Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli Leder STSP Veronika Bakke Nestleder STSP Tore Isaksen Medlem STFRP Kåre Eriksen Medlem STAP Gro Lieben Kvalberg Medlem STFL Merknader Inger Marie Olsen fikk permisjon etter sak 10/10. Kåre Eriksen fratrådte som inhabil ved behandling av sak 6/10. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Erling Lund Konstituert driftsjef Steinar Engstad Konsulent Birger Storaas Jordbrukssjef Per Aronsen Brannsjef Inger Marie Olsen Råd for funksjonshemmede Sak 19/10 ble tatt opp som ekstrasak. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hatteng Kåre Eriksen Odd Geir Fagerli

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/10 Referatsaker plan- og driftstyret /259 PS 2/ /63/13 - Søknad deling tilleggstomt - vurdering dispensasjon fra arealplanen PS 3/ /61/2 - Søknad fradeling av hyttetomter - vurdering dispensasjon fra arealplanen PS 4/10 Søknad om landingstillatelse med helikopter og informasjon om bruk av snøscooter 2009/ / /10398 PS 5/10 Reguleringsplan utvidelse av Olderelv Camping 2009/6015 PS 6/10 PS 7/10 Godkjenning av vegplan for vegkryss Kitdal/Signaldal. Plan for utbedring av vegkryss i Oterbakken boligfelt, Oteren 2009/ /8173 PS 8/10 Tilbud VA-materiell vedr vannledning Ballones. 2009/2299 PS 9/10 Anbud vegrekkverk opsjon /4535 PS 10/10 Møteplan for plan- og driftstyret /236 PS 11/10 Tilbud skredfarevurdering av deler av områdene Horsnes og Bensjord. 2009/9218 PS 12/10 Utvidelse av brannstasjon i Skibotn. 2009/6006 PS 13/10 Søknad fra Statskog om omgjøring av festeeiendom til selveiereiendom - gnr 45 bnr 2 fnr /368 PS 14/10 Søknad om bistand fra Storfjord kommune X 2009/9662 PS 15/10 Søknad om boligtilskudd X 2010/376 PS 16/10 Søknad om boligtilskudd. X 2009/4836 PS 17/10 Søknad om utbedringstilskudd. X 2009/4836 PS 18/ /55/4 - Søknad deling av eksisterende bolig - vurdering dispensasjon fra arealplanen X 2009/2370 PS 19/10 Hansenskogen boligfelt, Oteren - framføring av hovedledninger for vann og avløp. 2009/449

3 PS 1/10 Referatsaker plan- og driftstyret Sakene ble referert. Saksbehandler la frem nye opplysninger til punkt 5 i møtet: 9/11 09, 27/11 09, 16/12 09, 21/12 09, 10/1 10, 11/1 10. Sak 1/10 for behandlingsutvalget ble referert. ble enstemmig vedtatt. Sakene ble referert. PS 2/ /63/13 - Søknad deling tilleggstomt - vurdering dispensasjon fra arealplanen Tiltaket er ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. I søknaden er det oppgitt at tomta skal benyttes som tilleggsareal til 62/13. Tomtesøker har opplyst at dette er for å kunne stoppe utrasingsfare. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av tilleggsarealene sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden ble enstemmig vedtatt. Tiltaket er ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. I søknaden er det oppgitt at tomta skal benyttes som tilleggsareal til 62/13. Tomtesøker har opplyst at dette er for å kunne stoppe utrasingsfare. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av tilleggsarealene sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden.

4 PS 3/ /61/2 - Søknad fradeling av hyttetomter - vurdering dispensasjon fra arealplanen Tiltaket er ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Området har status som LNF-område. Tomtene vil komme innenfor byggeforbudssonen mot sjø. Det dispenseres ikke fra kommuneplanens arealdel for omsøkte tiltak. Søknaden blir dermed ikke sendt ut på høring. Søknaden avslås. Forslag fra Tore Isaksen: Det anbefales at søkerne avventer rullering av kommuneplanens arealdel og kommer med innspill til denne. Eventuelt søker om privat regulering av området. ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Tore Isaksen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Tiltaket er ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Området har status som LNF-område. Tomtene vil komme innenfor byggeforbudssonen mot sjø. Det dispenseres ikke fra kommuneplanens arealdel for omsøkte tiltak. Søknaden blir dermed ikke sendt ut på høring. Søknaden avslås. Det anbefales at søkerne avventer rullering av kommuneplanens arealdel og kommer med innspill til denne. Eventuelt søker om privat regulering av området. PS 4/10 Søknad om landingstillatelse med helikopter og informasjon om bruk av snøscooter Det gis med hjemmel i 4 i Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområdeog 6 Nasjonal forskrift til Lov om motorferdsel, dispensasjon til Norsk institutt for naturforskning (NINA) å benytte snøskuter og helikopter i forbindelse med gaupeprosjektet i Storfjord kommune. Dato for flyginger meldes til Storfjord kommune i forkant av flygingen på tlf Det bes om at ved aktivitet og ferdsel tas hensyn til at mye av området er vernet som landskapsvernområde og at motorferdsel begrenses til et minimum.

5 ble enstemmig vedtatt. Det gis med hjemmel i 4 i Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde og 6 Nasjonal forskrift til Lov om motorferdsel, dispensasjon til Norsk institutt for naturforskning (NINA) å benytte snøskuter og helikopter i forbindelse med gaupeprosjektet i Storfjord kommune. Dato for flyginger meldes til Storfjord kommune i forkant av flygingen på tlf Det bes om at ved aktivitet og ferdsel tas hensyn til at mye av området er vernet som landskapsvernområde og at motorferdsel begrenses til et minimum. PS 5/10 Reguleringsplan utvidelse av Olderelv Camping Storfjord kommunestyre godkjenner reguleringsplan og reguleringsendring av Olderelv camping datert samt revisjon/endringer av reguleringsbestemmelser datert Det er ikke mottatt innsigelser til reguleringsplanen. Kommunestyrets vedtak er derfor egengodkjenning av reguleringsplanen. ble enstemmig vedtatt. Storfjord kommunestyre godkjenner reguleringsplan og reguleringsendring av Olderelv camping datert samt revisjon/endringer av reguleringsbestemmelser datert Det er ikke mottatt innsigelser til reguleringsplanen. Kommunestyrets vedtak er derfor egengodkjenning av reguleringsplanen. PS 6/10 Godkjenning av vegplan for vegkryss Kitdal/Signaldal. 1. Storfjord kommunestyre godkjenner følgende vegplan for ombygging av vegkryss kommunal veg Kitdal/fv Signaldal under forutsetning av at Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen også godkjenner planen: Kryssløsning uten dråpe.

6 2. Ved videre planarbeide forsøkes det å ta hensyn til merknader fra familien Steinar Dalheim Eriksen og flytte kryssområdet lengst mulig vekk fra deres eiendom. 3. Det utarbeides kostnadsoverslag og anbudsdokumenter for ombygging av vegkrysset etter at vegplanen er godkjent av partene. 4. Kommunen inviterer Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen til samfinansiering av anleggskostnadene. 5. Dersom nødvendige grunnavståelser og plangodkjenninger kan ordnes i minnelighet, anses det ikke nødvendig at det utarbeides reguleringsplan for prosjektet. Begrunnelsen for dette er at mestparten av kryssomleggingen skjer innenfor dagens vegområde. Hvis man likevel ikke kommer til enighet med alle berørte parter, må det utarbeides reguleringsplan for å sikre det juridiske grunnlaget for planen. 6. Anbud på anleggsarbeidet kunngjøres ikke før byggeprosjektet er fullfinansiert. ble endret. Punkt 2. forlenges med: Det samme gjelder uttalelse fra Pekkajorma nabolag. Saksbehandler la frem nye saksopplysninger og vurderinger i saken: Følgende punkt ble tilføyd under saksopplysninger: 4. Brev fra Statens vegvesen av Vegvesenet støtter alternativ uten dråpe. Det er ikke bevilget midler til gjennomføring av tiltaket i 2010, men vegvesenet ønsker å samarbeide om en praktisk måte å gjennomføre prosjektet på så snart som mulig. 5. Brev fra Pekkajorma nabolag av Styret går inn for alternativ uten dråpe, i tillegg bes det om: - Tilstrekkelig veglys opp kitdal. - Vurdering av autovern i krysset. - Bedre løsning for fotgjengere og syklister som kommer vestfra og skal over krysset. Følgende punkt ble tilføyd under vurdering: 4. Brev fra Statens vegvesen. Vegvesenet støtter forslaget. Dette kan tas til etterretning. 5. Brev fra Pekkajorma nabolag. Det innarbeides løsninger vedr. veglys og rekkverk under detaljprosjekteringa. Det samme gjelder hensynet til gående og syklende vestfra som skal over krysset. ble enstemmig vedtatt. 1. Storfjord kommunestyre godkjenner følgende vegplan for ombygging av vegkryss kommunal veg Kitdal/fv Signaldal under forutsetning av at Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen også godkjenner planen: Kryssløsning uten dråpe. 2. Ved videre planarbeide forsøkes det å ta hensyn til merknader fra familien Steinar Dalheim Eriksen og flytte kryssområdet lengst mulig vekk fra deres eiendom. Det samme gjelder uttalelse fra Pekkajorma nabolag.

7 3. Det utarbeides kostnadsoverslag og anbudsdokumenter for ombygging av vegkrysset etter at vegplanen er godkjent av partene. 4. Kommunen inviterer Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen til samfinansiering av anleggskostnadene. 5. Dersom nødvendige grunnavståelser og plangodkjenninger kan ordnes i minnelighet, anses det ikke nødvendig at det utarbeides reguleringsplan for prosjektet. Begrunnelsen for dette er at mestparten av kryssomleggingen skjer innenfor dagens vegområde. Hvis man likevel ikke kommer til enighet med alle berørte parter, må det utarbeides reguleringsplan for å sikre det juridiske grunnlaget for planen. 6. Anbud på anleggsarbeidet kunngjøres ikke før byggeprosjektet er fullfinansiert. PS 7/10 Plan for utbedring av vegkryss i Oterbakken boligfelt, Oteren Storfjord plan- og driftstyre vedtar å revidere reguleringsplan for Oterbakken og Engstadjordet boligfelt etter følgende retningslinjer: Ny kryssløsning reguleres i samarbeide med Statens vegvesen, fortrinnsvis etter alternativ vegtrase ved dagens vegkryss. Andre alternativ kan vurderes dersom det under planarbeidet viser seg å være mer hensiktsmessig. Det reguleres inn ny busslomme ved E6/E8 i samarbeide med Statens vegvesen. Det reguleres inn ny gangveg mellom boligfeltet og busslomma i samarbeide med Statens vegvesen. Det reguleres inn nye boligtomter der det er hensiktsmessig innenfor planområdet for eksisterende reguleringsplan Oterbakken og Engstadjordet. Lekeplass vurderes flyttet i samråd med barnas representant. Alle gamle tomter innreguleres etter tomtegrenser angitt i målebrev, eller etter faktiske forhold. Reguleringsplanen utarbeides i digital form. Planarbeidet utføres i egen regi. Forslag fra Odd Geir Fagerli: De ulike veialternativer sendes de berørte parter for uttalelse. Endelig veialternativer vedtas i neste møte i driftstyret. og tilleggsforslag fra Odd Geir Fagerli ble enstemmig vedtatt. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å revidere reguleringsplan for Oterbakken og Engstadjordet boligfelt etter følgende retningslinjer: Ny kryssløsning reguleres i samarbeide med Statens vegvesen, fortrinnsvis etter alternativ vegtrase ved dagens vegkryss. Andre alternativ kan vurderes dersom det under planarbeidet viser seg å være mer hensiktsmessig.

8 Det reguleres inn ny busslomme ved E6/E8 i samarbeide med Statens vegvesen. Det reguleres inn ny gangveg mellom boligfeltet og busslomma i samarbeide med Statens vegvesen. Det reguleres inn nye boligtomter der det er hensiktsmessig innenfor planområdet for eksisterende reguleringsplan Oterbakken og Engstadjordet. Lekeplass vurderes flyttet i samråd med barnas representant. Alle gamle tomter innreguleres etter tomtegrenser angitt i målebrev, eller etter faktiske forhold. Reguleringsplanen utarbeides i digital form. Planarbeidet utføres i egen regi. De ulike veialternativer sendes de berørte parter for uttalelse. Endelig veialternativer vedtas i neste møte i driftstyret. PS 8/10 Tilbud VA-materiell vedr vannledning Ballones. Storfjord kommune antar tilbud fra Ahlsell Norge as på levering av 2 stk komplette brannhydranter til vannledning Ballones og 1 stk brannhydrant ved Skibotn Mottak. Samlet tilbudspris kr eks mva. Finansiering: Brannhydranter Ballones er finansiert i samsvar med avtale mellom kommunen og utbyggeren over 2010 budsjettet. Brannhydrant ved Skibotn Mottak finansieres over ordinært vedlikeholdsbudsjett ble enstemmig vedtatt. Storfjord kommune antar tilbud fra Ahlsell Norge as på levering av 2 stk komplette brannhydranter til vannledning Ballones og 1 stk brannhydrant ved Skibotn Mottak. Samlet tilbudspris kr eks mva. Finansiering: Brannhydranter Ballones er finansiert i samsvar med avtale mellom kommunen og utbyggeren over 2010 budsjettet. Brannhydrant ved Skibotn Mottak finansieres over ordinært vedlikeholdsbudsjett 2010.

9 PS 9/10 Anbud vegrekkverk opsjon Storfjord kommune har fått tilsagn om trafikksikkerhetstilskudd 2010 med kr fra Troms Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) til montering av vegrekkverk langs kommunale veger. Plan- og driftstyret har i sak 30/09 antatt anbud fra Br. Karlsen Anleggsdrift as på montering av vegrekkverk i Vedtaket var gjort med opsjonsmulighet for videreføring av vegrekkverkprosjektet i 2010 med samme entreprenør etter anbudets priser justert for prisstigning. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å benytte seg av opsjonen med Br. Karlsen Anleggsdrift as for videreføring av vegrekkverket i 2010 innenfor en ramme på kr inkl mva. Finansiering: Tilskudd fra TFTU kr Egenandel inkl finansiering av MVA Byggesum inkl mva kr Budsjett: prosjekt 350 Kommunens egenandel er finansiert ved låneopptak i 2010, inntil kr til trafikksikkerhetstiltak. ble enstemmig vedtatt. Storfjord kommune har fått tilsagn om trafikksikkerhetstilskudd 2010 med kr fra Troms Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) til montering av vegrekkverk langs kommunale veger. Plan- og driftstyret har i sak 30/09 antatt anbud fra Br. Karlsen Anleggsdrift as på montering av vegrekkverk i Vedtaket var gjort med opsjonsmulighet for videreføring av vegrekkverkprosjektet i 2010 med samme entreprenør etter anbudets priser justert for prisstigning. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å benytte seg av opsjonen med Br. Karlsen Anleggsdrift as for videreføring av vegrekkverket i 2010 innenfor en ramme på kr inkl mva. Finansiering: Tilskudd fra TFTU kr Egenandel inkl finansiering av MVA Byggesum inkl mva kr Budsjett: prosjekt 350 Kommunens egenandel er finansiert ved låneopptak i 2010, inntil kr til trafikksikkerhetstiltak.

10 PS 10/10 Møteplan for plan- og driftstyret Storfjord plan- og driftstyre vedtar følgende møteplan for 2010: -16.mars. -11.mai. -15.juni. -31.august. -12.oktober. -16.november. -14.desember (hvis behov) Storfjord plan- og driftstyre foreslår følgende møteplan for 2010: -16.mars. -10.mai møte med befaring i Nordreisa. -10.juni. -1. september. -11.oktober. -15.november. -16.desember (hvis behov) Plan- og driftstyrets forslag til møteplan ble enstemmig vedtatt. Storfjord plan- og driftstyre vedtar følgende møteplan for 2010: -16.mars. -10.mai møte med befaring i Nordreisa. -10.juni. -1. september. -11.oktober. -15.november. -16.desember (hvis behov) PS 11/10 Tilbud skredfarevurdering av deler av områdene Horsnes og Bensjord. Storfjord kommune antar tilbud fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) av på skredfarevurdering av deler av områdene Horsnes innenfor en ramme på kr inkl mva. Det er ikke budsjett til å skredvurdere Bensjord i denne omgang, men det er ønskelig at det samtidig foretas befaring på Bensjord slik at det kun gjenstår vurderinger og rapport til et senere tidspunkt.

11 Finansiering: I henhold til delegasjonsfullmakt fra kommunestyret vedtas følgende budsjettregulering som budsjettdekning: Post Tekst Økte utg/red innt Red utg/økte innt Konsulenttjenester xxx.xxx.1850 Forsikringer bygg, anlegg Sommervedlikehold veg Administrasjonen gis fullmakt til å fordele reduserte utgifter på forsikringer på aktuelle bygg og anlegg. ble enstemmig vedtatt. Storfjord kommune antar tilbud fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) av på skredfarevurdering av deler av områdene Horsnes innenfor en ramme på kr inkl mva. Det er ikke budsjett til å skredvurdere Bensjord i denne omgang, men det er ønskelig at det samtidig foretas befaring på Bensjord slik at det kun gjenstår vurderinger og rapport til et senere tidspunkt. Finansiering: I henhold til delegasjonsfullmakt fra kommunestyret vedtas følgende budsjettregulering som budsjettdekning: Post Tekst Økte utg/red innt Red utg/økte innt Konsulenttjenester xxx.xxx.1850 Forsikringer bygg, anlegg Sommervedlikehold veg Administrasjonen gis fullmakt til å fordele reduserte utgifter på forsikringer på aktuelle bygg og anlegg. PS 12/10 Utvidelse av brannstasjon i Skibotn. Storfjord plan- og driftstyre godkjenner at det bygges et tilbygg ca 10x7 m til brannstasjon i tilknytning til garasjeanlegget på eiendommen 45/ Det forutsettes at arbeidene utføres med egne ansatte og at det brukes mest mulig egne materialer. Tilbygget må minimum brannsikres med gipsplater eller tilsvarende både innvendig og utvendig.

12 Finansiering: Byggekostnadene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, ca kr bevilget til kjøp og ombygging av brannstasjonen. Dersom dette skulle bli for lite, vil det bli gjort budsjettregulering på et senere tidspunkt. ble enstemmig vedtatt. Storfjord plan- og driftstyre godkjenner at det bygges et tilbygg ca 10x7 m til brannstasjon i tilknytning til garasjeanlegget på eiendommen 45/ Det forutsettes at arbeidene utføres med egne ansatte og at det brukes mest mulig egne materialer. Tilbygget må minimum brannsikres med gipsplater eller tilsvarende både innvendig og utvendig. Finansiering: Byggekostnadene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, ca kr bevilget til kjøp og ombygging av brannstasjonen. Dersom dette skulle bli for lite, vil det bli gjort budsjettregulering på et senere tidspunkt. PS 13/10 Søknad fra Statskog om omgjøring av festeeiendom til selveiereiendom - gnr 45 bnr 2 fnr 177 Storfjord plan- og driftstyre godkjenner at eksisterende festeeiendom gnr 45 bnr 2 fnr 177 blir fradelt fra gnr 45 bnr 2 og omgjort til en identisk selveiereiendom med areal 6643,6 m2. ble enstemmig vedtatt. Storfjord plan- og driftstyre godkjenner at eksisterende festeeiendom gnr 45 bnr 2 fnr 177 blir fradelt fra gnr 45 bnr 2 og omgjort til en identisk selveiereiendom med areal 6643,6 m2.

13 PS 14/10 Søknad om bistand fra Storfjord kommune PS 15/10 Søknad om boligtilskudd PS 16/10 Søknad om boligtilskudd. PS 17/10 Søknad om utbedringstilskudd. PS 18/ /55/4 - Søknad deling av eksisterende bolig - vurdering dispensasjon fra arealplanen PS 19/10 Hansenskogen boligfelt, Oteren - framføring av hovedledninger for vann og avløp. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å igangsette arbeidet med å utarbeide planer og kostnadsoverslag for framføring av vann- og avløpsledninger til Hansenskogen boligfelt, Oteren. Planene skal også omfatte tilrettelegging for tilkobling av eksisterende private kloakkanlegg til det offentlige avløpsnettet. ble enstemmig vedtatt. Storfjord plan- og driftstyre vedtar å igangsette arbeidet med å utarbeide planer og kostnadsoverslag for framføring av vann- og avløpsledninger til Hansenskogen boligfelt, Oteren. Planene skal også omfatte tilrettelegging for tilkobling av eksisterende private kloakkanlegg til det offentlige avløpsnettet.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 23.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00-17:05

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00-17:05 Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00-17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 15.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Ordfører AP Arvid

Detaljer

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer