Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter avtale. Det vil bli befaring på Lyseren og på Gunnbjørndokk i forbindelse med behandling av sak 59/13. SAKSKART Side 58/13 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg /13 13/ /1-80/77 Gunnbjørndokk masseuttak og industriområde 5 60/13 13/ /10 - søknad om fradeling av boligtomt 11 61/13 13/ /16 og 54/152, Renslo - Søknad om konsesjon 14 62/13 13/ Detaljreguleringsplan for Trytetjern, 1. gangs behandling 17 63/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark 19 64/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark 21 Delegerte saker 250/13 12/ /17 - Jørgenmoen - Ferdigattest på hallingstugu /13 12/ /151, Kuluset - Ferdigattest på tilbygg hytte Innvilget 1

2 252/13 12/ /1048, Nesbyen Golf- og aktivitetspark - Ferdigattest på hytte Innvilget 253/13 12/ /929, Buvatn vest - teknisk rom Innvilget 254/13 13/ /875 Tverrlia 3 - Ferdigattest på hytte Innvilget 255/13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark - Liemarka /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark /13 13/ Tillatelser til bygging av landbruksveg på 45/9 Innvilget 258/13 13/ Tillatelse til bygging av traktorveg - 89/6 Skredderbakkan /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark - Nes nordmark /13 13/ /43 Bøgaset - fradeling av parsell m/hytte Innvilget 261/13 13/ /170 - Smylelien - Igangsettingstillatelse - Anneks /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark, Garnås - Nystølen /13 13/ Søknad om snøscooterløyve /13 13/ /189, Grønhovd - oppføring av hytte Innvilget 265/13 13/ Nye veiadresser 2013 Innvilget 266/13 13/ /820, Nørdre Tverrlie 18 - oppføring av hytte Innvilget 267/13 13/ /613 Tverrlie Ferdigattest for anneks Innvilget 268/13 13/ /135, Buvassbrenna - oppføring av hytte Innvilget 269/13 13/ /49 - Spredning av gjødsel på grasmark Innvilget 270/13 13/ /90 Lyseren - endring av PLASSERING HYTTE Innvilget 271/13 13/ /132 Haugaplassvegen 47 - oppføring av garasje Innvilget 272/13 13/ /500 Myking - oppføring av hytte Innvilget 273/13 13/ Søknad om hogst i vernskog, Rauk Innvilget 274/13 13/ /151, Kuluset - Ferdigattest på veg Innvilget 275/13 13/ /358, Bostjernlia - oppføring av anneks Innvilget 276/13 13/ /508, Storhalle - oppføring av hytte Innvilget 277/13 13/ /989, Natten 95 - oppføring av hytte Innvilget 2

3 278/13 13/ /4 - Lyserntoppen- Utslippstillatelse for avløspsanlegg RA-3, Gbnr. 79/235 og tomt 25,26,27, /13 13/ Søknad om motorferdsel i utmark, Nystølen 31 Referatsaker 6/13 13/ Økonomirapport enhet Teknisk pr /13 13/ Svar på søknad om tilskudd - utviklingsprosjekt for universell utforming 32 Nesbyen, Ståle S. Eggestøl leder 3

4 Saker til behandling 58/13 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Gunn Hilde Åmellem 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: Protokollen godkjennes. 4

5 59/13 70/1-80/77 Gunnbjørndokk masseuttak og industriområde Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 70/1 og 80/77 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Reguleringsplan for Gunnbjørndokk masseuttak og industriområde Dokument i saken: Henvendelse fra Nesbyen pukk og betong Saksopplysninger: Nes kommune har mottatt henvendelse fra entreprenør som drifter masseuttak Gunnbjørndokk. Det foreligger reguleringsplan for området, datert , revidert Reguleringsplanen er utarbeidet med det formål og benytte området som massetak i første fase, og seinere utvikling av industriareal/ område. Det er pr i dag kun område 1 (se fig 1) som er tatt i bruk til massetak. Reguleringsplanen åpner også for at område 2 kan tas i bruk. Av annen type næring i området, er det i dag lokalisert både avfallsstasjon og drivstofflager i området. Disse to virksomhetene deler masseuttaksområde 1 og 2. For området hviler det også en festekontrakt for deler av område 2. Dette området blir benyttet til delvis ridesenter og landbruk. Miljøstasjonen er kommunal og ligger på kommunal grunn, drivstofflager er privat, og kommunen har avgitt grunn under etablering. Gbnr: 80/92. Teknisk utvalg bes å gjennomgå følgende forhold: - Videre utvikling av området gjennom detaljregulering av området for næringstomter og næringsvirksomhet - Omdisponering av areal og eksisterende næring - Endring av reguleringsplan med mulighet for uttak av masse i grøntkorridor mot elv - Oppstart av masseuttak område 2, (Nytt areal). - Plan for fremtiden 5

6 Figur 1 kartet viser området som inngår i reguleringsplan. Området 1 er i dag massetak, område 2 er leid ut gjennom festekontrakt. Nes kommune 2013 Forhold til overordnet plan: Reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde Miljøkonsekvenser: Ikke aktuelt Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt 6

7 Økonomiske konsekvenser: Kommunen har pr i dag inntekter på ca kr fra massetak Gunnbjørndokk, og kr. på festekontrakt. Vurdering: Befaring ble gjennomført den , der administrasjonen ønsket å få oversikt over de innkommende innspill fra entreprenør som drifter massetaket. Følgende innspill er innkommet: - Ønsker å senke voll/ skjerm mot elv fra dagens høyde til kote Plan for tilbakeføring/ sluttføring av massetak(område 1). I etterkant av befaring har administrasjonen vært i dialog med NVE, der mulige konsekvenser av senkning av voll er diskutert. Det foreligger ikke flomkart for området. I dialogen viser NVE til at de i utgangspunktet ikke gir uttalelser før i evt. et konkret innkommet forslag om endring av eksisterende reguleringsplan, eller nye reguleringsplaner som omhandler flom eller elv. For reguleringsplanen for Gunnbjørndokk er det avsatt i gjeldene reguleringsplan klare retningslinjer for avstandskrav, og utforming av arealet mellom massetak og elv. Dette området er avsatt både som flomsikring, og som skjerm mot vei og elv. All endring av dette arealet vil utløse endring av reguleringsplan for området. I en slik prosess vil NVE kunne uttalelse seg om flomsituasjon for området. Ut fra de signalene som ble gitt under kontakt med NVE, er det lite sannsynlig at ikke NVE fremmer innsigelser mot en slik plan. Argumentasjonen til entreprenør er at området/ vollen mellom eksisterende massetak og elv inneholder mye masser som kan benyttes, da masseuttaket pr. i dag i utgangspunktet begynner å nærme seg slutten. Nes kommune er av den oppfatning av at det er uheldig for fremtidig bruk å utarbeide ny reguleringsplan med det formål og senke rygg mot Hallingdalselva. Følgende argumentasjon er vurdert: - Flomsituasjon - Skjerm av støy og innsyn (Både fra industritomt, men også fra RV7) - Fremtidig aktivitet og behovet for å ha grøntareal mellom elv og industriområde Den helhetlige vurderingen er lagt gjennom gjellende reguleringsplan. Denne samler godt de interessene som har og bør være gjeldende for området. Videre ligger det betydelige grusforkomster i område 2, som ikke er benyttet. Det vil være bedre og tillatte åpning av dette området, fremfor og både bruke ressurser og mulig redusere fremtidig bruk av området ved å senke voll mot elv og RV7. Om man tenker seg området på sikt som et industriareal/ næringsareal kan det være praktisk og hensiktsmessig å beskytte området både for støy og innsyn. Fjerner man denne vollen/ ryggen mot RV7 og elva, vil man måtte høre NVE og de må utarbeide flomsonekart for området. Forslaget til entreprenør legger inn god margin i forhold til flomsituasjon, men det er viktig å ta stilling til fremtidig bruk, og tilgjengelige ressurser for området før man evt. 7

8 godkjenner en noe kortsiktig gevinst med senkning av voll. Ut fra kommunens vurdering er ikke senkningen en del av en langsiktig forvaltning av området. Videre er forholdet som tilbakeføring et sentralt tema som kommunen har gitt føringer på gjennom reguleringsplan og gjeldene avtale med entreprenør. Dette gjelder hvordan området skal være planert/ arrondert etter endt masseuttak. Kommunen har i dialog med entreprenør blitt enige om de grove rammene for gjennomføring. Oppstart av masseuttak område 2, kan igangsettes innenfor dagens reguleringsplan. Kommunens synspunkter i forhold til dette er at dette bør igangsettes så raskt som mulig. Den hvilende festekontrakt for ridesenter/ landbruk må da sies opp. Oppsigelsestid er 1 år. Fordelene med en slik prosess må veies opp mot flere forhold. I første omgang gir det videre inntekter til kommunen gjennom fortsettelse av uttak av masser. Nåværende avtale med entreprenør om «kubikk priser» på masser som er tatt ut fra området 1 er ikke indeksregulert eller justert de siste 10 år. Kommunen har i dag inntekter på ca kr årlig for de massene som blir tatt ut. Dersom man velger å sette i gang arbeidet med område 2, må rettigheten til å ta ut masse konkurranseutsettes, og man kan forvente at prisen pr. «kubikk uttatt masse» vil øke noe i forhold til dagens avtale. Dagens entreprenør har ikke rettigheter til å starte opp i område 2 uten at rettighet konkurranseutsettes. Det vil si kommunen må legge ut rettighetene til å ta ut masser i område 2 til konkurranse. Det vises til lovverk om offentlig anskaffelser. Eksisterende bebyggelse med miljøstasjon og drivstofflager legger beslag på verdifulle masseressurser for området. Man kan se for seg at det ville være lønnsomt for kommunen å utrede mulighetene for å samle all type næringsvirksomhet i tilknytning til Gunnbjørndokk i masseuttak 1, og at man utnyttet masseressursene for område 2 samt området som dagens miljøstasjon og drivstofflager er lokalisert. Kommunen anbefaler at det utredes et kostnadsoverslag på hva en flytting av miljøstasjon og drivstofflager fra dagens plassering til område 1 (Ned i dagens ferdigstilte masseuttak). Dette vil kreve endring av eksisterende reguleringsplan, og det må bevilges penger til å starte opp prosessen både på kostnadsoverslag på flytting av eksisterende virksomhet med oppbygging i område 1, infrastruktur og detaljregulering av området. Forholdet vedr. den eksisterende festekontrakt for område 2, der det siden 1980 er bedrevet ulik aktivitet knyttet til hest og hestesport må vurderes. Området har pr i dag opparbeidet delvis landbruksjord, og ridebaneanlegg. I festekontrakten har bortfester (kommunen) alle rettigheter knyttet til å ta ut grus og kreve opprydding og fjerning av installasjoner. Det har vært noe dialog mellom Fester og Kommunen i forhold til overordnede spørsmål om avtalen, og fester har ytret ønske om mulig kjøp av området som i dag blir leid. Et mulig salg av området kan være et alternativ. Men er pr i dag ikke tilstrekkelig vurdert i forhold til pris eller «avtalejuss». 8

9 Oppsummering: Ut fra de momenter som er vurdert, legges det opp til alternative innstillinger i saken ut fra samlet vurdering om langsiktig forvaltning av Gunnbjørndokk. Voll mot elv senkes: 1. Oppstart av ny reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv senkes til kote 172, videre startes detaljregulering av området både med hensyn til videre masseuttak i området under drivstofflager og miljøstasjon, samt område 2. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, og utredning av flytting av eksisterende næringsvirksomhet for området, samt konsekvensutredning av støy og flom fra RV7 og Hallingdalselva. 2. Oppstart av endring av reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv senkes til kote 172. Festekontrakt sies opp og område 2 åpnes for uttak. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, samt konsekvensutredning av støy og flom fra RV7 og Hallingdalselva. Voll mot elv blir intakt: 3. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Festekontrakt for området 2 fortsetter å løpe, og man avventer med oppstart av masseuttak i område 2. Man gir fester en tidsbegrenset forsikring om at spørsmålet vedr. oppstart med masseuttak på område 2 utsettes i eks. 3-5 år. 4. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Område 2 pris - vurderes, og selges, enten til eksisterende formål, eller som grusforekomst. «Avtalejuss» må vurderes i dette alternativet. 5. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Dette krever konkurranseutsetting på rettigheten til å drifte masseuttak. Området driftes da iht. gjeldende reguleringsplan. 6. Oppstart av ny reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv blir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Videre startes detaljregulering av området både med hensyn til videre masseuttak i området under drivstofflager og miljøstasjon, samt område 2. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, og utredning av flytting av eksisterende næringsvirksomhet for området. 7. Masseuttak i område 1 avsluttes iht. avtale og reguleringsplan. Voll mot elv forblir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Dette krever konkurranseutsetting på rettigheten til å drifte masseuttak. Man starter opp prosessen med detalj regulering av området, med tanke på fremtidig næringsareal. 9

10 Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling til vedtak i saken: Pkt 7. Oppstart av ny reguleringsplan for Gunnbjørndokk massetak og industriområde, der rygg mot elv blir intakt. Festekontrakt sies opp i område 2, og masseuttak i område 2 startes opp. Videre startes detaljregulering av området både med hensyn til videre masseuttak i området under drivstofflager og miljøstasjon, samt område 2. Det bevilges penger til reguleringsplanarbeidet, og utredning av flytting av eksisterende næringsvirksomhet for området. Vedlegg til sak 10

11 60/13 61/10 - søknad om fradeling av boligtomt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 61/10 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg. Vedlegg: Kart med utstikningsdata, HallingKonsult, datert Dokument i saken: Gjenpart av nabovarsel, datert Søknad om deling, datert Avtale om vann- og vegrett, datert Saksopplysninger: Søkers eiendom /10 har i dag følgende arealfordeling; 40 da dyrka mark 40 da innmarksbeite 2500 da produktiv skog 1900 da annet markslag Det søkes fradelt en boligtomt på ca. 3 daa på en del av eiendommen 61/10 som er regulert til spredt boligbygging. Tomta ligger i skog av middels bonitet ca. 300 meter fra eksisterende gårdsvei, slik at det forholdsvis lang privat adkomst over 61/10 til tomta. Det er foretatt befaring av vegtraseen og tomta sammen med kjøper Per Kristian Rodegård, og funnet at det er hensiktsmessig å tillate fradelingen. Det foreligger avtale om vann- og vegrett for boligtomta. Det planlegges brukt overflatevann til drikkevann pga. dårlig borevann i området. Merknad til nabovarsel omhandler drikkevannsbrønn til andre husstander i området Deling etter jordloven for arealer større enn 2 daa er ikke delegert. Deling etter jordloven fremmes derfor for politisk behandling. Forhold til overordnet plan: I henhold til arealformålet i kommuneplanen (LNF spredt boligbebyggelse). 11

12 Miljøkonsekvenser: Etter naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i lovens 8-12 legges til grunn for utøvelse av offentlig myndighet. Kommune har i denne saken gjort søk i offentlige tilgjengelige databaser, herunder naturbase, artsdatabanken og skog og landskaps innsynsportal for å sikre at 8 vedr. kunnskapsgrunnlaget skal være oppfylt. Ut fra søk kan ikke kommunen se at det er registret natur-info eller prioriterte arter innenfor det aktuelle område som tilser at det skal igangsettes videre undersøkelser eller tas særskilte hensyn. 8 i naturmangfoldloven anses som oppfylt, dette ut fra en samlet vurdering der tilgjengelig kunnskap og befaring av området er gjennomført. Ut fra 9 i naturmangfoldloven «føre var prinsippet» skal ikke vurderes dersom 8 er tilstrekkelig oppfylt. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen særskilte. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte for Nes kommune. Bosetting og nyetablering vil gi indirekte inntekter gjennom skatter, avgifter og overføringer. Vurdering: Jordlova 1 beskriver at formålet med lova er å benytte arealresurssene mest mulig til gavn for samfunnet. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov I følge jordlova 12 kan Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Ut fra gitte opplysninger og kjennskap til lokale forhold vil deling være forsvarlig ut fra avkastning fra eiendommen. En deling vil gi små drifts- og miljømessige ulemper for eiendommen og landbruket i området eller for kulturlandskapet. Delingen vil være i samsvar med gjeldende kommuneplan som åpner for spredt boligbygging i området. Tomta som søkes fradelt består av myr, grunnlendt mark og noe fjell. Deler av tomta som består av myraktig grunn er trolig ikke byggbar, mens andre deler ikke er byggbar på grunn av bratthet. Det kan også bli utfordrende med plassering av infiltrasjonsanlegg på tomta, og det vil trolig være behov masseutskiftning til egnede masser for infiltrasjon. Det åpnes derfor for fradeling av noe større areal enn omsøkt. Endelig areal for fradeling vil bli fastlagt gjennom oppmålingsforretning. 12

13 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordloven 12 godkjennes fradelt inntil 4000 m² boligtomt fra gnr 61/10 i hht. utstikning fra Hallingkonsult, jfr. kart av Vedlegg til sak 13

14 61/13 54/16 og 54/152, Renslo - Søknad om konsesjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 54/16, 54/152 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk Utvalg Vedlegg: Søknad om konsesjon fra Gunnar Kolbjørn Renslo på Gnr./Bnr. 54/16 og 54/152 Saksopplysninger: Gunnar Kolbjørn Renslo, f søker konsesjon på eiendommen Renslo. Eiendommen Renslo består i tillegg til hovedbruket (G.nr./B.nr. 54/16: Renslo) av teigen Grønhovd (54/152) med tilhørende rettigheter. Totalt jordregistrert areal er 944 daa fordelt som følger: Fulldyrka og overflatedyrka areal: 32 daa Innmaksbeite: 12 daa Skog S & H bonitet: 59 daa Skog M bonitet: 115 daa Annet areal: 726 daa Overdrager er Erik Morten Renslos dødsbo. Kjøpesummen er oppgitt å være kr ,- Forhold til overordna plan: Eiendommen består av åtte teiger med samme Gnr., men to Bnr. Hovedteigen (Gnr./Bnr. 54/16) ligger innenfor LNF-område, men hovedsakelig innenfor område avsatt til spredt boligbygging i kommuneplanen. Alle stølsteigene ligger delvis innenfor LNF-område og delvis innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Vurdering: Bakgrunn i lovverket: Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, jf. Konsesjonsloven 1. Kommunens rolle er å utøve lokalt skjønn og forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene innenfor rammene av nasjonal politikk. Det er i tillegg et kommunalt ansvar å følge Jordlovens føringer for bruksstrukturen ved behandling av konsesjonspliktige overdragelser av landbrukseiendommer. Jordlovens formålsbestemmelse fordrer at ressursene disponeres slik at en får en tjenlig og variert 14

15 bruksstruktur. Konsesjonsloven skal tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Konsesjonsloven 9 omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer og får spesiell relevans for denne saken. Til fordel for søker skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 1. Prisvurdering: Prisen er oppgitt til kr ,-. I følge konsesjonslovens 9 4.ledd skal ikke pris vurderes når «der er nær slekt eller odelsberettiget som søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd». 2. Hensynet til bosetting Eiendommen er av en slik størrelse at det ved fri omsetning skal vurderes boplikt. Det framgår allerede av konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosettingen skal tilgodeses. Dette er gjentatt og forsterket for landbrukseiendommer. Eiendommen har en bygningsmasse som i flg. taksten er i dårlig stand. Eiendommen er av en slik standard og beliggenhet at det ville være naturlig å kreve personlig boplikt. Det presiseres at det med personlig boplikt menes at eiendommen skal tilflyttes av erverver, og at det ikke er tilstrekkelig med annen bolig i kommunen. Erverver er i dag ikke bosatt i kommunen. I søknad opplyser søker at han vurderer å selge eiendommen videre, da han har arvet en landbrukseiendom i annen kommune. Ut fra bygningsmassens standard og erververs videre planer for eiendommen, anses det mest fornuftig å gi en utsettelse på boplikten med inntil 2 år. 3. Ervervets driftsmessige løsning Erverver opplyser at dyrka jord og havn blir leid ut. Det vil være en forutsetning at dyrket mark fortsatt blir drevet, og løsningen er vurdert til å være tilfredsstillende for ivaretakelsen av driveplikten, jfr. jordlova Søkers egnethet Konsesjonslovens 9 4.ledd angir at dette ledd ikke skal vurderes «der er nær slekt eller odelsberettiget som søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd». 5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Ved ikke å oppfylle boplikten gjennom bosetting på eiendommen og driveplikten gjennom aktiv drift av jord- og beiteressursene på eiendommen, må hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet betraktes nærmere for å være oppfylt. Ut fra opplysninger i søknaden er dyrket mark og havn utleid. Ut fra hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet er kravet oppfylt om resten av eiendommen også drives forsvarlig i henhold til skogbruksloven. 15

16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr./bnr. 54/16 og 54/152 anbefales innvilget, med utsettelse av boplikten til Rådmannens innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9 innvilges Gunnar Kolbjørn Renslo konsesjon på erverv av eiendommen Renslo, Gnr./Bnr. 54/16 og 54/152. Konsesjonstildelingen forutsetter at personlig boplikt oppfylles (jfr. konsesjonslovens 6) ved at eiendommen tilflyttes senest , og at driveplikten jfr. jordlovens 8 oppfylles. Prisen for eiendommen er oppgitt til kr ,-. Vedlegg til sak 16

17 62/ Detaljreguleringsplan for Trytetjern, 1. gangs behandling Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Forslag til reguleringsplan datert Forslag til reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse datert Trafikknotat datert Støyrapport datert Rapport fra registrering av biologisk mangfold datert Dokument i saken: Jfr. dokumentarkiv Saksopplysninger: Trytetjern er et viktig nærfriluftsområde med en rekke aktiviteter som bading, turgåing, sykling, skyting, isbanekjøring m.m. Med så mange aktiviteter innenfor et avgrenset område er det behov for avklaring av eksisterende og framtidig arealbruk. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS etter oppdrag fra Nes kommune. Planområdet er på nåværende tidspunkt i privat eie. Det pågår en prosess for at kommunen skal bli grunneier på en stor del av området. Prosessen med et mulig makeskifte pågår parallelt med og uavhengig av reguleringsplanarbeidet. Det er gjennomført flere møter med lag og foreninger som har interesser i området og et åpent møte før planforslaget ble endelig utformet. Omtale av planen framgår av planbeskrivelsen. I tillegg er det utarbeidet støyrapport, et trafikknotat og en rapport om naturverdier i området. Forhold til overordnet plan: I følge kommuneplanens arealdel vedtatt skal det for Trytetjernområdet utarbeides en detaljreguleringsplan for å avklare arealbruken knyttet til de ulike aktivitetene i området. I kommunal planstrategi er planen prioritert i 2013/2014. Miljøkonsekvenser: Miljøutfordringene i planen er grundig vurdert i egen støyrapport, trafikknotat og egen registrering og vurdering av naturverdiene i området. 17

18 Når et gjelder støy er det i bestemmelsene foreslått støydempende tiltak i forhold til skytebane og isbanekjøring. Generelt vil støyende og rolige aktiviteter stor sett foregå på ulike steder i området og til ulike tider, både i løpet av året og i løpet av døgnet. Planen legger ikke opp til en vesentlig økning av trafikken. Men det er lagt til rette for en vesentlig bedring av parkeringskapasiteten, noe som gir bedre sikkerhet for brukerne av området og mindre ulemper for gjennomfartstrafikken. Etter vurdering av naturverdiene i området har det ikke kommet fram at området har sårbare arter, viktige naturtyper eller økomiljøer, med unntak av et mindre område ved pistolbanen som er avmerket på plankartet som hensynssone. En anser derfor at det er gjort tilstrekkelige vurderinger i h.h.t. 8 i naturmangfoldloven. I bestemmelsene er det foreslått tiltak for å hindre forurensning på grunn av isbanekjøring. I tillegg har kommunen utarbeidet egne retningslinjer for å ivareta sikkerhet og forurensningsfare. Fylkeskommunen gjennomfører kulturminneregistrering i løpet av oktober Evt. funn i området vil bli innarbeidet i reguleringsplanen før 2. gangs behandling. Økonomiske konsekvenser: Kostnader til utarbeiding av planen dekkes innfor budsjett for Gjennomføring av planen vil for noen områder kunne føre til økonomiske konsekvenser for kommunen. Dette må innarbeides i budsjettet når evt. kostnadsoverslag er utarbeidet. Det vil også være mulig å søke om offentlig støttet til gjennomføring av enkelte tiltak. Vurdering: Det er foretatt grundige faglige vurderinger i forkant av planarbeidet og gjennomført en åpen planprosess med aktiv medvirkning fra de mest sentrale aktørene i området. Planen er utarbeidet i h.h.t. bestemmelsene i plan- og bygningsloven. En anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannens innstilling: Detaljreguleringsplan for Trytetjern planid legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker jfr. Plan- og bygningslovens Vedlegg til sak 18

19 63/13 Søknad om motorferdsel i utmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Søknad datert med vedlagt legeattest Saksopplysninger: Reidar Skakstad søker om løyve til bruk av snøscooter til frakt av bagasje, utstyr, mat, vann, ved etc. til hytta gnr. 76/205 på Nystølen i Nes Nordmark. Vedlagt søknaden følger legeattest som dokumenterer helseplager. Søker har ikke hatt løyve til bruk av snøscooter tidligere. Kommunen har mottatt opplysninger om at søker har brukt snøscooter til hytta i flere år uten tillatelse. Forholdet er ikke anmeldt. Avstand fra hytte til brøyta veg er m. 19

20 Søknaden legges fram for teknisk utvalg i h.h.t. delegasjonsreglementet. Vurdering: Motorferdselloven har som utgangspunkt at alle motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Loven tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, når det kan skje til minst mulig skade og ulempe. 5 i nasjonal forskrift til motorferdselloven angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av snøscooter. I h.h.t. 5 b) kan det gis tillatelse ved varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens 6. Det betyr at kommunen i unntakstilfelle kan gi tillatelse til kjøring dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Hvorvidt søker i dette tilfellet er varig bevegelseshemmet er vanskelig å si ut fra søknaden. En vurderer derfor søknaden også etter 6. Bevegelsehemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe som har større behov for motorisert framkomstmiddel enn andre og kan således ha et særlig behov for transport og da spesielt for persontransport. I følge søknaden har søker t behov for transport av nødvendig utstyr til hytta og ikke primært persontransport. Lege erklæringen sier heller ikke at søker har behov for persontransport. Det er i dag brøyta veg m fra hytta. Det går sommerveg rett forbi og det vil være mulig å brøyte helt fram. Det er god dekning med leiekjørere i området som kan bistå med frakt av varer og utstyr etter avtale. Ved og annet tyngre utstyr kan fraktes inn om sommeren. I følge opplysninger som kommunen har mottatt, har søker i flere år benyttet snøscooter uten nødvendige tillatelser. Overtredelse av motorferdselloven kan straffes med bøter (jfr. 12). På bakgrunn av dette vil en ikke anbefale at søknaden innvilges. Søknaden er vurdert i h.h.t. naturmangfoldloven 8. Ved søk i tilgjengelige databaser og ut fra egen erfaringsbasert kunnskap finner en ikke at sårbare arter, naturtyper eller økosystemer blir berørt. Rådmannens innstilling: Søknad om bruk av snøscooter til egen hytte på Nystølen fra Reidar Skakstad avslås, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5b) og 6. 20

21 64/13 Søknad om motorferdsel i utmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Søknad fra Gunnar Lundstuen datert med vedlegg Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Gunnar Lundstuen søker om tillatelse til bruk av snøscooter og EU traktor/6 hjuling til sin hytte gnr. 77/9/42 ved Langevatn i Nes østmark. Tomta ligger på Nes kommunes eiendom og er ei festetomt. Formålet med transporten er å frakte personer med nedsatt funksjonsevne og utstyr i forbindelse med oppdrag Lundstuen har for Aleris, jfr. dokumentasjon vedlagt søknaden. Søker har også avtale med Nes Østmark sti- og løypeforening om oppkjøring av skiløyper. Hytta ligger ca. 900 m fra Vassfarvegen og det er kjørbar veg nesten fram til hytta sommerstid. Om vinteren er en del av vegen brøyta. Kommunen har en ulovlighetsoppfølging på en veg på ca. 50 m fra bekk opp til hytta. Tiltaket er ikke omsøkt. Søker har hatt løyve til bruk av en snøscooter til transport av funksjonshemma fra nærmeste brøyta veg og til hytta i perioden til Nes kommune har vinteren 2013 mottatt klager på ulovlig kjøring med snøscooter i dette området, der søkers navn er oppgitt. Kommunen har ikke anmeldt forholdet, men oppfordret klager til å ta kontakt med lensmannen. Kommunen har ved selvsyn påvist at søker disponerer mer enn en snøscooter. 21

22 Vurdering: Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Transporter som tillates skal foregå med minst mulig skade og ulempe. Loven gjelder bare i utmark og vassdrag. En veg som ikke er opparbeidet for kjøring med bil regnes som utmark. I dette tilfellet er det anlagt en veg nesten fram til hytta, som er kjørbar med bil. Kjøring med EU traktor/6-hjuling på denne vegen blir derfor ikke regulert av motorferdselloven. Kommunen anser at «vegen» som er anlagt fra bekken og fram til hytta er ulovlig. Dersom det skal brukes 6-hjuling på denne strekningen, må det gis en tillatelse i h.h.t. motorferdselloven. Bruk av motoriserte kjøretøy på barmark medfører slitasje og skader i terrenget som kan bli permanente eller bli langvarige. Ved befaring er det påvist spor i terrenget etter kjøretøy i området ved hytta. Kommunen har ikke gitt tillatelse til kjøring på barmark her tidligere. Etter det en kjenner til er hytta, som brukes til mennesker med stort bistandsbehov, ikke spesielt tilrettelagt for bevegelseshemma. En vil derfor anta at brukerne vil måtte ta seg framover kortere strekninger selv og at det på sommerstid vil være mulig å forflytte seg ca. 50 m fram til hytta. I dette tilfellet er også kommunen grunneier. I h.h.t. motorferdselloven 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. En vil på bakgrunn av dette ikke anbefale at det gis tillatelse til bruk av 6-hjuling til transport fram til hytta. 5 i nasjonal forskrift til motorferdselloven angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av snøscooter. Det er opp til kommunen å vurdere behovet for transport avveid mot mulige skader og ulemper og avgjøre søknaden etter en 22

23 helhetsvurdering. Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens 6. Det betyr at kommunen i unntakstilfelle kan gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Hvorvidt passasjerene i dette tilfellet er varig bevegelseshemma er vanskelig å si ut fra søknaden. En vurderer søknaden derfor også etter 6. Bevegelsehemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe som har et større behov for motorisert framkomstmiddel enn andre og kan således ha et «særlig behov» for motorferdsel etter forskriftens 6. Transport fra brøyta veg og inn til hytta vil i dette tilfelles anses å være et «særlig behov». På den andre sida pålegges det søker et ansvar å sørge for at transporten foregår i h.h.t. lovverket. Her har det påviselig foregått ulovlig transport i to vintersesonger og kommunen har mottatt klager på scooterkjøring utført av søker. Forholdet ikke er anmeldt, men motorferdselloven gir hjemmel til å ilegge bøter for overtredelse av loven ( 12). Av denne grunn kan en vanskelig anbefale at søker gis løyve til bruk av snøscooter. I området er det gitt løyve til flere leiekjørere. En har stor forståelse for at funksjonshemma har behov for scootertransport inn til hytta. En vil derfor anbefale at det gjøres avtale med leierkjører i området når det er behov for transport, uten begrensning i antall turer. Kommunen registrerer at søker driver næringsvirksomhet med utgangspunkt i ei privat hytte i et kommunalt hyttefelt, uten at dette er avklart med kommunen. Aktiviteten er i seg selv svært positiv, men en stiller spørsmålstegn ved om lokaliseringen er gunstig siden hytta er uten helårsveg helt fram og er uten innlagt vann, avløp og strøm. Søker har også inngått avtale med Nes Østmark Sti- og løypeforening om oppkjøring av skiløyper. I h.h.t nasjonal forskrift til motorferdselloven 3 e) kan motorkjøretøy på vinterstid nyttes til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når det skjer i regi av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Kommunen anser at løypeforeninger kommer inn under 3 e) og derfor ikke trenger særskilt løyve. Kommunen vil derfor normalt ikke «godkjenne» hvilke sjåfører løypelag ol., bruker. I dette tilfellet vil nøye seg med å gjøre Nes Østmark Sti- og løypeforening oppmerksom på de vurderingene kommunen gjør i denne saken i forhold til tidligere ulovlig bruk av snøscooter. Det vil da være opp til løypelaget å vurdere egne inngått avtaler. Søknaden er vurdert i h.h.t. naturmangfoldloven 8. Ved søk i tilgjengelige databaser og ut fra egen erfaringsbasert kunnskap finner en ikke at sårbare arter, naturtyper eller økosystemer blir berørt. 23

24 Rådmannens innstilling: Søknad fra Gunnar Lundstuen om bruk av EU traktor/6 hjuling fram til egen hytte i Nes østmark avslås. Jfr. Motorferdselloven 6 og 10. Søknad om bruk av snøscooter fram til egen hytte til transport av funksjonshemma avslås. Jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselloven 5 b) og 6. Søker anbefales å gjøre avtale med leiekjører i området. Bruk av snøscooter til løypekjøring i h.h.t. avtale med turlag/løypelag er ikke søknadspliktig, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselloven 3 e). Nes Østmark sti- og løypelag gjøres kjent med kommunens vurderinger i denne saken. Vedlegg til sak 24

25 Delegerte saker 250/13 71/17 - Jørgenmoen - Ferdigattest på hallingstugu Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 71/17 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 251/13 58/151, Kuluset - Ferdigattest på tilbygg hytte Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 58/151 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 252/13 56/1048, Nesbyen Golf- og aktivitetspark - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 56/1048 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 253/13 56/929, Buvatn vest - teknisk rom Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 56/929 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 25

26 254/13 56/875 Tverrlia 3 - Ferdigattest på hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/875 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 255/13 Søknad om motorferdsel i utmark - Liemarka Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 256/13 Søknad om motorferdsel i utmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 257/13 Tillatelser til bygging av landbruksveg på 45/9 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 45/9 Saksbehandler: Jon Andreas Ask 1 Teknisk utvalg /13 258/13 Tillatelse til bygging av traktorveg - 89/6 Skredderbakkan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 89/6 Saksbehandler: Jon Andreas Ask 26

27 1 Teknisk utvalg /13 259/13 Søknad om motorferdsel i utmark - Nes nordmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 260/13 56/43 Bøgaset - fradeling av parsell m/hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/43 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /13 261/13 86/170 - Smylelien - Igangsettingstillatelse - Anneks Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 86/170 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 262/13 Søknad om motorferdsel i utmark, Garnås - Nystølen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 27

28 263/13 Søknad om snøscooterløyve Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 264/13 71/189, Grønhovd - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 71/189 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 265/13 Nye veiadresser 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- L32 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /13 266/13 56/820, Nørdre Tverrlie 18 - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/820 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 267/13 56/613 Tverrlie Ferdigattest for anneks Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/613 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 28

29 1 Teknisk utvalg /13 268/13 74/135, Buvassbrenna - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 74/135 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 269/13 78/49 - Spredning av gjødsel på grasmark Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- V33 Saksbehandler: Arnstein Matheson 1 Teknisk utvalg /13 270/13 61/90 Lyseren - endring av PLASSERING HYTTE Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 61/90 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 271/13 70/132 Haugaplassvegen 47 - oppføring av garasje Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 70/132 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 29

30 272/13 58/500 Myking - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/500 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 273/13 Søknad om hogst i vernskog, Rauk Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- V75 Saksbehandler: Jon Andreas Ask 1 Teknisk utvalg /13 274/13 58/151, Kuluset - Ferdigattest på veg Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/151 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 275/13 58/358, Bostjernlia - oppføring av anneks Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/358 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 276/13 58/508, Storhalle - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/508 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 30

31 1 Teknisk utvalg /13 277/13 56/989, Natten 95 - oppføring av hytte Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 56/989 Saksbehandler: Jan Petter Andresen 1 Teknisk utvalg /13 278/13 79/4 - Lyserntoppen- Utslippstillatelse for avløspsanlegg RA-3, Gbnr. 79/235 og tomt 25,26,27,28 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 79/4 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /13 279/13 Søknad om motorferdsel i utmark, Nystølen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- K01 Saksbehandler: Torunn Bekkeseth 1 Teknisk utvalg /13 31

32 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 6/13 13/ Økonomirapport enhet Teknisk pr /13 13/ Svar på søknad om tilskudd - utviklingsprosjekt for universell utforming 32

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom

Saker til behandling. 91/5, 92/11,12 og 101/45, Tørrisplass - Konsesjon på erverv av fast eiendom MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 29.10.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste)

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste) Nes Kommune Møteprotokoll Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 20.06.2017 kl. 09:00-12:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Rune O. lhle Møtende medlemmer: Rune Owrenn lhle (H), Haldis

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Delegerte saker 40/12 66/12 tas til orientering. 33/12 12/00004-5 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.03.12 2

Delegerte saker 40/12 66/12 tas til orientering. 33/12 12/00004-5 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.03.12 2 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 10.04.2012 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre),

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Saker til behandling. 71/51, klage på stenging av adkomst til gangveg i Alfarvegen.

Saker til behandling. 71/51, klage på stenging av adkomst til gangveg i Alfarvegen. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL Ferdigbehandles i: Driftsutvalget. Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg Dato: 28.06.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 11.12.2012 kl. 9:00 11:00 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

/91/ca(Sal ~ (55. Teknisk utvalg mm MØTEPROTOKOLL. (fit. Arkivsak: 12/00152. Forfall: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre) og Knut Jakob Larsen (Nes

/91/ca(Sal ~ (55. Teknisk utvalg mm MØTEPROTOKOLL. (fit. Arkivsak: 12/00152. Forfall: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre) og Knut Jakob Larsen (Nes MØTEPROTOKOLL /91/ca(Sal ~ (55 Teknisk utvalg mm (fit Dato: 11.08.2015 kl. 9:00 11:45 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 MØtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/236 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN SANDNES GNR 54 BNR 3 og 1/6- DEL I GNR 54 BNR 7 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Drangedal kommune. Det vil bli foretatt befaring til Hellehei i forkant til sak 068/12. Ta med godt skotøy. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09:30.

Drangedal kommune. Det vil bli foretatt befaring til Hellehei i forkant til sak 068/12. Ta med godt skotøy. Oppmøte ved kommunehuset kl. 09:30. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.09.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 29. Det vil bli foretatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 01.06.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, 17.03.2017 1633/29/33 - Åsegg sameie

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Teknisk utvalg Nes Kommune (Å. (I:(L! Id 6.5 Møteprotokoll Teknisk utvalg (53> C- f/ Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: Møtende medlemmer: 22.11.2016 kl. 09:00-13:00 Nes kommunehus, 15/01240 møterom teknisk Nils Rodegård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2016 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen Stein Tronsmoen Per Hermann

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer