Sak 1: Opning Leiar Joar Wibe ønska velkommen..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1: Opning Leiar Joar Wibe ønska velkommen.."

Transkript

1 Årsmøtet Frol IL og Representantskapet for Skallstuggu Av Torje Munkeby Protokoll frå årsmøtet i Frol IL på Søgstad 27 repr. var møtt fram. Sak 1: Opning Leiar Joar Wibe ønska velkommen.. Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallinga har ligge på heimesida i tillegg til annonse i Levanger-Avisa over lengre tid. Vedtak: Innkalling og sakliste einstemmig godkjent. Sak 3: Val av møteleiar Vedtak: Joar Wibe vart vald Sak 4: Val av sekretær Vedtak: Eli Kristin Johansen vart vald Sak 5: Val av to til å underskrive årsmøteprotokollen Vedtak: Per Amdahl og Mette Leverås vart vald Sak 6: Årsmelding 2010 Styret har handsama 58 saker. Det er 789 betalande medlemmar, som er ein liten nedgang frå i fjor. Heimesida til laget er godt besøkt, og gjesteboka er ofte i bruk. Årsmeldinga blir lagt ved protokollen og lagt ut på heimesida. Årsmeldingane med valresultat for kvar avdeling vart lagt fram på årsmøtet. Vedtak: Årsmeldinga vart einstemmig godkjent med enkelte merknader Sak 7: Rekneskap 2010 med revisjonsmelding Administrasjonskonto: Inntekt: Nedgang av medlemskontingent med ca. kr til kr Dette er kunstig lågt, da fleire betalte kontingenten før jul, og vart ført på 2009-rekneskapet. Anna inntekt er fyrtårnstilskot kr og LAM-midlar ca. kr Grasrotfondet har gitt nesten kr som er ein stor auke frå i fjor. Momskompensasjon er ny post på kr som blir fordelt på avdelingane. Utgift: Overførsel fordelt på avdelingane er kr Anna utgift er nettdrift kr 6.000, startkontingent kr , forsikringspremie kr og elitefondet kr Årsresultatet går i null. Kto. drift turløyper: Inntekt: Kr er frå løypebrukarar som er ein nedgang på kr , Gåver/bidrag kr som fordeler seg m.a. med kr frå Vulusjøvegen og kr Reinsjø statsallmenning. Laget har ikkje fått noko bidrag frå Frol bygdeallmenning. Kjøreinntekter har auka stort med over til kr Sal på Roknesvollen er ikkje med i år da det ikkje er ført over frå trim. Det kjem dobbelt neste år. Utgift: Innkjøp av ny snøscooter på kr som fordelast på to år. Leasingkostnadar og reparasjonar ca. kr Årsresultat ca. kr i overskot. Frolfjellet skisenter: Totalt pr : Det er kome inn kr. 1,17mill. i tippemidlar, og uteståande ca. kr Rekneskapet er revidert og godkjent av kommunerevisjonen. Total inntekt er ca. kr. 2,4 mill og gjeld ca. kr Eigekapital til saman i avdelingane er på over kr. 1,6 mill. Rekneskapen er revidert og funne i orden. Vedtak: Rekneskapet med revisjonsmelding vart einstemmig godkjent. Sak 8: Innkomne saker Ingen innkomne saker. Sak 9: Fastsetje medlemskontingent for 2012 Vedtak:

2 1. Medlemskontingenten blir den same for 2011 som vedteke i Som barn reknast medlem i Frol IL t.o.m. det året ein fyller 18 år. 3. Medlemskontingent for vaksne kr. 200, for born kr. 100, for familie kr Sak 10: Behandle og vedta revidert langtidsplan Joar gjennomgår denne. Langtidsplanen blir lagt ut på heimesida. Vedtak: Einstemmig godkjent med enkelte merknader Sak 11: Vedta budsjett for 2011 Vedtak: Einstemmig godkjent med merknader. Sak 12: Val Leiar: Joar Wibe Ikkje på val Styremedlem: Tore Svendgård Attval 2 år Styremedlem: Eli Kristin Johansen Ikkje på val Styremedlem: Tove Kjeldsen Ikkje på val Styremedlem: Torje Munkeby Attval 2 år varamedlem: Heidi Munkeby Ikkje på val varamedlem: Astrid I. Rotmo Attval 2 år Revisor: Egil Skjetne Ikkje på val Revisor: Eva Lian Ikkje på val Vararevisor: Alv G. Jenssen Ikkje på val Avdelingsrevisorar: Ski: Hans Moltzau Ikkje på val Orientering: Guttorm Forr Ikkje på val Bordtennis: Guttorm Forr Ikkje på val Trim: Ivar Reinås Ikkje på val Volleyball: Tore Svendgård Ikkje på val Handball: Torgeir Hynne Ikkje på val Friidrett: Leif Binde Ikkje på val Idrettsskolen: Tore Svendgård Ikkje på val Valnemnd: Bjørn Halsan(ny leiar) Ikkje på val Thomas Lillevestre Ikkje på val Elise Tangen A unet Ny for 2 år Randi Jensen Ny for 2 år Sak 13: Godkjenning av avdelingsstyra Bordtennis Leiar: Nasser Adly Nestleiar: Kjærand Iversen Kasserar: Tobias Taube Sekretær: Kent Solvold Idrettskolen Leiar: Morten Lilleeng Nestleiar: Jon Håkon Boneng Kasserar: Ove Morten Kvitvang Sekretær: Ingunn Dretvik

3 Orientering: Leiar: Mattis Myhre Sekretær: Grethe Smestad Rekneskapsførar: Kjetil Vatn Leiar Sportsleg: Magnhild Forseth Leiar Rekruttering: Randi Haugskott Leiar Trim: Ole Petter Stavrum Leiar Arrangement: Robert Ressem Leiar Kart: Torbjørn Sirum Handball: Leiar: Astrid Indgaard Rotmo Kasserar: Håvard Holmen Sportsleg leiar: Marit Berg Ness Sportsleg leiar: Siri Håvelsrud Materialforvaltar: Tine Skov Kvam Sekretær: Lill M. Østgård Strand Ski/skiskyting: Leiar: Olav Aspli Nestleiar: Ståle Matberg Kasserar: Arne Grevskott Økonomileiar: Astrid Solstad Leiar langrennsutv.: Knut Erik Norøy Leiar skiskyttarutv.: Jo Severin Matberg Leiar anleggsutv.: Sverre Matberg Friidrett: Leiar: Tore Andersen Kasserar: Eli Kristin Johansen Sekretær: Katrine Engen Styremedlem: Dag Asting Solberg Styremedlem: Dag Rosenlund Styremedlem: Knut Fossum Trim: Leiar: Tore Lian Nestleiar: Birgit Fjørkenstad Kasserar: Audun Jermstad Sekretær: Ellfrid Hustad Styremedlem: Tale Guldal Volleyball: Leiar: Elisabeth Moe Omland Kasserar/sekr.: Inger Bjørndal Solli Sak 14: Oppnemning av representantar til styret for Stiftelsen Skallstuggu Vedtak: Sverre Matberg og Pål Haugskott

4 Forslag på Sverre Matberg som leiar. Sak 15: Utdeling av årets innsatspokalar/vimpel/æresmedlemsskap Innsatspokalane: Martine Røkke og Anne Engen Andersen for god innsats i høvesvis skiskyting og friidrett. Vimpel: Hallgeir Aspli, Anne Engen Andersen, Håvard Rosenlund, alle tre i friidrett. Stian Sundsvik, Yngve Skogstad, Carl Petter Lyngen, Andreas Magerøy, Paul Sirum, Gøril Rønning Sund alle i orientering. Dei sistnemnte var tildelt vimplane tidlegare på ei orienteringssamling. Løypekøyrarane Odd Langeland, Arve Munkeby og Pål Haugskott får påskjønning for ein eineståande frivillig innsats i arbeidet med oppkjøring av skispor. Ragnvald Fossen blir tildelt æresmedlemsskap i form av diplom og blomster for eit aktivt 65-årig medlemsskap i Frol IL og ein stor dugnadsinnsats gjennom mange tiår. Han er fortsett aktiv i seniorgruppa. Eli Kristin Johansen Ref Per Amdahl Mette Leverås Protokoll frå Representantskapsmøte i Stiftelsen Skallstuggu på Søgstad 14 representantar var til stades. Sak 1: Opning Ordførar i representantskapet Joar Wibe ønska velkommen og gjorde rede for dagsorden. Representantskapet består av frammøtte medlemmar i Frol IL og inntil to representantar for Frol bygdeallmenning og to frå Levanger kommune. Kvar frammøtte medlem i Frol IL har ein stemme kvar, og kvar representant for dei to øvrige tre stemmer kvar ved avstemming. Sak 2: Val av protokollskrivar. Vald: Eli Kristin Johansen Sak 3: Val av to til å skrive under protokollen saman med møteleder. Vald: Fritjof Sandstad og Olav Aspli Sak 4: Årsmelding og årsrekneskap og revisjonsmelding 2010 Årsmelding og årsrekneskap vart gjennomgått av Olav Martin Indgaard. Årsrekneskapet viser eit årsoverskot på kr Driftsinntekt: Utleie har auka med kr til kr siste året. Driftsutgift: Straum er ein stor post med ei auke på kr til kr Det er vanskeleg å få ned denne kostnaden, sjølv om det vart installert varmepumpe i Det er ikkje brukt noko på vedlikehald siste år. Forsikring har auka til kr Driftsresultatet kom på ca. kr i overskot. Statsaut revisor Reidar Vandvik refererte revisjonsmeldinga. Vedtak: Årsmelding og årsrekneskap vart einstemmig godkjent Sak 5: Behandling av overskot. Overskotet på kr vert nytta til dekning av tidlegare framført underskot. Vedtak: Einstemmig godkjent Sak 6: Handlingsplan for driftsåret 2011 Olav Martin gjekk gjennom denne. Det er kontakt med HINT for å få brukt hytta meir i undervisning/leirskole. Det er budsjettert med eit underskot på kr Vedtak: Driftsplan for 2011 blir teke til etterretning

5 Sak 7/8: Val av styre og leiar. Sverre Matberg Ny for 2 år Pål Haugskott Attval 2 år Fritjof Sandstad Ikkje på val Ivar Sagmo Ikkje på val Forslag på Sverre Matberg som leiar. Varamedlem: Solrun Matberg Ikkje på val Vedtak: Styret er etter dette samansett slik: Sverre Matberg Pål Haugskott Fritjof Sandstad Ivar Sagmo I tillegg vert styret ifølge vedtektene supplert med Per Aunet oppnemnt Frå Levanger kommune Sveinung Røstad Frå Frol bygdeallmenning (sit førebels) Sverre Matberg vart vald til leiar. Varamedlem: Solrun Matberg Ikkje på val Sak 9: Fastsette godtgjersle for styret. Vedtak: Inga godtgjersle til styret. Sak 10: Eventuelt Representantskapet skal sjå til at stiftelsen sine verdiar blir forvalta på ein måte som ivaretek dei allmenne behov for ein utfartsstad i det aktuelle området. Ros til dei i styret, som held hjula i gang. Joar Wibe Eli Kristin Johansen Møteleiar Ref.

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

O - NYTT NR 40, April 2006

O - NYTT NR 40, April 2006 O - NYTT NR 40, April 2006 Et medlemsblad for Frol IL, Orienteringsavdelingen. www.frolil.no Lederen har ordet! Da er sesongen allerede i gang. Noen har vært i Spania på treningsleir og lært masse O-teknikk

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00.

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 8.februar 2012 Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakene vert det mat og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer