VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT 1. DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT Dåfjord syd-vestre jaktfelt (nedenfor kalt laget) er et organisert fellesskap mellom grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune, dvs samtlige parter i sak ved Nord-Troms jordskifterett, med de begrensninger som følger nedenunder. Lagets geografiske område strekker seg fra og med eiendommen gnr. 7/7, som grenser mot gnr. 7/48 i nord, og derfra sørover på gnr. 7 med blant annet Soltinddalen sameie og videre nordover til og med Karanes, gnr. 7/4. Lagets område fremgår videre av vedlagte jordskiftekart, kartarkivnr FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Laget sitt formål er å forvalte storviltjakt og rovviltjakt innen lagets område på en langsiktig og forsvarlig måte, som del av landbruksnæringa og til beste for grunneiere og eventuelle rettighetshavere som er medlemmer av laget. 3. ANSVAR Laget et eierlag med delt ubegrenset ansvar i overenstemmelse med andelen i laget (proratarisk ansvar), jfr. Jordskifteloven 34 b. 4. MEDLEMSKAP 4.1 Medlemmer og andeler Eier av følgende eiendommer er pr. dato medlemmer i laget med slike andeler. Gnr. Bnr. Hjemmelshaver Tellende areal (av totalt real) Stemmer (dekar) 7 1 Else Ovidia Jakobine Benum , Sissel Eliassen , Hans Ottar Olsen , Gerd Karanes Hestnes m.fl , Herlof Lauritz Egil Benjaminsen v/andreas Benjaminsen 329 1,10 1, , Per Martin Endresen 127 0, Ruth Lisbeth Svendsen v/karin Svendsen 760 2, , , Ivar Elias Lorentzen m.fl , Elias Edvart Henry Eliassen 777 2, Leif Andreas Benjaminsen 281 0, Håkon Nikolai Solli 360 1, Steinar Pettersen m.fl , Evald Nikolai Benjaminsen 82 0, Anethe Rebekka Reinholdtsen 57 0, Sigve Andersen 376 1, Oddvar Sigmund Jensen 769 2, Ole Ivar Jenvald Sørensen , Harald Ingvald Marinius Olsen 414 1, Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 1

2 7 28 Peder Aksel Benjaminsen 289 0, Trine Lorentzen m.fl , Herbjørn Edvard Brattvoll 73 0, Sverre Anton Osvald Benum 851 2, Kristian Austad m.fl 103 0,34 0, ,90 2 1, Ivar Austad Gilså m.fl , Irene Judith Hansine Hagvåg 31 0, Harry Alfon Eliassen , Arne Ludvik Olsen , Ellinor Eliassen 986 3, Arild Jenvald Olsen 110 0, Soltinddalen sameie ,47 Total ,00 *)Tellende areal i tabellen er skog og myr under tregrensen hentet fra kartgrunnlag N50-arealtype og FKB-Markslag. De to lagene er slått sammen og kontrollert mot ortofoto. Minste tellende areal for medlemskap er 30 dekar per eiendom. Det totale tellende arealet kan endres i tråd med senere kommunal godkjenning av tellende elgareal. Medlemskapet i laget er pliktig. Det følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medlemmene er rettslig forpliktet til å stille sin (e) eiendom (mer) til disposisjon for felles utnyttelse under storviltjakta og rovviltjakt. Med medlemseiendom menes ett eller flere bruksnummer som eies av samme eier (e) og som utgjør en samlet driftsenhet. 4.2 Personlig sameie/fullmakt Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie) skal det oppnevnes én fullmektig/representant for medeierne, som styret og årsmøte kan forholde seg til. For at fullmakten skal være gyldig, må et flertall av medeierne underskrive fullmakten. Flertallet beregnes etter eierandelen i vedkommende eiendom. Styret skal underrettes skriftlig om hvem som har fullmakt fra vedkommende eiendom. 4.3 Endring i andelsdeling Dersom kommunen, jordskifteretten eller tingretten fastslår annet grenseforløp eller andre rettighetsforhold enn det som er lagt til grunn i andelsfordelingen, kan denne endres innbyrdes mellom eiendommene som blir berørt. Får en eiendom større andel, skal motpartens andel reduseres tilsvarende. Størrelsen på de nye andelene fastsettes av de berørte eiendommene. Dersom ikke disse blir enige, fastsettes andelene av styret. Eiere av bruk som tidligere er fradelt medlemseiendom og hvor det skriftlig har vært avklart at vedkommende har jaktrett, kan gis tilbud om medlemskap i laget. Vedkommende må i så tilfelle innrette seg etter lagets vedtekter. Det må i så fall foretas en ny andelsfordeling etter samme prinsipp som over. 0, Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 2

3 4.4 Deling av medlemseiendom Ved eventuell deling av eiendom blir den fradelte eiendom automatisk medlem i laget dersom de har jaktbart areal. Størrelsen på den nye parten skal være avtalt mellom kjøper og selger på forhånd. Hovedbrukets andel skal i så fall reduseres tilsvarende. 4.5 Salg av eiendom m.m Ved salg av eiendom og andre hjemmelsoverganger plikter selger samt lagets styre snarest å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom som er tilsluttet lagte kjent med medlemskapet. Selger eller nye eiere skal også gi beskjed om nytt eierskap. Adresseforandringer hos medlemmer skal meldes fra til styret. Medlemmene plikter å ajourføre disse opplysningene til enhver tid. 4.6 Nye medlemseiendommer Utenfor lagets område kan nye medlemmer tas opp, etter søknad og vedtak i årsmøtet, dersom eiendommene naturlig sokner til området. Ny andelsfordeling vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. 5. ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, vedtatt budsjett og arbeidsplan, blir laget forpliktet av lederen sammen met ett styremedlem. 6. ÅRSMØTET 6.1 Konstituering Årsmøtet er laget sin øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen 1. mars hvert år. Bare medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med fullmakt fra mer enn én medlemseiendom. Styret er ansvarlig for å sende innkalling til årsmøtet. Innkallingen skal skje skriftlig med minst tre ukers varsel. Sakslista skal stå i innkallingen. Årsmøtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Saker en vil ha behandlet på årsmøtet, må være kommet inn til styret innen 15. januar. 6.2 Stemmegivning og flertallsvedtak Stemmegivningen graderes etter størrelsen på eiendommene i henhold til 4 med slik fordeling: Mellom 30 daa 250 daa 1 stemme ˮ daa..2 stemmer ˮ daa..3 ˮ ˮ daa.4 ˮ osv. Stemmegivningen økes med 1 stemme for hvert 250 daa areal. Det enkelte vedtak på årsmøtet blir fattet med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de fremmøtte Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 3

4 Ved alle personvalg av styremedlemmer og lignende har hvert medlem (medlemseiendom) én stemme hver. Ved personvalg gjennomføres skriftlig valg dersom en person krever det. Ved avstemming ellers har hvert medlem stemme etter sin andel, jf. 4. Dersom alle er enige om det, kan avstemming skje ved at hvert medlem har én stemme. Likevel slik at en eier til flere bruksnummer (driftsenhet) bare har én stemmerett. Det samme gjelder der det er flere eiere til en eiendom. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers er lederens stemmegivning utslagsgivende. Årsmøtet er vedtaksfør når innkallingen har skjedd på lovlig måte og når minst 5 medlemmer (eiendommer) er til stede. Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må ivareta hele fellesskapets ve og vel og ikke å medføre urimelige fordeler til flertallet på bekostning av mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan få saken avgjort ved voldgift eller bringe spørsmålet opp for rettslig avgjørelse. 6.3 Årsmøtet skal: Velge ordstyrer og protokollfører. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen. Behandle styret sin årsmelding og det reviderte regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag. Behandle innkomne saker. Velge leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter for to år om gangen, men slik at to styremedlemmer og én vararepresentant er på valg hvert år. Velge revisor for to år Velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for tre år av gangen, ett medlem pr. år. Den som har sittet lengst blir leder av komiteen. Det kan gjennomføres suppleringsvalg ved behov. 6.4 Videre kan årsmøtet m.a.: Vedta regler for utprøving av elgjakt herunder: - Godkjenne/fastsette priser for jakta - Gi retningslinjer for utøvelse av og deltakelse i jakta. Vedta samarbeid med tilgrensende grunneierlag om forvaltning av elgjakta. Vedta utvidelse av laget, jf. 4, siste avsnitt. Vedta inndeling av lagets jaktfelt i flere jaktsoner (felt). Vedta innmelding eller utmelding av storvald eller bestandsplanområde. Velge representant (er) til bestandsplanstyret og årsmøte i bestandsplanområde. Vedta ny andelsfordeling i henhold til 4 ved innmelding av nye eiendommer etter andelsforslag fra styret. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte. Vedta endring av vedtektene, jf. 14. Vedta å tegne forsikringer mot erstatningsansvar. Delegere myndighet til styret Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 4

5 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte nåe et flertall av styrets medlemmer eller minst 5 medlemmer (eiendommer) forlanger det. Kunngjøring og innkallinger skal skje på samme måte som ved ordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 8. STYRET Laget blir ledet av et styre på fem medlemmer med to vararepresentanter som blir valgt for 2 år av gangen. Styret velger selv nestformann, kasserer, sekretær og jaktfelt-/valdansvarlig. Medlemmer av styret må være eier av en medlemseiendom eller dens nærmeste familiemedlemmer, dvs. foreldre, barn, ektefelle, samboer, søsken. For at styret skal være vedtaksfør, må minst 3 styremedlemmer være tilstede (evt. varamedlem). Styret skal bestå av personer fra de ulike eiendommer (ikke flere eiere fra samme eiendom). Nåværende styre sitter fram til første ordinære årsmøte, hvor nytt styre velges. Styret har anledning til og rokkere sine funksjoner etter behov. Styret skal arbeide for en rasjonell drift og utnyttelse av laget i samsvar med 2, herunder at ingen medlemmer blir påført urimelige utgifter eller ulemper gjennom sitt medlemskap. Det innkalles til møter når minst ett av styrets medlemmer krever det. Det skal føres referat fra styrets møter som skal sendes ut til lagets medlemmer pr. mail og legges ut på lagets hjemmeside. 8.1 Styret skal: Ivareta oppgavene som er nevnt i lagets vedtekter. Være bindeledd i forhold til offentlige styresmakter med hensyn til forvaltning av storviltjakta i området. Styret har ansvar for og fullmakt til å melde laget inn i aktuelle og lovpålagte register. Søke om lisensjakt på store rovdyr og andre skadedyr om dette skulle være aktuelt. Søke kommunen om nødvendige tillatelser. Besvare skriftlige henvendelser til styret innen rimelig tid. 8.2 Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret: Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge frem forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år. Føre regnskap og fordele og utbetale utbytte fra jakta til lagets medlemmer i samsvar med andelen i STORVILTJAKT 9.1 Styret skal: Administrere storviltjakt innen området i samsvar med vedtektene og vedtak/retningslinjer gjort av årsmøtet. Søke om fellingstillatelse for elg. Vedta søknadsfrist for elgjakt og lyse ut jakta slik at interesserte medlemmer kan søke på årets elgjakt. Motta søknad om jakt og avgjøre hvem som får tildelt jakt etter retningslinjer fra årsmøtet. Om nødvendig etableres det en rulleringsordning for påfølgende år for jaktlag bestående av medlemmer Dersom det ikke melder seg interesserte og kvalifiserte jegere av grunneiere, lyse ut jakta å tilby denne til minimum lagets egne satser Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 5

6 Gi interessentene tilbakemelding om hvem som får jakte innen 1. juni. Utarbeide forslag til jaktinstruks for jaktlaget (a) som skal godkjennes av årsmøtet. Velge jaktkontrollør (er) for veiing. Tegne avtale med jaktlaga, gjennomgå jaktinstruks. Avgjøre tvister om feil felling av dyr i henhold til kvote. Umiddelbart etter at vedkommende jaktlag har skutt sin kvote, få beskjed av vedkommende jaktleder at laget er ferdig med jakta. Betale offentlige fellingsavgifter. Være bindeledd i forhold til offentlige viltstyresmakter. Reagere på ulovlig jakt på laget sitt område. Iverksette sanksjoner overfor jaktlag/jegere som bryter disse vedtekter. 10. REGLER FOR STORVILTJAKT 10.1 deltakelse på storviltjakt Lagets medlemmer skal ha fortrinnsrett til storviltjakt. Likestilt er annen person som medlemmet peker ut som sin stedfortreder. I utgangspunktet har en eier til flere bruksnummer bare én fortrinnsrett. Det samme gjelder der det er flere eiere til et bruksnummer. Det tildeles én jaktrett til de av grunneierne som kun har jaktrett i Soltinddalen sameie. Dersom det melder seg flere jegere enn det er plass til, avgjør styret hvem som får jakte. Dette kan enten skje ved en rullering eller ved loddtrekning etter retningslinjer fra årsmøte, jf. punkt 6.4. I utgangspunktet har hver medlemseiendom anledning til å stille med én jeger. Dersom det ikke er nok jegere med fortrinnsrett, kan flere fra samme eiendom med fortrinnsrett og eksterne jegere inngå i jaktlaget Jaktlag Et jaktlag skal utgjøre minst 4 personer. Jaktlaget velger en ansvarlig leder for jakta som må ha jaktet storvilt i minst 3 år. Dersom det er behov for flere jegere i laget, kan jaktleder ta med flere kvalifiserte jegere dersom det er et flertall for dette i jaktlaget. Grunneiere eller representanter for grunneiere har fortrinnsrett. Dersom jaktlaget på noe tidspunkt ønskes utvidet i antall jegere, skal styret underrettes skriftlig på forhånd. Dersom det ikke er nok søkere blant medlemmene eller representanter for disse, lyses jakta ut til høystbydende. Samtlige jegere må ha betalt jegeravgiften og bestått skyteprøven for storviltjakt i vedkommende jaktår. Jaktleder er ansvarlig for at sistnevnte er gjennomført og at jaktlaget har tilgang til godkjent ettersøkshund. Jaktleder er også ansvarlig for å fylle ut «sett elg skjema». Jaktleder skal påse at jakta blir utøvd forsvarlig med hensyn til sikkerhet og i tråd med gjeldende regelverk. Jaktlederen har ansvaret for at uregelmessigheter under jakta blir rapportert til styret. Jegere som ønsker å delta på jakt, søker styret enkeltvis innen fastsatt frist. Tildelt jakt kan ikke overføres til andre uten godkjenning av styret. Det kan tas med inntil to gjestejegere/opplæringsjegere hvis flertallet i jaktlaget er enig. Gjestejeger skal ikke betale for jakta og har ikke rett til kjøttandel Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 6

7 Jaktlag som får tildelt jakt, forplikter seg å delta hele første jaktuke (7 dager) og deretter om nødvendig alle helgene i jaktperioden til alle tildelte dyr er felt. De som får tildelt jakt og som uten gyldig grunn uteblir fra jakta, blir vurdert avvist ved neste års tildeling. Det samme gjelder de som har økonomisk restanse fra fjorårets jakt til laget. Utover pliktene knyttet til jakting, skal jaktlaget bistå med vintertelling og bestandsvurdering Priser for elgjakt Årsmøtet fastsetter priser for utøvelse av jakta. For 2011 skal jaktlaget/jegerne betale: Kjøttpris: kr. 60,- per kilo felte dyr. Prisen er inklusive merverdiavgift dersom laget blir avgiftspliktig. Offentlige fellingsavgifter. Jaktlaget/jegerne beholder selv kjøttutbyttet. Kjøttprisen betales når dyret er felt. Kjøttprisen betales etterskuddsvis til jaktfeltet sin bankkonto, seinest 14 dager etter at jaktlaget har felt kvoten. Leder for jaktlaget har felt kvoten. Leder for jaktlaget har ansvar for at dette blir gjort Kontroll ved felling og veiing Ved felling av dyr skal to av styrets medlemmer, eller den/de som styret har gitt fullmakt, underrettes umiddelbart etter at felling har funnet sted for nærmere kontroll/veiing av dyret. Veiing at dyr skal skje seinest ved partering. Kontroll og veiing av dyr kan ikke foretas av noen som inngår i jaktlaget, selv om disse sitter i styret Transport av felte dyr Jaktlaget har rett til å hente ut dyr i terrenget med motorisert kjøretøy til nærmeste kjørbare veg. Transporten må foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader på terrenget. Jaktlaget er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader på vegbane og stikkrenne. Dersom skadene ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret få utført arbeidet på medlemmene i jaktlaget sin regning Bruk av snøscooter ved telling av elg Det tillates bruk av snøscooter i utmarka til medlemmenes eiendommer forutsatt at kommunen har gitt tillatelse til bruk av scooter. 11. INNTEKTER/UTGIFTER Laget skaffer seg inntekter ved utleie av storviltjakt. Utøvelse av jakt skal gjøres opp i form av pengevederlag etter de priser som vedtas på årsmøtet. Inntekter og eventuelle utgifter fordeles i samsvar med andelsfordelingen. Ved utbetaling av overskudd av lagets konto skal det stå igjen kr ,- til dekning av administrative utgifter. Ut over dette kan det foretas utbetalinger av overskudd så ofte årsmøtet bestemmer Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 7

8 Der flere eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie), forholder styret seg ved fordeling av inntekter og utgifter til fullmektigen/representanten for eiendommen, jf Vedkommende er selv ansvarlig for å fordele inntekter og inntekter innbyrdes på de øvrige eierne av sameiet. Dersom slik fullmektig ikke er oppnevnt, skal styret forholde seg til den eier som kommer først etter alfabetet, sortert etter etternavn fornavn. Styret skal skriftlig beskjed fra medlemmene om hvilket kontonummer som utbytte skal betales til. Medlemmene plikter å ajourføre disse opplysningene til enhver tid. 12. REGELBRUDD Brudd på disse vedtekter enten av medeier eller av eksterne, kan føre til bortvisning fra jakta. Styret gis også fullmakt til å ekskludere vedkommende fra elgjakta i området for inntil 2 år. Vedkommende kan også frats stemmeretten på årsmøte i inntil 2 år. Kriterier for eventuelle andre straffereaksjoner fastsettes av årsmøtet. Styret beslutter og iverksetter straffereaksjoner. Styret kan om nødvendig foreta politianmeldelse. 13. UTMELDING Det er ikke anledning til å melde seg ut av laget, jf VEDTEKTSENDRINGER For å endre disse bruksordningsreglene kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Unntatt er 2, 11, 13, 14, 16 som ikke kan endres. 4 kan heller ikke endres med mindre det skjer opptak av nye eiendommer eller justering av andelene i henhold til 4.2, 4.3. Blir lagets jaktfelt omgjort til eget elgvald skal laget hete Dåfjord syd-vestre elgvald. Vedtektsendringene kan ikke skje før 3 år etter at denne saken er rettskraftig, med mindre det blir vedtatt enstemmig. 15. OPPSYN/KONTROLL Ulovligheter skal straks rapporteres til styret som har fullmakt til å anmelde forholdet til politiet. 16. VARIGHET/OPPLØSNING Oppløsning av laget kan bare skje ved nytt jordskifte og først etter 10 år, jf. jordskifteloven Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 8

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 27.02.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elveeierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0003 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 25.03.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0003 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 25.03.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0003 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 25.03.2010 Avsluttet: 12.04.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 25.03.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet 19.05.2015 1. Viltlaget Froland viltlag er en sammenslutning av jaktlag innenfor det området som fremgår av 3. 2. Formål og arbeidsfelt Viltlagets formål

Detaljer

Utskrift av møtebok for Dåfjord syd-vestre jaktfelt. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 12.00.

Utskrift av møtebok for Dåfjord syd-vestre jaktfelt. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 12.00. Utskrift av møtebok for Dåfjord syd-vestre jaktfelt. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 12.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Sissel Eliassen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. 1. Medlemskap Følgende eiendommer er medlem i laget med slike eierandeler i Soltinddalen sameie: Antall Stemmer

VEDTEKTER FOR. 1. Medlemskap Følgende eiendommer er medlem i laget med slike eierandeler i Soltinddalen sameie: Antall Stemmer VEDTEKTER FOR SOLTINDDALEN SAMEIE 1. SOLTINDDALEN SAMEIE Soltinddalen sameie, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom eiendommer i Dåfjord, gnr. 7, som har eierandel i Soltinddalen sameie,

Detaljer

FORSLAG (1) TIL VEDTEKTER FOR ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIRLAG

FORSLAG (1) TIL VEDTEKTER FOR ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIRLAG FORSLAG (1) TIL VEDTEKTER FOR ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIRLAG datert, 27.04.2016 1. ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG Rossfjordvassdragets grunneierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG. datert

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG. datert FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG datert 26.10.2016 1. ROSSFJORDVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG Rossfjordvassdragets grunneierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR STOD UTMARKSLAG

VEDTEKTER FOR STOD UTMARKSLAG VEDTEKTER FOR STOD UTMARKSLAG 1 Viltlag. Stod Utmarkslag (senere kalt laget) er en sammenslutning av grunneiere og jaktområder innenfor det området som framgår av 3. 2 Formål og arbeidsfelt Lagets formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRLI TILDELINGSOMRÅDE

VEDTEKTER FOR SØRLI TILDELINGSOMRÅDE VEDTEKTER FOR SØRLI TILDELINGSOMRÅDE 1, Geografisk område er en sammenslutning av tidligere tildelingsområder og jaktvald for storvilt innenfor et geografisk område som i all hovedsak omfatter gamle Sørli

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER Gjeldende fra og med den 10.mars 2016

VEDTEKTER Gjeldende fra og med den 10.mars 2016 VEDTEKTER Gjeldende fra og med den 10.mars 2016 Innhold 1. REISA ELVELAG... 4 2. ANSVAR... 4 3. FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE... 4 4. MEDLEMSKAP OG ANDEL... 4 4.1 Grunneiere med 60 % andel av fiske... 5 4.1.1

Detaljer

2. Ansvar Laget er et eierlag og har delt ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. 4.

2. Ansvar Laget er et eierlag og har delt ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. 4. Ajourtførte Vedtekter for Øvre Haltdalen Utmarkslag iht. årsmøtevedtak. Alle endringer har som bakgrunn dom i Sør-Trøndelag Jordskifterett. Sak nr. 7-1980-16.20. Vedtekter for Øvre Haltdalen utmarkslag:

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA

VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA Konstituert 11. mars 1974 Revidert 26. juni 2008 VEDTEKTER FOR VORMA ØST UTMARKSLAG BA Konstituert 11. mars 1974. Revidert 26. juni 2008. 1. Utmarkslag Vorma Øst Utmarkslag

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Vedtekter for Indre Arnøy Utmarkslag

Vedtekter for Indre Arnøy Utmarkslag Vedtekter for Indre Arnøy Utmarkslag Utmarkslag Indre Arnøy Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor det området som framgår av 3. 2 Formål og arbeidsfelt Lagets formål

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste:

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste: SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter til. Skarvatun Jaktvald. Gjelder for grunneiere 18/1, 18/2, 18/3 og 18/4 i Kvinnherad kommune

Vedtekter til. Skarvatun Jaktvald. Gjelder for grunneiere 18/1, 18/2, 18/3 og 18/4 i Kvinnherad kommune Vedtekter til Skarvatun Jaktvald Gjelder for grunneiere 18/1, 18/2, 18/3 og 18/4 i Kvinnherad kommune Innholdsliste 1. SKARVATUN (SAMARBEIDSORGAN)... 3 2. FORMÅL... 3 3. OMRÅDE... 3 4. ANDELS- OG STEMMEFORDELING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet Med endringer sist av 24 mars 2011.

VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet Med endringer sist av 24 mars 2011. VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet 09-12-2009. Med endringer sist av 24 mars 2011. 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova 1 Grunneierlaget Vestre Balsfjord Grunneierlag SA (senere kalt grunneierlaget

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUSTRE RENNEBU GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR AUSTRE RENNEBU GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR AUSTRE RENNEBU GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Endret i ordinært årsmøte 9.4.2016 1 Grunneierlaget Austre Rennebu grunneierlag

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRAMMENSELVA FORVALTNINGSLAG

VEDTEKTER FOR DRAMMENSELVA FORVALTNINGSLAG VEDTEKTER FOR DRAMMENSELVA FORVALTNINGSLAG Dato: 09.05.2016 1 Drammenselva forvaltningslag SA Drammenselva forvaltningslag SA (senere kalt laget) er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Jordskifterettens slutning

Jordskifterettens slutning Jordskifterettens slutning Grunneiere med eiendom omfattet av området for Valanhamn Jaktvald, blir å innrette seg etter vedtektene for Valanhamn Jaktvald med hensyn på organisering, gjennomføring og avvikling

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer