VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON"

Transkript

1 LOV OG FORSKRIFTER VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON Kommunen kan, etter søknad frå barnehageeigar, innvilge mellombels dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar for inntil eitt år om gongen, etter at stillinga har vore offentleg utlyst og det ikkje har meldt seg kvalifisert søkjar. Alle dispensasjonar som blir gitt, skal vere knytte til den personen det blir søkt dispensasjon for og til ei konkret stilling i ein konkret barnehage. Når den reelle kompetansen hos den det er søkt for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Kommunen må utvise skjønn i vurderinga av barnehageeigar sin innsats for å skaffe kvalifisert personale. Det kan for eksempel vere aktuelt å vurdere utlysingstekst, om utlysinga er offentleg tilgjengeleg, tidspunkt for utlysninga og søknadsfrist for stillingane FØLGER AV VILKÅRA Den som ønsker eller innehar stillingen som styrer eller pedagogisk leder, kan med andre ord ikke selv søke om dispensasjon. Det er ikke mulig å ta en dispensasjon med seg fra én barnehage til en annen. Ved behandling av søknader om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder i barnehage og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for veileder i familiebarnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og på hvilken måte kommunen finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon mottar veiledning fra førskolelærer. Det må kunne dokumenteres av eier at stillingen har vært offentlig utlyst og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. KONSEKVENSAR NÅR DET ER KVALIFISERT SØKER I merknader til forskriftens 1 sier departementet bl.a.: Midlertidig dispensasjon kan gis for inntil ett år om gangen når stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker, dvs. søker som oppfyller utdanningskravet. Fylkesmannen har videre vært i telefonisk kontakt med departementet, som sier at begrepet kvalifisert søker i forskriftens 1 er ensbetydende med godkjent førskolelærer, eventuelt person som oppfyller de andre utdanningskravene i loven. Det ovennevnte medfører at dersom barnehageeier søker dispensasjon fra utdanningskravet i loven, skal kommunen avslå søknaden dersom barnehageeieren har unnlatt å ansette en person som oppfyller utdanningskravene. VEDTAKET ER ET ENKELTVEDTAK Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Det går frem av barnehageloven 17 og 18 at kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet og at vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. I henhold til forvaltningsloven skal et vedtak begrunnes og begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes. I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, de faktiske forhold og hovedhensynene som har vært avgjørende. Det fremgår av merknad til forskrift om midlertidig og varig dispensasjon at de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for skal vurderes av kommunen. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og på

2 hvilken måte kommunen finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. VILKÅRA FOR VARIG DISPENSASJON Når ein person har hatt midlertidig dispensasjon i tre år, kan kommunen etter søknad frå eigaren av barnehagen innvilge varig dispensasjon frå utdanningskravet dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar og svært gode grunnar taler for å gje varig dispensasjon. Eigar må dokumentere at stillinga årleg har vore utlyst offentleg og at det er gjort ein reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillinga. Søknad om varig dispensasjon for pedagogisk leiar skal innehalde uttale frå styraren i barnehagen. Varig dispensasjon skal berre gjevast unntaksvis. Det skal gjerast ei individuell vurdering av vedkomande sin reelle kompetanse knytt til barnehagen sitt samfunnsmandat. Dispensasjonen som vert gitt, er knytt til den personen det vert søkt dispensasjon for, og til ein konkret stilling i ein konkret barnehage. Det følgjer av forvaltningslova at når ein part vert underetta om eit vedtak skal det mellom anna gjevast opplysningar om klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage. Fylkesmannen er klageinstans i saker om dispensasjon frå utdanningskravet. Vedtak om dispensasjonar må vise til dei reglane vedtaket byggjer på. I vedtaket skal det dessutan nemnast, eller visast til, dei faktiske forhold som vedtaket byggjer på. CASE MANGLANDE UTLYSING Bjerkreim kommune har i saksbehandlinga si sett til side forskrifta sitt vilkår om offentleg utlysing. Kommunen har gitt dispensasjon frå utdanningskravet i eitt tilfelle der den aktuelle stillinga ikkje hadde vore utlyst offentleg. Vedtaket viser berre til at marknaden for førskolelærarar for tida er stramt, og at kommunen nyleg har lyst ut andre førskolelærarstillingar. MERKNAD FOR IKKJE Å AVGRENSA DISPENSASJONEN Kommunen har fått merknad for å ha gitt dispensasjon for eit heilt år i eitt tilfelle der det, av omsyn til rekruttering av førskolelærarar, kunne vore aktuelt å avgrense dispensasjonen fram til nytt barnehageår. MERKNAD FOR IKKJE Å SKILJE TILSETJING OG DISPENSASJONSSØKNAD Bokn kommune har fått merknad for ikkje å fatte skriftlege vedtak om dispensasjon frå utdanningskravet. Dei behandlar tilsettingsaker og dispensasjonssøknader i ein prosess. For å sikre at alle lovkrava vert oppfylde, bør saksbehandlinga i tilsettingssaker og dispensasjonssaker skiljast. KVALIFISERT SØKAR Eigersund kommune har i sin saksbehandling satt til side forskriftens vilkår om at ingen kvalifisert søker har meldt seg. Eigersund kommune har konkret gitt dispensasjon fra utdanningskravet i eit tilfelle der det også hadde meldt seg kvalifisert søker til stillingen.

3 MERKNAD FOR IKKJE Å STILLE VILKÅR Hjelmeland kommune har fått merknad for ikkje å nytte heimelen i forskrifta 1 andre ledd til å stille relevante vilkår (om rettleiing, kurs el.l.) når dispensasjon gis, sjølv om søkjarens reelle kompetanse kan tilseie dette. Kommunale rutinar krev at private barnehagar har lyst ut ledige stillingar to gonger. Vilkåret etter forskrifta er at stillinga har vært lyst ut offentleg. Det er ikkje noko krav i.f.t. talet på utlysingar, sjølv ny om utlysing kan vere aktuelt etter ei konkret vurdering av eigar sin reelle innsats. KRAV OM GRUNNGITT VEDTAK Hå kommune fattar ikkje grunngitt vedtak ved søknader om dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar. Konkret har kommunen gitt dispensasjon frå utdanningskravet utan å gjere greie for kva vurderingar som er gjorde av fakta opp mot vilkåra i forskrifta, og dermed fatta vedtak som ikkje er grunngitt i samsvar med reglane i forvaltningslova. KVALIFISERT SØKAR Karmøy kommune har i si saksbehandling satt til side forskriftas vilkår om at det ikkje har meldt seg kvalifisert søkjar ved at kommunen har gitt dispensasjon frå utdanningskravet i eit tilfelle der det også hadde meldt seg kvalifisert søkjar til stillinga. EIGNE NETTSIDER IKKJE NOK Karmøy kommune har i saksbehandlinga si satt til side forskrifta sitt vilkår om at stillinga har vore offentleg utlyst. Ei generell annonse på nettsidene til Trygge barnehagar vil ikkje vere tilstrekkjeleg som offentleg utlysing av stillinga. DISPENSASJON OVER ETT ÅR VILKÅR OM Å FULLFØRE UTDANNING Lund kommune har i saksbehandlinga si sett til side forskrifta sitt vilkår om at dispensasjon frå utdanningskravet berre kan gis for inntil eitt år om gongen. Lund kommune har konkret gitt dispensasjon frå utdanningskravet utan vedtak om inntil eitt års varigheit. I staden er det sett vilkår om at kandidatane innan fem år fullfører vidareutdanning i barnehagepedagogikk, noko som ikkje er i tråd med krava i lov og forskrift. DISPENSASJON OVER ETT ÅR - VILKÅR OM Å FULLFØRE UTDANNING Rennesøy kommune har også sett til side forskrifta sitt vilkår om at dispensasjon frå utdanningskravet berre kan gis for inntil eit år om gongen. Kommunen har gitt dispensasjon frå utdanningskravet utan vedtak om inntil eitt års varigheit. I staden er det sett vilkår om at kandidaten innan tre år fullfører vidareutdanning i barnehagepedagogikk, noko som ikkje er i tråd med krava i lov og forskrift. KRAV OM GRUNNGITT VEDTAK Rennesøy kommune fattar heller ikkje grunngitt vedtak ved søknader om dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar.

4 MERKNAD OM DISPENSASJON I DELSTILLING Kommunen praktiserer ein Stedfortredertjeneste der ein tilset ein person i redusert stilling som pedagogisk leiar. Det bør framkomme av sjølve vedtaket kor stor del av stillinga dispensasjonen er gitt for, og om det er stilt vilkår for dispensasjonen. VILKÅR OM EIN KONKRET PERSON Sola kommune har i saksbehandlinga si satt til side forskrifta sitt vilkår om at dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar skal vere knytt til ein konkret person.kommunen har gitt dispensasjon frå utdanningskravet i eitt tilfelle der det eigentleg var søkt om dispensasjon frå forskrift om pedagogisk bemanning. Vedtaket gjeld ikkje ein konkret person, og blandar vurderingar etter dei to ulike forskriftene. Vindafjord kommune har i saksbehandlinga si sett til side forskrifta sitt vilkår om offentleg utlysing ved at dei har gitt dispensasjon frå utdanningskravet i eitt tilfelle der den aktuelle stillinga ikkje hadde vore utlyst. Vedtaket viser berre til erfaringar med at det har vore vanskeleg å skaffe nok pedagogiske leiarar i andre barnehagar i kommunen. DISPENSASJON FOR MEIR ENN EITT ÅR Vindafjord kommune har i saksbehandlinga si sett til side forskrifta sitt vilkår om at dispensasjon frå utdanningskravet berre kan gis for inntil eitt år om gongen, då dei i eitt tilfelle gitt dispensasjon frå utdanningskravet for eitt og eit halvt år. Tinn kommune behandler ikke søknader om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder i henhold til regelverket da det er gitt dispensasjon uten at stillingen har vært lyst ut. VURDERING AV REELL KOMPETANSE Det fremgår heller ikke av vedtak om det er foretatt en vurdering av den reelle kompetansen. DISPENSASJON FOR MEIR ENN EITT ÅR / Stokke kommunen gir dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere i strid med forskriftens bestemmelser ved at de ansatte en person som pedagogisk leder i en barnehage uten at vedkommende innehadde slik pedagogisk kompetanse som barnehageloven krever. Det ble gitt dispensasjon for aktuell person for å inneha stillingen i to år. Også tidligere har kommunen gitt ulovlig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder.også i denne saken var ikke stillingen utlyst forut for tilsettingen. Dispensasjonen ble også utvidet uten at det ble foretatt noen ny utlysning. MERKNAD FOR MANGLANDE RUTINAR Det er ikke er nedtegnet rutiner for søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Kommunen som eier og myndighet lar samme person søke dispensasjon og fatte vedtak i saken.

5 KONKRET PERSON I EN KONKRET STILLING I KONKRET BARNEHAGE Alle dispensasjoner som skal gis, skal være knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Dette fremkommer ikke av de vedtaksbrevene som ble forelagt under tilsynet. KRAV TIL REKKEFØLGE AV VEDTAK Kommunen påser ikke at barnehagelovens regler om dispensasjon fra kompetansekravet blir overholdt.den innvilger dispensasjon før barnehageeier har forelagt dokumentasjon på hva barnehagen har gjort for å sikre seg kvalifisert pedagogisk leder eller styrer og informasjon om kompetansen til den det søkes dispensasjon for. KRAV TIL INNHOLD I VEDTAKET Kommunen påser heller ikke at vedtak om dispensasjon fra kompetansekravet er i samsvar med forvaltningslovens 24, 25 og 27:Dispensasjonsvedtakene opplyser ikke om at Fylkesmannen er klageinstans.i vedtakene blir det heller ikke nevnt, eller vist til, nødvendige faktiske forhold som vedtakene bygger på, som for eksempel utlysingstekst, utlysingssted, reell kompetanse til den personen det søkes om dispensasjon for eller antall søkere med oversikt over kompetanse til den enkelte.klageinstansen for vedtak om dispensasjon er heller ikke kjent i hele organisasjonen. KRAV TIL INNHOLD I VEDTAKET Kort sagt opplyses det ikke om at Fylkesmannen er klageinstans.dispensasjonsvedtakene opplyser heller ikke om klageadgang, klagefrist og den nærmere femgangsmåte ved klage. Kommunen begrunner ikke dispensasjonsvedtakene tilstrekkelig. KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDE Det går fram av innsendt dokumentasjon at ansettelsesutvalget i Lavangen kommune ansetter og samtidig rutinemessig innvilger dispensasjon fra utdanningskravet til ikke kvalifiserte søkere. Det foreligger ingen dokumentasjon fra barnehagemyndigheten på behandling av dispensasjonssaker og om kommunen har foretatt de vurderingene som kreves etter 17 og 18. ASSISTENT UTAN DISP VED FRÅVER AV PEDAGOGISK LEIAR Lom kommune overholder ikke barnehagelovens krav om å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogiske ledere.det framkommer at Garmo barnehage mangler pedagogisk leder torsdager og at en assistent fungerer som pedagogisk leder denne dagen uten at det er søkt og innvilget en formell dispensasjon. DISPENSASJONER UTAN SAKSBEHANDLING WORST CASE Det er konstituert ufaglærte i førskolelærerstillinger uten at det er søkt om dispensasjon fra utdanningskravet. Det er ikke gitt veiledning til styrerne (her som eierrepresentant) om deres plikt til å søke om dispensasjon. Kommunen som barnehagemyndighet har ikke har rutiner som ivaretar kravet til saksbehandling ved søknad om dispensasjon. Det ble opplyst i intervju at det ved mangel på førskolelærere i kommunale barnehager ble gitt muntlig beskjed til kommunen som ordner med ansettelse, uten saksbehandling etter bestemmelsene i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Det foreligger ikke søknad og vedtak (kopi av kommunens behandling av søknad om dispensasjon) om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder ved minst fire av barnehagene.

6 MANGLANDE RUTINAR Dispensasjon gis i tilbudet om tilsetting. Kommunen utformer ikke enkeltvedtak om dispensasjon fra utdanningskravet i henhold til forvaltningsloven.kommunen begrunner heller ikke dispensasjonene.kommunen gir ikke opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage. MANGLANDE RUTINAR I en annen kommune er det ansatt ufaglærte i førskolelærerstillinger i alle barnehager inneværende barnehageår. Det er innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere i Badderen og Burfjord barnehage. Det foreligger imidlertid ikke søknad og vedtak (kopi av kommunens behandling av søknad om dispensasjon) om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder ved Alteidet barnehage. Det kom videre fram i intervju at kommunen som barnehagemyndighet ikke har gitt veiledning til styrerne (her som eierrepresentant) om deres plikt til å søke om dispensasjon. Dokumentasjonen viser at kommunen i ett tilfelle ikke har stilt krav om at stilling som pedagogisk leder har vært utlyst offentlig før kommunen har innvilget søknad om dispensasjon fra utdanningskravet. KONKRET PERSON I EN KONKRET STILLING I KONKRET BARNEHAGE Dispensasjonen gitt til barnehagen, og ikke til en konkret, navngitt person. KRAV TIL INNHOLD I VEDTAKET Dokumentasjonen viser også at dispensasjonsvedtakene dels mangler lovhenvisninger og dels angir unøyaktig/feilaktig lovhenvisning. Det fremkom av dokumentasjon og bekreftes i intervju at det ikke skriftlig redegjøres for klageadgang og klageinstans i de tilfellene søknader om dispensasjon fra utdanningskravet innvilges av barnehagemyndigheten. STABILITET OG KONTINUITET Kommunen har i to tilfeller i løpet av det siste året har gitt dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder til tross for at stillingene ikke hadde vært utlyst. I det ene tilfellet ble det behov for å ansette en ny pedagogisk leder da en kommunal barnehage fikk flere barn grunnet sammenslåing med annen barnehage. Barnehagen ønsket i søknad datert i august 2008 å ansette en av sine medarbeidere i stillingen uten forutgående utlysning. Barnehagen begrunnet dette med et ønske om stabilitet og kontinuitet etter sammenslåingen. Kommunen gav dispensasjon for utdanningskravet for perioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 uten at stillingen hadde vært utlyst. KORT TID SIDAN UTLYSING I det andre tilfelle hadde en privat barnehage ansatt en førskolelærer som startet i august Vedkommende ble ansatt etter å ha søkt stilling som var utlyst med søknadsfrist i april Førskolelæreren sa opp sin stilling i november 2008, og barnehagen valgte da å søke dispensasjon uten å lyse ut stillingen på nytt. Med henvisning til at det var kort tid siden siste utlysning, gav kommunen dispensasjon fra utdanningskravet for perioden 1. desember juli 2009.

7 KONSTITUERING UTEN DISPENSASJON Det framgår av årsmeldinger per og i intervju at det i tre av kommunens barnehager er konstituert ufaglærte i førskolelærerstillinger uten at det er søkt om dispensasjon fra utdanningskravet. Det kom videre fram i intervju at kommunen som barnehagemyndighet ikke har gitt veiledning til styrerne (her som eierrepresentant) om deres plikt til å søke om dispensasjon. MANGLANDE RUTINAR Det kom fram i intervju at kommunen som barnehagemyndighet ikke har rutiner som ivaretar kravet til saksbehandling ved søknad omdispensasjon. Det foreligger ikke søknad og vedtak (kopi av kommunens behandling avsøknad om dispensasjon) om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder ved Olderdalen barnehage, Fossen barnehage og Birtavarre barnehage. KVALIFISERT SØKAR KRAV OM TILLEGSUTDANNING Kommunen ved ett tilfelle har gitt dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder selv om det etter offentlig utlysning av stillingen meldte seg en person som oppfylte utdanningskravet. Barnehagen unnlot å ansette søkeren med førskolelærerutdanning til ledig stilling som pedagogisk leder, da barnehagen ønsket at den pedagogiske lederen skulle ha tilleggskompetanse som søkeren ikke hadde. Barnehagen søkte, og fikk innvilget, dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder for ett barnehageår. Ved et annet tilfelle ga kommunen dispensasjon fra utdanningskravet for styrer uten at stillingen hadde vært offentlig utlyst. Barnehagen ønsket, uten forutgående utlysning, å ansette en person i styrerstillingen som ikke fylte utdanningskravet i barnehageloven. Kommunen innvilget dispensasjonssøknaden til tross for at styrerstillingen ikke hadde vært utlyst. EIGAR SI UNDERSKRIFT I et annet tilfelle viser innsendt dokumentasjon at der det ble gitt dispensasjon for utdanningskravet for styrer, er søknaden underskrevet av den som ønsket å inneha stillingen som styrer, og ikke av eier. KVALIFISERT SØKAR UEGNA UT FRÅ ANDRE KRITERIER? Kommunen har i ett tilfelle har gitt dispensasjon fra utdanningskravet selv om det etter offentlig utlysning av stillingen meldte seg personer som oppfylte utdanningskravet. Barnehagen unnlot å ansette søker med førskolelærerutdanning til ledig stilling som pedagogisk leder. Barnehagen hadde i ansettelsessaken ansett to personer som fylte utdanningskravet til ikke å være egnet i stillingen ut fra andre kriterier. Barnehagen valgte å søke om dispensasjon fra utdanningskravet i loven for en person uten formelt godkjent utdanning.kommunen godtok de vurderinger om egnethet barnehagen hadde gjort. Kommunen innvilgetderfor søknaden om dispensasjon til tross for at det fantes to utdannede førskolelærere blant søkerne.

8 I et annet tilfelle stilte ikke kommunen krav om at stillingen har vært utlyst offentlig før kommunen innvilget søknad om dispensasjon fra utdanningskravet. KRAV TIL INNHOLD I VEDTAKET Det fremkom av dokumentasjon at det ikke skriftlig redegjøres for klageadgang og klageinstans i de tilfellene søknader om dispensasjon fra utdanningskravet innvilges av barnehagemyndigheten. KVALIFISERT SØKAR UEGNA? Det framkom av intervjuene at den ene barnehagen hadde unnlatt å ansette søker med førskolelærerutdanning til ledig stilling som pedagogisk leder. Barnehagen hadde i ansettelsessaken ansett vedkommende til ikke å være egnet i stillingen. Barnehagen valgte som en konsekvens av dette å søke om dispensasjon fra utdanningskravet i loven for en person uten formelt godkjent utdanning. Kommunen innvilget søknaden om dispensasjon til tross for at det fantes en utdannet førskolelærer blant søkerne. Det framgår av årsmeldinger per , innsendt dokumentasjon og intervju at det er tilsatt pedagogisk leder uten godkjent utdanning. Det går videre fram av dokumentasjon og er bekreftet i intervju at kommunen som barnehagemyndighet har gitt dispensasjon uten at stillingene har vært offentlig utlyst. DISPENSASJON VED FOR LAV PEDAGOGISK BEMNANNING Det er opplyst i tilsendt oversikt og bekreftet i intervju at det ved Vannareid oppvekstsenter er tilsatt en førskolelærer. Hun arbeider 60 % som pedagogisk leder og har 20 % til administrasjon og daglig ledelse. Det er opplyst i intervju at barnegruppa består av 5 barn født 2005, 1 barn født 2006, 2 barn født 2007, 2 barn født 2008 og 4 barn født 2009, til sammen 14 barn. Omregnet til barn over 3 år, utgjør barnegruppen 20,4 plasser. Denne bemanningen er ikke i tråd med forskrift om pedagogisk bemanning. Etter det Fylkesmannen kjenner til, er det ikke dette barnehageåret søkt eller innvilget dispensasjon fra utdanningskravet for noen ansatte ved Vannareid. MANGLANDE SØKNAD OM DISPENSASJON Det er konstituert ufaglærte i førskolelærerstillinger uten at det er søkt om dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunen som barnehagemyndighet har ikke har gitt veiledning til styrerne (her som eierrepresentant) om deres plikt til å søke om dispensasjon. MANGLANDE RUTINAR Det kom fram at kommunen som barnehagemyndighet ikke har rutiner som ivaretar kravet til saksbehandling ved søknad om dispensasjon. Det foreligger ikke søknad og vedtak (kopi av kommunens behandling av søknad om dispensasjon) om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder ved Øvre-Salangen barnehage, Laberg barnehage og Medby barnehage.

9 KRAV TIL INNHOLD I VEDTAKET I kommunens vedtak blir det ikke nevnt, eller vist til, nødvendige faktiske forhold som vedtakene bygger på.vedtakene mangler en reell vurdering av kompetansen til den det søkes om dispensasjon for og oversikt over antall søkere med oversikt over kompetanse til den enkelte, samt utlysingstekst og utlysingssted. Det ble bekreftet i intervju at kommunen ikke foretar en selvstendig vurdering av kompetansen til den det søkes dispensasjon for. MANGLANDE SØKNAD OM DISPENSASJON Det fremgår at enkelte barnehager har for lite pedagogisk bemanning uten at kommunen pålegger barnehager å søke om dispensasjon/lyse ut ledig stilling.kommunen får opplysninger om den pedagogiske bemanningen i barnehager gjennom rapportering og den årlige tilsynsrapport. Der det fremkommer at det er for lite pedagogisk bemanning, kommer det verken frem i dokumentasjon eller intervju at dette følges opp av kommunen. Det kan gå lang tid fra en pedagogisk stilling blir ledig til den blir besatt. Det foreligger i mellomtiden ikke en dispensasjonssøknad fra barnehager som har behov.kommunens utlysningsrutiner innebærer at stillinger ikke blir lyst ut når de blir ledige, men til faste tidspunkter i løpet av året. KRAV TIL INNHOLD I VEDTAKET I kommunens vedtak blir det ikke nevnt, eller vist til, nødvendige faktiske forhold som vedtakene bygger på.vedtakene mangler en reell vurdering av kompetansen til den det søkes om dispensasjon for, oversikt over antall søkere med oversikt over kompetanse til den enkelte, utlysingstekst og utlysingssted.vedtakene var standardformular uten en individuell begrunnelse. MANGLANDE ENKELTVEDTAK Det framgår av dokumentasjon og intervju at kommunen har en ansatt som har fått midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder Det foreligger ikke et enkeltvedtak for denne dispensasjonen. Det framgår av tilsendte dokumentersom gjelder dispensasjon fra utdanningskravet og intervju, at stillinger ved Heimly og Husøy barnehager ikke har vært offentlig utlyst før det er gitt dispensasjon fra utdanningskravet. VURDERING AV KONKRET PERSON Kommunen har gitt dispensasjon fra utdanningskravet uten at dispensasjonen er knyttet til en bestemt person. Dermed er det heller ikke synliggjort at det er foretatt en konkret vurdering av personens reelle kompetanse. MANGLANDE SØKNAD OG TILSYN Under intervjuene kom det fram at en av barnehagene har en eller flere pedagogiske lederesom ikke har utdanning som førskolelærer, uten at det er søkt kommunen om dispensasjon.kommunen har heller ikke ført tilsyn slik at dette avviket er oppdaget.

10 MANGLANDE SØKNAD OG VEDTAK Det kom fram i intervju at det er ansatt barnevernpedagog i stilling som pedagogisk leder i Bjarkøy barnehage.det foreligger ikke søknad og vedtak (kopi av kommunens behandling av søknad om dispensasjon) om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder i Bjarkøy barnehage. Dette ble bekreftet i intervju. Det er kommet frem i intervju at enkelte dispensasjoner er innvilget uten at stillingen har vært offentlig utlyst. I en av de innsendte dispensasjonene kommer det frem at stillingen ikke har vært utlyst før tilsetting. Det er kommet frem i intervju at det ved en av barnehagene i kommunen er konstituert ukvalifisert personell i lengre vikariat for pedagogisk leder, uten at stillingen har vært utlyst. / INNHOLD I VEDTAKET Barnehagen søkte dispensasjon fra utdanningskravet for to pedagogiske ledere.det ble ikke opplyst at stillingene ikke hadde vært lyst ut. Kommunen innvilget dispensasjonen fra utdanningskravet i barnehageloven for de to pedagogiske lederne. Av brevene framgår det ikke hvorvidt kommunen har undersøkt om stillingene har vært offentlig utlyst slik forskriften krever.vedtakene har mangler i forhold til forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Det opplyses ikke om klageadgang. Begrunnelsen gjengir ikke de reglene vedtaket bygger på, og barnehagemyndighetens vurderinger er mangelfullt dokumentert.kommunen har ikke rutiner som påser at søknader om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske leder behandles i samsvar med regelverket. TILSVAR TILBAKEMELDING IKKE ENKELTVEDTAK Dokumentasjonen viser at styrer har søkt om dispensasjon, men er ikke å anse som barnehageeier. Det fremgår ikke av kommunens tilsvar av om stillingen som pedagogisk leder har vært offentlig utlyst.kommunens tilsvar inneholder ingen vurdering av søkers reelle kompetanse. Kommunens tilsvar har form av tilbakemelding til barnehagen, og ikke form av et enkeltvedtak. /ENKELTVEDTAK Alle stillingene har ikke vært utlyst før dispensasjon er innvilget. Enkeltvedtakene oppfyller ikke forvaltningslovens krav til å underrette alle parter og gi informasjon om klageadgang. KVEN SØKER-UTLYSING-INFORMASJON-KONKRET PERSON-INNHOLD Alle dei tre søknadene om dispensasjon frå utdanningskravet kjem frå barnehagestyrar eller einingsleiar. Mottatte sakspapir inneheld ikkje dokumentasjon på at stillingane har vorte lyste ut offentleg. Kommunen etterspør heller ikkje slik dokumentasjon i samband med behandling av dispensasjonssøknader frå private barnehagar.tilsendt dokumentasjon viser at det ikkje blir gitt dispensasjon til ein konkret person slik som forskrifta krev. Dispensasjonane blir gitt til barnehagane. Ingen av vedtaka gjev opplysningar om klageadgang, klagefrist, klageinstans eller den nærare framgangsmåten ved klage.

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer