Saksframlegg. SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756"

Transkript

1 Saksframlegg SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04. Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker finner ikke at klagen tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre ovennevnte vedtak. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04 opprettholdes. Saken sendes til fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Saksfremlegg - arkivsak 04/

2 Saksutredning: Behandling i henhold til plan- og bygningsloven 15 av klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04, mottatt plan- og bygningsenheten Innledning/sammendrag: Forhåndskonferanse ble avholdt Plan- og bygningsenheten mottok søknad i ett trinn for nybygg enebolig med garasje på eiendommen Søbstadvegen 9A, gnr. 315 bnr Tegninger og dokumentasjon mottatt plan- og bygningsenheten ligger til grunn for behandlingen av søknaden. I delegasjonssak FBR IT 1826/04 datert ble ovennevnte tiltak avslått (saksvedlegg 1). Tiltaket ble avslått med hjemmel i plan- og bygningsloven 74 nr. 2. Plan- og bygningsenheten mottok klage fra tiltakshaver på vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04 (saksvedlegg 2). Klagen er fremsatt rettidig av klageberettiget person i saken, jf. forvaltningsloven 28, 29 og 30. Planstatus: Eiendommen omfattes av reguleringsendring for Søbstadvegen 15, gnr/bnr: 315/2 (R 337 c), godkjent Eiendommen er regulert til boligformål. Klagen: Klager anfører at tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven 74 nr. 2. Klager mener det har en god estetisk utforming og viser respekt for naturgitte og bygde omgivelser. og viser til at andre bygninger i området framstår som mindre estetisk riktige en omsøkte tiltak. Klager anfører at tomten ikke er relativt flat, og at det er mulig å bygge et hus med sokkel der, kun med ubetydelig uttrauing. Klager anfører at det er lagt til grunn feil gesimshøyde på boligen, og at en søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene dermed ikke er nødvendig. Klager anfører at det i forhåndskonferanse ble anbefalt å søke dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for knestokk, og at dette ikke skulle være noe problem å få godkjent. Saksbehandler har ikke behandlet denne delen. Klager anfører at saksbehandlingstiden har vært lang, og at saksbehandlingen ikke har vært fullstendig og inneholdt faktiske feil. Det vises til klagen i sin helhet (saksvedlegg 2). Vurdering/begrunnelse: 1. Plan- og bygningsloven 74 nr. 2 Saksfremlegg - arkivsak 04/

3 Plan- og bygningsloven 74 nr. 2 foreskriver at kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Kommunaldepartementets rundskriv H-20/89 sier at skjønnet som utøves i forhold til pbl. 74 nr. 2 er et rettsanvendelsesskjønn, det vil si at vurderingen skal baseres på en ren lovanvendelse. I rundskriv H-7/97 fremgår det at Kommunaldepartementet ønsker å stimulere til økt og bedre bruk av "skjønnhetsparagrafen". Bestemmelsen gir hjemmel for å avslå et tiltak som gir et kvalifisert negativt visuelt inntrykk eller som ikke gir et positivt visuelt inntrykk. Loven legger imidlertid ikke opp til et svært strengt skjønnhetsbegrep, men det skal foretas en helhetsvurdering ut i fra de hensyn som det er rimelig å ta ut i fra de estetiske forhold i den aktuelle situasjon på stedet. Vurderingen av hva som er god og dårlig estetisk utforming er sterkt skjønnspreget, og det vil alltid kunne diskuteres hvilken løsning som er den beste. Det er imidlertid kommunen som er tillagt myndighet til å påse at lovens vilkår er oppfylt, jf. pbl. 74 nr. 2. Dersom kommunen finner at det ikke tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i forhold til seg selv eller omgivelsene, skal tiltaket avslås etter 74 nr. 2. Rådmannen er ikke enig i klagers anførsler. Den aktuelle tomt er relativt flat, og mottatte fasadetegninger og terrengsnitt viser at det må gjennomføres omfattende uttrauing for å kunne bygge bolig med sokkeletasje. Tiltaket vil komme i konflikt med de naturgitte omgivelsene. Rådmannen kan ikke se at det er mulig å bygge bolig med sokkeletasje på denne tomten uten å gjennomføre betydelige uttrauings- arbeider i terrenget. Tiltaket er etter rådmannens oppfatning dårlig tilpasset terrenget. Tiltaket oppfyller ikke kravene i pbl. 74 nr. 2. Tiltaket har ikke en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte omgivelser. På bakgrunn av ovennevnte vurdering oppfatter rådmannen at tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven 74 nr Vurdering av usaklig forskjellsbehandling Urimelig eller usaklig forskjellsbehandling oppstår når man i tilfeller som er tilnærmet like behandler søkere forskjellig. Imidlertid er ikke enhver forskjellsbehandling forbudt. Det er adgang til å gjøre forskjell når dette fremtrer som saklig ut fra lovens formål. Selv om det ikke skulle være tilfelle, kan skjønnsmessige vurderinger tilsi at avgjørelser noen ganger går i en retning og andre ganger i en annen retning. Generelle endringer av praksis kan det også være adgang til. Forskjellsbehandling betraktes bare som myndighetsmisbruk når forvaltningen ikke er i stand til å angi noen saklig grunn eller den virker sterkt urimelig eller urettferdig. Klager viser til Søbstadvegen 13A hvor det er tillatt en enebolig med sokkeletasje. Han mener at de fikk tillatelse til å foreta en betydelig uttrauing. Rådmannen kan ikke se at denne tomten er lik tomten i Søbstadvegen 9A, da 13A ikke er så flat, men mer naturlig skrånet. Rådmannen kan ikke se at disse to Saksfremlegg - arkivsak 04/

4 tomter er sammenlignbare. Klager viser til at andre bygninger i området, Bunnpris, Rimi, Statoil, Søbstadvegen 19, 9B, 15 og Berg bussfabrikk, som ikke framstår som mer estetisk riktige enn omsøkte tiltak når det gjelder forholdet til de bygde omgivelsene. Det er den manglende terrengtilpasningen som er hovedbegrunnelsen for avslaget, og rådmannen kan ikke se at de oppgitte eiendommer er sammenlignbare i forhold til denne saken. Rådmannen kan ikke se at tiltakshaver har blitt usaklig forskjellsbehandlet i forhold til andre tiltak. 3. Dispensasjon vedr. gesimshøyde Reguleringsbestemmelse nr. 1 for byggeområdet sier blant annet at: - Gesimshøyden må ikke overstige 6,0 m over nederste boligetasjers golv. TEK 4-2 sier at: Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med ark eller brystning som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten ved brystningen, regnes høyden til toppen av arken eller brystningen. Det omsøkte tiltak ønskes oppført med en takark. I følge TEK 4-2 skal gesimshøyden da regnes til toppen av arken. Gesimshøyden blir da på tilnærmet 7,2 m. Klager har regnet gesimshøyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten, og målt gesimshøyden til 5,95 m. Rådmannen beregner gesimshøyden i samsvar med teknisk forskrifts bestemmelser og gesimshøyden på tiltaket blir tilnærmet 7,2 m. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra reguleringsplan og reguleringsbestemmelser. Dispensasjon kan gis med hjemmel i plan- og bygningsloven 7. For at dispensasjon skal kunne gis, må det foreligge særlige grunner. Kravet til særlige grunner vurderes i forhold til de hensyn den konkrete bestemmelsen det skal dispenseres fra skal ivareta. Begrepet særlige grunner forutsetter ikke at det foreligger ekstraordinære omstendigheter for at dispensasjon skal gis. Det vil være tilstrekkelig at det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Dersom man kommer frem til at det foreligger særlige grunner er det opp til forvaltningens frie skjønn å avgjøre om dispensasjon skal gis. Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de hensyn plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. De særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn. De ulike bestemmelser og planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Klager mener at det ikke er nødvendig med dispensasjon og har ikke anført særlige grunner for dispensasjon. Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger særlige grunner for dispensasjon i denne saken. 4. Dispensasjon vedr. knestokk Reguleringsbestemmelse nr. 1 for byggeområdet sier blant annet at: - Maksimalt tillatt etasjeantall er påført planen. Med tre etasjer menes to etasjer pluss innredet loft uten knestokk. Det ble avholdt forhåndskonferanse og klager fikk opplyst at omsøkte tiltak ikke var i samsvar med Saksfremlegg - arkivsak 04/

5 reguleringsbestemmelsene, og tiltaket krevde dermed dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Dispensasjonen for knestokk ble ikke nærmere behandlet ved søknadsbehandlingen. Plan- og bygningsenheten har begrunnet dette med at søknaden om dispensasjon for bygging av loft med knestokk henger sammen med etablering av sokkeletasje. Tiltaket er avslått på grunn av manglende terrengtilpasning, jf. pbl. 74 nr. 2. Rådmannen oppfatter at dispensasjonen for knestokk ikke vil være aktuelt dersom det ikke tillates sokkeletasje i boligen. På grunn av denne sammenhengen vil rådmannen ikke gå nærmere inn på en dispensasjonsvurdering for knestokk. 5. Saksbehandlingen Klager anfører at saksbehandlingstiden har vært lang. Byggesøknaden ble mottatt hos plan- og bygningsenheten Videre til at saken ble påbegynt , avslaget er datert , to dager før 12 uker var gått. Plan- og bygningsloven 95 nr. 1 sier at: Når søknaden er fullstendig skal den snarest mulig og senest innen 12 uker behandles og avgjøres av kommunen. Rådmannen kan på bakgrunn av ovennevnte ikke se at saksbehandlingstiden har vært lenger enn tillatt etter plan- og bygningsloven 95 nr. 1. Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger noen saksbehandlingsfeil i vedtaket. Rådmannen kan på bakgrunn av ovennevnte ikke se at de anførte momenter fra klager tilsier at det er grunnlag for å omgjøre vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04. Konklusjon Rådmannen finner ikke at klagen tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04. Rådmannen i Trondheim, Inge Nordeide rådmann Arnt Ove Okstad direktør Lisbeth Glørstad Aspås konstituert bygningssjef Vedlegg: Saksvedlegg 1: Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04, datert Saksvedlegg 2: Klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 1826/04, datert Saksvedlegg 3: Tegninger av avslåtte tiltak nybygg enebolig Søbstadvegen 9a Saksfremlegg - arkivsak 04/

6 Orienteringsvedlegg 1: Situasjonskart, målestokk 1:1.000 Orienteringsvedlegg 2: Oversiktskart, målestokk 1:3.000 Orienteringsvedlegg 3: Ortofoto, målestokk 1:1.000 Orienteringsvedlegg 4: Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser Saksfremlegg - arkivsak 04/

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg TUNGAVEGEN 1 MELDING OM TILTAK FOR MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I TO ÅR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/26134 Saksbehandlere: Antonsen/Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg

Detaljer

Saksframlegg. NEDRE MØLLENBERG GATE 66B AVSLAG PÅ SØKNAD I ETT-TRINN FOR BALKONG OG SYKKELSKUR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NEDRE MØLLENBERG GATE 66B AVSLAG PÅ SØKNAD I ETT-TRINN FOR BALKONG OG SYKKELSKUR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg NEDRE MØLLENBERG GATE 66B AVSLAG PÅ SØKNAD I ETT-TRINN FOR BALKONG OG SYKKELSKUR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/19609 Saksbehandler: Kristian Evenshaug Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. NEDRE MØLLENBERG GATE 72B MELDING OM TILTAK FOR INNSETTING AV DØR MED VINDU KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/16000

Saksframlegg. NEDRE MØLLENBERG GATE 72B MELDING OM TILTAK FOR INNSETTING AV DØR MED VINDU KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/16000 Saksframlegg NEDRE MØLLENBERG GATE 72B MELDING OM TILTAK FOR INNSETTING AV DØR MED VINDU KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/16000 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 1504/05 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 1504/05 opprettholdes. Saksframlegg KRINGSJÅVEGEN 47 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TILBYGG OG OMBYGGING FRA ENEBOLIG TIL TOMANNSBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/11021 Saksbehandler: Kristian Evenshaug Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 2675/04 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 2675/04 opprettholdes. Saksframlegg ABELS GATE 12B SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TILBYGG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/25037 Saksbehandler: Antonsen/Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 2521/04 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 2521/04 opprettholdes. Saksframlegg NEDRE FERSTAD VEG 19D SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/25705 Saksbehandlere: Antonsen/ Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IP 0803/04 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IP 0803/04 opprettholdes. Saksframlegg LILLERYDNINGEN 1 OG 3 SØKNAD OM ENDRING AV RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 00/28210 Saksbehandler: Kristian Evenshaug Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 2045/04 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 2045/04 opprettholdes. Saksframlegg ABELS GATE 6 MELDING OM TILTAK FOR GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/13919 Saksbehandlere: Antonsen/Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg for plansaker har fått seg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ELGESETER GATE 9 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING FRA NÆRING TIL BOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/10276 Saksbehandler: Anita Brødreskift Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAVSTEIN VESTRE, GNR 96 BNR 20, GOLFANLEGG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/01331 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver Saksframlegg BYNESVEIEN 8 SØKNAD OM FRADELING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/15764 Saksbehandler: Morten Svarstad Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Saksframlegg. HENRIK ANGELLS GATE 3 SØKNAD I ETT TRINN FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 03/29111

Saksframlegg. HENRIK ANGELLS GATE 3 SØKNAD I ETT TRINN FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 03/29111 Saksframlegg HENRIK ANGELLS GATE 3 SØKNAD I ETT TRINN FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 03/29111 Saksbehandler: Antonsen/Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 1722/05, datert opprettholdes/endres

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 1722/05, datert opprettholdes/endres Saksframlegg SANDGATA 39 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BYGGING AV NY TRAPP, BRUKSENDRING AV TRAPPEROM TIL SOVEROM, 2 STK. TAKOPPLETT OG REHABILITERING AV FASADE Klagebehandling Arkivsaksnr.: 03/19081 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune SOLVANG GNR 37 BNR 89 JONSVATNET

Saksframlegg. Trondheim kommune SOLVANG GNR 37 BNR 89 JONSVATNET SOLVANG GNR 37 BNR 89 JONSVATNET Saksframlegg MELDING OM TILTAK FOR RIVING OG NYBYGG AV UTHUS KLAGEBEHANDLING Arkivsakser.: 04/06064 Saksbehandlere: Antonsen/ Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

GREGUS GATE 9 A KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR SKIFTING AV VINDUER

GREGUS GATE 9 A KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR SKIFTING AV VINDUER Saksframlegg GREGUS GATE 9 A KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR SKIFTING AV VINDUER Arkivsaksnr.: 09/25464 Saksbehandler: Linda Evensen Tiltakshaver: Svartlamoen Boligstiftelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune ASPLI GNR 38 BNR 38 JONSVATNET

Saksframlegg. Trondheim kommune ASPLI GNR 38 BNR 38 JONSVATNET ASPLI GNR 38 BNR 38 JONSVATNET Saksframlegg SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG BOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/09438 Saksbehandlere: Antonsen/Høeg Forslag til vedtak/innstilling: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr: FBR ETT 633/10.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr: FBR ETT 633/10. Saksframlegg SILDRÅPEVEGEN 70E SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/5346 Saksbehandler Ingeborg Semundseth ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. OTTO SKIRSTADS VEG 20A SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG AV 16 LEILIGHETER Arkivsaksnr.

Saksframlegg. OTTO SKIRSTADS VEG 20A SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG AV 16 LEILIGHETER Arkivsaksnr. Saksframlegg OTTO SKIRSTADS VEG 20A SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG AV 16 LEILIGHETER Arkivsaksnr.: 05/00596 Saksbehandler: Arnhild Herrem Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGSVEGEN 213 MELDING OM TILTAK FOR NYBYGG GARASJE Arkivsaksnr.: 04/ Saksbehandler: Astri Finnanger

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGSVEGEN 213 MELDING OM TILTAK FOR NYBYGG GARASJE Arkivsaksnr.: 04/ Saksbehandler: Astri Finnanger Saksframlegg KONGSVEGEN 213 MELDING OM TILTAK FOR NYBYGG GARASJE Arkivsaksnr.: 04/21660 Saksbehandler: Astri Finnanger Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/11470 Saksbehandler: John Ole Grøtte Forslag til vedtak : Bygningsrådet/det faste utvalg for

Detaljer

INGVALD YSTGAARDS VEG 1 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 08/40604 Saksbehandler: Linda Evensen

INGVALD YSTGAARDS VEG 1 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 08/40604 Saksbehandler: Linda Evensen Saksframlegg INGVALD YSTGAARDS VEG 1 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 08/40604 Saksbehandler: Linda Evensen ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge og vedtak i delegasjonssak nr. FBR DB 1348/06 av opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge og vedtak i delegasjonssak nr. FBR DB 1348/06 av opprettholdes. Saksframlegg HAREVEGEN 23, TILLEGG 2 AVSLAG PÅ OPPFØRING AV GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 06/11602 Saksbehandler: Mads Midelfart Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

Saksframlegg. GODKJENNING AV TILTAK PÅ HYTTE, NAUST OG UTEPLASS OG RIVING AV ANNEKS Arkivsaksnr.: 05/20018 Saksbehandler: Arnhild Herrem

Saksframlegg. GODKJENNING AV TILTAK PÅ HYTTE, NAUST OG UTEPLASS OG RIVING AV ANNEKS Arkivsaksnr.: 05/20018 Saksbehandler: Arnhild Herrem KAALBUA GNR 135/10 JONSVATNET Saksframlegg GODKJENNING AV TILTAK PÅ HYTTE, NAUST OG UTEPLASS OG RIVING AV ANNEKS Arkivsaksnr.: 05/20018 Saksbehandler: Arnhild Herrem Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Saksframlegg HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg REINAAS ØSTRE 45, NYJORDSVEIEN 74 AVSLAG PÅ DOBBELGARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 08/28510 Saksbehandler Anita Brødreskift ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ROSENBORG GATE 21 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. ROSENBORG GATE 21 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg ROSENBORG GATE 21 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 06/35096 Saksbehandler: Sigbjørn Holst ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HÅKON MAGNUSSONS GATE 3, STARTBO LADE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PARKERINGSKRAV Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. HÅKON MAGNUSSONS GATE 3, STARTBO LADE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PARKERINGSKRAV Arkivsaksnr. Saksframlegg HÅKON MAGNUSSONS GATE 3, STARTBO LADE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PARKERINGSKRAV Arkivsaksnr.: 06/4497 Saksbehandler: Per Ove Ravatsås Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalget for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/11470 Forslag til vedtak : Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak om endring av reguleringsplan for Søbstad gård opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak om endring av reguleringsplan for Søbstad gård opprettholdes. Saksframlegg SØBSTAD GÅRD, GNR 197 BNR 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 99/03798 Saksbehandler : John Ole Grøtte Forslag til vedtak : Bygningsrådet/det faste

Detaljer

Saksframlegg. ROTEN, GNR 29 BNR 9, JONSVATNET SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG, DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arkivsaksnr.

Saksframlegg. ROTEN, GNR 29 BNR 9, JONSVATNET SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG, DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arkivsaksnr. Saksframlegg ROTEN, GNR 29 BNR 9, JONSVATNET SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG, DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arkivsaksnr.: 06/2951 Saksbehandler: Astri Finnanger Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAVNEGATA 7 SØKNAD OM ENDRING AV RAMMETILLATELSE, DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN, TILBYGG TIL KONTORBYGG Arkivsaksnr.: 07/11437 Saksbehandler: Odd Morten Hansen Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HYLLVEIEN 18B SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE FOR TILBYGG NYTT INNGANGSPARTI SAMT SOVEROMSFLØY SOM UTVIDELSE AV SOKKELETASJE Arkivsaksnr.: 05/3013 Saksbehandler: Ola Halle Tiltakshaver: Tore

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10. Saksframlegg DOKKPARKEN 4, DOKKHUSET SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INFORMASJONSSKJERM KLAGESAKSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/17047 Saksbehandler: Tove-Kristin Reitan ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HEGGSTADMOEN 55 BRUKSENDRING FRA DRIVINGRAGE TIL LEKELAND KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 07/26742 Saksbehandler: Linda Evensen Tiltakshaver: Per Wullum Klager: advokat Knut Westrum Forslag

Detaljer

Saksframlegg. OLAV MAGNUSSONS VEG 9 ETT-TRINNSBEHANDLING FOR KJELLER MED TILHØRENDE DEKKEKONSTRUKSJON Arkivsaksnr.: 05/23119

Saksframlegg. OLAV MAGNUSSONS VEG 9 ETT-TRINNSBEHANDLING FOR KJELLER MED TILHØRENDE DEKKEKONSTRUKSJON Arkivsaksnr.: 05/23119 Saksframlegg OLAV MAGNUSSONS VEG 9 ETT-TRINNSBEHANDLING FOR KJELLER MED TILHØRENDE DEKKEKONSTRUKSJON Arkivsaksnr.: 05/23119 Saksbehandler: Tiltakshaver: Ansvarlig søker: Per Ove Ravatsås Valentinlyst Eiendommer

Detaljer

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår ivaretas.

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår ivaretas. Saksframlegg RIISER LARSENS VEI 16, VIKTOR BAUMANNS VEI BARNEHAGE DISPENSASJON FOR FORLENGET VARIGHET AV MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/10054 Saksbehandler: Odd Morten Hansen ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 7, 63 og 93h. Det vises til kommuneplanens bestemmelser 3.

Saksframlegg. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 7, 63 og 93h. Det vises til kommuneplanens bestemmelser 3. Saksframlegg FREDENVOLD, GNR 24 BNR 9, REPPE DISPENSASJON OG SØKNAD OM DELING Arkivsaksnr.: 04/26556 Saksbehandler: Siv Minna Aastorp Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg LADE ALLE 80 MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANGRUNNLAG OG TEK FOR FORLENGELSE AV LADESLETTA MIDLERTIDIGE BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/44988 Saksbehandler: Odd Morten Hansen Forslag til vedtak:

Detaljer

Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse

Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse Saksbehandler: Are Evju Saksnr.: 18/02301-17 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ASPLI GNR 38/38 JONSVATNET SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG BOLIG Arkivsaksnr.: 04/9438

Saksframlegg. Trondheim kommune. ASPLI GNR 38/38 JONSVATNET SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG BOLIG Arkivsaksnr.: 04/9438 Saksframlegg ASPLI GNR 38/38 JONSVATNET SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG BOLIG Arkivsaksnr.: 04/9438 Saksbehandler: Astri Finnanger Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg NEDRE ILA 9B SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING AV PRODUKSJONSHALL TIL BOLIGER KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/25084 Saksbehandler: Astri Finnanger Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

Saksframlegg. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 93. Det vises til plan- og bygningsloven 19-2.

Saksframlegg. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 93. Det vises til plan- og bygningsloven 19-2. Saksframlegg ENGSTRØMBAKKEN 13, HUS A OG B RAMMETILLATELSE TIL TILTAK FOR RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV TO FRITTLIGGENDE ENEBOLIGER MED HVER SIN FRITTLIGGENDE GARASJE Arkivsaksnr.: 09/43537

Detaljer

Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for bygge- og arealsaker /19

Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for bygge- og arealsaker /19 Tønsberg kommune JournalpostID 19/32424 Saksbehandler: Kristin Hogstad Elvestad, telefon: 33 34 86 06 Kommuneutvikling Tangenveien 14-0157/0195 - Bruksendring av garasje og bolig - Behandling av klage

Detaljer

Saksframlegg. KJØPMANNSGATA 27 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING TIL KONTORFORMÅL OG FASADEENDRINGER Arkivsaksnr.

Saksframlegg. KJØPMANNSGATA 27 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING TIL KONTORFORMÅL OG FASADEENDRINGER Arkivsaksnr. Saksframlegg KJØPMANNSGATA 27 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING TIL KONTORFORMÅL OG FASADEENDRINGER Arkivsaksnr.: 05/41964 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TUFTHAUGEN, GNR 321 BNR 4 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID Arkivsaksnr.: 01/33604

Saksframlegg. Trondheim kommune. TUFTHAUGEN, GNR 321 BNR 4 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID Arkivsaksnr.: 01/33604 Saksframlegg TUFTHAUGEN, GNR 321 BNR 4 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID Arkivsaksnr.: 01/33604 Saksbehandler: John Ole Grøtte Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas delvis til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 3376/07, opprettholdes delvis.

Saksframlegg. Klagen tas delvis til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 3376/07, opprettholdes delvis. Saksframlegg PAUL RØSTADS VEG 32 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER DELVIS GODKJENNING Arkivsaksnr.: 04/29526 Saksbehandler: Anita Brødreskift Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har

Detaljer

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor formelle vilkår blir ivaretatt.

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor formelle vilkår blir ivaretatt. Saksframlegg MØLLEBAKKEN 22 PÅLEGG OM RETTING Arkivsaksnr.: 11/16022 Saksbehandler: Geir Jacobsen ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet finner å fatte vedtak om

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg UNIVERITETSOMRÅDET DRAGVOLD-STOKKAN SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KRAV OM FJERNVARMETILKNYTTNING FOR MIDLERTIDIG MODULBYGG Arkivsaksnr.: 08/37451 Saksbehandler: Geir Hanssen Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Saksframlegg. FROSTAVEIEN 1, BURANBANEN SØKNAD I ETT TRINN FOR BRUKSENDRING FRA SYKEHJEM TIL MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FROSTAVEIEN 1, BURANBANEN SØKNAD I ETT TRINN FOR BRUKSENDRING FRA SYKEHJEM TIL MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr. Saksframlegg FROSTAVEIEN 1, BURANBANEN SØKNAD I ETT TRINN FOR BRUKSENDRING FRA SYKEHJEM TIL MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 06/4350 Saksbehandler: Toril Nordal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har mottatt klage på vedtak i delegasjonssak FBR UFR 498/11.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har mottatt klage på vedtak i delegasjonssak FBR UFR 498/11. Saksframlegg TUNGAVEGEN 63 A OG B, 67 A OG B OG 71 A OG B SØKNAD OM TILBYGG KLAGESAKSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/13615 (10/30960), 11/13614 (10/29739), 11/13616 (10/36142) Saksbehandler: Øyvind A. Kikut

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig - klage på vedtak

Tønsberg kommune. Dekksguttveien 10B / ny bolig - klage på vedtak Tønsberg kommune JournalpostID 19/35713 Saksbehandler: Åge Hammervik, telefon: 415 14 564 Kommuneutvikling Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig - klage på vedtak Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4131 20.01.2010 2010/1844 FM-J Karin Sand Oftedal 16.09.2010 VEDTAK I KLAGESAK OM OPPFØRING

Detaljer

Saksframlegg. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 85 med vedtekt. Det vises til plan- og bygningsloven 7.

Saksframlegg. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven 85 med vedtekt. Det vises til plan- og bygningsloven 7. Saksframlegg FESTNINGSGATA 2, GNR 408/156 MELDING OM TILTAK FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 05/43747 Saksbehandler: Leif Inge Horten Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

Behandling av klage - godkjent søknad om tilbygg til bolighus i Gustav Sjåstads veg 15 - Levanger 34/141 - kommunens vedtak stadfestes

Behandling av klage - godkjent søknad om tilbygg til bolighus i Gustav Sjåstads veg 15 - Levanger 34/141 - kommunens vedtak stadfestes Vår dato: Vår ref: 31.01.2019 2018/18735 Deres dato: Deres ref: 09.11.2018 2018/5581 Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER Saksbehandler, innvalgstelefon Hege Aas, 74 16 80 23 Behandling av klage

Detaljer

Vår ref. 11/15588 Tidligere ref: 10/48301 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/15588 Tidligere ref: 10/48301 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 1220/11 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Toril Nordal Vår ref. Tidligere ref: 10/48301 oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksnr.: /27 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Saksnr.: /27 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Saksnr.: 201126168/27 Saksbeh.: STIH Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 05.10.2016 KLAGE PÅ VEDTAK:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Benedicte Waterloo Arkiv GBR 5/251 Arkivsaksnr. 18/1571 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 21.11.18 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEHØYDE Rådmannens forslag til

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-25 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - behandling av klage over

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Saksframlegg. Fredheim & Paulsby Bygg AS, Fossegrenda 30B, 7038 TRONDHEIM May-Arnhild Sveen Nystad, Dronningens gate 35, 7012 TRONDHEIM

Saksframlegg. Fredheim & Paulsby Bygg AS, Fossegrenda 30B, 7038 TRONDHEIM May-Arnhild Sveen Nystad, Dronningens gate 35, 7012 TRONDHEIM Saksframlegg DRONNINGENS GATE 35 SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NÆRING TIL BOLIG Arkivsaksnr.: 07/40150 Saksbehandler: Bernt Lothe Andersen Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Åsane. Gnr 185 bnr 824. Slettevikvegen 8. Klage over avslag på søknad om oppføring av ny bolig med sekundærleilighet

Åsane. Gnr 185 bnr 824. Slettevikvegen 8. Klage over avslag på søknad om oppføring av ny bolig med sekundærleilighet Byrådssak 339/15 Åsane. Gnr 185 bnr 824. Slettevikvegen 8. Klage over avslag på søknad om oppføring av ny bolig med sekundærleilighet IBLA EBYGG-5210-201431349-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK NORDÅSDALEN 31 GNR 121 BNR 810

KLAGE PÅ VEDTAK NORDÅSDALEN 31 GNR 121 BNR 810 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 201603241 22888001 28.06.2016 KLAGE PÅ VEDTAK NORDÅSDALEN 31 GNR 121 BNR 810 Det vises til Etat for byggesak og private

Detaljer

Vår ref. 09/30413 oppgis ved alle henvendelser. Nygårdsvegen 12, søknad om rammetillatelse for nybygg 4-mannsbolig

Vår ref. 09/30413 oppgis ved alle henvendelser. Nygårdsvegen 12, søknad om rammetillatelse for nybygg 4-mannsbolig Delegasjonssak nr: FBR RAM 318/11 Midt-Norge Boligsalg Dybdahls veg 3 RAMMETILLATELSE N-7051 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Sigurd Råberg Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Nygårdsvegen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201116881/20 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kari og Jan Hoff Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: MAIPED 2006/8174 Dato: 16.08.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FJORDGATA 25 FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER Arkivsaksnr.: 05/ Saksbehandler: Frøydis Esmann

Saksframlegg. Trondheim kommune. FJORDGATA 25 FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER Arkivsaksnr.: 05/ Saksbehandler: Frøydis Esmann Saksframlegg FJORDGATA 25 FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER Arkivsaksnr.: 05/02320 Saksbehandler: Frøydis Esmann Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker finner ikke

Detaljer

Saksframlegg. SIM, STIGEN, GNR 132 BNR 6, JONSVATNET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV UTHUS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SIM, STIGEN, GNR 132 BNR 6, JONSVATNET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV UTHUS Arkivsaksnr. Saksframlegg SIM, STIGEN, GNR 132 BNR 6, JONSVATNET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV UTHUS Arkivsaksnr.: 09/30759 Saksbehandler: Ola Halle ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201500025/13 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/430 Søknad om reguleringsendring - gnr 89/12 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 89/12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/17 Formannskapet 03.05.2017 29/17

Detaljer

FYLKESØEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESØEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESØEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Deres ref.: Vår dato: 21.06 2007 Vår ref: 2007/1888 Arldvar: 423.1 Ibro Zubovic' Mjølners vei 5 7600

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår dato: 26.08.2009 Vår ref: 2009/3690 Arkivnr: 443,4 Gunfrid V. Størvold Elgveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer