HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST"

Transkript

1 HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr

2 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE... 6 BA PROGRAM... 8 FØRSTESEMESTER PROGRAM... 8 Faglig spesialisering... 8 Teori Kunstnerisk praksis Evaluering av første semester OG 3. STUDIEÅR Faglig spesialisering Fordypningsgrupper Gruppeveiledning Workshop/seminar Tekniske kurs Kunstnerisk praksis Individuell veiledning BA/MA FELLESPROGRAM Kunstnerisk praksis Utstillinger Teori MA PROGRAM Mastergradsoppgave Kunstnerisk praksis Workshop, seminar og individuelle veiledninger ÅPENT FORUM GJESTELÆRERE FAGPERSONAL BIBLIOTEK ADMINISTRASJON SIKKERHETSINSTRUKS

3 INTRODUKSJON Billedkunst Kunstakademiet. Treårig bachelorutdanning: 180 studiepoeng Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto-film/video, skulpturinstallasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Bestått utdanning gir studenten kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske integritet kan fungere som en kraftfull og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, komplekst og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuell forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil legges vekt på intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse i mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via skolens utvekslingsavtaler. Studiet er bygget opp av et første semester med en sammensetning av obligatoriske og valgfrie emner, deretter av åpne programmer, og et program for siste semester. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og mediateori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredene todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. 3

4 Skulptur installasjon - performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Digital kunst Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuel, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Opptak For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptak ca. 25 studenter. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Søknadsskjema kan lastes ned på eller fås ved henvendelse til Seksjon for studier og etterutdanning. Billedkunst Kunstakademiet. Toårig masterstudium: 120 Studiepoeng: Fullført utdanning gir rett til graden master i billedkunst. (Master of Fine Art) Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige, aktive bidragsytere i samtidskunst og relaterte samfunnsområder. Studiet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og for annen virksomhet i samfunnet der det stilles krav til estetisk kompetanse og innovasjon. Mastergradsstudiet sikter mot utvidelse av studentenes erfaringsområde kombinert med en fordypning i teoretiske problemstillinger. Kjernen i studiet er studentens eget kunstneriske arbeid og et teoretisk prosjekt knyttet til dette. Studiet innebærer fordypning innenfor kunstteori, maleri, foto, skulptur installasjon performance og digital kunst med fokus på ett område eller flere områder i kombinasjon, samt fordypning i teoretiske emner. Det legges vekt på en transdisiplinær orientering og aktivt samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. 4

5 Studiet kombinerer selvstudium, teoretisk undervisning, kunstnerisk praksis og forskning. Mastergradsstudiet i billedkunst består av tre hoveddeler: - Teoretiske emner og seminarer - Kunstnerisk praksis - Et teoretisk arbeid, mastergradsoppgaven, relatert til det kunstneriske prosjektet. Teoriemnene bygger opp under kunstnerisk praksis og arbeid med mastergradsoppgaven. Studentenes deltakelse i utformingen av programmet inngår i studiet. Kunstnerisk praksis: Studenten skal videreutvikle et sammenhengende kunstnerisk arbeid som uttrykker selvstendighet og innovativ kreativitet. Emnegruppen omfatter atelierarbeid, veiledning, workshops, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Det forventes at studenten skal sette sin virksomhet i en internasjonal kontekst ved aktivt å oppsøke internasjonalt kunstmiljø og arbeide med å bygge opp egne nettverk Mastergradsoppgaven som velges kan være knyttet til eget kunstnerisk prosjekt, eller det kan være et selvvalgt teoretisk prosjekt. Tema for mastergradsoppgaven presenteres ved søknad til studiet. I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt. Opptak: Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptak foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Søknadsfrist er 1.februar hver år. 5

6 ÅPNINGSUKE MANDAG 27.august Kl Kl Semesteråpning på Seilduken. Rektor Cecilie Broch Knudsen holder åpningstale. Semesteråpning på Akademiet i St.Olavsgate. Taler ved studieleder, informasjon til 1.årsstudentene., servering i bakgården. TIRSDAG 28.august Kl Kl Kl Introduksjon til Akademiets historie, ved Universitetsbibliotekar Åse Markussen. Sted: Auditoriet Introduksjon til biblioteket for 1.årsstudentene 3 grupper Gruppe I Gruppe II Gruppe III Beskrivelse: Introduksjonen skal gi en første oversikt over bibliotekets samling av bøker, kataloger, tidsskrifter, videoer, CD-ROM, lyd/musikk og annet. Kurset gir en kort innføring i hvordan man finner frem til ønsket materiale og hvordan studentene kan bruke biblioteket. Introduksjonen er obligatorisk. Presentasjon av verkstedene for 1.årsstudentene, ved Dirkjan van der Linde og Germain N goma ONSDAG 29.august Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Tiril Schrøder Onsdag kl Anne Katrine Dolven Onsdag kl Per Gunnar Tverbakk Onsdag kl Bodil Furu Onsdag kl Anne Gudmundsdottir Onsdag kl Henrik Plenge Jakobsen Onsdag kl Thomas Kvam Onsdag kl Dirkjan v. der Linde Onsdag kl Line Løkken Onsdag kl

7 TORSDAG 30.august Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Eline Mugaas Torsdag kl Germain Ngoma Torsdag kl Hege Nyborg Torsdag kl Elise Storsveen Torsdag kl Gard Olav Frigstad Torsdag kl Petr Svarovsky Torsdag kl Marianne Selsjord Torsdag kl Jan Skomakerstuen Torsdag kl Stian Grøgaard Torsdag kl Janne Talstad Torsdag kl FREDAG 31.august Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Aeron Bergman Fredag kl Gunter Reski Fredag kl Michael O Donnell Fredag kl Presentasjon av servicefunksjoner og obligatorisk brannvernkurs/øvelse Sted: Auditoriet Kl Presentasjon av servicefunksjoner ved Oddvar Røsten og Steinar Bang. Kl Brannvernkurs/øvelse i auditoriet, St. Olavsgt. 32. (ansv. Oddvar Røsten) Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte og alle studenter. Det er viktig at samtlige som har sitt virke i denne bygningen vet hva som skal gjøres dersom det oppstår brann. Det dreier seg om å ta ansvar for seg selv og hverandre. Fritatt er studenter og ansatte som har gjennomgått kurset tidligere. Gjennomført kurs gir rett til lån av nattnøkkel, etter gjeldende forskrifter og anvisning av en faglig ansatt. Ansvar for brannsikkerheten er et felles ansvar, derfor bes alle om å delta på øvelsen. MANDAG 3. september Ordinær undervisning begynner. Informasjonsmøte for alle studenter hver uke mandag kl

8 BA PROGRAM FØRSTESEMESTER PROGRAM Ansvarlig: Hege Nyborg, Elise Storsveen og Eline Mugaas FAGLIG SPESIALISERING Uke 36: Presentasjon av 1. årsstudenter Tid: september, kl Sted: auditoriet Den enkelte student presenterer sitt arbeid for diskusjon i plenum. Innhold: Presentasjon av studentenes eget kunstneriske arbeid. Organisering og arbeidsformer: Egenpresentasjon av arbeider ved hjelp av AV-midler eller originalarbeider der dette er hensiktsmessig. Uke 36-49: Fordypningsgruppe Tid: Mandager kl og tirsdager kl Første gang: mandag 3. september Sted: rom 309, hovedbygningen Gjennom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og utstillingsrunder introduseres 1. årsstudentene til sentrale kunstneriske og kunstteoretiske problemstillinger. Det forutsettes at studentene leser tekstene i kompendiet med tilknytning til tema og problemstillinger som tas opp i løpet av semesteret. Oppgave: Hver student presenterer en kunstner: Beskriver genre og teknikk, analyserer plassering, genealogi, kontekst. Hovedansvarlige lærere velger kunstner for hver student. Organisering og arbeidsform: Studenten benytter de ressurser biblioteket disponerer over. Lærer seg å systematisere og analysere et materiale, research, velge presentasjonsform og kommunisere et materiale til medelever. Hver student gir ca. 20 minutters presentasjon av en gitt kunstner i løpet av høstsemesteret. Skriftlig oppgave på maks 3 A4 sider leveres hovedansvarlige samtidig med presentasjonen. Uke 39, 44 og 49: Gruppeveiledning Hver student skal i løpet av høstsemesteret presentere tre arbeider for hele gruppen. Det forventes at alle studentene deltar aktivt i diskusjonen. Tid: Torsdag og fredag kl i uke 39, 44 og 49 Sted: rom 309, hovedbygningen 8

9 Uke 40-43: Praktisk innføringskurs/ introduksjon til verkstedene Studenten velger 1 kursalternativ pr. uke, minimum 3 kurs for hele perioden. All verkstedspraksis forutsetter gjennomførte innføringskurs. Generelt innhold: Studiopraksis med vekt på grunnleggende teknikker og verktøy for fremstilling og bearbeidelse av de ideer studentene bringer med seg inn i studiesituasjonen. Det vil bli gitt oppgaver basert på studentenes eget arbeid, og det vil bli opprettet en gruppepraksis hva gjelder gjennomgang og diskusjon av arbeidet i tillegg til individuell veiledning. Dersom ingen annen beskjed er gitt følger alle kurs følgende tidsplan: Tirsdag kl og onsdag fredag kl Oversikt: Uke 40: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Metall: plastkutting og sveising ved Germain Ngomah, antall: 8 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 4 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky og Christian Tviberg., antall: 7 studenter Uke 41: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 4 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky og Christian Tviberg., antall: 7 studenter Uke 42: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 4 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky og Christian Tviberg., antall: 7 studenter Uke 43: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Støping; plast og gips: Germain Ngomah, antall: 8 studenter Maleriets oppbygging og materialer ved Marianne Selsjord, antall: 12 studenter 9

10 Mer om det enkelte kurs: Silketrykk: Jan Skomakerstuen Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Teknisk innføringskurs i silketrykk. Sted: Silketrykkverksted Metall. Platekutting og sveising: Germain Ngomah Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Electro and autogen, introduction to equipment, cutting of metal with plasma and gas, welding of different metals: thin plates, thick rods and angle irons, welding techniques for gas and electro. Sted: Sveiseverksted, Hovedbygningen. U.etg. Støping; plast og gips: Germain Ngomah Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Making simple moulds from clay and rigid objects for plastic, plaster and cement castings, alginate and plaster bandage for quick body-cast, body parts, faces, arms and hands, flexible moulds for multi-casting, silicone and Gel-flex for making flexible moulds from several materials for casting of multiple materials; plaster, plastic, rubber, cement and wax. Sted: Gipskjeller, Hovedbygningen. U.etg. Foto: Line Løkken Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober. Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Innføring i analog og digital kamerabruk, enkel Photoshop, gjennomgang av skolens scannere og printere, lyssetting med blitz og avfotografering. 10

11 Sted: Rom 225, Fotostudio. Maleriets oppbygging og materialer: Marianne Selsjord Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Kurset vil gi en praktisk og teoretisk gjennomgang av maleriets forskjellige sjikt; underlag, grundering, bindemidler og pigmenter, samt fernisser. Forskjellige maleteknikker vil bli diskutert og prinsippene for disse, samt fordeler og ulemper ved forskjellige metoder og materialbruk. Sted: Materialverkstedet, Mølleparken. Introduction to Digital Studios: Petr Svarovsky and Christian Tviberg Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Sted: Media Classroom Group A (beginners) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Sted: Media Classroom Group B (intermediate) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Sted: Media Classroom Group C (experienced) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Datamodellering Form Z: Virtual studio & the real world: Dirkjan van der Linde Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober The intention of this course is to make the students familiar with digital modelling in connection with real world installation and construction. The general idea with this tool is to draw something, in order to understand it: 11

12 Understanding the relationship between different elements and what consequences they have in space; understanding how to construct and install something in real space. We will look at: modelling a simple space, placing yourself in it, placing your work in it. The outcome of this course will for some have an effect on their studio practice and for all be the start of using the available tools and workshops freely. Sted: Annekset, U.etg. (ved snekkerverksted). Introduksjon til video: Bodil Furu Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Vi går igjennom videokamera, ulike opptakssituasjoner, lydopptak, lyssetning, Final Cut Pro og DVD Studio Pro, samt ulike presentasjonsformer av video. Kurset vil være basert på arbeid i grupper, tekniske øvelser og forelesning. Kurset er en forutsetning for lån av videokamera og bruk av videolab. Sted: Videolab TEORI Uke 36 39: Lesegruppe i kunstteori, ledet av Stian Grøgaard. Mandager: (4 uker) Første gang: mandag 3. september Sted: rom 309, hovedbygningen Gruppen skal lese tekster i moderne kunstteori. Tema: Den amerikanske etterkrigsdiskusjonen. Det dreier seg om tekster fra Clement Greenberg, Donald Judd, Robert Morris, Michael Fried, Rosalind Krauss, Joseph Kosuth, Hal Foster. Gruppen fungerer som et kollokvium der lærer legger fram tekstene i samarbeid med en eller flere av studentene. Samtlige forutsettes å ha lest teksten på forhånd. Uke 36 43: Skrivekurs, ledet av Gard Frigstad. Tirsdager: t.o.m. 25.september, deretter mandager (8 uker) Første gang: tirsdag 4. september Sted: rom 309, hovedbygningen Skrivekurset er obligatorisk for 1. årsstudenter. 12

13 Egentlig går det ikke an å lære å skrive, derfor er vi nødt til å gå omveien via alle de egenskapene man er nødt til å aktivisere for å skrive en god tekst. Gjennom dette arbeidet forsøker vi å realisere målsettingen som er at kursdeltakerne skal få en håndverksmessig grep om tekst, hvilket i praksis vil bety en skjerpet evne til å lese. En godt skrevet tekst krever en skjerpet leser, og en god leser ser hvilke implikasjoner en tekst har (altså hva som er sant hvis teksten er sann) og hvilke betingelser eller forutsetninger som teksten bygger på. Når det gjelder det siste, kan det uttrykkes slik: Hvis du tror på det som står i denne teksten, hva er det du da holder for sant? En tekst vil alltid ha en forfatterstemme, som direkte og indirekte sier noe om seg selv og "den verden" vedkommende lever i. Og da gjelder det å vite hva denne forfatteren sier. Ikke minst er dette viktig for forfatteren selv. I og med at en tekst i prinsippet kan ha en ukjent forfatter, vil det være vesentlig for leseren å bygge opp tillit til forfatteren. Derfor vil det være viktig for forfatteren å vinne oversikt over uttrykket, ved å lære seg grep som tillater at man evner å kikke seg selv i dødvinkelen. Av den grunn er skrivekurset like mye et tenkekurs som det er et skrivekurs. Og i og med at skrivekurset langt på vei dreier seg om lesning av tegn og tegnproduksjon, så er ikke gevinsten av kurset begrenset til verbalkommunikasjon, men kan ha anvendelse til andre typer tegnproduksjon. Ulike typer meningsdannelse har flere trekk felles, enn trekk som skiller dem. Siden en god tekst er avhengig av tillit, er vi ikke bare interessert i hvordan man formulerer seg, men også i innholdet i teksten. Derfor forholder vi oss i denne omgang ikke til fiksjonale tekster. Kurset baserer seg på "learning by doing". Det betyr at vi tar mål av oss å lære det skriftspråklige håndverket. Uke 44 49: Kunsthistorie, ledet av Stian Grøgaard. Mandager: (6 uker) Første gang: mandag 29. oktober Sted: rom 309, hovedbygningen Kunsthistorieundervisningen følger opp lesegruppa i kunstteori med en 6 ukers fordypelse i et relevant spesialemne. Den avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen i desember som vurderes av faglærer. Oppgaven oppsummerer teoriundervisningen for 1.året og skal øve studentene i å gi et analytisk utrykk for sin faglige forståelse. KUNSTNERISK PRAKSIS Kunstnerisk praksis omfatter selvstendig atelierarbeid, individuell veiledning, samt gjennomføring av semesterutstilling (Åpent Akademi, uke 50). Flere individuelle samtaler hovedansvarlige i løpet av semesteret. 13

14 Uke 45 og 46: To individuelle samtaler med andre faglærere (Michael O Donnell, Petr Svarovsky, Henrik Plenge Jakobsen, Gunter Reski, Anne Katrine Dolven, Aeron Bergman, Lars Ramberg). For øvrig anbefales det at alle studentene følger forelesningsrekken, Åpent Forum, mandager kl i auditoriet. EVALUERING AV FØRSTE SEMESTER Studentenes første studiesemester vurderes med ekstern sensor ved avslutning av høstsemesteret i uke 50. Studentene skal presentere semesterets arbeid og gi en muntlig egenevaluering. Dette skjer individuelt med sensor, førsteårsansvarlig og student til stede. Sensor gir muntlig oppsummering. 2. OG 3. STUDIEÅR Alle studenter må oppnå 30 studiepoeng i løpet av semesteret innenfor de tre hovedområdene kunstnerisk praksis, teori og faglig spesialisering. Noe av programmet er obligatorisk og noe valgfritt. Den individuelle studieplanen eget skjema må levers til administarsjonen innen 15. august - vil danne grunnlag for godkjenning av semester, sammen evalueringsskjema og intern vurdering i uke 50. FAGLIG SPESIALISERING FORDYPNINGSGRUPPER Fordypningsgruppe i digital media / lyd: Aeron Bergman Tid: Mandager kl Sted: Media Classroom Første gang: 3. september 3. September: Introduction to study course. Lecture about my work 10. September: Digital audio tools: Pro Tools. Recording devices 17. September: Sound Art: early to mid 20th century 24. September: Sound Art: mid 20th century to contemporary 1. October: Guest Lecture: Alfredo Jaar (Chile / USA) Heri Dono (Indonesia) Not confirmed 8. October: Sound Art: non western 15. October: Mid-term group crtitique 22. October: TBA 29. October: Radio topics 5. November: Internet topics 12. November: Installation topics: intermedia 14

15 19. November: Issues in digital presentation and representation 26. November: Group critique 3. December: Group critique Fordypningsgruppe in Maleri: Gunter Reski / Anna Gudmundsdottir About Contemporary Painting & Collaborative Drawing Project Tid: Mandager kl Sted: Mølleparken Projectroom / Mezzanine Første gang: 3. september This Fordypningsgruppe will consist of three parts: First I will continue with short lectures and slide-shows about interesting contemporary positions and their recent forerunners. Like Andreas Hofer, Erik van Lieshout, Raymond Pettibon, Amy Sillman, Maria Lassnig, Lee Lozano, Rene Daniels, Johanna Kandl, Joe Coleman, Paula Rego, Uwe Hennecken, Anselm Reyle, Michel Majerus Second part of each session will be a student selfpresentation about recent works and projects under construction. Thirdly, last semester several times different levels and/or qualities of illustration had been discussed: It doesn t matter what it is called as long as its interesting. Or are there subtle borders to explore where classical applied illustrative moments can be used as fine art tool without being or end up as only oldschool arts & crafts? So the idea is to start an ongoing drawing collaboration and practise those different illustrative-like ways of drawing. Starting point could be a fairy tale, just a song or a short story like Lady into fox by David Garnett. (A british upperclass lady turns slightly into a fox and this is getting very tricky for her husband because the lady really loves to be a fox.) At the end hopefully these common mixed results can be used for a little show or a small publication. Fordypningsgruppe i foto/video: Anne Katrine Dolven Tid: Mandager kl Sted: rom 225 Første gang: 3. september Fordypningsgruppe i skulptur/installasjon/performance: Michael O Donnell Tid: Mandager kl Sted: Auditoriet Første gang: 3. september GRUPPEVEILEDNING Ledet av Michael O Donnell This is a forum where each week a student will present, within a lecture format, a subject- In addition the student or students will present their current exhibitions in the Galleries personally. Both situations will be followed by questions and discussions. 15

16 This is a forum, which is a talking shop and exchange of ideas for students in the international art language, English. MA students and all staff are invited to take part. Tid: Tirsdager kl Sted: Auditoriet Første gang: Tirsdag 5. september. Studentpresentasjoner: 4/9 Lars Brekke; Andrea Schille 11/9 Paneldiskusjon 18/9 Knut Benjaminsen; Malin Hjort 25/9 Sara Christensen Korshøy; Frode Halvorsen; Iselin Hauge 2/10 Petter Buhagen; Jack Bangerter 9/10 Paneldiskusjon 16/10 Abdullah Shirad; Kjersti Solbakken 23/10 Kenneth Alme; Torid Gide; Hilde Honerud 30/10 Shi Li; Jumana Mana; Silje F. Sandøy 6/11 Paneldiskusjon 13/11 Kristoffer Myskja; Arild Tveito; Øystein Odden 20/11 Bodil Paus; Ulrik Westergren; Tone Wolf Kalstad 29/11 Serina Erfjord; Richard Alexanderssen 4/12 Petter Mohall; Jon Erik Kopperud; Emmanuel Svedin WORKSHOP/SEMINAR Collective Strategies Tid: Mandager kl Start: 3. september We live in a transition era, when all the important paradigms are changing. Along to changes of social and cultural paradigms, also art creation, distribution and perception paradigms are changing. 16

17 Seminar series organised by Grim Erland Svingen and Petr Svarovsky that explores collective strategies in art production, collaborative art practices and the implications of concepts such as open organisation, creative commons and free culture for cultural production and management. Participators will be invited to shape the progression of the seminar to great extent and we aim to engage with projects related to the ideas we present in the seminar as well as venues, forums and groups working with similar projects. A suggested reading list will be available at the beginning of the semester, we will actively use the Academy open website to collect information and a dedicated mailing list will be set up to introduce participators to a broad range of related projects and initiatives. Looking forward! For information about what we did in the first part of the seminar: Workshop: Lars Ramberg Tid: uke 37, 42 og 46 Sted: rom 309 Maks 10 studenter. Workshop: Patterson Beckwith Tid: uke 38, september Sted: videolab / rom 226 Workshop: Karel Dudesek Tid: september Sted: media classrom / videolab Based on student's ideas the workshop is about rapid prototyping of student's ideas in video and than in the real space with real objects. The emphasis is not to achieve high polished edited videos or work but rather to understand the creative experience in the process from idea to the actual work and the possible involvement of technology. What does the artist's understand, what is his/her actual idea how is the perception of the visitor, what is actually going on? Sustainability in the final stage to build the installation, analyse interactive processes, what are you communicating? Basic know how of editing and shooting a video (in I movie or final cut) necessary. Students will work in pairs of two or bigger groups Film workshop: Anne Katrine Dolven og Maxa Zoller Tid: uke 40 og 43 Sted: rom 225 Første gang: 2. oktober 2 ukers prosjekt delt i to perioder ledet av A K Dolven baset på tema FILM. 17

18 Del 1, 1-5 oktober: Through the Looking Glass: Abstraction in Film and Video Art. This one week workshop explores the ideas and concepts behind some of the most important artists' films of the 20th Century. The course will study films from the 1960s onwards, including contemporary works. The aim of the course is to introduce the political, social and cultural contexts of film and video art. Foredrag av Maxa Zoller. En fast gruppe følger en ukes jobbing med daglig morgen møte m/visning/diskusjon. Egen ny produksjon denne uken av korte eksperimentelle verk som vises siste dag. Dokumentasjon av prosjektet gis biblioteket. Del 2, oktober: Kunstneres bruk av FILM nå. Den samme gruppen følger en ukes videre jobbing med daglig morgen møte m/visning/diskusjon av samtidskunstnere som jobber med film. Gruppen produserer nye verk denne uken, individuell veiledning og felles visning siste dag. Whose stories are being told? Tid: uke 42, 18.oktober (ikke bekreftet) Sted: (ikke bekreftet) A collaboration between The National Museum of Art, Architecture and Design and The Oslo National Academy of the Arts. Project group; Michael O Donnell, Marith Hope, Milumbe Haimbe, Marte Johnslien Skin Skill Painting Workshop: Gunter Reski Tid: uke 43, oktober Sted: Mølleparken Projectroom / under the Mezzanine This workshop will show different ways how to create images of `living skins by painting. This classical subject of painting is very representative for wellknown problems inside the painting skill universe. We will explore and practise how to handle very sensitive, minimal complementary and warm/cold colour contrasts with acrylic and oil paints. For example this impression of breathing or sweating human skin can be done by many thin painted layers or with a creamy thick paint and brush handling. Sound, Art and Documentary: Aeron Bergman Tid: Uke 43 og 44 Sted: Media classroom Første gang: 23.oktober Sound, Art and Documentary: Aeron Bergman Time: Weeks 43 and 44 Location: Media classroom First session: 23 October This course will present philosophical, cultural and aesthetic implications of using sound as a means to document. Concepts such as memory, power structures, ritual and public space will provide a theoretic framework for students to use in making audio works in- and outside the traditional art space. How does venue and medium change perception and meaning in the 18

19 work? Radio and recording technologies such as vinyl and compact disc have historically been important mediums to diffuse sound. Currently, net radio, MP3 and other online technologies have taken a major role in the distribution of audio works. The museum provides an idyllic surrounding in which to absorb ideas and atmospheres presented by sound installation, sound based video and film works, but it is wrapped with inherent problems such as institutional assumptions and audience expectations. Post-structuralist analysis tells us of the historical connections between anthropology and nationalism, and its reinforcement of obsolete values. The course aims to provide critical analysis: who is doing the recording and for what purpose? There will be instruction in field recording techniques, equipment demonstrations, and audio editing. Each student will make a new work or continue work on an ongoing project followed by group critiques on the works. Workshop: Corrado Morgana Tid: uke 45, november Sted: Auditoriet Open, Collaborative and Participatory Practice These sessions explore Open, Collaborative and Participatory strategies in Arts practice and more general cultural production by examining a series of key texts and looking at existing organizations and practitioners. How can these collaborative practices be ported and applied to other activities? What technologies and tools can foster such activities? What are the implications of such practice on the institutions that they operate within? These sessions hope to provide answers and provoke a few more questions Lyssetting for film : Filmfotograf Askild Vik Edvardsen Tid: uke 46, november Sted: Videolab/Skulptursalen Maks 6 studenter Praktisk kurs i filmlyssetting. Vi titter på lysets rolle i filmen, og den praktiske lyssettingen. Vi jobber i større og mindre grupper, i studio og på location, interiørt og eksteriørt. Påmelding 14.september til Bodil Furu, med info om hva man jobber med og motivasjon for kurset. Krigspropaganda i kunstnerisk søkelys: Lars Ramberg m.fl. Tid: 20. november Sted: HL-senteret Hvor ligger grensen mellom krigsreportasje og krigspropaganda? Seminaret stiller spørsmålet ved hvordan medienes retorikk og bildspråk i sammenheng med moderne kriger bidrar til å skape forestillinger av den avhumaniserte andre. [Hvordan] kan kunst fungere som kritikk i forhold til disse prosesser? 19

20 Seminaret er et tverrfaglig og arrangeres som samarbeidsprosjekt av Kunsthøgskolen i Oslo, HL-senteret og Institutt for statsvitenskap. Seminarleder: Lars Ramberg (KHIO) Koordinasjon: Claudia Lenz (HL-senteret) Kontakt: TEKNISKE KURS Ettårskurs i lyd, lydbehandling og kunstuttrykk Målet med kurset er at deltakerne skal utvikle evnen til å uttrykke seg kunstnerisk med lyd i forskjellige sammenhenger, som komposisjon, lydkunst, installasjon, scenefremføringer, og i tverrfaglige sammenhenger. Kurset tar i første semester for seg lytting og lyttestrategier, akustikk, psykoakustikk, opptaksteknikker, signalbehandling og forskjellige verktøy - med andre ord mye av det som trengs for å kunne operasjonalisere kunstneriske ideer. I annet semester tar kurset for seg de kunstneriske utfordringer bruk av lyd har i møtet med publikum, og gir opplæring i elektroakustisk metode for bruk i musikk, lydkunst, video, internettformidling, dataspill, gestisk kontroll, installasjoner m.v. Én forelesning er også viet akustikk. Kurset er organisert som en kombinasjon av forelesninger, verksteder og ekskursjoner med eksperimenter. Deltakerne vil få flere konkrete oppgaver som skal innleveres, og en liste med artikler, tekster og lydeksempler som vil utgjøre pensum. 17 sept klokken sept klokken okt klokken okt klokken okt klokken nov klokken nov klokken des, innleveringsfrist Om NOTAM Norsk senter for Teknologi, Akustikk og Musikk er et produksjonssted for nyskapende arbeid med lyd - i komposisjon, forskning, utdanning og formidling. NOTAM gir vederlagsfri arbeidsmulighet til komponister og kunstnere, og yter hjelp til selvhjelp gjennom individuell veiledning og undervisning i kurs og verksteder. Komponister og kunstnere arbeider gratis med NOTAMs ressurser, og NOTAM disponerer to studioer og to datalaber. Kalenderen over studiobruken ligger på nettsidene, og man kan reservere ledig tid gjennom epost til 20

21 Model Drawing: Gunter Reski Tuesday (approximately 8 times) Mølleparken Projectroom / under the Mezzanine Start Tuesday, Etableringskurs: Anne Wiland Tid: Onsdag 26. oktober Sted: Auditoriet Maya for viderekomne: Marianne Selsjord Tid og sted vil bli annonsert senere Maks 5 studenter Maya for begynnere: Marianne Selsjord Tid og sted vil bli annonsert senere Maks 5 studenter After Effects: Thomas Kvam Tid: Uke 43, tirsdag kl 13-17, Onsdag Fredag kl Sted: videolab Antall studenter: 6 Introduksjon After Effects. Forkunnskaper: høy kompetanse i videoredigering og Photoshop Praksis i fotostudio: Yann Aker Tid: uke 44 Sted: Fotografens fotostudio i Østerdalsg. 1 G, Oslo Tre dagers kurs i fotostudio, digital fotografering og etterbehandling. Beginner Course in Internet Publishing: Petr Svarovsky Media Classroom, 13th - 16th Nov Max: 7 students The Internet publishing is a very low cost, effective and easy way of publishing. It s social effect is also often underrated. The course will cover basics of the web publishing. Students will be introduced to the essentials of the Internet communication and concept of WWW design. Various web design strategies will be discussed. Focus will be given to the creation of students own web portfolio (website) and social aspect of web technology. Participating students are required to pass Introduction to digital lab for 1st year or to have equivalent knowledge. 21

22 Internet Publishing Advanced (with Adobe Flash): Petr Svarovsky Media Classroom, 20th - 23th Nov Max: 7 students The Internet publishing is a very low cost, effective and easy way of publishing. It s social effect is also often underrated. The course will focus on advanced techniques of the web publishing, mostly using Adobe Flash software. Introduction to Flash functions will be given, basic conceptual knowledge behind the surface will be discussed. Participating students are required to pass Introduction to digital lab for 1st year or to have equivalent knowledge. Beginner Course in Programming for Artists: Petr Svarovsky Media Classroom, 27th - 30th Nov Max: 7 students When Photoshop, FinalCut and other basic tools are not enough to express the artistic ideas, there is time to try something a bit more flexible. The workshop will provide fundamental theoretical and practical knowledge on writing simple computer programs using Processing. Focus will be given on understanding basic logic principles and visual and sound aspects. Avansert Final Cut Pro HD: Bodil Furu Tid: uke 48 Sted: videolab 6-8 studenter. Fra ide til screening. Praktisk/teknisk kurs, vi går igjennom ulike ledd i videoproduksjon, med fokus på manus, kamera, klipp, lyd og presentasjonsformer. Ta med egne prosjekter. Forkunnskaper: Final Cut. KUNSTNERISK PRAKSIS INDIVIDUELL VEILEDNING Veiledningslister med hovedansvarlige vil bli gitt senere. Teori på Verkstedgulvet er planlagt med flere gjester. Jean Fisher m.fl. vil bli bekreftet senere. Detaljer vil bli annonsert. Føgende gjestelærere tilbyr individuell veiledning. Listen vil bli kontinuerlig oppdatert: Uke 40: Doc. Illona Németh 22

23 Uke 41: Uke 42: Uke 43: Uke 45: Lars Ramberg Georgina Starr Jukka Korkeila Raima Stange Lars Ramberg 23

24 BA/MA FELLESPROGRAM KUNSTNERISK PRAKSIS UTSTILLINGER Galleri 21:24/ Galleri 21:25 Utstillingsåpning: Torsdager, kl Åpningstid: Fredag, lørdag, søndag; kl Følgende tirsdag går Group tutorials i Galleri 21:24/ Galleri 21:25. Utstillingen tas ned på tirsdag ettermiddag. Søknadsfrist: Utstillinger januar - juni 2008: Mandag 22. oktober. Galleri 21: 25 Galleri 21:24 Galleriet disponeres Utstillingsperiode Lars Brekke Andreas Schille Sommer Knut Benjaminsen Malin Hjort Petter Buhagen Jack Bangerter Kjersti Solbakken Cecilia Jimenez Jumana Manna Silje F. Sandøy Serina Erfjord Richard Alexandersson Andre Tehrani Ayman Alazraq Åpent Akademi Vil foregå i uke 50. Mer informasjon vil bli gitt senere. 24

25 TEORI Teorikurs med Robert Pfaller Tid: september Sted: Auditoriet Seminar i tegnteori: Gard Frigstad Tid: Mandager (8 uker) Sted: Auditoriet Første gang: Mandag 10. september Ingen er uenig i at kunst i en eller annen forstand baserer seg på bruk av tegn. Ved nærmere undersøkelse er det imidlertid ikke helt klart hva slags type tegn kunst benytter seg av. Det er sikkert mange typer og vi tar sikte på å se hvilke funksjoner vi står overfor. Kurset tar sikte på å gå igjennom tegn- og meningsteorier for å se hvilke intensjonale størrelser vi må ta høyde for. Innen verbal tegnteori inkalkulerer man størrelsene uttrykk mening referanse. Billedkunst skiller seg fra andre kunstarter i at man direkte kan bruke referenten (ready-made-en, for eksempel) til å gi en ny meningsflate. Vi skal prøve å se hva man trekker veksel på for å få dette til, og på hvilken måte denne meningsdannelsen skiller seg fra andre. Seminaret er arbeidsintensivt og baserer seg på aktiv deltakelse. Det innebærer bl.a. ukentlige skriftlige tekstsammendrag utarbeidet av eksterne kollokviegrupper og lagt frem av studentene. Essayinnlevering mot slutten av kurset. Practical use of Computers: Lev Manowich Tid: september Sted: Auditoriet The class will cover the practical use of computers by visual artists and designers, the theoretical concepts which underlie the use of computers in visual arts and the trends in digital culture. In addition to visual arts, we will also look at how computers used in cinema, architecture and design. We will view examples of how artists and designers are using computers to create interactive multimedia works, "software art," special effects, interactive installations, information visualizations, network projects new forms in architecture and design, and other still to be defined forms of art. We will discuss the key theoretical concepts which underlie the use of computers in visual arts and design such as human-computer interface. Finally, we will also explore some of the key new intellectual and cultural concepts or "themes" introduced by computers such as interactivity, artificial intelligence, artificial life, databases, and networks. The larger part of the lectures will be devoted to watching and discussing particular projects presented via web sites, DVDs, video tapes, and other visual material. 25

26 Bilder av tenkning: Arild Utaker og Stian Grøgaard Tid: 30. oktober 2. november Sted: Auditoriet En kort innføring i filosofiens grunnlagsproblemer. Kurset tar sikte på en elementær innføring i filosofi med utgangspunkt i Gilles Deleuze/ Félix Guattaris bok: Hva er filosofi? På en av kursets dager vil professor Arlid Utaker, UiB, forelese om filosofiske grunnlagsproblemer. Utdrag fra Hva er filosofi? og Utakers bok Å lese filosofi vil bli delt ut i forkant av kurset til de studentene som melder seg på. Drawing the line: Anders Eiebakke og Stian Grøgaard Tid: Mandager (5 uker) Sted: Auditoriet Første gang: Mandag 5. november Seminar lead by Stian Grøgaard and Anders Eiebakke. The seminar will be a continuation from last semester. Drawing is usually conceived as either a tool for preliminary layouts, or as a medium of its own often expanded into an obscure metaphysics. The use of drawing, at least the term, has risen to new heights in the Art world the last years. The seminar aims to discuss practical and theoretical problems appearing in the wake of this trend. We will examine the conditions behind the new interest in drawing, emphasizing on the relationship between text and image/icon throughout history. In this search we will dig into the iconographicalization of text both in new technologies and Hip Hop graffiti, eventually bringing us all the way back to the dark Middle Ages. We will simultaneously attempt to present valid definition(s) of drawing, trying to grasp the core of its nature(s) through combining theory and practise. The key part of the seminar will focus on the participating student s own works, discussed in the group and in one-on-one studio visits. We ll meet once a week, discussing drawing from theoretical and practical angles. This seminar will definitely be work-intensive. It will be bilingual and open for all SKA students. 26

27 MA PROGRAM Dette programmet er åpent for alle studenter ved Billedkunst Kunstakademiet, men MA studenter vil bli prioritert ved de individuelle veiledningene. Det vil bli invitert en rekke gjester. Studentene melder seg på via lister på oppslagstavlen. For mer informasjon og oppdaterte gjestelister, følg med på oppslagstavlen eller besøk MA studenter skal velge teoriseminar fra tilbudet ovenfor. BA programmets gruppeveiledning, seminar, workshop og alle tekniske kurs er også åpent for MA studenter. MASTERGRADSOPPGAVE I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt, formulere problemstillinger og gjennomføre et selvstendig faglig utviklingsarbeid. Første semester legges grunnlag for arbeidet gjennom bearbeiding av tema og problemstilling. I løpet av første år skal valg av teori og metode være avklart og presenteres. Studenten knyttes til en hovedveileder. KUNSTNERISK PRAKSIS Studietur til documenta/kassel: September Student presentasjoner: September kl i auditoriet Gjestelærer presentasjoner: Følg med på ukentlige oppslag, normalt onsdager kl i auditoriet WORKSHOP, SEMINAR OG INDIVIDUELLE VEILEDNINGER Følg med på ukentlige oppslag. Stephane Calais, Artist, Paris. Stephane Calais, works with sculpture, installation and Painting. Calais has a broad experience which spans from public commissions, wallpaintings, sculpture and paintings using references from literature, cartoons and pop culture. Simon Starling, artist, Copenhagen (sep/oct) is fascinated by the processes involved in transforming one object or substance into another. He makes objects, installations, and pilgrimage-like journeys which draw out an array of ideas About nature, technology and 27

28 economics. Starling describes his work as the physical manifestation of a thought process, revealing hidden histories and relationships. Mike Nelson, Artist ; London (Dec) His installations exist only for the time period of the exhibition which they were made for. They are generally extended labyrinths, which the viewer is free to find their own way through, and in which the locations of the exit and entrance are often difficult to determine. Adam Carr, Curator (Oct) Adam Carr, born in 1981 (Chester, UK), is an independent Curator and writer based in London and Paris.Some of the exhibitions he has curated include: The Show Will Be Open When The Show Will Be Closed (STORE Gallery and various locations, London, 2006 & Kadist Art Foundation and various locations, Paris, 2006); Just For One Day (Kadist Art Foundation, Paris); Post Notes (ICA, London & Midway Contemporary Art, Minneapolis, 2005); EN ROUTE: VIA ANOTHER ROUTE (Tans- Siberian train: Moscow to Beijing, 2005). Johanna Billing, artist, Stockholm ( September / October) Billing is an artist working primarily with video, music and performance. In her projects, Johanna Billing often works with people who participate as themselves and contribute their experiences in a mixture of scenes, both staged and documentary in form. Lena Berg, Artist, filmmaker, Oslo Sep/Oct. Works with film, photography, text and installation. Berg often use existing documentary material as a base for her projects. Some of her later project are Picturing Hegel at Hegelhaus in Stuttgart og Darwin in Warsaw, Warsawa i 2005 and Gentlemen & Arseholes shown at No 9 i Eksil in Oslo. Knut Åsdam Sep/Oct. uses film, video, photography, text, sound and architecture to probe the borders between subject and setting. Life in the contemporary urban scene is one of the recurring themes in Åsdam's experimental work which seeks to exhume the subconscious layers of city life and their affect on people's individual personality. Camille Norment, Artist, Oslo, Oct, Nov Her inter-disciplinary activities span the realms of fine art and interaction design with over 12 years of experience. Utilizing both a critical artistic approach and a rigorous design methodology, Camille combines creative ideation and vast technological expertise towards extending artistic practice through fine arts into extra-disciplinary realms. Areas of extended praxis have included scientific research, city planning, interaction design, architectural, sound synthesis and production, and mobile computing to name a few. Jakob Kolding, Artist, Berlin. Kolding works with collages usning references to the present urban development, Modern architecture and minimalist art mix with cartoon figures as well 28

29 as elements from skater, music and football culture. In his works he examines ideas of space and how life in the public space seems to be orchestrated. Matias Faldbakken, Artist & Writer, Oslo, Nov, Dec, January. Faldbakken works as a visual artist and as a writer. He has published several novels such as Macht und Rebel, the Cocka Hola Company and latest the play Kaldt Produkt, et Dukkehjem. Faldbakken work as a visual artist with medias such as posters, sculpture and objects. Faldbakken is stand in for Henrik Plenge Jakobsen in November, December and January since Plenge will be on paternity leave during this period. MA programmet er ledet av kunstner og professor Henrik Plenge Jakobsen, assistert av kunstner Janne Talstad. For mer informasjon, se: 29

30 ÅPENT FORUM Åpent forum Høstsemesteret 2007 Uke 36: Mandag 3. september kl. 1900: Uke 37: Mandag 10. september kl. 1900: Uke 38: Mandag 17. september kl. 1900: Patterson Beckwith Uke 39: Mandag 24. september kl. 1900: Uke 40: Mandag 1. oktober kl. 1900: Uke 41: Mandag 8. oktober kl. 1900: Uke 42: Mandag 15. oktober kl. 1900: Jukka Korkeila Uke 43: Mandag 22. oktober kl. 1900: Uke 44: Mandag 29. oktober kl. 1900: Uke 45: Mandag 5. november kl. 1900: Uke 46: Mandag 12. november kl. 1900: Uke 47: Mandag 19. november kl. 1900: Uke 48: Mandag 26. november kl. 1900: Uke 49: Mandag 3. desember kl. 1900: 30

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for treårig bachelorstudium i billedkunst 180 Studiepoeng

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for treårig bachelorstudium i billedkunst 180 Studiepoeng Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for treårig bachelorstudium i billedkunst 180 Studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 25.03.03 Revidert etter styrevedtak 15.11.05 Revidert av

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

STUDIEORIENTERING

STUDIEORIENTERING STUDIEORIENTERING 2016-2017 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06. Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

TURISTHYTTER NTNU ARKITEKTHJELPEN...otium... NTNU ARKITEKTHJELPEN

TURISTHYTTER NTNU ARKITEKTHJELPEN...otium... NTNU ARKITEKTHJELPEN ...otium... Start Søk Min Tur Områder Hytter Ruter Aktiviteter Turforslag Sommerkart Vinterkart Hyttenavn: Velg Hele Norge Betjeningsgrad: Betjent Selvbetjent Ubetjent Type: DNT-hytte Privat (F.eks. :

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Harald Holone 2007-11-01

Harald Holone 2007-11-01 Østfold University College 2007-11-01 Overview 1 2 3 Research interests Mobile computing. Digital maps. User generated content. Storytelling. Collaborative systems ( social software ). User motivation.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer