VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT 1. DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT Dåfjord syd-vestre jaktfelt (nedenfor kalt laget) er et organisert fellesskap mellom grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune, dvs samtlige parter i sak ved Nord-Troms jordskifterett, med de begrensninger som følger nedenunder. Lagets geografiske område strekker seg fra og med eiendommen gnr. 7/7, som grenser mot gnr. 7/48 i nord, og derfra sørover på gnr. 7 med blant annet Soltinddalen sameie og videre nordover til og med Karanes, gnr. 7/4. Lagets område fremgår videre av vedlagte jordskiftekart, kartarkivnr FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Laget sitt formål er å forvalte storviltjakt og rovviltjakt innen lagets område på en langsiktig og forsvarlig måte, som del av landbruksnæringa og til beste for grunneiere og eventuelle rettighetshavere som er medlemmer av laget. 3. ANSVAR Laget et eierlag med delt ubegrenset ansvar i overenstemmelse med andelen i laget (proratarisk ansvar), jfr. Jordskifteloven 34 b. 4. MEDLEMSKAP 4.1 Medlemmer og andeler Eier av følgende eiendommer er pr. dato medlemmer i laget med slike andeler. Gnr. Bnr. Hjemmelshaver Tellende areal (av totalt real) Stemmer (dekar) 7 1 Else Ovidia Jakobine Benum , Sissel Eliassen , Hans Ottar Olsen , Gerd Karanes Hestnes m.fl , Herlof Lauritz Egil Benjaminsen v/andreas Benjaminsen 329 1,10 1, , Per Martin Endresen 127 0, Ruth Lisbeth Svendsen v/karin Svendsen 760 2, , , Ivar Elias Lorentzen m.fl , Elias Edvart Henry Eliassen 777 2, Leif Andreas Benjaminsen 281 0, Håkon Nikolai Solli 360 1, Steinar Pettersen m.fl , Evald Nikolai Benjaminsen 82 0, Anethe Rebekka Reinholdtsen 57 0, Sigve Andersen 376 1, Oddvar Sigmund Jensen 769 2, Ole Ivar Jenvald Sørensen , Harald Ingvald Marinius Olsen 414 1, Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 1

2 7 28 Peder Aksel Benjaminsen 289 0, Trine Lorentzen m.fl , Herbjørn Edvard Brattvoll 73 0, Sverre Anton Osvald Benum 851 2, Kristian Austad m.fl 103 0,34 0, ,90 2 1, Ivar Austad Gilså m.fl , Irene Judith Hansine Hagvåg 31 0, Harry Alfon Eliassen , Arne Ludvik Olsen , Ellinor Eliassen 986 3, Arild Jenvald Olsen 110 0, Soltinddalen sameie ,47 Total ,00 *)Tellende areal i tabellen er skog og myr under tregrensen hentet fra kartgrunnlag N50-arealtype og FKB-Markslag. De to lagene er slått sammen og kontrollert mot ortofoto. Minste tellende areal for medlemskap er 30 dekar per eiendom. Det totale tellende arealet kan endres i tråd med senere kommunal godkjenning av tellende elgareal. Medlemskapet i laget er pliktig. Det følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medlemmene er rettslig forpliktet til å stille sin (e) eiendom (mer) til disposisjon for felles utnyttelse under storviltjakta og rovviltjakt. Med medlemseiendom menes ett eller flere bruksnummer som eies av samme eier (e) og som utgjør en samlet driftsenhet. 4.2 Personlig sameie/fullmakt Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie) skal det oppnevnes én fullmektig/representant for medeierne, som styret og årsmøte kan forholde seg til. For at fullmakten skal være gyldig, må et flertall av medeierne underskrive fullmakten. Flertallet beregnes etter eierandelen i vedkommende eiendom. Styret skal underrettes skriftlig om hvem som har fullmakt fra vedkommende eiendom. 4.3 Endring i andelsdeling Dersom kommunen, jordskifteretten eller tingretten fastslår annet grenseforløp eller andre rettighetsforhold enn det som er lagt til grunn i andelsfordelingen, kan denne endres innbyrdes mellom eiendommene som blir berørt. Får en eiendom større andel, skal motpartens andel reduseres tilsvarende. Størrelsen på de nye andelene fastsettes av de berørte eiendommene. Dersom ikke disse blir enige, fastsettes andelene av styret. Eiere av bruk som tidligere er fradelt medlemseiendom og hvor det skriftlig har vært avklart at vedkommende har jaktrett, kan gis tilbud om medlemskap i laget. Vedkommende må i så tilfelle innrette seg etter lagets vedtekter. Det må i så fall foretas en ny andelsfordeling etter samme prinsipp som over. 0, Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 2

3 4.4 Deling av medlemseiendom Ved eventuell deling av eiendom blir den fradelte eiendom automatisk medlem i laget dersom de har jaktbart areal. Størrelsen på den nye parten skal være avtalt mellom kjøper og selger på forhånd. Hovedbrukets andel skal i så fall reduseres tilsvarende. 4.5 Salg av eiendom m.m Ved salg av eiendom og andre hjemmelsoverganger plikter selger samt lagets styre snarest å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom som er tilsluttet lagte kjent med medlemskapet. Selger eller nye eiere skal også gi beskjed om nytt eierskap. Adresseforandringer hos medlemmer skal meldes fra til styret. Medlemmene plikter å ajourføre disse opplysningene til enhver tid. 4.6 Nye medlemseiendommer Utenfor lagets område kan nye medlemmer tas opp, etter søknad og vedtak i årsmøtet, dersom eiendommene naturlig sokner til området. Ny andelsfordeling vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. 5. ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, vedtatt budsjett og arbeidsplan, blir laget forpliktet av lederen sammen met ett styremedlem. 6. ÅRSMØTET 6.1 Konstituering Årsmøtet er laget sin øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen 1. mars hvert år. Bare medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med fullmakt fra mer enn én medlemseiendom. Styret er ansvarlig for å sende innkalling til årsmøtet. Innkallingen skal skje skriftlig med minst tre ukers varsel. Sakslista skal stå i innkallingen. Årsmøtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Saker en vil ha behandlet på årsmøtet, må være kommet inn til styret innen 15. januar. 6.2 Stemmegivning og flertallsvedtak Stemmegivningen graderes etter størrelsen på eiendommene i henhold til 4 med slik fordeling: Mellom 30 daa 250 daa 1 stemme ˮ daa..2 stemmer ˮ daa..3 ˮ ˮ daa.4 ˮ osv. Stemmegivningen økes med 1 stemme for hvert 250 daa areal. Det enkelte vedtak på årsmøtet blir fattet med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de fremmøtte Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 3

4 Ved alle personvalg av styremedlemmer og lignende har hvert medlem (medlemseiendom) én stemme hver. Ved personvalg gjennomføres skriftlig valg dersom en person krever det. Ved avstemming ellers har hvert medlem stemme etter sin andel, jf. 4. Dersom alle er enige om det, kan avstemming skje ved at hvert medlem har én stemme. Likevel slik at en eier til flere bruksnummer (driftsenhet) bare har én stemmerett. Det samme gjelder der det er flere eiere til en eiendom. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers er lederens stemmegivning utslagsgivende. Årsmøtet er vedtaksfør når innkallingen har skjedd på lovlig måte og når minst 5 medlemmer (eiendommer) er til stede. Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må ivareta hele fellesskapets ve og vel og ikke å medføre urimelige fordeler til flertallet på bekostning av mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan få saken avgjort ved voldgift eller bringe spørsmålet opp for rettslig avgjørelse. 6.3 Årsmøtet skal: Velge ordstyrer og protokollfører. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen. Behandle styret sin årsmelding og det reviderte regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag. Behandle innkomne saker. Velge leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter for to år om gangen, men slik at to styremedlemmer og én vararepresentant er på valg hvert år. Velge revisor for to år Velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for tre år av gangen, ett medlem pr. år. Den som har sittet lengst blir leder av komiteen. Det kan gjennomføres suppleringsvalg ved behov. 6.4 Videre kan årsmøtet m.a.: Vedta regler for utprøving av elgjakt herunder: - Godkjenne/fastsette priser for jakta - Gi retningslinjer for utøvelse av og deltakelse i jakta. Vedta samarbeid med tilgrensende grunneierlag om forvaltning av elgjakta. Vedta utvidelse av laget, jf. 4, siste avsnitt. Vedta inndeling av lagets jaktfelt i flere jaktsoner (felt). Vedta innmelding eller utmelding av storvald eller bestandsplanområde. Velge representant (er) til bestandsplanstyret og årsmøte i bestandsplanområde. Vedta ny andelsfordeling i henhold til 4 ved innmelding av nye eiendommer etter andelsforslag fra styret. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte. Vedta endring av vedtektene, jf. 14. Vedta å tegne forsikringer mot erstatningsansvar. Delegere myndighet til styret Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 4

5 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte nåe et flertall av styrets medlemmer eller minst 5 medlemmer (eiendommer) forlanger det. Kunngjøring og innkallinger skal skje på samme måte som ved ordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 8. STYRET Laget blir ledet av et styre på fem medlemmer med to vararepresentanter som blir valgt for 2 år av gangen. Styret velger selv nestformann, kasserer, sekretær og jaktfelt-/valdansvarlig. Medlemmer av styret må være eier av en medlemseiendom eller dens nærmeste familiemedlemmer, dvs. foreldre, barn, ektefelle, samboer, søsken. For at styret skal være vedtaksfør, må minst 3 styremedlemmer være tilstede (evt. varamedlem). Styret skal bestå av personer fra de ulike eiendommer (ikke flere eiere fra samme eiendom). Nåværende styre sitter fram til første ordinære årsmøte, hvor nytt styre velges. Styret har anledning til og rokkere sine funksjoner etter behov. Styret skal arbeide for en rasjonell drift og utnyttelse av laget i samsvar med 2, herunder at ingen medlemmer blir påført urimelige utgifter eller ulemper gjennom sitt medlemskap. Det innkalles til møter når minst ett av styrets medlemmer krever det. Det skal føres referat fra styrets møter som skal sendes ut til lagets medlemmer pr. mail og legges ut på lagets hjemmeside. 8.1 Styret skal: Ivareta oppgavene som er nevnt i lagets vedtekter. Være bindeledd i forhold til offentlige styresmakter med hensyn til forvaltning av storviltjakta i området. Styret har ansvar for og fullmakt til å melde laget inn i aktuelle og lovpålagte register. Søke om lisensjakt på store rovdyr og andre skadedyr om dette skulle være aktuelt. Søke kommunen om nødvendige tillatelser. Besvare skriftlige henvendelser til styret innen rimelig tid. 8.2 Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret: Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge frem forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år. Føre regnskap og fordele og utbetale utbytte fra jakta til lagets medlemmer i samsvar med andelen i STORVILTJAKT 9.1 Styret skal: Administrere storviltjakt innen området i samsvar med vedtektene og vedtak/retningslinjer gjort av årsmøtet. Søke om fellingstillatelse for elg. Vedta søknadsfrist for elgjakt og lyse ut jakta slik at interesserte medlemmer kan søke på årets elgjakt. Motta søknad om jakt og avgjøre hvem som får tildelt jakt etter retningslinjer fra årsmøtet. Om nødvendig etableres det en rulleringsordning for påfølgende år for jaktlag bestående av medlemmer Dersom det ikke melder seg interesserte og kvalifiserte jegere av grunneiere, lyse ut jakta å tilby denne til minimum lagets egne satser Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 5

6 Gi interessentene tilbakemelding om hvem som får jakte innen 1. juni. Utarbeide forslag til jaktinstruks for jaktlaget (a) som skal godkjennes av årsmøtet. Velge jaktkontrollør (er) for veiing. Tegne avtale med jaktlaga, gjennomgå jaktinstruks. Avgjøre tvister om feil felling av dyr i henhold til kvote. Umiddelbart etter at vedkommende jaktlag har skutt sin kvote, få beskjed av vedkommende jaktleder at laget er ferdig med jakta. Betale offentlige fellingsavgifter. Være bindeledd i forhold til offentlige viltstyresmakter. Reagere på ulovlig jakt på laget sitt område. Iverksette sanksjoner overfor jaktlag/jegere som bryter disse vedtekter. 10. REGLER FOR STORVILTJAKT 10.1 deltakelse på storviltjakt Lagets medlemmer skal ha fortrinnsrett til storviltjakt. Likestilt er annen person som medlemmet peker ut som sin stedfortreder. I utgangspunktet har en eier til flere bruksnummer bare én fortrinnsrett. Det samme gjelder der det er flere eiere til et bruksnummer. Det tildeles én jaktrett til de av grunneierne som kun har jaktrett i Soltinddalen sameie. Dersom det melder seg flere jegere enn det er plass til, avgjør styret hvem som får jakte. Dette kan enten skje ved en rullering eller ved loddtrekning etter retningslinjer fra årsmøte, jf. punkt 6.4. I utgangspunktet har hver medlemseiendom anledning til å stille med én jeger. Dersom det ikke er nok jegere med fortrinnsrett, kan flere fra samme eiendom med fortrinnsrett og eksterne jegere inngå i jaktlaget Jaktlag Et jaktlag skal utgjøre minst 4 personer. Jaktlaget velger en ansvarlig leder for jakta som må ha jaktet storvilt i minst 3 år. Dersom det er behov for flere jegere i laget, kan jaktleder ta med flere kvalifiserte jegere dersom det er et flertall for dette i jaktlaget. Grunneiere eller representanter for grunneiere har fortrinnsrett. Dersom jaktlaget på noe tidspunkt ønskes utvidet i antall jegere, skal styret underrettes skriftlig på forhånd. Dersom det ikke er nok søkere blant medlemmene eller representanter for disse, lyses jakta ut til høystbydende. Samtlige jegere må ha betalt jegeravgiften og bestått skyteprøven for storviltjakt i vedkommende jaktår. Jaktleder er ansvarlig for at sistnevnte er gjennomført og at jaktlaget har tilgang til godkjent ettersøkshund. Jaktleder er også ansvarlig for å fylle ut «sett elg skjema». Jaktleder skal påse at jakta blir utøvd forsvarlig med hensyn til sikkerhet og i tråd med gjeldende regelverk. Jaktlederen har ansvaret for at uregelmessigheter under jakta blir rapportert til styret. Jegere som ønsker å delta på jakt, søker styret enkeltvis innen fastsatt frist. Tildelt jakt kan ikke overføres til andre uten godkjenning av styret. Det kan tas med inntil to gjestejegere/opplæringsjegere hvis flertallet i jaktlaget er enig. Gjestejeger skal ikke betale for jakta og har ikke rett til kjøttandel Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 6

7 Jaktlag som får tildelt jakt, forplikter seg å delta hele første jaktuke (7 dager) og deretter om nødvendig alle helgene i jaktperioden til alle tildelte dyr er felt. De som får tildelt jakt og som uten gyldig grunn uteblir fra jakta, blir vurdert avvist ved neste års tildeling. Det samme gjelder de som har økonomisk restanse fra fjorårets jakt til laget. Utover pliktene knyttet til jakting, skal jaktlaget bistå med vintertelling og bestandsvurdering Priser for elgjakt Årsmøtet fastsetter priser for utøvelse av jakta. For 2011 skal jaktlaget/jegerne betale: Kjøttpris: kr. 60,- per kilo felte dyr. Prisen er inklusive merverdiavgift dersom laget blir avgiftspliktig. Offentlige fellingsavgifter. Jaktlaget/jegerne beholder selv kjøttutbyttet. Kjøttprisen betales når dyret er felt. Kjøttprisen betales etterskuddsvis til jaktfeltet sin bankkonto, seinest 14 dager etter at jaktlaget har felt kvoten. Leder for jaktlaget har felt kvoten. Leder for jaktlaget har ansvar for at dette blir gjort Kontroll ved felling og veiing Ved felling av dyr skal to av styrets medlemmer, eller den/de som styret har gitt fullmakt, underrettes umiddelbart etter at felling har funnet sted for nærmere kontroll/veiing av dyret. Veiing at dyr skal skje seinest ved partering. Kontroll og veiing av dyr kan ikke foretas av noen som inngår i jaktlaget, selv om disse sitter i styret Transport av felte dyr Jaktlaget har rett til å hente ut dyr i terrenget med motorisert kjøretøy til nærmeste kjørbare veg. Transporten må foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader på terrenget. Jaktlaget er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader på vegbane og stikkrenne. Dersom skadene ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret få utført arbeidet på medlemmene i jaktlaget sin regning Bruk av snøscooter ved telling av elg Det tillates bruk av snøscooter i utmarka til medlemmenes eiendommer forutsatt at kommunen har gitt tillatelse til bruk av scooter. 11. INNTEKTER/UTGIFTER Laget skaffer seg inntekter ved utleie av storviltjakt. Utøvelse av jakt skal gjøres opp i form av pengevederlag etter de priser som vedtas på årsmøtet. Inntekter og eventuelle utgifter fordeles i samsvar med andelsfordelingen. Ved utbetaling av overskudd av lagets konto skal det stå igjen kr ,- til dekning av administrative utgifter. Ut over dette kan det foretas utbetalinger av overskudd så ofte årsmøtet bestemmer Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 7

8 Der flere eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie), forholder styret seg ved fordeling av inntekter og utgifter til fullmektigen/representanten for eiendommen, jf Vedkommende er selv ansvarlig for å fordele inntekter og inntekter innbyrdes på de øvrige eierne av sameiet. Dersom slik fullmektig ikke er oppnevnt, skal styret forholde seg til den eier som kommer først etter alfabetet, sortert etter etternavn fornavn. Styret skal skriftlig beskjed fra medlemmene om hvilket kontonummer som utbytte skal betales til. Medlemmene plikter å ajourføre disse opplysningene til enhver tid. 12. REGELBRUDD Brudd på disse vedtekter enten av medeier eller av eksterne, kan føre til bortvisning fra jakta. Styret gis også fullmakt til å ekskludere vedkommende fra elgjakta i området for inntil 2 år. Vedkommende kan også frats stemmeretten på årsmøte i inntil 2 år. Kriterier for eventuelle andre straffereaksjoner fastsettes av årsmøtet. Styret beslutter og iverksetter straffereaksjoner. Styret kan om nødvendig foreta politianmeldelse. 13. UTMELDING Det er ikke anledning til å melde seg ut av laget, jf VEDTEKTSENDRINGER For å endre disse bruksordningsreglene kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Unntatt er 2, 11, 13, 14, 16 som ikke kan endres. 4 kan heller ikke endres med mindre det skjer opptak av nye eiendommer eller justering av andelene i henhold til 4.2, 4.3. Blir lagets jaktfelt omgjort til eget elgvald skal laget hete Dåfjord syd-vestre elgvald. Vedtektsendringene kan ikke skje før 3 år etter at denne saken er rettskraftig, med mindre det blir vedtatt enstemmig. 15. OPPSYN/KONTROLL Ulovligheter skal straks rapporteres til styret som har fullmakt til å anmelde forholdet til politiet. 16. VARIGHET/OPPLØSNING Oppløsning av laget kan bare skje ved nytt jordskifte og først etter 10 år, jf. jordskifteloven Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 8

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel VEDTEKTER FOR VEILAGET SETERVEIEN, SKANSEVEIEN OG TORSBAKKEN revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN Vegen omfatter Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, samt stier, som

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE Gnr. 428 bnr. 1 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter et garasjeanlegg,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG NORGES SKOGEIERFORBUND VHL/ N10102 / 02-210 Oslo, 2010-11-10 NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG (Beregnet på utmarkslag som vesentlig forestår grunneiernes forvaltning og omsetning av jakt og fiskerettigheter)

Detaljer

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG NORGES SKOGEIERFORBUND DSK/ N08142 / 08-133 NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova) 1. Skogsbilveglaget Skogsbilveglaget SA (heretter

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Versjon 0.9 godkjent hovedstyret 9 januar 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG NORGES SKOGEIERFORBUND DSK/ N12026 / 08-133 NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova) 1. Skogsbilveglaget Skogsbilveglaget SA (heretter

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer