Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Gunhild Sole Fossan leder

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 8/14 RS 2/14 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 Sakstittel Referat Offentlig ettersyn - planprogram - kommuneplan Sigdal kommune Delegerte saker Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med næringsvirksomhet - Stian Bjerkgård Konsesjon på erverv av fast eiendom - 69/4/0/0 - Høimyr Lukket/åpen PS 12/14 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 32/186/0/0 PS 13/14 Søknad om dispensasjon for stikkveg til 3 hytter - 16/1 - Erik Bakke PS 14/14 Søknad om dispensasjon areal hytte - 32/222 - Trond Fredriksen PS 15/14 Søknad om dispensasjon areal - 84/47 - Trude Hulbak Røland PS 16/14 Søknad om dispensasjon mønehøyde - 32/303 - Egil Sponland PS 17/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - sykkelsti Svartløklie-Svartli PS 18/14 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Årset- Votndalen PS 19/14 Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune

3 PS 8/14 Referat RS 2/14 Offentlig ettersyn - planprogram - kommuneplan Sigdal kommune

4 PS 9/14 Delegerte saker

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : K01 Saksmappe : 2014/92 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med næringsvirksomhet - Stian Bjerkgård MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Søknad fra Stian Bjerkgård om dispensasjon etter 6 for bruk av snøscooter i forbindelse med småoppdrag i hytteområdene i Rollag kommune innvilges. Dispensasjonen gis for 2 år og er gyldig t.o.m Snøscooter skal kun benyttes der det ikke finnes brøytet vei i rimelig nærhet til hyttene. Transporten skal om mulig samordnes med andre oppdrag, og bør i den grad det er mulig følge ubrøyta veg og traseer som tidligere er benyttet til snøscootertransport. Kjøring i oppkjørte skiløyper må ikke forekomme. Det presiseres at firmaet er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at kommunale vilkår for bruk av snøscooter følges. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises ved eventuell kontroll. Det skal leveres rapport til kommunen over utførte oppdrag innen 15. mai hvert år. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Fakta: Stian Bjerkgård i Veggli søker om dispensasjon etter 6 i forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, for bruk av snøscooter i forbindelse med næringsvirksomhet i hytteområdene i Rollag kommune.

6 Formålet med tillatelsen er transport av utstyr i forbindelse med utøvelse av sin næringsvirksomhet i firmaet Numedal Skog og anlegg. Siden skogs- og anleggsarbeid har relativt stille perioder i vinterhalvåret har han vært nødt til å påta seg alternative oppdrag i vintermånedene. Måking av hyttetak og diverse småoppdrag i og rundt hyttene har blitt en betydelig inntektskilde for firmaet. Disse oppdragene krever en del utstyr som tar plass og er vanskelig å bære med seg. Rollag kommune har utarbeidet kriterier for tildeling av dispensasjon. Ved søknad etter 6 gjelder følgende kriterier (vedtatt i kommunestyret ): 6 Tillatelse ved særlige behov: 1. Alle søknader etter 6 skal behandles i NMR. 2. Det må dreie seg om et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. 3. Søknader etter 6 skal tolkes restriktivt, spesielt når det gjelder barmarkskjøring. Det er bare i unntakstilfeller det kan gis tillatelse etter Det kan ikke gis tillatelse etter 6 dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. 5. Enkeltturer eller antallsbegrensning. Rådmannens vurdering: I henhold til 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ gi tillatelse til kjøring utover 2,3,4 og 5 når det påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Ut fra den næringsmessige betydningen det har for firmaet å kunne benytte snøscooter i forbindelse med oppdrag på hytter, anbefales det at Stian Bjerkgård gis dispensasjon for bruk av snøscooter til omsøkte formål. I de kommunale kriteriene for tildeling av dispensasjon for bruk av snøscooter er det kun gitt åpning for enkeltturer eller antallsbegrensning når det gis dispensasjon etter 6, og en eventuell tillatelse skal kun gis dersom behovet ikke kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. I det omsøkte tilfellet er det vanskelig på forhånd å vurdere omfanget av virksomheten, og det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra de kommunale kriteriene når det gjelder bruk av leiekjøring og antallsbegrensning på turene. Det bør likevel presiseres at firmaet er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at tillatelsen kun benyttes til nødvendig transport i forbindelse med omsøkte formål. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Snøscooter skal kun benyttes der det ikke finnes brøytet vei i rimelig nærhet til hyttene. Naturmangfoldloven(NML): Tiltaket er i det følgende vurdert i overensstemmelse med prinsippene i NMLs Det er ikke registreringer i Direktoratet for Naturforvaltning sin Naturbase eller i Artsdatabanken som er til hinder for kjøring med snøscooter i området. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes

7 Rådmannens konklusjon: Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet ( 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten ( 10. Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshavere pålegges å dekke kostnadene ( 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet krever særlige tiltak ( 12) Søknad fra Stian Bjerkgård om dispensasjon etter 6 for bruk av snøscooter i forbindelse med småoppdrag i hytteområdene i Rollag kommune innvilges. Dispensasjonen gis for 2 år og er gyldig t.o.m Snøscooter skal kun benyttes der det ikke finnes brøytet vei i rimelig nærhet til hyttene. Transporten skal om mulig samordnes med andre oppdrag, og bør i den grad det er mulig følge ubrøyta veg og traseer som tidligere er benyttet til snøscootertransport. Kjøring i oppkjørte skiløyper må ikke forekomme. Det presiseres at firmaet er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at kommunale vilkår for bruk av snøscooter følges. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises ved eventuell kontroll. Det skal leveres rapport til kommunen over utførte oppdrag innen 15. mai hvert år. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Vedlegg: Søknad fra Stian Bjerkgård

8 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 69/4/0/0 Saksmappe : 2014/39 Avd : Utvikling Saksbehandler : Knut Landsverk Konsesjon på erverv av fast eiendom - 69/4/0/0 - Høimyr MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 gir Rollag kommune konsesjon til Turid Kjosar Høymyr og Ole Gunnar Høymyr på erverv av eiendommen gnr 69/4 i Rollag kommune. Det er et vilkår at eierne bosetter seg på eiendommen innen 1 år og selv bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Fakta: Saken gjelder søknad om konsesjon på eiendommen Myran gnr 69/4. Søkere er Ole Gunnar Høymyr og Turid Kjosar Høymyr. Følgende arealopplysninger om eiendommene foreligger: Eiendom Total areal Prod. skog Dyrka mark Anna areal Andel 69/4 Total areal Prod. skog Dyrka mark Anna areal Myran gnr 69/4 100 % Bergseid sameie % Langerud sameie ,5 % Sum Eiendommens bygningsmasse er oppgitt til: Bygningstype Grunnflate Byggeår Ant. Etasjer Tekn. tilstand Bolig sok Bra

9 Kårbolig ½ Bra Stabbur Bra Driftsbygning Bra Vedskjul Dårlig Sommerfjøs Dårlig Eldhus Middels Øvrige opplysninger gitt i søknaden: Kjøpesum fast eiendom er kr. Eiendommen er verdivurdert av Tor Bjørnsrud ( ) til kr. I tillegg kommer kjøpesum for løsøre fastsatt til kr. Avgjørelsesmyndigheten i saken er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift og rundskriv M-6/2003. Etter delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret samt administrativt delegasjonsreglement av er eiendommen av en slik størrelse at den krever politisk behandling. Rådmannens konklusjon: Konsesjonslovens 1 lyder: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl. a. for å tilgodese 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål jf. konsesjonslovens 9 skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Priskontroll Konsesjonsloven 9, 1. ledd lyder: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, skal det legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling Landbruksdepartementet har sendt et forslag om å oppheve priskontrollen etter konsesjonsreglene i 9. Høringsfristen var 1. feb Landbruksdepartementet har ( ) også sendt brev til landets kommuner med henstilling om at den pris partene har avtalt, ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon. Departementets henstilling er tilbakevist fra politisk hold samt ekspert innen offentlig rett fordi henstillingen opptrer i strid med konsesjonsloven (som ikke er endret). Rollag kommune legger derfor til grunn konsesjonslovens bestemmelser og tar ikke hensyn til departementets henstilling ved behandling av denne konsesjonssaken.

10 Landbruksdepartementet har i rundskriv M-3/2002 og M-7/2002, M-4/2004, M-1/2010 og M- 2/2012 gitt retningslinjer for hvordan og hvilke landbrukseiendommer som skal prisvurderes. For eiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, forstås som en pris som bidrar til å realisere målene i landbrukspolitikken. Skal en nå målene om blant annet sikret rekruttering og tilrettelegging for inntektsmuligheter som skaper stabile heltids- og deltids arbeidsplasser i landbruket, må prisen på landbrukseiendommer ikke være høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdien eiendommen har som bosted. Samtidig kan det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. Eiendommen Myran oppfyller kriteriene for at eiendommen skal prisvurderes etter konsesjonslovens bestemmelser: eiendommen er over grensa for odlingsjord (>25 da fulldyrka /overflatedyrka jord). eiendommen har i bolig som kan bebos kjøpesummen er over 2,5 mill. kr. Eiendommen er taksert av Tor Bjørnsud Konklusjonen er oppstilt i tabellen nedenfor i kolonne T.B Rådmannen har foretatt vurdering av taksten i samsvar med gjeldende rundskriv. Rådmannens konklusjon er oppstilt i kolonne merket (Kom. 2014). Objekt År Gr.- flate/bta Tot. areal Da prod. skog totalt %-andel gnr 69/4 Andel jakt Andel prod skog Jakt kr/da Nyttbar tilvekst m3 Andel tilvekst m3 Årlig netto Kap. Rente Takst T.B Kom 2014 Bolig / Boverdi bolig Kårbolig / Driftsbygning Stabbur Vedskjul Sommerfjøs Eldhus Jord % Myran skog % % Langerud sameie ,5 % % Bergseid sameie ,0 % 275 Småviltjakt 563 2, ,5 % Storviltjakt 563 2, ,5 % Meseter SUM Avtalt kjøpesum Boverdi Av tabellen framgår avvikende vurdering spesielt angående tillegg for boverdi. Takstmann Tor Bjørnsrud skriver i brev av følgende om tillegg for boverdi for eiendommen Myran:.. Boverdi har med beliggenhet i forhold til nærhet til arbeidsplasser mv. Det at eiendommen ligger i pendleravstand til Kongsberg øker verdien på boligen som bosted for folk som ønsker å flytte ut av byen, og likevel dagpendle til jobben. Boverdien er fastsatt skjønnsmessig og utgjør ,- av verdien på boligen.

11 Utgangspunkt for verdsettelse av bygninger herunder bolighus på gårdsbruk er: Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) som svarer til antatt nyanleggskostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen (nedskrivingen) av nyanleggskostnaden bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning. Lovgrunnlag for boverdi jf. M pkt 8.6.3: For en del landbruksområder, bl.a. by- og tettstednære områder og generelt attraktive bo-områder, er det press i boligmarkedet. Det innebærer til dels stor forskjell mellom det alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på tilsvarende boliger på landbrukseiendommer i ett og samme område. Harmonisering kan skje ved at det legges en boverdi til kostnadsverdien på boliger på landbrukseiendommer i områder der beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn det alminnelige prisnivå på boligeiendommer. Ved vurdering av størrelsen på eventuell boverdi, vil tomtepriser for boligeiendommer i området - ved siden av det alminnelige prisnivå på boligeiendommer - gi en viss veiledning Innen rammen må eventuelt tillegg av boverdi vurderes konkret i den enkelte sak. Det innebærer lavt tillegg i områder der beregnet kostnadsverdi på boliger på landbrukseiendommer ligger lite under det alminnelige prisnivå på boligeiendommer, og trinnvis høyere tillegg der det alminnelige prisnivå på boligeiendommer er høyere enn beregnet kostnadsverdi. Øvre ramme boverdi er kr (M-1/2010). Etter rådmannens vurdering kan det generelt ikke tillegges boverdi på landbrukseiendommer i Rollag. Det er ikke prispress på boligeiendommer i kommunen, og det er mer sannsynlig at markedspris på boligeiendommer ligger lavere enn kostnadsverdi. I Rollag kommune synes det imidlertid å være større markedsinteresse for mindre landbrukseiendommer (med bolig) sammenlignet med vanlig boligeiendommer. Det alminnelige prisnivå for bolig på attraktive småbruk kan derfor ligge høyere enn tilsvarende frittliggende boligeiendom. Dette forhold utløser imidlertid ikke tillegg for boverdi etter M-3/2002. Tilleggsavtale til kjøpekontrakt om Medseter Tilleggsavtale av som fastslo at bygninger på Medseter ikke inngikk i salget er avløst av ny tilleggsavtale mellom kjøper og selger, datert : Bygningene på Meseter skal følge med i salget uten tillegg i oppgjøret Selger skal ha leierett til hytte på Medseter og har plikt til å vedlikeholde bygningen samt betale forsikring og evt. skatter avgifter Leieretten er personlig og gjelder for selger og hans samboer Avtalen skal tinglyses som heftelse på eiendommen Det er antatt at tilleggsavtalen gjelder for mer enn 10 år. Dette krever behandling etter jordlovens 12. Konklusjon priskontroll: Vurdering av den avtalte pris kr må ses i lys av at det etter rådmannens vurdering ikke kan tillegges boverdi på eiendommen. Bygningene på Meseter (unntatt i taksten av ) skal imidlertid følge med i salget uten tillegg i oppgjøret. Spørsmålet er om dette oppveier fratrekk for boverdi. Det er antatt bygningene neppe kan disponeres av eier eller gi inntekter til eieren i hans eiertid. Bygningene representerer likevel en verdi for eiendommen på lang sikt. Etter rådmannens vurdering kan prisen på eiendommen godkjennes i lys av tillegg for verdi av bygningene på Meseter.

12 Bosetting I vurdering av konsesjonsspørsmålet skal det tas særlig hensyn til om erververen vil ta fast bopel på eiendommen for selv og drive den. Befolkningsutviklingen i kommunen er i nedgang. Den prognostiserte befolkningsveksten fram mot 2020 (kilde SSB) viser at Rollag kommune risikerer ytterligere befolkningsnedgang selv med høy nasjonal vekst. Det legges derfor stor vekt på bosetting selv ved ervervelse av mindre landbrukseiendommer. Dette vil også bidra til å ivareta eiendommen på best mulig måte. Søker opplyser i søknaden av de vil bosette seg på eiendommen. Driftsmessig løsning. Ved behandling av konsesjonssaker må det vurderes om eiendommen bør bestå som eget bruk. Spørsmålet er om hva som er mest gagnlig for samfunnet» jf. konsesjonsloven og jordlovens 1. Det må derfor foretas en helhetsvurdering over hva som er tjenlig ut fra samfunnsutviklingen i området og tjenlig for det aktuelle bruket. Momenter som har betydning i en slik vurdering er bl.a.: bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Etter rådmannens vurdering vil eiendommen på bakgrunn av størrelse og beskaffenhet ha størst betydning som bosted. Bosetting vurderes som mest ganglig for kommunen, og det synes derfor ikke aktuelt å benytte eiendommen som tilleggsareal til andre bruk. Etter lovending i konsesjonsloven i kraft fra 1. juli 2009, innebærer driveplikt for jordbruksarealet en personlig og varig plikt som ikke lenger er knyttet opp mot ervervet av eiendommen. Driveplikten kan oppfylles etter jordloven 8 annet ledd ved bortleie. Jorda leies i dag ut til nabo. Søker skriver om planer for bruk av eiendommen: På kort sikt fortsette drifta slik tidligere eier har drevet eiendommen. På lang sikt vedlikeholde og videreutvikle eiendommen, samt se på mulighetene for husdyrhold på eiendommen. Skikkethet Det skal legges vekt på om erververen anses skikket til å drive eiendommen. M-2/2009 beskriver dette nærmere: Det kreves ingen formell utdanning. Praksis fra landbruk kan oppveie manglende formell utdanning. Det er ikke opplyst i søknaden om søkernes kvalifikasjoner. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Rådmannen antar at eierne kan og vil ivareta eiendommens produksjonsevne og utnyttelsesevne, slik at eiendommen i framtida også kan legge grunnlag for drift og bosetting. Konklusjon Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 anbefaler rådmannen at Rollag kommune gir konsesjon til Turid Kjosar Høymyr og Ole Gunnar Høymyr på erverv av eiendommen gnr 69/4 i Rollag kommune. Det er et vilkår at eierne bosetter seg på eiendommen innen 1 år og selv bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Vedlegg: Søknad om konsesjon

13 Tilleggsavtale Takst av

14 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 32/186/0/0 Saksmappe : 2014/87 Avd : Utvikling Saksbehandler : Knut Landsverk Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 32/186/0/0 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Med hjemmel i konsesjonsloven av nr 98 gir Rollag kommune konsesjon til Bjørn Clausen og Barbro Helgesen på erverv av 1/5 ideell andel av gnr. 32/186. Fakta: Bjørn Clausen og Barbro Helgesen søker om konsesjon på ideell 1/5 av gnr 32/186. Eiendommen er ubebygd og består av ca 15 dekar produktiv skog samt 21 dekar annet areal. Arealet er i kommuneplan LNF-område. Eiendommen er ikke å regne som landbrukseiendom. Eiendommen ble utskilt fra gnr 32/1 jf. delingssak 3/04 (NMR). Søker opplyser at dagens bruk av eiendommen skal opprettholdes i samsvar med planstatus. Avgjørelsesmyndigheten i saken er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift og rundskriv M-6/2003. Etter delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret samt administrativt delegasjonsreglement av har jordbrukssjefen ikke fullmakt til å fatte vedtak i saker som gjelder konsesjon på ubebygd eiendom større enn 5 da. Saksbehandlers vurdering:

15 Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser samt hensyn til bosettingen. Det er ingen merknader til saken Konklusjon : Rådmannen anbefaler at Rollag kommune med hjemmel i konsesjonsloven av nr 98 gir konsesjon til Bjørn Clausen og Barbro Helgesen på 1/5 ideell andel av gnr. 32/186.

16 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 16/1/0/0 Saksmappe : 2014/43 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon for stikkveg til 3 hytter - 16/1 - Erik Bakke MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for stikkvei til tre hytter på eiendommen gnr./bnr. 16/1. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Det søkes om dispensasjon for stikkvei til 3 hytter innenfor reguleringsplan for Sundtjønn Vest. Dispensasjonen begrunnes med: Traseen legges der det i dag allerede er etablert adkomststi og grøftetrase for framføring av strøm. Det er ikke forekomster av prioriterte naturtyper eller spesielle artsfunn på Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase eller artsdatabanken sin artsdatabase i nærheten av omsøkt trase. Søknaden er ikke i konflikt med godkjent sti- og løypenett, eller andre kjente friluftsinteresser. Søknaden er ikke i konflikt med registrerte kulturminner med grunnlag i det arbeid som er utført i forbindelse med godkjent reguleringsplan. Traseen ligger ikke utsatt i forhold til fare for ras eller flom. Traseen er ikke i konflikt med eksisterende eller ubebygde hyttetomter. Traseen vil også fungere som landbruksadkomst for å unngå kjøring i terrenget på strekningen.

17 Bygging av kjørestien vil være i tråd med det kommunale ønsket om økt standard av infrastruktur, og derav også økt bruk av hyttene for familiene i årene som kommer, og også være i samsvar med prinsipper om universell utforming. En oppsummering av alle nevnte forhold tilsier at den omsøkte vegen ikke er i konflikt med spesielle natur- og miljøverdier, samtidig som nytten vil være stor for den enkelte hytteeier og dennes familie. Fordelene vil være klart større enn ulempene, og kravene som er stilt i planog bygningslovens 19-2 burde klart være oppfylt for et positivt vedtak. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Et vilkår for å kunne gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningsloven er at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det vurderes til at stikkvei til tre hytter i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for stikkvei til tre hytter på eiendommen gnr./bnr. 16/1. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Kart

18 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 32/222/0/0 Saksmappe : 2014/46 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon areal hytte - 32/222 - Trond Fredriksen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 134,8 m² BYA og 153,3 m² BRA, samt mønehøyde på 5,9 m og gesimshøyde på 4,8 m på eiendommen gnr./bnr. 32/222. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Tiltakshaver er Trond Fredriksen. Drammens hus og hytter søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for areal på hytte. Eiendommen ligger på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Reguleringsplanen sier blant annet: Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke oversige 5,5 m over terreng. Maksimal grunnflate BYA for en fritidsbolig skal ikke overstige 120 m², eller 150 m² samlet bruksareal Dispensasjonen begrunnes med: Omsøkt hytte er en oppstuguhytte, noe som gjør at mønehøyden blir på 5,9 m og gesimshøyde blir på 4,8 m over terreng. I området finnes mange oppstuguhytter og disse har åpenbart mønehøyde over 5,5 m og gesimshøyde over 3,5 m. Vi mener omsøkte hytte vil passe godt inn i omgivelsene. Omsøkt hytte har BYA 134,8 m² og BRA 153,3 m². Vi håper i og med tiltaket ikke overskrider reguleringsbestemmelsene med mer enn 14,8 m² BYA og kun 3,3 m² BRA at kommunen vil

19 stille seg positive til tiltaket. Vi gjør oppmerksomme på at tiltaket er innenfor tillatte utnyttingsgrad (14,78 %) dette medregnet 2 biloppstillingsplasser på totalt 36 m². For det ytre miljøet mener vi at omsøkt tiltak er positivt fordi: Det ikke berører arealer som benyttes av barn og unge. Det avviker ikke fra eksisterende bygningsmiljø, terreng eller landskap Det kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur og transportsystem. Tiltaket er varslet og det er ikke merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I denne saken er det søkt om et utvidet areal, samt økt mønehøyde og gesimshøyde. Det vurderes til at en endring av arealet og økning i møne- og gesimshøyde i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 134,8 m² BYA og 153,3 m² BRA, samt mønehøyde på 5,9 m og gesimshøyde på 4,8 m på eiendommen gnr./bnr. 32/222. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Tegninger

20 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 84/47/0/0 Saksmappe : 2014/21 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon areal - 84/47 - Trude Hulbak Røland MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 106,8 m² BYA på eiendommen gnr./bnr. 84/47. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Tiltakshaver er Trude Hulbak Røland Eiendommen ligger på reguleringsplan for Vorset sameie. Reguleringsplanen sier blant annet: Hytte og uthus skal ligge under samme tak, med maks grunnflate på 100 m² Dispensasjonen begrunnes med: Prosjektet baseres på samme bredde, takvinkel og dermed høyde som den laveste tilstøtende del av hytta. Utvendig bredde 5,2 m og lengde 6,0 m, til sammen 31,2 m². Hytta har fra tidligere grunnflate 76,5 m². Samlet areal blir dermed 106,8 m². dette innebærer at det søkes dispensasjon for en overskridelse av reguleringsplanens grense på 100 m² med 6,8 m². Vi er kjempeglad i Vorset og benytter hytta mye. Statistikken vår viser at vi er der opp mot 30 ganger, ca 85 overnattingsdøgn og over 250 persondøgn i året. Vi ønsker derfor å oppgradere hytta. Vi ønsker å få orden på vann og sanitærforholdene. For å få til en robust og god løsning ønsker vi å samle våtrommene på ett sted. Med dagens hytte blir det svært krevende å få en god løsning. Både teknisk sett og i forhold til frost. (hytta står i dag på peler)

21 Vi har også igangsatt et prosjekt sammen med Rollag el-verk om å få etablert strøm. Vi har tatt initiativ til, og er i ferd med å samle tilstrekkelig med hyttenaboer slik at strøm kan realiseres. Vi benytter også Odd Eldar Tveiten som rådgiver for VA. Vi mener det er naturlig å bygge ut hytta mot nord. Det blir en god løsning både funksjonelt og arkitektonisk. Når vi samler både toalett, bad, kjøkken og badstu, må vi ha den angitte lengden på 6 meter for å få dette til. Vi har også behov for et lite ekstra soverom når vi får flere generasjoner på besøk. Vi mener tilbygget på 5,2*6 meter vil gi et godt inntrykk utvendig godt tilpasset høyder og bredder og materialbruk som hytta for øvrig. Å kutte ca 6,8 m² som vi søker dispensasjon for håper vi kunne unngå. Det vil gi en vesentlig dårligere løsning for oss. Vi trenger lengden på 6 m. En kunne tenke seg en annen form med kortere tilbygg enn 6 m og noe bredere. Men det er ikke ønskelig å øke bredden, da det vil gi for høyt og bredt tak i forhold til hytta for øvrig. Det må innrømmes at når vi ser mange andre store hytter i nabolaget i fjellet håper vi de ekstra 6 m² godkjennes. Tiltaket er varslet og det er ikke merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Vorset sameie. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I denne saken er det søkt om et utvidet areal i tilbygg. Det søkes om 6,8 m² utover reguleringsbestemmelsene. Det vurderes til at en endring av arealet i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 106,8 m² BYA på eiendommen gnr./bnr. 84/47. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Tegninger

22 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 32/303/0/0 Saksmappe : 2014/151 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon mønehøyde - 32/303 - Egil Sponland MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for økning av mønehøyde til 6,1 meter over ferdig planert terreng på eiendommen gnr. 32, bnr En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Tiltakshaver er Egil Sponland Solhytten søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for mønehøyde på hytte. Eiendommen ligger på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Reguleringsplanen sier blant annet: Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke oversige 5,5 m over terreng. Maksimal grunnflate BYA for en fritidsbolig skal ikke overstige 120 m², eller 150 m² samlet bruksareal Dispensasjonen begrunnes med: Vi søker om byggetillatelse for hytte med oppstugu. Dette medfører at mønehøyde på oppstugudelen blir høyere enn tillatt maks mønehøyde i flg. Reguleringsbestemmelsene. Mønehøyde på oppstugu fra ferdig planert terreng vil bli ca 6,1 meter. (5,9 meter fra topp grunnmur) Det søkes derfor om dispensasjon for å få sette opp hytte med oppstugu og med mønehøyde over tillatt makshøyde i flg. Bestemmelser. Tomta ligger litt for seg selv. Hytta er plassert med møneretning parallelt med høydekotene på tomta. Hytta ligger veldig fint tilpasset eksisterende terreng og synes ikke å virke ruvende. Det er ca 50 meter fra omsøkte hytte og til nærmeste nabohytte. Det er derfor ingen nære

23 naboer som blir sjenert av høyden. Dispensasjonssøknad var nabovarslet sammen med tiltaket. Ved nabovarselfristens utløp er det ikke kommet noen merknader til tiltaket. Grunneier Harald Grønvold har vært med på befaring på tomta og har heller ingen merknader til omsøkte tiltak. Tiltaket er varslet og det er ikke merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I denne saken er det søkt om en økning av mønehøyden til 6,1 m over ferdig planert terreng. Av tegningene kan det se ut som om snittet av mønehøyden vil være innenfor 6,0 meter over terreng. Dette er innenfor bestemmelsene i kommunedelplan for Vegglifjell. Det vurderes til at en endring av mønehøyden i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for økning av mønehøyde til 6,1 meter over ferdig planert terreng på eiendommen gnr. 32, bnr En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Kart Tegninger

24 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Q21 Saksmappe : 2014/85 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan sykkelsti Svartløklie-Svartli MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for tilrettelegging for sykkelstier. Arbeidene må utføres så skånsom som mulig. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Fakta: Det søkes om tilrettelegging for sykkelstier mellom eksisterende vei i Svartløklie på Fløtterud gnr./bnr. 14/1 og eksisterende vei i Svartli på Gladheim nordre gnr./bnr. 19/2. Vegglifjell friluftslag skriver blant annet: Vegglifjell friluftslag har i sin overordnede plan for sykkelstier tanker om en sykkelsti mellom eksisterende vei i Svartløklie og eksisterende vei i Svartli. Dette med tanke på å utvide sykkeltilbudet på Vegglifjell. Det har hittil ikke vært mulig å komme med sykkel mellom Svartløk og Svartli. Deler av sykkelstien er tenkt lagt i skiløypetraseen. Turtilbudet hadde derfor blitt betydelig utvidet dersom en slik sti hadde kommet. Sykkelstien vil bli skånsomt bearbeidet med en bredde på 1,5 meter. Over de våteste myrene vil det legges klopper slik at det blir minst mulig spor. Grunneierne er informert om dette og har godkjent tiltaket.

25 Vegglifjell friluftslag søker med dette om å få legge til rette for sykkelsti med en bredde på 1,5 meter. Den vil bli skånsomt maskinelt bearbeidet. Det er tidligere gitt tillatelse til bakkeplanering av skiløyper og klopper i samme område. Denne saken var da på høring til berørte instanser. Det var da ingen merknader til tiltaket. Siden sykkelstien i hovedsak skal benytte skiløypene ser vi ingen nye momenter som gjør at vi bør sende saken på ny høring. Vurdering etter naturmangfoldlovens 8 12: I naturbasen er det ingen registreringer av prioriterte naturtyper i det aktuelle området. I artskart til Artsbanken er det heller ingen registrering av rødlistede arter i området. Den omsøkte tilretteleggingen for sykkelstier har derfor ingen negativ påvirkning på kjente forekomster av sårbart biologisk mangfold. Tilrettelegging for sykkelstier vil heller ikke bidra til en samlet belastning som er til skade for noen kjente sårbare økosystem. Konklusjonen er at tilrettelegging for sykkelstier samt bygging av tilhørende klopper og annet for kryssing av bekker ikke er til skade for naturmangfoldet. Saksbehandlers vurdering: Et vilkår for å kunne gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningsloven er at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Som det fremgår i vurderingen vil ikke en dispensasjon for tilrettelegging for sykkelstier være til betydelig skade for verken natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Fordelene ved en slik tilrettelegging for sykkelstier vil være vesentlig større enn ulempene slik det er gjort rede for. Ulempene vil være begrensede. Tiltaket innebærer ikke store ulemper på naturmangfold, naboer eller andre miljøforhold, og fordelene synes å være betydelig større enn ulempene. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for tilrettelegging for sykkelstier. Arbeidene må utføres så skånsom som mulig. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Vedlegg: Kart

26 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2014/140 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Årset-Votndalen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 12, 12-4 godkjennes mindre vesentlig reguleringsendring for areal på tomter iht. vedlagte kart på reguleringsplan Årset-Votndalen godkjent Bestemmelsene endres til for tomter jfr. kart: Maksimal tillatt BYA er 210 m², dette inkluderer 35 m² til parkering. Størrelsen på enkeltbygg skal ikke overstige BYA=150 m². Det tillattes tverrloft/oppstugu på tomtene. Fakta: Det søkes om mindre vesentlig reguleringsendring for deler av reguleringsplan for Årset- Votndalen godkjent Søknaden begrunnes med: Med bakgrunn i at kommunen er restriktive til dispensasjonssøknader har vi startet en prosess der vi søker om å endre deler av reguleringsbestemmelsene for tomtene på nedsiden av Svartliveien. Dette for å lette søknadsarbeidet for utbyggere og de som har hytte på området ved bygging av anneks eller garasje. Reguleringsplanen for disse tomtene ble vedtatt i I følge denne planen kan det kun utbygges 1 hytteenhet pr. tomt og bebygd areal skal ikke overstige 120 m². I Rollag kommune ble det i 2010 vedtatt en ny kommunedelplan for Vegglifjell, og denne tillater størrelse på enkeltbygg opp til BYA=150 m², samlet BYA opptil 210 m², inkludert 35 m² parkeringsareal. Vi søker nå om at reguleringsbestemmelsene ang. byggeareal endres til bestemmelsen som ligger vedtatt i kommunedelplan for Vegglifjell.

27 Saksbehandlers vurdering: Vurdering etter saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens 8 12: Reguleringsendringen har ingen betydning for naturmangfoldet. Endringen påvirker menneskers oppfatning av byggeområdet i landskapet, men har ingen betydning for forekomster av arter og naturtyper. Denne vurderingen omfatter 8 12 i naturmangfoldloven, herunder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-betraktning og vurdering av samlet belastning for kjente, sårbare økosystem. Vi kan heller ikke se at dette området som er lite utbygget vil kunne ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser. En økning av areal på noen tomter mener vi vil kunne minke antallet med dispensasjoner og arealet er likevel innenfor arealbegrensningene for kommunedelplanen for Vegglifjell. Søknaden er forelagt Fylkesmannen i Buskerud. De har kommet med følgende uttalelse: Fylkesmannen viser til mottatt e-post med forespørsel om mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Årset-Votndalen i Rollag kommune. Forslag til endring av reguleringsplaner skal vurderes i henhold til plan- og bygningsloven Før det treffes vedtak skal saken forelegges for berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som blir direkte berørt av endringen. Vi ber derfor om at Rollag kommune sørger for at forslag til endring av reguleringsplaner blir oversendt til Fylkesmannen og eventuelt andre myndigheter for uttalelse, samtidig med varsling av berørte eiere og festere i området. Når det gjelder den aktuelle saken kjenner vi ikke til spesielle natur- eller friluftsinteresser som blir berørt av endringen. Kommunen må vurdere om en økning av utnyttingsgraden for de aktuelle tomtene kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt. Bestemmelsene endres til for tomter jfr. kart: Maksimal tillatt BYA er 210 m², dette inkluderer 35 m² til parkering. Størrelsen på enkeltbygg skal ikke overstige BYA=150 m². Det tillattes tverrloft/oppstugu på tomtene. Rådmannens konklusjon: Med lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 12, 12-4 godkjennes mindre vesentlig reguleringsendring for areal på tomter iht. vedlagte kart på reguleringsplan Årset-Votndalen godkjent Bestemmelsene endres til for tomter jfr. kart: Maksimal tillatt BYA er 210 m², dette inkluderer 35 m² til parkering. Størrelsen på enkeltbygg skal ikke overstige BYA=150 m². Det tillattes tverrloft/oppstugu på tomtene. Vedlegg: Kart

28 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Q80 Saksmappe : 2014/35 Avd : Teknisk Saksbehandler : Gjermund Otterholt Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Kommunestyre Folk Utvalgsleders forslag til vedtak : Ny trafikksikkerhetsplanen har gjennomgått en brei behandlingsprosess og det har blitt innarbeidet en rekke forslag som vi har mottatt fra institusjoner og foreninger i kommunen. Etter høring av planen har det imidlertid ikke kommet vesentlige merknader og høringsversjonen anbefales godkjent slik den foreligger. Planen sluttbehandles i kommunestyret. Fakta: Eksisterende trafikksikkerhetsplan ble sist godkjent i 2007 og planene skal iht. kommunens planstrategi rulleres nå. Administrasjonen har derfor utarbeidet et utkast som har blitt hørt for innspill hos ulike lag/foreninger og organisasjoner i kommunen. Forslag til trafikksikkerhetsplanen for Rollag kommune bygger på mål og strategier i Nasjonal transportplan (NTP) og Strategi for trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud NTP bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med døde eller hardt skadde i transportsektoren. Kommunen har en rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, både som vegmyndighet, skole og barnehageeier, myndighet ved arealplanlegging, ved søknader om fysiske tiltak, som arbeidsgiver og som transportkjøper. I tillegg har kommunen et ansvar gjennom Folkehelseloven, der kommunene er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke negativt for helsetilstanden til befolkningen.

29 Til første gangs behandling i NMR utvalget den etter innspillrunden forelå det innspill fra: Rektor Veggli skole FAU Veggli skole Enhetsleder Barnehage Brannvesen Rollag Havnevesen Hytteeierforening. Planen ble i vedtaket i NMR-utvalget justert delvis etter disse innspillene og sent til høring med høringsfrist 10. mars. Etter høringsrunden merker en seg, at de som hadde innspill i første omgang ikke hadde merknader til høringsutgaven av planen. Følgende hadde uttalelse etter høringsutgaven: Fylkesmannen i Buskerud. Generelt uttalelse om det er viktig og legge til rette for økt bruk av sykkel og gange og redusert bilbruk samt og sikre trygge veier. Fylkeskommunen: Får ikke behandlet planen i utvalget før 25 mars men vil oversende administrativ uttalelse Vurdering Relativt få uttalelser etter høringsrunden tyder på at de aller fleste innspillene ble fanget opp i innspillsrunden og innarbeidet i høringsversjonen. En foreslår derfor ikke nye endringer i planen etter høringsrunden. Eventuelle merknader fra Fylkeskommunen tas opp direkte i NMR utvalget og eventuelt vedlegges forslaget til kommunestyret. Rådmannens konklusjon: Ny trafikksikkerhetsplanen har gjennomgått en brei behandlingsprosess og det har blitt innarbeidet en rekke forslag som vi har mottatt fra institusjoner og foreninger i kommunen. Etter høring av planen har det imidlertid ikke kommet vesentlige merknader og høringsversjonen anbefales godkjent slik den foreligger. Planen sluttbehandles i kommunestyret. Vedlegg: Trafikksikkerhetsplan

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer