AL Fjellvang Solsem søndag 3. februar kl. 1230

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AL Fjellvang Solsem søndag 3. februar kl. 1230"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 02/13 AL Fjellvang Solsem søndag 3. februar kl Kom til Solsem å se sceneinnslag og utstillinger og ta en kaffe med noe attåt i godt selskap! SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgave: Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka Tlf. Felles veterinærvakt, Leka, Nærøy, Vikna Tlf. Leka Taxi Tilbringertjeneste, servicetransport/handlerute

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Informasjon Tannlege fra Terråk kommer til Leka 2 dager pr. måned f.o.m hver fredag, for timebestilling ring på mandager, ellers i uka tlf Janne Grethe Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Leka kommune ønsker å invitere til et møte om Kommunestruktur, kommuneøkonomi og Lekaprosjektet. Dette fordi kommuner generelt, og småkommuner spesielt presses så mye at det kan bli vanskelig å holde grunntjenester innen helse og skole fremover. Leka kommune deles av en fjord og består av øya Leka og Gutvik på fastlandet. I vårt tilfelle ser en at det i et geografisk område er viktig å beholde Leka som egen kommune fordi det sammen med landbruket er grunnlaget for bosetning, infrastruktur, beredskap og matvaresikkerhet i et nasjonalt perspektiv. Kommunesammenslåing vil være veldig negativt. Melkeproduksjonen i Leka er avgjørende viktig for kommunen, og fagmiljøet er godt: vi er i toppskiktet i Tine Midt-Norge når det gjelder kvalitet og ytelse. Produksjonsvolumet har aldri vært høyere. Det produseres også tonn laks i året i kommunens lokaliteter. Når kostnadene øker er det ofte som følge av nye oppgaver som kommunene pålegges, pluss kostnadsstigning og sentrale føringer til lønn m.m. Svikt i folketallet kan snu en stabil positiv, men knapp økonomi inn i en dårlig økonomisk periode, som kan bli katastrofal og så alvorlig at en plutselig ikke lenger klarer å levere en lovpålagt tjenesteproduksjon. Her må det ligge økonomisk handlingsrom til å klare slike svingninger. Tilskudd småkommune er på 5 mill. Det er nå for lite. Hadde det vært noe større hadde Leka sin økonomi vært friskmeldt. Når det er snakk om 5 til 10 kommuner som trenger dette så er det en liten investering nasjonalt, men avgjørende stort for disse kommunene. Leka er lydig i forhold til fylkesmannen med loven i sin hand. Leka har gjennomgått budsjettet på nytt- med en hestekur tvinger vi budsjettbalansen fram -og det legges nå fram til politisk behandling i januar. Vi kommer i balanse - på et vis, men vi bruker årlig av reserven som vi har spart opp, og vi får svært lite rom for nødvendig investering. De lange linjer er å planlegge for minst 10 år. Da er økonomi avgjørende slik at det kan planlegges for det politiske arbeidet som utvikler kommunene til å drive effektivt og lønnsomt - lovlig. Vi har etter siste nedbemanning i 2003 vært forsiktige og klart oss godt, spart opp en liten reserve, men likevel er vi for sårbar med dagens inntektsmuligheter i ramme. Vi manglet enten 3,5 eller 6,5 mill. alt etter hvor ansvaret for tung omsorg plasseres. Justering og estimering gjør nå at vi har et lovlig budsjett- så vil framtida vise resultatet. 2

3 Kompetanse og demokrati? I kommunen ligger kompetansen som er viktig for å drive og utvikle et geografisk område. Det betyr at samfunnet bygges videre på de tradisjoner og erfaringer gjort av folk som har bodd, og klart seg her i tusener av år. Kommunen demokrati- velferd. Forsvinner kommunen reduseres kompetansen også som er grunnlaget for det demokratiske og politiske arbeidet som hele velferden i Norge er bygget på. Selv om befolkningen her er forholdsvis liten så mener vi at slike samfunn er veldig rett å opprettholde i et nasjonalt bilde Mange tilreisende til kommunen med årene: Mangfold i natur og kultur, matproduksjon i et vesentlig lavkost/småskalalandbruk, reiselivsbedrifter osv. Reiseliv er i positiv utvikling og vi har fått en nasjonal status: Norges Geologiske Nasjonalmonument. Målet er å skaffe flere arbeidsplasser på sikt og sikre nødvendig rekruttering til landbruk, kommune og øvrig næringer. Det skal selvfølgelig gi økning i folketallet og bedre inntekter. Kommunens kompetanse og engasjement er grunnlaget for å klare dette. Jordvern, by og land, og god Senterpartipolitikk. Vi må ha en bypolitikk, og er enig i samferdselsminister Marit Arnstad sitt tydelige signal på kollektiv satsing i storbyene osv. Faktum er at: Areal i sentrale strøk bygges ned- til vei og bebyggelse, men dette kan balanseres/ kompensere med at en tar bedre vare på arealene i ytterdistriktene for å beholde matproduksjon i landbruk og havbruk. Og da har kommunestruktur og småkommune avgjørende betydning for at vi skal ha levende bygder som alltid har vært grunnlaget for beredskap i hele landet som også er viktig for oljeproduksjon. Så er det med på å lette trykket på byene hvis en klarer å spre befolkningsveksten noe. Micro-kommune er en ide som bl.a. KS sendte inn til Sørheim-utvalget i Mikrokommunestrategi KS Nord-Trøndelag kom med et innspill til Sørheimutvalgets arbeid med kommunenes inntektssystem i oktober Her blir det satt fokus på de særlige utfordringer mikrokommunene (kommuner med mindre enn 1000 innbyggere) står ovenfor. Disse kommunene sliter med økonomien, og selv små justeringer i folketallet får stor betydning. KS N-T påpeker at ca av mikrokommunene vil ha behov for ekstraordinære tiltak. Leka med sin stadig minkende befolkning, dårlige økonomi og geografiske beliggenhet vil nok være en av disse. KS fremlegger en løsning om at disse kommunene får beregnet et alternativt rammetilskudd for å sikre infrastruktur og samfunnssatsing. Det påpekes at det vil dreie seg om små midler sett i nasjonal sammenheng. Et slikt ekstratilskudd vil kunne være avgjørende for Leka-samfunnets overlevelse. Det vil kunne bety det lille ekstra for å klare å snu en negativ trend i økonomi og folketall i en mikrokommune. Fylkesmann Inge Ryan er veldig positiv og har signalisert til ordfører at han vil delta i et møte der disse emnene drøftes. Viser for øvrig til svarbrev fra Dag Henrik Sandbakken( ) og er veldig enig i at det selvfølgelig er krevende å fordele og prioritere rett, men det er jo gjennom det en styrer utviklingen her i landet. Tenke fremover, spesielt viktig i debatten om kommunestruktur. Da minner vi på nytt om at småkommunene har mange viktige funksjoner som må tas vare på og investeres i, og at i det nasjonale bildet vil det være en billig og god investering for å lette trykket på byene og bruke arealene bla. til mat, energiproduksjon, reiseliv osv.. Investering i gode kommuner er en god investering. Det gir helse, skole og barnehage -som er velferd for innbyggerne. 3

4 Nå har vi imidlertid erfart under forrige regjering (Bondevik 2) at inntektene ble mindre fra år til år, vi nedbemannet da som nevnt, men vi hadde ikke klart det stor lenger uten regjeringsskifte som kom. Med SP, AP, SV snudde den kalde høyrevinden, og med Liv Signe som kommunalminister fikk vi rammeoverføringer som ga pluss i kommunens regnskap, og muligheter til å utvikle kommunen videre. Ikke overflod, men til å leve bra med, og når en tar med at fylkesmannen bruker skjønnsmidler på oss slik som fylkesmannen gjør på mange andre kommuner. Vi trenger samme regjering for å ta vare på bla. Leka og Trøndelag i et nasjonalt perspektiv, men vi må gjøre det i felles forståelse: Kommune - Regjering -Fylke, må snakke sammen, respekt og handle sammen. Det er vi veldig med på. Med vennlig hilsen Per Helge Johansen Ordfører i Leka kommune Telefon: Mobil: Høring Statens kartverk har startet navnesak for å få fastsatt skrivemåten av 4 navn på gårdsbruk og elleve naturnavn Leka kommune. Navnesaken er reist i sammenheng med adressering i kommunen, og navnene som er med i navnesaken skal inngå i adressenavn. Formålet er å finne ut hva som er rett navn og fastsette skrivemåten. Navnene det gjelder er: Vottvika eller Vattvika foreslått adressenavn Våttvikveien Gangstøa foreslått adressenavn Gångstøveien Ordberget foreslått adressenavn Olbergveien Gjerdet foreslått adressenavn Gjerdeveien Rossvika foreslått adressenavn Rossvikveien. Formålet med navnesaken er å finne ut hva som er rett navn og fastsette skrivemåte. Eventuelle merknader sendes som e-post: eller som brev til Leka kommune, 7994 Leka. Høringsfrist Utviklingsavdelingen 4

5 5

6 FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN Kommer til Leka sykestue onsdag 30. og torsdag 31. januar. For timebestilling ring mobil FØRERKORT ENDINGER I REGELVERKET. Statens Vegvesen har orientert om nye regler for førerkort, gjeldende fra Endringene gjelder følgende førerkortklasser: Personbil Moped Motorsykkel Traktor Snøscooter Tidligere regel om liten legeattest opphører. Tidligere måtte du, fra fylte 70 år, ha med legeattest under kjøring. Nå er dette endret til fylte 75 år. Ønsker du å fortsette kjøringen etter fylte 75 år, må du innhente ny helseattest og få utstedt nytt førerkort for så lang tid som helseattesten sier. Attest utstedes for 1 3 år., og ditt nye førerkort vil få tilsvarende gyldighet. Nye regler krever at dine førerrettigheter alltid skal fremgå av selve førerkortet. Etter besøk hos legen må du levere helseattesten hos en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner som så utsteder nytt førerkort. Gebyr for førerkortet er kr. 240,- + kr. 65,- for bilde. Husk likevel at ingen må føre motorvogn ved kortvarig sykdom eller helsesvekkelse, eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Din lege har plikt til å melde fra til fylkesmannen (fylkeslegen) dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene. Overgangsregler: Har du den 19. januar 2013 liten legeattest med utløpsdato etter at du har fylt 75 år, kan du bruke ditt gamle førerkort inntil legeattestens utløpsdato. Ønsker du å fortsette kjøringen deretter, må ny helseattest anskaffes, og nytt førerkort utstedes på samme måte som nevnt ovenfor. Regler for tungbil. For å kjøre tungbil etter fylte 70 år, må du få nytt førerkort etter å ha vist vanlig helseattest til en trafikkstasjon. Dette gjelder følgende førerkortklasser: Minibuss, buss, lett lastebil og lastebil. Du får da fornyet gyldighetstiden for førerkortklassen(e) med ett år, og du må gjenta samme prosess hvert år så lenge du ønsker å kjøre tungbil uavbrutt. Oversikt over alle endringene finner du på Med hilsen Lensmannen i Leka 6

7 Årsmøte i Leka blandakor tirsdag kl Skei Kulturtun Sakliste: 1. Konstituering, valg av møteleder og sekretær 2. Godkjenning av innkalling/sakliste 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Kontingent Behandling av innkomne saker 7. Valg 8. Aktivitetsplan 2013 Velkommen til nye og gamle sangere. ÅRSMØTE 28. FEBRUAR KL i LHL LEKA. Det kunngjøres med dette at LHL LEKA har årsmøte torsdag 28. februar 2013 kl. 19,00 hos Bente Martinsen. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmer som har saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kommet til styret innen 14. februar. Servering og utlodning. Nye medlemmer ønskes også velkommen! Styret. Årsmøte i Leka skytterlag Avholdes i Vonheim Frøvik Fredag 25/ Kl. 20:00 Vanlige årsmøtesaker, valg Kaffe å nåkkå attått. Loddsalg. Alle velkommen møt opp. Willy Hansen, leder Årsmøte Gutvik bedehus Onsdag 6. februar kl Årsmøte Gutvik grendelag Onsdag 6. februar kl Begge årsmøter avholdes i Gutvik Grendehus. Vanlige årsmøtesaker Mer info kommer i postkassene. Vel møtt! Leka Blandakor starter opp med øvelser igjen tirsdager i Lille Herlaughall kl Første øvingskveld blir tirsdag 5. februar. Alle gamle og nye sangere ønskes hjertelig velkommen til et innoldsrikt og morsomt korår! 7

8 GUDSTJENSTER Søndag 03/02 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ann Kristin Grande Omdal Utdeling av 4 årsbok Søndag 03/03 Leka kirke kl Gudstjeneste v/donata Faustmann Faddergudstjeneste Torsdag 28/03 Leka sykestue kl Nattverdsgudstjeneste v/donata Faustmann Søndag 31/03 Leka kirke kl Høytidsgudstjeneste v/donata Faustmann dag.../04 Lørdag 11/05 Leka kirke kl.. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og biskopen Eksakt dag og tidspunkt kunngjøres når programmet for bispevisitasen er klart Leka kirke kl konfirmasjon Fredag 17/05 Festgudstjeneste Leka kirke kl Kino Vonheim Sørhorsfjord - onsdag Kl Oppdrag Nemo 3D (norsk tale). Mot og familie som står i sentrum når vi blir med klovnefisken Marlin og hans hjelsomme kompanjong Dory på letingen etter Marlins kidnappede sønn Nemo. En reise som byr på mange prøvelser for rolleskikkelsene i deres møte med så vel sjøfugl som kloakkanlegg og mennesker. Premiere: Genre: Animasjon / Familiefilm Lengde: 1 t. 48 min. Sensur: 7 år Begrunnelse: Denne animasjonsfilmen inneholder flere scener med faretruende situasjoner og skikkelser. Disse skildringene kan virke skremmende på de aller yngste, og filmen får derfor 7- årsgrense. Kl Jack Reacher. Gjør deg klar for Jack Reacher - en av de kuleste romanheltene som noensinne har tatt steget inn i filmverdenen. Når en våpendesperado tar fem liv med seks skudd, peker alle bevis mot en mistenkt som sitter i politiets varetekt. Under avhørene kommer han bare med en eneste kommentar: "Få tak i Jack Reacher!". Dermed begynner en intens jakt på sannheten, som setter Jack Reacher opp mot en uventet fiende - en fiende som ikke skyr noen midler for å beskytte sine hemmeligheter. Filmen er basert på romanserien til den New York Times-bestselgende forfatteren Lee Child. Premiere: Genre: Action / Krim / Thriller Skuespillere: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, David Oyelowo, Joseph Sikora, Scott A. Martin, Alexander Rhodes, Jai Courtney Lengde: 2 t. 10 min. Sensur: 15 år Begrunnelse: Denne thrilleren inneholder flere kyniske volds- og drapshandlinger. Filmen får derfor 15-årsgrense. 8

9 Vaktliste for miniatyrskytingen på Lekatun, vintersesongen 2013 Onsdager: Rekrutter: kl. 19.oo 2o.3o Dato: Ledere: 16. januar Arne Lund - Ole Hamnes 23. januar Olaf Olsen - Leif Pettersen 30. januar Willy Hansen - Erlend Gjertsen 06. februar Martin Hamlandsø - Oddgeir Haug 13. februar Arne Lund - Ole Hamnes 27. februar Olaf Olsen - Leif Pettersen 06. mars Willy Hansen - Erlend Gjertsen 13. mars Martin Hamlandsø - Oddgeir Haug 20. mars Arne Lund - Ole Hamnes 03. april Olaf Olsen - Leif Pettersen 10. april Willy Hansen - Erlend Gjertsen 17. april Martin Hamlandsø - Oddgeir Haug Reserve: Leif Harald Pettersen ( ), Bjørn Egil Borgan ( ) Den aktuelle leder som ikke kan møte, må ta kontakt med reserve, eller bytte med en annen på lista. Nøkkel til kjelleren hentes og leveres på Huseby Handel. (husk å kvittere) Lederne møter opp før kl. 19oo, for å ta imot rekrutter og juniorer. Ledere må være tilstede til kl. 20.3o, for å ta imot seniorer. INSKUDD: Påmeldin Amunisjon: g: Voksne: kr. 20,- kr. 30,- (50 skudd - kal. 22) Rek./Jun: gatis gratis VIKTIG MELDING TIL DANSEGLADE LEKVÆRINGER: Vår instruktør Brynjar er klar til å lære oss mere! VEL MØTT TIL KURS ONSDAG 30. JANUAR 2013 KL. 18,00 i Lille Herlaughall. Ta gjerne med en eller flere naboer/venner. Vi serverer kaffe m/rundstykker i pausen. Arr.: LHL LEKA. 9

10 Har du husket Medlemskontingent i Leka IL for 2013? Barn/Ungdom frem til 16 år Ungdom/voksne fra 16 år og opp Familie Støttemedlem Konto: kr. 200 pr år! kr. 250 pr år! kr 400 pr år! kr 100 pr år! INGEN BETALING - INGEN FORSIKRING! (det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen og Kjell Arve Sønnesyn) En stor takk til alle dere som allerede er medlem og en spesiell takk til alle støttemedlemmene våre. Det betyr mye. Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene til glede for store og små. Hilsen Styret i Leka IL Har du lyst til å prøve spinning. Tirsdager kl 1830 sykler vi i 30 minutter. Vi blir varme og litt svette. Deretter er det litt styrke og uttøyning. Har du lyst å prøve? Hjertelig velkommen skal du være. Hilsen Leka IL 2T Småbarnstrimmen har startet opp igjen mandager i Herlaughallen. Linedance har startet opp igjen mandager kl i Lille Herlaughall. 10

11 Vi hilser og gratulerer... Tusen takk til Leka sanitetsforening for julehilsen jeg fikk. Oddlaug Hakkebo Gratulerer Leka med flott innsats i Namsoscup en 5. juledag! Hele 40 herrelag deltok på cupen og laget fra Leka kom på andreplass. Lekalaget besto av følgende spreke herrer: Kristian, Vegard og Morten Strand Jonas Hansen Sønnesyn Jørgen Sandnes Ole Andreas Thorsen Erik Holmen Ekrem Ola Holand Nordal Hipp hurra! Bursdagshilsen til Marius Engan den 25. januar, Sofie Thorvik den 31.01, og Birgitte Helmersen med overstått 20-årsdag Hilsen oss på Fårråhaujin Gratulerer me 4-årsdan te og gutten Steinar André 3. februar. Klæm fra Maren, Elise, Hanna, mamma & pappa! 11

12 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Skolebibliotek Småbarnstrim Herlaughallen Basseng alle Fotball ungdom Linedance Lille Herlaughall Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden Fotballtrening 5-7 klasse Spinn 30 2T Spinn 45 2T Korøvelse Leka blandakor Lille Herlaughall Åpent bibliotek Fotball førskole 2.klasse Basseng - småbarn under skolealdre Basseng - alle Basseng kun voksne Seniordans Lille Herlaughall Fotball 3-4 klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Fotball klasse Spinn 45 2T Fotball klasse Fotball ungdom Fotball ungdom Badminton Bingo på Solsem Ballspill damer JANUAR 2013 Fredag 25. Årsmøte Leka skytterlag kl Tirsdag 29. Årsmøte Fagforbundet, Helsesenteret kl Årsmøte Leka Blandakor kl. 2000, Skei kulturtun, Lekamøya Spiseri Onsdag 30. Kino Vonheim Sørhorsfjord Fotpleieren kommer til Leka Torsdg 31 Kommunestyremøte, Lekatun kl Fotpleieren kommer til Leka FEBRUAR 2013 Søndag 03. UKM Lokal mønstring på Solsem Onsdag 06. Årsmøte Gutvik bedehus kl. 1900, Gutvik Grendehus Årsmøte Gutvik Grendelag kl Gutvik Grendehus Tirsdg 12. Formannskapsmøte, Lekatun kl UKE Skolens vinterferie Torsdg 28. Kommunestyremøte, Lekatun kl Årsmøte Leka LHL hos Bente Martinsen kl MARS 2013 Tirsdag 12. Formannskapsmøte, Lekatun kl Torsdg 21. Kommunestyremøte, Lekatun kl APRIL 2013 Tirsdag 16. Formannskapsmøte, Lekatun kl Onsdag 17. Thirtynine Step Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen Torsdag 25. Kommunestyremøte, Lekatun kl MAI 2013 Lørdag 11. Konfirmasjon Leka kirke Tirsdag 14. Formannskapsmøte, Lekatun kl Torsdag 30. Kommunestyremøte, Lekatun kl

«All makt i denne sal»

«All makt i denne sal» Utgiver: Leka kommune Dato: 26.04.13 Nr: 08/13 «All makt i denne sal» Lekas besøk på Stortinget her med Lars Peder, Per Helge, Lene, Marie, Amalie og Eidsvolls menn.. Godt jobba! SISTE FRIST FOR INNLEVERING

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200.

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Utgiver: Leka kommune Dato: 28.01.2011 Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november Utgiver: Leka kommune Dato: 02.11.12 Nr: 21/12 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.11 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.08.11 Nr: 15/11

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.08.11 Nr: 15/11 Utgiver: Leka kommune Dato: 19.08.11 Nr: 15/11 Minner om muligheten for å avgi forhåndsstemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og kirkevalg 2011. Oversikt over åpningstider for forhåndsstemming midt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Da er dagene for 2013 snart over, aktiviteter og arrangementer har i all hovedsak blitt gjennomført tross mye regn og kaldt vær. I skrivende stund gjenstår

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka.

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09 Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Kom innom og kanskje du blir den heldige vinner av flott kake

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag!

Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag! Utgiver: Leka kommune Dato: 25.05.12 Nr: 10/12 Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag! Husk å sette ut tomflasker til flaskeinnsamling

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Utgiver: Leka kommune Dato: 09/01-2009 Nr: 01/09 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Regjeringen har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret og ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

TV-aksjonen søndag 21.oktober

TV-aksjonen søndag 21.oktober Utgiver: Leka kommune Dato: 05.10.12 Nr: 19/12 TV-aksjonen søndag 21.oktober Lokal aksjonskomite er så langt ikke akkurat blitt nedringt av ivirge bøssebærere Så ring sentralbordet på Lekatun tlf 743 87

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 26.11.2010 Nr: 22/10 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Utgiver: Leka kommune Dato: 27.04.12 Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år!

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år! Utgiver: Leka kommune Dato: 15.01.2010 Nr: 01/10 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år! Allerede nå merkes det at dagene er bitte-litt lengre for hver dag sola er for lengst snudd, og før

Detaljer

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka Kommune Dato: 2/3/2007 Nr: 4/07 FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 9.MARS NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.MARS Tlf. 743

Detaljer