OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE"

Transkript

1 OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 Innholdsfortegnelse Innledning Status Beskrivelse av dagens organisering og ansvar for drift av offentlige uterom Avd Miljø, Park og Idrett Avd for bygningsdrift Avd. for Kommunalteknikk Vurdering av kommunens organisering av arbeidet Statens Vegvesen Idrettslagene Anlegg og områder med generell beskrivelse av standard, kort omtale av typer og volum som driftes Mål og strategier Forslag til ansvar og organisering Handlingsprogram Prioritering av tiltak og kostnader Budsjettmessige konsekvenser Alta kommune Budsjettsituasjon avd, Miljø, Park og Idrett Om maskinparken Innstilling til kommunestytret VEDLEGG : Tab, anl og status Detaljert oversikt over anlegg og status ligger i vedlegg til planen. (Tabeller)

3 1. Innledning 1. Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel Alta vil, konkretisert i kommuneplanens handlingsdel under fokusområde 3: Alta som miljøforbilde/ bærekraftig arealforvaltning. 2. Alta Vil kommuneplanens samfunnsdel Under hovedmålet om Miljø og bærekraftig utvikling er det konkretisert 2 delmål; 2.2 Alta vil bevare sitt grønne preg 2.3 Alta vil ha et rent og tiltalende nærmiljø der alle tar ansvar. 3. Formål Planen skal fungere som styringsverktøy for opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige uterom og redegjøre for de tilbud befolkningen kan forvente å få i natur og nærmiljø. 4. Definisjon Et offentlig uterom er allment tilgjengelige uteoppholdsareal til å være i eller til å se på. I denne planen fokuseres det på kommunalt eide arealer innenfor byplanområdet samt Statens Vegvesens arealer langs hovedveiene Bilde 1. Alta sentrum penest om vinteren?

4 2. Status 2.1 Beskrivelse av dagens organisering og ansvar for drift av offentlige uterom. Alta kommune er den største og mest betydningsfulle aktøren i forhold til å presentere Alta by som ren, velstelt og ryddig. Det kommunale ansvaret for å presentere byen vår på en fordelaktig måte er spredt på 3 avdelinger Avd Miljø, Park og Idrett Miljø, Park og idrettsavd. i Alta kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold i parker, tur/ skiløyper, ballbinger og på lekeplasser, kirkegårder, torg, friluftsområder. Tilrettelegging for og under større arrangementer krever mye ressurser og fra 2010 er også preparering av alpinbakken en del av ansvarsområdet. Tabellen under viser den økonomiske utviklingen for dette arbeidsområdet. Budsjettet har over 4 år hatt en gjennomsnittlig vekst på 2,3 %. Med lønns- og prisvekst har avdelingen i realiteten fått mindre penger å drive for år for år. Manglende ressurser og bevilgninger er kompensert for ved effektivisering, utsatte investeringer i driftsmidler og valg av enklere driftsløsninger. Tabell 3. Driftsbudsjett for Park og idrettsseksjonen ÅR Merknad Budsjett * 2 509** Endr budsjett - 5 % +9 % +3 % Gj. Vekst 2,3 % Konsumprisind 0,8 3,8 3,1 Gj.snitt vekst på 2,6 % Lønnsvekst 5,7 6,1 4,7 Gj.snitt vekst på 5,6 % *Driften fikk et overforbruk på over kr ,-. ** Drift av alpinbakken og strømregning i Skoddavarreløypa er holdt utenfor Avdelingen har basert driften på 1 årsverk fra Ungjobb ordningen og 1 1,5 årsverk fra NAV/ Aksis. Denne bistanden bidrar til å skjule det reelle gapet mellom finansiering av arbeidskraftsbehov og tilfang Avd for bygningsdrift Avdeling for bygningsdrift i Alta kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold rundt kommunale bygg som skoler, sykehjem, idrettshaller, helsesenter m.m. Avdelingen benytter 6 månedsverk til drift og vedlikehold av lekeplasser og uterom. I tillegg henter de inn 16 ukeverk fra Ungjobb ordningen. Årlig utbedrer de og kjøper nytt lekeplass utstyr for kr De siste års ressursbruk har akkumulert listen over tiltak som bør utføres for å forhindre store framtidige investeringer Avd. for Kommunalteknikk Alle større anleggsmaskiner i Alta kommune driftes av Avd. for Kommunalteknikk. Avdelingen steller grønne arealer langs kommunal veg hovedsakelig utført som kantklipping. Torg, fortau og åpne plasser feies med avdelingens kostemaskin. Gatelys og belysning av kommunale uterom ivaretas av avdelingen. I tillegg bistår avdelingen med personell og utstyr til tømming av molokk, spyling av toaletter m.m. Om vinteren er

5 avdelingen ansvarlig for brøyting og strøing av kommunale P-plasser sentralt og ved utfartsområder Vurdering av kommunens organisering av arbeidet Fordeling av ansvarsområdet på 3 avdelinger er ikke en organisasjonsløsning som sikrer optimale driftsløsninger. 3- delingen fører til: o Uklare ansvarsforhold for arealer hvem gjør hva på hvilket sted? o Unødig bruk av tid til å samordne innsats. o Parallell oppbygging av utstyr på ulike avdelinger o Mangel på annet utstyr på de samme avdelinger o Parallell oppbygging av kompetanse på avdelinger o Mangel på annen kompetanse på de samme avdelingene o Driftsfaglige vurderinger innhentes ikke ved overordnet planlegging og ved store innkjøp uklart hvem som skal gi innspill Statens Vegvesen Statens Vegvesen er ansvarlig for drift og vedlikehold av arealene langs E6 og RV 93. Vedlikeholdet utføres på kontrakt av Kolo Veidekke. Gjeldende kontrakt går ut i Med ny kontrakt utvides ansvarsområdet fra 3 m utenfor vegens hvitstripe til 6 m utenfor vegens hvitstripe. Nåværende kontrakt er på ca kr ,- årlig. Bilde 2: E6 med kommunalt friområde ved LHL rundkjøring Langs E6 i sentral Alta er det mye areal i skjæringspunktet mellom statlig og kommunalt ansvar som trekker ned helhetsinntrykket av vedlikeholdsstandard Idrettslagene Idrettslagene eier og drifter det meste av idrettsanlegg selv i Alta. Med dette eierskapet følger ansvaret for drift og vedlikehold av utearealene. Idrettslagene har fokus på tiltak som sikrer daglig drift. Generelt vedlikehold og forskjønnelse nedprioriteres. Alta kommune støtter idrettslagenes drift med ca kr i penger og en tilsvarende verdi i utført arbeid

6 2.2 Anlegg og områder med generell beskrivelse av standard, kort omtale av typer og volum som driftes Parker og bed Vi har 9 kommunale parker og ca 20 frittliggende bed som det plantes ut blomster i. Park og idrettsseksjonen produserer selv ca sommerblomster som plantes ut i bedene. Alle parker har medium standard (M)- vi mangler prydparken(e) som kan gjøre oss stolte over Alta. (Vedlegg tab 4) Alta sentrum med gågate og torg Ansvaret for drift og vedlikehold av arealene er spredt på flere avdelinger. Utfordringene knyttet til feiing, søppeltømming, stell av blomster og gressklipping fungerer godt. Det er svært krevende å forebygge skader på installasjoner og underlag (skifer/ asfalt), og kostbart å skifte ut skadede elementer. (Vedlegg tab 4) Lekeplasser Alta kommune har 25 lekeplasser på skole og barnehage og 70 lekeplasser spredt rundt i boligområdene i kommunen. Det meste av vedlikeholdsressurser brukes til å sikre lekeplassene i henhold til Nasjonal forskrift om lekeplass sikkerhet. Gressklipping, maling, skoging, rydding og lignende er det ikke ressurser til å utføre. (Vedlegg tab 9 og 10) Idrettsanlegg Alta kommune har 34 km tur/ skiløype, 7 ballbinger, 8 ballflater, 1 skatepark, 1 skileikanlegg i Komsa og et ski- og skiskytteranlegg Kaiskuru. Det meste av anlegg har Medium (M) standard. En god del ballflater har Dårlig (D) standard. (Vedlegg tab 5, 6 og 7) Friuftsområder Alta kommune har ansvaret for 6 friluftsområder. Drift og vedlikehold består stort sett i å drifte toaletter, hindre forsøpling og utbedre skader/ hærverk på utplassert utstyr. Underlaget på flere av områdene skjemmes av slitasje. I tillegg ville kantklipping og tynning av vegetasjon vært fordelaktig å utføre regelmessig. (Vedlegg tab 8) Parkeringsplasser ved utfartsområder Parkeringsplassene er i forhold til bruken gjennomgående for små. Det foreligger ikke brøyteavtaler eller søppelordninger. (Vedlegg tab 10) Scooterløyper Alta kommune leverer riktig antall løypestikker til hver løype ved startpunktet til hver løype. Hytteforeninger og brukere av løypene plasserer ut løypestikkene. Arealer langs veier i byen Grønne arealer langs E6 og RV 93 vedlikeholdes av Kolo Veidekke på kontrakt fra Statens Vegvesen. Kontrakten omfatter arealer fra vegkant og 3 meter til siden. Mye av vegetasjonen holdes nede ved en årlig kantklipp. Plener slås og søppel ryddes på en tilfredsstillende måte. Det finns ingen helhetlig plan for arealene som består av plener, krattskog, blomsterbed og udefinerte arealer. (Vedlegg tab 12)

7 Uteområder ved kommunale bygg Alta kommune er ansvarlig for store arealer rundt en rekke kommunale bygg i sentral Alta. Arealene vedlikeholdes minimalt. Dette gjelder idrettshaller, sykehjem, skoler, Ungdommens hus, Alta havn osv. Avd. for bygningsdrift bruker i underkant av 2 månedsverk på å klippe gressplener. (Vedlegg tab 2). Alta kommune har 7 kirker med kirkegårder på strekningen fra Langfjordbotn til Komagfjord. Park og idrett klipper gress og steller kirkegårdene på oppdrag fra Kirken. For arbeidet mottar avdelingen årlig kr (Vedlegg tab 13) Bilde 3 og 4. Forbedring av uteområdet ved Helsesenteret

8 3. Mål og strategier Hovedmål Alta by skal være en miljøvennlig og attraktiv by for byens innbyggere og tilreisende. Uterommene skal framstå slik at innbyggere kan identifisere seg med Alta byområde på en positiv måte og være stolte over sin tilhørighet til Alta. Konkretisering av målsetting 1. Ingen kommunale arealer skal ha D (Dårlig) standard. 2. Et prioritert utvalg av kommunale arealer skal ha G (God) standard. For å nå målene må Alta kommune satse på: Et rent, ryddig og trivelig nærmiljø. Omtrent alle arealer som er underlagt kommunal drift har Medium(M) standard og oppfattes blant innbyggere og tilreisende som OK vedlikeholdt. Helhetsinntrykket av Alta by trekkes ned av at mange svært synlige kommunale arealer i Alta byplanområde ikke vedlikeholdes i det hele tatt. Ved å etablere gode drifts- og vedlikeholdsrutiner også på disse områdene vil helhetsinntrykket forbedres vesentlig. Utvikling av Alta Sentrum. Alta sentrum må framstå slik at Altas innbyggere er stolte av sentrum og trives med å ferdes der og som et sted de gjerne tar med besøkende til for å vise fram. Dette betinger investering i prydpark ved en evt Nordlyskatedral, og at skiferparken utvides med grønt areal og oppgraderes. Det betinger også en oppgradering av parkeringsplasser og rabatter i sentrum slik at det blir mulig å utføre drift og vedlikehold på en slik måte at resultatet ser bra ut. Tilgjengelighet for friluftsliv og idrett. Alta kommune skal være en god tilrettelegger for friluftsliv og idrett i hele spennet fra folkehelse til toppidrett. For å oppnå målet skal Alta kommune fortsette satsingen på oppgradering av et helårs turveinett, oppgradere ball løkkene og heve standarden på friluftslivsområdene slik at enda flere av byens innbyggere benytter seg av aktivitetsmulighetene de innehar. Gode møteplasser All satsing på offentlige uterom i de ovenfornevnte punkter må skje med tanke på å utvikle gode møteplasser til det beste for Altas innbyggerne. Møteplassene skal fortelle noe om byens sjel samtidig som de skal bidra til å skape en levende og trygg by. Gode møteplasser skal ikke bare være et supplement til parker, turområder og idrettsanlegg, men også være et supplement for å øke bokvaliteten i folks nærmiljø

9 4. Forslag til ansvar og organisering Måloppnåelsen må skje gjennom en kombinasjon av effektivisering og omorganisering på den ene siden og en økning av de samlede ressurser på den andre siden. Sammen med et utvalg av prioriterte investeringsprosjekter kan standarden løftes til ønsket nivå. Følgende organisatoriske grep foreslås: Klar ansvarsfordeling for drift av offentlige uterom. De kommunale oppgavene vedrørende drift og vedlikehold av offentlige uterom er spredt på 3 avdelinger. Forslag: Avd Kommunalteknikk tar ansvar for drift og vedlikehold av trafikkareal og all utebelysning. Avd. Miljø, Park og idrett tar ansvar for grønne arealer, lekearealer med lekeapparater og gjerder. Driftsressurser omfordeles mellom avdelinger, og udekkede behov kompenseres ved bevilgning av ekstra ressurser til prioriterte tiltak (s.14). Avd. Miljø, park og idrett overtar ansvar for uteområder i skoler, barnehager og ved kommunale bygg. Omtrent alle arealer som driftes og vedlikeholdes av Alta kommune er av Medium(M) standard. Arealer av Medium(M) kvalitet innfrir forventningene til kvalitet på et offentlig uterom. Helhetsinntrykket svekkes av at mange kommunale arealer ikke vedlikeholdes i det hele tatt. Ved å etablere driftsrutiner for på disse arealene vil helhetsinntrykket styrkes vesentlig. Forslag: Avd. Miljø, park og idrett overtar ansvar for uteområder i skoler, barnehager og ved kommunale bygg fra avd. Bygningsdrift. Arealene har ikke vært vedlikeholdt og det er således ikke snakk om å overføre en oppgave med tilhørende ressurser, men å starte med å utføre en ny oppgave. Ekstra ressurser bevilges (s.14). Bilde 5: Uteområde ved Finnmarkshallen

10 Drift av kommunale lekeplasser. Prioritering og organisering. Avd. Miljø, Park og idrett drifter og vedlikeholder 70 lekeplasser i Alta kommune. Avd. Bygningsdrift drifter og vedlikeholder 25 lekeplasser i skoler og barnehager. Lekeplassene er lovlige i henhold til forskrift om lekeplass sikkerhet, men det meste av vedlikehold på bør utføres listen utsettes år for år. Over tid medfører dette at lekeplassene blir mindre tiltalende og ikke de gode møteplassene de kunne vært. Forslag: Drift og vedlikehold av alle lekeplasser overføres til avd. Miljø, park og idrett. Lekeplasser i skoler og barnehager prioriteres 27 lekeplasser nærmere enn 300 m fra skole/ barnehage lekeplass legges ned. Drift og vedlikehold av 43 lekeplasser overføres til grendelag og velforeninger. Alta kommune bevilger tilskudd til drift av lekeplassene og bistår velforeninger/ grendelag med en årlig kontroll/ godkjenning. Omleggingen krever ikke ekstra bevilgning, den gjennomføres ved omdisponering. Bilde 6: Lekeplass

11 5. Handlingsprogram Parker og bed Drift og vedlikehold av eksisterende parker og bed i Alta fungerer godt og gjeldende rutiner vil bli videreført. Alta kommune mangler er en prydpark i tilknytning til sentrum. Endringsforslag: Dersom det bygges en katedral i sentrum må det i tilknytning til katedralen etableres en prydpark med fokus på estetisk utforming. Kostnadene til prydparken innarbeides i samlet kostnadsoverslag for katedralen. Alta sentrum/ torg Drift og vedlikehold av Alta sentrum og torg utføres godt i forhold til rammebetingelsene. Helhetsinntrykket skjemmes av nedslitte parkeringsplasser med tilhørende rabatter samt tomta nord for skiferparken. Med en oppgradering av parkeringsplassene og etablering av en grønn aktivitetspark nord for skiferparken vil Alta sentrum framstå som mer helhetlig. Endringsforslag: Parkeringsplasser med rabatter oppgraderes og det etableres en grønn aktivitetspark Lekeplasser Drift og vedlikehold av kommunale lekeplasser er kostbart, ressurskrevende og gir ikke ønsket resultat fordi innsatsen spres på for mange enheter. Endringsforslag: Lekeplasser på skoler og i barnehager oppgraderes. Lekeplasser nærmere enn 300 m fra skole/ barnehage legges ned. Øvrige lekeplasser driftes av velforeninger og grendelag som drifter lekeplassene med kommunalt tilskudd. All kommunal drift av lekeplasser utføres av avd. Miljø, park og idrett. Friuftsområder Drift og vedlikehold av friluftsområder videreføres som i dag med ytterligere fokus på aktivitetsmuligheter og terrengslitasje. Endringsforslag: Alta kommune stimulerer til økt bruk av områdene ved bedre skilting av aktivitetene. Det etableres en internettportal som reklamerer for aktivitetsmulighetene. Bilde 7: Komsa Natursti

12 Idrettsanlegg Det er knyttet store utfordringer til drift og vedlikehold av idrettsanlegg fordi Alta kommune har fått mange nye anlegg uten økning av personell- og økonomi ressurser. Alta kommune vil videreføre egne driftsrutiner og stimulere/ motivere idrettslagene til vedlikehold av egne anlegg for å opprettholde dugnadsinnsats. Endringsforslag: Ingen Bilde 8: Byløypa Altas viktigste Folkehelsetiltak? P- plasser ved utfartsområder Alta kommune har ingen driftsrutiner for P-plassene utover at noen av dem brøytes regelmessig. Endringsforslag: Avd. for kommunalteknikk utarbeider en brøyteplan for P- plassene og innarbeider brøytingen i eksisterende kontrakter. Avd for kommunalteknikk tar ansvar for trafikkskilting, mens avd. Miljø, Park og idrett tar ansvar for Informasjonsskilt om friluftsområdene Scooterløyper Eksisterende ordning med samarbeid mellom brukerne og Alta kommune videreføres. Endringsforslag: Ingen Arealer langs veier i byen Statens Vegvesen vil fra 2011 utvide grønt vedlikehold fra 3 m til 6 m utenfor veg. Alta kommune har på strekningen Hjemmeluft Lahtari en rekke udefinerte områder som skjemmer inntrykket av byen. Endringsforslag: Statens Vegvesen og Alta kommune har i samarbeid utarbeidet en detaljert oversikt over nødvendige tiltak langs E6 for å heve standarden på grønne arealer. Det kan oppnås svært gunstige synergi effekter med hensyn til arbeidsdeling og økonomi (vedlegg tab.12 )

13 Uteområder ved kommunale bygg Store grøntområder i sentral Alta ligger utenfor kommunale bygg. Ut over plenklipping utføres det minimalt med vedlikehold Endringsforslag: Alle arealer utenfor kommunale bygg skal ha medium (M) standard. Vedlikeholdsprosedyrer og rutiner fra kommunes parker benyttes for å oppnå tilfredsstillende vedlikehold. Grøntstruktur tema i ny kommuneplan I utkastet til ny arealdel i kommuneplanen foreslås det under temaet Grøntstruktur en rekke nye traseer. I planen foreslås det å binde sammen bydeler, sentrum og friområder via byens grønne ferdselsårer. Endringsforslag: I forbindelse med etableringen av sykkelbyen Alta kan det være mulig å finne finansiering for flere av tiltakene. Bilde 9: Starten på den nye elvepromenaden?

14 6. Prioritering av tiltak og kostnader Fagområde Sted Dagens standard Park Park/ torg Grønt v/ E6 Grønn aktivitetspark i Sentrum Hjemmeluft - Foreslått endring M/G Utvidet areal mot nord. Mer beplantning, hyppigere søppelrunder M/ D Opparbeide område for område nær E6 til høyere standard. Lathari Vedlikehold av God (G) standard Lekeplasser Sentral Alta M Drift av lekeplasser overdras til lag/ vel-foreninger. Kommunen forvalter tilskudd/ tilsyn Lekeplasser 27 av 70 Lekeplasser Drift av grønt v/ komm. bygg Nærmere enn 300m fra stor lekeplass Overta lekeplass fra skole/ barnehage (25) Helse, skole, idrett, U-hus M - D M D/M Lekeplasser nær skole/ barnehagelekeplasser legges ned. Overta drift og vedlikehold av lekeplasser på skoler og barnehager. Klippe plener, kantslått, beskjære trær, tynning av skog, søppeltømming, vedlikehold gjerder m.m. Driftsmidler (årlig) Investerings midler % fra næringsliv Omdisp til tilskudd lag/ foren (som i dag) (omdisp fra bygn. drift) delvis finans av KF (oppgrd dekke grusbaner) P-plasser P1, P2, P3 D Nye rabatter og ny kantstein Finans P-fond Alta havn D Lage promenade langs sjøkanten og etablere plen finans av KF Grønt areal ved komm. bygg Helsesenteret M/D Oppgradere grønne areal utenfor Helsesenteret til God (G) standard Idrett Ballflater i hele kommunen M (D) Flater med grus og kunstgress. Etterslep på grusflatevedlikehold Idrett Lagerhall i Kaiskuru D Stålhall (u-isolert) til oppbevaring av utstyr P-plass Hele D (M) Regelmessig snøbrøyting. Skilt; friluftsområde kommunen trafikk og info om omr Friluftsområder Hele G - D Etablere internettportal som gir kommunen samlet oversikt over muligheter og tilbud SUM * * Friske penger , *

15 7. Budsjettmessige konsekvenser Alta kommune Utseendet til Alta byområde gir inntrykk av manglende drift og vedlikehold av offentlig uterom. I forgående kapittel er det redegjort for areal- og anleggskategorier med tilhørende ansvarsområder. I praksis er vedlikeholdet godt på områdene som blir vedlikeholdt det dårlige inntrykket er en konsekvens av alle arealene som ikke vedlikeholdes I en framtidig forvaltning av arealene finns det 3 valgmuligheter 1. Fortsette som i dag ingen omorganisering og ingen budsjettøkning (kr. 0) Vedlikeholdet vil da svekkes gradvis etterhvert som driftsmidlene minker som en følge av generell prisstigning og lønnsvekst. Alternativet vil være å kutte helt ut deler av tjenesteproduksjonen for å få mer ressurser til andre områder. 2. Omorganisering uten budsjett økning kun omfordeling internt på sektor (kr. 0) Vedlikeholdet vil da kunne holdes tilnærmet på dagens nivå. Nye- og dårlig stelte områder vil ikke bli oppgradert. Det vil bli fokus på å beholde dagens standard og sannsynligvis et forbedret vedlikehold på resterende lekeplasser ved at dugnad/ frivillig innstats inkluderes. 3. Omorganisering samt budsjettøkning. (kr ) Avhengig av størrelsen på budsjettøkningen kan standarden på eksisterende arealer heves eller nye områder oppgraderes og underlegges vedlikeholdsrutiner. Kostnadene for ulike oppgraderings tiltak framgår av tabellen på forgående side. Konsekvenser ved valg av Alt 3 Realisering av planens mål Gjennomføring av prioriterte tiltak for å nå definerte mål vil gjøre det nødvendig å investere kr. 8, 7 million i nye anlegg og oppgradering av gamle anlegg. Dersom en investerer i henhold til planen vil driftskostnadene øke med kr ,- årlig. Driftsutgiftene vil i sin helhet belaste Alta kommune. Nødvendig investeringsmidler på kr ,- tas fra Parkeringsfond( ), KF havna( ), eksisterende investeringsmidler til lekeplass( ), næringslivet i Alta( ) og friske investeringsmidler( ). De friske investeringsmidlene fordeles over en økonomiplanperiode på 4 år med en årlig investeringsbevilgning på kr Det vil sikre avdelingen muligheter til tett oppfølging av alle investeringsprosjekter. En lignende framgangsmåte bør benyttes for oppgradering av P-plasser. Med en årlig bevilgning over 4 år på kr ,- fra Parkeringsfondet kan P- plassene rustes opp en etter en. Det sikrer kommunen en tilfredsstillende parkeringssituasjon i sentrum mens oppgraderingen utføres. 7.1 Budsjettsituasjon avd, Miljø, Park og Idrett Park og idrett har et driftsbudsjett på kr ,-. for i Av dette går 1,8 mill til lønnsmidler for 4 faste stillinger. Ytterligere 0,3 mill går til lønn for arbeidslederne som administrerer Ungjobb ordningen. Vi har da igjen kr ,-. til drift og vedlikehold av egne anlegg, samt til vedlikehold av avdelingens maskinpark

16 Forsikring, årsavgift, og reparasjoner av driftsmidler beløper seg til et sted mellom kr ,- årlig. Resterende beløp (kr ) benyttes til drift med drivstoff som den største enkeltposten Om maskinparken Maskinparken består av 2 tråkkemaskiner, 1 traktor, 4 biler, 1 minigraver, 1 snøscooter og ca 20 småmaskiner(plenklippere, motorsager, ryddesager, jordfres m.m.). Pris på innkjøp av utstyret seksjonen benytter vil være ca. kr ,-. Det meste av utstyret er 7 15 år gammelt.(se tabell under). Mye av maskinparken er nå nedslitt og det har ikke vært mulig å nå fram med behovene for utskifting av driftsmidler ved innspill til investeringsbudsjett. Leasingkostnaden for maskinparken vil være kr pr. år med 6 % rente. Enten en velger å beholde dagens organisering med nåværende oppgaver eller en velger å tillegge Park og idrett flere oppgaver vil det på kort og lang sikt være nødvendig med en utskifting og oppgradering av maskinparken. Billigste alternativ vil for Alta kommune være å eie driftsmidler i 7 10 års tid. Leasing av driftsmidler med 4 6 års varighet vil fordoble kostnadene. Avhengig av eieform må det enten settes av kr ,- til leasing eller kr til innkjøp av maskiner. Alternativet er at vedlagte investeringsplan for maskiner vedtas og at investeringsbevilgninger til driftsmidler vedtas i det enkelte års investeringsbudsjett. Tabell 9. Driftsmidler i avd Miljø, Park og idrett Alt. 1 Alt. 2 Kjøp/ eie Leasing Eksisterende Investering kjøretøy Nye Lease nye kjøretøy (6% rente) Forventet levetid Avskrivning Innbytte år kjøretøy (12% /år) Prinoth tråkkemaskin (2010) Formatic tråkkemaskin (2004) New Holland traktor* (2004) Peugot boxer* (2004) Ford Transit (1995) * Mitsubishi 4WD * (1995) Toytota Hiace* (2002) Hitachi Minigraver (2006) Lynx snøscooter * (1999) SUM * Leaset på gammel kontraktsform. Blir vår eie i løpet av 1 3 år

17 8. Innstilling til kommunestytret Planen for Offentlige uterom i Alta kommune vedtas. Vedtaket følges opp ved følgende bevilgninger 1. Driftsbudsjettet til Park og idrett søkes styrket med kr ,- årlig fra 2011 for å gjennomføre plan for Offentlig uterom i sin helhet. Dette tas med i budsjettprosessen for 2011 og i økonomiplanen. 2. Fra 2011 settes av penger på investeringsbudsjettet til følgende tiltak; Kr fra P- fondet over 4 år til oppgradering av P-plasser. Kr over 4 år til oppgradering av offentlige uterom definert i plan. Eksisterende bevilgning på kr ,- til nye lekeplasser og kr til nye nærmiljøanlegg videreføres i nye 4 år. 3. Fra 2011 settes det årlig av investeringsmidler til utskifting og oppgradering av driftsmidler i henhold til vedlegg 2, tabell Alta Havn KF anmodes om å bidra med kr til oppgradering av eget uteområde. 5. Næringslivet i Alta anmodes om å bidra med kr ,- til etablering av grønt parkareal mellom Skiferpark og Destia bygget i et spleiselag med Alta kommune. VEDLEGG : Tab, anl og status. Tabell 1. Samlet oversikt, anlegg Tabell 2. Uteområder på skoler Tabell 3. P- plass i sentrum Tabell 4. Parker i Alta Tabell 5. Ski- og turløyper Tabell 6. Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg Tabell 7. Ballbaner/ Ballbinger Tabell 8. Friluftsområder Tabell 9. Lekeplass ved skole og barnehage Tabell 10. Lekeplasser i Alta kommune Tabell 11. Parkeringsplasser til utfartsområder Tabell 12. Prioriterte tiltak langs E6 Tabell 13. Kirkegårder i Alta Tabell 14. Driftsmidler i avd. Miljø, Park og idrett Tabell 15. Plan for utskifting av driftsmidler/ kjøretøy

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM TRONDHEIM BUDSJETT 2015-18

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM TRONDHEIM BUDSJETT 2015-18 Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 BUDSJETT TRONDHEIM 2015 INNLEDNING INNHOLD Innledning s.3 Oppvekst s.4 Helse og velferd s.11 Kultur Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser 2012 2015 [Skriv inn tekst] Side 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Styringsdokumenter... 3 1.3 Mandat... 5 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123 KULTUR- SEKTOREN Side 123 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer