OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE"

Transkript

1 OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 Innholdsfortegnelse Innledning Status Beskrivelse av dagens organisering og ansvar for drift av offentlige uterom Avd Miljø, Park og Idrett Avd for bygningsdrift Avd. for Kommunalteknikk Vurdering av kommunens organisering av arbeidet Statens Vegvesen Idrettslagene Anlegg og områder med generell beskrivelse av standard, kort omtale av typer og volum som driftes Mål og strategier Forslag til ansvar og organisering Handlingsprogram Prioritering av tiltak og kostnader Budsjettmessige konsekvenser Alta kommune Budsjettsituasjon avd, Miljø, Park og Idrett Om maskinparken Innstilling til kommunestytret VEDLEGG : Tab, anl og status Detaljert oversikt over anlegg og status ligger i vedlegg til planen. (Tabeller)

3 1. Innledning 1. Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel Alta vil, konkretisert i kommuneplanens handlingsdel under fokusområde 3: Alta som miljøforbilde/ bærekraftig arealforvaltning. 2. Alta Vil kommuneplanens samfunnsdel Under hovedmålet om Miljø og bærekraftig utvikling er det konkretisert 2 delmål; 2.2 Alta vil bevare sitt grønne preg 2.3 Alta vil ha et rent og tiltalende nærmiljø der alle tar ansvar. 3. Formål Planen skal fungere som styringsverktøy for opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige uterom og redegjøre for de tilbud befolkningen kan forvente å få i natur og nærmiljø. 4. Definisjon Et offentlig uterom er allment tilgjengelige uteoppholdsareal til å være i eller til å se på. I denne planen fokuseres det på kommunalt eide arealer innenfor byplanområdet samt Statens Vegvesens arealer langs hovedveiene Bilde 1. Alta sentrum penest om vinteren?

4 2. Status 2.1 Beskrivelse av dagens organisering og ansvar for drift av offentlige uterom. Alta kommune er den største og mest betydningsfulle aktøren i forhold til å presentere Alta by som ren, velstelt og ryddig. Det kommunale ansvaret for å presentere byen vår på en fordelaktig måte er spredt på 3 avdelinger Avd Miljø, Park og Idrett Miljø, Park og idrettsavd. i Alta kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold i parker, tur/ skiløyper, ballbinger og på lekeplasser, kirkegårder, torg, friluftsområder. Tilrettelegging for og under større arrangementer krever mye ressurser og fra 2010 er også preparering av alpinbakken en del av ansvarsområdet. Tabellen under viser den økonomiske utviklingen for dette arbeidsområdet. Budsjettet har over 4 år hatt en gjennomsnittlig vekst på 2,3 %. Med lønns- og prisvekst har avdelingen i realiteten fått mindre penger å drive for år for år. Manglende ressurser og bevilgninger er kompensert for ved effektivisering, utsatte investeringer i driftsmidler og valg av enklere driftsløsninger. Tabell 3. Driftsbudsjett for Park og idrettsseksjonen ÅR Merknad Budsjett * 2 509** Endr budsjett - 5 % +9 % +3 % Gj. Vekst 2,3 % Konsumprisind 0,8 3,8 3,1 Gj.snitt vekst på 2,6 % Lønnsvekst 5,7 6,1 4,7 Gj.snitt vekst på 5,6 % *Driften fikk et overforbruk på over kr ,-. ** Drift av alpinbakken og strømregning i Skoddavarreløypa er holdt utenfor Avdelingen har basert driften på 1 årsverk fra Ungjobb ordningen og 1 1,5 årsverk fra NAV/ Aksis. Denne bistanden bidrar til å skjule det reelle gapet mellom finansiering av arbeidskraftsbehov og tilfang Avd for bygningsdrift Avdeling for bygningsdrift i Alta kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold rundt kommunale bygg som skoler, sykehjem, idrettshaller, helsesenter m.m. Avdelingen benytter 6 månedsverk til drift og vedlikehold av lekeplasser og uterom. I tillegg henter de inn 16 ukeverk fra Ungjobb ordningen. Årlig utbedrer de og kjøper nytt lekeplass utstyr for kr De siste års ressursbruk har akkumulert listen over tiltak som bør utføres for å forhindre store framtidige investeringer Avd. for Kommunalteknikk Alle større anleggsmaskiner i Alta kommune driftes av Avd. for Kommunalteknikk. Avdelingen steller grønne arealer langs kommunal veg hovedsakelig utført som kantklipping. Torg, fortau og åpne plasser feies med avdelingens kostemaskin. Gatelys og belysning av kommunale uterom ivaretas av avdelingen. I tillegg bistår avdelingen med personell og utstyr til tømming av molokk, spyling av toaletter m.m. Om vinteren er

5 avdelingen ansvarlig for brøyting og strøing av kommunale P-plasser sentralt og ved utfartsområder Vurdering av kommunens organisering av arbeidet Fordeling av ansvarsområdet på 3 avdelinger er ikke en organisasjonsløsning som sikrer optimale driftsløsninger. 3- delingen fører til: o Uklare ansvarsforhold for arealer hvem gjør hva på hvilket sted? o Unødig bruk av tid til å samordne innsats. o Parallell oppbygging av utstyr på ulike avdelinger o Mangel på annet utstyr på de samme avdelinger o Parallell oppbygging av kompetanse på avdelinger o Mangel på annen kompetanse på de samme avdelingene o Driftsfaglige vurderinger innhentes ikke ved overordnet planlegging og ved store innkjøp uklart hvem som skal gi innspill Statens Vegvesen Statens Vegvesen er ansvarlig for drift og vedlikehold av arealene langs E6 og RV 93. Vedlikeholdet utføres på kontrakt av Kolo Veidekke. Gjeldende kontrakt går ut i Med ny kontrakt utvides ansvarsområdet fra 3 m utenfor vegens hvitstripe til 6 m utenfor vegens hvitstripe. Nåværende kontrakt er på ca kr ,- årlig. Bilde 2: E6 med kommunalt friområde ved LHL rundkjøring Langs E6 i sentral Alta er det mye areal i skjæringspunktet mellom statlig og kommunalt ansvar som trekker ned helhetsinntrykket av vedlikeholdsstandard Idrettslagene Idrettslagene eier og drifter det meste av idrettsanlegg selv i Alta. Med dette eierskapet følger ansvaret for drift og vedlikehold av utearealene. Idrettslagene har fokus på tiltak som sikrer daglig drift. Generelt vedlikehold og forskjønnelse nedprioriteres. Alta kommune støtter idrettslagenes drift med ca kr i penger og en tilsvarende verdi i utført arbeid

6 2.2 Anlegg og områder med generell beskrivelse av standard, kort omtale av typer og volum som driftes Parker og bed Vi har 9 kommunale parker og ca 20 frittliggende bed som det plantes ut blomster i. Park og idrettsseksjonen produserer selv ca sommerblomster som plantes ut i bedene. Alle parker har medium standard (M)- vi mangler prydparken(e) som kan gjøre oss stolte over Alta. (Vedlegg tab 4) Alta sentrum med gågate og torg Ansvaret for drift og vedlikehold av arealene er spredt på flere avdelinger. Utfordringene knyttet til feiing, søppeltømming, stell av blomster og gressklipping fungerer godt. Det er svært krevende å forebygge skader på installasjoner og underlag (skifer/ asfalt), og kostbart å skifte ut skadede elementer. (Vedlegg tab 4) Lekeplasser Alta kommune har 25 lekeplasser på skole og barnehage og 70 lekeplasser spredt rundt i boligområdene i kommunen. Det meste av vedlikeholdsressurser brukes til å sikre lekeplassene i henhold til Nasjonal forskrift om lekeplass sikkerhet. Gressklipping, maling, skoging, rydding og lignende er det ikke ressurser til å utføre. (Vedlegg tab 9 og 10) Idrettsanlegg Alta kommune har 34 km tur/ skiløype, 7 ballbinger, 8 ballflater, 1 skatepark, 1 skileikanlegg i Komsa og et ski- og skiskytteranlegg Kaiskuru. Det meste av anlegg har Medium (M) standard. En god del ballflater har Dårlig (D) standard. (Vedlegg tab 5, 6 og 7) Friuftsområder Alta kommune har ansvaret for 6 friluftsområder. Drift og vedlikehold består stort sett i å drifte toaletter, hindre forsøpling og utbedre skader/ hærverk på utplassert utstyr. Underlaget på flere av områdene skjemmes av slitasje. I tillegg ville kantklipping og tynning av vegetasjon vært fordelaktig å utføre regelmessig. (Vedlegg tab 8) Parkeringsplasser ved utfartsområder Parkeringsplassene er i forhold til bruken gjennomgående for små. Det foreligger ikke brøyteavtaler eller søppelordninger. (Vedlegg tab 10) Scooterløyper Alta kommune leverer riktig antall løypestikker til hver løype ved startpunktet til hver løype. Hytteforeninger og brukere av løypene plasserer ut løypestikkene. Arealer langs veier i byen Grønne arealer langs E6 og RV 93 vedlikeholdes av Kolo Veidekke på kontrakt fra Statens Vegvesen. Kontrakten omfatter arealer fra vegkant og 3 meter til siden. Mye av vegetasjonen holdes nede ved en årlig kantklipp. Plener slås og søppel ryddes på en tilfredsstillende måte. Det finns ingen helhetlig plan for arealene som består av plener, krattskog, blomsterbed og udefinerte arealer. (Vedlegg tab 12)

7 Uteområder ved kommunale bygg Alta kommune er ansvarlig for store arealer rundt en rekke kommunale bygg i sentral Alta. Arealene vedlikeholdes minimalt. Dette gjelder idrettshaller, sykehjem, skoler, Ungdommens hus, Alta havn osv. Avd. for bygningsdrift bruker i underkant av 2 månedsverk på å klippe gressplener. (Vedlegg tab 2). Alta kommune har 7 kirker med kirkegårder på strekningen fra Langfjordbotn til Komagfjord. Park og idrett klipper gress og steller kirkegårdene på oppdrag fra Kirken. For arbeidet mottar avdelingen årlig kr (Vedlegg tab 13) Bilde 3 og 4. Forbedring av uteområdet ved Helsesenteret

8 3. Mål og strategier Hovedmål Alta by skal være en miljøvennlig og attraktiv by for byens innbyggere og tilreisende. Uterommene skal framstå slik at innbyggere kan identifisere seg med Alta byområde på en positiv måte og være stolte over sin tilhørighet til Alta. Konkretisering av målsetting 1. Ingen kommunale arealer skal ha D (Dårlig) standard. 2. Et prioritert utvalg av kommunale arealer skal ha G (God) standard. For å nå målene må Alta kommune satse på: Et rent, ryddig og trivelig nærmiljø. Omtrent alle arealer som er underlagt kommunal drift har Medium(M) standard og oppfattes blant innbyggere og tilreisende som OK vedlikeholdt. Helhetsinntrykket av Alta by trekkes ned av at mange svært synlige kommunale arealer i Alta byplanområde ikke vedlikeholdes i det hele tatt. Ved å etablere gode drifts- og vedlikeholdsrutiner også på disse områdene vil helhetsinntrykket forbedres vesentlig. Utvikling av Alta Sentrum. Alta sentrum må framstå slik at Altas innbyggere er stolte av sentrum og trives med å ferdes der og som et sted de gjerne tar med besøkende til for å vise fram. Dette betinger investering i prydpark ved en evt Nordlyskatedral, og at skiferparken utvides med grønt areal og oppgraderes. Det betinger også en oppgradering av parkeringsplasser og rabatter i sentrum slik at det blir mulig å utføre drift og vedlikehold på en slik måte at resultatet ser bra ut. Tilgjengelighet for friluftsliv og idrett. Alta kommune skal være en god tilrettelegger for friluftsliv og idrett i hele spennet fra folkehelse til toppidrett. For å oppnå målet skal Alta kommune fortsette satsingen på oppgradering av et helårs turveinett, oppgradere ball løkkene og heve standarden på friluftslivsområdene slik at enda flere av byens innbyggere benytter seg av aktivitetsmulighetene de innehar. Gode møteplasser All satsing på offentlige uterom i de ovenfornevnte punkter må skje med tanke på å utvikle gode møteplasser til det beste for Altas innbyggerne. Møteplassene skal fortelle noe om byens sjel samtidig som de skal bidra til å skape en levende og trygg by. Gode møteplasser skal ikke bare være et supplement til parker, turområder og idrettsanlegg, men også være et supplement for å øke bokvaliteten i folks nærmiljø

9 4. Forslag til ansvar og organisering Måloppnåelsen må skje gjennom en kombinasjon av effektivisering og omorganisering på den ene siden og en økning av de samlede ressurser på den andre siden. Sammen med et utvalg av prioriterte investeringsprosjekter kan standarden løftes til ønsket nivå. Følgende organisatoriske grep foreslås: Klar ansvarsfordeling for drift av offentlige uterom. De kommunale oppgavene vedrørende drift og vedlikehold av offentlige uterom er spredt på 3 avdelinger. Forslag: Avd Kommunalteknikk tar ansvar for drift og vedlikehold av trafikkareal og all utebelysning. Avd. Miljø, Park og idrett tar ansvar for grønne arealer, lekearealer med lekeapparater og gjerder. Driftsressurser omfordeles mellom avdelinger, og udekkede behov kompenseres ved bevilgning av ekstra ressurser til prioriterte tiltak (s.14). Avd. Miljø, park og idrett overtar ansvar for uteområder i skoler, barnehager og ved kommunale bygg. Omtrent alle arealer som driftes og vedlikeholdes av Alta kommune er av Medium(M) standard. Arealer av Medium(M) kvalitet innfrir forventningene til kvalitet på et offentlig uterom. Helhetsinntrykket svekkes av at mange kommunale arealer ikke vedlikeholdes i det hele tatt. Ved å etablere driftsrutiner for på disse arealene vil helhetsinntrykket styrkes vesentlig. Forslag: Avd. Miljø, park og idrett overtar ansvar for uteområder i skoler, barnehager og ved kommunale bygg fra avd. Bygningsdrift. Arealene har ikke vært vedlikeholdt og det er således ikke snakk om å overføre en oppgave med tilhørende ressurser, men å starte med å utføre en ny oppgave. Ekstra ressurser bevilges (s.14). Bilde 5: Uteområde ved Finnmarkshallen

10 Drift av kommunale lekeplasser. Prioritering og organisering. Avd. Miljø, Park og idrett drifter og vedlikeholder 70 lekeplasser i Alta kommune. Avd. Bygningsdrift drifter og vedlikeholder 25 lekeplasser i skoler og barnehager. Lekeplassene er lovlige i henhold til forskrift om lekeplass sikkerhet, men det meste av vedlikehold på bør utføres listen utsettes år for år. Over tid medfører dette at lekeplassene blir mindre tiltalende og ikke de gode møteplassene de kunne vært. Forslag: Drift og vedlikehold av alle lekeplasser overføres til avd. Miljø, park og idrett. Lekeplasser i skoler og barnehager prioriteres 27 lekeplasser nærmere enn 300 m fra skole/ barnehage lekeplass legges ned. Drift og vedlikehold av 43 lekeplasser overføres til grendelag og velforeninger. Alta kommune bevilger tilskudd til drift av lekeplassene og bistår velforeninger/ grendelag med en årlig kontroll/ godkjenning. Omleggingen krever ikke ekstra bevilgning, den gjennomføres ved omdisponering. Bilde 6: Lekeplass

11 5. Handlingsprogram Parker og bed Drift og vedlikehold av eksisterende parker og bed i Alta fungerer godt og gjeldende rutiner vil bli videreført. Alta kommune mangler er en prydpark i tilknytning til sentrum. Endringsforslag: Dersom det bygges en katedral i sentrum må det i tilknytning til katedralen etableres en prydpark med fokus på estetisk utforming. Kostnadene til prydparken innarbeides i samlet kostnadsoverslag for katedralen. Alta sentrum/ torg Drift og vedlikehold av Alta sentrum og torg utføres godt i forhold til rammebetingelsene. Helhetsinntrykket skjemmes av nedslitte parkeringsplasser med tilhørende rabatter samt tomta nord for skiferparken. Med en oppgradering av parkeringsplassene og etablering av en grønn aktivitetspark nord for skiferparken vil Alta sentrum framstå som mer helhetlig. Endringsforslag: Parkeringsplasser med rabatter oppgraderes og det etableres en grønn aktivitetspark Lekeplasser Drift og vedlikehold av kommunale lekeplasser er kostbart, ressurskrevende og gir ikke ønsket resultat fordi innsatsen spres på for mange enheter. Endringsforslag: Lekeplasser på skoler og i barnehager oppgraderes. Lekeplasser nærmere enn 300 m fra skole/ barnehage legges ned. Øvrige lekeplasser driftes av velforeninger og grendelag som drifter lekeplassene med kommunalt tilskudd. All kommunal drift av lekeplasser utføres av avd. Miljø, park og idrett. Friuftsområder Drift og vedlikehold av friluftsområder videreføres som i dag med ytterligere fokus på aktivitetsmuligheter og terrengslitasje. Endringsforslag: Alta kommune stimulerer til økt bruk av områdene ved bedre skilting av aktivitetene. Det etableres en internettportal som reklamerer for aktivitetsmulighetene. Bilde 7: Komsa Natursti

12 Idrettsanlegg Det er knyttet store utfordringer til drift og vedlikehold av idrettsanlegg fordi Alta kommune har fått mange nye anlegg uten økning av personell- og økonomi ressurser. Alta kommune vil videreføre egne driftsrutiner og stimulere/ motivere idrettslagene til vedlikehold av egne anlegg for å opprettholde dugnadsinnsats. Endringsforslag: Ingen Bilde 8: Byløypa Altas viktigste Folkehelsetiltak? P- plasser ved utfartsområder Alta kommune har ingen driftsrutiner for P-plassene utover at noen av dem brøytes regelmessig. Endringsforslag: Avd. for kommunalteknikk utarbeider en brøyteplan for P- plassene og innarbeider brøytingen i eksisterende kontrakter. Avd for kommunalteknikk tar ansvar for trafikkskilting, mens avd. Miljø, Park og idrett tar ansvar for Informasjonsskilt om friluftsområdene Scooterløyper Eksisterende ordning med samarbeid mellom brukerne og Alta kommune videreføres. Endringsforslag: Ingen Arealer langs veier i byen Statens Vegvesen vil fra 2011 utvide grønt vedlikehold fra 3 m til 6 m utenfor veg. Alta kommune har på strekningen Hjemmeluft Lahtari en rekke udefinerte områder som skjemmer inntrykket av byen. Endringsforslag: Statens Vegvesen og Alta kommune har i samarbeid utarbeidet en detaljert oversikt over nødvendige tiltak langs E6 for å heve standarden på grønne arealer. Det kan oppnås svært gunstige synergi effekter med hensyn til arbeidsdeling og økonomi (vedlegg tab.12 )

13 Uteområder ved kommunale bygg Store grøntområder i sentral Alta ligger utenfor kommunale bygg. Ut over plenklipping utføres det minimalt med vedlikehold Endringsforslag: Alle arealer utenfor kommunale bygg skal ha medium (M) standard. Vedlikeholdsprosedyrer og rutiner fra kommunes parker benyttes for å oppnå tilfredsstillende vedlikehold. Grøntstruktur tema i ny kommuneplan I utkastet til ny arealdel i kommuneplanen foreslås det under temaet Grøntstruktur en rekke nye traseer. I planen foreslås det å binde sammen bydeler, sentrum og friområder via byens grønne ferdselsårer. Endringsforslag: I forbindelse med etableringen av sykkelbyen Alta kan det være mulig å finne finansiering for flere av tiltakene. Bilde 9: Starten på den nye elvepromenaden?

14 6. Prioritering av tiltak og kostnader Fagområde Sted Dagens standard Park Park/ torg Grønt v/ E6 Grønn aktivitetspark i Sentrum Hjemmeluft - Foreslått endring M/G Utvidet areal mot nord. Mer beplantning, hyppigere søppelrunder M/ D Opparbeide område for område nær E6 til høyere standard. Lathari Vedlikehold av God (G) standard Lekeplasser Sentral Alta M Drift av lekeplasser overdras til lag/ vel-foreninger. Kommunen forvalter tilskudd/ tilsyn Lekeplasser 27 av 70 Lekeplasser Drift av grønt v/ komm. bygg Nærmere enn 300m fra stor lekeplass Overta lekeplass fra skole/ barnehage (25) Helse, skole, idrett, U-hus M - D M D/M Lekeplasser nær skole/ barnehagelekeplasser legges ned. Overta drift og vedlikehold av lekeplasser på skoler og barnehager. Klippe plener, kantslått, beskjære trær, tynning av skog, søppeltømming, vedlikehold gjerder m.m. Driftsmidler (årlig) Investerings midler % fra næringsliv Omdisp til tilskudd lag/ foren (som i dag) (omdisp fra bygn. drift) delvis finans av KF (oppgrd dekke grusbaner) P-plasser P1, P2, P3 D Nye rabatter og ny kantstein Finans P-fond Alta havn D Lage promenade langs sjøkanten og etablere plen finans av KF Grønt areal ved komm. bygg Helsesenteret M/D Oppgradere grønne areal utenfor Helsesenteret til God (G) standard Idrett Ballflater i hele kommunen M (D) Flater med grus og kunstgress. Etterslep på grusflatevedlikehold Idrett Lagerhall i Kaiskuru D Stålhall (u-isolert) til oppbevaring av utstyr P-plass Hele D (M) Regelmessig snøbrøyting. Skilt; friluftsområde kommunen trafikk og info om omr Friluftsområder Hele G - D Etablere internettportal som gir kommunen samlet oversikt over muligheter og tilbud SUM * * Friske penger , *

15 7. Budsjettmessige konsekvenser Alta kommune Utseendet til Alta byområde gir inntrykk av manglende drift og vedlikehold av offentlig uterom. I forgående kapittel er det redegjort for areal- og anleggskategorier med tilhørende ansvarsområder. I praksis er vedlikeholdet godt på områdene som blir vedlikeholdt det dårlige inntrykket er en konsekvens av alle arealene som ikke vedlikeholdes I en framtidig forvaltning av arealene finns det 3 valgmuligheter 1. Fortsette som i dag ingen omorganisering og ingen budsjettøkning (kr. 0) Vedlikeholdet vil da svekkes gradvis etterhvert som driftsmidlene minker som en følge av generell prisstigning og lønnsvekst. Alternativet vil være å kutte helt ut deler av tjenesteproduksjonen for å få mer ressurser til andre områder. 2. Omorganisering uten budsjett økning kun omfordeling internt på sektor (kr. 0) Vedlikeholdet vil da kunne holdes tilnærmet på dagens nivå. Nye- og dårlig stelte områder vil ikke bli oppgradert. Det vil bli fokus på å beholde dagens standard og sannsynligvis et forbedret vedlikehold på resterende lekeplasser ved at dugnad/ frivillig innstats inkluderes. 3. Omorganisering samt budsjettøkning. (kr ) Avhengig av størrelsen på budsjettøkningen kan standarden på eksisterende arealer heves eller nye områder oppgraderes og underlegges vedlikeholdsrutiner. Kostnadene for ulike oppgraderings tiltak framgår av tabellen på forgående side. Konsekvenser ved valg av Alt 3 Realisering av planens mål Gjennomføring av prioriterte tiltak for å nå definerte mål vil gjøre det nødvendig å investere kr. 8, 7 million i nye anlegg og oppgradering av gamle anlegg. Dersom en investerer i henhold til planen vil driftskostnadene øke med kr ,- årlig. Driftsutgiftene vil i sin helhet belaste Alta kommune. Nødvendig investeringsmidler på kr ,- tas fra Parkeringsfond( ), KF havna( ), eksisterende investeringsmidler til lekeplass( ), næringslivet i Alta( ) og friske investeringsmidler( ). De friske investeringsmidlene fordeles over en økonomiplanperiode på 4 år med en årlig investeringsbevilgning på kr Det vil sikre avdelingen muligheter til tett oppfølging av alle investeringsprosjekter. En lignende framgangsmåte bør benyttes for oppgradering av P-plasser. Med en årlig bevilgning over 4 år på kr ,- fra Parkeringsfondet kan P- plassene rustes opp en etter en. Det sikrer kommunen en tilfredsstillende parkeringssituasjon i sentrum mens oppgraderingen utføres. 7.1 Budsjettsituasjon avd, Miljø, Park og Idrett Park og idrett har et driftsbudsjett på kr ,-. for i Av dette går 1,8 mill til lønnsmidler for 4 faste stillinger. Ytterligere 0,3 mill går til lønn for arbeidslederne som administrerer Ungjobb ordningen. Vi har da igjen kr ,-. til drift og vedlikehold av egne anlegg, samt til vedlikehold av avdelingens maskinpark

16 Forsikring, årsavgift, og reparasjoner av driftsmidler beløper seg til et sted mellom kr ,- årlig. Resterende beløp (kr ) benyttes til drift med drivstoff som den største enkeltposten Om maskinparken Maskinparken består av 2 tråkkemaskiner, 1 traktor, 4 biler, 1 minigraver, 1 snøscooter og ca 20 småmaskiner(plenklippere, motorsager, ryddesager, jordfres m.m.). Pris på innkjøp av utstyret seksjonen benytter vil være ca. kr ,-. Det meste av utstyret er 7 15 år gammelt.(se tabell under). Mye av maskinparken er nå nedslitt og det har ikke vært mulig å nå fram med behovene for utskifting av driftsmidler ved innspill til investeringsbudsjett. Leasingkostnaden for maskinparken vil være kr pr. år med 6 % rente. Enten en velger å beholde dagens organisering med nåværende oppgaver eller en velger å tillegge Park og idrett flere oppgaver vil det på kort og lang sikt være nødvendig med en utskifting og oppgradering av maskinparken. Billigste alternativ vil for Alta kommune være å eie driftsmidler i 7 10 års tid. Leasing av driftsmidler med 4 6 års varighet vil fordoble kostnadene. Avhengig av eieform må det enten settes av kr ,- til leasing eller kr til innkjøp av maskiner. Alternativet er at vedlagte investeringsplan for maskiner vedtas og at investeringsbevilgninger til driftsmidler vedtas i det enkelte års investeringsbudsjett. Tabell 9. Driftsmidler i avd Miljø, Park og idrett Alt. 1 Alt. 2 Kjøp/ eie Leasing Eksisterende Investering kjøretøy Nye Lease nye kjøretøy (6% rente) Forventet levetid Avskrivning Innbytte år kjøretøy (12% /år) Prinoth tråkkemaskin (2010) Formatic tråkkemaskin (2004) New Holland traktor* (2004) Peugot boxer* (2004) Ford Transit (1995) * Mitsubishi 4WD * (1995) Toytota Hiace* (2002) Hitachi Minigraver (2006) Lynx snøscooter * (1999) SUM * Leaset på gammel kontraktsform. Blir vår eie i løpet av 1 3 år

17 8. Innstilling til kommunestytret Planen for Offentlige uterom i Alta kommune vedtas. Vedtaket følges opp ved følgende bevilgninger 1. Driftsbudsjettet til Park og idrett søkes styrket med kr ,- årlig fra 2011 for å gjennomføre plan for Offentlig uterom i sin helhet. Dette tas med i budsjettprosessen for 2011 og i økonomiplanen. 2. Fra 2011 settes av penger på investeringsbudsjettet til følgende tiltak; Kr fra P- fondet over 4 år til oppgradering av P-plasser. Kr over 4 år til oppgradering av offentlige uterom definert i plan. Eksisterende bevilgning på kr ,- til nye lekeplasser og kr til nye nærmiljøanlegg videreføres i nye 4 år. 3. Fra 2011 settes det årlig av investeringsmidler til utskifting og oppgradering av driftsmidler i henhold til vedlegg 2, tabell Alta Havn KF anmodes om å bidra med kr til oppgradering av eget uteområde. 5. Næringslivet i Alta anmodes om å bidra med kr ,- til etablering av grønt parkareal mellom Skiferpark og Destia bygget i et spleiselag med Alta kommune. VEDLEGG : Tab, anl og status. Tabell 1. Samlet oversikt, anlegg Tabell 2. Uteområder på skoler Tabell 3. P- plass i sentrum Tabell 4. Parker i Alta Tabell 5. Ski- og turløyper Tabell 6. Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg Tabell 7. Ballbaner/ Ballbinger Tabell 8. Friluftsområder Tabell 9. Lekeplass ved skole og barnehage Tabell 10. Lekeplasser i Alta kommune Tabell 11. Parkeringsplasser til utfartsområder Tabell 12. Prioriterte tiltak langs E6 Tabell 13. Kirkegårder i Alta Tabell 14. Driftsmidler i avd. Miljø, Park og idrett Tabell 15. Plan for utskifting av driftsmidler/ kjøretøy

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 2018. 1 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Status... 4 2.1 Beskrivelse av

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100

VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100 VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100 Tabell 1. Samlet oversikt - Anlegg ANLEGG ANT. M2 LØPE- BUDSJ INVEST TAB. NR. METER 2014 2014 Parker 12 47 200 380 4 Sommerblomster / Bed 8 000 470 Anlegg for lek

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo Bymiljøetaten Bymiljøetaten i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd, ble slått sammen. Målet er

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Innhold: Ansvarsområde vei styring og organisering Økonomi - KOSTRA + nye økonomiske analyser Prioritering av standard Driftskontrakter

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1541-10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE LEKEPLASSER I SANDEFJORD Saksbehandler: Roar Rabbevåg Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

STATUSRAPPORT OG OVERORDNET PLAN FOR LEKEPLASSER OG NÆRMILJØANLEGG - NY BEHANDLING OG VEDTAK

STATUSRAPPORT OG OVERORDNET PLAN FOR LEKEPLASSER OG NÆRMILJØANLEGG - NY BEHANDLING OG VEDTAK VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ragna Berg Tlf: 75 10 18 89 Arkiv: D35 Arkivsaksnr.: 11/2265-10 STATUSRAPPORT OG OVERORDNET PLAN FOR LEKEPLASSER OG NÆRMILJØANLEGG - NY BEHANDLING OG VEDTAK Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP)

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Transportnett Tromsø - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Bakgrunn Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø. Valgt kombinasjonskonsept

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/2280-1 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Kongsberg. Ingebjørg Trandum Prosjektleder

Kongsberg. Ingebjørg Trandum Prosjektleder Sykkelbyen Ingebjørg Trandum 13.01.10 Prosjektleder Sykkelbyen Samarbeide mellom kommune, Statens vegvesen Region Sør, Buskerud Fylkeskommune. utpekt som Buskeruds sykkelby i 2006 av regionrådet for Buskerud,

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15 Park og vei Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal Organisering BMU Direktør Stavanger eiendom Renovasjon Utbygging Park og vei Plan og anlegg Juridisk

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering

Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering KFU 09.06.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunalteknikk Elisabeth Schöttler Bakgrunn Budsjettforslag 2011. Verbale føringer Handlingsplan

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plass for lek Status for kommunale lekeplasser 2008

Plass for lek Status for kommunale lekeplasser 2008 Plass for lek Status for kommunale lekeplasser 2008 2 Bakgrunn og problemstilling Eiendom har forvaltningsansvaret for de kommunale lekeplassene. Bydrift har drifts og vedlikeholdsansvaret. Manglende vedlikehold

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Løsning for drift og vedlikehold av kommunale veger

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Løsning for drift og vedlikehold av kommunale veger Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8888-1 Saksbehandler: Vegar Brenne Saksframlegg Løsning for drift og vedlikehold av kommunale veger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 09.12.2010 Namdalseid

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2016/436-9 Arkiv: Q50 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 26.02.2016 Tilskudd til etablering av sykkelbane/pumptrack på Tjenna Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/16

Detaljer

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg

Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg Vedtatt i Karmøy formannskap den 26.01.2015 Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg 2 Vilkår for å søke om tilskudd For å sikre at de kommunale

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1729-3 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN 2015-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet 18.11.2015

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Midttun skole - uteareal Erverv av naboeiendom gnr 43, bnr 43 og 62 til tilleggsareal for Midttun skole. Søknad om bevilgning

Midttun skole - uteareal Erverv av naboeiendom gnr 43, bnr 43 og 62 til tilleggsareal for Midttun skole. Søknad om bevilgning Dato: 29. august 2007 /07 Midttun skole - uteareal 2007. Erverv av naboeiendom gnr 43, bnr 43 og 62 til tilleggsareal for Midttun skole. Søknad om bevilgning PEAD BBE-1632-200713952-1 Hva saken gjelder:

Detaljer

Avtale. Veg og Park - avdelingen Org.nr: 954 597 482. Kultur - avdelingen

Avtale. Veg og Park - avdelingen Org.nr: 954 597 482. Kultur - avdelingen 1 av 8 Avtale mellom Veg og Park - avdelingen Org.nr: 954 597 482 og Kultur - avdelingen om preparering av skiløyper i Øvre Eiker kommune fra sesongen 2010/2011 1. Bakgrunn for avtalen Ski- og løypeutvalget

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006456 : E: Q14 : Sven Tysdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 JUSTERING AV TJENESTENIVÅ

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer