvetakingene fretatt i fjr g 2009 inngår i vervåkingsprgrammet fr allergenekspnering av ansatte. Prøvene har vært til analyse hs Statens arbeidsmiljøinstitutt. Arbeidet med rapprtering fra målingene har blitt frsinket, blant annet frdi det ved STAMI har vært behv fr å utvikle analysekmpetanse på disse dyreallergenene. Rapprt vil freligge i september. Henvendelser angående enkeltansatte Det har gså vært saker angående enkeltansattes arbeidsfrhld relatert til innklima sm har vært mfattende. d. Tilrettelegging av arbeidsplasser Individuell ergnmisk arbeidsplassvurdering Etter en peride med t fagpersner innen ergnmibistand, er det fra mars 2012 igjen tilbake til nrmal rdning med en bedriftsfysiterapeut sm hvedsakelig jbber med ergnmi. I første halvår er det gjennmført 80 individuelle arbeidsplassvurderinger. 4

11 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Henvendelsene kmmer fra ledere, ansatte, vernembud g HMS-krdinatrer. Av g til blir en bestilling initiert i frbindelse med at BHT deltar i dialgmøte eller annen sykefraværsppfølging. Hvedtyngden av ppdragene er på vurdering g tilrettelegging fr arbeidstakere sm allerede har muskel-skjelettplager, g er/eller står i fare fr å bli sykemeldt. Kun en liten del av ppdragene har et rent frebyggende fkus. De fleste henvendelser gjelder dataarbeidsplasser, men det har gså vært nen labratrier. Tilrettelegging fr arbeidstakere med varig redusert funksjnsevne BHT har bidratt inn i flere saker hvr arbeidstaker enten har vært sykemeldt eller det har vært behv fr tilrettelegging fr at arbeidstaker skal mestre arbeidsppgavene. Dette er fte mfattende bistand sm går ver lang tid, hvr vi både bistår i møter, med kartlegging g vurdering, samt kntakt mt f.eks. NAV, andre behandlere g kmmunale tjenester. Åpent kntrlandskap Det er utarbeidet en sjekkliste fr hva enhetene bør avklare/vurdere i frhld til etablering av åpne kntrlandskap. Sjekklisten er presentert fr AMU 5.mars 2012 g skal legges ut på universitetets nettsider. e. Arbeidshelse Oppfølging av skademeldinger Etter at skademeldingene g melding m uønskede hendelser nå sendes HMS-stab, har helsepersnell ved BHT kun ppgaver knyttet til registrering g eventuell videre ppfølging av hendelser der en ansatt er blitt skadet. Enhet fr BHT har så langt i 2012 mttatt seks interne skademeldinger fr registrering/vurdering av behv fr ppfølging. Knsultasjner Det har vært i underkant av ti persner sm har vært til knsultasjner hs bedriftslege. Mange av disse har krevd mye utredning.. Det er gså gitt bistand til ansatte på feltarbeid utenfr Nrge. Melding Etter Arbeidsmiljølven skal alle sykdmmer g helseplager sm legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjn, meldes skriftlig til Arbeidstilsynet. Meldingen innebærer ikke endelig stillingstaken til årsakssammenheng g krever ingen fullstendig frhåndsutredning. Det skal meldes på begrunnet mistanke. Bedriftslegene har i første halvår 2012 sendt en melding til Arbeidstilsynet. Målrettede helseundersøkelser Det er gjennmført målrettede helseundersøkelser på bakgrunn av ekspnering fr dyreallergen (t ansatte), støy (20 ansatte), samt fire vaksinasjner utenm. Videre er det gjennmført frmøte fr å avklare bistand til risikkartlegging g fr planlegging/avklaring ved tre enheter. Fra BHT har bedriftslege, yrkeshygieniker g bedriftssykepleier jbbet med disse sakene. UiO har igangsatt et arbeid med å sikre at 5

12 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår enhetene melder fra m ansatte sm skal ha målrettede helseundersøkelser. På bakgrunn av dette, frventes det at antallet målrettede helseundersøkelser vil øke i AKAN UiO har tre pågående AKAN-saker (en ny etablert i 2012). Ett statusmøte med AKAN hvedkntaktene er avhldt i vår. Bedriftssykepleier ved BHT har ansvar fr faglig ppfølging av AKAN- hvedkntaktene. Databriller Det har vært nen få henvendelser fr å få hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen i frkant av innkjøp av databriller. Det er frtsatt en del spørsmål knyttet til rutinen g saksgang, g vi gir fte råd pr. telefn/e-pst til både ledere, vernembud g ansatte. Rutinen fr innkjøp av databriller ble revidert i mai 2012, g det er nå HMS-stab sm har ansvaret fr den. Grønn resept Det har vært fire saker sm har gitt grunnlag fr å utstede grønn resept. Fysisk aktivitet i arbeidstiden Enhet fr bedriftshelsetjeneste drifter tilbudet i samarbeid med SiO. Plakater g fldere ble sendt ut til alle enhetene. SiO rapprterer muntlig m gd ppslutning på drp-in aktivitetene. Det samme gjelder intrduksjnskursene, hvr det er påmelding. Denne våren måtte t ppulære drp-in aktiviteter avlyses frdi det ikke var mulig å skaffe instruktører. Det gjaldt «Nakke g skulder» g «Rygg g rytme». Tilbudet mfatter gså: Drp-in: Spinning, Run fr fun, Zumba Intrduksjnskurs: Klatring, Tang I tillegg tilbyr UiO i samarbeid med UiO BIL: Brdtennis, Yga, Badmintn, Spinning, Sprtsdans, Innebandy, Ftball, Futsal/ftball. f. Psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø Bistand innen psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø dreier seg både m avhldelse av wrkshps fr hele miljøer, innledende samtaler med ansatte, rådgivning til ledere, knflikthåndtering, g ppfølging av enkeltansatt ved psyklg. Det er gjennmført samtaler med ti ansatte hvr nen allerede har vært sykmeldt g andre har stått i fare fr å bli sykmeldt. I underkant av ti persner videre vært inne til samtaler med psyklg. Det har vært ppfølging av fire ansatte i frbindelse med 22. juli-hendelsene. g. Opplæring/undervisning UiO er i ferd med å utvikle en ny HMS-pplæring fr vernembud g LAMUmedlemmer. BHT har våren 2012 brukt en del ressurser på å utvikle g hlde tre 3- timersmduler innenfr emnene inneklima, psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø g ergnmi. 6

13 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår Det er gjennmført ergnmiundervisning i gruppe på flere fakultet, f.eks. på Humanistisk fakultet, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Det medisinske fakultet g i Sentraladministrasjnen. Dette har blitt gjrt fr mindre grupper med ansatte i kmbinasjn med individuell ergnmigjennmgang på deltakernes kntrarbeidsplass etterpå. BHT har bidratt med innlegg på HMS-seminarer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på temaene helsefremmende arbeidsplasser, knflikthåndtering, rus g arbeid. IA/sykefraværsppfølgingskursene var et samarbeid mellm Persnal, Lønn g BHT hvr man hadde hver sin blk i kurset. Det ble avhldt åtte kurs a tre timer med ttalt ca 95 persner (minste gruppe fem persner, største gruppe 21 persner). Bedriftssykepleier g bedriftsfysiterapeut underviste m rutinen fr sykefraværsppfølging, lederansvar/persnalppfølging g utarbeidelse av ppfølgingsplan. Det ble avhldt flere premisseiermøter i vår, sm frberedelse fr IA/sykefraværsppfølging pplæring. Sykepleier g lege deltk i disse møtene. h. Deltakelse i arbeidsgruppe r Verneutstyr I 2011/12 har Innkjøpsavdelingen utarbeidet kravspesifikasjner fr anbud vedrørende innkjøp av persnlig verneutstyr. Yrkeshygieniker har deltatt i arbeidsgruppen sm har bidratt med faglige råd i denne prsessen, g vil delta videre i uttesting av verneutstyr når leverandør er valgt. Omgjøring til åpent landskap ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet Yrkeshygieniker g bedriftsfysiterapeut er trukket inn sm rådgivere i frbindelse med mgjøring av kntrer til åpent kntrlandskap fr ni arbeidsplasser. De vil delta i arbeidsgruppen nedsatt av fakultetet. 3. Enhet fr bedriftshelsetjeneste Persnell våren 2012 Knut Andresen Yrkeshygieniker : Fysisk, kjemisk g bilgisk arbeidsmiljøfaktrer, kartlegginger, målinger, risikvurderinger Trine Evensen Bedriftsykepleier: IA, AKAN, sykefravær, psykssialt arbeidsmiljø, smittevern Gry Husebø Psyklg, 50%, psykssialt g rganisatrisk 7

14 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår arbeidsmiljø, individuelle samtaler, sykefravær Anna-Lena Lie Bedriftslege (50%): Målrettede helseundersøkelser, rådgivning gravide, yrkesskader, yrkessykdm Kristina Lundh Bedriftsergterapeut (vikar til februar 2012): Arbeidsplassvurderinger, ergnmi, vurdering av funksjnsevne, IA, åpent kntrlandskap Carlina Lybäck-Frsbacka Bedriftsfysiterapeut: Arbeidsplassvurderinger, ergnmi, vurdering av funksjnsevne, IA Kristine Mllø-Christensen Rådgiver: Psykssialt g rganisatrisk arbeidsmiljø, IA, kartlegging, HMS, pplæring, lkal nettredaktør, administrativt arbeid Liv Nrderud Rådgiver: Fysisk aktivitet i arbeidstiden, administrasjn, HMS-nettverk Elin Olaug Rsvld Seksjnssjef, bedriftslege (50%): Rådgivning, bservatør i AMU Arbeid med kvalitetssikring Det har vært arbeidet med kvalitetssikring av egne prsedyrer g eget kvalitetssikringssystem, slik frskriften krever. Arbeid med Tjenestekatalg Utarbeidelse g nettpresentasjn av bedriftshelsetjenestens tilbud m tjenester til universitetet. Bidrag inn i arbeidet med sykefraværsider på nettet. Kmpetanseutvikling fr BHT-persnellet vil bli mtalt i årsrapprten fr Sgn Arena, 9.august 2012 Elin O. Rsvld Bedriftslege g leder fr Enhet fr bedriftshelsetjeneste 8

15 Rapprt fra Enhet fr bedriftshelsetjeneste første halvår

16 Halvårsstatus: Handlingsplan fr UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) i 2012 Oppdatert: av Enhet fr BHT v/ Elin O. Rsvld Planen er laget på bakgrunn av møter med ledelsen ved alle fakulteter, museer g sentrale enheter nvember Hele UiO: Detaljert versikt ver tjenester fra BHT sm ytes fr alle enheter på UiO i 2012 Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennmføring Hele UiO Ergnmi Arbeidsplassvurderinger individuelle henvendelser gjennmgang av enheter Gruppeveiledning Sykefraværsppfølging Dialgmøter Rådgiving Kmpetanseutvikling Utvikle g hlde kursmduler i HMSpplæringen: Yrkeshygiene Psykssialt arbeidsmiljø Ergnmi Gravide i labratriearbeid Risikanalyse Helsesamtale Ansvarlig fr gjennmføring BHT STATUS per (evt kmmentar ) Løpende Bedriftsfysit. 80 Løpende Alle 18 1 gang vårsemester 3 ganger høstsemester Alle IA-pplæring fr ledere Vår 2012 Bedriftsfysit Bedriftssykepl Seksjnssjef Gjennmført fr vårsemesteret 6 kurs gjennmført Kurs fr enheter på frespørsel Alle 1 Løpende Bedriftslege Bedriftssykeplr Yrkeshygieniker Oppdatering/kmmunikasjn Jevnlige møter med HVO Løpende Seksjnssjef Rådgiver psykssialt Gjennmført fr vårsemesteret 1

17 Trakassering/mbbing Knflikter Individuelle samtaler Knflikthåndtering Løpende Psyklg Rådgiver psykssialt Bedriftssykepl Seksjnssjef Fr psykssialt arbeidsmiljø ttalt rundt 20 saker AKAN Oppfølging AKAN-kntrakter Veiledning AKAN-kntakter Løpende Bedriftssykeplr Gjennmført fr vårsemesteret 3 pågående saker Yrkeshygiene Kartlegginger Løpende Yrkeshygieniker 6 miljøer Innkjøp verneutstyr Deltaking i testpanel Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført Frtsetter Byggesaker Rådgiving ved nybygg, mbygginger, minnredning av kntrer Løpende Bedriftsfysit Yrkeshygieniker 5 2. Enheter: Oversikt ver spesifikke tjenester fra BHT sm er avtalt ved de enkelte enheter per Enhet Aktivitet Tiltak Frist gjennmføring Ansvarlig fr gjennmføring BHT Teknisk Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier avdeling Mat.Nat. Målrettede helseundersøkelser Helseundersøkelse av ansatte sm arbeider med iniserende stråling: Utarbeidelse av rutiner Bistand ved valg av ekstern tjeneste fr gjennmføring Mars 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Seksjnssjef Støykartlegging Fysisk inst Bilgisk inst Farmasøytisk inst Inneklima Kristine Bnnevie Støymålinger Eventuelt målrettede helseundersøkelser av hørsel (etter risikvurdering) Vurdering av asbest- g frmalinnivåer 2012 Yrkeshygieniker Bedriftssykepleier Bedriftslege STATUS per Gjennmføres av ekstern BHT Utsatt høst 2012 Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført 2

18 Medisin Inneklimakartlegging Dyrestall IMB Støykartlegging Verksted IMB Målrettede helseundersøkelser Rapprt m måleresultater Mars 2012 Yrkeshygieniker Frsinkelser i analyser. Rapprt kmmer prim september Støymålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Utsatt høst 2012 Helseundersøkelse av ansatte på Dyrestall Anatmisk institutt 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Odntlgi Stikkskader Arbeid med rutiner. Risikanalyser 2012 Bedriftssykepleier Bedriftslege Gjennmført Høst 2012 Univ.- bibliteket Nytt Realfagsbiblitek i Vilhelm Bjerkenes hus Inneklimakartlegging Hvedbibliteket Ergnmisk rågiving 2012 Bedriftsfysit UB ikke tatt kntakt Inneklimamålinger 2012 Yrkeshygieniker HF Inneklimakartlegging ILOS Inneklimamålinger Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført Ombygging Niels Treschws hus NHM Vurdering helseffekter radn Ergnmisk rådgivning 2012 Bedriftsfysit - Utredning. Helsesamtaler Vår 2012 Seksjnssjef Bedriftslege Smittevern Vaksinering nyansatte Løpende Bedriftssykepleier Inneklimakartlegging Temperaturmålinger Muggsppmålinger JUS Tilbakeflytting til Dmus Media 2013 Utredning fretatt av HMS-stab. Videre ppfølging høst 2012 Vinter 2012 Yrkeshygieniker Kun temperaturmåling freløpig Ergnmisk rådgiving Høst 2012 Bedriftsfysiterap eut - 3

19 Arbeidsmiljøutvikling Institutt fr kriminlgi g rettsssilgi Inneklima Dmus Bibliteca SV Ombygging Eilert Sunds hus i 2013 Seminar April 2012 Rådgiver psykssialt Psyklg Gjennmført Inneklima, ventliasjn Vår 2012 Yrkeshygieniker Gjennmført Ergnmisk rådgiving Høst 2013 Bedriftsfysiterap eut Vernerunder Ergnmisk rådgivning (i grupper) løpende Bedriftsfysiterapeut USIT Kurs i sykefraværsppfølging Må avklare eventuelle behv ut ver det sm gis sentral våren 2012 Høst 2012? Bedriftssykepleier Seksjnssjef Lavterskelkurs i mestring Innhld avklares med USIT 2012 Rådgiver psykssialt Psyklg KHM HMS-dag BHT bidrar med faglig innhld 2012 Rådgiver psykssialt Psyklg TF Ingen avtalte tjenester utver det sm er felles fr hele UiO Sentral administrasjnen Ingen avtalte tjenester utver det sm er felles fr hele UiO - Gjennmført på 2 institutt Ikke aktuelt 4

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

ÅRSRAPPORT HMS/BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) 2011

ÅRSRAPPORT HMS/BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) 2011 1 ÅRSRAPPORT HMS/BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) 2011 1.0 RAMMEBETINGELSER HMS g Bedriftshelsetjenesten (BHT) er rådgivende fagavdelinger. HMS/BHT har i samsvar med Arbeidsmiljølven, en fri g uavhengig stilling

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-plattfrm 2010 Kngsvinger kmmune Hvedarbeidsmiljøutvalget 04 02 10 Fra: Persnalkntret Til: Ledere, tillitsvalgte, vernembud Dat: 08 02 2010 AKTUELL SITUASJON Ntatet er en ppfølging av Hvedarbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Osl Til: Medlemmer av prgramrådet fr prfesjnsstudiet i psyklgi Dat: 18.09.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU Referat fra møte i prgramrådet fr prfesjnsprgrammet

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012

Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012 Rapport fra Enhet for bedriftshelsetjeneste 2012 Rapport om UiOs bruk av bedriftshelsetjenesten Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse: Sogn Arena, Klaus

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - halvårsrapport Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester Rapport 4. kvartal

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester Rapport 4. kvartal Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - Rapport 4. kvartal Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Enhet Med fak Fak.adm. Fak.adm. Tiltak

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer