OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE"

Transkript

1 OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE Innledning Status Beskrivelse av dagens organisering og ansvar for drift av offentlige uterom Miljø, Park og Idrett Bygningsdrift Kommunalteknikk Vurdering av kommunens organisering av arbeidet Statens Vegvesen Idrettslagene Kommunale arealer med eget driftsansvar Anlegg og områder med generell beskrivelse av standard, kort omtale av typer og volum som driftes Konkrete resultater i forrige planperiode Mål og strategier Hovedmål Konkretisering av målsetting Forslag til ansvar og organisering Handlingsprogram Prioritering av tiltak og kostnader Budsjettmessige konsekvenser Alta kommune Budsjettsituasjon Miljø, Park og Idrett Om maskinparken Innstilling til kommunestytret Bilde 1: Samspill kommunalt og privat ansvar i Alta sentrum Detaljert oversikt over anlegg og status ligger i vedlegget til planen. 2

3 1. Innledning 1. Bakgrunn for planen Foreliggende Plan for Offentlig uterom er en videreføring og rullering av gjelden plan. Planen for inngår i kommunens planstrategi og implementerer føringer fra kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel. 2. Alta Vil kommuneplanens samfunnsdel Plan for Offentlig uterom er en direkte oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel Alta vil. Samfunnsdelen er under rullering. Denne planen bygger derfor også på mål og strategier i framkommet i arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel Formål Planen skal fungere som styringsverktøy for opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige uterom og redegjøre for de tilbud, kvalitet og standard befolkningen kan forvente å få i tilrettelagte naturområder, nærmiljøer og på Alta Sentrum 4. Definisjon Et offentlig uterom er et allment tilgjengelige uteoppholdsareal til å være i eller til å se på. I denne planen fokuseres det på kommunalt eide arealer innenfor byplanområdet samt Statens Vegvesens arealer langs hovedveiene. Bilde 2. Vinter i Alta sentrum - nasjonal oppmerksomhet! Dagens Næringsliv 12.des

4 2. Status 2.1 Beskrivelse av dagens organisering og ansvar for drift av offentlige uterom. Alta kommune er den største og mest betydningsfulle aktøren i forhold til å presentere Alta by som ren, velstelt og ryddig. Det kommunale ansvaret for å presentere byen vår på en fordelaktig måte er spredt på 3 virksomheter Miljø, Park og Idrett Miljø, Park og idrett i Alta kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold i parker, tur/ skiløyper, ballbinger, på lekeplasser, kirkegårder, torg, friluftsområder og scooterløyper. Tilrettelegging for og under større arrangementer krever mye ressurser, men betyr mye for næringsliv og frivillige organisasjoner i Alta. En kan sannsynligvis strekke det så langt som å si at virksomhetens innsats betyr et være eller ikke være for det meste av ski arrangementer, Finnmarksløpet, Borealis, Offraoad Finnmark m.m. Tabellen under viser den økonomiske utviklingen for dette arbeidsområdet. Budsjettet har over 4 år hatt en gjennomsnittlig vekst på -0,2 %. Med lønns- og prisvekst har virksomheten fått mindre penger å drive for år for år. Manglende ressurser og bevilgninger er kompensert for ved effektivisering, bedre driftsmidler og nedprioritering av en del områder. Tabell 1. Driftsbudsjett for Park og idrettsseksjonen ÅR Merknad Budsjett Endr budsjett -7,4 % -5,8 % 12,5 % Gj. Vekst -0,2 % Konsumprisind 1,2 0,8 2,1 2,1* Gj.snitt vekst på 1,5 % Lønnsvekst 4,2 4,0 3,9 3,5* Gj.snitt vekst på 3,9 % *Prognose Virksomheten har basert driften på 1 årsverk fra Ungjobb ordningen og 1 1,5 årsverk fra NAV/ Aksis. Denne bistanden bidrar til å skjule at det reelle gapet mellom finansiering av arbeidskraftsbehov og tilfang er meget stort Bygningsdrift Virksomhet for bygningsdrift i Alta kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale bygg som skoler, sykehjem, idrettshaller, helsesenter m.m. Uteområdene rundt kommunale bygg ble overtatt av Miljø, park og idrett i Grensen for ansvarsområdet mellom installasjoner som tilhører bygget og skal driftes av Bygningsdrift og installasjoner som tilhører uteområdet og skal driftes av Miljø, park og idrett kan være vanskelig å trekke, men med 2 års erfaring avklares område for område Kommunalteknikk Alle større anleggsmaskiner i Alta kommune driftes av Kommunalteknikk. Virksomheten steller grønne arealer langs kommunal veg hovedsakelig utført som kantklipping. Torg, fortau og åpne plasser feies med virksomhetens kostemaskin. Gatelys og belysning av 4

5 kommunale uterom ivaretas av virksomheten. I tillegg bistår virksomheten med personell og utstyr til tømming av molokk, spyling av toaletter m.m. Om vinteren er virksomheten ansvarlig for brøyting og strøing av kommunale P-plasser sentralt og ved utfartsområder Vurdering av kommunens organisering av arbeidet Et av tiltakene i forrige planperiode (Offentlig uterom ) var å oppnå en klarere ansvarsfordeling av områdene som de 3 virksomhetene drifter og vedlikeholder. Her har Alta kommune oppnådd en klar forbedring og arealene driftes gjennomgående med like god eller bedre standard enn før selv om omfanget av arbeidsoppgaver har økt og budsjettene til de enkelte virksomheter er redusert. Alta kommune har her hentet ut en effektiviseringsgevinst. Erfaringen gjennom 4 år viser at mye er mulig om vi opptrer som Alta kommune og ikke som enkelt virksomheter Statens Vegvesen Statens Vegvesen er ansvarlig for drift og vedlikehold av arealene langs E6 og RV 93. Vedlikeholdet utføres på kontrakt av Mesta. I 2014 ble ansvarsområdet utvidet fra 3 m utenfor vegens hvitstripe til 6 m utenfor vegens hvitstripe. Oppgraderingen av arealene langs E6 har pågått i samarbeid mellom Alta kommune og Statens Vegvesen både med hensyn til finansiering, organisering og drift. Resultatene som er oppnådd her er blant de tydeligste i forrige planperiode og de har virkelig løftet inntrykket av Alta by. Bilde 3. E6 med kommunalt friområde ved Kvileskogen rundkjøring Langs E6 i sentral Alta har det blitt færre areal i skjæringspunktet mellom statlig og kommunalt ansvar resultatet er et forbedret helhetsinntrykk. 5

6 2.1.6 Idrettslagene Idrettslagene eier og drifter det meste av idrettsanlegg selv i Alta. Med dette eierskapet følger ansvaret for drift og vedlikehold av utearealene. Idrettslagene har fokus på tiltak som sikrer daglig drift. Generelt vedlikehold og forskjønnelse nedprioriteres. Alta kommune støtter idrettslagenes drift av anlegg med ca kr i penger og en tilsvarende verdi i utført arbeid Kommunale arealer med eget driftsansvar Alta museum, Alta havn, Finnmarkshallen og stiftelsen for utleieboliger er organisert i egne enheter/ foretak med eget ansvar for uteområdene sine. 2.2 Anlegg og områder med generell beskrivelse av standard, kort omtale av typer og volum som driftes 1. Parker og bed Vi har 12 kommunale parker og ca 20 frittliggende bed som det plantes ut blomster i. Park og idrettsseksjonen produserer selv ca sommerblomster som plantes ut i bedene. Alle parker har medium standard (M)- vi mangler prydparken(e) som kan gjøre oss stolte over Alta. (Vedlegg tab 1 og 4). Alta sentrum med gågate og torg Ansvaret for drift og vedlikehold av arealene er spredt på flere virksomheter. Utfordringene knyttet til feiing, søppeltømming, stell av blomster og gressklipping fungerer godt. Det er svært krevende å forebygge skader på installasjoner og underlag (skifer/ asfalt), og kostbart å skifte ut skadede elementer. (Vedlegg tab 1) Lekeplasser Alta kommune har 25 lekeplasser på skole og i barnehage og 60 lekeplasser spredt rundt i boligområdene i kommunen. Det meste av vedlikeholdsressurser brukes til å sikre lekeplassene i henhold til Nasjonal forskrift om lekeplass sikkerhet. Gressklipping, maling, skoging, rydding og lignende prioriteres på lekeplasser i skole og barnehage. Ikke ressurser til dette på øvrige lekeplasser (Vedl tab 9A, 9B) Idrettsanlegg Alta kommune har 48 km tur/ skiløype, 8 ballbinger, 8 ballflater, 1 skatepark, 1 skileikanlegg i Komsa og et ski- og skiskytteranlegg Kaiskuru. Det meste av anlegg har Medium (M) standard, men en del ballflater har Dårlig (D) standard. (Vedlegg tab 5, 6 og 7) Friluftsområder Alta kommune har ansvaret for 6 friluftsområder. Drift og vedlikehold består stort sett i å drifte toaletter, hindre forsøpling og utbedre skader/ hærverk på utplassert utstyr. Underlaget på flere av områdene skjemmes av slitasje. I tillegg ville kantklipping og tynning av vegetasjon vært fordelaktig å utføre regelmessig. (Vedlegg tab 8). Alta kommune har samarbeid med 3 foreninger som drifter skiløyper i fjellet vinterstid. 6

7 Parkeringsplasser ved utfartsområder Parkeringsplassene er i forhold til bruken gjennomgående for små. I løpet av siste planperiode er brøyting av P-plassene innarbeidet i tilliggende veibrøyte anbud. (Vedlegg tab 10) Scooterløyper Alta kommune organiserer merking av scooterløyper og engasjerer lag/ foreninger og enkeltpersoner i gjennomføreingen av det praktiske arbeidet. Arealer langs veier i byen Grønne arealer langs E6 og RV 93 vedlikeholdes av Mesta på kontrakt fra Statens Vegvesen. Kontrakten omfatter arealer fra vegkant og 6 meter til siden. Plener slås og søppel ryddes på en tilfredsstillende måte. Mengden av arealer bestående av krattskog og udefinerte arealer er betydelig redusert i forrige planperiode. (Vedlegg tab 11) Uteområder ved kommunale bygg Alta kommune er ansvarlig for store arealer rundt en rekke kommunale bygg i sentral Alta. Vedlikeholdet rundt byggene er vesentlig forbedret i forrige planperiode, men kan bli enda bedre. Dette gjelder rundt idrettshaller, sykehjem, skoler, Ungdommens hus, Alta havn osv. (Vedlegg tab 1). Alta kommune har 7 kirker med kirkegårder på strekningen fra Langfjordbotn til Komagfjord. Park og idrett klipper gress og steller kirkegårdene på oppdrag fra Kirken. For arbeidet mottar virksomheten årlig kr (Vedlegg tab 12) Bilde 4 og 5. Forbedring av uteområdet ved Helsesenteret 2.3 Konkrete resultater i forrige planperiode Det vil ved planperiodens utgang være investert 2,8 millioner kommunale kroner. Driftsbudsjettet til Miljø Park og idrett er redusert med 0,2 %. 7

8 Av tabell 15 i vedlegget framgår det hvilke tiltak som er gjennomført i planperioden. Listen inneholder 31 tiltak. Alle tiltak er ikke gjennomført av Miljø, park og idrett alene, men i fellesskap med andre kommunale virksomheter, Statens Vegvesen og lag/ organisasjoner. Resultatene oppnådd i Plan for offentlig uterom var sterkt medvirkende til at Alta kommune i 2014 ble tildelt Statens bymiljøpris. Temaet for 2014 var bymiljø og helse og juryen sier i sin begrunnelse bl.a. «Juryen gir honnør til alle tre kommuner (Alta, Trondheim og Stavanger) for entusiastiske prosjekter og prosesser. Alta skiller seg likevel ut. Med et ganske krevende utgangspunkt langt nord, og med begrensede ressurser, har kommunen oppnådd betydelige resultater. De har utviklet en arbeidsmåte og et engasjement som inspirerer og som har stor overføringsverdi til store og små bykommuner.» Den investerte verdien av tiltakene er nesten 3 ganger så høy som den kommunale investeringen på 2,8 mill kommunale kroner. Dette resultatet er oppnådd gjennom spleiselag i form av spillemidler, tilskudd fra Fylkeskommunen, spleiselag med Statens Vegvesen, dugnader fra lag/ forening og egeninnsats fra ansatte på Miljø, park og idrett. 8

9 3. Mål og strategier 3.1 Hovedmål Alta by skal være en miljøvennlig og attraktiv by for byens innbyggere og tilreisende. Uterommene skal fremme folkehelse og framstå slik at innbyggere kan identifisere seg med Alta byområde på en positiv måte og være stolte over sin tilhørighet til Alta. 3.2 Konkretisering av målsetting 1. Ingen kommunale arealer skal ha D (Dårlig) standard. 2. Et prioritert utvalg av kommunale arealer skal ha G (God) standard. For å nå målene må Alta kommune satse på: Utvikling av Alta Sentrum. Alta sentrum må framstå slik at Altas innbyggere er stolte av sentrum og trives med å ferdes der og som et sted de gjerne tar med besøkende til for å vise fram. Dette betinger at det settes av midler og personell til drift og vedlikehold av den nyetablerte prydparken ved Nordlyskatedralen. Det betinger også en oppgradering av parkeringsplasser og rabatter i sentrum slik at det blir mulig å utføre drift og vedlikehold på en slik måte at resultatet ser bra ut. Målet i Alta sentrum er at arealene skal ha G (God) standard. Folkehelse for alle - Tilgjengelighet for friluftsliv og idrett. Alta kommune skal være norgesledende på tilrettelegging for friluftsliv og idrett i hele spennet fra folkehelse til toppidrett. For å oppnå målet skal Alta kommune fortsette satsingen på oppgradering av et helårs turveinett, og stoppe den tiltagende erosjonen i deler av sti- og løypenettet. Alta kommune skal oppgradere ball løkkene og heve standarden på friluftslivsområdene slik at enda flere av byens innbyggere benytter seg av aktivitetsmulighetene de innehar. Aktivitetsmulighet nær bolig er nøkkelen for å lykkes Gode møteplasser i takt med våre behov og vår adferd All satsing på offentlige uterom skal skje med tanke på å utvikle gode møteplasser til beste for Altas innbyggerne. Møteplassene skal fortelle noe om byens sjel samtidig som de skal bidra til å skape en levende og trygg by. Utvikling av en festplass i sentrum blir et viktig tiltak Gode møteplasser skal ikke bare være et supplement til parker, turområder og idrettsanlegg, men også være et supplement for å øke bokvaliteten i folks nærmiljø. Målet skal nås ved å fjerne seg fra bygging av enkelt anlegg og som betjener enkelt funksjoner, til å utvikle helhetlige anlegg som er gode møteplasser. 9

10 Et rent, ryddig og trivelig nærmiljø. Omtrent alle arealer som er underlagt kommunal drift har Medium(M) standard og oppfattes blant innbyggere og tilreisende som OK vedlikeholdt. Helhetsinntrykket av Alta by trekkes ned av at en del synlige arealer rundt kommunale bygg i Alta byplanområde ikke er underlagt et tilfredsstillende vedlikehold. Ved å oppgradere arealer, etablere gode drifts- og vedlikeholdsrutiner også på disse områdene vil helhetsinntrykket forbedres vesentlig. Bilde 6. Erosjon som følge av kjøring og sykling Bilde 7. Avbøtende tiltak myra er i ferd med å gro til 10

11 4. Forslag til ansvar og organisering Måloppnåelsen må skje gjennom en kombinasjon av effektivisering og omorganisering på den ene siden og en økning av de samlede ressurser på den andre siden. Sammen med et utvalg av prioriterte investeringsprosjekter kan standarden på Offentlig Uterom løftes til målsatt nivå. Følgende organisatoriske grep foreslås: Økt bemanning ved Miljø, park og idrett Miljø, Park og Idrett har hatt en stor økning i ansvar og oppgaver i løpet av siste planperiode, (vedl 2 tab 15). Arbeidsomfanget har økt med 10 ½ månedsverk når overføring av ansvar for uteområder til skole og barnehager tas med. For kommende planperiode beregnes økningen til nesten 4 månedsverk pr år. Økningen i oppgaver og ansvar har vært forsøkt løst gjennom bedre intern organisering, økt mekanisering, inntak av mere personell via NAV og flere sommerjobb ungdommer. Dette har avhjulpet situasjonen, men virksomheten er nå kommet til et punkt der en må ha mer fagutdannet arbeidskraft for å løse oppgavene i henhold til målsetting angitt i kapittel 3. Forslag: Vakant stilling ved Miljø, Park og Idrett besettes med en driftsleder/ fagarbeider. Bilde 8 og 9. P-Plass. Slik vi ikke vil ha dem og ha dem Drift av kommunale lekeplasser. Prioritering og organisering. Miljø, Park og idrett drifter og vedlikeholder 60 lekeplasser i Alta kommune. Virksomheten har i tillegg ansvar for drift og vedlikehold av 25 lekeplasser i skoler og barnehager. Lekeplassene er lovlige i henhold til forskrift om lekeplass sikkerhet, men det meste av vedlikehold på bør utføres listen utsettes år for år. Over tid medfører dette at lekeplassene blir mindre tiltalende og ikke de gode møteplassene de kunne vært. For planperioden ble det vedtatt å fjerne 27 lekeplasser nær skoler og barnehage, samt å starte overføring av driftsansvaret for lekeplasser i boligområder til velforeninger/ grendelag. Virksomheten har påbegynt denne organiseringen, og sikter på å fullføre oppgaven i kommende planperiode (Vedlegg 2. Se tab 9B) Forslag: Grendelekeplasser, lekeplasser ved skole/ barnehage prioriteres 17 lekeplasser nærmere enn 300m fra skole/ barnehage lekeplass vurderes nedlagt. Arealformål beholdes Drift og vedlikehold av 43 lekeplasser søkes overført til grendelag og velforeninger. Alta kommune omdisponerer driftsmidlene brukt på lekeplasser i boligfelt til tilskudd søkbare for grendelag/ velforeninger. Alta kommune bistår velforeninger/ grendelag med en årlig kontroll/ godkjenning. Omleggingen krever ikke ekstra bevilgning - gjennomføres ved omdisponering. 11

12 Bilde 10: Lekeplass Utrede sentrumskoordinator funksjon. Alta sentrum har vokst betydelig. Arealene som skal vedlikeholdes har økt, antallet tekniske installasjoner har økt og aktiviteten i sentrum har økt. Det er svært utfordrende å utvikle, drifte og vedlikeholde arealene på sentrum i henhold til målsettingen om G (God) standard med dagens organisering når ansvaret er fordelt på mange personer og flere virksomheter. Det er nødvendig å kartlegge både kommunal innsats fra de ulike virksomheter, og kartlegge hvilken innsats gårdeiere og næringsforening yter. Dette kan best gjøres ved å etablere en prosjektgruppe der Alta kommune involver følgende virksomheter i arbeidet: Næring, Kommunalteknikk, Miljø, park og idrett og kultur. I tillegg får Næringsforeningen og representanter for gårdeierne plass i gruppa. Formålet vil være å kartlegge: - hva gjøres av hvem? - hva blir ikke gjort? - Kan frivillige/ pensjonister engasjeres til frivillig arbeid organisering? På bakgrunn av dette utarbeides en detaljert driftsplan med tilhørende budsjett for driften av uteområdene i Alta sentrum. Forslag: Miljø, Park og Idrett koordinerer arbeidet med å framskaffe en detaljert driftsplan med budsjett for uteområder i Alta sentrum. Berørte kommunale virksomheter og private bidrar til utformingen av planen gjennom deltagelse i en prosjektgruppe. Snørydding ved skole/ barnehage Drift i inneværende planperiode har vist at temaet snøbrøyting trenger en avklaring. - Kommunalteknikk brøyter adkomstvei og P-plasser ihh til brøytekontrakt. - Bygningsdrift holder hovedinngang og nødutganger snøfrie ihh til branninstruks. - Det er ønskelig at tilsatte ved skole og barnehage koster trappa etter snøfall for å unngå at snøen tråes ned og påfører ekstraarbeid for Bygningsdrift Snømåking av gjerder, rundt lekeapparater og på uteoppholdsarealer utføres ikke ut over det barn og tilsatte i skole/ barnehage kan utføre sammen. Forslag: Ingen endring kun presisering av praksis 12

13 5. Handlingsprogram Parker og bed Drift og vedlikehold av eksisterende parker og bed i Alta fungerer godt og gjeldende rutiner kan videreføres med styrket bemanning i samsvar med økningen i omfang Endringsforslag: Måloppnåelse om G (God) standard i sentrum og M (Medium) standard på øvrige arealer oppnås ved bedre organisering (sentrumskoordinator) og tilsetting av driftsleder/ fagarbeider ved Miljø, Park og Idrett. Alta sentrum/ torg Drift og vedlikehold av Alta sentrum og torg utføres godt i forhold til rammebetingelsene, men etablering av katedralpark, og økt aktivitet i sentrum gir nye utfordringer. Med den pågående oppgraderingen av parkeringsplassene og etableringen av katedralparken vil Alta sentrum framstå som mer helhetlig. Endringsforslag: Det tilsettes en driftsleder/ fagarbeider ved Miljø, park og idrett for å opprettholde en G (G) standard i sentrum. Ønsket om festplass søkes løst ved oppgraderingen av P3.Det utarbeides en detaljert driftsplan med budsjett for Alta sentrum. Lekeplasser Drift og vedlikehold av kommunale lekeplasser er kostbart, ressurskrevende og gir ikke ønsket resultat fordi innsatsen spres på for mange enheter. Endringsforslag: Grendelekeplasser, lekeplasser på skoler og i barnehager prioriteres. Lekeplasser nærmere enn 300 m fra skole/ barnehage vurderes nedlagt arealformål beholdes. Grendelag/ velforening kan få avtale om overtakelse av lekeplassdrift med totalansvar for lekeplass og økonomi (ikke tilskudds berettiget). Øvrige lekeplasser i boligområder overføres til velforeninger og grendelag som drifter lekeplassene med kommunalt tilskudd. Friuftsområder Drift og vedlikehold av friluftsområder videreføres som i dag med ytterligere fokus på Universell utforming, renovasjon, aktivitetsmuligheter og terrengslitasje. Endringsforslag: Alta kommune stimulerer til økt bruk av områdene ved bedre skilting av aktivitetene. Opplevelsene forbedres gjennom økt satsing på Universell utforming, renovasjon og avbøtende tiltak mot erosjon. Bilde 11. Skoletur til Skogvannet 13

14 Idrettsanlegg Utvikling og utbygging av idrettsanlegg i Alta kommune skjer i henhold til «Plan for idrett og fysisk aktivitet». Det er knyttet store utfordringer til drift og vedlikehold av idrettsanlegg fordi Alta kommune har fått mange nye anlegg uten økning av personell- og økonomi ressurser. Alta kommune vil videreføre egne driftsrutiner og stimulere/ motivere idrettslagene til vedlikehold av egne anlegg for å opprettholde dugnadsinnsats. Endringsforslag: Forbedret vedlikehold av kommunale anlegg gjennom tilsetting av driftsleder/ fagarbeider. Bilde 12: Byløypa Altas viktigste folkehelsetiltak? P- plasser ved utfartsområder Alta kommune har innarbeidet brøyting av de fleste parkeringsplassene i brøytekontrakter for tilliggende vei. Delvis manglende sommervedlikehold og skilting Endringsforslag: Kommunalteknikk viderefører arbeidet med å inkludere brøyting av P-plassene i eksisterende brøytekontrakter. Kommunalteknikk tar ansvar for trafikkskilting, mens Miljø, Park og idrett tar ansvar for Informasjonsskilt om friluftsområdene Scooterløyper Eksisterende ordning med samarbeid mellom brukerne og Alta kommune videreføres. 14

15 Endringsforslag: Når det foreligger en nasjonal standard for skilting og merking av scooterløyper gjennomføres skilting ihh til dette i Alta kommune. Arealer langs veier i byen Statens Vegvesen har i planperioden utvidet grønt vedlikehold fra 3 m til 6 m utenfor veg. Alta kommune og Statens Vegvesen har i fellesskap oppgradert en rekke strekninger mellom Hjemmeluft Lahtari Endringsforslag: Alta kommune og Statens Vegvesen viderefører samarbeidet og oppgrader gjenstående strekninger. Uteområder ved kommunale bygg Store grøntområder i sentral Alta ligger utenfor kommunale bygg. Alle arealer utenfor kommunale bygg skal ha medium (M) standard. Endringsforslag: Oppgraderingen av arealer videreføres og vedlikeholds prosedyrer og rutiner fra kommunes parker benyttes for å oppnå tilfredsstillende vedlikehold. Muliggjøres gjennom styrket bemanning ved Miljø, Park og idrett. Bilde 13: Ny badeplass på Elvebakken? 15

16 6. Prioritering av tiltak og kostnader Tab 2. Foreslåtte tiltak i Planperioden Tiltak navn Område Invest beløp Endr. behov personell Endring drift kostn Nærmiljøanlegg Elvebakken* Skole/ nærmiljø dager Nytt uteområde Sandfallet* Skole/ nærmiljø Utbyggsak 8 dager Sykkelløype Øvre Alta* Skole/ nærmiljø Sykkelbyen 1 dager Reasfaltere skadede flater Skole/bhg Re- etablere plen Elvebakken Skole dager Renovasjon lysanlegg Sandfallet* Folkehelse/ idrett dager Turløype/ aktivitetspunkt UU Folkehelse/ idrett dager Sandfallet* Uskift plan lys i lysløype (tot 900 pkt). Sentral Alta Folkehelse/ idrett dager Ballbane på Gakorimyra sør* Idrett/ nærmiljø Boligfelt 4 dager Redusere erosjon på 10- toppers stier* Forbedret renovasjon ved inn-/ utfart til friomr/ løyp Brøyte P-plass ved utfartsområder Tiltak i ny Verneplan for Komsa. Egenandel/FFK Friluft/ Folkehelse dager Friluft/ Folkehelse dager Friluft/ Folkehelse Friluft/ Folkehelse dager Badeplass U-Uformet på Friluft/ Nærmiljø dager Elvebakken Badeplass Gakorivann Friluft/ Nærmiljø dager Fiskeplass Strømsnes Friluft dager Vegvesen Friluftsområde UU Kreta/ Friluft dager Kåfjord Opparbeide P-plass v/ scooterløype Friluft dager start. Eiby, Røstan og Rivarbukt Scooterløype skilt ihh til nasjonal standard Friluft dager Oppgradere rabatter på P- plass P3 og P6. Oppgradere areal langs E6 Alta sentrum Skogpleie og terreng-arrondering mellom katedralpark og E6 Vedlikehold snarveier opparbeidet av sykkelbyen (ikke gang/ sykkelvei Etablere enkel lekepark ved Nordlyskatedralen * Spillemiddelberettiget anlegg Bymiljø dager Bymiljø dager Vegvesen Bymiljø dager Bymiljø/ Folkehelse Bymiljø/ Folkehelse 8 dager dager

17 7. Budsjettmessige konsekvenser Alta kommune Utseendet til Alta byområde gir inntrykk av at drift og vedlikehold av offentlig uterom kan forbedres. I forgående kapittel er det redegjort for areal- og anleggskategorier med tilhørende ansvarsområder. Hovedmålet i forrige planperiode var å fjerne ustelte og krattvokste områder og erstatte disse med grøntarealer som kan driftes. Denne jobben må videreføres, men hovedfokus må nå rettes på økt driftsinnsats på gamle arealer og nylig opparbeidede arealer. I kommende planperiode ( ) finns det 3 valgmuligheter 1. Fortsette som i dag ingen omorganisering og ingen budsjettøkning (kr. 0) Vedlikeholdet vil bli betydelig dårligere fra neste år når katedralparken tas inn i ansvarsområdet. Videre vil vedlikeholdet svekkes gradvis etterhvert som driftsmidlene minker som en følge av generell prisstigning og lønnsvekst. Alternativet vil være å kutte helt ut deler av tjenesteproduksjonen for å få mer ressurser til andre områder. 2. Tilsetting av driftsleder/ fagarbeider ved Miljø, Park og idrett (kr ). Investering i nye anlegg. Vedlikeholdet vil da kunne holdes på dagens nivå der kommunale arealer driftes med M (Medium) standard og med G (God) standard i sentrum og katedralparken. Det vil bli fokus på å beholde dagens standard og forbedre vedlikeholdet på resterende lekeplasser ved at dugnad/ frivillig innstats inkluderes. 3. Tilsetting av driftsleder/ fagarbeider ved Miljø, Park og idrett (kr ) kompensasjon for økt oppgaveportefølje (kr ). Investering i nye anlegg. Vedlikeholdet vil bli i henhold til planens målsetting. Kostnadene for ulike oppgraderings tiltak framgår av tabellen på forgående side. Konsekvenser ved valg av Alt1 - ingen omorganisering og ingen budsjettøkning Avd Miljø, park og idrett må da fremme en politisk sak med oversikt over områder hvor vedlikeholdet bortfaller. Konsekvenser ved valg av Alt 2 - Tilsetting av driftsleder/ fagarbeider. Ingen vesentlig endring av alminnelig vedlikehold, men forfalte anlegg kan ikke oppgraderes og Altas økende befolkning får ikke nye/ forbedrede anlegg i nye områder. Konsekvenser ved valg av Alt 3 Realisering av planens mål Gjennomføring av prioriterte tiltak for å nå definerte mål vil gjøre det nødvendig å investere kr. 7, 43 million i nye anlegg og oppgradering av gamle anlegg. Investering i henhold til planen og dekning av kostnader fra forrige planperiode fører til at driftsbudsjettet må økes med kr ,- årlig. Nødvendige investeringsmidler på kr ,- tas fra Parkeringsfond ( ), eksisterende investeringsmidler til lekeplass/ nærmiljøanlegg ( ) og friske investeringsmidler ( ). De friske investeringsmidlene fordeles over en 17

18 økonomiplanperiode på 4 år med en årlig investeringsbevilgning på kr Det vil sikre virksomheten muligheter til tett oppfølging av alle investeringsprosjekter. Alta kommune vil få refundert om lag kr i spillemidler slik at netto utgift vil være kr En lignende framgangsmåte bør benyttes for oppgradering av P-plasser. Med en årlig bevilgning over 4 år på kr ,- fra Parkeringsfondet kan P- plassene rustes opp en etter en. Det sikrer kommunen en tilfredsstillende parkeringssituasjon i sentrum mens oppgraderingen utføres. Driftsutgiftene på kr vil i sin helhet belaste Alta kommune. I tillegg er omfanget og mengden av arbeidsoppgaver nå så stor at virksomheten i neste 4 års periode må få besette den vakante stillingen. Til det kreves kr i økt ramme, mens øvrige lønnsmidler hentes ved å omprioritere innenfor egen ramme. 7.1 Budsjettsituasjon Miljø, Park og Idrett Park og idrett har et driftsbudsjett på kr ,-. for i Av dette går 1,6 mill til lønnsmidler for 3 faste stillinger - en stilling holdes vakant. Ytterligere 0,4 mill går til lønn for arbeidslederne som administrerer Ungjobb ordningen. Vi har da igjen kr ,-. til drift og vedlikehold av egne anlegg, samt til vedlikehold av virksomhetens maskinpark. Forsikring, årsavgift og reparasjoner av driftsmidler beløper seg til et sted mellom kr ,- årlig. Resterende beløp (kr ) benyttes til drift der strømregningen for 900 lyspunkter og drivstoff er de største enkeltpostene Om maskinparken Maskinparken består av 2 tråkkemaskiner, 1 traktor, 6 biler, 1 minigraver, 1 snøscooter og ca 20 småmaskiner (plenklippere, motorsager, ryddesager, jordfres m.m.). Pris på innkjøp av utstyret virksomheten benytter vil være ca. kr ,-. Det meste av utstyret er 3 7 år gammelt.(se tabell under). Maskinparken er vesentlig oppgradert i løpet av siste planperiode og er med noen små unntak tilpasset virksomhetens oppgaver. En bedret maskinpark gjennom siste planperiode er også noe av forklaringen på at virksomheten til tross for økonomiske og personellmessige kutt har levert opp mot planens målsetting. Leasingkostnaden for maskinparken vil være kr pr. år med 5 % rente. Billigste alternativ vil for Alta kommune være å eie driftsmidler i 7 10 års tid. Leasing av driftsmidler med 4 6 års varighet vil nær fordoble kostnadene. Avhengig av eieform må det enten settes av kr ,- til leasing eller kr pr år til innkjøp av maskiner. Alternativet er at vedlagte investeringsplan for maskiner vedtas og at investeringsbevilgninger til driftsmidler vedtas i det enkelte års investeringsbudsjett. 18

19 Tabell 3. Driftsmidler i Miljø, Park og idrett Alt. 1 Alt. 2 Kjøp/ eie Leasing (årlig kostnad) Eksisterende kjøretøy Lease nye kjøretøy Investering Nye kjøretøy Prinoth tråkkemaskin (2010) Kasbohrer tråkkemaskin (2011) New Holland traktor* (2004) Peugot boxer (2004) VW Crafter (2009) Mitsubishi 4 WD (1995) Toytota Hiace* (2010) Yanmar Minigraver (2012) Lynx snøscooter (1999) ISUZU Pickup (2008) VW Caddy Forventet Årlig av- Innbytte år skrivn kostn. (5% rente) ( ) levetid (12% /år) (2004) SUM * Leaset på gammel kontraktsform. Blir vår eie i januar 2015 Bilde 14. Alta kommune vinner Statens bymiljøpris. Varaordfører Ronny Berg og «Byløypas mor» Aase Kristin Abrahamsen representerer Alta kommune ved prisutdelingen under FutureBuiltkonferansen i Asker. 19

20 8. Innstilling til kommunestyret 1. Planen for Offentlige uterom i Alta kommune vedtas. 2. Vedtaket følges opp ved følgende bevilgninger 2.1. Driftsbudsjettet til Park og idrett styrkes med kr ,- årlig fra og med 2015 for å gjennomføre plan for Offentlig uterom i sin helhet. Miljø, park og idrett besetter fra 2015 vakant stilling med en driftsleder/ fagarbeider Fra og med 2015 settes av penger på investeringsbudsjettet til følgende tiltak; Kr fra P- fondet årlig i 4 år til oppgradering av P-plasser. Kr årlig i 4 år til oppgradering av offentlige uterom definert i plan. Eksisterende bevilgning på kr ,- til nye lekeplasser og kr til nye nærmiljøanlegg videreføres i nye 4 år. 3. Fra og med 2015 settes det årlig av investeringsmidler til utskifting og oppgradering av driftsmidler med kr i 2015, kr i 2016, kr i 2017 og kr i 2018, ihh til tabell 14 i vedlegg. 4. Alta kommune initierer et prosjekt med sikte på økt standard i Alta sentrum der næringsforening og representanter for gårdeierne inviteres til deltagelse i prosjektgruppe. 20

21 VEDLEGG : Tab, anl og status. Tabell 1. Samlet oversikt, anlegg Tabell 2. Uteområder på skoler Tabell 3. P- plass i sentrum Tabell 4. Parker i Alta Tabell 5. Ski- og turløyper Tabell 6. Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg Tabell 7. Ballbaner/ Ballbinger Tabell 8. Friluftsområder Tabell 9A. Lekeplass ved skole og barnehage Tabell 9B. Lekeplasser i Alta kommune Tabell 10. Parkeringsplasser til utfartsområder Tabell 11. Prioriterte tiltak langs E6 Tabell 12. Kirkegårder i Alta Tabell 13. Driftsmidler i Miljø, Park og idrett Tabell 14. Plan for utskifting av driftsmidler/ kjøretøy Tabell 15. Tiltak gjennomført i planperioden

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. 1 28.02.2012 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Status...

Detaljer

VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100

VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100 VEDLEGGversjon fredag 05.09.14 kl1100 Tabell 1. Samlet oversikt - Anlegg ANLEGG ANT. M2 LØPE- BUDSJ INVEST TAB. NR. METER 2014 2014 Parker 12 47 200 380 4 Sommerblomster / Bed 8 000 470 Anlegg for lek

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15 Park og vei Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal Organisering BMU Direktør Stavanger eiendom Renovasjon Utbygging Park og vei Plan og anlegg Juridisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Kongsberg. Ingebjørg Trandum Prosjektleder

Kongsberg. Ingebjørg Trandum Prosjektleder Sykkelbyen Ingebjørg Trandum 13.01.10 Prosjektleder Sykkelbyen Samarbeide mellom kommune, Statens vegvesen Region Sør, Buskerud Fylkeskommune. utpekt som Buskeruds sykkelby i 2006 av regionrådet for Buskerud,

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utviklingsprosjektet VSA. Presentasjon i Østre Agder 13. februar 2015

Utviklingsprosjektet VSA. Presentasjon i Østre Agder 13. februar 2015 Utviklingsprosjektet VSA Presentasjon i Østre Agder 13. februar 2015 VEGÅRSHEI SKI- OG AKTIVITETSSENTER Eierskap: Vegårshei Kommune Vegårshei idrettslag Aust-Agder Næringsselskap Aust-Agder Skikrets 1525

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1541-10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE LEKEPLASSER I SANDEFJORD Saksbehandler: Roar Rabbevåg Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Styringsgruppens møte nr 4

Styringsgruppens møte nr 4 Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4 Referat 4.0 Styringsgruppens møte 4 26/6-06 - Agenda 1. Bekreftelse av vegvalg 2. Finansiering av videre arbeid 3. Plan for iverksetting 4. Videreføring

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4004-2 Arkiv: L12 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRINGSSVAR - VARSEL OM OPPSTART OMRÅDEFREDNING KOMSA

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4004-2 Arkiv: L12 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRINGSSVAR - VARSEL OM OPPSTART OMRÅDEFREDNING KOMSA SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4004-2 Arkiv: L12 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRINGSSVAR - VARSEL OM OPPSTART OMRÅDEFREDNING KOMSA Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Alta

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/2280-1 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Tett, levende og grønn utvikling, sikring og tilrettelegging av grønnstruktur i Stavanger

Tett, levende og grønn utvikling, sikring og tilrettelegging av grønnstruktur i Stavanger Tett, levende og grønn utvikling, sikring og tilrettelegging av grønnstruktur i Stavanger SIKRING AV FRILUFTSOMRÅDER SOM VERKTØY - Sandnes 18. oktober 2017 Aina Hovden Lunde Stavanger kommune, Park og

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Sortland for

Sortland for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n pr 15.01.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

STEDSANALYSE ÅRSTEIN PERSPEKTIV UNIVERSELL UTFORMING OG FOLKEHELSE

STEDSANALYSE ÅRSTEIN PERSPEKTIV UNIVERSELL UTFORMING OG FOLKEHELSE Gratangen kommune STEDSANALYSE ÅRSTEIN PERSPEKTIV UNIVERSELL UTFORMING OG FOLKEHELSE Gratangen, 26.11.2015 (Kommunestyret) STEDSANALYSE Tradisjonelt analyseverktøy ofte benyttet ifm planlegging etter pbl

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer