Utdanning for vaksne. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning for vaksne. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Utdanning for vaksne Årsrapport 2011

2

3 Utdanning for vaksne årsrapport Føreord Hordaland fylkeskommune har stor aktivitet på området utdanning for vaksne. Utdanningstilboda er forankra i opplæringslova, som gjev vaksne ein rett til vidaregåande utdanning, og i lov om fagskule, som seier at fylkeskommunen skal halda seg med eit fagskuletilbod tilpassa næring og region. Desse utdanningstilboda svarer på fylkeskommunen sin regionale planstrategi om tilgang til fagkompetanse tilpassa etterspurnaden i privat og offentleg sektor. Vi har komme langt i å utvikla fylkeskommunen sine vaksenopplæringssentra som servicesentra for vidaregåande utdanning i regionane. Fylkeskommunen sine fagskular talde hausten 2011, 970 studentar, primært innan maritime og tekniske fag. Vi har notert med glede ein auke på 425 % i vaksne sin oppslutning om dei vidaregåande fagkursa i handverk og industri. Vi har etablert eit samarbeid mellom fagskulen og sunnhordlandsindustrien om å utdanna teknikarar tilpassa nye krav i leverandørindustrien. Vi starta det første fagskuletilbodet i landet innan havbruksnæringa. Tilgang til rett fagkompetanse i produksjon og engineering er kan hende den mest sentrale innsatsfaktoren fylkeskommunen kan levera i arbeidet med regional utvikling. På vårt område har soleis fylkeskommunen hatt eit godt år i Men behova er mange og etterspurnaden er stor. Hordaland aleine har om lag vaksne utan vidaregåande utdanning i alderen år. Berre om lag 1000 av desse fekk eit tilbod frå fylkeskommunen i Teknisk og maritim fagskule måtte avvisa svært mange vel kvalifiserte søkarar. Fylkeskommunen måtte trø til med ekstra løyving for å få til samarbeidet med sunnhordlandsindustrien. Utdanning for vaksne er ei sak med berre vinnarar. Fylkeskommunen gjer jobben sin og veks i omdømme. Dei vaksne veks gjennom utdanning. Privat og offentleg sektor får tilført etterspurt fagkompetanse. Aukande etterspurnad etter vaksenopplæring skapar utfordringar for økonomien. Svein Heggheim opplæringsdirektør Per Willy Mørk Karlsen gruppeleiar vaksenopplæringa

4

5 Utdanning for vaksne årsrapport Innhald Føreord 1 Utdanning for vaksne Næringsretta utdanning - industrifaga i endring 7 - Unikt fagskuletilbod 9 - Positivt og rask reaksjon frå fylkeskommunen 10 Helsefag store utfordringar 11 - Utdannar framtidige helsefagarbeidarar 13 - Draumen er å bli jordmor 14 Studiespesialiserande og fellesfag 15 - Dei endrar kursen på Bergen katedralskole 16 Utfordringar framover 18 Informasjonsarbeid om fylkeskommunen sitt 20 utdanningstilbod til vaksne - Informasjonsarbeid for fagskulane 20 - Brukarkontakt og rettleiing på vaksenopplæringssentra 20 - Marknadsføring av vidaregåande opplæring 20

6

7 Utdanning for vaksne årsrapport Utdanning for vaksne 2011 Vidaregåande utdanning for vaksne, lærlingar med full opplæring i bedrift og opplæring innan kriminalomsorga er alle ordningar for vaksne som av ulike årsaker ikkje har fullført vidaregåande skule eller elevar som ikkje fullfører. Fagskulen gjev moglegheit for vidareutdanning og ein vidare karriereveg innan helsefaga, tekniske fag, samt grøne og maritime fag har vore eit godt år når det gjeld utdanning for vaksne i Hordaland. Talet på nye kursplassar i vidaregåande opplæring for vaksne og lærlingar med full opplæring i bedrift, har auka med 36% i forhold til i fjor. Fagskulane i Hordaland er, som fyrste i landet, i gang med eit heilt nytt tilbod innan akvakultur, i tett samarbeid med sunnhordlandsindustrien. Hausten 2011 opna ei av verdas mest avanserte boresimulatorar, ein Drillsim-6000 ved Bergen maritime fagskule, til ein pris av 25 millionar kroner. Fagskulen Fylket har i dag 7 fagskular som gjev vidareutdanning i helseog sosialfag, tekniske fag, samt maritime og grøne fag. Dei er samla under eit felles driftsstyre som er det øvste ansvarlege styringsorganet for fagskulane. Nøkkeltal for 2011: 1096 gjekk på fagskule. Av desse gjekk 895 på tekniske og maritime fag, og 177 gjekk på helsefag (medrekna private tilbydarar som fylkeskommunen gjev støtte til) 511 nye studentar innan tekniske og maritime fag og 97 nye studentar innan helsefag (medrekna private tilbydarar som fylkeskommunen gjev støtte til) Hordaland er det fylke med flest søkjarar i landet. Av dei 872 studentane som søkte fagskule i Hordaland, kom 30% frå eit anna fylke. Ei av fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver er å sørgje for at det vert tilbydd godkjent fagskuleutdanning som tek omsyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innanfor prioriterte samfunnsområde. Fagskulane skal ha ein tett dialog med lokalt og regionalt næringsliv for å ettersjå at utdanningane som vert tilbydd er i tråd med utviklinga. Vidaregåande skule for vaksne Opplæringslova gjev vaksne rett til gratis vidaregåande utdanning frå det året dei fyller 25 år. Fylkeskommunen har i dag 9 vaksenopplæringssenter lagt til vidaregåande skular med om lag 10 fag og administrative stillingar. Nøkkeltal for 2011: Det var totalt 2119 kursplassar i vidaregåande skule for vaksne av desse var nye kursplassar. Dette er ein auke på 36% nye kursplassar i forhold til året før. Ein auke på 425% fleire kursplassar i dei harde yrkesfaga. Brukarundersøkinga syner at vidaregåande skule for vaksne skårar særs høgt når det gjeld læringsmiljø og trivsel 94% meiner dei får god støtte frå lærarane, 88% meiner det er godt læringsmiljø og 89% seier at dei gler seg til undervisninga vaksne og verksemder tok kontakt med vaksenopplæringssentra for å få karriererettleiing eller informasjon. Førre år var talet 7655, noko som gjev ein auke på 30%. Opplæringslova 4A-3 gjev vaksne lovfesta rett til opplæring på grunnskule- og vidaregåande nivå. Hordaland fylkeskommune tilbyr vidaregåande opplæring på fleire fagområde lokalisert ved ulike vidaregåande skular i fylket. Opplæringa kan variere frå individuell rettleiing til større og meir tradisjonell utdanning, og skal så langt mogleg vere tilpassa den einskilde sin arbeids- og livssituasjon. I 2010 var det heile personar i Hordaland i aldersgruppa år som berre hadde grunnskule som høgaste utdanningsnivå. Vidaregåande skule for vaksne bidreg til å gje vaksne utdanning og større jobbsikkerheit, samstundes som arbeidslivet får faglært arbeidskraft. Med utvikling av ny teknologi og spesialisering i arbeidslivet føljer auka krav til kunnskap og dokumentert kompetanse. Utdanning vert viktigare og ein ser globalt større konkurranse om spesialisert arbeidskraft.

8 6 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Full opplæring i bedrift Opplæringslova opnar for å teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt slik at all praktisk opplæring vert gjennomført i bedrift. Fylkeskommunen tek ansvaret for teoriopplæringa, medan bedrifta står for den praktiske opplæringa. Opplæring innan kriminalomsorga Fylket organiserer og gjennomfører opplæring innan kriminalomsorga. Undervisninga blir gitt ved Bergen fengsel, Bjørgvin fengsel, Ulvsnesøy og Fossane. Åsane videregående skole har ansvaret for undervisninga og undervisningspersonalet. Nøkkeltal for 2011: 395 lærlingar fekk teoriopplæring. Dette er ein auke på 36 % i høve til året før. 196 blei oppmeldt til fellesfag. Bygg og anlegg utgjer den største utdanningsgruppa, etterfølgt av elektrofag og helse- og sosialfag. Det blei inngått 325 nye kontraktar for lærlingar med full opplæring i bedrift. Nøkkeltal for 2011: Budsjett på om lag 25 millionar kroner 667 domfelte gjekk på kurs. Det blei avlagt 5 fagprøvar og 40 deltok i elevbedriftsarbeid Opplæringslova 3-3 opnar for å teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt slik at all opplæring blir gjennomført i bedrift. Ordninga fungerer som eit alternativ for dei som av ulike årsaker ikkje ønskjer å gjennomføra eit ordinært opplæringsløp i skulen. Teoriopplæringa vert normalt organisert med eigne lærlingeklassar med teori éin dag i veka, etter mønster frå den gamle lærlingskulen. Teorikrava er det same som i det ordinære lærlingeløpet. Negative erfaringar frå skulen kan endrast til noko positivt med full opplæring i bedrift og gjer at fleire fullfører og kjem seg ut i arbeid. Ordninga er lite kjent og blir ikkje promotert av fylkeskommunen. Fylkesmannens utdanningsavdeling i Hordaland har det landsdekkjande ansvaret for opplæring innanfor kriminalomsorga. Fylkesmannen i Hordaland fordeler midlar til fylkeskommunane, som står for sjølve opplæringa. Hordaland fylkeskommune organiserer og gjennomfører opplæring og den er lagt opp på same måte som skuleverksemda elles. Formålet med ordninga er å gje vidaregåande opplæring til innsette eller lauslatne som har rett til og ønskjer det. Fordi mange har kort soningstid, eller sit i varetekt, er ofte formalkompetansegivande kurs i høve til læreplanar ikkje eit reelt tilbod. For å motivere flest mogleg til å ta opplæring, og for å gi alle fangegrupper eit opplæringstilbod, er det også ei målsetjing å tilby kurs som ikkje er formelt kompetansegivande.

9 Utdanning for vaksne årsrapport Næringsretta utdanning industrifaga i endring Behovet for fagutdanna personell aukar i industrien i Hordaland. Industrien spør etter faglærte med fagbrev i fleire fag og teknikarar og ingeniørar. Opplæring er difor ein viktig innsatsfaktor for å støtte næringslivet lokalt og eit bidrag til å bygge regionen. For einskildindividet kan fagutdanning vere sjølve nøkkelen til arbeidslivet. Framtidas behov når det gjeld utdanning og industrinæringa: Stor auke i behov for faglærte, gjerne med fleire fagbrev. Auka behov for teknikarar og ingeniørar. Praktisk-teoretisk kompetanse hos tilsette med høgare utdanning. Framskrivingar frå SSB syner at behovet for yrkesfagleg arbeidskraft vil auka monaleg dei neste åra: Fagbrev gjennom vaksenopplæringa Det har vore ei formidabel auke i kursplassar i industrifaga i I 2010 var det berre 47 nye kursplassar i fag utanfor dei største gruppene studiespesialisering og helsefag. I 2011 var talet 247. Totalt er det ein auke på 425% når det gjeld kursplassar i industrifaga. Dette er ei etterlengta utvikling som vi vonar vil halde fram. Størst pågang hadde Senter for voksenopplæring ved Årstad videregående skole der 124 vaksne starta på teoriopplæring hausten Teknikk og industriell produksjon, samt service og samferdsel har størst tilstrøyming, med elektrofag, byggog anleggsfag og restaurant og matfag hakk i hæl. Senter for vaksenopplæring på Stord opplevde stor pågang til teorikurs innan sjømatproduksjon og akvakultur. Begge faga er godt forankra i lokal næringsverksemd og kursa starta i januar Frå hausten 2011 var det også mogleg å ta fagskuleutdanning innan akvakultur. Dette er eit tilbod som har vore etterspurt i næringa, og som vart fullteikna ved oppstart. Særs positiv auke i tal på vaksne som får undervisning i industrifag i vaksenopplæringa. I 2010 var talet 47, medan det i 2011 var 247 som begynte på yrkesfag. Full opplæring i bedrift Gjennom ordninga med full opplæring i bedrift, fekk i underkant av 400 lærlingar teoriundervisning i Dei fleste av desse jobbar i industrien og får teoriundervisning ein eller to Behovet for yrkesfaglig arbeidskraft Framskriving av behovet for yrkesfagleg arbeidskraft (i tusen) (2010, SSB)

10 8 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 dagar i veka. På denne måten får industrien faglært arbeidskraft. Elevar som ikkje finn seg til rette i det standardiserte skuleløpet kjem seg raskt ut i fast arbeid og får fagbrev. Industriens auka behov for fagskuleutdanning Fagskulane i Hordaland hadde stor søking til dei tekniske og maritime tilboda i 2011, og ein god auke frå året før. På Bergen tekniske fagskule og Voss tekniske fagskule byrja det 328 nye studentar og på Bergen maritime fagskule og Austevoll maritime fagskule totalt 183 nye studentar i Totalt starta 511 nye studentar, mot 469 studentar året før. Årsaka til at auken ikkje er større, er at den økonomiske ramma ikkje gjev rom for å auka studenttalet ytterlegare. Eit samarbeid mellom industri og fylkeskommune om fagskule er eit verdifullt bidrag til å bygge regionen. Døme på eit slikt samarbeid finn vi på Stord. Samarbeidsrådet og fire verksemder i Sunnhordland oppretta eit prosjekt med siktemål om å tilby naudsynt kompetanseheving for eigne tilsette. Fylkeskommunen løyvde totalt 2,2 millionar til dette prosjektet og resultatet vart at 35 studentar starta utdanning innan maskinteknikk og elkraft på Stord hausten Kværner Stord, Advantec, Wârtsilâ, Apply Leirvik og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har signalisert eit aukande behov for fagskuleutdanna personell i framtida. Det er stor etterspurnad etter kompetanse innan petroleumsteknologi, og hausten 2011 opna ei av verdas mest avanserte boresimulatorar, ein Drillsim-6000 ved Bergen maritime fagskule. Skulen er med dette den fyrste skulen i verda som har fått installert ein simulator av denne sorten. Simulatoren gjev studentar og borepersonell høve til å trene på ulike problemstillingar som kan oppstå under ein boreoperasjon i verkelegheita, og den gjev moglegheit for teamtrening. Utfordringar i utdanning innan industrifaga: Den økonomiske ramma for vaksenopplæringa og fagskulane har ikkje vakse i takt med etterspurnaden. Vidaregåande skule for vaksne, ordninga med full opplæring i bedrift og fagskulen bidreg til å utdanna lærlingar, studentar og vaksne i dei satsingsområda som er fastlagt i dei regionale planane for 2011: Marine næringar, maritime næringar, energi og landbruk.

11 Utdanning for vaksne årsrapport Unikt fagskuletilbod - Eg treng meir utdanning for å gjere jobben, seier Oddgeir Hjertenes. Han er tilsett i Kværner Stord, har fagbrev i elektrofag, men vil bli ingeniør. Hjertenes er ein av 35 tilsette i fire Stord-bedrifter som har starta på fagskuleutdanning kombinert med jobb. Rett ut i prosjektstillingar Vinteren 2013 er dei ferdig utdanna fagteknikar og har høve til å studere vidare i to år og bli ingeniør ved Høgskolen på Stord eller i Bergen. Med ytterlegare to år kan dei bli sivilingeniør. Men to år på fagskulen er nok til å få gode og interessante jobbar. Desse 35 vil gå rett ut i prosjektstillingar som fagteknikar etter to år og få prosjekt- og leiarstillingar. Gjennom utdanninga får dei lære å drifte eit prosjekt og leie medarbeidarane, seier rektor Torbjørn Tvedt. Elisabeth Siggervåg og Oddgeir Hjertenes God investering for fylkeskommunen - Verksemdene ønskjer å starte ny klasse neste haust. Dette er ei kjempegod investering for fylkeskommunen. Lærarane våre hospiterar i verksemdene og får tilgang til kompetansen deira. Vi lærer meir når vi får tilgang til verkelege prosjekt, seier Reidar Bøen. Dette tilbodet er for godt til å takke nei til. Eg får relevant utdanning, og fri med løn medan eg studerer. Men det er og ein gevinst for verksemdene. Vi får gode stillingar i Kværner med teknisk fagskule over to år, men eg kan studere i to år til og bli ingeniør, seier Oddgeir Hjertenes. Rett måte å gjere det på Elisabeth Siggervåg, ved Wärtsilä Stord, har og satsa på utdanningstilbodet. Eg har eksamen i automatisering og byggjer fjernstyringssystem til skip. Teikningane får eg frå ingeniørar, men det kunne vere greitt for meg å bli ingeniør og gjere jobben sjølv. Dette er rett måte å gjere det på når det er mangel på ingeniørar, seier Elisabeth Siggervåg. Fagarbeidarar attende på skulebenken Studentane som er plukka ut frå ein stor søkjarskare skal dei neste to åra veksla mellom to veker på jobb og ei veke undervisning. Innimellom er det nettbasert lekselesing og oppgåveløysing - fagleg leia av Bergen tekniske fagskole. - Det er eit rotterace de skal gjennom, seier Leif Helge Engelsen, rektor ved Stord vidaregåande skule. Det er på denne skulen teoriundervisninga føregår i form av intensive vekeskurs med lærarkrefter henta frå Bergen tekniske fagskole. Vi håper å få til vidareføring med 35 studentar kvart år om dette blir vellukka, seier avdelingsleiar Reidar Bøen ved Bergen tekniske fagskole. Rektor Torbjørn Tvedt ved Bergen tekniske fagskole (f.v.), rektor Leif Helge Engelsen ved Stord vidaregåande skule og Reidar Bøen, avdelingsleiar og næringslivskontakt ved Bergen tekniske fagskole.

12 10 Utdanning for vaksne årsrapport Positiv og rask reaksjon frå fylkeskommunen - Det er veldig positivt og gledeleg at fylkeskommunen har snudd seg raskt rundt for oss, seier leiar for fagskuleprosjektet, Trond Haga i Kværner Stord (Bergens Tidende). Gjennom fleire tiår har Sunnhordland bygd opp ein industrikompetanse innan maritim verksemd og olje- og gass som vert etterspurt i prosjekt over heile verda. Dei seinare åra har utviklinga dreia frå ein situasjon kor bygging har vore det sentrale til ein situasjon kor ingeniørarbeidet vert dominerande. Desse endringane fører til eit auka behov for fagskuleutdanna teknikarar og ingeniørar. På bakgrunn av dette gjekk Kværner Stord, Advantec, Wârtsilâ, Apply Leirvik og Samarbeidsrådet for Sunnhordland saman og oppretta prosjektet som skulle sørgje for at det vart mogleg for verksemdene sine eigne arbeidarar å ta fagskuleutdanning og ingeniørutdanning. Fylkeskommunen løyvde totalt 2,2 millionar til dette prosjektet. Resultatet vart at 35 studentar starta utdanning innan maskinteknikk og elkraft på Stord hausten Stort behov for teknologisk kompetanse Dei fire industriverksemdene har signalisert eit behov for 230 nye ingeniørar dei neste åra, og 50 i året etter Det er Bergen tekniske fagskole som står fagleg ansvarleg for det Stord-baserte utdanningstilbodet. - Vi slit med rekruttering av ingeniørar. I staden for å venta og håpa på det beste, ønskte vi å få til noko saman med lokale skular, seier Trond Haga. Han er prosjektleiar for studiesamarbeidet, og meiner behovet for teknologisk kompetanse aukar i takt med ei utvikling der norske offshoreverft sine oppdrag er plassert stadig høgare i verdikjeda. - Ingeniørkompetanse vil vera ekstra viktig for å vinna framtidige offshoreoppdrag, seier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i Oljeindustriens Landsforening (OLF). God modell for utdanning Dette er første gongen fagteknikarutdanning blir gjennomført som eit spleiselag mellom fylkeskommunen og verksemder, og syner tydeleg fagskulen si rolle som regional utviklingsaktør. - Modellen kan også nyttast i andre lokalsamfunn. Vi hadde ikkje fått til denne utdanninga utan verksemdene i ryggen. Vi har hatt kontakt med Odda som er interessert i dette, seier Reidar Bøen. som har næringslivskontakt som ei av sine arbeidsoppgåver ved Bergen tekniske fagskole. Vi har det same nettstøtta tilbodet i Bergen, men det går over tre år og utan økonomisk støtte frå verksemdene, seier rektor Torbjørn Tvedt. Pilotprosjekt Fylkesutvalet løyvde kroner gjennom Regionalt utviklingsprogrammidlar, og kroner etter innstilling frå Hordaland fagskulestyre til eit pilotprosjekt som skal produsera rundt 30 fagskuleteknikarar i året. Industriverksemdene og Samarbeidsrådet for Sunnhordland går inn med ei tilsvarande løyving, hovudsakeleg i form av eigeninnsats som lærarar innan dei praktiske faga. Spleiselaget med Hordaland fylkeskommune set verksemdene Kværner Stord, Advantec, Wärtsilä og Apply Leirvik i stand til å stette noko av det store behovet for teknikarar og ingeniørar. I oktober starta 35 industritilsette med ei toårig fagskuleutdanning som også kan vere første løpet mot ei ingeniørutdanning.

13 Utdanning for vaksne årsrapport Helsefag store utfordringar Hordaland står framfor store utfordringar når det gjeld underskot på utdanna personell i helse- og omsorgssektoren. Med Samhandlingsreforma vil kommunane i fylket få eit større ansvar for fleire pasientgrupper og det er då naudsynt med nok utdanna helsepersonell med kompetanse. Dei største utfordringane: Ein treng fleire helsefagarbeidarar Fleire helsefagarbeidarar treng auka spisskompetanse. Helsefagarbeidar Det vert utdanna for få helsefagarbeidarar i vidaregåande utdanning til å dekke dei auka behova og erstatte hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar som går av med pensjon. Faget slit med låg rekruttering og stort fråfall. Framskrivingar av SSB fortel at det fram til 2030 vil verte eit underskot av helsefagarbeidarar på over I rapporten Helsefagarbeiderutdanning for vaksne (2010) skriv Håkon Høst at med dagens fråfall og ungdomsrekruttering, må heile % av rekrutteringa skje via vaksne for å nå dagens rekrutteringsmål. Av dei 1221 kursplassane i vidaregåande skule for vaksne som starta opp i perioden våren 2011 og hausten 2011, var 394 plassar innan helsefag. Den desidert største gruppa var vaksne som fekk teoriundervisning i helsearbeidarfaget. Undervisninga er fordelt over heile fylket med undervisning i Knarvik, Kvinnherad, Fusa, Sotra, Fitjar, Åsane, Odda og på Lønborg videregående skole. Dei fleste er ufaglærte vaksne med lang fartstid i helsevesenet og som no får naudsynt opplæring til å kunne ta fagbrev gjennom praksiskandidatordninga. Vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole er hovudsenteret når det gjeld helsefaga og har etablert eit godt fagmiljø og eit godt rykte når det gjeld vaksenopplæring innan helsefaga. Her får minoritetsspråklege ekstra opplæring i norsk, noko som har gitt gode resultat og nøgde elevar. Lønborg har også inngått eit samarbeidsprosjekt med NAV og Bergen kommune om å utdanna fleire ufaglærte i helsesektoren. Framskrivingar av SSB fortel at det fram til 2030 vil bli eit underskot av helsefagarbeidarar på over Spesialisering med fagskule Samhandlingsreforma vil føra til at ein større del av helsetenesta skal ytast av kommunane med auka fokus på førebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering og naudsynt

14 12 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 omsorg - noko som medfører auka behov for helsepersonell med spisskompetanse. Når den enkelte kommune sjølv får ansvaret innan livsstil- og aldersrelaterte sjukdommar, fleire kronikarar og pasientar med kompelekse sjukdomsbilete, er det viktig med auka kompetanse og spesialisering av helsepersonell. Fagskulane i Hordaland gjev vidareutdanning og spisskompetanse innan psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrande pleie, samt eldreomsorg. Fitjar og Fusa fagskule hadde til saman 41 studentar innan desse fagretningane skuleåret 2010/11. Studenttalet er lågt og helsefaga i fagskulen slit med rekrutteringa både nasjonalt og regionalt. Hordaland fylkeskommune gjev også tilskot til private fagskular med helsefagskuletilbod (AOF Hordaland og NKS Nettstudier). Dei private tilbydarane gjev vidareutdanning innan psykisk helsearbeid, eldreomsorg og rehabilitering. Til saman gav Hordaland fylkeskommune tilskot til 126 private fagskulestudentar i Helsedirektoratet prioriterer utvikling av tilbod om fagskuleutdanning innan helsefaga. Med Kompetanseløftet 2015 er målsettinga at skal få fagskuleutdanning i helse- og sosialfag årleg. Utfordringar i helseutdanninga: Vaksenopplæringa har ikkje midlar til å oppretta klassar til alle som søkjer på helsefag. Meir enn 100 på venteliste. Helsefagskuleutdanninga slit med rekruttering. Vidaregåande skule for vaksne, fagskulen og ordninga med full opplæring i bedrift bidrar til å få auka kompetansen og får opp talet på utdanna helsepersonell i fylket. Innan vidaregåande opplæring for vaksne og ordninga med full opplæring i bedrift gir vi teoriundervisning i helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsesekretær og ambulansefaget. Vi har også eigne undervisningsopplegg for minoritetsspråklege vaksne der dei får tilleggsundervisning i norsk. Fagskulen gjev vidareutdanning og spisskompetanse innan psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrande pleie, samt eldreomsorg.

15 Utdanning for vaksne årsrapport Utdannar framtidige helsefagarbeidarar - Eg er sterk i trua på at det er mange framtidige helsefagarbeidarar som no får undervisning, seier Mary Monsen, leiar for Senter for voksenopplæring ved Lønborg videregående skole. Monsen organiserar helsefagutdanninga for minoritetsspråklege, eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NAV og Bergen kommune. Norskundervisninga er styrka det første året, og i tillegg er grunnopplæringa meir fleksibel med tanke på vegen vidare. Når det er fullført får dei sjansen til å søkja seg vidare på VG1 for å starta på ei formell utdanning mot ei framtid som helsefagarbeidar eller barne- og ungdomsarbeidar. Populær utdanning Vaksenopplæringssenteret på Lønborg organiserar også andre opplæringstilbod for vaksne innan helse- og sosialfag. I januar starta 28 vaksne med opplæring i helsearbeidarfaget, medan 20 fekk plass på opplæring til barne- og ungdomsarbeid, men ventelista er lang: 60 vaksne, om lag 30 med vaksenrett, stod på ventelista til helsefagarbeid då undervisninga starta i januar, medan 40 ventar på plass i barne-og ungdomsarbeid, og ventelista aukar. - Dei som ikkje har nok yrkeserfaring til å ta fagbrev blir råda til å skaffe seg relevant praksis i ventetida. Eg håpar også mange kan få plass på nye opplæringstilbod i haust, både på tradisjonell vaksenopplæring og nye opplæringstilbod for minoritetsspråklege, seier Monsen. Mary Monsen er leiar for Senter for voksenopplæring ved Lønborg videregående skole Internasjonalisering - Lønborg vgs har lenge hatt eit særskilt fokus på internasjonalisering, både i form av elevmasse og prosjekt som vi engasjerar oss i. Og det er ingen tvil om at dei elevane du møter her i dag er med på å gjera skulekvardagen for oss alle mykje rikare, smiler Mary Monsen. Lærar Kari Willassen (venstre) saman med framtidige fagarbeidarar. Tekst og foto: Vidar Alfarnes

16 14 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Draumen er å bli jordmor På timeplanen står yrkesutøving innan helsefaget. Kontaktlærar Kari Willassen meir samtalar enn doserar med dei 14 studentane, og får betalt i form av ein fin dialog. Heilt bak i klasserommet sit Chidima Njoku Hagen. Med ein draum om ein dag å bli jordmor. - Ein skal setja seg store og utfordrande mål, smiler kvinna frå Nigeria. Vi er på Senter for voksenopplæring på Lønborg videregående skole. Hordaland fylkeskommune, NAV og Bergen kommune samarbeider tett med å utdanna helsepersonell med innvandrarbakgrunn. Dei godt vaksne elevane på pultane framfor oss er midt i målgruppa. Fleire av dei gjer alt ein stor innsats som vikarar i kommunal helsesektor. Nokon av dei har gjerne arbeidd med helse- og sosialoppgåver i sitt tidlegare heimland, men manglar ei formell utdanning, samstundes som dei slit litt med norsken. - Det går rimeleg greitt å snakka, men det er litt verre med skrivinga, seier Wanna Wanarak Røyrbotten. Ho kjem frå Thailand, men har budd på den heilt andre sida av jordkloden dei siste ti åra. - Eg har hatt mange ulike jobbar etter at eg kom til Bergen. Har jobba på hotell, sardinfabrikk på Askøy, vore pakkehjelp på Platou Sport og har ein lengre periode som reinhaldar i Bergen kommune bak meg. Har mellom anna vaska mykje på rådhuset, forklarar Wanna. Problemet er berre at kroppen hennar ikkje har hatt så godt av jobben som reinhaldar. No ser ho heller for seg ei framtid som tilsett på ein sjuke- Chidima Njoku Hagen Gjengen vår held på med VG1 helsefag. Kor vidt dei endar opp som lærlingar eller praksiskandidatar er det framleis altfor tidleg å seia noko om. Helvi Shindondala frå Namibia har berre vore i Noreg i fire år, og er glad det finst eit slikt skuletilbod som på Lønborg. - Det viktigaste i min situasjon er å få norskkunnskapane på plass, og ikkje minst komme inn i eit godt miljø. Tekst og foto: Vidar Alfarnes Fakta om helsefagutdanning for minoritetsspråklege Wanna Wanarak Røyrbotten eller pleieheim. I fjor jobba ho ein god del på Frieda Fasmers Minne i Loddefjord. - Det har så absolutt gjeve meirsmak. No satsar eg for fullt på å få meg ei formell utdanning som helsefagarbeidar, seier Røyrbotten. Nye utfordringar krev nye løysingar. Hordaland fylkeskommune, NAV og Bergen kommune samarbeider om å utdanne helsepersonell med innvandrarbakgrunn. NAV gir økonomisk støtte under opplæringa på Lønborg videregående skole. Deretter får deltakarane læreplass i Bergen kommune. Norskundervisinga er styrka det første året, og i tillegg er grunnopplæringa meir fleksibel med tanke på vegen vidare. Dei seks første som fekk læreplass har fått fagbrev. I dag er det ca 12 lærlingar i faget. Dei fleste kombinerer jobb med utdanning.

17 Utdanning for vaksne årsrapport Studiespesialiserande og fellesfag Den største gruppa i vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne som tek studieførebuande fag er den største gruppa i vaksenopplæringa og hadde ved kursstart 520 av 1221 kursdeltakarar hausten Det var undervisning i studieførebuande fag på vaksenopplæringssentra på Knarvik, Stord, Voss og Bergen Katedralskole. For å oppfylla kravet om tilpassa opplæring for dei vaksne, tilbyr fylkeskommunen også nettbasert undervisning. Elevane som tek studieførebuande fag er ulike grupper ein grovt sett kan fordela slik: Vaksne som ønskjer å fullføra vidaregåande skule Vaksne med fagbrev og som ønskjer påbygg for å kunne studera vidare Vaksne minoritetsspråklege som treng ekstra opplæring i norsk og engelsk for å kunne koma inn på høgskule/ universitet. Ungdom som ikkje har vidaregåande skule og som får ein ny sjanse til å fullføra Vaksne som treng ekstra realfag for å koma inn på særskilte fag på universitet/høgskule (matematikk og fysikk). Vaksenopplæringa har eit breiare tilbod enn det opplæringslova krev når det gjeld studiespesialiserande fag. På denne måten kan ein få fleire inn i høgare utdanning, samt å bidra til at fleire unge fullfører. Bergen Katedralskole vaksenopplæring med utvida tilbod Vaksenopplæringssenteret ved Bergen Katedralskule er hovudsenteret i Hordaland når det gjeld studiespesialiserande fag for vaksne. Opplæringslova set ingen krav til kunnskapar i norsk for å ta ut vaksenretten. Dei har like mange vaksenelevar som dei har ordinære elevar og har bygd seg opp som eit stort og viktig kompetanse- og rådgjevingssenter for vaksenopplæringa i Hordaland. Ein del minoritetsspråklege, som har rett på vaksenopplæring, har ikkje gode nok kunnskapar i norsk til å få utbytte av undervisninga. For å koma desse i møte har Hordaland fylkeskommune eit eige undervisningsopplegg for desse på Bergen Katedralskule. Etter ein språktest kan dei få tilbod om undervisning i norsk for framandspråklege og innføringskurs i engelsk minoritetsspråklege. Dei kan gå i innføringsklasse i opp til to år før dei startar ordinær undervisning. Minoritetsspråklege utgjer over 1/3 av dei vaksne deltakarane ved Bergen Katedralskole. Fellesfag for lærlingar og praksiskandidatar Dei aller fleste lærlingane med full opplæring i bedrift manglar fellesfag i utdanninga si. Av dei 395 lærlingane som blei meldt opp til teoriopplæring hausten 2011, blei 196 meldt opp til å ta fellesfag dette året, noko som utgjer over 50%. Laksevåg vgs. og Åsane vgs. blir i all hovudsak nytta til denne undervisninga. I tillegg får ein del praksiskandidatar fellesfag. Utfordringar: Stor etterspurnad og mange på venteliste. Knappe budsjett gjer at vaksne under 25 år ikkje får tilbod om undervisning. Oversikt over kursplassar for vidaregåande skule for vaksne og lærling med full opplæring i bedrift Studiespesialiserande Fellesfag TOTALT Oppstart H Oppstart V11/H TOTALT Oversikt over kursplassar for vidaregåande skule for vaksne og lærling med full opplæring i bedrift Studiespesialiserande utdanning på BKS. (foto Vidar Alfarnes)

18 16 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Dei endrar kursen på Bergen Katedralskole Dei ynskjer ein ny kurs for framtida, og tek vidaregåande utdanning ved Senter for voksenopplæring ved Bergen Katedralskole dette skuleåret. Dei tek vidaregåande utdanning ved Senter for vaksenopplæring ved Bergen katadralskole. Møt frå venstre Erik Sloan, Terje André Igelkjøn, Marita Nygård, Hanne Aarland og Christopher Frøiland. (Foto: Vidar Alfarnes) Namn: Hanne Aarland Alder: 23 Frå: Austevoll Bakgrunn: Fagbrev som frisør Drøymer om: Studiekompetanse for å kunne bli marinbiolog Av helseårsaker ville ikkje Hanne vera frisør lenger. - I tillegg er jo ikkje frisøryrket særskilt godt betalt. Og løn ser eg meir og meir som ein motivasjon. Ikkje minst om det er mogleg å kombinera med eit yrke som ein er litt interessert i. No tenkjer eg at marinbiolog eller logistikkmedarbeidar innan shipping kunne vore noko å satsa på. Men då må eg ha matematikk og fysikk, og då treng eg nok endå eit år her på BKS. Men det kjem til å gå heilt fint. - Eg likar meg veldig godt, og ser at eg har eit heilt anna utbyte av å gå på skule i dag, enn kva tilfelle var for åtte, ti år sidan. At tilbodet er gratis, har også veldig mykje å seia for meg, fortel Aarland. Tekst og foto: Vidar Alfarnes Namn: Christopher Frøiland Alder: 29 Frå: Eidsvågneset Bakgrunn: Utdanning frå hesteline på Stend og Voss Drøymer om: Noko innan plantevitskap eller landbruk Han slit med ein skade i den eine foten, men har likevel funne seg godt til rette som barnehageassistent på A-26 på Åstveit. - På eit litt fuktig nachspiel fann ei venninne og eg ut at vi måtte koma litt vidare med liva våre. Vi søkte på nettet, og henta ut informasjon om vaksenopplæringstilbodet til Hordaland fylkeskommune. I fjor jobba eg fullt i barnehagen, og tok naturfag og historie på kvelden. I år er også eg elev på dagtid. Matte og norsk krev litt meir av meg, fortel ein som alltid har hatt ei eventyrleg interesse for hest. - Difor gjekk eg også fleire år på hesteliner. Det var moro. Etterpå har eg berre måtta innrømme at hestemiljøet kanskje ikkje er det som tiltalar meg aller mest. Det er også svært vanskeleg å tena pengar på slikt arbeid. Men eg er framleis svært interessert i dyr og jordbruk. Målet er å studera plantevitskap, og gjerne ta ein master i landbruksøkologi.

19 Utdanning for vaksne årsrapport Namn: Erik Sloan Alder: 34 Frå: Åsane Har: Mange år som taktekkar bak seg Drøymer om: Gjerne ein jobb i barnevernet Etter tre operasjonar og kne som ikkje inneheld stort anna enn pulver, var det på høg tid at taktekkaren frå Åsane byrja på eit nytt løp. - Eg er definitivt på omskulering. Etter nokre rundar med NAV, hamna eg på Bergen Katedralskole. Det har vist seg å vera eit godt val, seier mannen med to born og sambuar. Han får 66 prosent av løna si i tre år, såkalla arbeidsavklaringspengar. - Det hadde ikkje nytta utan, men eg er glad eg fekk denne sjansen. I 15 år har eg gått etter pengane. No ser eg ei opning for å kunne tenkja litt annleis. Målet er å starta på vernepleie eller sosionomutdanning, etter at den generelle studiekompetansen er i boks. Sloan er imponert over standarden på lærarane. Og i matematikk - som alltid har vore eit litt vanskeleg fag opplever han no at oppgåvene faktisk er laga for at han skal kunne løysa dei. - Så då har eg iallfall forandra meg litt frå ungdomsskulen, smiler ein av dei eldste i vaksenopplæringsgjengen. Namn: Terje André Igelkjøn Alder: 25 Frå: Åsane Bakgrunn: Lite skule, men bakgrunn som sidemann på lastebil Drøymer om: BI er den store draumen Terje André har hatt mange ulike jobbar. Den kraftige karen har vore til god hjelp som sidemann på lastebil, særskilt når det har vore trong for å ta i litt ekstra. Men etter kvart fekk han skadar som gjorde at han ikkje kunne halda fram med tungt fysisk arbeid. - No er det tid for omskulering. At eg hamna her er noko tilfeldig. Ei veninne av meg starta på skulen, og slik vart også eg merksam på det gode tilbodet. Ho slutta etter ei stund, men eg har absolutt tenkt å fullføra. Det store målet mitt er å koma inn på BI, og på sikt få ein jobb innan økonomi, eller noko i eigedomsmeklarbransjen. - Miljøet på skulen er veldig bra, og eg er positivt overraska over kor mottakeleg eg er for å læra i dag, ti år etter at eg gjekk ut av ungdomsskulen, seier Igelkjøn. Namn: Marita Nygård Alder: 22 Frå: Sandsli Bakgrunn: Fagbrev som frisør Drøymer om: Generell studiekompetanse. Etterpå vil ho gjerne starta på eit utviklingsstudie - Eg er faktisk veldig glad i å gå på skule. Det er storarta. Men når ein går på ungdomsskulen er det ikkje lett å vita kva ein ønskjer å gjera mange år fram i tid. Flott då at det er slike tilbod som på BKS. Miljøet er godt, lærarane dyktige og til alt overmål er det gratis, smiler Nygård, midt i ein kvardag der norsk, matematikk, historie og naturfag får mykje merksemd. - Alle faga er fine, men historie er den absolutte favoritten. 22-åringen frå Bergen sør har fått utretta mykje på kort tid. - Eg skjøna tidleg at frisørfaget ikkje var det rette for meg. Difor har eg mellom anna vore eitt år på den norske paviljongen i Disneyworld, rett utanfor Orlando i Florida. Der jobba eg som servitør i restauranten Akershus. Arbeidde litt som servitør også etter at eg kom heim. Har i tillegg jobbpraksis frå barnehage.

20 18 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Utfordringar framover Utfordringane i fylkeskommunen sitt utdanningstilbod til vaksne er mange og samansette. I første rekke ser vi at låg vekst i budsjetta gjer at fylkeskommunen ikkje kan følgja opp auka etterspurnad etter opplæringstenestene. Fylkeskommunen må operera med ventelister i grenselandet av lov og forskrift. Fagskulen sitt helsefagtilbod er finansiert av øyremerka statsmidlar. Her derimot er utfordringa mangel på etterspurnad til studia, trass i at det kommunale helsestellet har stort behov for fagpersonellet. Utfordringar for fagskulane: 1. Nullvekst i rammeoverføringane til fagskulane Den økonomiske ramma for fagskulane veks ikkje i takt med aukinga i studenttala. Dette gjer at det ikkje er mogleg å starta opp nye tilbod eller gje tilbod andre stader i fylket, utan ekstra løyvingar eller nedlegging av eksisterande tilbod. 2. Låg rekruttering til helse- og sosialutdanning Innan helsefagskuleutdanningane er utfordringa å rekruttera nok studentar. Midlane til helsefagskulestudentar er øyremerka, og det er derfor ikkje mogleg å finansiera små klassar fullt ut. Resultatet vart at Hordaland satt tilbake med fleire hundre tusen i ubrukte helsefagskulemidlar, medan dei offentlege helsefagskulane ikkje fekk nok tilskot til å gå i balanse med klassane sine. Utfordringar for vidaregåande opplæring: 1. Vaksne utan fullført vidaregåande Hordaland hadde vaksne, mellom år, utan fullført vidaregåande (SSB 2010). Om lag 1000 av desse fekk opplæringstilbod i Fylkeskommunen har soleis eit stort behov for vaksenopplæring og har dei siste åra hatt markant auke i etterspurnaden etter opplæringstenestene. Fylkeskommunen har langt på veg lukkast, medan lav vekst i budsjetta no gjer at vi ikkje kan svare på etterspurnaden. Som eit resultat får fylkeskommunen ventelister av ufaglærte vaksne med rett til opplæring, m.a. i helse- og sosialfaga. Vaksne utan fullført vidaregåande skule menn kvinner total år år år år totalt Tabellen viser personar utan fullført vidaregåande skule i Hordaland fylke i 2010 i aldersgruppa år (SSB)

21 Utdanning for vaksne årsrapport Vaksne som tek studiespesialiserande utdanning på Bergen Katadralskole. 2. Vaksne som treng ny utdanning Vaksenopplæringa i Hordaland har fått auka pågang frå to grupper vaksne utan vaksenrett: faglærte vaksne som treng nytt fagbrev, fordi næringa dei arbeider i er i endring vaksne som arbeider i andre yrke enn det dei i si tid utdanna seg til, og som no ønskjer relevant fagutdanning eller studiekompetanse for å komma seg vidare Ingen av desse gruppene har vaksenrett, og vert avviste pga ressursmangel. Alternative tilbod frå private tilbydarar vert ofte for dyre for desse målgruppene. 3. Unge vaksne år, utan rett Unge vaksne som har brukt opp ungdomsretten utan å ha fullført vidaregåande utdanning, kontaktar ofte vaksenopplæringa. Ved inntaket til opplæring hausten 2011 vart dei Det er nær sammenheng mellom utdanningsnivå, arbeids-ledighet, uførhet og helse, og den kritiske grensa går ved fullført videregående opplæring. Derfor er det så viktig å få flere voksne til å ta videre-gående opplæring Kristin Halvorsen Kjelde: Regjeringen.no fleste av desse avviste fordi dei var utan vaksenrett, og det ikkje var ledige plassar. Mange vert soleis gåande utan opplæringstilbod i unge år når dei har høve til å ta utdanning og endeleg er motiverte. Delar av målgruppa vil truleg venda seg til vaksenopplæringa når dei innfrir vaksenretten. Medan andre også for framtida, vil stå utan fullført vidaregåande utdanning. Hordaland har godt over 8000 unge utan fullført vidaregåande (sjå tabell på side 19).

22 20 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Informasjonarbeid om fylkeskommunen sitt utdanningstilbod til vaksne Fagskulen og vidaregåande opplæring for vaksne har gode tilbod som ikkje alltid når ut til målgruppa. Mange kjenner heller ikkje til den retten dei har til opplæring. Vi har jobba medvite for å gi betre informasjon til primærmålgruppa, men også styrke informasjonen til dei som er i kontakt med primærgruppa. I dette arbeidet har vi testa ut fleire kanalar for informasjon, ofte med godt resultat. Behov og utfordringar i marknadsføring Betre målretting i marknadsføring av helsefagskulane Vaksenretten og opplæringstilboda er for lite kjent i Hordaland Informasjonsarbeid for fagskulane Annonsering Studietilboda for Fagskulane i Hordaland har vore annonserte i dagspressa, aktuelle fagblad, på Facebook og i Google, i samband med søknadsfrist. Tal viser at teknisk og maritim utdanning ofte vart klikka på i Google, men sjeldnare på Facebook. For helseutdanninga var det omvendt. Inntak Tal på søkjarar til tekniske og maritime fag auka i forhold til året før, medan studietilboda innan helseutdanning hadde lågare søkjartal enn i Det kan sjå ut til at dei kjende tilboda innan tekniske og maritime fag er lettare å marknadsføre enn dei nye tilboda innan helse. Brukarkontakt og rettleiing på vaksenopplæringssentra I tillegg til sjølve undervisningsdelen, har dei ni vaksenopplæringssentra ei omfattande og viktig rolle som servicesenter for vaksne og verksemder i spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne. Pågangen syner at det er stor interesse og eit stort behov for informasjon om tilboda til fylkeskommunen, vaksenretten og vidaregåande skule for vaksne. Fagskulesamarbeid på utdaningsmessa Utdanningsmesse Alle dei sju fagskulane deltok aktivt då vi for fyrste gong var representerte med stand på den årlege todagars utdanningsmessa for ungdom, i Grieghallen. Fagskulane i Hordaland fekk på denne måten presentert seg for eit stort tal potensielle søkjarar. Helsefagskuletilboda i fokus Sjølv om søknadsfristen vart utvida med nesten fire månader og fagskuletilboda innan psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrande pleie og eldreomsorg vart ekstra mykje marknadsførte, var søkjartala låge. Det kan sjå ut til at ein i framtida må ta i bruk ei anna type marknadsføring, eks. ved direktekontakt med institusjonane, for å gjere desse fagskuletilboda like kjente som dei etablerte. I 2011 var det 9919 vaksne og verksemder som tok kontakt for å få karriererettleiing eller informasjon. Førre år var talet 7655, noko som gjev ein auke på 30%. Karriererettleiing for vaksne har auka med 79% Informasjonsmøte mellom vaksenopplæringskoordinatorane og private/offentlege verksemder har auka med 50% Vaksenopplæringssentra brukar mykje tid og ressursar på å informera vaksne og verksemder om vaksenretten og Hordaland fylkeskommune sine opplæringstilbod. Tala syner at kontakten med næringslivet og andre verksemder har vore prioritert i 2011, noko me trur er ei viktig utvikling. Marknadsføring av vidaregåande opplæring Annonsering i dagspressa har gjennom fleire år vore grunnsteinen i arbeidet med å marknadsføre vidaregåande opplæring for vaksne. Annonseringa har gjort vaksne medvitne på eigne rettar og fylkeskommunen sine opplæringstilbod. Redaksjonelle oppslag om vaksenopplæring i lokalaviser har og vore viktige bidrag i informasjonsarbeidet. Vi har mellom anna hatt oppslag i Fanaposten, Hardanger folkeblad, Hordaland, Sunnhordland, BA og NRK Hordaland.

23 Utdanning for vaksne årsrapport Satsing på digital marknadsføring Vi veit at stadig fleire nyttar nettbaserte tenester for å lese nyhende og finne informasjon, og det er eit mål å styrke den nettbaserte informasjonen. For å nå fram til nye grupper av hordalendingar har vi difor starta med annonsering i sosiale media som Facebook og Google. Eit resultat av annonsekampanjane er auka trafikk til nettsidene. Både framsida og kurssidene våre er blant dei ti mest besøkte på fylkeskommunen sine nettsider i 2011, saman med sidene for ledige stillingar, fagopplæring, privatisteksamen og inntak. Hausten 2011 hadde vi totalt besøk frå i alt unike brukarar*. Døme på Facebook-annonse Innhald og oppdatering av nettsider Å oppgradere innhaldet på eigne nettsider har stått sentralt i den digitale marknadsføringa. Fylkeskommunen sine nettsider om vaksenopplæring gir utfyllande informasjon om vaksenrett og opplæringstilboda. Det er viktige at sidene peiker vidare til dei ni vaksenopplæringssentra fylket har, og ikkje minst at sentra sine sider er oppdaterte med god informasjon. Det siste året har vi difor i samarbeid med sentra jobba for å betre innhaldet på nettsidene. Vi har mellom anna lagt vekt på å vere nokolunde einsarta i innhald, navigering og uttrykk. Nettsida til Årstad (skjermbildet) er eit døme på kva arbeid som er gjort. Faksimile frå oppslag i Fanaposten Mange nye brukarar Om lag 80 prosent av trafikken på nettsidene til vaksenopplæringa kjem frå Facebook, Google og andre søkemotorar. Meir enn halvparten av desse (57%) var nye besøkande, noko som tyder på at nye grupper blir kjende med vaksenretten og opplæringstilboda for vaksne. Tala tyder på at nye brukarar finn informasjon om vaksenopplæring på Hordaland fylkeskommune sine nettsider. Eit døme på dette er at i 2010 var det berre 150 treff på søkeordet voksenopplæring. I 2011 hadde talet auka til Skjermbilete frå nettsida til Senter for voksenopplæring, Årstad videregående skole, * Unike brukarar viser kor mange ulike brukarar som faktisk var inne på sidene i perioden. I gjennomsnitt brukte dei besøkande 2,40 minutt og las 3,2 sider. Totalt var det sidevisningar. Tala gjeld for perioden 10. august til 31. desember 2011.

24 22 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 Foto i årsrapporten Forsidefoto: Tri Nguyen, Sissel M. Rasmussen, Erlend Angelo og Håvard Sæbø / LO Media. Vidar Alfarnes. Foto side 8: Erlend Angelo og Håvard Sæbø / LO Media Foto side 11: Vidar Alfarnes. Sissel M. Rasmussen /LO Media Foto side 19: Vidar Alfarnes

25 Utdanning for vaksne årsrapport Senter for voksenopplæring Bergen katedralskole tlf Knarvik vidaregåande skule tlf Kvinnherad vidaregåande skule tlf Lønborg videregående skole tlf Odda vidaregåande skule tlf Stord vidaregåande skule tlf Voss vidaregåande skule tlf Årstad videregående skole tlf Åsane videregående skole tlf Fagskulane i Hordaland Austevoll maritime fagskule tlf Bergen maritime fagskole tlf Bergen tekniske fagskole tlf Fitjar vidaregåande skule tlf Fusa vidaregåande skule tlf Hjeltnes gartnarskule tlf Rubbestadnes maritime fagskule tlf Voss tekniske fagskule tlf Opplæring i kriminalomsorg Åsane videregående skole tlf Bergen fengsel tlf Bjørgvin fengsel tlf Avd. Ulvsnesøy tlf Avd. Fossane tlf Vaksenopplæringsgruppa på fylkesbygget Fagskuleutdanning tlf Opplæring innan kriminalomsorga tlf Teoriopplæring for lærlingar tlf Vaksenopplæring tlf

26 FOR DEG SOM VEIT KOR DU SKAL 24 Utdanning for vaksne årsrapport 2011 NÆRINGSRETTA UTDANNING FAGSKULANE I HORDALAND HELSEUTDANNINGAR FAGSKULANE I HORDALAND VIDAREGÅANDE UTDANNING FOR VAKSNE VIDAREGÅANDE UTDANNING FOR VAKSNE VIDAREGÅANDE UTDANNING FOR VAKSNE Jobbar du med barn og unge? Ta fagbrev! Ta fagbrev i yrket ditt! Ta studiekompetanse! brosjyre-vaksenopplbua-grøn.indd brosjyre-vaksenoppl-fagbrev.indd brosjyre-vaksenoppl-studie.indd

27

28 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Opplæringsavdelinga Vaksenopplæringa Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: E-post: Februar Opplæringsavdelinga.

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen

Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen Søknad om midlar til start av ny fagskuleklasse etter Stordmodellen For verksemdene Trond Haga Kværner Stord Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2012. Tema: Helseutdanning

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2012. Tema: Helseutdanning Utdanning for vaksne Årsrapport 2012 Tema: Helseutdanning Utdanning for vaksne - årsrapport 2012 1 Føreord I denne årsrapporten har vi valt helsefaga som hovudtema. Samhandlingsreforma har gjeve kommunane

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800905-71 Arkivnr. 522 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27. mai, 2010 FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 SAMANDRAG

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Rekruttering og kvalifisering til framtidas helse- og omsorgstenester. Tonje Thorbjørnsen, prosjektleiar Kompetanseløftet 2015

Rekruttering og kvalifisering til framtidas helse- og omsorgstenester. Tonje Thorbjørnsen, prosjektleiar Kompetanseløftet 2015 Rekruttering og kvalifisering til framtidas helse- og omsorgstenester Tonje Thorbjørnsen, prosjektleiar Kompetanseløftet 2015 2029 2027 2025 Det norske paradokset» 30000 20000 10000 2007 2009 2011 2013

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Årsrapport 2010 Utdanning for vaksne

Årsrapport 2010 Utdanning for vaksne Utdanning for vaksne Forsidefoto: Sissel M. Rasmussen, Håvard Sæbø, Tri Nguyen / LO Media Innhald Forord Side 5 VAKSENOPPLÆRINGA Side 6 Teori på måndagar Side 9 FAGSKULEUTDANNING Side 10 Helsar ny fagskule

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2011

Rådgjevarkonferansen 2011 Rådgjevarkonferansen 2011 Jetmund Rygg, avd.leiar, Førde Organiseringa av Fagskulen i Sogn og Fjordane Fagskulen er eigd av Fylkeskommunen Den har eige fagskulestyre, samansett av politikarar og næringslivs

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014

Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-71 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.01.2018 6570/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal Bakgrunn

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Etterutdanningskurs for rådgjevarar i Bergen 20.jan.2009 Innlegg ved Ingmar Ljones 1 Grunnlag for prosjektet Satsing mot fråfall Kunnskapsløftet: Utnytta

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsmelding Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag Fagskuleutdanning i eldreomsorg, nettstøtta på deltid over to år.

Årsmelding Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag Fagskuleutdanning i eldreomsorg, nettstøtta på deltid over to år. Årsmelding Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag - 011 Fagskuleutdanning i eldreomsorg, nettstøtta på deltid over to år. Årsmeldinga frå Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag gjev ein oppsummering av dei viktigaste

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Auka gjennomføring i yrkesfaga. Strategiar på kort og lang sikt, ei heilskapleg tilnærming.

Auka gjennomføring i yrkesfaga. Strategiar på kort og lang sikt, ei heilskapleg tilnærming. OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/4866-1 Saksbehandlar: Torbjørn Mjelstad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 25.05.2016 Utval for opplæring og helse 02.06.2016 Fylkestinget

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer