Levanger kommune Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Sakliste Saksnr Innhold PS 9/12 Belte gravemaskin inn til Øvre Forra naturreservat / Roknesvolden PS 10/12 Dispensasjon for ett sommerarrangement Torsbustaden - motorcrossenter PS 11/12 Kjøretider for snøscooter i Levanger PS 12/12 Forvaltning av hjortevilt i Levanger. Bestandsmål PS 13/12 Jakttider på elg og hjort PS 14/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Skogn og Markabygda tildelingsområde PS 15/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Ronglan-Åsen tildelingsområde PS 16/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Nordfjellet tildelingsområde PS 17/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Frol tildelingsområde PS 18/12 Våttåberget grunneierlag. Fellingskvote på elg i 2012 PS 19/12 Ekne - Falstad elgvald. Fellingskvote på elg for PS 20/12 Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2012 PS 21/12 Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag. Fellingskvote på elg på Ytterøy for 2012 PS 22/12 Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012 PS 23/12 Rådyrforvaltninga i Levanger Endringer av vald og fellingstillatelser. Arne Ramdal Viltnemndsekretær

2 Innhold Belte gravemaskin inn til Øvre Forra naturreservat / Roknesvollen... 3 Dispensasjon for ett årlig sommerarrangement Torsbustaden motorcrossenter Kjøretider for snøscooter i Levanger... 9 Forvaltning av hjortevilt i Levanger. Bestandsmål Jakttider på elg og hjort Søknad om godkjenning av bestandsplan Skogn og Markabygda tildelingsområde Søknad om godkjenning av bestandsplan Ronglan-Åsen tildelingsområde Søknad om godkjenning av bestandsplan Nordfjellet tildelingsområde Søknad om godkjenning av bestandsplan Frol tildelingsområde Våttåberget grunneierlag. Fellingskvote på elg i Ekne - Falstad elgvald. Fellingskvote på elg for Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag. Fellingskvote på elg på Ytterøy for Fellingskvoter på hjort i Levanger i Rådyrforvaltninga i Levanger Endringer av vald og fellingstillatelser av 29

3 Belte gravemaskin inn til Øvre Forra naturreservat / Roknesvollen Trond Rian / /K01 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Roknesvollen 4 H seter innvilges en tur/retur med beltegravemaskin fra bilveg i Heståsdalen til Roknesvollen i juni måned d.å etter trase som beskrevet i søknaden (skiløypa). Turen skal søkes lagt til en periode der marka er godt opptørket. Ved gjennomføring av turen ber en om at rådene fra NTNU vitenskapsmuseet blir fulgt. 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark. Søknad m/vedlegg Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling m/vedlagt notat fra NTNU vitenskapsmuseet Saksopplysninger: Styret i Roknesvollen 4H seter skriver i sin søknad: Roknesvollen 4H- seter vil med dette søke om å få belte gravemaskin fra Heståsdalen til Roknesvollen- seter. Bakgrunnen for søknad er at vi har fått pålegg fra mattilsynet om utskifting og opprusting den eksisterende vannkummen som benyttes til hovedvannstilførsel pga fare for E. coli bakterier. Da denne setra blir benyttet til 4H-leirer om sommeren og er et yndet friluftsmål, ser vi nødvendigheten å gjøre dette på en skikkelig måte. Gravemaskinen er en Neuson, 3,5 tonns gavemaskin med gummibelter. Størrelsen på maskinen er nødvendig for å kunne utføre enkelte av operasjonene. Det er lagt opp til å benytte stedlige masser, som handteres på stedet, for å unngå massetransport av masser inn til Roknesvollen og dermed spare terrenget for unødvendige belastninger med innkjøring. GRP- røret er valgt med grunnlag i dets vekt, og vil bli transportert inn med snøscooter på vinteren sammen med ca 200 liter med finsand. Vi vil benytte samme trase for innkjøring av maskinen som blir benyttet til skiløype i dag. Det vil også bli benyttet kjentmann for å kunne kjøre på en slik måte at inngrepene blir minst mulig synlig og omfattende. Det er tenkt benyttet 2" satt i et rammeverk for å kunne belte mest mulig skånsomt i de bløteste partiene. Ved utkjøring av maskinen vil denne fjerne synlige spor i terrenget ved å planere bak seg hele tiden, samt ha med en mann med krafse for å utbedre partier hvor maskinen ikke har 3 av 29

4 bæreevne samt snu mindre torvbiter. Innkjøringen planlegges å skje på vårparten 2012 når forholdene tilsier det. Vurdering: For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens 6 så er bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: søkeren må påvise et særlig behov, behovet må ikke knytte seg til turkjøring, behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Saken gjelder etter rådmannens skjønn en helt nødvendig transport som må skje på barmark. Snøscooterkjøring er ikke påsøkt og forventes løst ved bruk av leiekjører. Barmarkstraseen som er skissert vil passere slåttemyrene i Øvre Forra hvor Fylkesmannen som kjent er involvert i skjøtselsopplegg. Videre tilsvarer de faglig sett kriteriene for utvalgte naturtyper selv om de juridisk sett ikke er det da de ligger innenfor et verneområde. Motorferdselen vil i utgangspunktet gå gjennom hele partiet. Det synes lite aktuelt å gå inn på fastmark (f.eks etter stien) da dette vil kreve betydelig skogrydding - for å unnvike slåttemyrene må man evt kjøre nærmere Heståa noe som resulterer i større samlet kjøring over myr. I søknaden beskrives hvordan selve kjøringen vil utføres i bæresvake partier. Saken berører flere tema og relatert til naturmangfoldloven, i særdeleshet kommer 8-12 til vurdering. For å få faglige innspill for å best ivareta naturverdiene er saken sendt til kommentarer fra både Fylkesmannens miljøvernavdeling, Reinsjø fjellstyre og grunneier Statskog. Alternative traseer som blir bedre helhetsløsning for slåttemyrer og slitasje på terrenget er ikke påvist. Vi Fylkesmannen har man mottatt et notat fra NTNU vitenskapsmuseet som gir råd om hvordan transporten best kan gjennomføres. Dels kan dette relateres til mer miljøvennlige metoder/teknikker ( 12 naturmangfoldloven). Dette er relatert til hvor og hvordan kjøringen med beltegravemaskin kan foretas, men motsetter seg ikke transportmetoden som sådan. Notatet oppfattes om en nyttig innspill til de som skal gjennomføre transporten, og er videresendt til 4H styret. Markslitasje vil det bli ved transport over bæresvake områder. Det er særlig to forhold som påvirker dette utover trasevalg og valg av kjøretøy - antall turer og kjørtid i forhold til nedbør/opptørking. Det dreier seg om kun en tur/retur, og den påvirkbare faktoren blir da å finne en tørr periode. For at nødvendig opptørking skal skje etter snøsmeltingen er det nødvendig at transport ikke skjer før i juni. Utover dette er det viktig at man planlegger turen slik at det passer med en nedbørsfattig periode. Dersom dette ivaretas mener rådmannen at markskadene blir begrensede og at vegetasjonen vil ta seg igjen relativt raskt. Kunnskapsgrunnlaget ( 8 naturmangfoldloven) i saken synes godt og avklart. Det er åpenbart at det vil bli noe slitasje på slåttemyrer og øvrig mark i forbindelse med turen. Vegetasjonen vil likevel relativt raskt kunne ta seg igjen med bare 1 tur/returs påvirkning. Det er gunstig at evt skader blir slettet til men Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark hjemler ikke pålegg om utbedringer. 4 av 29

5 Dispensasjon for ett årlig sommerarrangement Torsbustaden motorcrossenter Trond Rian / /L12 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Innherred motorsportklubb innvilges et årlig (1 dags) Hill-climb arrangement i august måned i årene Dette skal lokaliseres til nedre del av alpinbakken i Torsbustaden slik som vist i søknad og saksframlegg. Det årlige arrangementet forutsettes klarert i forhold til andre parter slik som i Kommunen varsles om hvilken dato i august som det årlige arrangementet skal avholdes på. Søknader om flere årlige arrangement kan ikke forventes bli gitt i medhold av motorferdselslovverket, og må løses gjennom en omregulering av området. Ved brudd på vilkårene kan den flerårige tillatelsen bli trukket tilbake. 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Søknad fra IMSK datert Utgående høringsbrev ISK Uttalelse fra Fylkeskommunen Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Uttalelse fra Fylkesmannen Saksopplysninger: Innherred motorsportklubb (IMSK) fikk i forbindelse med åpning av motorcrossenteret godkjenning av bruk av deler av alpinbakken til hill-climbing. Apinbakken er ikke omfattet av reguleringsplan, og reguleringsformålet er Landbruks- natur og friluftsområde. Aktiviteten var knyttet selve åpningsdagen, og det ble presisert fra kommunen at dette ble vurdert som et engangstilfelle mhp motorferdsel i utmark. I desember 2011 tar IMSK kontakt med kommunen på ny for å kunne gjennomføre et tilsvarende arrangement i Kommunen mente på den bakgrunn at det prinsipielt burde avklares gjennom plan og bygningsloven framfor evt årlige søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, da vi forstår IMSK s planer slik at dette nå framstår som ønske om et fast arrangement i terminlista i årene framover. 5 av 29

6 Etter kontakt med Plan og bygningsenheten kommer ISMK tilbake med en ny søknad (vedlagt m/kart) om dispensasjon fra motorferdsel i utmark, da de av økonomiske årsaker ser det som lite aktuelt med en reguleringsendring. Fra Innherred motorsportklubbs søknad: En slik regulering hadde vært et relevant alternativ hvis vi skulle benyttet traseen til ukentlige trening som en permanent bane, men fordi det i vårt tilfelle dreier seg om maksimalt fem timer en dag i året, ble klubben av Torbjørn Sirum rådet til heller å søke kommunen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med fremtidige arrangementer. For at kommunen skal slippe å behandle en søknad årlig kan det være en løsning å gi dispensasjon for fem timer årlig i for eksempel 5-10 år frem i tid. IMSK er i den gjeldende reguleringsplanen for crossbanen begrenset av reindriftsnæringen til drift fem måneder i året (1. mai til 1. oktober). Vi mener derfor at det er viktig at klubben gis muligheten til å arrangere et årlig hillclimb-stevne for å øke inntektsgrunnlaget, da disse arrangementene kan bli en viktig inntektskilde for oss. Området det søkes dispensasjon for en trasè 150 meter opp i den østre alpint- nedfarten.. Denne traseèn er bearbeidet/skogryddet, og trafikkeres vinterstid av idrettslagets snøscooter/tråkkemaskiner. Traseèn ble ikke påført skader under stevnet vi gjennomførte i 2011, den ble befart og godkjent av representant for Skogn Idrettslag etter arrangementet. Alle arrangementer som foregår i regi av Norges Motorsportforbund er underlagt strenge krav i forhold til lisenser, reglementer og forsikring samt sikkerhet og miljø, og det er krav til tillatelser fra grunneier og politimyndigheter. Det presiseres at det ikke foregår kjøring utenfor banetrase som er angitt i kartene. Et kartvedlegg fra søknaden: 6 av 29

7 Rådmannen vurderte saken slik at før saken tas til vurdering iht 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark så syntes det korrekt å gi en del av de opprinnelige høringsparter til reguleringsplanen en mulighet til å avgi uttalelse. Dette fordi en da legger til rette for at IMSK får drive en årviss motorsportaktivitet utenfor området som er regulert til motorsportanlegg. Følgende fikk tilsendt saken på høring: Fylkesmannen,Fylkeskommunen, Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, Færen reinbeitedistrikt, Skogn Bygdeallmenning, Hytteeiere i nærområdet, Torsbustaden alpincenter v/skogn IL og Politiet i N-Trøndelag. Fylkeskommunen: Vi er enig med kommunen i at det burde vært foretatt en planbehandling med utvidelse av planområdet for eksisterende reguleringsplan. I en helhetlig planprosess ville en fått avklart arealbruken, avveid de ulike interesser i området og fastsatt rammer for bruken. Ut fra regionale interesser har vi ingen merknader til at det gis en antydet 5 årlig dispensasjon for et årlig arrangement. Vi finner at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. Reindriftsadministrasjonen: Området benyttes som seint vinterbeite av Feren reinbeitedistrikt. Reguleringsplanen for Torsbustaden motorcrossenter legger begrenser på aktiviteten slik at banene kun kan brukes i perioden 1.mai til 30. september. Da skal det normalt ikke skal være rein der. Reindriftsagronomen mener at noe utvidet aktivitet på sommeren ikke vil påvirke reindriften negativt. Vi har ingen merknader til at det gis dispensasjon som omsøkt. Konsekvenser av en ytterligere brukshyppighet vil være avhengig av tidspunkt og i forhold til når rein er i området. Fylkesmannen: Fylkesmannen vil på generelt grunnlag peke på betydningen av Kommuneplanens Arealdel med bestemmelser som sentralt planverktøy for forvaltning av kommunenes LNF-områder. Vi vil imidlertid til saken stille spørsmål ved at et LNF-område avsatt til at skiaktiviteter skal kunne benyttes til motorsport. Vi vil her spesielt peke på fare for betydelig støyproblematikk. Ved eventuell dispensasjon vil vi derfor råde kommunen til å sette bestemte vilkår som klart regulerer periode og tidspunkt for kjøring. Vurdering: For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens 6 så er bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: søkeren må påvise et særlig behov, behovet må ikke knytte seg til turkjøring, behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Alpinanlegget er etablert i en tid hvor det ikke ble stilt krav til reguleringsplan, og formelt sett er aktuelt areal fortsatt LNF område (utmark) i juridisk forstand selv om det i praksis gjennom både opparbeiding og bruk ikke framstår som et LNF areal. Tilgrensende areal er området som er regulert til motorcrossbane. Det er ikke knyttet registrerte miljøkvaliteter til aktuelt areal. Slik som saken framstår kan en derfor ikke se at den kommer i konflikt med etter naturmangfoldloven. Når det gjelder støyproblematikk som Fylkesmannen peker på så vurderes det til å være lite problem i forhold til kun ett årlig en dagers arrangement. Nærliggende hytteeiere har heller ikke avgitt uttalelser knyttet til saken. 7 av 29

8 Det synes noe uforutsigbart om IMSK vil søke om ytterlige brukshyppighet de nærmeste år selv om det ikke framstilles slik i søknaden. Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen peker på at slik aktivitet primært bør løses gjennom regulering og ikke dispensasjoner etter motorferdselslovverket. Det tilrås derfor fra rådmannen at en signaliserer ytterligere søknader vil bli møtt med krav om reguleringsplan. Ett årlig arrangement synes kurant å kunne innvilge da området ikke framstrå som ordinær utmark, og det synes heller ikke som formålstjenlig verken for søker eller kommunen å behandle dette som årlige søknader. Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sier følgende ( pkt ) om varigheten av tillatelser. Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Dispensasjonen bør under ingen omstendighet gjelde for et lengre tidsrom enn fem år. 8 av 29

9 Kjøretider for snøscooter i Levanger Trond Rian / /K01 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Følgende endring i kjørtidene for Levanger gjøres: Kjørtid søndager (unntatt 1.påskedag) og 2.påskedag endres fra kl til kl Øvrige tider beholdes som før for hele kommunen. Kjøretidene for snøscooter i Levanger blir etter dette: Døgntider (unntak påskeuka): alle hverdager, lørdager i tidsrommet fra kl til og , søndager i tidsrommet fra kl Påskeuka (hverdager unntatt): Lørdag før palmesøndag kl Skjærtorsdag kl og Øvrige helligdager (unntatt 2.påskedag) kl påskedag kl a Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 3 e-poster, 1 muntlig innspill. Saksopplysninger: Rådmannen har mottatt henvendelse fra leiekjørere for snøscooter med anmodning om at kommunen lemper litt på kjøretidene slik at de blir bedre tilpasset kundenes behov. Eksisterende kjøretider i Levanger er følgende: Døgntider : Alle hverdager, lørdager i tidsrommet fra kl til og og på søn- og helgedager i tidsrommet Det gis anledning til utvidet ervervskjøring «palmelørdag» i perioden og skjærtorsdag kl av 29

10 Det er de ordinære helgetidene som ønskes justert, og et framsatt forslag har vært at følgende endring tas inn (utelatt tekst som før): lørdager i tidsrommet fra kl til og kl 16 til 18 og på søndager i tidsrommet og til Ovenstående forslag er sendt på høring til leiekjørerne i kommunen og store grunneiere. De er mottatt innspill fra 4 leiekjørere (3 skriftlig, 1 muntlig). Oppsummert - alle støtter en oppmyking av kjøretidene. Det pekes på at de fleste oppdrag finner sted i helgene. Mange hytteeiere ønsker å dra ned tidligere på søndag. Utenfor Heståsdalen er det mindre konflikt i forhold til skiløpere, og der kunne kjøretidene vært fjernet. Vurdering: Saken kunne vært sendt på høring bredere (hytteeierforeninger/idrettslag osv), men det ville vært forholdsvis omfattende. Hytteeiere må uansett regnes for å være en relativt heterogen i gruppe i synet på kjøretider. Frol IL har fått tilsendt høringsbrevet i kraft at sitt leiekjørererverv, men har ikke uttalt seg. Behovet for kjøretider er nok annerledes i Heståsdalen enn i resten av kommunen. Forskjellige kjøretider i ulike deler av kommunen kan likevel synes noe uoversiktlig. Kjøretider vil ikke bare omfatte leiekjørere, men også de som kjører med egen tillatelse. Det er antydet at kjøretidene ikke praktiseres like bra av alle. Mange som skal til hytta for en helgtur ankommer fredag ettermiddag/kveld, og evt transportbehov kan løses da. Det synes også noe usikkert hvor stort behovet for kjøring er på lørdags ettermiddag. Når det gjelder skiløypene innover Heståsdalen så er normalt prepareringen klar til kl 10.00, og en del starter skituren da. Søndagsettermiddag er det antydet større behov. Det har også vært antydet ønske om muligheten til å kjøre forholdsvis sent på kvelden i perioder med råtten snø. Rådmannen registrer også at flertallet av leiekjørerne ikke har uttalt seg overhodet, noe som kanskje kan tolkes dit hen at kjøretidene i helgene ikke oppfattes å være altfor problematiske. Oppsummert rådmannen tilrår ikke forskjellige kjøretider i ulike deler av Levanger. Høringen tilsier ikke et massivt behov for endringer. Eventuell høringer av rene skiløperinteresser må antas å ha gitt skepsis til særlig liberalisering. Dersom evt endringer bare hadde angått leiekjørere ville en endring av tidene neppe hatt stor betydning for opplevd snøscootertrafikk. En liberalisering kan åpne for mer kjøring blant andre brukere. Behovet for transport på ettermiddag/kveld på søndag dels siste helligdag i påska vurderes å være størst, og det tilrås derfor at tidene i disse tilfeller gjøres mer fleksible. 10 av 29

11 Forvaltning av hjortevilt i Levanger. Bestandsmål Arne Ramdal av / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Elg: Elgbestand på nivå tilsvarende ei avskyting på ca. 230 dyr pr. år. Hjort: Bestand på samme nivå som i dag. Rådyr: Bestand tilsvarende samme nivå som har vært de siste årene. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 3, mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr. Saksopplysninger: I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt,, 3, skal kommunene vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og jernbane. Vurdering: Elg: Nivået på skader på jord- og skogbruk i kommunen bør ikke bli større enn det er i dag. Nedgangen på avvirkninga i skogen som man har hatt de siste årene vil etter hvert bety mindre vinterbeite. Omfanget av viltulykker på veg og jernbane er på et ganske høgt nivå, dette på tross av at det jevnlig er foretatt rydding langs veg og jernbane. Det er overveiende mest påkjørsler på jernbanen, og pr. dato er sprøyting av kratt langs jernbanelinja det viktigste å få utført. Elgbestanden har vært på et jevnt nivå i flere år. Hjort: Vanskelig å tallfeste da en har for liten informasjon og erfaring om utviklinga av hjortestammen i kommunen, samtidig diskuteres det blant grunneierne og andre om det er ønskelig med en større stamme av hjort, og da spesielt med tanke på skader på jordog skogbruk. Bestanden av hjort oppfattes å være i sakte oppgang. Rådyr: Vi har 2 adskilte forvaltningsområder, Ytterøy og fastlandet.

12 På fastlandet oppfattes bestanden av gaupe og flere andre faktorer å ha like stor betydning som rådyrjakta. På Ytterøy forvaltes rådyrene mere intensivt av grunneierne, og bestanden er nå på et lavere nivå enn den var for noen år siden. I forhold til beitegrunnlag og skogskader er dette er positivt. Både på Ytterøy og fastlandet er det mye påkjørsler av rådyr. 12 av 29

13 Jakttider på elg og hjort Arne Ramdal / /K40 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 I henhold til Forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 søker Levanger kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune om følgende jakttider på elg og hjort i Levanger: Elg: Fra og med til og med og fra og med til og med Hjort: Fra og med til og med og fra og med til og med Forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars Uttalelser, svar på høring fra elg og hjortevaldene i Levanger om jakttid på elg og hjort. Saksopplysninger og vurdering: Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt ny sentral forskrift, Forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars I den sentrale forskriften er jakttida på elg i Nord-Trøndelag fra og med til og med , og på hjort fra og med til og med I henhold til forskriften kan kommunen søke Fylkeskommunen om utvidelse og/eller innskrenking av jakttid på elg og hjort når det foreligger særlige bestands-, forvaltningseller næringsmessige behov. I Levanger har vi hatt følgende jakttid på elg: Fra og med til og med og fra og med til og med Vi har således hatt ei friuke i elgjakta fra og med til og med , som er brunsttid for elgen. Jaktida på hjort har vært fra og med til og med av 29

14 Jaktidene som har vært oppfattes å ha fungert bra, dvs. at bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov har blitt ivaretatt, og at jakttida har vært lang nok for kunne felle kvotene, og for å kunne få ei god avskyting. Kommunen har sendt på høring til de 8 elgvaldene i kommunen. Svarene er følgende: Elg: 3 av valdene ønsker ingen endring i forhold til tidligere jakttid på elg i Levanger, 2 vald ønsker samme jakttid som i den sentrale forskriften, 1 vald har svart at de ønsker friuke, for øvrig oppfattes svaret slik at de ønsker forlengelse av jakttida i Levanger i forhold til tidligere. 2 vald har ikke svart. Hjort: Et vald ønsker å følge den sentrale forskriften. I tillegg har det kommet e-post fra en grunneier på et vald med bestand av hjort, som ønsker at jakttida på hjort forlenges. Ellers er det ikke gitt uttalelse om jakttid på hjort i svarene. Innenfor fastsatt jakttid har valdene flere muligheter som de selv kan bestemme: Ikke felle store okser i første jaktperiode. Holde tilbake kvote i 1. jaktperiode. Valdene kan prioritere å skyte større andel av kalvene mot slutten av jakta, og på den måten oppnå større vekter. Jaktrettshaverne kan utsette starten på jakta til Å ta vare på kjøttet når det er varmt er mulig ved at det i større grad benyttes kjølerom. For øvrig oppfattes ikke varmt vær å ha vært noe stort problem. Ved å ha ei friuke i perioden fra og med til og med , som er brunsttid for elgen, samt avslutte elgjakta den , så blir samtidig det øvrige friluftslivet og allmennheten tatt mer hensyn til. Det er også et moment som det bør tas hensyn til i saken. 14 av 29

15 Søknad om godkjenning av bestandsplan Skogn og Markabygda tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med den foreslåtte felling og fordeling på alder og kjønn. Det kan felles maks. 210 dyr i 3-årsperioden. For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i med 40 dyr. Ut fra dette anbefales det å ikke øke tildelinga på valdet i Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Utdrag fra søknad om bestandsplan: Valdets hovedmålsetting. For området Skogn - Markabygda Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere stammen ved å øke avskytningen med 10 %. Dette vil gi en total tildeling på 231 dyr i 3-årsperioden. Styret i storvaldet vil forvalte denne rammen årlig i perioden. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse bør ikke overstige 2,5. - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 15 av 29

16 Tabell. Planlagt felling i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % Viltnemnda sakliste 16 av 29

17 Søknad om godkjenning av bestandsplan Ronglan-Åsen tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med følgende endring: Felling av eldre ku, maks.13 % i planperioden. Avskytingen økes valgfritt tilsvarende (sum 2 %) på kalv, 1 ½ - åringer, eller eldre okser. Det kan felles maks. 210 dyr i planperioden slik som foreslått. For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i kommunen med 40 dyr. Ut fra dette henstilles det om å ikke øke tildelinga på valdet i Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av endelige kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Utdrag fra søknad om bestandsplan: Valdets hovedmålsetting. For område 15, Ronglan Åsen Tildelingsområde, er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 70 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %. 17 av 29

18 - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. - Årlig vurdering av stammen. - Tildelingen vurderes i mellomperioden for å sikre riktig avskyting i forhold til stammens størrelse. Dyr i tildelingen holdes tilbake i 1. jaktperiode. Tabell. Planlagt felling i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % av 29

19 Søknad om godkjenning av bestandsplan Nordfjellet tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med endringer. Fordeling på alder og kjønn som godkjennes: Eldre ku:12 % (som i forslaget til plan), eldre okse:15 %, ku 1 ½ år:16 %, okse 1 ½ år:17 % og kalv: 40 %. Det kan felles maks.78 dyr i planperioden (som i planforslaget). For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i kommunen med 40 dyr. Ut fra dette henstilles det om å ikke øke tildelinga på valdet i Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av endelige kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Utdrag fra søknad om bestandsplan: Valdets hovedmålsetting For området Nordfjellet er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 26 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %. - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 19 av 29

20 Avskytingsplan I planperioden bør prosentfordelingen ligge innenfor følgende rammer: Kalv og ungdyr. Minimum 68 %, hvorav kalv skal utgjøre minst 33 %. Andel eldre hunndyr skal ikke overstige 12 % av totalt felte dyr. Andel hanndyr skal ikke overstige 55 % av totalt felte dyr. Tabell. Planlagt felling i planperioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Sum % Hanndyr, % Hunndyr, % Viltnemnda sakliste 20 av 29

21 Søknad om godkjenning av bestandsplan Frol tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19, - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes omsøkte bestandsplan med endringer. Dette for etter hvert å kunne oppnå målsettinga i planen med et årlig stabilt uttak på 50 dyr. Fordeling på alder og kjønn som godkjennes: Eldre ku: 10 %, eldre okse: 10 %, ku 1 ½ år: 20 %, okse 1 ½ år: 20 %, kalv: 40 %. Det kan felles maks. 135 dyr i planperioden. Det anbefales følgende fordeling på de enkelte år: 2012: 40 dyr, 2013: 45 dyr og 2014: 50 dyr. Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av endelige kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Valdets hovedmålsetting. For området Frol er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 50 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 % - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 21 av 29

22 Askytingsplan I planperioden bør prosentfordelingen ligge innenfor følgende rammer: Kalv og ungdyr. Minimum 65 %, hvorav kalv skal utgjøre minst 30 % Andel eldre hunndyr skal ikke overstige 13 % av totalt felte dyr Andel hanndyr skal ikke overstige 55 % av totalt felte dyr. Tabell. Valdets planlagte felling i planperioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % Vurdering v/viltnemnda: Det vises til avskyting i bestandsplanområdet i forrige planperiode , med følgende felling i planperioden: Kalv 42,9 %, hanndyr 1,5 år, 13,8 %, hunndyr 1,5 år, 13,0 %, eldre hanndyr 13,0 %, eldre hunndyr 17,4 %. Elgstammen oppfattes å være redusert i forrige periode. Den nye planen tar ikke hensyn til dette, og valdet vil ikke kunne nå målet om å felle 50 dyr årlig med det nye forslaget til bestandsplan. For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i kommunen med 40 dyr i av 29

23 Våttåberget grunneierlag. Fellingskvote på elg i 2012 Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles Våttberget grunneierlag følgende fellingskvote på elg for 2012: Kalv: 6 dyr. Voksne hunndyr: 3 Voksne hanndyr: 3 Sum: 12 dyr I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21. Søknad fra Våttåberget grunneierlag, datert Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen. Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. 23 av 29

24 Ekne - Falstad elgvald. Fellingskvote på elg for Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles Ekne- Falstad elgvald følgende fellingskvote på elg for 2012: Kalv: 9 dyr. Voksne hunndyr: 4 Voksne hanndyr: 5 Sum: 18 dyr Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Søknad datert Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Det søkes om en elgkvote på 18 dyr, alternativt 31 dyr. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen. Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. 24 av 29

25 Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2012 Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting tildeles Sjåstad elgvald følgende fellingskvote på elg for Kalv...: 2 dyr. Voksne hunndyr: 1 Voksne hanndyr: 1 Sum..: 4 dyr Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Søknad om felling av elg for jaktåret 2012, udatert. Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Det søkes om en elgkvote på 4 dyr. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen. Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. 25 av 29

26 Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag. Fellingskvote på elg på Ytterøy for 2012 Arne Ramdal av / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag elgvald følgende fellingskvote på elg for 2012: Kalv...: 6 dyr. Voksne hunndyr: 4 Voksne hanndyr: 2 Sum.:12 dyr Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy for 2012, datert Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Valdet har søkt om følgende kvote: 5 kalver, 5 kyr og 2 okser. Det anføres i søknaden at dersom det viser seg at stammen er redusert, håper grunneierne å kunne styre avskytinga i samråd med viltnemnda. For øvrig har søknaden om 5 kyr og 2 okser stor ubalanse i kjønnsfordeling. Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen.

27 Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Prognosen er først og fremst til bruk for fastlandet, og har liten innflytelse på elgbestanden på Ytterøy. Ytterøy er adskilt fra de øvrige områder i, og i forhold til elg har bestanden i nye Inderøy kommune større betydning. 27 av 29

28 Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012 Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012: Tildeling Vald Areal, Voksne Spiss- Voksne hanndyr, Sum da Kalv hunndyr bukk 2 ½ år og eldre dyr Frol Tildelingsområde Skogn - Markabygda Tildelingsområde Ronglan - Åsen Tildelingsområde Nordfjellet Tildelingsområde Ekne - Falstad elg og hjortevald Våttåberget elg og hjortevald Ytterøy hjortevald Summering: Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag og Ekne - Falstad elg og hjortevald har søkt om tildeling av hjort. Det foreligger ingen søknader fra de andre valdene. Saksopplysninger og vurdering: Areal på de enkelte vald er satt opp i tabell over forslag til tildeling. Bestanden av hjort oppfattes å være i svak økning. Det er usikkerhet om hvor stor bestand av hjort en ønsker å ha i kommunen, spesielt med tanke på skadeproblematikk som skogskader, beite på innmark, trafikkpåkjørsler, konkuranse om beite i forhold til elg etc. Det foreslås en fellingskvote på samme nivå som i av 29

29 Rådyrforvaltninga i Levanger Endringer av vald og fellingstillatelser. Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 For 2012 gir Levanger viltnemnd leder og saksbehandler fullmakt til å treffe vedtak i saker vedr. endring av rådyrvald og tildeling av fellingskvote for rådyr i Det forutsettes at sakene ikke er av prinsipiell betydning. Kopi av vedtak sendes medlemmene i viltnemnda. Endring i rådyrforvaltninga i Levanger henhold til i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 23, kvotefri jakt på rådyr, med krav om tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, utsettes til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 18 og 23. Søknad fra Ytterøy utmarkslag om fellingstillatelse på rådyr på vald 63 med areal på 1992 da, og vald 64 med areal på 475 da. Det har ikke kommet andre søknader om fellingstillatelase på rådyr. Det er ikke krav om søknad om kvote på godkjente vald. Saksopplysninger og vurdering: Kvotefri jakt på rådyr. I den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt, 23, er det krav om krav om at tellende areal skal være større enn 20 ganger minstearealet, eller minst da. Mange av rådyrvaldene i Levanger som har kvotefri jakt på rådyr har mindre areal enn det nye kravet. I forhold til arbeidsoppgaver og tid for saksbehandler i kommunen for å kunne arbeide med denne saken, så er ikke det mulig nå i Tildeling av fellingskvoter. For vald med tildeling av kvote fra kommunen, 18, er det ingen endringer i den nye forskriften som har betydning i forhold til årets tildeling. 29 av 29

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, kommunestyre Møtedato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: 04.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Fjernsaksmøte Dato: 26.09.2014 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Valbekmo MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Valbekmo MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: 3 etg, Herredshuset Verdal Dato: 13.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: Torsdag 18 juli Kl: 1300 Sted: Rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar Svee, 1. varamedlem

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne Utmarksnemnda i Verdal Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Herredshuset på Verdal Dato: 08.06.2017 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Signar Musum

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: 11.06.2010 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Forfall: Merknad:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Rådhus IA Møterom 4. etg. Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset Dato: 18.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus Tiller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND. Innkalte: Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Tid: 19:30-22:00. Jo Esten Trøan

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND. Innkalte: Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Tid: 19:30-22:00. Jo Esten Trøan MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 23.05.2016 Tid: 19:30-22:00 Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Jo Esten Trøan Jakob Trøan Jan Håkon Jordet

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Osen Utmarksråd v/trond ÅSegg Åseggseterveien 9 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/3061-2 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016

Detaljer

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Balsfjord kommune for framtida Viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.07.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Viltnemnda Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012.

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012. Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås. Retningslinjer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer