Årsmelding for Hardanger Golfklubb 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Hardanger Golfklubb 2007."

Transkript

1 Årsmelding for Hardanger Golfklubb Styret i 2007 har vore: Leiar: Dagfinn Kjosås Kasserar: Rigmor Furnes Lunde Styremedlem: Svein Lund Styremedlem: Jostein Solberg Styremedlem: Svein Stuve 1. Varamann: Ove Aksnes 2. Varamann: Jakob Sandven Valkommite: Bjarte Døssland (leiar) Svein Buene Astrid Våge Vik Varamann: Egil Eikrem Revisor: Birger Aga Kommitear: Banekommite: Turneringskommite. Aktivitetskommite: Kjell Bleie Arne Hesthammer Oddvin Teigen Damekommite: leiar Lars Audun Torvik Leif Gjerde Thale Valland Sponsorkommite: leiar Jostein Solberg leiar Lars Endre Tolo Alf Froestad Thale Valland Birger Aga Vidar Østerbø Frank Tangen Svein Stuve Kjell Bleie Grønt kort: Rigmor Furnes Lunde Randi Hjemlestad leiar Dagfinn Kjosås Kjell Bleie Helge Brunborg (leiar) Bjarte Døssland Styret har i meldingsåret hatt 5 møte og handsama 35 saker. Samarbeidet i styret har også i år fungert godt. *Viktige saker styret har arbeidd med: 1. Medlemsverving 2. Rekneskapsrapportar 3. Organisering av klubben 4. Søknader om kommunal stønad til å utarbeida reguleringsplan for golfbanen. 5. Grønt kort-kurs og instruksjon. 6. Sikring og ferdiggjeringa av den nye drivingrangen 7. Drift av banen 8. Organisering og innkalling til dugnad. 9. Planlegging og igangsetjing av arbeidet med det nye hol Sponsorstøtte nye avtalar og fornying av gamle avtalar

2 11. Aktivitetar i Utarbeiding av informasjonsmateriell 13. Vedlikhald av heimesida *Medlemsverving: Pr. dags dato har me 201 registrerte betalande medlemer. Dette er ein liten nedgang betalande i høve til fjoråret. Medlemsavgiftene har vore: Vaksne: 1200 kr Ektefelle/sambuar: 800 kr år: 600 kr < 13 år 300 kr *Grønt kort: Kommiteen har gjennomført 3 kurs. 14 stk har teke teoriprøven til grønt kort Av desse var 6 under 16 år og 4 jenter. 1 kvinne har teke kurset. Berre 3 av dei har fått utskrive grønt kort, og det er no i alt 130 gk-spelarar i klubben og 42 stk har fått utskrive kvitt kort. *Opplæring/instruksjon: I år har me ikkje hatt pro tilknytt klubben, men Jon Klyve har hjelpt oss med instruksjon fleire gonger i året, både i mai/juni og i aug./sept.. Instruksjonen har vore individuell og i grupper etter avtale med Jon. *Utbygging av banen: I løpet av ein 4-årsperiode må den slopa 6-holsbanen enten: a) Utviklast vidare til ein slopa 9-holsbane b) Tilfredsstilla kravet om at ein slopa 6-holsbane må innehalda minimum eitt par 5-hol og to par 4 hol for å få halda fram med å skriva ut kort i eigen regi. Arbeidet med ein 9-holsbane er førebels sett på vent. Det må lagast reguleringsplan med konskvensutgreiing først. Kostnaden med bygging og drift er truleg for stor for ein klubb med 200 medlemer. Styret har istaden sett igang arbeid med å laga noværande hol 2 om til eit par 5 hol. Arbeidet er kostnadsrekna av Kjosås Maskin og leiaren. Finasieringa må ordnast før me set inngang anleggsarbeidet. Det meste av skogryddinga er utført på dugnad. *Dugnad: Også i år har mange medlemer delteke med mykje dugnadsarbeid. Klargjering av banen etter vinteren, pasrydding, flishogging, felling av skog for nye hol 2, oppsetjing av sikringsnett, flytting og klargjering av ny utslagsplass for drivingrangen m.m. Det er ført liste over innsatsen, men ikkje alt er registrert. Nokre av timetala er stipulerte, andre er dokumenterte på dato. Samla er det ytt over 450 timar. Årsmøtet i 2005 vedtok å belasta kvart medlem med 5 timar dugnadsinnsats, alternativt betala inn 500 kr. Krav om betaling for dugnadsfrikjøp vil verta sendt ut ved utgangen av året.. *Marknadsføring av banen: I år har me fått lagd til ein informasjonsfoldar til bruk på overnattingsstader, turistinformasjonen, på Kvamskogen og til utdeling blant medlemer og andre interesserte. No er banen i ein slik stand at me kan selja den til golfinteresserte både i nærområdet, på Kvamskogen, i Bergen og til turistar som vitjar bygdene våre.

3 *Organisering av polettsal, greenfee m.m. Også i år har Sigbjørn Tonning gjort ein framifrå innsats med greenfee- innbetalingane, polettinnsamling og fordeling til utsalsstadene, bosrydding og tilsynsarbeid med banen (marshall) og toalettet. Etter styret si vurdering har det fungert svært godt. Me har hatt ein nedgang i polettsalet i høve til 2006 på ca 2000 kr, ein nedgang i greenfee på ca 600 kr og auke i kjøp av årskort på kr i høve til Ein grunn til desse resultata var nok sein oppstart på sesongen pga manglande sikringsnett. Det er å vona at den nye drivingrangen vil auka bruken og innteninga vår. Ei forklaring på nedgang i greenfee kan vera auka sal av årskort. *Turneringar: Klubbmeisterskap 2007: Klubbmeister 2007: Jelle Remeijer Damer Menn Junior 1. Dagfrid Berge 1. Svein Lund 1. Jelle Remeijer 2. Rigmor F. Lunde 2. Dagfinn Kjosås 2. Ingve Kjosås 3. Randi Hjemlestad 3. Gert Remeijer 3. Kristoffer Hesthammer Serieturneringa 2007 samla: Damer Menn Junior 1. Randi Hjemlestad 1. Sindre Buene 1. Jelle Remeijer 2. Rigmor F. Lunde 2. Gert Remeijer 2. Kristoffer Hesthammer 3. Anette G Stuve 3. Erling Neteland 3. Eirik Vevatne Nordea Pairs: par deltok. 1. Dagfrid og Nils Kristian Berge 45 p 2. Jelle og Gert Remeijer 41 p 3. Jostein Solberg og Lars Endre Tolo 39 p Hole in one : I år har ingen greidd hole in one. *Sponsorar: Bagbrikkene: Kantek A/S, Henrik Steine A/S, Kvam Elektro A/S, Mo Sport A/S, Norheimsund Fargehandel A/S, Sparebanken Vest, Express foto, Norheimsund Servicesenter A/S. Holsponsorar:(2 årsavtale for 2007 og 2008) Aalgaard A/S DNB NOR GBS Entrepenør Hardangerfjord Hotel Kantek A/S Kleppe Møbelfabrikk A/S Mo Sport A/S Norheimsund Fargehandel Øystese Næringslag Sparebanken Vest Storholmen ASVO Tresfjord Marine A/S

4 Hovudsponsorar: (2årsavtale for 2007 og 2008) Algaard A/S Botnen Entrepenør A/S Coop Mega Øystese Kjosås Maskin A/S Kleppe Møbel Kvam Elektro A/S (2 årsavtale for ) Kåre NetelandA/S Nils Aksnes & Co A/S Sparebanken Vest Øystese Mek. Ekstra sponsing til drivingrangeballar Algaard A/S kr + mva Gåver til almennnyttige formål: Sparebanken Vest: Kvam herad: Driftstilskot Investeringstilskot: kr kr kr. Styret vil takka alle for den store økonomiske velviljen og hjelpa. Utan denne hjelpa kunne me ikkje utvikla banen dit me er komne. *Sloping av banen: Banen vår vart slopa på nytt og godkjend frå 2. juli *Sluttord: Styret vil retta ei særskild takk til banekommiteen for stor og framifrå god dugnadsinnsats. Takka vere dei og Arunas K. har banen presentert seg på svært fin måte gjennom heile sesongen i solskinn og regn. Til stor glede for alle oss andre som har fått spela så mykje og ofte me har vilja. I tillegg vil me takka turneringskommiteen, aktivitetskommiteen og alle andre som ytt dugnad og skapt aktivitet på banen Også i år har Sigbjørn Tonning gjort ein framifrå innsats med greenfee- innbetalingane, polettinnsamling og fordeling til utsalsstadene, bosrydding og tilsynsarbeid med banen (marshall) og toalettet. Me vil og takka grunneigarane for velvilje og positiv medverknad. Kjosås Dagfinn Kjosås -leiar-

5 HARDANGER GOLFKLUBB Årsmelding frå banekommiteen 2007 Banemannskap: Kjell Bleie banesjef Arne Hesthammer ass. Arunas banearbeider Banen har i år vore av bra kvalitet. Alle maskinene har fungert godt og gjort at resultatet har vorte bra. Dette året har me gjødsla etter same mal som i fjor, men 2 gonger ekstra i juli og august grunna mykje nedbør. Me har ikkje hatt rotdrepar eller sopp dette året. Banen har vore merkt på same måten som for 2006 sesongen. Rekkefylgje på hol er endra, hol 1 er vorte nr 2 osv. Dametee for hol 6 er bygd opp og fungerer bra. Det er ein del sig i massane slik at denne må korrigerast i Utslaget for dametee 5 skal byggjast om, vert utført før sesongstart Store vassmengder i området langs Børvevegen ovanfor hol 2 har resultert i at me har freista å byggja om terrenget og grøfta langs vegen. Det ser ut for at dette var vellukka. Etter at det vart grøfta ut/omarbeidd midtarste del av terrenget i fjor på fairway 2, er det vorte mykje enklare å slå og framkomlegheit med maskiner i området. Dette året har me pigglufta alle greenane 4 gonger fordelt på sesongen. Dette gjer godt resultat, men kan vera litt vanskeleg å spela på dei 2 fyrste dagane etterpå. Denne jobben vert meir og meir viktig dess eldre banen blir. Utstyret/maskina for denne jobben har KB og Arunas konstruert og bygd. KB og Arunas har vore på kurs på Voss Golfklubb i Backlapping. Sliping av greenog fairway knivar medan dei står i maskina. Dette var svært nyttig og utruleg effektivt. Det er kjøpt inn ny Rider klyppar som erstatning for Husqvarna traktoren som ikkje fungerte i det heile. Gteen nr. 1 er problemfri Green nr. 2 er det framleis vanskeleg med vekst. Me veit ikkje heilt kva som er årsaka. Green nr. 3 er periodisk vanskeleg å få vekst i, men er stort sett bra. Green nr. 4 ok vekst lett å halda, men mykje vatn på fairway når det regnar mykje. Green nr. 5 stort sett problemfri, fairway er vanskeleg å klyppa når det er mykje regn, (glatt) Green nr. 6 er problemfri Banen er klyppt etter same klyppemønster som i fjor, (fordeling av rough og fairway).

6 Driving Range har fungert bra. Det er bygd eit dobbelt utslag med overbygg. Etter at me begynnte å bruka den gamle fairwayklypparen til å slå området (DR) med er det vorte mykje enklare å plukka ballar, tettare grasvekst og meir tatch i vekstlaget. Nytt sikringsnett og stolpar langs Børvevegen vart sett opp i vår. Nettet slitna i haust under kraftige stormkast, men vart montert oppatt. Me reknar med at nettet kan nyttast for 2008 sesongen ved å snu det opp ned. Det har ikkje vore uhell med maskiner eller personell i perioden. Det er tilført ca. 45 tonn sand, reprasjonsmasse og vekstmasse til baneområdet. Det er tilført ca 1 t kunstgjødsel til fairway og rough Det er tilført 360 kg spesialgjødsel til greenane og ca 20L jernkonsentrat. I tillegg har me brukt ca 40 liter tangekstrakt (jordforbedring) Det er ikkje tilført sprøytemiddel eller anna utslepp i området som skader naturen. Arunas har gjort ein framifrå jobb med å halda banen. Han har òg utført alt byggearbeid på banen. Det siste som skjedd på banen i veke 45 var at ein eller annan har vore å køyrt moped på green nr. 2. Den er nokså stygt skada, men me vil ikkje kunna sei resultatet før vekstveke i 2008 Ca. timeforbruk for Kjell Bleie og Arne Hesthammer 250 timer Øystese Kjell Bleie (banesjef)

7 Årsmelding for 2007 sesongen frå aktivitetskomiteen i HGK. Komiteen har vore samansett av Lars Audun Torvik, Lars Endre Tholo, Alf Froestad, Thale Valland, Frank Tangen, Vidar Østerbø, Kjell Bleie og underteikna. Me har hatt eit møte i starten av sesongen der det vart sett opp terminliste. Det vart laga ein informasjonsfaldar i eksemplar med informasjon om klubben, prisar, sponsorar og terminlista. Denne vart trykkt av Norheimsund Trykkeri til ein svært god pris (takk til Alf) og lagt ut på Esso stasjonane i Øystese og Norheimsund, Hotella, Mo Sport, Biblioteket, Ungdomsbasen, Turistinformasjonane og på golfbanen. Målet var i år og at alle medlemene skulle få denne tilsendt, men sidan meldinga om betaling av årskontigenten vart sendt ut elektronisk vart ikkje dette noko av. Arrangement som komiteen har hatt ansvar for er: * Familiedag (Golfens dag):frammøtet var på ca. 35 personar. * Grill-turnering: Også omtalt som ein av dei mest vellukka arrangementa på golfbanen også denne sesongen. Arvid Mæland stod for grillmaten Me hadde 36 deltakarar og god stemning. *Flagg-turnering: *Tre-kølle turnering: Denne turneringa hadde som alle andre turneringar i år stor deltaking. Godt frammøte på denne turneringa og. * Årsfest: Denne var på Hardangerfjord Hotel saman med premieutdeling etter sesongen. Me var ca 25 deltakarar Her må me få med fleire til neste år Samarbeidet i komiteen har vore godt. Underteikna vil og takka alle som har vore med og teke eit tak for innsatsen i For Aktivitetskomiteen Jostein Solberg

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT. og rekneskap

ÅRSRAPPORT. og rekneskap Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2012 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Tordis Sagstad Nestleiar Bjørn Arholm Kasserar Kirsten

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2007 Til årsmøtet i Osterøy Idrottslag 3. mars 2008 kl. 19.00 OIL sin hovedsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Hovedstyret... 3 Styret i OIL for 2007.... 3 Gruppestyra

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal.

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal. Nyhetsmagasin for Stordal IL ~ Nr. 7 Jubileumsutgåve SIL 90 år ~ Oktober 2008 www.stordalil.no Innhald i magasinet s. 2 Helsing frå leiaren s. 4 Stordal IL - 90 år s. 5 Sportshytta ved Storvatnet s. 6

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer