Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Gunhild Sole Fossan leder

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 8/14 RS 2/14 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 Sakstittel Referat Offentlig ettersyn - planprogram - kommuneplan Sigdal kommune Delegerte saker Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med næringsvirksomhet - Stian Bjerkgård Konsesjon på erverv av fast eiendom - 69/4/0/0 - Høimyr Lukket/åpen PS 12/14 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 32/186/0/0 PS 13/14 Søknad om dispensasjon for stikkveg til 3 hytter - 16/1 - Erik Bakke PS 14/14 Søknad om dispensasjon areal hytte - 32/222 - Trond Fredriksen PS 15/14 Søknad om dispensasjon areal - 84/47 - Trude Hulbak Røland PS 16/14 Søknad om dispensasjon mønehøyde - 32/303 - Egil Sponland PS 17/14 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - sykkelsti Svartløklie-Svartli PS 18/14 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Årset- Votndalen PS 19/14 Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune

3 PS 8/14 Referat RS 2/14 Offentlig ettersyn - planprogram - kommuneplan Sigdal kommune

4 PS 9/14 Delegerte saker

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : K01 Saksmappe : 2014/92 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med næringsvirksomhet - Stian Bjerkgård MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Søknad fra Stian Bjerkgård om dispensasjon etter 6 for bruk av snøscooter i forbindelse med småoppdrag i hytteområdene i Rollag kommune innvilges. Dispensasjonen gis for 2 år og er gyldig t.o.m Snøscooter skal kun benyttes der det ikke finnes brøytet vei i rimelig nærhet til hyttene. Transporten skal om mulig samordnes med andre oppdrag, og bør i den grad det er mulig følge ubrøyta veg og traseer som tidligere er benyttet til snøscootertransport. Kjøring i oppkjørte skiløyper må ikke forekomme. Det presiseres at firmaet er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at kommunale vilkår for bruk av snøscooter følges. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises ved eventuell kontroll. Det skal leveres rapport til kommunen over utførte oppdrag innen 15. mai hvert år. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Fakta: Stian Bjerkgård i Veggli søker om dispensasjon etter 6 i forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, for bruk av snøscooter i forbindelse med næringsvirksomhet i hytteområdene i Rollag kommune.

6 Formålet med tillatelsen er transport av utstyr i forbindelse med utøvelse av sin næringsvirksomhet i firmaet Numedal Skog og anlegg. Siden skogs- og anleggsarbeid har relativt stille perioder i vinterhalvåret har han vært nødt til å påta seg alternative oppdrag i vintermånedene. Måking av hyttetak og diverse småoppdrag i og rundt hyttene har blitt en betydelig inntektskilde for firmaet. Disse oppdragene krever en del utstyr som tar plass og er vanskelig å bære med seg. Rollag kommune har utarbeidet kriterier for tildeling av dispensasjon. Ved søknad etter 6 gjelder følgende kriterier (vedtatt i kommunestyret ): 6 Tillatelse ved særlige behov: 1. Alle søknader etter 6 skal behandles i NMR. 2. Det må dreie seg om et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. 3. Søknader etter 6 skal tolkes restriktivt, spesielt når det gjelder barmarkskjøring. Det er bare i unntakstilfeller det kan gis tillatelse etter Det kan ikke gis tillatelse etter 6 dersom behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. 5. Enkeltturer eller antallsbegrensning. Rådmannens vurdering: I henhold til 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ gi tillatelse til kjøring utover 2,3,4 og 5 når det påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Ut fra den næringsmessige betydningen det har for firmaet å kunne benytte snøscooter i forbindelse med oppdrag på hytter, anbefales det at Stian Bjerkgård gis dispensasjon for bruk av snøscooter til omsøkte formål. I de kommunale kriteriene for tildeling av dispensasjon for bruk av snøscooter er det kun gitt åpning for enkeltturer eller antallsbegrensning når det gis dispensasjon etter 6, og en eventuell tillatelse skal kun gis dersom behovet ikke kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. I det omsøkte tilfellet er det vanskelig på forhånd å vurdere omfanget av virksomheten, og det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra de kommunale kriteriene når det gjelder bruk av leiekjøring og antallsbegrensning på turene. Det bør likevel presiseres at firmaet er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at tillatelsen kun benyttes til nødvendig transport i forbindelse med omsøkte formål. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Snøscooter skal kun benyttes der det ikke finnes brøytet vei i rimelig nærhet til hyttene. Naturmangfoldloven(NML): Tiltaket er i det følgende vurdert i overensstemmelse med prinsippene i NMLs Det er ikke registreringer i Direktoratet for Naturforvaltning sin Naturbase eller i Artsdatabanken som er til hinder for kjøring med snøscooter i området. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes

7 Rådmannens konklusjon: Det vurderes ikke å være risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet ( 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten ( 10. Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshavere pålegges å dekke kostnadene ( 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet krever særlige tiltak ( 12) Søknad fra Stian Bjerkgård om dispensasjon etter 6 for bruk av snøscooter i forbindelse med småoppdrag i hytteområdene i Rollag kommune innvilges. Dispensasjonen gis for 2 år og er gyldig t.o.m Snøscooter skal kun benyttes der det ikke finnes brøytet vei i rimelig nærhet til hyttene. Transporten skal om mulig samordnes med andre oppdrag, og bør i den grad det er mulig følge ubrøyta veg og traseer som tidligere er benyttet til snøscootertransport. Kjøring i oppkjørte skiløyper må ikke forekomme. Det presiseres at firmaet er ansvarlig for at dispensasjonen ikke misbrukes, og at kommunale vilkår for bruk av snøscooter følges. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises ved eventuell kontroll. Det skal leveres rapport til kommunen over utførte oppdrag innen 15. mai hvert år. Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før kjøring finner sted. Vedlegg: Søknad fra Stian Bjerkgård

8 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 69/4/0/0 Saksmappe : 2014/39 Avd : Utvikling Saksbehandler : Knut Landsverk Konsesjon på erverv av fast eiendom - 69/4/0/0 - Høimyr MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 gir Rollag kommune konsesjon til Turid Kjosar Høymyr og Ole Gunnar Høymyr på erverv av eiendommen gnr 69/4 i Rollag kommune. Det er et vilkår at eierne bosetter seg på eiendommen innen 1 år og selv bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Fakta: Saken gjelder søknad om konsesjon på eiendommen Myran gnr 69/4. Søkere er Ole Gunnar Høymyr og Turid Kjosar Høymyr. Følgende arealopplysninger om eiendommene foreligger: Eiendom Total areal Prod. skog Dyrka mark Anna areal Andel 69/4 Total areal Prod. skog Dyrka mark Anna areal Myran gnr 69/4 100 % Bergseid sameie % Langerud sameie ,5 % Sum Eiendommens bygningsmasse er oppgitt til: Bygningstype Grunnflate Byggeår Ant. Etasjer Tekn. tilstand Bolig sok Bra

9 Kårbolig ½ Bra Stabbur Bra Driftsbygning Bra Vedskjul Dårlig Sommerfjøs Dårlig Eldhus Middels Øvrige opplysninger gitt i søknaden: Kjøpesum fast eiendom er kr. Eiendommen er verdivurdert av Tor Bjørnsrud ( ) til kr. I tillegg kommer kjøpesum for løsøre fastsatt til kr. Avgjørelsesmyndigheten i saken er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift og rundskriv M-6/2003. Etter delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret samt administrativt delegasjonsreglement av er eiendommen av en slik størrelse at den krever politisk behandling. Rådmannens konklusjon: Konsesjonslovens 1 lyder: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl. a. for å tilgodese 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål jf. konsesjonslovens 9 skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Priskontroll Konsesjonsloven 9, 1. ledd lyder: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, skal det legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling Landbruksdepartementet har sendt et forslag om å oppheve priskontrollen etter konsesjonsreglene i 9. Høringsfristen var 1. feb Landbruksdepartementet har ( ) også sendt brev til landets kommuner med henstilling om at den pris partene har avtalt, ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon. Departementets henstilling er tilbakevist fra politisk hold samt ekspert innen offentlig rett fordi henstillingen opptrer i strid med konsesjonsloven (som ikke er endret). Rollag kommune legger derfor til grunn konsesjonslovens bestemmelser og tar ikke hensyn til departementets henstilling ved behandling av denne konsesjonssaken.

10 Landbruksdepartementet har i rundskriv M-3/2002 og M-7/2002, M-4/2004, M-1/2010 og M- 2/2012 gitt retningslinjer for hvordan og hvilke landbrukseiendommer som skal prisvurderes. For eiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, forstås som en pris som bidrar til å realisere målene i landbrukspolitikken. Skal en nå målene om blant annet sikret rekruttering og tilrettelegging for inntektsmuligheter som skaper stabile heltids- og deltids arbeidsplasser i landbruket, må prisen på landbrukseiendommer ikke være høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdien eiendommen har som bosted. Samtidig kan det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. Eiendommen Myran oppfyller kriteriene for at eiendommen skal prisvurderes etter konsesjonslovens bestemmelser: eiendommen er over grensa for odlingsjord (>25 da fulldyrka /overflatedyrka jord). eiendommen har i bolig som kan bebos kjøpesummen er over 2,5 mill. kr. Eiendommen er taksert av Tor Bjørnsud Konklusjonen er oppstilt i tabellen nedenfor i kolonne T.B Rådmannen har foretatt vurdering av taksten i samsvar med gjeldende rundskriv. Rådmannens konklusjon er oppstilt i kolonne merket (Kom. 2014). Objekt År Gr.- flate/bta Tot. areal Da prod. skog totalt %-andel gnr 69/4 Andel jakt Andel prod skog Jakt kr/da Nyttbar tilvekst m3 Andel tilvekst m3 Årlig netto Kap. Rente Takst T.B Kom 2014 Bolig / Boverdi bolig Kårbolig / Driftsbygning Stabbur Vedskjul Sommerfjøs Eldhus Jord % Myran skog % % Langerud sameie ,5 % % Bergseid sameie ,0 % 275 Småviltjakt 563 2, ,5 % Storviltjakt 563 2, ,5 % Meseter SUM Avtalt kjøpesum Boverdi Av tabellen framgår avvikende vurdering spesielt angående tillegg for boverdi. Takstmann Tor Bjørnsrud skriver i brev av følgende om tillegg for boverdi for eiendommen Myran:.. Boverdi har med beliggenhet i forhold til nærhet til arbeidsplasser mv. Det at eiendommen ligger i pendleravstand til Kongsberg øker verdien på boligen som bosted for folk som ønsker å flytte ut av byen, og likevel dagpendle til jobben. Boverdien er fastsatt skjønnsmessig og utgjør ,- av verdien på boligen.

11 Utgangspunkt for verdsettelse av bygninger herunder bolighus på gårdsbruk er: Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) som svarer til antatt nyanleggskostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen (nedskrivingen) av nyanleggskostnaden bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning. Lovgrunnlag for boverdi jf. M pkt 8.6.3: For en del landbruksområder, bl.a. by- og tettstednære områder og generelt attraktive bo-områder, er det press i boligmarkedet. Det innebærer til dels stor forskjell mellom det alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på tilsvarende boliger på landbrukseiendommer i ett og samme område. Harmonisering kan skje ved at det legges en boverdi til kostnadsverdien på boliger på landbrukseiendommer i områder der beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn det alminnelige prisnivå på boligeiendommer. Ved vurdering av størrelsen på eventuell boverdi, vil tomtepriser for boligeiendommer i området - ved siden av det alminnelige prisnivå på boligeiendommer - gi en viss veiledning Innen rammen må eventuelt tillegg av boverdi vurderes konkret i den enkelte sak. Det innebærer lavt tillegg i områder der beregnet kostnadsverdi på boliger på landbrukseiendommer ligger lite under det alminnelige prisnivå på boligeiendommer, og trinnvis høyere tillegg der det alminnelige prisnivå på boligeiendommer er høyere enn beregnet kostnadsverdi. Øvre ramme boverdi er kr (M-1/2010). Etter rådmannens vurdering kan det generelt ikke tillegges boverdi på landbrukseiendommer i Rollag. Det er ikke prispress på boligeiendommer i kommunen, og det er mer sannsynlig at markedspris på boligeiendommer ligger lavere enn kostnadsverdi. I Rollag kommune synes det imidlertid å være større markedsinteresse for mindre landbrukseiendommer (med bolig) sammenlignet med vanlig boligeiendommer. Det alminnelige prisnivå for bolig på attraktive småbruk kan derfor ligge høyere enn tilsvarende frittliggende boligeiendom. Dette forhold utløser imidlertid ikke tillegg for boverdi etter M-3/2002. Tilleggsavtale til kjøpekontrakt om Medseter Tilleggsavtale av som fastslo at bygninger på Medseter ikke inngikk i salget er avløst av ny tilleggsavtale mellom kjøper og selger, datert : Bygningene på Meseter skal følge med i salget uten tillegg i oppgjøret Selger skal ha leierett til hytte på Medseter og har plikt til å vedlikeholde bygningen samt betale forsikring og evt. skatter avgifter Leieretten er personlig og gjelder for selger og hans samboer Avtalen skal tinglyses som heftelse på eiendommen Det er antatt at tilleggsavtalen gjelder for mer enn 10 år. Dette krever behandling etter jordlovens 12. Konklusjon priskontroll: Vurdering av den avtalte pris kr må ses i lys av at det etter rådmannens vurdering ikke kan tillegges boverdi på eiendommen. Bygningene på Meseter (unntatt i taksten av ) skal imidlertid følge med i salget uten tillegg i oppgjøret. Spørsmålet er om dette oppveier fratrekk for boverdi. Det er antatt bygningene neppe kan disponeres av eier eller gi inntekter til eieren i hans eiertid. Bygningene representerer likevel en verdi for eiendommen på lang sikt. Etter rådmannens vurdering kan prisen på eiendommen godkjennes i lys av tillegg for verdi av bygningene på Meseter.

12 Bosetting I vurdering av konsesjonsspørsmålet skal det tas særlig hensyn til om erververen vil ta fast bopel på eiendommen for selv og drive den. Befolkningsutviklingen i kommunen er i nedgang. Den prognostiserte befolkningsveksten fram mot 2020 (kilde SSB) viser at Rollag kommune risikerer ytterligere befolkningsnedgang selv med høy nasjonal vekst. Det legges derfor stor vekt på bosetting selv ved ervervelse av mindre landbrukseiendommer. Dette vil også bidra til å ivareta eiendommen på best mulig måte. Søker opplyser i søknaden av de vil bosette seg på eiendommen. Driftsmessig løsning. Ved behandling av konsesjonssaker må det vurderes om eiendommen bør bestå som eget bruk. Spørsmålet er om hva som er mest gagnlig for samfunnet» jf. konsesjonsloven og jordlovens 1. Det må derfor foretas en helhetsvurdering over hva som er tjenlig ut fra samfunnsutviklingen i området og tjenlig for det aktuelle bruket. Momenter som har betydning i en slik vurdering er bl.a.: bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Etter rådmannens vurdering vil eiendommen på bakgrunn av størrelse og beskaffenhet ha størst betydning som bosted. Bosetting vurderes som mest ganglig for kommunen, og det synes derfor ikke aktuelt å benytte eiendommen som tilleggsareal til andre bruk. Etter lovending i konsesjonsloven i kraft fra 1. juli 2009, innebærer driveplikt for jordbruksarealet en personlig og varig plikt som ikke lenger er knyttet opp mot ervervet av eiendommen. Driveplikten kan oppfylles etter jordloven 8 annet ledd ved bortleie. Jorda leies i dag ut til nabo. Søker skriver om planer for bruk av eiendommen: På kort sikt fortsette drifta slik tidligere eier har drevet eiendommen. På lang sikt vedlikeholde og videreutvikle eiendommen, samt se på mulighetene for husdyrhold på eiendommen. Skikkethet Det skal legges vekt på om erververen anses skikket til å drive eiendommen. M-2/2009 beskriver dette nærmere: Det kreves ingen formell utdanning. Praksis fra landbruk kan oppveie manglende formell utdanning. Det er ikke opplyst i søknaden om søkernes kvalifikasjoner. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Rådmannen antar at eierne kan og vil ivareta eiendommens produksjonsevne og utnyttelsesevne, slik at eiendommen i framtida også kan legge grunnlag for drift og bosetting. Konklusjon Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 anbefaler rådmannen at Rollag kommune gir konsesjon til Turid Kjosar Høymyr og Ole Gunnar Høymyr på erverv av eiendommen gnr 69/4 i Rollag kommune. Det er et vilkår at eierne bosetter seg på eiendommen innen 1 år og selv bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Vedlegg: Søknad om konsesjon

13 Tilleggsavtale Takst av

14 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 32/186/0/0 Saksmappe : 2014/87 Avd : Utvikling Saksbehandler : Knut Landsverk Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 32/186/0/0 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Med hjemmel i konsesjonsloven av nr 98 gir Rollag kommune konsesjon til Bjørn Clausen og Barbro Helgesen på erverv av 1/5 ideell andel av gnr. 32/186. Fakta: Bjørn Clausen og Barbro Helgesen søker om konsesjon på ideell 1/5 av gnr 32/186. Eiendommen er ubebygd og består av ca 15 dekar produktiv skog samt 21 dekar annet areal. Arealet er i kommuneplan LNF-område. Eiendommen er ikke å regne som landbrukseiendom. Eiendommen ble utskilt fra gnr 32/1 jf. delingssak 3/04 (NMR). Søker opplyser at dagens bruk av eiendommen skal opprettholdes i samsvar med planstatus. Avgjørelsesmyndigheten i saken er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift og rundskriv M-6/2003. Etter delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret samt administrativt delegasjonsreglement av har jordbrukssjefen ikke fullmakt til å fatte vedtak i saker som gjelder konsesjon på ubebygd eiendom større enn 5 da. Saksbehandlers vurdering:

15 Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser samt hensyn til bosettingen. Det er ingen merknader til saken Konklusjon : Rådmannen anbefaler at Rollag kommune med hjemmel i konsesjonsloven av nr 98 gir konsesjon til Bjørn Clausen og Barbro Helgesen på 1/5 ideell andel av gnr. 32/186.

16 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 16/1/0/0 Saksmappe : 2014/43 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon for stikkveg til 3 hytter - 16/1 - Erik Bakke MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for stikkvei til tre hytter på eiendommen gnr./bnr. 16/1. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Det søkes om dispensasjon for stikkvei til 3 hytter innenfor reguleringsplan for Sundtjønn Vest. Dispensasjonen begrunnes med: Traseen legges der det i dag allerede er etablert adkomststi og grøftetrase for framføring av strøm. Det er ikke forekomster av prioriterte naturtyper eller spesielle artsfunn på Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase eller artsdatabanken sin artsdatabase i nærheten av omsøkt trase. Søknaden er ikke i konflikt med godkjent sti- og løypenett, eller andre kjente friluftsinteresser. Søknaden er ikke i konflikt med registrerte kulturminner med grunnlag i det arbeid som er utført i forbindelse med godkjent reguleringsplan. Traseen ligger ikke utsatt i forhold til fare for ras eller flom. Traseen er ikke i konflikt med eksisterende eller ubebygde hyttetomter. Traseen vil også fungere som landbruksadkomst for å unngå kjøring i terrenget på strekningen.

17 Bygging av kjørestien vil være i tråd med det kommunale ønsket om økt standard av infrastruktur, og derav også økt bruk av hyttene for familiene i årene som kommer, og også være i samsvar med prinsipper om universell utforming. En oppsummering av alle nevnte forhold tilsier at den omsøkte vegen ikke er i konflikt med spesielle natur- og miljøverdier, samtidig som nytten vil være stor for den enkelte hytteeier og dennes familie. Fordelene vil være klart større enn ulempene, og kravene som er stilt i planog bygningslovens 19-2 burde klart være oppfylt for et positivt vedtak. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Et vilkår for å kunne gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningsloven er at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det vurderes til at stikkvei til tre hytter i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for stikkvei til tre hytter på eiendommen gnr./bnr. 16/1. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Kart

18 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 32/222/0/0 Saksmappe : 2014/46 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon areal hytte - 32/222 - Trond Fredriksen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 134,8 m² BYA og 153,3 m² BRA, samt mønehøyde på 5,9 m og gesimshøyde på 4,8 m på eiendommen gnr./bnr. 32/222. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Tiltakshaver er Trond Fredriksen. Drammens hus og hytter søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for areal på hytte. Eiendommen ligger på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Reguleringsplanen sier blant annet: Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke oversige 5,5 m over terreng. Maksimal grunnflate BYA for en fritidsbolig skal ikke overstige 120 m², eller 150 m² samlet bruksareal Dispensasjonen begrunnes med: Omsøkt hytte er en oppstuguhytte, noe som gjør at mønehøyden blir på 5,9 m og gesimshøyde blir på 4,8 m over terreng. I området finnes mange oppstuguhytter og disse har åpenbart mønehøyde over 5,5 m og gesimshøyde over 3,5 m. Vi mener omsøkte hytte vil passe godt inn i omgivelsene. Omsøkt hytte har BYA 134,8 m² og BRA 153,3 m². Vi håper i og med tiltaket ikke overskrider reguleringsbestemmelsene med mer enn 14,8 m² BYA og kun 3,3 m² BRA at kommunen vil

19 stille seg positive til tiltaket. Vi gjør oppmerksomme på at tiltaket er innenfor tillatte utnyttingsgrad (14,78 %) dette medregnet 2 biloppstillingsplasser på totalt 36 m². For det ytre miljøet mener vi at omsøkt tiltak er positivt fordi: Det ikke berører arealer som benyttes av barn og unge. Det avviker ikke fra eksisterende bygningsmiljø, terreng eller landskap Det kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur og transportsystem. Tiltaket er varslet og det er ikke merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I denne saken er det søkt om et utvidet areal, samt økt mønehøyde og gesimshøyde. Det vurderes til at en endring av arealet og økning i møne- og gesimshøyde i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 134,8 m² BYA og 153,3 m² BRA, samt mønehøyde på 5,9 m og gesimshøyde på 4,8 m på eiendommen gnr./bnr. 32/222. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Tegninger

20 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 84/47/0/0 Saksmappe : 2014/21 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon areal - 84/47 - Trude Hulbak Røland MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 106,8 m² BYA på eiendommen gnr./bnr. 84/47. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Tiltakshaver er Trude Hulbak Røland Eiendommen ligger på reguleringsplan for Vorset sameie. Reguleringsplanen sier blant annet: Hytte og uthus skal ligge under samme tak, med maks grunnflate på 100 m² Dispensasjonen begrunnes med: Prosjektet baseres på samme bredde, takvinkel og dermed høyde som den laveste tilstøtende del av hytta. Utvendig bredde 5,2 m og lengde 6,0 m, til sammen 31,2 m². Hytta har fra tidligere grunnflate 76,5 m². Samlet areal blir dermed 106,8 m². dette innebærer at det søkes dispensasjon for en overskridelse av reguleringsplanens grense på 100 m² med 6,8 m². Vi er kjempeglad i Vorset og benytter hytta mye. Statistikken vår viser at vi er der opp mot 30 ganger, ca 85 overnattingsdøgn og over 250 persondøgn i året. Vi ønsker derfor å oppgradere hytta. Vi ønsker å få orden på vann og sanitærforholdene. For å få til en robust og god løsning ønsker vi å samle våtrommene på ett sted. Med dagens hytte blir det svært krevende å få en god løsning. Både teknisk sett og i forhold til frost. (hytta står i dag på peler)

21 Vi har også igangsatt et prosjekt sammen med Rollag el-verk om å få etablert strøm. Vi har tatt initiativ til, og er i ferd med å samle tilstrekkelig med hyttenaboer slik at strøm kan realiseres. Vi benytter også Odd Eldar Tveiten som rådgiver for VA. Vi mener det er naturlig å bygge ut hytta mot nord. Det blir en god løsning både funksjonelt og arkitektonisk. Når vi samler både toalett, bad, kjøkken og badstu, må vi ha den angitte lengden på 6 meter for å få dette til. Vi har også behov for et lite ekstra soverom når vi får flere generasjoner på besøk. Vi mener tilbygget på 5,2*6 meter vil gi et godt inntrykk utvendig godt tilpasset høyder og bredder og materialbruk som hytta for øvrig. Å kutte ca 6,8 m² som vi søker dispensasjon for håper vi kunne unngå. Det vil gi en vesentlig dårligere løsning for oss. Vi trenger lengden på 6 m. En kunne tenke seg en annen form med kortere tilbygg enn 6 m og noe bredere. Men det er ikke ønskelig å øke bredden, da det vil gi for høyt og bredt tak i forhold til hytta for øvrig. Det må innrømmes at når vi ser mange andre store hytter i nabolaget i fjellet håper vi de ekstra 6 m² godkjennes. Tiltaket er varslet og det er ikke merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Vorset sameie. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I denne saken er det søkt om et utvidet areal i tilbygg. Det søkes om 6,8 m² utover reguleringsbestemmelsene. Det vurderes til at en endring av arealet i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for areal på 106,8 m² BYA på eiendommen gnr./bnr. 84/47. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Tegninger

22 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 32/303/0/0 Saksmappe : 2014/151 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon mønehøyde - 32/303 - Egil Sponland MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for økning av mønehøyde til 6,1 meter over ferdig planert terreng på eiendommen gnr. 32, bnr En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Fakta: Tiltakshaver er Egil Sponland Solhytten søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for mønehøyde på hytte. Eiendommen ligger på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Reguleringsplanen sier blant annet: Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke oversige 5,5 m over terreng. Maksimal grunnflate BYA for en fritidsbolig skal ikke overstige 120 m², eller 150 m² samlet bruksareal Dispensasjonen begrunnes med: Vi søker om byggetillatelse for hytte med oppstugu. Dette medfører at mønehøyde på oppstugudelen blir høyere enn tillatt maks mønehøyde i flg. Reguleringsbestemmelsene. Mønehøyde på oppstugu fra ferdig planert terreng vil bli ca 6,1 meter. (5,9 meter fra topp grunnmur) Det søkes derfor om dispensasjon for å få sette opp hytte med oppstugu og med mønehøyde over tillatt makshøyde i flg. Bestemmelser. Tomta ligger litt for seg selv. Hytta er plassert med møneretning parallelt med høydekotene på tomta. Hytta ligger veldig fint tilpasset eksisterende terreng og synes ikke å virke ruvende. Det er ca 50 meter fra omsøkte hytte og til nærmeste nabohytte. Det er derfor ingen nære

23 naboer som blir sjenert av høyden. Dispensasjonssøknad var nabovarslet sammen med tiltaket. Ved nabovarselfristens utløp er det ikke kommet noen merknader til tiltaket. Grunneier Harald Grønvold har vært med på befaring på tomta og har heller ingen merknader til omsøkte tiltak. Tiltaket er varslet og det er ikke merknader til tiltaket. Så vidt vi vurderer vil ikke denne saken berøre regionale eller nasjonale interesser og er derfor ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Hytta vil ligge på reguleringsplan for Lauvhovd-Persbu. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I denne saken er det søkt om en økning av mønehøyden til 6,1 m over ferdig planert terreng. Av tegningene kan det se ut som om snittet av mønehøyden vil være innenfor 6,0 meter over terreng. Dette er innenfor bestemmelsene i kommunedelplan for Vegglifjell. Det vurderes til at en endring av mønehøyden i denne saken ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen eller lovens formålsbestemmelser. Videre vurderes det etter en samlet vurdering at fordelene vil være større enn ulempene. Tiltaket vil ikke forringe område eller berøre nasjonale eller regionale interesser. Etter en samlet vurdering finner en i denne saken å kunne anbefale dispensasjon innvilget. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for økning av mønehøyde til 6,1 meter over ferdig planert terreng på eiendommen gnr. 32, bnr En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Vedlegg: Kart Tegninger

24 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Q21 Saksmappe : 2014/85 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan sykkelsti Svartløklie-Svartli MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for tilrettelegging for sykkelstier. Arbeidene må utføres så skånsom som mulig. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Fakta: Det søkes om tilrettelegging for sykkelstier mellom eksisterende vei i Svartløklie på Fløtterud gnr./bnr. 14/1 og eksisterende vei i Svartli på Gladheim nordre gnr./bnr. 19/2. Vegglifjell friluftslag skriver blant annet: Vegglifjell friluftslag har i sin overordnede plan for sykkelstier tanker om en sykkelsti mellom eksisterende vei i Svartløklie og eksisterende vei i Svartli. Dette med tanke på å utvide sykkeltilbudet på Vegglifjell. Det har hittil ikke vært mulig å komme med sykkel mellom Svartløk og Svartli. Deler av sykkelstien er tenkt lagt i skiløypetraseen. Turtilbudet hadde derfor blitt betydelig utvidet dersom en slik sti hadde kommet. Sykkelstien vil bli skånsomt bearbeidet med en bredde på 1,5 meter. Over de våteste myrene vil det legges klopper slik at det blir minst mulig spor. Grunneierne er informert om dette og har godkjent tiltaket.

25 Vegglifjell friluftslag søker med dette om å få legge til rette for sykkelsti med en bredde på 1,5 meter. Den vil bli skånsomt maskinelt bearbeidet. Det er tidligere gitt tillatelse til bakkeplanering av skiløyper og klopper i samme område. Denne saken var da på høring til berørte instanser. Det var da ingen merknader til tiltaket. Siden sykkelstien i hovedsak skal benytte skiløypene ser vi ingen nye momenter som gjør at vi bør sende saken på ny høring. Vurdering etter naturmangfoldlovens 8 12: I naturbasen er det ingen registreringer av prioriterte naturtyper i det aktuelle området. I artskart til Artsbanken er det heller ingen registrering av rødlistede arter i området. Den omsøkte tilretteleggingen for sykkelstier har derfor ingen negativ påvirkning på kjente forekomster av sårbart biologisk mangfold. Tilrettelegging for sykkelstier vil heller ikke bidra til en samlet belastning som er til skade for noen kjente sårbare økosystem. Konklusjonen er at tilrettelegging for sykkelstier samt bygging av tilhørende klopper og annet for kryssing av bekker ikke er til skade for naturmangfoldet. Saksbehandlers vurdering: Et vilkår for å kunne gi dispensasjon etter 19-2 i plan- og bygningsloven er at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Som det fremgår i vurderingen vil ikke en dispensasjon for tilrettelegging for sykkelstier være til betydelig skade for verken natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Fordelene ved en slik tilrettelegging for sykkelstier vil være vesentlig større enn ulempene slik det er gjort rede for. Ulempene vil være begrensede. Tiltaket innebærer ikke store ulemper på naturmangfold, naboer eller andre miljøforhold, og fordelene synes å være betydelig større enn ulempene. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for tilrettelegging for sykkelstier. Arbeidene må utføres så skånsom som mulig. En gjør oppmerksom på følgende: Før byggearbeidet kan ta til må det godkjennes med eget vedtak om byggetillatelse. Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppest og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8, 2. ledd. Vedlegg: Kart

26 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2014/140 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Årset-Votndalen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 12, 12-4 godkjennes mindre vesentlig reguleringsendring for areal på tomter iht. vedlagte kart på reguleringsplan Årset-Votndalen godkjent Bestemmelsene endres til for tomter jfr. kart: Maksimal tillatt BYA er 210 m², dette inkluderer 35 m² til parkering. Størrelsen på enkeltbygg skal ikke overstige BYA=150 m². Det tillattes tverrloft/oppstugu på tomtene. Fakta: Det søkes om mindre vesentlig reguleringsendring for deler av reguleringsplan for Årset- Votndalen godkjent Søknaden begrunnes med: Med bakgrunn i at kommunen er restriktive til dispensasjonssøknader har vi startet en prosess der vi søker om å endre deler av reguleringsbestemmelsene for tomtene på nedsiden av Svartliveien. Dette for å lette søknadsarbeidet for utbyggere og de som har hytte på området ved bygging av anneks eller garasje. Reguleringsplanen for disse tomtene ble vedtatt i I følge denne planen kan det kun utbygges 1 hytteenhet pr. tomt og bebygd areal skal ikke overstige 120 m². I Rollag kommune ble det i 2010 vedtatt en ny kommunedelplan for Vegglifjell, og denne tillater størrelse på enkeltbygg opp til BYA=150 m², samlet BYA opptil 210 m², inkludert 35 m² parkeringsareal. Vi søker nå om at reguleringsbestemmelsene ang. byggeareal endres til bestemmelsen som ligger vedtatt i kommunedelplan for Vegglifjell.

27 Saksbehandlers vurdering: Vurdering etter saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens 8 12: Reguleringsendringen har ingen betydning for naturmangfoldet. Endringen påvirker menneskers oppfatning av byggeområdet i landskapet, men har ingen betydning for forekomster av arter og naturtyper. Denne vurderingen omfatter 8 12 i naturmangfoldloven, herunder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-betraktning og vurdering av samlet belastning for kjente, sårbare økosystem. Vi kan heller ikke se at dette området som er lite utbygget vil kunne ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser. En økning av areal på noen tomter mener vi vil kunne minke antallet med dispensasjoner og arealet er likevel innenfor arealbegrensningene for kommunedelplanen for Vegglifjell. Søknaden er forelagt Fylkesmannen i Buskerud. De har kommet med følgende uttalelse: Fylkesmannen viser til mottatt e-post med forespørsel om mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Årset-Votndalen i Rollag kommune. Forslag til endring av reguleringsplaner skal vurderes i henhold til plan- og bygningsloven Før det treffes vedtak skal saken forelegges for berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som blir direkte berørt av endringen. Vi ber derfor om at Rollag kommune sørger for at forslag til endring av reguleringsplaner blir oversendt til Fylkesmannen og eventuelt andre myndigheter for uttalelse, samtidig med varsling av berørte eiere og festere i området. Når det gjelder den aktuelle saken kjenner vi ikke til spesielle natur- eller friluftsinteresser som blir berørt av endringen. Kommunen må vurdere om en økning av utnyttingsgraden for de aktuelle tomtene kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt. Bestemmelsene endres til for tomter jfr. kart: Maksimal tillatt BYA er 210 m², dette inkluderer 35 m² til parkering. Størrelsen på enkeltbygg skal ikke overstige BYA=150 m². Det tillattes tverrloft/oppstugu på tomtene. Rådmannens konklusjon: Med lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 12, 12-4 godkjennes mindre vesentlig reguleringsendring for areal på tomter iht. vedlagte kart på reguleringsplan Årset-Votndalen godkjent Bestemmelsene endres til for tomter jfr. kart: Maksimal tillatt BYA er 210 m², dette inkluderer 35 m² til parkering. Størrelsen på enkeltbygg skal ikke overstige BYA=150 m². Det tillattes tverrloft/oppstugu på tomtene. Vedlegg: Kart

28 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Q80 Saksmappe : 2014/35 Avd : Teknisk Saksbehandler : Gjermund Otterholt Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Kommunestyre Folk Utvalgsleders forslag til vedtak : Ny trafikksikkerhetsplanen har gjennomgått en brei behandlingsprosess og det har blitt innarbeidet en rekke forslag som vi har mottatt fra institusjoner og foreninger i kommunen. Etter høring av planen har det imidlertid ikke kommet vesentlige merknader og høringsversjonen anbefales godkjent slik den foreligger. Planen sluttbehandles i kommunestyret. Fakta: Eksisterende trafikksikkerhetsplan ble sist godkjent i 2007 og planene skal iht. kommunens planstrategi rulleres nå. Administrasjonen har derfor utarbeidet et utkast som har blitt hørt for innspill hos ulike lag/foreninger og organisasjoner i kommunen. Forslag til trafikksikkerhetsplanen for Rollag kommune bygger på mål og strategier i Nasjonal transportplan (NTP) og Strategi for trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud NTP bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med døde eller hardt skadde i transportsektoren. Kommunen har en rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, både som vegmyndighet, skole og barnehageeier, myndighet ved arealplanlegging, ved søknader om fysiske tiltak, som arbeidsgiver og som transportkjøper. I tillegg har kommunen et ansvar gjennom Folkehelseloven, der kommunene er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke negativt for helsetilstanden til befolkningen.

29 Til første gangs behandling i NMR utvalget den etter innspillrunden forelå det innspill fra: Rektor Veggli skole FAU Veggli skole Enhetsleder Barnehage Brannvesen Rollag Havnevesen Hytteeierforening. Planen ble i vedtaket i NMR-utvalget justert delvis etter disse innspillene og sent til høring med høringsfrist 10. mars. Etter høringsrunden merker en seg, at de som hadde innspill i første omgang ikke hadde merknader til høringsutgaven av planen. Følgende hadde uttalelse etter høringsutgaven: Fylkesmannen i Buskerud. Generelt uttalelse om det er viktig og legge til rette for økt bruk av sykkel og gange og redusert bilbruk samt og sikre trygge veier. Fylkeskommunen: Får ikke behandlet planen i utvalget før 25 mars men vil oversende administrativ uttalelse Vurdering Relativt få uttalelser etter høringsrunden tyder på at de aller fleste innspillene ble fanget opp i innspillsrunden og innarbeidet i høringsversjonen. En foreslår derfor ikke nye endringer i planen etter høringsrunden. Eventuelle merknader fra Fylkeskommunen tas opp direkte i NMR utvalget og eventuelt vedlegges forslaget til kommunestyret. Rådmannens konklusjon: Ny trafikksikkerhetsplanen har gjennomgått en brei behandlingsprosess og det har blitt innarbeidet en rekke forslag som vi har mottatt fra institusjoner og foreninger i kommunen. Etter høring av planen har det imidlertid ikke kommet vesentlige merknader og høringsversjonen anbefales godkjent slik den foreligger. Planen sluttbehandles i kommunestyret. Vedlegg: Trafikksikkerhetsplan

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg)

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Møtested: Dato: 25.04.2017 Næring, Miljø, Ressurs Tidspunkt: 18:00 20:00 Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av saksliste, blir det befaring på Vegglifjell (Reguleringsplan Storhaug- Kråkås).

Møteinnkalling. Før behandling av saksliste, blir det befaring på Vegglifjell (Reguleringsplan Storhaug- Kråkås). Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Oppmøtested: Veggli sentrum v/texaco kl. 17:00. Før behandling av saksliste,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

Møteinnkalling. Oppmøte ved Felleskjøpet i Veggli kl. 14:00 for befaring på sak 75/15.

Møteinnkalling. Oppmøte ved Felleskjøpet i Veggli kl. 14:00 for befaring på sak 75/15. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: 14:00 Oppmøte ved Felleskjøpet i Veggli kl. 14:00 for befaring på sak 75/15.

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell.

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 16:00 19:45 Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Følgende medlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30.

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 18:00 21:30 Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed,

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed, Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 18:30 20:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Gjermund Otterholt, Tanja Bjørkgården, Kåre Syvertsen (møtte på befaring)

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Gjermund Otterholt, Tanja Bjørkgården, Kåre Syvertsen (møtte på befaring) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rollag kommunehus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 16:00 20:10. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar Strandli,

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune.

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune. Lardal kommune Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/985 FE- 26.02.2014 postmottak@lmd.dep.no. Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 17:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart, vil det bli en informasjon om omstillingsarbeid Rollag og Veggli sentrum.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart, vil det bli en informasjon om omstillingsarbeid Rollag og Veggli sentrum. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 84/15), Knut Landsverk (sak 68/15, 69/15, 70/15)

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 84/15), Knut Landsverk (sak 68/15, 69/15, 70/15) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Gjermund Otterholt, Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 5/14), Knut Landsverk (7/14)

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Gjermund Otterholt, Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 5/14), Knut Landsverk (7/14) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/630-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar Strandli, Hellik Lislien, Monica Fulsås, Live Sunniva Gladheim

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar Strandli, Hellik Lislien, Monica Fulsås, Live Sunniva Gladheim Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Landbruks- og matdepartementet Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/11/4/ 13/1526- Liv Engen 13.02.2014 61244122 Høringsuttalelse fra Lesja kommune, forslag om å oppheve

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 Saksframlegg Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Klagen tas ikke til følge. ::: Sett

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen KJETIL HEITMANN Numedalstunet 3628 VEGGLI Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/850 OTV.. 31 02 36 01 L12 10.04.2017 Reguleringsplan Høghaug - Myrefjell.

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa Arkiv: 59/3 Dato: 22.07.2016 1624/1 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum GBNR. 159/3. CHRISTIAN MULLER. SØKNAD OM KONSESJON.

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer