Nasjonalt fagråd i utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap Møte 27. oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt fagråd i utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap Møte 27. oktober 2009"

Transkript

1 Nasjonalt fagråd i utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap Møte 27. oktober 2009 Til stede: Eirik Birkeland, NMH Ingrid Maria Hauken, NMH Kjetil Solvik, NMH Knut Olseng, NMH Erik Hagtun, NTNU Trine Knutsen, NTNU Tove Haugerudbråten, UiT Geir Davidsen, UiT Svein Bjørkås, UiO Frode Thorsen, UiB Kjerstin Tønseth, UiB Jørn Schau, UiA Heidi Kristensen, UiA Jens T. Larsen, UiS Referent: Trym N. Holbek, UiS Sak 09/2009 Referat fra St. Petersburg Godkjennes uten merknader. Sak 10/2009 Korte orienteringer fra medlemsinstitusjonene NMH: Trenger å spare penger, har litt høyere forbruk enn inntekter. I år brukes litt mer av oppsparte midler. Har fått nye studieplasser det siste året. Høsten 2009 møtte 541 studenter. Orientering om Yehudi Menuhin-prosjektet. Presentasjon av bok av tidligere rektor ved NMH om forskning innenfor høyere musikkutdanning. NTNU, Institutt for musikk: Ny instituttleder, ny organisasjonsplan. Nytt bachelorstudium i dans i samarbeid med Ole Bull-akademiet på Voss. NTH er 100 år neste år, Institutt for musikk skal brukes i jubileumsfeiringen. Prognose på 1,3 mill kr underskudd for UiTø: Ny instituttleder siden 1. september. Fusjon med HiTø. Nytt bachelorstudium i kunst- og kulturformidling. Godkjenning av nytt masterprogram i hørelære. Arbeider med utvikling av et masterstudium i musikk i lærerutdanningen. Dirigentstipendiat. UiO Musikkvitenskap: Ny instituttleder i et halvt år. Stor gjennomgang av hele utdanningsløpet fra bachelor til disputas. HFs politikk ved UiO gjør at man skal prioritere å bruke mer penger på master enn bachelor. Høy aktivitet på forskningssiden, NFR-prosjekter. Tre nye bøker fra UiO Musikkvitenskap. Koordinerer det nasjonale løftet av forskningsdelen i musikk. Ny organisasjonsstruktur ved instituttet. UiB Griegakademiet: Rapport fra HF-fak i Bergen viser en klar nedgang i de tradisjonelle HF-fagene, økning av antall ansatte. Gjelder ikke Griegakademiet, her er det motsatt situasjon. Vanskelig situasjon fordi fakultetet er i en dårlig økonomisk situasjon. Master i musikkvitenskap legges på is pga oppsigelse. Hovedprioritet er å få et anstendig budsjett. Etablert integrert masterprogram i musikkterapi med ca. 60 studenter i musikkterapi totalt.

2 Sluttforhandlinger mellom Bergen kommune og UiB om kjøp av Nygård skole. Store infrastrukturelle problemer, men har fått noen penger til utstyr. UiA: Stor omstillingsprosess som nå er avsluttet. 2 ½ stilling omstilt ut av organisasjonen. Nytt Musikkens Hus klart 1. januar 2011 på campus Gimlemoen, innebærer to nye konsertsaler og masse nye lokaliteter. Utvikler ny faglærerutdanning i musikk med mer fokus på praksisarenaene og didaktisk fokus. Modulisering av studieplaner mtp uttelling ved avbrudd. KILDEN skal stå ferdig To ny PhD-studenter på rytmisk musikk. Stadig nærmere samarbeid med KSO, praksisplasser i KSO for masterstudenter. UiS IMD: Økonomisk underskudd på 1,1 mill kr. Omfattende revisjon av bachelor og masterprogram. Masterprogram i dans ligger sovende fortsatt pga ressurssituasjonen. Strategisk samarbeid med Agder. Sak 11/2009 Nasjonal arbeidsdeling med utgangspunkt i diskusjon fra St. Petersburg. a) Presentasjon av kandidatundersøkelsen v/knut Olseng. Materialet består av svar fra spørsmål stilt til avgangskullene fra seks årskull fra aktuelle institusjoner. Svarprosenten var på 75%, svært bra for en elektronisk undersøkelse. Likt fordelt kjønnsmessig, men kvinner svakt i flertall. Her summeres noen viktige momenter fra undersøkelsen: Studieforløp - 78% sikre på å takke ja til studieplassen - Ca. 75% fullførte på normert tid - Jobb (og til en viss grad sykdom) er hovedårsak til at studietid forlenges - Ingen sammenheng mellom tvil ved opptak og fullføring på normert tid. Relevant jobb etter studium - Ikke vanskelig å finne relevant arbeid etter fullført studium. Mange arbeider i kulturlivet og i offentlige skoler (kulturskoler, videregående etc.) Nytteverdi av studiet - Utøvende fag scorer høyt på nytteverdi - Pedagogiske fag instr./vokal oppleves som mer nyttig enn andre didaktiske fag Trivsel i arbeidet - 39% meget godt, 55 % godt, 5,5 % dårlig. Ingen trives meget dårlig. - Større stillingsprosent = bedre trivsel Rådet takket for grundig arbeid med undersøkelsen og mente det var en fabelaktig undersøkelse med et fantastisk positivt resultat innen musikkfagene. UIO var interessert i om det fantes noen regional fordeling mht. sysselsetting. Avstand mellom utdanningsinstitusjon og arbeidsplass har normalt vært kort, men dette har ikke vært en variabel i denne undersøkelsen. NMH stilte spørsmål ved definisjonen av hovedstilling - Hvor mange av respondentene har 80% stilling som hovedstilling. Et annet spørsmål som ikke ble belyst er hvem de som ikke har svart på undersøkelsen er - hvor mange av de internasjonale studentene som ikke har svart på spørreundersøkelsen? Solvik kritisk til metodikken ved måling av studietilfredshet knyttet til emnetilfredshet. Studieplanoppbygging kan gi store utslag. Undersøkelsen gis ut som fullstendig rapport våren 2010.

3 b) Nasjonale søker- og opptakstall i utøvende musikkutdanning 2009 v/kjetil Solvik Grundig undersøkelse av søkerne på individnivå søkere 1033 personer (dobbeltsøkning på 1,78) 698 har møtt et stort frafall Undersøkelsen viser at de som takker nei, ofte går til helt andre ting. Det er altså ikke slik at musikkinstitusjonene taper studentene sine til andre institusjoner. Det vises en tydelig forskjell i kvalifiseringsvurderingene som gjøres ved de ulike institusjonene. Dobbeltsøkende studenter kan gjerne bli funnet ikke kvalifisert én plass, mens er blitt funnet kvalifisert en annen plass. Søkerne vet hvor sterke de er. Søkere som søker flere steder regner kanskje ikke med å komme inn på første prioritet, og er i en del tilfeller svakere søkere. Mastersøkere: Opptaksvurderingen varierer mht om man avviser søkere på formelt grunnlag i første omgang eller om man venter til opptaksprøven er avholdt. Kommentarer: Rådet diskuterte prinsipper for arbeidsdeling i forhold til ulike volum, eksempelvis en blåsekvintett. UiT mener pedagogiske emner nå kan være et aktuelt sted å sette inn arbeidsdeling. UiB mener arbeidsdeling må sees i lys av sak 16/2009. Opptaksprøver bør de koordineres eller kan det være aktuelt å sperre for at søkerne kan sette opp flere steder og i praksis dra på prøvespillturne. UiB anbefaler at NRUM går videre med arbeidet med å utvikle en felles søknadsweb for søkere til utøvende musikkutdanninger. NMH ønsker å be AU om å forberede noen spørsmål til diskusjon for vårmøtet angående arbeidsdeling og ta den store diskusjonen om arbeidsdeling da. Saken tas tilbake til AU for videre planlegging og utarbeidelse med bakgrunn i rådets diskusjon i dette møtet. AU legger så frem en sak om arbeidsdeling ved neste møte. Sak 12/2009 Kunstnerisk utviklingsarbeid med fokus på finansiering og registrering Runde om registrering av kunstnerisk produksjon. Varierende praksis, fra retningslinjer for registrering (UiA) via årsrapport (UiB, NMH etc.) til manglende registrering. UiO har én ansatt der FoU skal være kunstnerisk utviklingsarbeid, ellers ordinær forskning og tilhørende registrering. NMH uttrykte viktigheten av språkbruk overfor departement. Manglende registrering av kunstnerisk produksjon er ikke ensbetydende med manglende kvalitet. NMH mener det er et institusjonelt ansvar å rapportere årlig, og tar til orde for å bruke betegnelsen FoU-ressurser (i form av tid, penger, innspillingsstøtte etc.) fremfor FoU-tid. Det etterlyses en felles praksis for registreringsarbeid. AU tar utfordringen om å etablere en felles praksis for registrering av kunstnerisk produksjon og bygger videre fra diskusjonen i fagrådsmøtet.

4 Sak 13/2009 Publikasjonskanaler Gruppen har ikke lagt frem noen resultater hittil. Sak 14/2009 Fellessensorordningen Kjetil Solvik presenterer saken vedrørende eventuell videreføring av en fellessensorordning. NMH har utsatt saken, men utfallet av NMHs vurdering av gradert karakter er ganske avgjørende for utfallet. Hvis flertallet av institusjonene fortsetter med gradert karakter, må vi fortsette med felles karakterpanel. Rådet uttrykker seg positivt i forhold til en fellesordning, og mener det vil være positivt å teste dette ut. Det besluttes å forsøke en ordning med lydopptak ved eksamen våre 2010 i alle utøvende bachelorprogram med følgende instrumenter: Klaver og cello Sak 15/2009 Talentutvikling Regional organisering og koordinering lobbyvirksomhet i regjeringen / departementene for å få flere plasser til unge talenter. NTNU ber om en presisering av at tilbud bare gis der man har et miljø. Det dreier seg om dyrking av talenter, ikke primært om rekruttering til institusjoner. Rådet bifaller notatet om fellesmidler. Sak 16/2009 Eventuelt opptak av nye medlemmer i NRUM Saken gjelder Ansgarskolens henvendelse om søknad om medlemskap. Kjetil Solvik har utredet saken. Man kan vurdere et mulig profesjonsråd direkte underlagt UHR. NMH viser til at de ikke har noen relasjon til et fakultetsmøte, mens de fleste andre i rådet har det. Rådet mener imidlertid andre medlemskap kan bli et positivt tilskudd på stammen. Fagrådet gir AU i oppdrag å lage en formell henvendelse til UHR om å bytte til profesjonsråd Under forutsetning av at nåværende medlemmer i NRUM kan samles i et profesjonsråd kan NRUM invitere andre studiesteder som tilbyr musikkutdanning med tanke på et utvidet fagråd. Sak 17/2009 Supplering av arbeidsutvalget Svein Bjørkås valgt inn i AU som suppleringsmedlem. AU konstituerer seg selv.

5 Sak 18/2009 Orienteringssaker Læringsutbytteformuleringer. Ingrid M. Hanken: Gruppen skal ikke banke gjennom felles formuleringer, men hjelpe frem felles tenkning om læringsutbytteformuleringer Fagspesifikke beskrivelser mastergradsoppgaver. Ungdomssymfonikerne. Avgi uken til musikerne: NMH har allerede gjort det. Grieg helt ok. Fagrådet bør gi tilbakemelding til dem om at de bør ta kontakt med den enkelte institusjon ang. uke 1 i Solvik: Påminning om at det er nye teoriprøver for 2010 for opptak på klassisk utøvende studium. Mer moderne teoriprøve, tar høyde for en del kritikk som har vært. Musikkarvprosjektet orientering ved Svein Bjørkås Arbeidsgruppe har vurdert notearven for norsk klassisk musikk. Gruppen har gitt en rekke forslag til tiltak. Politisk oppslutning om tiltak digitaliseringstiltak over statsbudsjettet. NB og UIO skal koordinere sammen verne- og forskningsarbeidet års arbeid. - UiO kontakter institusjonene med invitasjon til å være med i prosjektet. Sak 19/2009 Møtested våren 2010 Trondheim den mai Man starter med lunsj den 3. mai og forlenger dermed rådsmøtet til to dager. Møtet ble hevet kl

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Rådet for Utøvende Musikkutdanning

Rådet for Utøvende Musikkutdanning Rådet for Utøvende Musikkutdanning REFERAT FRA RUM-MØTE Vår 2013 Tid: 29. april 2013 kl 1000-1700 Sted: Møterom 140, Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo UiT - Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 En evalueringsundersøkelse blant elever, foreldre, lokale lærere, lokale rektorer og

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS 1 Norge Informasjonsteknologiske Høgskole AS Rapport og planer 2013-2014 Innhold Rapport og planer 2013 2014 Kvalitetsrapport 2012/2013 Årsrapport Læringsmiljøutvalget ved NITH 2013 13.3.2014 Norges Informasjonsteknologiske

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2012/1827 TDA006 Dato: 21.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Ingunn Skre/ Trine Dahl Krane

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Eivind Karlsen Wenche Rønning Agnete Wiborg NF-arbeidsnotat nr. 1016/2005 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer