Levanger kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Sakliste Saksnr Innhold PS 9/12 Belte gravemaskin inn til Øvre Forra naturreservat / Roknesvolden PS 10/12 Dispensasjon for ett sommerarrangement Torsbustaden - motorcrossenter PS 11/12 Kjøretider for snøscooter i Levanger PS 12/12 Forvaltning av hjortevilt i Levanger. Bestandsmål PS 13/12 Jakttider på elg og hjort PS 14/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Skogn og Markabygda tildelingsområde PS 15/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Ronglan-Åsen tildelingsområde PS 16/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Nordfjellet tildelingsområde PS 17/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan Frol tildelingsområde PS 18/12 Våttåberget grunneierlag. Fellingskvote på elg i 2012 PS 19/12 Ekne - Falstad elgvald. Fellingskvote på elg for PS 20/12 Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2012 PS 21/12 Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag. Fellingskvote på elg på Ytterøy for 2012 PS 22/12 Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012 PS 23/12 Rådyrforvaltninga i Levanger Endringer av vald og fellingstillatelser. Arne Ramdal Viltnemndsekretær

2 Innhold Belte gravemaskin inn til Øvre Forra naturreservat / Roknesvollen... 3 Dispensasjon for ett årlig sommerarrangement Torsbustaden motorcrossenter Kjøretider for snøscooter i Levanger... 9 Forvaltning av hjortevilt i Levanger. Bestandsmål Jakttider på elg og hjort Søknad om godkjenning av bestandsplan Skogn og Markabygda tildelingsområde Søknad om godkjenning av bestandsplan Ronglan-Åsen tildelingsområde Søknad om godkjenning av bestandsplan Nordfjellet tildelingsområde Søknad om godkjenning av bestandsplan Frol tildelingsområde Våttåberget grunneierlag. Fellingskvote på elg i Ekne - Falstad elgvald. Fellingskvote på elg for Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag. Fellingskvote på elg på Ytterøy for Fellingskvoter på hjort i Levanger i Rådyrforvaltninga i Levanger Endringer av vald og fellingstillatelser av 29

3 Belte gravemaskin inn til Øvre Forra naturreservat / Roknesvollen Trond Rian / /K01 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Roknesvollen 4 H seter innvilges en tur/retur med beltegravemaskin fra bilveg i Heståsdalen til Roknesvollen i juni måned d.å etter trase som beskrevet i søknaden (skiløypa). Turen skal søkes lagt til en periode der marka er godt opptørket. Ved gjennomføring av turen ber en om at rådene fra NTNU vitenskapsmuseet blir fulgt. 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark. Søknad m/vedlegg Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling m/vedlagt notat fra NTNU vitenskapsmuseet Saksopplysninger: Styret i Roknesvollen 4H seter skriver i sin søknad: Roknesvollen 4H- seter vil med dette søke om å få belte gravemaskin fra Heståsdalen til Roknesvollen- seter. Bakgrunnen for søknad er at vi har fått pålegg fra mattilsynet om utskifting og opprusting den eksisterende vannkummen som benyttes til hovedvannstilførsel pga fare for E. coli bakterier. Da denne setra blir benyttet til 4H-leirer om sommeren og er et yndet friluftsmål, ser vi nødvendigheten å gjøre dette på en skikkelig måte. Gravemaskinen er en Neuson, 3,5 tonns gavemaskin med gummibelter. Størrelsen på maskinen er nødvendig for å kunne utføre enkelte av operasjonene. Det er lagt opp til å benytte stedlige masser, som handteres på stedet, for å unngå massetransport av masser inn til Roknesvollen og dermed spare terrenget for unødvendige belastninger med innkjøring. GRP- røret er valgt med grunnlag i dets vekt, og vil bli transportert inn med snøscooter på vinteren sammen med ca 200 liter med finsand. Vi vil benytte samme trase for innkjøring av maskinen som blir benyttet til skiløype i dag. Det vil også bli benyttet kjentmann for å kunne kjøre på en slik måte at inngrepene blir minst mulig synlig og omfattende. Det er tenkt benyttet 2" satt i et rammeverk for å kunne belte mest mulig skånsomt i de bløteste partiene. Ved utkjøring av maskinen vil denne fjerne synlige spor i terrenget ved å planere bak seg hele tiden, samt ha med en mann med krafse for å utbedre partier hvor maskinen ikke har 3 av 29

4 bæreevne samt snu mindre torvbiter. Innkjøringen planlegges å skje på vårparten 2012 når forholdene tilsier det. Vurdering: For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens 6 så er bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: søkeren må påvise et særlig behov, behovet må ikke knytte seg til turkjøring, behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Saken gjelder etter rådmannens skjønn en helt nødvendig transport som må skje på barmark. Snøscooterkjøring er ikke påsøkt og forventes løst ved bruk av leiekjører. Barmarkstraseen som er skissert vil passere slåttemyrene i Øvre Forra hvor Fylkesmannen som kjent er involvert i skjøtselsopplegg. Videre tilsvarer de faglig sett kriteriene for utvalgte naturtyper selv om de juridisk sett ikke er det da de ligger innenfor et verneområde. Motorferdselen vil i utgangspunktet gå gjennom hele partiet. Det synes lite aktuelt å gå inn på fastmark (f.eks etter stien) da dette vil kreve betydelig skogrydding - for å unnvike slåttemyrene må man evt kjøre nærmere Heståa noe som resulterer i større samlet kjøring over myr. I søknaden beskrives hvordan selve kjøringen vil utføres i bæresvake partier. Saken berører flere tema og relatert til naturmangfoldloven, i særdeleshet kommer 8-12 til vurdering. For å få faglige innspill for å best ivareta naturverdiene er saken sendt til kommentarer fra både Fylkesmannens miljøvernavdeling, Reinsjø fjellstyre og grunneier Statskog. Alternative traseer som blir bedre helhetsløsning for slåttemyrer og slitasje på terrenget er ikke påvist. Vi Fylkesmannen har man mottatt et notat fra NTNU vitenskapsmuseet som gir råd om hvordan transporten best kan gjennomføres. Dels kan dette relateres til mer miljøvennlige metoder/teknikker ( 12 naturmangfoldloven). Dette er relatert til hvor og hvordan kjøringen med beltegravemaskin kan foretas, men motsetter seg ikke transportmetoden som sådan. Notatet oppfattes om en nyttig innspill til de som skal gjennomføre transporten, og er videresendt til 4H styret. Markslitasje vil det bli ved transport over bæresvake områder. Det er særlig to forhold som påvirker dette utover trasevalg og valg av kjøretøy - antall turer og kjørtid i forhold til nedbør/opptørking. Det dreier seg om kun en tur/retur, og den påvirkbare faktoren blir da å finne en tørr periode. For at nødvendig opptørking skal skje etter snøsmeltingen er det nødvendig at transport ikke skjer før i juni. Utover dette er det viktig at man planlegger turen slik at det passer med en nedbørsfattig periode. Dersom dette ivaretas mener rådmannen at markskadene blir begrensede og at vegetasjonen vil ta seg igjen relativt raskt. Kunnskapsgrunnlaget ( 8 naturmangfoldloven) i saken synes godt og avklart. Det er åpenbart at det vil bli noe slitasje på slåttemyrer og øvrig mark i forbindelse med turen. Vegetasjonen vil likevel relativt raskt kunne ta seg igjen med bare 1 tur/returs påvirkning. Det er gunstig at evt skader blir slettet til men Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark hjemler ikke pålegg om utbedringer. 4 av 29

5 Dispensasjon for ett årlig sommerarrangement Torsbustaden motorcrossenter Trond Rian / /L12 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Innherred motorsportklubb innvilges et årlig (1 dags) Hill-climb arrangement i august måned i årene Dette skal lokaliseres til nedre del av alpinbakken i Torsbustaden slik som vist i søknad og saksframlegg. Det årlige arrangementet forutsettes klarert i forhold til andre parter slik som i Kommunen varsles om hvilken dato i august som det årlige arrangementet skal avholdes på. Søknader om flere årlige arrangement kan ikke forventes bli gitt i medhold av motorferdselslovverket, og må løses gjennom en omregulering av området. Ved brudd på vilkårene kan den flerårige tillatelsen bli trukket tilbake. 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Søknad fra IMSK datert Utgående høringsbrev ISK Uttalelse fra Fylkeskommunen Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Uttalelse fra Fylkesmannen Saksopplysninger: Innherred motorsportklubb (IMSK) fikk i forbindelse med åpning av motorcrossenteret godkjenning av bruk av deler av alpinbakken til hill-climbing. Apinbakken er ikke omfattet av reguleringsplan, og reguleringsformålet er Landbruks- natur og friluftsområde. Aktiviteten var knyttet selve åpningsdagen, og det ble presisert fra kommunen at dette ble vurdert som et engangstilfelle mhp motorferdsel i utmark. I desember 2011 tar IMSK kontakt med kommunen på ny for å kunne gjennomføre et tilsvarende arrangement i Kommunen mente på den bakgrunn at det prinsipielt burde avklares gjennom plan og bygningsloven framfor evt årlige søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, da vi forstår IMSK s planer slik at dette nå framstår som ønske om et fast arrangement i terminlista i årene framover. 5 av 29

6 Etter kontakt med Plan og bygningsenheten kommer ISMK tilbake med en ny søknad (vedlagt m/kart) om dispensasjon fra motorferdsel i utmark, da de av økonomiske årsaker ser det som lite aktuelt med en reguleringsendring. Fra Innherred motorsportklubbs søknad: En slik regulering hadde vært et relevant alternativ hvis vi skulle benyttet traseen til ukentlige trening som en permanent bane, men fordi det i vårt tilfelle dreier seg om maksimalt fem timer en dag i året, ble klubben av Torbjørn Sirum rådet til heller å søke kommunen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med fremtidige arrangementer. For at kommunen skal slippe å behandle en søknad årlig kan det være en løsning å gi dispensasjon for fem timer årlig i for eksempel 5-10 år frem i tid. IMSK er i den gjeldende reguleringsplanen for crossbanen begrenset av reindriftsnæringen til drift fem måneder i året (1. mai til 1. oktober). Vi mener derfor at det er viktig at klubben gis muligheten til å arrangere et årlig hillclimb-stevne for å øke inntektsgrunnlaget, da disse arrangementene kan bli en viktig inntektskilde for oss. Området det søkes dispensasjon for en trasè 150 meter opp i den østre alpint- nedfarten.. Denne traseèn er bearbeidet/skogryddet, og trafikkeres vinterstid av idrettslagets snøscooter/tråkkemaskiner. Traseèn ble ikke påført skader under stevnet vi gjennomførte i 2011, den ble befart og godkjent av representant for Skogn Idrettslag etter arrangementet. Alle arrangementer som foregår i regi av Norges Motorsportforbund er underlagt strenge krav i forhold til lisenser, reglementer og forsikring samt sikkerhet og miljø, og det er krav til tillatelser fra grunneier og politimyndigheter. Det presiseres at det ikke foregår kjøring utenfor banetrase som er angitt i kartene. Et kartvedlegg fra søknaden: 6 av 29

7 Rådmannen vurderte saken slik at før saken tas til vurdering iht 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark så syntes det korrekt å gi en del av de opprinnelige høringsparter til reguleringsplanen en mulighet til å avgi uttalelse. Dette fordi en da legger til rette for at IMSK får drive en årviss motorsportaktivitet utenfor området som er regulert til motorsportanlegg. Følgende fikk tilsendt saken på høring: Fylkesmannen,Fylkeskommunen, Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, Færen reinbeitedistrikt, Skogn Bygdeallmenning, Hytteeiere i nærområdet, Torsbustaden alpincenter v/skogn IL og Politiet i N-Trøndelag. Fylkeskommunen: Vi er enig med kommunen i at det burde vært foretatt en planbehandling med utvidelse av planområdet for eksisterende reguleringsplan. I en helhetlig planprosess ville en fått avklart arealbruken, avveid de ulike interesser i området og fastsatt rammer for bruken. Ut fra regionale interesser har vi ingen merknader til at det gis en antydet 5 årlig dispensasjon for et årlig arrangement. Vi finner at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. Reindriftsadministrasjonen: Området benyttes som seint vinterbeite av Feren reinbeitedistrikt. Reguleringsplanen for Torsbustaden motorcrossenter legger begrenser på aktiviteten slik at banene kun kan brukes i perioden 1.mai til 30. september. Da skal det normalt ikke skal være rein der. Reindriftsagronomen mener at noe utvidet aktivitet på sommeren ikke vil påvirke reindriften negativt. Vi har ingen merknader til at det gis dispensasjon som omsøkt. Konsekvenser av en ytterligere brukshyppighet vil være avhengig av tidspunkt og i forhold til når rein er i området. Fylkesmannen: Fylkesmannen vil på generelt grunnlag peke på betydningen av Kommuneplanens Arealdel med bestemmelser som sentralt planverktøy for forvaltning av kommunenes LNF-områder. Vi vil imidlertid til saken stille spørsmål ved at et LNF-område avsatt til at skiaktiviteter skal kunne benyttes til motorsport. Vi vil her spesielt peke på fare for betydelig støyproblematikk. Ved eventuell dispensasjon vil vi derfor råde kommunen til å sette bestemte vilkår som klart regulerer periode og tidspunkt for kjøring. Vurdering: For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens 6 så er bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: søkeren må påvise et særlig behov, behovet må ikke knytte seg til turkjøring, behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Alpinanlegget er etablert i en tid hvor det ikke ble stilt krav til reguleringsplan, og formelt sett er aktuelt areal fortsatt LNF område (utmark) i juridisk forstand selv om det i praksis gjennom både opparbeiding og bruk ikke framstår som et LNF areal. Tilgrensende areal er området som er regulert til motorcrossbane. Det er ikke knyttet registrerte miljøkvaliteter til aktuelt areal. Slik som saken framstår kan en derfor ikke se at den kommer i konflikt med etter naturmangfoldloven. Når det gjelder støyproblematikk som Fylkesmannen peker på så vurderes det til å være lite problem i forhold til kun ett årlig en dagers arrangement. Nærliggende hytteeiere har heller ikke avgitt uttalelser knyttet til saken. 7 av 29

8 Det synes noe uforutsigbart om IMSK vil søke om ytterlige brukshyppighet de nærmeste år selv om det ikke framstilles slik i søknaden. Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen peker på at slik aktivitet primært bør løses gjennom regulering og ikke dispensasjoner etter motorferdselslovverket. Det tilrås derfor fra rådmannen at en signaliserer ytterligere søknader vil bli møtt med krav om reguleringsplan. Ett årlig arrangement synes kurant å kunne innvilge da området ikke framstrå som ordinær utmark, og det synes heller ikke som formålstjenlig verken for søker eller kommunen å behandle dette som årlige søknader. Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sier følgende ( pkt ) om varigheten av tillatelser. Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Dispensasjonen bør under ingen omstendighet gjelde for et lengre tidsrom enn fem år. 8 av 29

9 Kjøretider for snøscooter i Levanger Trond Rian / /K01 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Følgende endring i kjørtidene for Levanger gjøres: Kjørtid søndager (unntatt 1.påskedag) og 2.påskedag endres fra kl til kl Øvrige tider beholdes som før for hele kommunen. Kjøretidene for snøscooter i Levanger blir etter dette: Døgntider (unntak påskeuka): alle hverdager, lørdager i tidsrommet fra kl til og , søndager i tidsrommet fra kl Påskeuka (hverdager unntatt): Lørdag før palmesøndag kl Skjærtorsdag kl og Øvrige helligdager (unntatt 2.påskedag) kl påskedag kl a Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 3 e-poster, 1 muntlig innspill. Saksopplysninger: Rådmannen har mottatt henvendelse fra leiekjørere for snøscooter med anmodning om at kommunen lemper litt på kjøretidene slik at de blir bedre tilpasset kundenes behov. Eksisterende kjøretider i Levanger er følgende: Døgntider : Alle hverdager, lørdager i tidsrommet fra kl til og og på søn- og helgedager i tidsrommet Det gis anledning til utvidet ervervskjøring «palmelørdag» i perioden og skjærtorsdag kl av 29

10 Det er de ordinære helgetidene som ønskes justert, og et framsatt forslag har vært at følgende endring tas inn (utelatt tekst som før): lørdager i tidsrommet fra kl til og kl 16 til 18 og på søndager i tidsrommet og til Ovenstående forslag er sendt på høring til leiekjørerne i kommunen og store grunneiere. De er mottatt innspill fra 4 leiekjørere (3 skriftlig, 1 muntlig). Oppsummert - alle støtter en oppmyking av kjøretidene. Det pekes på at de fleste oppdrag finner sted i helgene. Mange hytteeiere ønsker å dra ned tidligere på søndag. Utenfor Heståsdalen er det mindre konflikt i forhold til skiløpere, og der kunne kjøretidene vært fjernet. Vurdering: Saken kunne vært sendt på høring bredere (hytteeierforeninger/idrettslag osv), men det ville vært forholdsvis omfattende. Hytteeiere må uansett regnes for å være en relativt heterogen i gruppe i synet på kjøretider. Frol IL har fått tilsendt høringsbrevet i kraft at sitt leiekjørererverv, men har ikke uttalt seg. Behovet for kjøretider er nok annerledes i Heståsdalen enn i resten av kommunen. Forskjellige kjøretider i ulike deler av kommunen kan likevel synes noe uoversiktlig. Kjøretider vil ikke bare omfatte leiekjørere, men også de som kjører med egen tillatelse. Det er antydet at kjøretidene ikke praktiseres like bra av alle. Mange som skal til hytta for en helgtur ankommer fredag ettermiddag/kveld, og evt transportbehov kan løses da. Det synes også noe usikkert hvor stort behovet for kjøring er på lørdags ettermiddag. Når det gjelder skiløypene innover Heståsdalen så er normalt prepareringen klar til kl 10.00, og en del starter skituren da. Søndagsettermiddag er det antydet større behov. Det har også vært antydet ønske om muligheten til å kjøre forholdsvis sent på kvelden i perioder med råtten snø. Rådmannen registrer også at flertallet av leiekjørerne ikke har uttalt seg overhodet, noe som kanskje kan tolkes dit hen at kjøretidene i helgene ikke oppfattes å være altfor problematiske. Oppsummert rådmannen tilrår ikke forskjellige kjøretider i ulike deler av Levanger. Høringen tilsier ikke et massivt behov for endringer. Eventuell høringer av rene skiløperinteresser må antas å ha gitt skepsis til særlig liberalisering. Dersom evt endringer bare hadde angått leiekjørere ville en endring av tidene neppe hatt stor betydning for opplevd snøscootertrafikk. En liberalisering kan åpne for mer kjøring blant andre brukere. Behovet for transport på ettermiddag/kveld på søndag dels siste helligdag i påska vurderes å være størst, og det tilrås derfor at tidene i disse tilfeller gjøres mer fleksible. 10 av 29

11 Forvaltning av hjortevilt i Levanger. Bestandsmål Arne Ramdal av / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Elg: Elgbestand på nivå tilsvarende ei avskyting på ca. 230 dyr pr. år. Hjort: Bestand på samme nivå som i dag. Rådyr: Bestand tilsvarende samme nivå som har vært de siste årene. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 3, mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr. Saksopplysninger: I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt,, 3, skal kommunene vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og jernbane. Vurdering: Elg: Nivået på skader på jord- og skogbruk i kommunen bør ikke bli større enn det er i dag. Nedgangen på avvirkninga i skogen som man har hatt de siste årene vil etter hvert bety mindre vinterbeite. Omfanget av viltulykker på veg og jernbane er på et ganske høgt nivå, dette på tross av at det jevnlig er foretatt rydding langs veg og jernbane. Det er overveiende mest påkjørsler på jernbanen, og pr. dato er sprøyting av kratt langs jernbanelinja det viktigste å få utført. Elgbestanden har vært på et jevnt nivå i flere år. Hjort: Vanskelig å tallfeste da en har for liten informasjon og erfaring om utviklinga av hjortestammen i kommunen, samtidig diskuteres det blant grunneierne og andre om det er ønskelig med en større stamme av hjort, og da spesielt med tanke på skader på jordog skogbruk. Bestanden av hjort oppfattes å være i sakte oppgang. Rådyr: Vi har 2 adskilte forvaltningsområder, Ytterøy og fastlandet.

12 På fastlandet oppfattes bestanden av gaupe og flere andre faktorer å ha like stor betydning som rådyrjakta. På Ytterøy forvaltes rådyrene mere intensivt av grunneierne, og bestanden er nå på et lavere nivå enn den var for noen år siden. I forhold til beitegrunnlag og skogskader er dette er positivt. Både på Ytterøy og fastlandet er det mye påkjørsler av rådyr. 12 av 29

13 Jakttider på elg og hjort Arne Ramdal / /K40 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 I henhold til Forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 søker Levanger kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune om følgende jakttider på elg og hjort i Levanger: Elg: Fra og med til og med og fra og med til og med Hjort: Fra og med til og med og fra og med til og med Forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars Uttalelser, svar på høring fra elg og hjortevaldene i Levanger om jakttid på elg og hjort. Saksopplysninger og vurdering: Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt ny sentral forskrift, Forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars I den sentrale forskriften er jakttida på elg i Nord-Trøndelag fra og med til og med , og på hjort fra og med til og med I henhold til forskriften kan kommunen søke Fylkeskommunen om utvidelse og/eller innskrenking av jakttid på elg og hjort når det foreligger særlige bestands-, forvaltningseller næringsmessige behov. I Levanger har vi hatt følgende jakttid på elg: Fra og med til og med og fra og med til og med Vi har således hatt ei friuke i elgjakta fra og med til og med , som er brunsttid for elgen. Jaktida på hjort har vært fra og med til og med av 29

14 Jaktidene som har vært oppfattes å ha fungert bra, dvs. at bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov har blitt ivaretatt, og at jakttida har vært lang nok for kunne felle kvotene, og for å kunne få ei god avskyting. Kommunen har sendt på høring til de 8 elgvaldene i kommunen. Svarene er følgende: Elg: 3 av valdene ønsker ingen endring i forhold til tidligere jakttid på elg i Levanger, 2 vald ønsker samme jakttid som i den sentrale forskriften, 1 vald har svart at de ønsker friuke, for øvrig oppfattes svaret slik at de ønsker forlengelse av jakttida i Levanger i forhold til tidligere. 2 vald har ikke svart. Hjort: Et vald ønsker å følge den sentrale forskriften. I tillegg har det kommet e-post fra en grunneier på et vald med bestand av hjort, som ønsker at jakttida på hjort forlenges. Ellers er det ikke gitt uttalelse om jakttid på hjort i svarene. Innenfor fastsatt jakttid har valdene flere muligheter som de selv kan bestemme: Ikke felle store okser i første jaktperiode. Holde tilbake kvote i 1. jaktperiode. Valdene kan prioritere å skyte større andel av kalvene mot slutten av jakta, og på den måten oppnå større vekter. Jaktrettshaverne kan utsette starten på jakta til Å ta vare på kjøttet når det er varmt er mulig ved at det i større grad benyttes kjølerom. For øvrig oppfattes ikke varmt vær å ha vært noe stort problem. Ved å ha ei friuke i perioden fra og med til og med , som er brunsttid for elgen, samt avslutte elgjakta den , så blir samtidig det øvrige friluftslivet og allmennheten tatt mer hensyn til. Det er også et moment som det bør tas hensyn til i saken. 14 av 29

15 Søknad om godkjenning av bestandsplan Skogn og Markabygda tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med den foreslåtte felling og fordeling på alder og kjønn. Det kan felles maks. 210 dyr i 3-årsperioden. For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i med 40 dyr. Ut fra dette anbefales det å ikke øke tildelinga på valdet i Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Utdrag fra søknad om bestandsplan: Valdets hovedmålsetting. For området Skogn - Markabygda Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere stammen ved å øke avskytningen med 10 %. Dette vil gi en total tildeling på 231 dyr i 3-årsperioden. Styret i storvaldet vil forvalte denne rammen årlig i perioden. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse bør ikke overstige 2,5. - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 15 av 29

16 Tabell. Planlagt felling i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % Viltnemnda sakliste 16 av 29

17 Søknad om godkjenning av bestandsplan Ronglan-Åsen tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med følgende endring: Felling av eldre ku, maks.13 % i planperioden. Avskytingen økes valgfritt tilsvarende (sum 2 %) på kalv, 1 ½ - åringer, eller eldre okser. Det kan felles maks. 210 dyr i planperioden slik som foreslått. For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i kommunen med 40 dyr. Ut fra dette henstilles det om å ikke øke tildelinga på valdet i Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av endelige kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Utdrag fra søknad om bestandsplan: Valdets hovedmålsetting. For område 15, Ronglan Åsen Tildelingsområde, er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 70 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %. 17 av 29

18 - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. - Årlig vurdering av stammen. - Tildelingen vurderes i mellomperioden for å sikre riktig avskyting i forhold til stammens størrelse. Dyr i tildelingen holdes tilbake i 1. jaktperiode. Tabell. Planlagt felling i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % av 29

19 Søknad om godkjenning av bestandsplan Nordfjellet tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med endringer. Fordeling på alder og kjønn som godkjennes: Eldre ku:12 % (som i forslaget til plan), eldre okse:15 %, ku 1 ½ år:16 %, okse 1 ½ år:17 % og kalv: 40 %. Det kan felles maks.78 dyr i planperioden (som i planforslaget). For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i kommunen med 40 dyr. Ut fra dette henstilles det om å ikke øke tildelinga på valdet i Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av endelige kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Utdrag fra søknad om bestandsplan: Valdets hovedmålsetting For området Nordfjellet er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 26 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %. - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 19 av 29

20 Avskytingsplan I planperioden bør prosentfordelingen ligge innenfor følgende rammer: Kalv og ungdyr. Minimum 68 %, hvorav kalv skal utgjøre minst 33 %. Andel eldre hunndyr skal ikke overstige 12 % av totalt felte dyr. Andel hanndyr skal ikke overstige 55 % av totalt felte dyr. Tabell. Planlagt felling i planperioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Sum % Hanndyr, % Hunndyr, % Viltnemnda sakliste 20 av 29

21 Søknad om godkjenning av bestandsplan Frol tildelingsområde Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19, - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes omsøkte bestandsplan med endringer. Dette for etter hvert å kunne oppnå målsettinga i planen med et årlig stabilt uttak på 50 dyr. Fordeling på alder og kjønn som godkjennes: Eldre ku: 10 %, eldre okse: 10 %, ku 1 ½ år: 20 %, okse 1 ½ år: 20 %, kalv: 40 %. Det kan felles maks. 135 dyr i planperioden. Det anbefales følgende fordeling på de enkelte år: 2012: 40 dyr, 2013: 45 dyr og 2014: 50 dyr. Valdet vurderer bestandsstørrelsen på nytt ved fastsettelse av endelige kvoter for 2013 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19. Bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Valdets hovedmålsetting. For området Frol er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 50 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 % - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 21 av 29

22 Askytingsplan I planperioden bør prosentfordelingen ligge innenfor følgende rammer: Kalv og ungdyr. Minimum 65 %, hvorav kalv skal utgjøre minst 30 % Andel eldre hunndyr skal ikke overstige 13 % av totalt felte dyr Andel hanndyr skal ikke overstige 55 % av totalt felte dyr. Tabell. Valdets planlagte felling i planperioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % Vurdering v/viltnemnda: Det vises til avskyting i bestandsplanområdet i forrige planperiode , med følgende felling i planperioden: Kalv 42,9 %, hanndyr 1,5 år, 13,8 %, hunndyr 1,5 år, 13,0 %, eldre hanndyr 13,0 %, eldre hunndyr 17,4 %. Elgstammen oppfattes å være redusert i forrige periode. Den nye planen tar ikke hensyn til dette, og valdet vil ikke kunne nå målet om å felle 50 dyr årlig med det nye forslaget til bestandsplan. For å holde en jevn elgstamme hvor det årlig kan felles 230 dyr i (bestandsmål) anbefales det ut i fra sercimprognosen for 2012 å redusere sum kvote i kommunen med 40 dyr i av 29

23 Våttåberget grunneierlag. Fellingskvote på elg i 2012 Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles Våttberget grunneierlag følgende fellingskvote på elg for 2012: Kalv: 6 dyr. Voksne hunndyr: 3 Voksne hanndyr: 3 Sum: 12 dyr I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21. Søknad fra Våttåberget grunneierlag, datert Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen. Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. 23 av 29

24 Ekne - Falstad elgvald. Fellingskvote på elg for Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles Ekne- Falstad elgvald følgende fellingskvote på elg for 2012: Kalv: 9 dyr. Voksne hunndyr: 4 Voksne hanndyr: 5 Sum: 18 dyr Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Søknad datert Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Det søkes om en elgkvote på 18 dyr, alternativt 31 dyr. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen. Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. 24 av 29

25 Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2012 Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting tildeles Sjåstad elgvald følgende fellingskvote på elg for Kalv...: 2 dyr. Voksne hunndyr: 1 Voksne hanndyr: 1 Sum..: 4 dyr Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Søknad om felling av elg for jaktåret 2012, udatert. Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Det søkes om en elgkvote på 4 dyr. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen. Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. 25 av 29

26 Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag. Fellingskvote på elg på Ytterøy for 2012 Arne Ramdal av / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag elgvald følgende fellingskvote på elg for 2012: Kalv...: 6 dyr. Voksne hunndyr: 4 Voksne hanndyr: 2 Sum.:12 dyr Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy for 2012, datert Saksopplysninger og vurdering: Valdets tellende areal er da. Valdet har søkt om følgende kvote: 5 kalver, 5 kyr og 2 okser. Det anføres i søknaden at dersom det viser seg at stammen er redusert, håper grunneierne å kunne styre avskytinga i samråd med viltnemnda. For øvrig har søknaden om 5 kyr og 2 okser stor ubalanse i kjønnsfordeling. Den nye forskrifta om forvaltning av hjortevilt, 21, gir ikke anledning til tildeling av voksne fridyr. Levanger viltnemnd har ei målsetting om å ha en elgbestand på nivå slik at det kan felles 230 dyr/år i kommunen.

27 Sercimprognosen for 2012 viser nedgang i elgstammen i Levanger. Ut i fra ovennevnte målsetting er det anbefalt å redusere tildelinga i kommunen med 40 dyr i Prognosen er først og fremst til bruk for fastlandet, og har liten innflytelse på elgbestanden på Ytterøy. Ytterøy er adskilt fra de øvrige områder i, og i forhold til elg har bestanden i nye Inderøy kommune større betydning. 27 av 29

28 Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012 Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012: Tildeling Vald Areal, Voksne Spiss- Voksne hanndyr, Sum da Kalv hunndyr bukk 2 ½ år og eldre dyr Frol Tildelingsområde Skogn - Markabygda Tildelingsområde Ronglan - Åsen Tildelingsområde Nordfjellet Tildelingsområde Ekne - Falstad elg og hjortevald Våttåberget elg og hjortevald Ytterøy hjortevald Summering: Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Forskrift om forvaltning av hjortevilt Ytterøy utmarkslag/ytterøy grunneierlag og Ekne - Falstad elg og hjortevald har søkt om tildeling av hjort. Det foreligger ingen søknader fra de andre valdene. Saksopplysninger og vurdering: Areal på de enkelte vald er satt opp i tabell over forslag til tildeling. Bestanden av hjort oppfattes å være i svak økning. Det er usikkerhet om hvor stor bestand av hjort en ønsker å ha i kommunen, spesielt med tanke på skadeproblematikk som skogskader, beite på innmark, trafikkpåkjørsler, konkuranse om beite i forhold til elg etc. Det foreslås en fellingskvote på samme nivå som i av 29

29 Rådyrforvaltninga i Levanger Endringer av vald og fellingstillatelser. Arne Ramdal / /K46 Saksordfører: () Viltnemnda i Levanger /12 For 2012 gir Levanger viltnemnd leder og saksbehandler fullmakt til å treffe vedtak i saker vedr. endring av rådyrvald og tildeling av fellingskvote for rådyr i Det forutsettes at sakene ikke er av prinsipiell betydning. Kopi av vedtak sendes medlemmene i viltnemnda. Endring i rådyrforvaltninga i Levanger henhold til i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 23, kvotefri jakt på rådyr, med krav om tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, utsettes til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 18 og 23. Søknad fra Ytterøy utmarkslag om fellingstillatelse på rådyr på vald 63 med areal på 1992 da, og vald 64 med areal på 475 da. Det har ikke kommet andre søknader om fellingstillatelase på rådyr. Det er ikke krav om søknad om kvote på godkjente vald. Saksopplysninger og vurdering: Kvotefri jakt på rådyr. I den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt, 23, er det krav om krav om at tellende areal skal være større enn 20 ganger minstearealet, eller minst da. Mange av rådyrvaldene i Levanger som har kvotefri jakt på rådyr har mindre areal enn det nye kravet. I forhold til arbeidsoppgaver og tid for saksbehandler i kommunen for å kunne arbeide med denne saken, så er ikke det mulig nå i Tildeling av fellingskvoter. For vald med tildeling av kvote fra kommunen, 18, er det ingen endringer i den nye forskriften som har betydning i forhold til årets tildeling. 29 av 29

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Enger - kommunestyresalen Dato: 25.11. Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494,

Detaljer

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Lier kommune.

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Lier kommune. Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr 1 i Lier kommune. INNHOLD BAKGRUNN...3 Hjemmelsgrunnlaget...3 JAKT I LIER...3 Rådyr...3 Hjort...4 Elg...4 UTFORDRINGENE...4 Naturens bæreevne...4 Skogskader...9

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hans Heieraas varaordfører

Hans Heieraas varaordfører Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 15.03.13, kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemmer er

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer