Utdanning for vaksne. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning for vaksne. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Utdanning for vaksne Årsrapport 2011

2

3 Utdanning for vaksne årsrapport Føreord Hordaland fylkeskommune har stor aktivitet på området utdanning for vaksne. Utdanningstilboda er forankra i opplæringslova, som gjev vaksne ein rett til vidaregåande utdanning, og i lov om fagskule, som seier at fylkeskommunen skal halda seg med eit fagskuletilbod tilpassa næring og region. Desse utdanningstilboda svarer på fylkeskommunen sin regionale planstrategi om tilgang til fagkompetanse tilpassa etterspurnaden i privat og offentleg sektor. Vi har komme langt i å utvikla fylkeskommunen sine vaksenopplæringssentra som servicesentra for vidaregåande utdanning i regionane. Fylkeskommunen sine fagskular talde hausten 2011, 970 studentar, primært innan maritime og tekniske fag. Vi har notert med glede ein auke på 425 % i vaksne sin oppslutning om dei vidaregåande fagkursa i handverk og industri. Vi har etablert eit samarbeid mellom fagskulen og sunnhordlandsindustrien om å utdanna teknikarar tilpassa nye krav i leverandørindustrien. Vi starta det første fagskuletilbodet i landet innan havbruksnæringa. Tilgang til rett fagkompetanse i produksjon og engineering er kan hende den mest sentrale innsatsfaktoren fylkeskommunen kan levera i arbeidet med regional utvikling. På vårt område har soleis fylkeskommunen hatt eit godt år i Men behova er mange og etterspurnaden er stor. Hordaland aleine har om lag vaksne utan vidaregåande utdanning i alderen år. Berre om lag 1000 av desse fekk eit tilbod frå fylkeskommunen i Teknisk og maritim fagskule måtte avvisa svært mange vel kvalifiserte søkarar. Fylkeskommunen måtte trø til med ekstra løyving for å få til samarbeidet med sunnhordlandsindustrien. Utdanning for vaksne er ei sak med berre vinnarar. Fylkeskommunen gjer jobben sin og veks i omdømme. Dei vaksne veks gjennom utdanning. Privat og offentleg sektor får tilført etterspurt fagkompetanse. Aukande etterspurnad etter vaksenopplæring skapar utfordringar for økonomien. Svein Heggheim opplæringsdirektør Per Willy Mørk Karlsen gruppeleiar vaksenopplæringa

4

5 Utdanning for vaksne årsrapport Innhald Føreord 1 Utdanning for vaksne Næringsretta utdanning - industrifaga i endring 7 - Unikt fagskuletilbod 9 - Positivt og rask reaksjon frå fylkeskommunen 10 Helsefag store utfordringar 11 - Utdannar framtidige helsefagarbeidarar 13 - Draumen er å bli jordmor 14 Studiespesialiserande og fellesfag 15 - Dei endrar kursen på Bergen katedralskole 16 Utfordringar framover 18 Informasjonsarbeid om fylkeskommunen sitt 20 utdanningstilbod til vaksne - Informasjonsarbeid for fagskulane 20 - Brukarkontakt og rettleiing på vaksenopplæringssentra 20 - Marknadsføring av vidaregåande opplæring 20

6

7 Utdanning for vaksne årsrapport Utdanning for vaksne 2011 Vidaregåande utdanning for vaksne, lærlingar med full opplæring i bedrift og opplæring innan kriminalomsorga er alle ordningar for vaksne som av ulike årsaker ikkje har fullført vidaregåande skule eller elevar som ikkje fullfører. Fagskulen gjev moglegheit for vidareutdanning og ein vidare karriereveg innan helsefaga, tekniske fag, samt grøne og maritime fag har vore eit godt år når det gjeld utdanning for vaksne i Hordaland. Talet på nye kursplassar i vidaregåande opplæring for vaksne og lærlingar med full opplæring i bedrift, har auka med 36% i forhold til i fjor. Fagskulane i Hordaland er, som fyrste i landet, i gang med eit heilt nytt tilbod innan akvakultur, i tett samarbeid med sunnhordlandsindustrien. Hausten 2011 opna ei av verdas mest avanserte boresimulatorar, ein Drillsim-6000 ved Bergen maritime fagskule, til ein pris av 25 millionar kroner. Fagskulen Fylket har i dag 7 fagskular som gjev vidareutdanning i helseog sosialfag, tekniske fag, samt maritime og grøne fag. Dei er samla under eit felles driftsstyre som er det øvste ansvarlege styringsorganet for fagskulane. Nøkkeltal for 2011: 1096 gjekk på fagskule. Av desse gjekk 895 på tekniske og maritime fag, og 177 gjekk på helsefag (medrekna private tilbydarar som fylkeskommunen gjev støtte til) 511 nye studentar innan tekniske og maritime fag og 97 nye studentar innan helsefag (medrekna private tilbydarar som fylkeskommunen gjev støtte til) Hordaland er det fylke med flest søkjarar i landet. Av dei 872 studentane som søkte fagskule i Hordaland, kom 30% frå eit anna fylke. Ei av fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver er å sørgje for at det vert tilbydd godkjent fagskuleutdanning som tek omsyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innanfor prioriterte samfunnsområde. Fagskulane skal ha ein tett dialog med lokalt og regionalt næringsliv for å ettersjå at utdanningane som vert tilbydd er i tråd med utviklinga. Vidaregåande skule for vaksne Opplæringslova gjev vaksne rett til gratis vidaregåande utdanning frå det året dei fyller 25 år. Fylkeskommunen har i dag 9 vaksenopplæringssenter lagt til vidaregåande skular med om lag 10 fag og administrative stillingar. Nøkkeltal for 2011: Det var totalt 2119 kursplassar i vidaregåande skule for vaksne av desse var nye kursplassar. Dette er ein auke på 36% nye kursplassar i forhold til året før. Ein auke på 425% fleire kursplassar i dei harde yrkesfaga. Brukarundersøkinga syner at vidaregåande skule for vaksne skårar særs høgt når det gjeld læringsmiljø og trivsel 94% meiner dei får god støtte frå lærarane, 88% meiner det er godt læringsmiljø og 89% seier at dei gler seg til undervisninga vaksne og verksemder tok kontakt med vaksenopplæringssentra for å få karriererettleiing eller informasjon. Førre år var talet 7655, noko som gjev ein auke på 30%. Opplæringslova 4A-3 gjev vaksne lovfesta rett til opplæring på grunnskule- og vidaregåande nivå. Hordaland fylkeskommune tilbyr vidaregåande opplæring på fleire fagområde lokalisert ved ulike vidaregåande skular i fylket. Opplæringa kan variere frå individuell rettleiing til større og meir tradisjonell utdanning, og skal så langt mogleg vere tilpassa den einskilde sin arbeids- og livssituasjon. I 2010 var det heile personar i Hordaland i aldersgruppa år som berre hadde grunnskule som høgaste utdanningsnivå. Vidaregåande skule for vaksne bidreg til å gje vaksne utdanning og større jobbsikkerheit, samstundes som arbeidslivet får faglært arbeidskraft. Med utvikling av ny teknologi og spesialisering i arbeidslivet føljer auka krav til kunnskap og dokumentert kompetanse. Utdanning vert viktigare og ein ser globalt større konkurranse om spesialisert arbeidskraft.

8 6 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Full opplæring i bedrift Opplæringslova opnar for å teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt slik at all praktisk opplæring vert gjennomført i bedrift. Fylkeskommunen tek ansvaret for teoriopplæringa, medan bedrifta står for den praktiske opplæringa. Opplæring innan kriminalomsorga Fylket organiserer og gjennomfører opplæring innan kriminalomsorga. Undervisninga blir gitt ved Bergen fengsel, Bjørgvin fengsel, Ulvsnesøy og Fossane. Åsane videregående skole har ansvaret for undervisninga og undervisningspersonalet. Nøkkeltal for 2011: 395 lærlingar fekk teoriopplæring. Dette er ein auke på 36 % i høve til året før. 196 blei oppmeldt til fellesfag. Bygg og anlegg utgjer den største utdanningsgruppa, etterfølgt av elektrofag og helse- og sosialfag. Det blei inngått 325 nye kontraktar for lærlingar med full opplæring i bedrift. Nøkkeltal for 2011: Budsjett på om lag 25 millionar kroner 667 domfelte gjekk på kurs. Det blei avlagt 5 fagprøvar og 40 deltok i elevbedriftsarbeid Opplæringslova 3-3 opnar for å teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt slik at all opplæring blir gjennomført i bedrift. Ordninga fungerer som eit alternativ for dei som av ulike årsaker ikkje ønskjer å gjennomføra eit ordinært opplæringsløp i skulen. Teoriopplæringa vert normalt organisert med eigne lærlingeklassar med teori éin dag i veka, etter mønster frå den gamle lærlingskulen. Teorikrava er det same som i det ordinære lærlingeløpet. Negative erfaringar frå skulen kan endrast til noko positivt med full opplæring i bedrift og gjer at fleire fullfører og kjem seg ut i arbeid. Ordninga er lite kjent og blir ikkje promotert av fylkeskommunen. Fylkesmannens utdanningsavdeling i Hordaland har det landsdekkjande ansvaret for opplæring innanfor kriminalomsorga. Fylkesmannen i Hordaland fordeler midlar til fylkeskommunane, som står for sjølve opplæringa. Hordaland fylkeskommune organiserer og gjennomfører opplæring og den er lagt opp på same måte som skuleverksemda elles. Formålet med ordninga er å gje vidaregåande opplæring til innsette eller lauslatne som har rett til og ønskjer det. Fordi mange har kort soningstid, eller sit i varetekt, er ofte formalkompetansegivande kurs i høve til læreplanar ikkje eit reelt tilbod. For å motivere flest mogleg til å ta opplæring, og for å gi alle fangegrupper eit opplæringstilbod, er det også ei målsetjing å tilby kurs som ikkje er formelt kompetansegivande.

9 Utdanning for vaksne årsrapport Næringsretta utdanning industrifaga i endring Behovet for fagutdanna personell aukar i industrien i Hordaland. Industrien spør etter faglærte med fagbrev i fleire fag og teknikarar og ingeniørar. Opplæring er difor ein viktig innsatsfaktor for å støtte næringslivet lokalt og eit bidrag til å bygge regionen. For einskildindividet kan fagutdanning vere sjølve nøkkelen til arbeidslivet. Framtidas behov når det gjeld utdanning og industrinæringa: Stor auke i behov for faglærte, gjerne med fleire fagbrev. Auka behov for teknikarar og ingeniørar. Praktisk-teoretisk kompetanse hos tilsette med høgare utdanning. Framskrivingar frå SSB syner at behovet for yrkesfagleg arbeidskraft vil auka monaleg dei neste åra: Fagbrev gjennom vaksenopplæringa Det har vore ei formidabel auke i kursplassar i industrifaga i I 2010 var det berre 47 nye kursplassar i fag utanfor dei største gruppene studiespesialisering og helsefag. I 2011 var talet 247. Totalt er det ein auke på 425% når det gjeld kursplassar i industrifaga. Dette er ei etterlengta utvikling som vi vonar vil halde fram. Størst pågang hadde Senter for voksenopplæring ved Årstad videregående skole der 124 vaksne starta på teoriopplæring hausten Teknikk og industriell produksjon, samt service og samferdsel har størst tilstrøyming, med elektrofag, byggog anleggsfag og restaurant og matfag hakk i hæl. Senter for vaksenopplæring på Stord opplevde stor pågang til teorikurs innan sjømatproduksjon og akvakultur. Begge faga er godt forankra i lokal næringsverksemd og kursa starta i januar Frå hausten 2011 var det også mogleg å ta fagskuleutdanning innan akvakultur. Dette er eit tilbod som har vore etterspurt i næringa, og som vart fullteikna ved oppstart. Særs positiv auke i tal på vaksne som får undervisning i industrifag i vaksenopplæringa. I 2010 var talet 47, medan det i 2011 var 247 som begynte på yrkesfag. Full opplæring i bedrift Gjennom ordninga med full opplæring i bedrift, fekk i underkant av 400 lærlingar teoriundervisning i Dei fleste av desse jobbar i industrien og får teoriundervisning ein eller to Behovet for yrkesfaglig arbeidskraft Framskriving av behovet for yrkesfagleg arbeidskraft (i tusen) (2010, SSB)

10 8 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 dagar i veka. På denne måten får industrien faglært arbeidskraft. Elevar som ikkje finn seg til rette i det standardiserte skuleløpet kjem seg raskt ut i fast arbeid og får fagbrev. Industriens auka behov for fagskuleutdanning Fagskulane i Hordaland hadde stor søking til dei tekniske og maritime tilboda i 2011, og ein god auke frå året før. På Bergen tekniske fagskule og Voss tekniske fagskule byrja det 328 nye studentar og på Bergen maritime fagskule og Austevoll maritime fagskule totalt 183 nye studentar i Totalt starta 511 nye studentar, mot 469 studentar året før. Årsaka til at auken ikkje er større, er at den økonomiske ramma ikkje gjev rom for å auka studenttalet ytterlegare. Eit samarbeid mellom industri og fylkeskommune om fagskule er eit verdifullt bidrag til å bygge regionen. Døme på eit slikt samarbeid finn vi på Stord. Samarbeidsrådet og fire verksemder i Sunnhordland oppretta eit prosjekt med siktemål om å tilby naudsynt kompetanseheving for eigne tilsette. Fylkeskommunen løyvde totalt 2,2 millionar til dette prosjektet og resultatet vart at 35 studentar starta utdanning innan maskinteknikk og elkraft på Stord hausten Kværner Stord, Advantec, Wârtsilâ, Apply Leirvik og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har signalisert eit aukande behov for fagskuleutdanna personell i framtida. Det er stor etterspurnad etter kompetanse innan petroleumsteknologi, og hausten 2011 opna ei av verdas mest avanserte boresimulatorar, ein Drillsim-6000 ved Bergen maritime fagskule. Skulen er med dette den fyrste skulen i verda som har fått installert ein simulator av denne sorten. Simulatoren gjev studentar og borepersonell høve til å trene på ulike problemstillingar som kan oppstå under ein boreoperasjon i verkelegheita, og den gjev moglegheit for teamtrening. Utfordringar i utdanning innan industrifaga: Den økonomiske ramma for vaksenopplæringa og fagskulane har ikkje vakse i takt med etterspurnaden. Vidaregåande skule for vaksne, ordninga med full opplæring i bedrift og fagskulen bidreg til å utdanna lærlingar, studentar og vaksne i dei satsingsområda som er fastlagt i dei regionale planane for 2011: Marine næringar, maritime næringar, energi og landbruk.

11 Utdanning for vaksne årsrapport Unikt fagskuletilbod - Eg treng meir utdanning for å gjere jobben, seier Oddgeir Hjertenes. Han er tilsett i Kværner Stord, har fagbrev i elektrofag, men vil bli ingeniør. Hjertenes er ein av 35 tilsette i fire Stord-bedrifter som har starta på fagskuleutdanning kombinert med jobb. Rett ut i prosjektstillingar Vinteren 2013 er dei ferdig utdanna fagteknikar og har høve til å studere vidare i to år og bli ingeniør ved Høgskolen på Stord eller i Bergen. Med ytterlegare to år kan dei bli sivilingeniør. Men to år på fagskulen er nok til å få gode og interessante jobbar. Desse 35 vil gå rett ut i prosjektstillingar som fagteknikar etter to år og få prosjekt- og leiarstillingar. Gjennom utdanninga får dei lære å drifte eit prosjekt og leie medarbeidarane, seier rektor Torbjørn Tvedt. Elisabeth Siggervåg og Oddgeir Hjertenes God investering for fylkeskommunen - Verksemdene ønskjer å starte ny klasse neste haust. Dette er ei kjempegod investering for fylkeskommunen. Lærarane våre hospiterar i verksemdene og får tilgang til kompetansen deira. Vi lærer meir når vi får tilgang til verkelege prosjekt, seier Reidar Bøen. Dette tilbodet er for godt til å takke nei til. Eg får relevant utdanning, og fri med løn medan eg studerer. Men det er og ein gevinst for verksemdene. Vi får gode stillingar i Kværner med teknisk fagskule over to år, men eg kan studere i to år til og bli ingeniør, seier Oddgeir Hjertenes. Rett måte å gjere det på Elisabeth Siggervåg, ved Wärtsilä Stord, har og satsa på utdanningstilbodet. Eg har eksamen i automatisering og byggjer fjernstyringssystem til skip. Teikningane får eg frå ingeniørar, men det kunne vere greitt for meg å bli ingeniør og gjere jobben sjølv. Dette er rett måte å gjere det på når det er mangel på ingeniørar, seier Elisabeth Siggervåg. Fagarbeidarar attende på skulebenken Studentane som er plukka ut frå ein stor søkjarskare skal dei neste to åra veksla mellom to veker på jobb og ei veke undervisning. Innimellom er det nettbasert lekselesing og oppgåveløysing - fagleg leia av Bergen tekniske fagskole. - Det er eit rotterace de skal gjennom, seier Leif Helge Engelsen, rektor ved Stord vidaregåande skule. Det er på denne skulen teoriundervisninga føregår i form av intensive vekeskurs med lærarkrefter henta frå Bergen tekniske fagskole. Vi håper å få til vidareføring med 35 studentar kvart år om dette blir vellukka, seier avdelingsleiar Reidar Bøen ved Bergen tekniske fagskole. Rektor Torbjørn Tvedt ved Bergen tekniske fagskole (f.v.), rektor Leif Helge Engelsen ved Stord vidaregåande skule og Reidar Bøen, avdelingsleiar og næringslivskontakt ved Bergen tekniske fagskole.

12 10 Utdanning for vaksne årsrapport Positiv og rask reaksjon frå fylkeskommunen - Det er veldig positivt og gledeleg at fylkeskommunen har snudd seg raskt rundt for oss, seier leiar for fagskuleprosjektet, Trond Haga i Kværner Stord (Bergens Tidende). Gjennom fleire tiår har Sunnhordland bygd opp ein industrikompetanse innan maritim verksemd og olje- og gass som vert etterspurt i prosjekt over heile verda. Dei seinare åra har utviklinga dreia frå ein situasjon kor bygging har vore det sentrale til ein situasjon kor ingeniørarbeidet vert dominerande. Desse endringane fører til eit auka behov for fagskuleutdanna teknikarar og ingeniørar. På bakgrunn av dette gjekk Kværner Stord, Advantec, Wârtsilâ, Apply Leirvik og Samarbeidsrådet for Sunnhordland saman og oppretta prosjektet som skulle sørgje for at det vart mogleg for verksemdene sine eigne arbeidarar å ta fagskuleutdanning og ingeniørutdanning. Fylkeskommunen løyvde totalt 2,2 millionar til dette prosjektet. Resultatet vart at 35 studentar starta utdanning innan maskinteknikk og elkraft på Stord hausten Stort behov for teknologisk kompetanse Dei fire industriverksemdene har signalisert eit behov for 230 nye ingeniørar dei neste åra, og 50 i året etter Det er Bergen tekniske fagskole som står fagleg ansvarleg for det Stord-baserte utdanningstilbodet. - Vi slit med rekruttering av ingeniørar. I staden for å venta og håpa på det beste, ønskte vi å få til noko saman med lokale skular, seier Trond Haga. Han er prosjektleiar for studiesamarbeidet, og meiner behovet for teknologisk kompetanse aukar i takt med ei utvikling der norske offshoreverft sine oppdrag er plassert stadig høgare i verdikjeda. - Ingeniørkompetanse vil vera ekstra viktig for å vinna framtidige offshoreoppdrag, seier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i Oljeindustriens Landsforening (OLF). God modell for utdanning Dette er første gongen fagteknikarutdanning blir gjennomført som eit spleiselag mellom fylkeskommunen og verksemder, og syner tydeleg fagskulen si rolle som regional utviklingsaktør. - Modellen kan også nyttast i andre lokalsamfunn. Vi hadde ikkje fått til denne utdanninga utan verksemdene i ryggen. Vi har hatt kontakt med Odda som er interessert i dette, seier Reidar Bøen. som har næringslivskontakt som ei av sine arbeidsoppgåver ved Bergen tekniske fagskole. Vi har det same nettstøtta tilbodet i Bergen, men det går over tre år og utan økonomisk støtte frå verksemdene, seier rektor Torbjørn Tvedt. Pilotprosjekt Fylkesutvalet løyvde kroner gjennom Regionalt utviklingsprogrammidlar, og kroner etter innstilling frå Hordaland fagskulestyre til eit pilotprosjekt som skal produsera rundt 30 fagskuleteknikarar i året. Industriverksemdene og Samarbeidsrådet for Sunnhordland går inn med ei tilsvarande løyving, hovudsakeleg i form av eigeninnsats som lærarar innan dei praktiske faga. Spleiselaget med Hordaland fylkeskommune set verksemdene Kværner Stord, Advantec, Wärtsilä og Apply Leirvik i stand til å stette noko av det store behovet for teknikarar og ingeniørar. I oktober starta 35 industritilsette med ei toårig fagskuleutdanning som også kan vere første løpet mot ei ingeniørutdanning.

13 Utdanning for vaksne årsrapport Helsefag store utfordringar Hordaland står framfor store utfordringar når det gjeld underskot på utdanna personell i helse- og omsorgssektoren. Med Samhandlingsreforma vil kommunane i fylket få eit større ansvar for fleire pasientgrupper og det er då naudsynt med nok utdanna helsepersonell med kompetanse. Dei største utfordringane: Ein treng fleire helsefagarbeidarar Fleire helsefagarbeidarar treng auka spisskompetanse. Helsefagarbeidar Det vert utdanna for få helsefagarbeidarar i vidaregåande utdanning til å dekke dei auka behova og erstatte hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar som går av med pensjon. Faget slit med låg rekruttering og stort fråfall. Framskrivingar av SSB fortel at det fram til 2030 vil verte eit underskot av helsefagarbeidarar på over I rapporten Helsefagarbeiderutdanning for vaksne (2010) skriv Håkon Høst at med dagens fråfall og ungdomsrekruttering, må heile % av rekrutteringa skje via vaksne for å nå dagens rekrutteringsmål. Av dei 1221 kursplassane i vidaregåande skule for vaksne som starta opp i perioden våren 2011 og hausten 2011, var 394 plassar innan helsefag. Den desidert største gruppa var vaksne som fekk teoriundervisning i helsearbeidarfaget. Undervisninga er fordelt over heile fylket med undervisning i Knarvik, Kvinnherad, Fusa, Sotra, Fitjar, Åsane, Odda og på Lønborg videregående skole. Dei fleste er ufaglærte vaksne med lang fartstid i helsevesenet og som no får naudsynt opplæring til å kunne ta fagbrev gjennom praksiskandidatordninga. Vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole er hovudsenteret når det gjeld helsefaga og har etablert eit godt fagmiljø og eit godt rykte når det gjeld vaksenopplæring innan helsefaga. Her får minoritetsspråklege ekstra opplæring i norsk, noko som har gitt gode resultat og nøgde elevar. Lønborg har også inngått eit samarbeidsprosjekt med NAV og Bergen kommune om å utdanna fleire ufaglærte i helsesektoren. Framskrivingar av SSB fortel at det fram til 2030 vil bli eit underskot av helsefagarbeidarar på over Spesialisering med fagskule Samhandlingsreforma vil føra til at ein større del av helsetenesta skal ytast av kommunane med auka fokus på førebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering og naudsynt

14 12 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 omsorg - noko som medfører auka behov for helsepersonell med spisskompetanse. Når den enkelte kommune sjølv får ansvaret innan livsstil- og aldersrelaterte sjukdommar, fleire kronikarar og pasientar med kompelekse sjukdomsbilete, er det viktig med auka kompetanse og spesialisering av helsepersonell. Fagskulane i Hordaland gjev vidareutdanning og spisskompetanse innan psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrande pleie, samt eldreomsorg. Fitjar og Fusa fagskule hadde til saman 41 studentar innan desse fagretningane skuleåret 2010/11. Studenttalet er lågt og helsefaga i fagskulen slit med rekrutteringa både nasjonalt og regionalt. Hordaland fylkeskommune gjev også tilskot til private fagskular med helsefagskuletilbod (AOF Hordaland og NKS Nettstudier). Dei private tilbydarane gjev vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, eldreomsorg og rehabilitering. Til saman gav Hordaland fylkeskommune tilskot til 126 private fagskulestudentar i Helsedirektoratet prioriterer utvikling av tilbod om fagskuleutdanning innan helsefaga. Med Kompetanseløftet 2015 er målsettinga at skal få fagskuleutdanning i helse- og sosialfag årleg. Utfordringar i helseutdanninga: Vaksenopplæringa har ikkje midlar til å oppretta klassar til alle som søkjer på helsefag. Meir enn 100 på venteliste. Helsefagskuleutdanninga slit med rekruttering. Vidaregåande skule for vaksne, fagskulen og ordninga med full opplæring i bedrift bidrar til å få auka kompetansen og får opp talet på utdanna helsepersonell i fylket. Innan vidaregåande opplæring for vaksne og ordninga med full opplæring i bedrift gir vi teoriundervisning i helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsesekretær og ambulansefaget. Vi har også eigne undervisningsopplegg for minoritetsspråklege vaksne der dei får tilleggsundervisning i norsk. Fagskulen gjev vidareutdanning og spisskompetanse innan psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrande pleie, samt eldreomsorg.

15 Utdanning for vaksne årsrapport Utdannar framtidige helsefagarbeidarar - Eg er sterk i trua på at det er mange framtidige helsefagarbeidarar som no får undervisning, seier Mary Monsen, leiar for Senter for voksenopplæring ved Lønborg videregående skole. Monsen organiserar helsefagutdanninga for minoritetsspråklege, eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NAV og Bergen kommune. Norskundervisninga er styrka det første året, og i tillegg er grunnopplæringa meir fleksibel med tanke på vegen vidare. Når det er fullført får dei sjansen til å søkja seg vidare på VG1 for å starta på ei formell utdanning mot ei framtid som helsefagarbeidar eller barne- og ungdomsarbeidar. Populær utdanning Vaksenopplæringssenteret på Lønborg organiserar også andre opplæringstilbod for vaksne innan helse- og sosialfag. I januar starta 28 vaksne med opplæring i helsearbeidarfaget, medan 20 fekk plass på opplæring til barne- og ungdomsarbeid, men ventelista er lang: 60 vaksne, om lag 30 med vaksenrett, stod på ventelista til helsefagarbeid då undervisninga starta i januar, medan 40 ventar på plass i barne-og ungdomsarbeid, og ventelista aukar. - Dei som ikkje har nok yrkeserfaring til å ta fagbrev blir råda til å skaffe seg relevant praksis i ventetida. Eg håpar også mange kan få plass på nye opplæringstilbod i haust, både på tradisjonell vaksenopplæring og nye opplæringstilbod for minoritetsspråklege, seier Monsen. Mary Monsen er leiar for Senter for voksenopplæring ved Lønborg videregående skole Internasjonalisering - Lønborg vgs har lenge hatt eit særskilt fokus på internasjonalisering, både i form av elevmasse og prosjekt som vi engasjerar oss i. Og det er ingen tvil om at dei elevane du møter her i dag er med på å gjera skulekvardagen for oss alle mykje rikare, smiler Mary Monsen. Lærar Kari Willassen (venstre) saman med framtidige fagarbeidarar. Tekst og foto: Vidar Alfarnes

16 14 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Draumen er å bli jordmor På timeplanen står yrkesutøving innan helsefaget. Kontaktlærar Kari Willassen meir samtalar enn doserar med dei 14 studentane, og får betalt i form av ein fin dialog. Heilt bak i klasserommet sit Chidima Njoku Hagen. Med ein draum om ein dag å bli jordmor. - Ein skal setja seg store og utfordrande mål, smiler kvinna frå Nigeria. Vi er på Senter for voksenopplæring på Lønborg videregående skole. Hordaland fylkeskommune, NAV og Bergen kommune samarbeider tett med å utdanna helsepersonell med innvandrarbakgrunn. Dei godt vaksne elevane på pultane framfor oss er midt i målgruppa. Fleire av dei gjer alt ein stor innsats som vikarar i kommunal helsesektor. Nokon av dei har gjerne arbeidd med helse- og sosialoppgåver i sitt tidlegare heimland, men manglar ei formell utdanning, samstundes som dei slit litt med norsken. - Det går rimeleg greitt å snakka, men det er litt verre med skrivinga, seier Wanna Wanarak Røyrbotten. Ho kjem frå Thailand, men har budd på den heilt andre sida av jordkloden dei siste ti åra. - Eg har hatt mange ulike jobbar etter at eg kom til Bergen. Har jobba på hotell, sardinfabrikk på Askøy, vore pakkehjelp på Platou Sport og har ein lengre periode som reinhaldar i Bergen kommune bak meg. Har mellom anna vaska mykje på rådhuset, forklarar Wanna. Problemet er berre at kroppen hennar ikkje har hatt så godt av jobben som reinhaldar. No ser ho heller for seg ei framtid som tilsett på ein sjuke- Chidima Njoku Hagen Gjengen vår held på med VG1 helsefag. Kor vidt dei endar opp som lærlingar eller praksiskandidatar er det framleis altfor tidleg å seia noko om. Helvi Shindondala frå Namibia har berre vore i Noreg i fire år, og er glad det finst eit slikt skuletilbod som på Lønborg. - Det viktigaste i min situasjon er å få norskkunnskapane på plass, og ikkje minst komme inn i eit godt miljø. Tekst og foto: Vidar Alfarnes Fakta om helsefagutdanning for minoritetsspråklege Wanna Wanarak Røyrbotten eller pleieheim. I fjor jobba ho ein god del på Frieda Fasmers Minne i Loddefjord. - Det har så absolutt gjeve meirsmak. No satsar eg for fullt på å få meg ei formell utdanning som helsefagarbeidar, seier Røyrbotten. Nye utfordringar krev nye løysingar. Hordaland fylkeskommune, NAV og Bergen kommune samarbeider om å utdanne helsepersonell med innvandrarbakgrunn. NAV gir økonomisk støtte under opplæringa på Lønborg videregående skole. Deretter får deltakarane læreplass i Bergen kommune. Norskundervisinga er styrka det første året, og i tillegg er grunnopplæringa meir fleksibel med tanke på vegen vidare. Dei seks første som fekk læreplass har fått fagbrev. I dag er det ca 12 lærlingar i faget. Dei fleste kombinerer jobb med utdanning.

17 Utdanning for vaksne årsrapport Studiespesialiserande og fellesfag Den største gruppa i vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne som tek studieførebuande fag er den største gruppa i vaksenopplæringa og hadde ved kursstart 520 av 1221 kursdeltakarar hausten Det var undervisning i studieførebuande fag på vaksenopplæringssentra på Knarvik, Stord, Voss og Bergen Katedralskole. For å oppfylla kravet om tilpassa opplæring for dei vaksne, tilbyr fylkeskommunen også nettbasert undervisning. Elevane som tek studieførebuande fag er ulike grupper ein grovt sett kan fordela slik: Vaksne som ønskjer å fullføra vidaregåande skule Vaksne med fagbrev og som ønskjer påbygg for å kunne studera vidare Vaksne minoritetsspråklege som treng ekstra opplæring i norsk og engelsk for å kunne koma inn på høgskule/ universitet. Ungdom som ikkje har vidaregåande skule og som får ein ny sjanse til å fullføra Vaksne som treng ekstra realfag for å koma inn på særskilte fag på universitet/høgskule (matematikk og fysikk). Vaksenopplæringa har eit breiare tilbod enn det opplæringslova krev når det gjeld studiespesialiserande fag. På denne måten kan ein få fleire inn i høgare utdanning, samt å bidra til at fleire unge fullfører. Bergen Katedralskole vaksenopplæring med utvida tilbod Vaksenopplæringssenteret ved Bergen Katedralskule er hovudsenteret i Hordaland når det gjeld studiespesialiserande fag for vaksne. Opplæringslova set ingen krav til kunnskapar i norsk for å ta ut vaksenretten. Dei har like mange vaksenelevar som dei har ordinære elevar og har bygd seg opp som eit stort og viktig kompetanse- og rådgjevingssenter for vaksenopplæringa i Hordaland. Ein del minoritetsspråklege, som har rett på vaksenopplæring, har ikkje gode nok kunnskapar i norsk til å få utbytte av undervisninga. For å koma desse i møte har Hordaland fylkeskommune eit eige undervisningsopplegg for desse på Bergen Katedralskule. Etter ein språktest kan dei få tilbod om undervisning i norsk for framandspråklege og innføringskurs i engelsk minoritetsspråklege. Dei kan gå i innføringsklasse i opp til to år før dei startar ordinær undervisning. Minoritetsspråklege utgjer over 1/3 av dei vaksne deltakarane ved Bergen Katedralskole. Fellesfag for lærlingar og praksiskandidatar Dei aller fleste lærlingane med full opplæring i bedrift manglar fellesfag i utdanninga si. Av dei 395 lærlingane som blei meldt opp til teoriopplæring hausten 2011, blei 196 meldt opp til å ta fellesfag dette året, noko som utgjer over 50%. Laksevåg vgs. og Åsane vgs. blir i all hovudsak nytta til denne undervisninga. I tillegg får ein del praksiskandidatar fellesfag. Utfordringar: Stor etterspurnad og mange på venteliste. Knappe budsjett gjer at vaksne under 25 år ikkje får tilbod om undervisning. Oversikt over kursplassar for vidaregåande skule for vaksne og lærling med full opplæring i bedrift Studiespesialiserande Fellesfag TOTALT Oppstart H Oppstart V11/H TOTALT Oversikt over kursplassar for vidaregåande skule for vaksne og lærling med full opplæring i bedrift Studiespesialiserande utdanning på BKS. (foto Vidar Alfarnes)

18 16 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Dei endrar kursen på Bergen Katedralskole Dei ynskjer ein ny kurs for framtida, og tek vidaregåande utdanning ved Senter for voksenopplæring ved Bergen Katedralskole dette skuleåret. Dei tek vidaregåande utdanning ved Senter for vaksenopplæring ved Bergen katadralskole. Møt frå venstre Erik Sloan, Terje André Igelkjøn, Marita Nygård, Hanne Aarland og Christopher Frøiland. (Foto: Vidar Alfarnes) Namn: Hanne Aarland Alder: 23 Frå: Austevoll Bakgrunn: Fagbrev som frisør Drøymer om: Studiekompetanse for å kunne bli marinbiolog Av helseårsaker ville ikkje Hanne vera frisør lenger. - I tillegg er jo ikkje frisøryrket særskilt godt betalt. Og løn ser eg meir og meir som ein motivasjon. Ikkje minst om det er mogleg å kombinera med eit yrke som ein er litt interessert i. No tenkjer eg at marinbiolog eller logistikkmedarbeidar innan shipping kunne vore noko å satsa på. Men då må eg ha matematikk og fysikk, og då treng eg nok endå eit år her på BKS. Men det kjem til å gå heilt fint. - Eg likar meg veldig godt, og ser at eg har eit heilt anna utbyte av å gå på skule i dag, enn kva tilfelle var for åtte, ti år sidan. At tilbodet er gratis, har også veldig mykje å seia for meg, fortel Aarland. Tekst og foto: Vidar Alfarnes Namn: Christopher Frøiland Alder: 29 Frå: Eidsvågneset Bakgrunn: Utdanning frå hesteline på Stend og Voss Drøymer om: Noko innan plantevitskap eller landbruk Han slit med ein skade i den eine foten, men har likevel funne seg godt til rette som barnehageassistent på A-26 på Åstveit. - På eit litt fuktig nachspiel fann ei venninne og eg ut at vi måtte koma litt vidare med liva våre. Vi søkte på nettet, og henta ut informasjon om vaksenopplæringstilbodet til Hordaland fylkeskommune. I fjor jobba eg fullt i barnehagen, og tok naturfag og historie på kvelden. I år er også eg elev på dagtid. Matte og norsk krev litt meir av meg, fortel ein som alltid har hatt ei eventyrleg interesse for hest. - Difor gjekk eg også fleire år på hesteliner. Det var moro. Etterpå har eg berre måtta innrømme at hestemiljøet kanskje ikkje er det som tiltalar meg aller mest. Det er også svært vanskeleg å tena pengar på slikt arbeid. Men eg er framleis svært interessert i dyr og jordbruk. Målet er å studera plantevitskap, og gjerne ta ein master i landbruksøkologi.

19 Utdanning for vaksne årsrapport Namn: Erik Sloan Alder: 34 Frå: Åsane Har: Mange år som taktekkar bak seg Drøymer om: Gjerne ein jobb i barnevernet Etter tre operasjonar og kne som ikkje inneheld stort anna enn pulver, var det på høg tid at taktekkaren frå Åsane byrja på eit nytt løp. - Eg er definitivt på omskulering. Etter nokre rundar med NAV, hamna eg på Bergen Katedralskole. Det har vist seg å vera eit godt val, seier mannen med to born og sambuar. Han får 66 prosent av løna si i tre år, såkalla arbeidsavklaringspengar. - Det hadde ikkje nytta utan, men eg er glad eg fekk denne sjansen. I 15 år har eg gått etter pengane. No ser eg ei opning for å kunne tenkja litt annleis. Målet er å starta på vernepleie eller sosionomutdanning, etter at den generelle studiekompetansen er i boks. Sloan er imponert over standarden på lærarane. Og i matematikk - som alltid har vore eit litt vanskeleg fag opplever han no at oppgåvene faktisk er laga for at han skal kunne løysa dei. - Så då har eg iallfall forandra meg litt frå ungdomsskulen, smiler ein av dei eldste i vaksenopplæringsgjengen. Namn: Terje André Igelkjøn Alder: 25 Frå: Åsane Bakgrunn: Lite skule, men bakgrunn som sidemann på lastebil Drøymer om: BI er den store draumen Terje André har hatt mange ulike jobbar. Den kraftige karen har vore til god hjelp som sidemann på lastebil, særskilt når det har vore trong for å ta i litt ekstra. Men etter kvart fekk han skadar som gjorde at han ikkje kunne halda fram med tungt fysisk arbeid. - No er det tid for omskulering. At eg hamna her er noko tilfeldig. Ei veninne av meg starta på skulen, og slik vart også eg merksam på det gode tilbodet. Ho slutta etter ei stund, men eg har absolutt tenkt å fullføra. Det store målet mitt er å koma inn på BI, og på sikt få ein jobb innan økonomi, eller noko i eigedomsmeklarbransjen. - Miljøet på skulen er veldig bra, og eg er positivt overraska over kor mottakeleg eg er for å læra i dag, ti år etter at eg gjekk ut av ungdomsskulen, seier Igelkjøn. Namn: Marita Nygård Alder: 22 Frå: Sandsli Bakgrunn: Fagbrev som frisør Drøymer om: Generell studiekompetanse. Etterpå vil ho gjerne starta på eit utviklingsstudie - Eg er faktisk veldig glad i å gå på skule. Det er storarta. Men når ein går på ungdomsskulen er det ikkje lett å vita kva ein ønskjer å gjera mange år fram i tid. Flott då at det er slike tilbod som på BKS. Miljøet er godt, lærarane dyktige og til alt overmål er det gratis, smiler Nygård, midt i ein kvardag der norsk, matematikk, historie og naturfag får mykje merksemd. - Alle faga er fine, men historie er den absolutte favoritten. 22-åringen frå Bergen sør har fått utretta mykje på kort tid. - Eg skjøna tidleg at frisørfaget ikkje var det rette for meg. Difor har eg mellom anna vore eitt år på den norske paviljongen i Disneyworld, rett utanfor Orlando i Florida. Der jobba eg som servitør i restauranten Akershus. Arbeidde litt som servitør også etter at eg kom heim. Har i tillegg jobbpraksis frå barnehage.

20 18 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Utfordringar framover Utfordringane i fylkeskommunen sitt utdanningstilbod til vaksne er mange og samansette. I første rekke ser vi at låg vekst i budsjetta gjer at fylkeskommunen ikkje kan følgja opp auka etterspurnad etter opplæringstenestene. Fylkeskommunen må operera med ventelister i grenselandet av lov og forskrift. Fagskulen sitt helsefagtilbod er finansiert av øyremerka statsmidlar. Her derimot er utfordringa mangel på etterspurnad til studia, trass i at det kommunale helsestellet har stort behov for fagpersonellet. Utfordringar for fagskulane: 1. Nullvekst i rammeoverføringane til fagskulane Den økonomiske ramma for fagskulane veks ikkje i takt med aukinga i studenttala. Dette gjer at det ikkje er mogleg å starta opp nye tilbod eller gje tilbod andre stader i fylket, utan ekstra løyvingar eller nedlegging av eksisterande tilbod. 2. Låg rekruttering til helse- og sosialutdanning Innan helsefagskuleutdanningane er utfordringa å rekruttera nok studentar. Midlane til helsefagskulestudentar er øyremerka, og det er derfor ikkje mogleg å finansiera små klassar fullt ut. Resultatet vart at Hordaland satt tilbake med fleire hundre tusen i ubrukte helsefagskulemidlar, medan dei offentlege helsefagskulane ikkje fekk nok tilskot til å gå i balanse med klassane sine. Utfordringar for vidaregåande opplæring: 1. Vaksne utan fullført vidaregåande Hordaland hadde vaksne, mellom år, utan fullført vidaregåande (SSB 2010). Om lag 1000 av desse fekk opplæringstilbod i Fylkeskommunen har soleis eit stort behov for vaksenopplæring og har dei siste åra hatt markant auke i etterspurnaden etter opplæringstenestene. Fylkeskommunen har langt på veg lukkast, medan lav vekst i budsjetta no gjer at vi ikkje kan svare på etterspurnaden. Som eit resultat får fylkeskommunen ventelister av ufaglærte vaksne med rett til opplæring, m.a. i helse- og sosialfaga. Vaksne utan fullført vidaregåande skule menn kvinner total år år år år totalt Tabellen viser personar utan fullført vidaregåande skule i Hordaland fylke i 2010 i aldersgruppa år (SSB)

21 Utdanning for vaksne årsrapport Vaksne som tek studiespesialiserande utdanning på Bergen Katadralskole. 2. Vaksne som treng ny utdanning Vaksenopplæringa i Hordaland har fått auka pågang frå to grupper vaksne utan vaksenrett: faglærte vaksne som treng nytt fagbrev, fordi næringa dei arbeider i er i endring vaksne som arbeider i andre yrke enn det dei i si tid utdanna seg til, og som no ønskjer relevant fagutdanning eller studiekompetanse for å komma seg vidare Ingen av desse gruppene har vaksenrett, og vert avviste pga ressursmangel. Alternative tilbod frå private tilbydarar vert ofte for dyre for desse målgruppene. 3. Unge vaksne år, utan rett Unge vaksne som har brukt opp ungdomsretten utan å ha fullført vidaregåande utdanning, kontaktar ofte vaksenopplæringa. Ved inntaket til opplæring hausten 2011 vart dei Det er nær sammenheng mellom utdanningsnivå, arbeids-ledighet, uførhet og helse, og den kritiske grensa går ved fullført videregående opplæring. Derfor er det så viktig å få flere voksne til å ta videre-gående opplæring Kristin Halvorsen Kjelde: Regjeringen.no fleste av desse avviste fordi dei var utan vaksenrett, og det ikkje var ledige plassar. Mange vert soleis gåande utan opplæringstilbod i unge år når dei har høve til å ta utdanning og endeleg er motiverte. Delar av målgruppa vil truleg venda seg til vaksenopplæringa når dei innfrir vaksenretten. Medan andre også for framtida, vil stå utan fullført vidaregåande utdanning. Hordaland har godt over 8000 unge utan fullført vidaregåande (sjå tabell på side 19).

22 20 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Informasjonarbeid om fylkeskommunen sitt utdanningstilbod til vaksne Fagskulen og vidaregåande opplæring for vaksne har gode tilbod som ikkje alltid når ut til målgruppa. Mange kjenner heller ikkje til den retten dei har til opplæring. Vi har jobba medvite for å gi betre informasjon til primærmålgruppa, men også styrke informasjonen til dei som er i kontakt med primærgruppa. I dette arbeidet har vi testa ut fleire kanalar for informasjon, ofte med godt resultat. Behov og utfordringar i marknadsføring Betre målretting i marknadsføring av helsefagskulane Vaksenretten og opplæringstilboda er for lite kjent i Hordaland Informasjonsarbeid for fagskulane Annonsering Studietilboda for Fagskulane i Hordaland har vore annonserte i dagspressa, aktuelle fagblad, på Facebook og i Google, i samband med søknadsfrist. Tal viser at teknisk og maritim utdanning ofte vart klikka på i Google, men sjeldnare på Facebook. For helseutdanninga var det omvendt. Inntak Tal på søkjarar til tekniske og maritime fag auka i forhold til året før, medan studietilboda innan helseutdanning hadde lågare søkjartal enn i Det kan sjå ut til at dei kjende tilboda innan tekniske og maritime fag er lettare å marknadsføre enn dei nye tilboda innan helse. Brukarkontakt og rettleiing på vaksenopplæringssentra I tillegg til sjølve undervisningsdelen, har dei ni vaksenopplæringssentra ei omfattande og viktig rolle som servicesenter for vaksne og verksemder i spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne. Pågangen syner at det er stor interesse og eit stort behov for informasjon om tilboda til fylkeskommunen, vaksenretten og vidaregåande skule for vaksne. Fagskulesamarbeid på utdaningsmessa Utdanningsmesse Alle dei sju fagskulane deltok aktivt då vi for fyrste gong var representerte med stand på den årlege todagars utdanningsmessa for ungdom, i Grieghallen. Fagskulane i Hordaland fekk på denne måten presentert seg for eit stort tal potensielle søkjarar. Helsefagskuletilboda i fokus Sjølv om søknadsfristen vart utvida med nesten fire månader og fagskuletilboda innan psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrande pleie og eldreomsorg vart ekstra mykje marknadsførte, var søkjartala låge. Det kan sjå ut til at ein i framtida må ta i bruk ei anna type marknadsføring, eks. ved direktekontakt med institusjonane, for å gjere desse fagskuletilboda like kjente som dei etablerte. I 2011 var det 9919 vaksne og verksemder som tok kontakt for å få karriererettleiing eller informasjon. Førre år var talet 7655, noko som gjev ein auke på 30%. Karriererettleiing for vaksne har auka med 79% Informasjonsmøte mellom vaksenopplæringskoordinatorane og private/offentlege verksemder har auka med 50% Vaksenopplæringssentra brukar mykje tid og ressursar på å informera vaksne og verksemder om vaksenretten og Hordaland fylkeskommune sine opplæringstilbod. Tala syner at kontakten med næringslivet og andre verksemder har vore prioritert i 2011, noko me trur er ei viktig utvikling. Marknadsføring av vidaregåande opplæring Annonsering i dagspressa har gjennom fleire år vore grunnsteinen i arbeidet med å marknadsføre vidaregåande opplæring for vaksne. Annonseringa har gjort vaksne medvitne på eigne rettar og fylkeskommunen sine opplæringstilbod. Redaksjonelle oppslag om vaksenopplæring i lokalaviser har og vore viktige bidrag i informasjonsarbeidet. Vi har mellom anna hatt oppslag i Fanaposten, Hardanger folkeblad, Hordaland, Sunnhordland, BA og NRK Hordaland.

23 Utdanning for vaksne årsrapport Satsing på digital marknadsføring Vi veit at stadig fleire nyttar nettbaserte tenester for å lese nyhende og finne informasjon, og det er eit mål å styrke den nettbaserte informasjonen. For å nå fram til nye grupper av hordalendingar har vi difor starta med annonsering i sosiale media som Facebook og Google. Eit resultat av annonsekampanjane er auka trafikk til nettsidene. Både framsida og kurssidene våre er blant dei ti mest besøkte på fylkeskommunen sine nettsider i 2011, saman med sidene for ledige stillingar, fagopplæring, privatisteksamen og inntak. Hausten 2011 hadde vi totalt besøk frå i alt unike brukarar*. Døme på Facebook-annonse Innhald og oppdatering av nettsider Å oppgradere innhaldet på eigne nettsider har stått sentralt i den digitale marknadsføringa. Fylkeskommunen sine nettsider om vaksenopplæring gir utfyllande informasjon om vaksenrett og opplæringstilboda. Det er viktige at sidene peiker vidare til dei ni vaksenopplæringssentra fylket har, og ikkje minst at sentra sine sider er oppdaterte med god informasjon. Det siste året har vi difor i samarbeid med sentra jobba for å betre innhaldet på nettsidene. Vi har mellom anna lagt vekt på å vere nokolunde einsarta i innhald, navigering og uttrykk. Nettsida til Årstad (skjermbildet) er eit døme på kva arbeid som er gjort. Faksimile frå oppslag i Fanaposten Mange nye brukarar Om lag 80 prosent av trafikken på nettsidene til vaksenopplæringa kjem frå Facebook, Google og andre søkemotorar. Meir enn halvparten av desse (57%) var nye besøkande, noko som tyder på at nye grupper blir kjende med vaksenretten og opplæringstilboda for vaksne. Tala tyder på at nye brukarar finn informasjon om vaksenopplæring på Hordaland fylkeskommune sine nettsider. Eit døme på dette er at i 2010 var det berre 150 treff på søkeordet voksenopplæring. I 2011 hadde talet auka til Skjermbilete frå nettsida til Senter for voksenopplæring, Årstad videregående skole, * Unike brukarar viser kor mange ulike brukarar som faktisk var inne på sidene i perioden. I gjennomsnitt brukte dei besøkande 2,40 minutt og las 3,2 sider. Totalt var det sidevisningar. Tala gjeld for perioden 10. august til 31. desember 2011.

24 22 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Foto i årsrapporten Forsidefoto: Tri Nguyen, Sissel M. Rasmussen, Erlend Angelo og Håvard Sæbø / LO Media. Vidar Alfarnes. Foto side 8: Erlend Angelo og Håvard Sæbø / LO Media Foto side 11: Vidar Alfarnes. Sissel M. Rasmussen /LO Media Foto side 19: Vidar Alfarnes

25 Utdanning for vaksne årsrapport Senter for voksenopplæring Bergen katedralskole tlf Knarvik vidaregåande skule tlf Kvinnherad vidaregåande skule tlf Lønborg videregående skole tlf Odda vidaregåande skule tlf Stord vidaregåande skule tlf Voss vidaregåande skule tlf Årstad videregående skole tlf Åsane videregående skole tlf Fagskulane i Hordaland Austevoll maritime fagskule tlf Bergen maritime fagskole tlf Bergen tekniske fagskole tlf Fitjar vidaregåande skule tlf Fusa vidaregåande skule tlf Hjeltnes gartnarskule tlf Rubbestadnes maritime fagskule tlf Voss tekniske fagskule tlf Opplæring i kriminalomsorg Åsane videregående skole tlf Bergen fengsel tlf Bjørgvin fengsel tlf Avd. Ulvsnesøy tlf Avd. Fossane tlf Vaksenopplæringsgruppa på fylkesbygget Fagskuleutdanning tlf Opplæring innan kriminalomsorga tlf Teoriopplæring for lærlingar tlf Vaksenopplæring tlf

26 FOR DEG SOM VEIT KOR DU SKAL 24 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 NÆRINGSRETTA UTDANNING FAGSKULANE I HORDALAND HELSEUTDANNINGAR FAGSKULANE I HORDALAND VIDAREGÅANDE UTDANNING FOR VAKSNE VIDAREGÅANDE UTDANNING FOR VAKSNE VIDAREGÅANDE UTDANNING FOR VAKSNE Jobbar du med barn og unge? Ta fagbrev! Ta fagbrev i yrket ditt! Ta studiekompetanse! brosjyre-vaksenopplbua-grøn.indd brosjyre-vaksenoppl-fagbrev.indd brosjyre-vaksenoppl-studie.indd

27

28 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Opplæringsavdelinga Vaksenopplæringa Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: E-post: Februar Opplæringsavdelinga.

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013 Utdanning for vaksne Årsrapport 2013 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 1 Føreord I denne årsrapporten har vi sett på etterspurnaden etter kompetanse i einskilde offentlege og private verksemder, og

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 PRO held kurs Markus Mulen sløkker brann. Han var ein av deltakarane på kursrekka i truck, kran, lift og varme arbeid PRO Opplæringskontoret

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur for framtida

Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012 2025 Høyringsutkast Mai 2012 Innhald Forord 4 Samandrag 5 1 Innleiing 12 1.1 Om planarbeidet 13 1.2 Kva er gjort dei siste

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i 2007. Fylkesøkonomien 2007. Fakta om Hordaland

Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i 2007. Fylkesøkonomien 2007. Fakta om Hordaland VIKTIGE HENDINGAR Fylkesøkonomien 2007 Driftsinntekter: Driftsutgifter: Renteutgifter: Avdrag lån: Netto driftsresultat Årsoverskot: Investeringar anlegg/nybygg Lånegjeld pr. 31.12.2007: 4 085,2 mill.

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer