Det innkalles hermed til fjellstyremøte mandag 10. desember.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles hermed til fjellstyremøte mandag 10. desember."

Transkript

1 FJELLSTYREMEDLEMMENE. VARSEL OM FJELLSTYREMØTE Det innkalles hermed til fjellstyremøte mandag 10. desember. Møtested: Haltdalsstuggu kl Oversikt over sakliste følger vedlagt. Saksframlegg ettersendes. Medlemmer som er forhindret i å møte oversender sakspapirene til sin personlige varamedlem snarest mulig slik at vedkommende får anledning til å sette seg inn i saklisten. I tråd med tidligere praksis serveres det juletallerken med kaffe og kake under møtet. Tar opp oversikt over godtgjørelser under møtet. Fyll ut vedlagt skjema og ta med til møtet. De som ikke møter må sende skjema til Fjellstyrekontoret. Vel møtt. Terje Borgos sekr.

2 OVERSIKT SAKLISTE FJELLSTYREMØTE TIRSDAG /2012. Årsoppgjørsdisposisjoner /2012. Disponering av HV-kontoen. Herunder søknad fra Jan H. Refsethås om støtte på kr til sankegrinder og transportkasse. 26/2012. Høring angående etablering av motorsportsenter 27/2012. Ålen motorklubb, søknad om bruk av område til snøscooterkross 28/2012. Eventuelt gjennomgang av brevsjournal.

3 M Ø T E B O K. Sak nr. 24 / 2012 behandlet i fjellstyremøte den 11/ Arkiv: 4.0. Side 1. Følgende medlemmer var tilstede: John Arne Aasen, Anne Gaare, Ole Roger Gundersen, Magne Arild Bergan og Ann Iren Heksem ÅRSAVSLUTNINGEN ØKONOMISKE DISPOSISJONER En foreløpig oversikt viser følgende utvikling. Det er for tidlig å komme med noen helt klar oversikt, men det er klart at inntekten fra villreinjakten trolig blir uendret. Elgjakta gir betydelig økning (ca ), festeinntektene vil trolig øke med vel ,-, salg av fiskekort øker med nesten ,- mens det for småviltjakta blir en klar nedgang. Har refundert kr til småviltjegere, men tapet blir større i og med at inntektene fra innenbygds jegere (anslagsvis kr ) også blir borte. Tapet blir derfor på mellom kroner. Laksefiske fikk videre en nedgang på ca. kr ,- slik at nedgangen av ordinære inntektene totalt for 2012 blir på ca ,-. Utgiftssiden er det for tidlig å si noe om, men kostnaden på kr ,- for arbeidene med Ledalsstua er ny og kommer derfor i tillegg til ordinære utgifter. Har ikke rukket å se på hvordan tjenestesalget for 2012 faller ut, men en kan ikke regne med at dette påvirker regnskapet i positiv retning i forhold til Det er videre stipulert med økte utgifter til lønn av tillitsvalgte (landsmøte, kurs m.m.) som foregående år. Fjellkassen er videre tilført administrasjonsandel (kr ,-) samt friluftsrelatert andel (kr ,50) fra HV-erstatningen. Avsetning vedrørende forefallende arbeid på fjellstyrenes husvære er på kr ,-. Noe av kostnadene på hytta i Lesetmarka kunne blitt dekt opp fra denne avsetningen og anbefaler at kr ,- brukes for å dekke deler av disse utgiftene. Gjennom avsetning i 2010 er det avsatt kr ,- til fordeling blant eventuelle søknader om støtte til allmennyttige formål. Øvre grense er tidligere satt til kr ,- per. søknad. Gjennom vedtak i 2011 er avsetningen øket til kr ,-. I løpet av 2012 er det bevilget kr som er belastet avsetningen. Avsetning for utstyr til nytt fjellstyrekontor / hjemmeside på kr ,-. Det vil komme en andel på ca. kr ,- i forbindelse med utstoppingen av villreinkalven. Denne er nå ferdig og vil snart bli plassert på kontoret. Regner med at regningen kommer før nyår.

4 Sak 24/2012. Side 2. Under forutsetning av at de ovenstående beregninger er det helt klart at det blir et klart underskudd i fjellstyrets regnskap for Dette er en klar følge av at småviltjakta ble stanset denne høsten. Budsjett for 2013 får en komme tilbake til når en får avklart om det blir salg av tomta til HKØ. På dette grunnlag innstilles på følgende vedtak: Haltdalen fjellstyre overfører rest av dagens avsetning for vedlikehold av fjellstyrenes husvære, kr ,- til Haltdalen fjellstyre overfører tidligere avsetning (eventuelt rest av tidligere avsetning ) til utstyr ved fjellstyrekontoret / hjemmeside, nå pålydende kr ,- til Avsetning for allmennyttige tiltak gjennom året er per dato på kr ,-. Beløpet overføres til Haltdalen fjellstyre avslutter regnskapet for 2012 i tråd med ovenforstående. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

5 M Ø T E B O K. Sak nr. 25 / 2012 behandlet i fjellstyremøte den 10/ Arkiv: 4.0. Side 1. Følgende medlemmer var tilstede: John Arne Aasen, Anne Gaare, Ole Roger Gundersen, Magne Arild Bergan og Ann Iren Heksem DISPONERINGER VEDRØRENDE BRUKEN AV HV-KONTOEN 2012 Viser til tidligere vedtatte regler for bruken av HV-erstatningen samt diskusjon med Husmåssåsida Beitelag og vedtak fattet på grunnlag av diskusjonen. Den vedtatte administrasjonsandel på 10 % utgjør kr.5.503,- og den friluftslivsrelaterte andel på 15 % av restbeløpet utgjør kr ,50. Disse midler blir overført til fjellkassen. Har gått gjennom opplysninger fra Landbrukskontoret og berørte beitebrukere og fått fram tall for antall beitedyr som er sluppet i det aktuelle området sommeren Det kan i følge reglene utbetales godtgjørelse for inntil 40 % av årlig beløp. Dette utgjør maksimalt kr ,-. I tillegg til de som har beitedyr i utmarka resulterte tidligere diskusjon med Husmåssåsida Beitelag at også Per Ole Evenås bør komme i betraktning som tilskuddsberettiget. Oppsettet nedenfor bygger på dette grunnlag. Følgende har hatt beitedyr i området: Jan H. Refsethås 30 ammekuer og 39 ungdyr Per T. Kvernmo 70 voksne sau og 96 lam Terje Rognes 46 voksne sau og 83 lam Reglene for bruken av erstatningen er tidligere avklart og det samme gjelder hvilket punkt i erstatningen som de ulike brukere skal ha erstatning fra. Etter dette blir fordelingen som følger: Reglenes Dyre Besetnings- Sum. Punkt godtgj. godtgjørelse Jan H. Refsethås , ,- Per T. Kvernmo , ,- Terje Rognes , , ,- Sum godtgjørelse kr ,-

6 Sak 25/2012. Side 2. Ut over dette er HV-erstatningen dette året belastet med forsikring av feristen i Lesetmarka, kr.1.114,- og kr 1.251,50 til bru over Klokkarbekken ved Evenmovollene. Det nevnes imidlertid at overføringen av erstatningsbeløpet fra Forsvaret heller ikke dette året skjedde til fastsatt tid. Det ble derfor purret fra fjellstyrets side og på dette grunnlag fikk fjellstyret overført erstatningsbeløpet, kr ,-, pluss kr.690,- i tapte renteinntekter. Videre så foreligger det nå en søknad fra Jan H. Refsethås om støtte på kr ,- for dekning av innkjøpte sankegrinder og behandlingsboks for storvilt med integrert vekt. Søknaden vedlegges og er underskrevet av Refsethås som formann i Husmåssåsida beitelag. Dette er ikke riktig for det er nå Per T. Kvernmo som er leder, valgt på møte i I tilknytning til søknaden viser en til reglene (vedlegges) for bruk av erstatningen fra Forsvaret samt til tidligere praksis. Denne går i korthet ut på at midlene skal benyttes til tiltak som støtter opp om bruken av områdene i Ledalen, øst for Lea. Det er i dag ikke noe storfe på beite i selve Ledalen, de storfe som beiter i aktuell del av statsallmenningen bruker etter det en kjenner til, i svært liten grad utmarksbeite. Søknaden omhandler sankegrinder av metall samt en behandlingsboks med integrert vekt. Dette synes å være utstyr beregnet for storfe og i mindre gran for småfe. Om det da vil være riktig å prioritere å støtte en søknad på kr ,- til innkjøp av dette utstyret, som for øvrig er innkjøpt i 2011, bør vurderes konkret av fjellstyret. Det synes også riktig å påpeke at utstyret er kjøpt inn av Refsethås som privatperson samt at hans besetning i svært liten grad benytter utmarksbeite i statsallmenningen. Det synes også riktig å påpeke at den aktuelle søknad er underskrevet av Refsethås som leder i Husmåssåsida beitelag, noe som ikke er riktig i og med at det er Per T. Kvernmo som er valgt som leder. I 2007 ble det bevilget kr ,- i støtte til sankegrinder i metall. Beløpet ble utbetalt i I søknaden på kr ,- som nå er til behandling utgjør grinder kr 5.000,-. Saldo på HV-kontoen er på ca. kr ,- etter at fjellstyrets beløp for 2012 samt sum for beitegodtgjørelse er belastet kontoen. Det er videre klart at det bør foretas noen reparasjoner på kjerrevegen som går til Evenmovollene fra Renåbekken kommende sommer. Har ikke oversikt over mulige kostnader, men det blir raskt et 5-sifret beløp. Det ble i 2011 bevilget kr ,- til innkjøp av radiobjeller. Det er fortsatt ikke full dekning av radiobjeller i området og det synes faktisk riktig å prioritere en eventuell slik søknad dersom det kommer noen før beitesesongen På grunnlag av ovenforstående innstilles derfor på følgende vedtak: Haltdalen fjellstyre overfører administrasjonsandel og den friluftsrelaterte andel av årets HV-erstatning, til sammen kr ,50, til fjellkassen. Haltdalen fjellstyre overfører årets beitestøtte, kr ,- til de som er berettiget slik støtte. Forsikring av feristen i Lesetmarka og innkjøpte materialer til bru, sum kr ,50 dekkes av HV-erstatningen. Haltdalen fjellstyre bevilger kr ,- til dekning av utgifter til grinder beskrevet i søknaden fra Jan H. Refsethås. Ubenyttet del av HV-erstatningen avsettes for senere bruk.

7 Sak 25/2012. Side 3. Under behandlingen ble det vist til saksframlegget, til foreliggende søknad om støtte samt til reglene for bruken av HV-erstatningen. Fra fjellstyret ble det spesielt pekt på at søknaden var underskrevet av Jan H. Refsethås som leder. Det ble videre påpekt at dette ikke er riktig i og med at det er Per T. Kvernmo som faktisk er leder i Husmåssåsida Beitelag. Videre ble det pekt på at vekta som det nå søkes om dekning for innkjøpet av i stor grad også benyttes av andre brukere uten tilknytning til Husmåssåsida Beitelag. Det ble videre påpekt at det vil være riktig å ha noe midler oppspart på kontoen for bruk i forbindelse med istandsetting av kjerrevegen og eventuelle andre søknader om støtte som er knyttet nærmere opp til utnyttelsen av beitet inne i Ledalen. Det ble også pekt på at dagens regler ble vedtatt i 2008 og at det er tid for ny behandling i 2013 i og med at de ble vedtatt for 5 år. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

8 M Ø T E B O K. Sak nr. 26 / 2012 behandlet i fjellstyremøte den 10/ Arkiv: Side 1. Følgende medlemmer var tilstede: John Arne Aasen, Anne Gaare, Ole Roger Gundersen, Magne Arild Bergan og Ann Iren Heksem HALTDAL SØNDRE STATSALLMENNING - HØRING ANGÅENDE ETABLERING AV MOTORSPORTSENTER Viser til vedlagte kopi av høringsdokumentene. Det er riktig å peke på at dette er en kunngjøring av planoppstarten samt en høring av planprogrammet. Frist for denne høringen er satt til Det er videre klart at det fullstendige høringen er planlagt til mars / april 2013, viser i denne forbindelse til fremdriftsplanen på side 7 i høringsdokumentet. Mottatte planprogram synes å beskrive bakgrunn, eiendomsforhold, beliggenhet og formål på en grei måte. Det samme gjelder overordnede føringer og planstatus, planprosess, utredningsbehov, datagrunnlag, medvirkning og framdriftsplan. Av dette synes det bare å være områdets utstrekning som det kan være aktuelt å uttale seg om i denne omgang samt en eventuell vurdering om en skal gå mot etableringen på nåværende tidspunkt. Området er totalt på ca. 970 dekar og vises på kartet som følger høringsskrivet. Det er helt klart at søndre deler av området er mye brukt som vinterbeiteområde for elg. Vinteren er en vanskelig periode for elgen og uro i dette området vil nok føre til at dyrene som bruker å oppholde seg der tekker til andre områder. Nevner også at fjellstyret har en mye brukt foringsplass nord for HV-senteret, rett over for Gladhaugsvingen. Videre er det klart at det er spillplass for både orrfugl og storfugl innen området. Ulempene for disse viltarter bør kunne reduseres vesentlig ved å legge restriksjoner på bruken av de aktuelle deler av området gjennom høgvinteren og spillperioden. Det synes derfor ikke å være riktig / nødvendig å gå inn for reduksjon av arealet / gå totalt mot etableringen på nåværende tidspunkt. Dette vil være detaljer som fjellstyret får komme tilbake til under høringen av planen i mars april 2013 (områdets totalutstrekning, avgrensing av bruk, oppmerking og inngjerding m.m.). Undertegnede har i en årrekke uttalt at dersom det skal etableres område for snøscooterkross i kommunen så bør dette legges til dette området. Denne planen omhandler en helt annen aktivitet av et helt annet omfang, men prinsipielt blir det det samme. Det synes videre klart at etablering av et motorsportsenter vil kunne få store ringvirkninger for Haltdalen Kurs og Øvingssenter og derfor kunne bli en viktig brikke for å sikre en framtidig drift av HKØ. Omfanget av framtidig aktivitet, hvilken aktivitet og til hvilken tid vil det imidlertid være naturlig å komme tilbake til under detaljhøringen.

9 Sak 26/2012. Side 2. Forslag til vedtak: Haltdalen fjellstyre viser til høringsdokumentet samt til saksframlegget. Haltdalen fjellstyre har på nåværende tidspunkt ingen vesentlige innvendinger til kunngjøring av planen og høring av planprogrammet. Behandling: Under behandlingen ble det vist til kunngjøringen fra Holtålen kommune, det utsendte planprogram samt saksframlegget. Det ble videre vist til tidligere orienteringer til fjellstyret i sakens anledning, orienteringer som viser at området som ønskes benyttet har endret seg og nå er betydelig mindre enn det faktisk var på et tidspunkt. Det var videre full enighet om at det er i forbindelse med høringen i mars / april som fjellstyret må ta en totalvurdering av et mulig motorsportsenter. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt.

10 M Ø T E B O K. Sak nr. 27 / 2012 behandlet i fjellstyremøte den 10/ Arkiv: Side 1. Følgende medlemmer var tilstede: John Arne Aasen, Anne Gaare, Ole Roger Gundersen, Magne Arild Bergan og Ann Iren Heksem HALTDAL SØNDRE STATSALLMENNING - SØKNAD FRA ÅLEN MOTORKLUBB OM BRUK AV OMRÅDE TIL SNØSCOOTERKROSS Viser til vedlagte søknad fra Ålen Motorklubb. Søknaden er stilet til Forsvarsbygg som skal ta stilling til den i forhold til Forsvarets interesser. Fjellstyret og Statskog har fått kopi av søknaden og det synes naturlig at fjellstyret vurderer søknaden og videresender sitt syn til Statskog. Vedlagte kart viser at det er et forholdsvis lite område i tilknytning til parkeringsplassen som planlegges benyttet. Området ligger på oversiden av parkeringsplassen og dagens utfartsløype går, slik som den har vært kjørt, gjennom nedre deler av arealet. Under en befaring i området den 3. desember ble dette forhold luftet med representanter for idrettslaget / turforeninga og det ble da antydet at denne ville legge løypetraseen utenom det arealet som motorklubben eventuelt får tillatelse til å benytte. Søknaden beskriver at området skal benyttes til trening tirsdager, onsdager og torsdager kl samt lørdager og søndager kl Ca halvparten av treningstiden vl bli forbeholdt barneidrett. Videre er det planlagt et 2-dagersløp i slutten av februar, men dato for dette er ikke fastsatt. Dette viser at det vil kunne bli en merkbar aktivitet i området i det det kun er mandager og fredager det ikke skal drives motorsport. Har i mange år vært klar på at dersom det skal være en snøscooterbane i kommunen så bør denne legges i området som er regulert til bruk for forsvaret. Dette er et område der vanlige friluftsaktiviteter allerede møter ulike motoriserte aktiviteter og der naturlig fred og ro allerede er redusert. Det er imidlertid visse krav som bør stilles for eventuelt å anbefale søknaden. Et krav er at området må fysisk avgrenses (inngjerdes) for klart å vise aktørene hvor det kan kjøres samtidig som en unngår at andre brukere (skiløpere, barn) kommer uforvarende inn på området. Videre må det stilles krav til at det skal være leder / ledere tilstede ved all bruk av området. Det må også være helt klart at all ferdsel inn til området skal foregå med bil slik at en ikke får kjøring med snøscooter i terrenget inn til området. Dersom dette ikke blir overholdt må dette få konsekvenser for bruken av området.

11 Sak 27/2012. Side 2. Forslag til vedtak: Haltdalen fjellstyre viser til søknaden samt saksframlegget. Haltdalen fjellstyre anbefaler søknaden på følgende betingelser. Området må fysisk avgrenses, inngjerdes. Det må være leder / ledere tilstede ved all bruk av området. All transport av snøscootere inn til området skal skje ved bruk av bil. Det tillates ikke kjøring inn til området i terrenget. Bruken av området bør begrenses til 3 dager per uke. Behandling: Under behandlingen av saken ble det vist til søknaden fra Ålen Motorklubb samt til saksframlegget. I tilknytning til søknaden ble det gitt klart uttrykk for at bruken av området må begrenses i forhold til omsøkt aktivitet, 5 dager per uke. Det ble spesielt påpekt at søndag må være unntatt for denne type kjøring. Ut over dette var det ingen spesielle kommentarer i forhold til saksframlegget. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring. Bruken av området begrenses til 3 dager per uke, 2 ukedager + lørdag.

12 M Ø T E B O K. Sak nr. 28 / 2012 behandlet i fjellstyremøte den 10/ Arkiv:. Side 1. Følgende medlemmer var tilstede: John Arne Aasen, Anne Gaare, Ole Roger Gundersen, Magne Arild Bergan og Ann Iren Heksem REFERATSAKER - GJENNOMGANG AV POSTLISTE Postlisten utdelt og gjennomgått.

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: onsdag 6. april 2005 kl. 10.00 STED: Nordli samfunnshus, liss- salen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Enger - kommunestyresalen Dato: 25.11. Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494,

Detaljer