Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter avtale. Det vil bli befaring på Lyseren og på Gunnbjørndokk i forbindelse med behandling av sak 59/13. SAKSKART Side 58/13 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg /13 13/ /1-80/77 Gunnbjørndokk masseuttak og industriområde 5 60/13 13/ /10 - søknad om fradeling av boligtomt 11 61/13 13/ /16 og 54/152, Renslo - Søknad om konsesjon 14 62/13 13/ Detaljreguleringsplan for Trytetjern, 1. gangs behandling 17 63/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark 19 64/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark 21 Delegerte saker 250/13 12/ /17 - Jørgenmoen - Ferdigattest på hallingstugu /13 12/ /151, Kuluset - Ferdigattest på tilbygg hytte Innvilget 1

2 252/13 12/ /1048, Nesbyen Golf- og aktivitetspark - Ferdigattest på hytte Innvilget 253/13 12/ /929, Buvatn vest - teknisk rom Innvilget 254/13 13/ /875 Tverrlia 3 - Ferdigattest på hytte Innvilget 255/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark - Liemarka /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark /13 13/ Tillatelser til bygging av landbruksveg på 45/9 Innvilget 258/13 13/ Tillatelse til bygging av traktorveg - 89/6 Skredderbakkan /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark - Nes nordmark /13 13/ /43 Bøgaset - fradeling av parsell m/hytte Innvilget 261/13 13/ /170 - Smylelien - Igangsettingstillatelse - Anneks /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark, Garnås - Nystølen /13 13/ Søknad om snøscooterløyve /13 13/ /189, Grønhovd - oppføring av hytte Innvilget 265/13 13/ Nye veiadresser 2013 Innvilget 266/13 13/ /820, Nørdre Tverrlie 18 - oppføring av hytte Innvilget 267/13 13/ /613 Tverrlie Ferdigattest for anneks Innvilget 268/13 13/ /135, Buvassbrenna - oppføring av hytte Innvilget 269/13 13/ /49 - Spredning av gjødsel på grasmark Innvilget 270/13 13/ /90 Lyseren - endring av PLASSERING HYTTE Innvilget 271/13 13/ /132 Haugaplassvegen 47 - oppføring av garasje Innvilget 272/13 13/ /500 Myking - oppføring av hytte Innvilget 273/13 13/ Søknad om hogst i vernskog, Rauk Innvilget 274/13 13/ /151, Kuluset - Ferdigattest på veg Innvilget 275/13 13/ /358, Bostjernlia - oppføring av anneks Innvilget 276/13 13/ /508, Storhalle - oppføring av hytte Innvilget 277/13 13/ /989, Natten 95 - oppføring av hytte Innvilget 2

3 278/13 13/ /4 - Lyserntoppen- Utslippstillatelse for avløspsanlegg RA-3, Gbnr. 79/235 og tomt 25,26,27, /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark, Nystølen 31 Referatsaker 6/13 13/ Økonomirapport enhet Teknisk pr /13 13/ Svar på søknad om tilskudd - utviklingsprosjekt for universell utforming 32 Nesbyen, Ståle S. Eggestøl leder 3

4 Saker til behandling 58/13 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Gunn Hilde Åmellem 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: Protokollen godkjennes. 4

5 59/13 70/1-80/77 Gunnbjørndokk masseuttak og industriområde Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 70/1 og 80/77 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Reguleringsplan for Gunnbjørndokk masseuttak og industriområde Dokument i saken: Henvendelse fra Nesbyen pukk og betong Saksopplysninger: Nes kommune har mottatt henvendelse fra entreprenør som drifter masseuttak Gunnbjørndokk. Det foreligger reguleringsplan for området, datert , revidert Reguleringsplanen er utarbeidet med det formål og benytte området som massetak i første fase, og seinere utvikling av industriareal/ område. Det er pr i dag kun område 1 (se fig 1) som er tatt i bruk til massetak. Reguleringsplanen åpner også for at område 2 kan tas i bruk. Av annen type næring i området, er det i dag lokalisert både avfallsstasjon og drivstofflager i området. Disse to virksomhetene deler masseuttaksområde 1 og 2. For området hviler det også en festekontrakt for deler av område 2. Dette området blir benyttet til delvis ridesenter og landbruk. Miljøstasjonen er kommunal og ligger på kommunal grunn, drivstofflager er privat, og kommunen har avgitt grunn under etablering. Gbnr: 80/92. Teknisk utvalg bes å gjennomgå følgende forhold: - Videre utvikling av området gjennom detaljregulering av området for næringstomter og næringsvirksomhet - Omdisponering av areal og eksisterende næring - Endring av reguleringsplan med mulighet for uttak av masse i grøntkorridor mot elv - Oppstart av masseuttak område 2, (Nytt areal). - Plan for fremtiden 5

6 Figur 1 kartet viser området som inngår i reguleringsplan. Området 1 er i dag massetak, område 2 er leid ut gjennom festekontrakt. Nes kommune 2013 Forhold til overordnet plan: Reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde Miljøkonsekvenser: Ikke aktuelt Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt 6

7 Økonomiske konsekvenser: Kommunen har pr i dag inntekter på ca kr fra massetak Gunnbjørndokk, og kr. på festekontrakt. Vurdering: Befaring ble gjennomført den , der administrasjonen ønsket å få oversikt over de innkommende innspill fra entreprenør som drifter massetaket. Følgende innspill er innkommet: - Ønsker å senke voll/ skjerm mot elv fra dagens høyde til kote Plan for tilbakeføring/ sluttføring av massetak(område 1). I etterkant av befaring har administrasjonen vært i dialog med NVE, der mulige konsekvenser av senkning av voll er diskutert. Det foreligger ikke flomkart for området. I dialogen viser NVE til at de i utgangspunktet ikke gir uttalelser før i evt. et konkret innkommet forslag om endring av eksisterende reguleringsplan, eller nye reguleringsplaner som omhandler flom eller elv. For reguleringsplanen for Gunnbjørndokk er det avsatt i gjeldene reguleringsplan klare retningslinjer for avstandskrav, og utforming av arealet mellom massetak og elv. Dette området er avsatt både som flomsikring, og som skjerm mot vei og elv. All endring av dette arealet vil utløse endring av reguleringsplan for området. I en slik prosess vil NVE kunne uttalelse seg om flomsituasjon for området. Ut fra de signalene som ble gitt under kontakt med NVE, er det lite sannsynlig at ikke NVE fremmer innsigelser mot en slik plan. Argumentasjonen til entreprenør er at området/ vollen mellom eksisterende massetak og elv inneholder mye masser som kan benyttes, da masseuttaket pr. i dag i utgangspunktet begynner å nærme seg slutten. Nes kommune er av den oppfatning av at det er uheldig for fremtidig bruk å utarbeide ny reguleringsplan med det formål og senke rygg mot Hallingdalselva. Følgende argumentasjon er vurdert: - Flomsituasjon - Skjerm av støy og innsyn (Både fra industritomt, men også fra RV7) - Fremtidig aktivitet og behovet for å ha grøntareal mellom elv og industriområde Den helhetlige vurderingen er lagt gjennom gjellende reguleringsplan. Denne samler godt de interessene som har og bør være gjeldende for området. Videre ligger det betydelige grusforkomster i område 2, som ikke er benyttet. Det vil være bedre og tillatte åpning av dette området, fremfor og både bruke ressurser og mulig redusere fremtidig bruk av området ved å senke voll mot elv og RV7. Om man tenker seg området på sikt som et industriareal/ næringsareal kan det være praktisk og hensiktsmessig å beskytte området både for støy og innsyn. Fjerner man denne vollen/ ryggen mot RV7 og elva, vil man måtte høre NVE og de må utarbeide flomsonekart for området. Forslaget til entreprenør legger inn god margin i forhold til flomsituasjon, men det er viktig å ta stilling til fremtidig bruk, og tilgjengelige ressurser for området før man evt. 7

8 godkjenner en noe kortsiktig gevinst med senkning av voll. Ut fra kommunens vurdering er ikke senkningen en del av en langsiktig forvaltning av området. Videre er forholdet som tilbakeføring et sentralt tema som kommunen har gitt føringer på gjennom reguleringsplan og gjeldene avtale med entreprenør. Dette gjelder hvordan området skal være planert/ arrondert etter endt masseuttak. Kommunen har i dialog med entreprenør blitt enige om de grove rammene for gjennomføring. Oppstart av masseuttak område 2, kan igangsettes innenfor dagens reguleringsplan. Kommunens synspunkter i forhold til dette er at dette bør igangsettes så raskt som mulig. Den hvilende festekontrakt for ridesenter/ landbruk må da sies opp. Oppsigelsestid er 1 år. Fordelene med en slik prosess må veies opp mot flere forhold. I første omgang gir det videre inntekter til kommunen gjennom fortsettelse av uttak av masser. Nåværende avtale med entreprenør om «kubikk priser» på masser som er tatt ut fra området 1 er ikke indeksregulert eller justert de siste 10 år. Kommunen har i dag inntekter på ca kr årlig for de massene som blir tatt ut. Dersom man velger å sette i gang arbeidet med område 2, må rettigheten til å ta ut masse konkurranseutsettes, og man kan forvente at prisen pr. «kubikk uttatt masse» vil øke noe i forhold til dagens avtale. Dagens entreprenør har ikke rettigheter til å starte opp i område 2 uten at rettighet konkurranseutsettes. Det vil si kommunen må legge ut rettighetene til å ta ut masser i område 2 til konkurranse. Det vises til lovverk om offentlig anskaffelser. Eksisterende bebyggelse med miljøstasjon og drivstofflager legger beslag på verdifulle masseressurser for området. Man kan se for seg at det ville være lønnsomt for kommunen å utrede mulighetene for å samle all type næringsvirksomhet i tilknytning til Gunnbjørndokk i masseuttak 1, og at man utnyttet masseressursene for område 2 samt området som dagens miljøstasjon og drivstofflager er lokalisert. Kommunen anbefaler at det utredes et kostnadsoverslag på hva en flytting av miljøstasjon og drivstofflager fra dagens plassering til område 1 (Ned i dagens ferdigstilte masseuttak). Dette vil kreve endring av eksisterende reguleringsplan, og det må bevilges penger til å starte opp prosessen både på kostnadsoverslag på flytting av eksisterende virksomhet med oppbygging i område 1, infrastruktur og detaljregulering av området. Forholdet vedr. den eksisterende festekontrakt for område 2, der det siden 1980 er bedrevet ulik aktivitet knyttet til hest og hestesport må vurderes. Området har pr i dag opparbeidet delvis landbruksjord, og ridebaneanlegg. I festekontrakten har bortfester (kommunen) alle rettigheter knyttet til å ta ut grus og kreve opprydding og fjerning av installasjoner. Det har vært noe dialog mellom Fester og Kommunen i forhold til overordnede spørsmål om avtalen, og fester har ytret ønske om mulig kjøp av området som i dag blir leid. Et mulig salg av området kan være et alternativ. Men er pr i dag ikke tilstrekkelig vurdert i forhold til pris eller «avtalejuss». 8

9 Oppsummering: Ut fra de momenter som er vurdert, legges det opp til alternative innstillinger i saken ut fra samlet vurdering om langsiktig forvaltning av Gunnbjørndokk. Voll mot elv senkes: 1. Oppstart av ny reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv senkes til kote 172, videre startes detaljregulering av området både med hensyn til videre masseuttak i området under drivstofflager og miljøstasjon, samt område 2. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, og utredning av flytting av eksisterende næringsvirksomhet for området, samt konsekvensutredning av støy og flom fra RV7 og Hallingdalselva. 2. Oppstart av endring av reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv senkes til kote 172. Festekontrakt sies opp og område 2 åpnes for uttak. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, samt konsekvensutredning av støy og flom fra RV7 og Hallingdalselva. Voll mot elv blir intakt: 3. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Festekontrakt for området 2 fortsetter å løpe, og man avventer med oppstart av masseuttak i område 2. Man gir fester en tidsbegrenset forsikring om at spørsmålet vedr. oppstart med masseuttak på område 2 utsettes i eks. 3-5 år. 4. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Område 2 pris - vurderes, og selges, enten til eksisterende formål, eller som grusforekomst. «Avtalejuss» må vurderes i dette alternativet. 5. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Dette krever konkurranseutsetting på rettigheten til å drifte masseuttak. Området driftes da iht. gjeldende reguleringsplan. 6. Oppstart av ny reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv blir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Videre startes detaljregulering av området både med hensyn til videre masseuttak i området under drivstofflager og miljøstasjon, samt område 2. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, og utredning av flytting av eksisterende næringsvirksomhet for området. 7. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Dette krever konkurranseutsetting på rettigheten til å drifte masseuttak. Man starter opp prosessen med detalj regulering av området, med tanke på fremtidig næringsareal. 9

10 Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling til vedtak i saken: Pkt 7. Oppstart av ny reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv blir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Videre startes detaljregulering av området både med hensyn til videre masseuttak i området under drivstofflager og miljøstasjon, samt område 2. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, og utredning av flytting av eksisterende næringsvirksomhet for området. Vedlegg til sak 10

11 60/13 61/10 - søknad om fradeling av boligtomt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 61/10 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg. Vedlegg: Kart med utstikningsdata, HallingKonsult, datert Dokument i saken: Gjenpart av nabovarsel, datert Søknad om deling, datert Avtale om vann- og vegrett, datert Saksopplysninger: Søkers eiendom /10 har i dag følgende arealfordeling; 40 da dyrka mark 40 da innmarksbeite 2500 da produktiv skog 1900 da annet markslag Det søkes fradelt en boligtomt på ca. 3 daa på en del av eiendommen 61/10 som er regulert til spredt boligbygging. Tomta ligger i skog av middels bonitet ca. 300 meter fra eksisterende gårdsvei, slik at det forholdsvis lang privat adkomst over 61/10 til tomta. Det er foretatt befaring av vegtraseen og tomta sammen med kjøper Per Kristian Rodegård, og funnet at det er hensiktsmessig å tillate fradelingen. Det foreligger avtale om vann- og vegrett for boligtomta. Det planlegges brukt overflatevann til drikkevann pga. dårlig borevann i området. Merknad til nabovarsel omhandler drikkevannsbrønn til andre husstander i området Deling etter jordloven for arealer større enn 2 daa er ikke delegert. Deling etter jordloven fremmes derfor for politisk behandling. Forhold til overordnet plan: I henhold til arealformålet i kommuneplanen (LNF spredt boligbebyggelse). 11

12 Miljøkonsekvenser: Etter naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i lovens 8-12 legges til grunn for utøvelse av offentlig myndighet. Kommune har i denne saken gjort søk i offentlige tilgjengelige databaser, herunder naturbase, artsdatabanken og skog og landskaps innsynsportal for å sikre at 8 vedr. kunnskapsgrunnlaget skal være oppfylt. Ut fra søk kan ikke kommunen se at det er registret natur-info eller prioriterte arter innenfor det aktuelle område som tilser at det skal igangsettes videre undersøkelser eller tas særskilte hensyn. 8 i naturmangfoldloven anses som oppfylt, dette ut fra en samlet vurdering der tilgjengelig kunnskap og befaring av området er gjennomført. Ut fra 9 i naturmangfoldloven «føre var prinsippet» skal ikke vurderes dersom 8 er tilstrekkelig oppfylt. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen særskilte. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte for Nes kommune. Bosetting og nyetablering vil gi indirekte inntekter gjennom skatter, avgifter og overføringer. Vurdering: Jordlova 1 beskriver at formålet med lova er å benytte arealresurssene mest mulig til gavn for samfunnet. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov I følge jordlova 12 kan Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Ut fra gitte opplysninger og kjennskap til lokale forhold vil deling være forsvarlig ut fra avkastning fra eiendommen. En deling vil gi små drifts- og miljømessige ulemper for eiendommen og landbruket i området eller for kulturlandskapet. Delingen vil være i samsvar med gjeldende kommuneplan som åpner for spredt boligbygging i området. Tomta som søkes fradelt består av myr, grunnlendt mark og noe fjell. Deler av tomta som består av myraktig grunn er trolig ikke byggbar, mens andre deler ikke er byggbar på grunn av bratthet. Det kan også bli utfordrende med plassering av infiltrasjonsanlegg på tomta, og det vil trolig være behov masseutskiftning til egnede masser for infiltrasjon. Det åpnes derfor for fradeling av noe større areal enn omsøkt. Endelig areal for fradeling vil bli fastlagt gjennom oppmålingsforretning. 12

13 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordloven 12 godkjennes fradelt inntil 4000 m² boligtomt fra gnr 61/10 i hht. utstikning fra Hallingkonsult, jfr. kart av Vedlegg til sak 13

14 61/13 54/16 og 54/152, Renslo - Søknad om konsesjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 54/16, 54/152 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk Utvalg Vedlegg: Søknad om konsesjon fra Gunnar Kolbjørn Renslo på Gnr./Bnr. 54/16 og 54/152 Saksopplysninger: Gunnar Kolbjørn Renslo, f søker konsesjon på eiendommen Renslo. Eiendommen Renslo består i tillegg til hovedbruket (G.nr./B.nr. 54/16: Renslo) av teigen Grønhovd (54/152) med tilhørende rettigheter. Totalt jordregistrert areal er 944 daa fordelt som følger: Fulldyrka og overflatedyrka areal: 32 daa Innmaksbeite: 12 daa Skog S & H bonitet: 59 daa Skog M bonitet: 115 daa Annet areal: 726 daa Overdrager er Erik Morten Renslos dødsbo. Kjøpesummen er oppgitt å være kr ,- Forhold til overordna plan: Eiendommen består av åtte teiger med samme Gnr., men to Bnr. Hovedteigen (Gnr./Bnr. 54/16) ligger innenfor LNF-område, men hovedsakelig innenfor område avsatt til spredt boligbygging i kommuneplanen. Alle stølsteigene ligger delvis innenfor LNF-område og delvis innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Vurdering: Bakgrunn i lovverket: Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jf. Konsesjonsloven 1. Kommunens rolle er å utøve lokalt skjønn og forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene innenfor rammene av nasjonal politikk. Det er i tillegg et kommunalt ansvar å følge Jordlovens føringer for bruksstrukturen ved behandling av konsesjonspliktige overdragelser av landbrukseiendommer. Jordlovens formålsbestemmelse fordrer at ressursene disponeres slik at en får en tjenlig og variert 14

15 bruksstruktur. Konsesjonsloven skal tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Konsesjonsloven 9 omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer og får spesiell relevans for denne saken. Til fordel for søker skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 1. Prisvurdering: Prisen er oppgitt til kr ,-. I følge konsesjonslovens 9 4.ledd skal ikke pris vurderes når «der er nær slekt eller odelsberettiget som søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd». 2. Hensynet til bosetting Eiendommen er av en slik størrelse at det ved fri omsetning skal vurderes boplikt. Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Eiendommen har en bygningsmasse som i flg. taksten er i dårlig stand. Eiendommen er av en slik standard og beliggenhet at det ville være naturlig å kreve personlig boplikt. Det presiseres at det med personlig boplikt menes at eiendommen skal tilflyttes av erverver, og at det ikke er tilstrekkelig med annen bolig i kommunen. Erverver er i dag ikke bosatt i kommunen. I søknad opplyser søker at han vurderer å selge eiendommen videre, da han har arvet en landbrukseiendom i annen kommune. Ut fra bygningsmassens standard og erververs videre planer for eiendommen, anses det mest fornuftig å gi en utsettelse på boplikten med inntil 2 år. 3. Ervervets driftsmessige løsning Erverver opplyser at dyrka jord og havn blir leid ut. Det vil være en forutsetning at dyrket mark fortsatt blir drevet, og løsningen er vurdert til å være tilfredsstillende for ivaretakelsen av driveplikten, jfr. jordlova Søkers egnethet Konsesjonslovens 9 4.ledd angir at dette ledd ikke skal vurderes «der er nær slekt eller odelsberettiget som søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd». 5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Ved ikke å oppfylle boplikten gjennom bosetting på eiendommen og driveplikten gjennom aktiv drift av jord- og beiteressursene på eiendommen, må hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet betraktes nærmere for å være oppfylt. Ut fra opplysninger i søknaden er dyrket mark og havn utleid. Ut fra hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet er kravet oppfylt om resten av eiendommen også drives forsvarlig i henhold til skogbruksloven. 15

16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr./bnr. 54/16 og 54/152 anbefales innvilget, med utsettelse av boplikten til Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9 innvilges Gunnar Kolbjørn Renslo konsesjon på erverv av eiendommen Renslo, Gnr./Bnr. 54/16 og 54/152. Konsesjonstildelingen forutsetter at personlig boplikt oppfylles (jfr. konsesjonslovens 6) ved at eiendommen tilflyttes senest , og at driveplikten jfr. jordlovens 8 oppfylles. Prisen for eiendommen er oppgitt til kr ,-. Vedlegg til sak 16

17 62/ Detaljreguleringsplan for Trytetjern, 1. gangs behandling Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Forslag til reguleringsplan datert Forslag til reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse datert Trafikknotat datert Støyrapport datert Rapport fra registrering av biologisk mangfold datert Dokument i saken: Jfr. dokumentarkiv Saksopplysninger: Trytetjern er et viktig nærfriluftsområde med en rekke aktiviteter som bading, turgåing, sykling, skyting, isbanekjøring m.m. Med så mange aktiviteter innenfor et avgrenset område er det behov for avklaring av eksisterende og framtidig arealbruk. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS etter oppdrag fra Nes kommune. Planområdet er på nåværende tidspunkt i privat eie. Det pågår en prosess for at kommunen skal bli grunneier på en stor del av området. Prosessen med et mulig makeskifte pågår parallelt med og uavhengig av reguleringsplanarbeidet. Det er gjennomført flere møter med lag og foreninger som har interesser i området og et åpent møte før planforslaget ble endelig utformet. Omtale av planen framgår av planbeskrivelsen. I tillegg er det utarbeidet støyrapport, et trafikknotat og en rapport om naturverdier i området. Forhold til overordnet plan: I følge kommuneplanens arealdel vedtatt skal det for Trytetjernområdet utarbeides en detaljreguleringsplan for å avklare arealbruken knyttet til de ulike aktivitetene i området. I kommunal planstrategi er planen prioritert i 2013/2014. Miljøkonsekvenser: Miljøutfordringene i planen er grundig vurdert i egen støyrapport, trafikknotat og egen registrering og vurdering av naturverdiene i området. 17

18 Når et gjelder støy er det i bestemmelsene foreslått støydempende tiltak i forhold til skytebane og isbanekjøring. Generelt vil støyende og rolige aktiviteter stor sett foregå på ulike steder i området og til ulike tider, både i løpet av året og i løpet av døgnet. Planen legger ikke opp til en vesentlig økning av trafikken. Men det er lagt til rette for en vesentlig bedring av parkeringskapasiteten, noe som gir bedre sikkerhet for brukerne av området og mindre ulemper for gjennomfartstrafikken. Etter vurdering av naturverdiene i området har det ikke kommet fram at området har sårbare arter, viktige naturtyper eller økomiljøer, med unntak av et mindre område ved pistolbanen som er avmerket på plankartet som hensynssone. En anser derfor at det er gjort tilstrekkelige vurderinger i h.h.t. 8 i naturmangfoldloven. I bestemmelsene er det foreslått tiltak for å hindre forurensning på grunn av isbanekjøring. I tillegg har kommunen utarbeidet egne retningslinjer for å ivareta sikkerhet og forurensningsfare. Fylkeskommunen gjennomfører kulturminneregistrering i løpet av oktober Evt. funn i området vil bli innarbeidet i reguleringsplanen før 2. gangs behandling. Økonomiske konsekvenser: Kostnader til utarbeiding av planen dekkes innfor budsjett for Gjennomføring av planen vil for noen områder kunne føre til økonomiske konsekvenser for kommunen. Dette må innarbeides i budsjettet når evt. kostnadsoverslag er utarbeidet. Det vil også være mulig å søke om offentlig støttet til gjennomføring av enkelte tiltak. Vurdering: Det er foretatt grundige faglige vurderinger i forkant av planarbeidet og gjennomført en åpen planprosess med aktiv medvirkning fra de mest sentrale aktørene i området. Planen er utarbeidet i h.h.t. bestemmelsene i plan- og bygningsloven. En anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannens innstilling: Detaljreguleringsplan for Trytetjern planid legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker jfr. Plan- og bygningslovens Vedlegg til sak 18

19 63/13 Søknad om motorferdsel i utmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Søknad datert med vedlagt legeattest Saksopplysninger: Reidar Skakstad søker om løyve til bruk av snøscooter til frakt av bagasje, utstyr, mat, vann, ved etc. til hytta gnr. 76/205 på Nystølen i Nes Nordmark. Vedlagt søknaden følger legeattest som dokumenterer helseplager. Søker har ikke hatt løyve til bruk av snøscooter tidligere. Kommunen har mottatt opplysninger om at søker har brukt snøscooter til hytta i flere år uten tillatelse. Forholdet er ikke anmeldt. Avstand fra hytte til brøyta veg er m. 19

20 Søknaden legges fram for teknisk utvalg i h.h.t. delegasjonsreglementet. Vurdering: Motorferdselloven har som utgangspunkt at alle motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Loven tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, når det kan skje til minst mulig skade og ulempe. 5 i nasjonal forskrift til motorferdselloven angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av snøscooter. I h.h.t. 5 b) kan det gis tillatelse ved varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens 6. Det betyr at kommunen i unntakstilfelle kan gi tillatelse til kjøring dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Hvorvidt søker i dette tilfellet er varig bevegelseshemmet er vanskelig å si ut fra søknaden. En vurderer derfor søknaden også etter 6. Bevegelsehemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe som har større behov for motorisert framkomstmiddel enn andre og kan således ha et særlig behov for transport og da spesielt for persontransport. I følge søknaden har søker t behov for transport av nødvendig utstyr til hytta og ikke primært persontransport. Lege erklæringen sier heller ikke at søker har behov for persontransport. Det er i dag brøyta veg m fra hytta. Det går sommerveg rett forbi og det vil være mulig å brøyte helt fram. Det er god dekning med leiekjørere i området som kan bistå med frakt av varer og utstyr etter avtale. Ved og annet tyngre utstyr kan fraktes inn om sommeren. I følge opplysninger som kommunen har mottatt, har søker i flere år benyttet snøscooter uten nødvendige tillatelser. Overtredelse av motorferdselloven kan straffes med bøter (jfr. 12). På bakgrunn av dette vil en ikke anbefale at søknaden innvilges. Søknaden er vurdert i h.h.t. naturmangfoldloven 8. Ved søk i tilgjengelige databaser og ut fra egen erfaringsbasert kunnskap finner en ikke at sårbare arter, naturtyper eller økosystemer blir berørt. Rådmannens innstilling: Søknad om bruk av snøscooter til egen hytte på Nystølen fra Reidar Skakstad avslås, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5b) og 6. 20

21 64/13 Søknad om motorferdsel i utmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad fra Gunnar Lundstuen datert med vedlegg Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Gunnar Lundstuen søker om tillatelse til bruk av snøscooter og EU traktor/6 hjuling til sin hytte gnr. 77/9/42 ved Langevatn i Nes østmark. Tomta ligger på Nes kommunes eiendom og er ei festetomt. Formålet med transporten er å frakte personer med nedsatt funksjonsevne og utstyr i forbindelse med oppdrag Lundstuen har for Aleris, jfr. dokumentasjon vedlagt søknaden. Søker har også avtale med Nes Østmark sti- og løypeforening om oppkjøring av skiløyper. Hytta ligger ca. 900 m fra Vassfarvegen og det er kjørbar veg nesten fram til hytta sommerstid. Om vinteren er en del av vegen brøyta. Kommunen har en ulovlighetsoppfølging på en veg på ca. 50 m fra bekk opp til hytta. Tiltaket er ikke omsøkt. Søker har hatt løyve til bruk av en snøscooter til transport av funksjonshemma fra nærmeste brøyta veg og til hytta i perioden til Nes kommune har vinteren 2013 mottatt klager på ulovlig kjøring med snøscooter i dette området, der søkers navn er oppgitt. Kommunen har ikke anmeldt forholdet, men oppfordret klager til å ta kontakt med lensmannen. Kommunen har ved selvsyn påvist at søker disponerer mer enn en snøscooter. 21

22 Vurdering: Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Transporter som tillates skal foregå med minst mulig skade og ulempe. Loven gjelder bare i utmark og vassdrag. En veg som ikke er opparbeidet for kjøring med bil regnes som utmark. I dette tilfellet er det anlagt en veg nesten fram til hytta, som er kjørbar med bil. Kjøring med EU traktor/6-hjuling på denne vegen blir derfor ikke regulert av motorferdselloven. Kommunen anser at «vegen» som er anlagt fra bekken og fram til hytta er ulovlig. Dersom det skal brukes 6-hjuling på denne strekningen, må det gis en tillatelse i h.h.t. motorferdselloven. Bruk av motoriserte kjøretøy på barmark medfører slitasje og skader i terrenget som kan bli permanente eller bli langvarige. Ved befaring er det påvist spor i terrenget etter kjøretøy i området ved hytta. Kommunen har ikke gitt tillatelse til kjøring på barmark her tidligere. Etter det en kjenner til er hytta, som brukes til mennesker med stort bistandsbehov, ikke spesielt tilrettelagt for bevegelseshemma. En vil derfor anta at brukerne vil måtte ta seg framover kortere strekninger selv og at det på sommerstid vil være mulig å forflytte seg ca. 50 m fram til hytta. I dette tilfellet er også kommunen grunneier. I h.h.t. motorferdselloven 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. En vil på bakgrunn av dette ikke anbefale at det gis tillatelse til bruk av 6-hjuling til transport fram til hytta. 5 i nasjonal forskrift til motorferdselloven angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av snøscooter. Det er opp til kommunen å vurdere behovet for transport avveid mot mulige skader og ulemper og avgjøre søknaden etter en 22

23 helhetsvurdering. Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens 6. Det betyr at kommunen i unntakstilfelle kan gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Hvorvidt passasjerene i dette tilfellet er varig bevegelseshemma er vanskelig å si ut fra søknaden. En vurderer søknaden derfor også etter 6. Bevegelsehemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe som har et større behov for motorisert framkomstmiddel enn andre og kan således ha et «særlig behov» for motorferdsel etter forskriftens 6. Transport fra brøyta veg og inn til hytta vil i dette tilfelles anses å være et «særlig behov». På den andre sida pålegges det søker et ansvar å sørge for at transporten foregår i h.h.t. lovverket. Her har det påviselig foregått ulovlig transport i to vintersesonger og kommunen har mottatt klager på scooterkjøring utført av søker. Forholdet ikke er anmeldt, men motorferdselloven gir hjemmel til å ilegge bøter for overtredelse av loven ( 12). Av denne grunn kan en vanskelig anbefale at søker gis løyve til bruk av snøscooter. I området er det gitt løyve til flere leiekjørere. En har stor forståelse for at funksjonshemma har behov for scootertransport inn til hytta. En vil derfor anbefale at det gjøres avtale med leierkjører i området når det er behov for transport, uten begrensning i antall turer. Kommunen registrerer at søker driver næringsvirksomhet med utgangspunkt i ei privat hytte i et kommunalt hyttefelt, uten at dette er avklart med kommunen. Aktiviteten er i seg selv svært positiv, men en stiller spørsmålstegn ved om lokaliseringen er gunstig siden hytta er uten helårsveg helt fram og er uten innlagt vann, avløp og strøm. Søker har også inngått avtale med Nes Østmark Sti- og løypeforening om oppkjøring av skiløyper. I h.h.t nasjonal forskrift til motorferdselloven 3 e) kan motorkjøretøy på vinterstid nyttes til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når det skjer i regi av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Kommunen anser at løypeforeninger kommer inn under 3 e) og derfor ikke trenger særskilt løyve. Kommunen vil derfor normalt ikke «godkjenne» hvilke sjåfører løypelag ol., bruker. I dette tilfellet vil nøye seg med å gjøre Nes Østmark Sti- og løypeforening oppmerksom på de vurderingene kommunen gjør i denne saken i forhold til tidligere ulovlig bruk av snøscooter. Det vil da være opp til løypelaget å vurdere egne inngått avtaler. Søknaden er vurdert i h.h.t. naturmangfoldloven 8. Ved søk i tilgjengelige databaser og ut fra egen erfaringsbasert kunnskap finner en ikke at sårbare arter, naturtyper eller økosystemer blir berørt. 23

24 Rådmannens innstilling: Søknad fra Gunnar Lundstuen om bruk av EU traktor/6 hjuling fram til egen hytte i Nes østmark avslås. Jfr. Motorferdselloven 6 og 10. Søknad om bruk av snøscooter fram til egen hytte til transport av funksjonshemma avslås. Jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselloven 5 b) og 6. Søker anbefales å gjøre avtale med leiekjører i området. Bruk av snøscooter til løypekjøring i h.h.t. avtale med turlag/løypelag er ikke søknadspliktig, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselloven 3 e). Nes Østmark sti- og løypelag gjøres kjent med kommunens vurderinger i denne saken. Vedlegg til sak 24

25 Delegerte saker 250/13 71/17 - Jørgenmoen - Ferdigattest på hallingstugu Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 71/17 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 251/13 58/151, Kuluset - Ferdigattest på tilbygg hytte Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 58/151 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 252/13 56/1048, Nesbyen Golf- og aktivitetspark - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 56/1048 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 253/13 56/929, Buvatn vest - teknisk rom Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 56/929 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 25

26 254/13 56/875 Tverrlia 3 - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/875 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 255/13 Søknad om motorferdsel i utmark - Liemarka Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 256/13 Søknad om motorferdsel i utmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 257/13 Tillatelser til bygging av landbruksveg på 45/9 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 45/9 Saksbehandler: Jon Andreas Ask 1 Teknisk utvalg /13 258/13 Tillatelse til bygging av traktorveg - 89/6 Skredderbakkan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 89/6 Saksbehandler: Jon Andreas Ask 26

27 1 Teknisk utvalg /13 259/13 Søknad om motorferdsel i utmark - Nes nordmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 260/13 56/43 Bøgaset - fradeling av parsell m/hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/43 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /13 261/13 86/170 - Smylelien - Igangsettingstillatelse - Anneks Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 86/170 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 262/13 Søknad om motorferdsel i utmark, Garnås - Nystølen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 27

28 263/13 Søknad om snøscooterløyve Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 264/13 71/189, Grønhovd - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 71/189 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 265/13 Nye veiadresser 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- L32 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /13 266/13 56/820, Nørdre Tverrlie 18 - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/820 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 267/13 56/613 Tverrlie Ferdigattest for anneks Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/613 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 28

29 1 Teknisk utvalg /13 268/13 74/135, Buvassbrenna - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 74/135 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 269/13 78/49 - Spredning av gjødsel på grasmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- V33 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /13 270/13 61/90 Lyseren - endring av PLASSERING HYTTE Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 61/90 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 271/13 70/132 Haugaplassvegen 47 - oppføring av garasje Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 70/132 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 29

30 272/13 58/500 Myking - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/500 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 273/13 Søknad om hogst i vernskog, Rauk Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- V75 Saksbehandler: Jon Andreas Ask 1 Teknisk utvalg /13 274/13 58/151, Kuluset - Ferdigattest på veg Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/151 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 275/13 58/358, Bostjernlia - oppføring av anneks Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/358 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 276/13 58/508, Storhalle - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/508 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 30

31 1 Teknisk utvalg /13 277/13 56/989, Natten 95 - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/989 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 278/13 79/4 - Lyserntoppen- Utslippstillatelse for avløspsanlegg RA-3, Gbnr. 79/235 og tomt 25,26,27,28 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 79/4 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 279/13 Søknad om motorferdsel i utmark, Nystølen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 31

32 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 6/13 13/ Økonomirapport enhet Teknisk pr /13 13/ Svar på søknad om tilskudd - utviklingsprosjekt for universell utforming 32

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 13.02.2014 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 4 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 17/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER

ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER RAMMER FOR SAKSBEHANDLING I KOMMUNENE KLÆBU, MALVIK, MELHUS, MIDTRE GAULDAL, SKAUN, STJØRDAL OG TRONDHEIM IKS, Avfall og deponi, 5. utkast, september 2008 Innhold Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer